Skip to main content

Full text of "Claudii Ptolemaei Geographicae enarrationis libri octo"

See other formats


+ %}.u.nfi.Q-'5_ \ &.% ± ShelfNo 
£SL$0.J - GIVEN BY J. %J . I^Sf^a^cL- i -p-^dU EW.as /f6n GiooS.Pi. MO&WZA Digitized by the Internet Archive 

in 2011 with funding from 

Boston Public Library http://www.archive.org/details/claudiiptolemaeiOOptol t JtytZsi^ U^-U^n^. ^ 
> jLfAs&- C^c< ^c^/ ^ sl<-&7-zj Y <t%j^~ *sk*~r- £>-z>7-1-^>£- <^l-^-^C^L- A y <.r< T^^ c^ t^i^ c^h^s^^ 


*r- a^A^ <?^lJ^^L^ y ^^ ^^"^^^O 


^^^Ue^^M^r^ Ccr-^^^y^^ 1 ^^ r j?- -<ZV (A^^^-)^^ /^CL*^ [ftrkjz^i-^ vsftiti &C*r- r 

n^_ <±^/~ J J <<^itu>T*-J Cd ti^^-^L-a-i^t^/ ' & "i- >^> - 


V 2_ . fa^zfcZ J c^^^ 


&e- /^tf-J^SXK AT S^ /*/L ^ e^^ZLe^ {^ce^ ^_ y^^re. /f~cru~g_ .*^JJ^/<^/y ^J^J ~A^^ 


tXtc^. 


C&si^ C*^>^^-^CZ #f- <z_ ^r^^i fi^&ZZu. v /m y ~ r i/f- t^y^^A^o^j t-t^-JL. C+4 4. ^4^X ek. /SV8 ^- ^JS <?&~c^ Zz^r^. oc^^ ^^^jt^ ^^4 ^^4z C£J O**^ I 

-» 


Ct y^ht^A^n-^C-^-9 v • /^w^Cl *^/fc:£f «^^ ^ 22 - ^^ ^ _Grt^&, lr. /^,/, J^/s**^ . <2_ f /t y 

6 

CLAV 
L 


[PTO 
EIGEO u GRAPHICAE 

ENARRATIONIS 
LIBRI OCTO 
BILIBALDO PIRCKEYM 
HERO INTERPRETB Annotationes IOANNIS DE REGIO MONTE 

inerrores commifTos a 

IACOBO ANGELO 

mtranflationefua, ° 0°0 C 

°o o°o 
°°c° fl mtffilflW 

AMPLISSIMO PRINCIPI AC REVEREN OISSIMQ 

DOMINO SEBASTIANO EPISCOPO BRIXINENSI, 

BiLIBALDVS PIRCKEYMHER VS S. D. 

I II QVI ANTE NOS, Princeps amphfTimc , PtoJeinani 
Geographic manus adhibuere,ita fufccpto vfi fuiffcnt officio, 
vt nil omiffum videri poffet, quod ad tam clariffimi fcriptoris 
menre explicanda neceffariu foret,pIarie fuperuacuus hic meus 
effet conatus, vtpote qui nil aliud, cp rem lam antea a<fra , itcru 
aoere moliretur. Verum quum manifcftiiis Iiqueat , q? negari 
poffit,exrrsnflat<onibusprionbus,vixvmbram quarida Ptoc 
lemaiczc vcnufbtis &cruditionisadlacinasperuenifreaures, 
opcrepredunon defuturum exifbmaui,fi etego periculu faccrcni , num foriitan ceptu 
fcelidus mihi cp prionbus fuccederetinterpretibus.Etenim cum duo(quantum fcio) 
excitennt , qui Iibrum hunc vcrcere func aufi, lacobus nempe Florennnus , & Ioarines 
Berenhmis conterraneus nofter,ltalus tamen , licet graeca aliquantulu calluiffe videri 
poffit,difdplinas eamen Mathematicas ita ign orauit, vcplerucpnecfemctipfum intel* 
lexericGcrmanus ^o,carnetfi in Mathefi admodum excelluent, m grarcis tamcn adeo 
aliquando hallucinatus eft,vtrebus pocius caliginem obfuderit , c]j luminis aliquid 
actulericEgo vero,q>uis deemdicionemea,cam gracacp Mathematica.non admodu 
gloriari poffim aucdebeam,nu'lius tamen viri boni acdocfh iudiciu in hacmea trafla 
tione formido,cum aftipulame vericace affirmare aufim,illam & prioribus dilucidicn» 
rem,& magis ad Ptolemci accedere mentem.Qia m re vel vnicus teftis.loannes :;epe 
de Regio monte.omnium Mathematicoru noftrc ctatis facile prirtceps rriihi fufficiet, 
authoricace cuius in plerifqj me fecutum effe,adeo ndrl difTimulo,vt etiam fragrrenca 
adnocationum eius,quepencs neminem.prerercp mefuere,his meis Jucubrationibus 
adiungivolucrun.Qjruiserudirus quifq?,pociiis mirari poffit, quurno Jongeplura 
noDrit,c|t qp tam pauca perftnnxerit,quod i] demum intelliger,qui noftra cu Grecis, 
aucaliorumcolIaturifuntcditione.Sanefi maledocftus quifpia,aut inuidus labori 
huic meo obgannire aufus fuerir,ille fciat,me tot ism annis & in publicis & in priua^ 
tis attritucfre negocfjs , vtnon folum improboru maledicfta &calummas no vereri, 
fcd&magnanimiterconcemneredidicenm.Saltcmhanc(vtfpero)innegociohoceui? 
tabo Sycophantia ; ne Rofna(vt antea mihi accidit)ad dicendu fideijk Euangeln cau 
fam euo"er,a viris merico laudandis,fi ta idonei erunt ad reftringendu lmmane hoc ab 
eis perGermaniaconrLcum incendiu,quemadmoduantea fuerunc ftrenui ad fufdca 
du.Qain nec mea refert,fi quibufdam leuiora,q) exiftimatio mea,aut legalis admitcac 
fcienua,egi(fe videbor,idenim quofia fufurrarc lam audio,atqui hocpnde non folu 
mihi.quufacrasquoqjtiactarelitcerasjledlongeeciaclarillimis obiedtu effe viris feio, 
cui enim parceret inuidia? Veru cum ncc gloriam (cuius lam me tenec fatietas) venari 
cupia,ncc diuitias (quas mihi alioqui diuina bcnignicas vel abunde concefTit) quera, 
riullum mihi ftudium vile erit,dumodo fithoneftu.Patiancur igitur fuaues illi viri, 
ammo me ahquantulu meo morem gercre,meifq? no penitus afpernandis perfrui de* 
Iicijs,cum necego multifarrjs coru inuidea volupcatibus , forfitan lta faca tulere mea, 
vt du alius alrjs mdulget oble<ftamentis,ego mterim tanq? plane a negocrjs feriatus, 
inpiftrino me torquealicterario,non fine bone valccudi ms difpendio,amicoru obmr 
gatione,vuloi deniqj rifu & fubfannatione , a qua neeohm militum meoru abftinuit 
peculancia,cu mein caftris nonnuncg Iibellos manibus cenere,acinter bellicu furorem 
le<ftioni operam impendere viderencPerfuafum eni habentGermani,litens animum 
effemjnan virile,nec quequa manu ftrenuu panter ct eruduione darum effe poffcSed 
riJeat quifcR vt lubet,meucp tam ambmonis q) lucn fubfannct contemptum.dumo* 
do et irnhi ftudia honefta,nulliq? viro bono culpanda tradtare liceat, quin vt magis 
m Ui illudat emuh,fcianc nihil gque me poft facras hcceras ac Machemacicas oblcdlire u 
n - , difciphnas,fine quibus omnis phiIofophia,precipue 5^0 Platonica manca eft,etia fi 1II1 s 
longe adhuc abicctiores &I inertiores vidererur.No dceruntforfitan qui mihi ob hanc 
nauatam opera,bene precetur,precipue fj,qui haud difficulterincelligenc,quancum mihi 
in ea laboris exhauftu, q uanciiq? tedi) deuoracu fuerit , teftabor & obiter me inter viuos 
aliquadoegifle. Proinde cum nihil inrcbus humanis adeo perfecftu cVabfoIutu cxiftat, 
Vt omni careatmcnda , ac reprehenfionc, nec me lateat pleracp in hoc opere ita deprauata 
effe,vthaud quaq? vnico refticui pofTmt mometo^vnuqueq? fyncerii , & in Machemati* 
ds eruditum ac exercitatu, (nam alias manune admoueat)horr>r cVoblecro virum , vtfi 
quid vel obexemplarioi^virium,feu incerpretis incuriam , autfcriptorisofcicatione,au> 
thoris menti paru refpodeat,rationibufue quadrjet mathematicis ,candideilludemedet, 
ac benignecorng . t.Ecenim pala cernereeft,non folu grecaded et Iatina, ex diametro fere 
inter fe difcrepare exeplaria,precipue vero in coputatione numeroru,vbi ego fidem mea 
haud quaq? interpono,quu toties vitiantur, quoties ab indiligeci defcnbuntur notavio, 
nec miru, cum greca ha^elementa. f". 5 »S.S. eam inuice referanc fimilitudine, vt plerucp 
aliud pro alio fubfticuacur,ac idco vbi ternarius aliqn numerus legi deberec , ibi fenanu 
aut fexcantem adnocacu inuenies, & ecortuerfo.Qui n fi ob fcriptoris ncgl igentia , nulla 
f. nota adchta fuerit,iam pro cercrjs duabus, vnica folu intelliges.Talia itacp cum mulca 
paflim occurrancpeculiarem camen in libro oftauo locu fibi vendicarunt, ibi enim plus 
cpin quadring;entislocis,nondieilongitudo,n5 loepru ameridiano Alexandrinodic 
ftancia,non fohs cfanficus verticalis,cum veritate conueniebat,adeo , vt impoflibile mihi 
fuiflcc , tot reparare mendas, ni omnmo reieclis exemplaribus, ad veras & machcmaticas 
confugiflem raciones.Nec miru (i ob numerorum m uerfione tot errores m prophanas 
irrepfereliteras^quunecfacreremanfcrmtinconcaminace.Q^enim apud Marcum legi* 
tur Euangeliftam.Saluatorenoftru horatcrciaaffixu crud fuifle , apud tres ^orchquos 
horafexra, obnullam alia accidit caufam , qj o? fubinitiu fcriptor paru dihgens pro 110* 
ta.X .interpofueric, p.quodcum intancanurneroruconcigericvarietate,quiddelibroru 
lllorucenfendueritcertitudineCvbicuncTa nonnifi numcns tranfigurur.Porro quantu 
temporis cV Iaboris,in folaarmillan cu orbc fphcra mihi infumpcu fit,ncmo nouumfi 
qui ct ipfe in fimilibus periculum fecic,ibi cnim non folu numeri, fcd & licerarum nocx, 
linearu deductiones,omnia denicp adco deprauata ac inuerfa erat, vtpenitus incer fe difli 
derenc acpugnaret,planeq3 coniecffore aliquo indigercnc. Veru ni fallor, ica reftituta funt 
fui5ula,vt non minus authoris menti , q) ratiombus quadrent mathemanqs.Sane ncc 
hocfilentio prctereundu,cp cuncta ta grpca q) Iacina,que mihi obcigerecxempiaria,non* 
nihil m diftancia paralleloru a arculo variant equinocti ali.Ccteru cgo eum fccucas fum 
numerum,quiia9*'i7§o^uiKAiAti£ti<; iyyiar-x CTO>jb*'AAScn (vc Pcolemei verbis vtar) 
veriorexiftit,Iicetfiquisnosimicacuspermathematicas demonftraciones,aut rationcs 
calculi , paralleloRinoftro tempore diftatiam a maxima fohs dedinarioncque partm.t> 
fcrupuloruq?.:s>.efle cenfctur.fumere velit,no parua a prifca illa,qux Ptolemei etate par<- 
tiufuit.t5.fcrupuloruvero.50.varietatemdeprehcndct,obEclypticeforfita octauicncuh 
motii.Hec ideo rctuli.vt Geographie ftudiofis,cogitandi ec inquiredi occafionc fuggcre> 
re,qui eciaex Ptolemei iftitutione,Ioca,que noftro euo exacftiori cura & dUigenua obtcr* 
uatafunt,induftnafuaemcndare cur.ibunt,id fi fiet,breui Ptolemcmoftri maicftacead 
pnftinu fuu nitorem reftitucu lri cofido.Ego quide fi Deus p L rmifent,nouas al lquado 
tabulas edere conftitui,mendianis equediftancibus,vc Ptolemauis mbet , ethaud quaq) 
inchnatis,quo logitudo recleex vtraq? tabuleextremitate.cularitudine/onueniatjcoiv 
feruabitur & cerca^paralleloru ratio,non folu cum meridianis, fed in vera quoqj ab equi^ 
nodbali diftantia,acquantitacc diei ,fjs lods pro fundamento pofins , qua- noftroeciam 
ternporedilipencion obferuationefuntrcclificata , quuhaud quaq? fitobfcuru , cj; non 
quadrct hacnoftraecate, m locis pkrifcp maxime Danubianis , Ptolemxi confideratio 
tamctfi non defit,quod illir poffit,&: aberrore & neghgentiaexcufare , q> fi ahter upens 
Vifum fuent,non deerut tn,qui his noftns mfiftcces veftigiis, ea que lnuida noh.s dene^ 
garuncfata } euentuabfoIuentfoehaori.Caeteru vt wnde*dccPnnccps llluftns reuertar .v W, (na in Geographie nuclaudibus per fedaris verfarinil attinct)hunc laboremeu nemini 
pouus cp amplitudini tue dedicandu efle cenfui,non folum ob precipua,qua rn mathe* 
maticis difciplinis tenes fcicntiam,necno virtutcs alias tuas mnumeras, qua; te & mcrito 
quidem citra vllum forcunc fubfidiuin tanco collocarunc fafttgiodcd ctiapropter amici 
tia noftra vecufta,fingulareq? animi tui fauore, quo me mulris ia profccutus es annis, 
prcripuequories apudlnuicfliflimu&nuncpoblitterandcmemorixCefarcmnoftrum 
Maximilianu,in patriarcaufis Legati munere fun<ftus fum,tecp prcfentcm cfle contigit. 
Qumetia cum nuperin magno hocconuentu impcriali,hacin vrbfceIebraco,intcr fum* 
mos adefles prindpcs,necego amplitudinem tuam ofticfj gratiapre valecudine aduerfa 
vifitarepoflem,tu veteris non immemqrhumanitatisctconfortrj noftri,omni depofito 
faftu,vItro ad a:des meas accedere , ac tua me prefentia honorare ac folari voluifti.Qua/ 
propter vt & ego,eam faltem qua poflem animi grati tudine oftcndcre , te vel tenui hoc 
dcmereri volui officio,quo cV obferuantie in ce mce pignus ahquod haberes,ac Ptolemc 
us noftercancofuffulcus patrono,tunor in publicum exiret, & a vitili°acoru dentibus 
foret fecurior.Ea igitur Princcps colendiflime,qua foles benignitate , animi potius ob* 
fequium,c|j munufcuh fufci pc paruitatcm , ac loannis de Regio monte,tnangulorum « 
quos penes mevidifti hbros,necnori eiufde Theonis contra Trapezuntiu defenfione, 
breui expecla, acinterim fcelicner viucNorenberge. Kalendis fepcembns. Anno Sa* 
lutisnoftrc.M.D.XXIV. I 5 CLAVDII PTOL£MAEI 

GEOGRAPHICAE ENARRATIONIS LIBER PRI' 
MVS, IN QVO HAEC CONTINENTVR In quo differat Geographia a Choro* 

graphia. 

Quxnam fint ad Geographiam prae> 

fupponenda. 

Qualiterab ftadforu numero alicuius 

diftatiere<fra:(Iicetnon fub eodefue* 

rit mendiano) arobicus huius ftadio* 

rum numerifuraanturcV econtra. 

4 Quod ea q ue ex apparetibus obferufc» 
ta funt,prcferri debeat rjs , quecx pere> 
grinarionis comperca funthiftoria. 

5 Quod hiftorfjs nouiflimis magis fit 
adhcrendu proptcr mutationcs , que g 
tempora accidunc in terra. 

6 Dc Geographica Marini enarrarione. 

7 Recftificatio diftacic lacitudinis terrc co 
gnitcexapparecibus/ecundu Marinu. 

8 Eadcm recftificatio ab emenfion iune* 
rum. 

9 Eadem rcctifkatio a nauigationibug 
fa&is. 

io Q^ non oporccac Aechiopes fuppT / 
nerc mendionaliores 3 cg fit parailelus 
c tus pcr Mcrocm. 

i 'ueadlongitudineorbig non 

recffce.'. inoftmcexcogitata. u Emcndatio longitudinis tcrre cognitf 

aperagracionibus, 
irj Eadcm emendacio a nauigationibus, 
i+ Denauigationea Cheroncfoaurcaad 

Cattigara. 
15 De r)s , q ni in parciculari expofitione 

Manni diflentiant. 
\6 Q^eumlatuere quasda in prouincia^ 

rum terminationibus. 

17 fn quibus ipfe diflcncitab fjs,quae no* 
({ro cuo hiftorrjs funt prodica. 

18 Q^fint inuciies Marinicopofitiones 
ad dcfignationem orbis. 

19 Decomoditatecnarracionis noftrcad 
defignationcm orbis. 

to De^nfuratione incocinna Tabuke 

Geographicc,a Marino compofitc. 
?i Qucnam obferuand. fint m defigna* 

tione fienda in plano. 
U Qualiteroporteatorbeminfphera dc 

fcnbcre. 
t$ Expofirio meridianorucVparalieloru, 

qui defcriptiom funt apponcndi. 
*4Moduspcrquem orbis in plano ita 

defcnbi poffit,vtcomcnfuratione fimi 

lis fitpofitioni fphericar. IN QVO DIFFERAT GEOGRA 
PHIA A CHOROGRAPHIA. 

CAPVT T s*» 
E Ogra< 
phia imi 
tacio eft 
pitfturcC 
toti'par* 
tis terrae 
cognitaj, 
cum rjs, 
quaz fibi 
quafivrfi 
uerfaliter 
fut anexa 
Differt 
autem a 
Choro£»raphia,nam illa per partes loca refe* 
cat,feorfumq? fingula & vnuquodcp iuxta 
fe conftituit,ac ferme omnia etia minutiff^ 
ma illa^quc deprehenderepofTumus defcri* 
bit, veluti portus,vicos, populos , necnon a 
primoribus fluminibus diuerogi'a t et his (v 
milia.Geographieaut ^ppriu eft, v na & co-- 
tinuam terra cognita oftcndere, queadmo' 
dG fe habeat natura et pofitipne,eaq5 fol u in 
omnino dephenfibilioribus verfatur defcri* 
\ ptionibus,veIuti finuu et ciuitatu magnaru, 
gentiuquocp,& fluuioru,necno circa ea , q 
y& fecundii fpecie vniufcuiufcp funtinfigniora. 
* Porro finis Chorographic 9 conexione par 
m ticulari cotinet, veluti fi quis aure tantu aut 
oculu imitetur.Geographic 9 autcotempla' 
tione torius , proportionalicer rjs , qui inte 
gru caputdefcnbunt.Quuenim omnibus, 
que fupponucur imagintbus, pcipue partes 
neceffario atqj in primis adaptentur , ac ctia 
que picturas excepture fLint,diftantr)s, fuffi 
cienti remotione oculoru comefurateefle de 
beant,fiue perfeclum fit quod pingitur,fiue 
particulare , quocuncla fcnfibiliter^percipi 
valeant, rationabiliter fimul & vtiliter fe' 
quutum eft, vt Chorographie minutiflime ' 
proprietates,Geographiaeaut regiones lpfe, 
cu f)S que vniuerfahter eis adiacet,atcribua 
tur.Quonia & primarie orbis parces.Regio 
nunempcfitus, tamagnitudineqj mefura 
tione recte funt,coordi nate,ac mcer has i pfas, 
vt Qk habcant , qjplurimc funt diffcrecie, Verfacurauc Chorographia vt plurim u 
ckca. qualemagis difponendir,qj circa qua> 
t u,fiquide vbicp qualitatis cura Serit, at no =p 
ica comenfuracionis poficionu.Geographia 
aut circa quantu magis,qj circa quale,quan 
doquidein ommbus diligente proportio* 
nis diftanciaru rationc habet , fimihtudinis 
vero vfcpad maximarupartiu orcufcriptio 
nes,8ciuxrafiguram ipfam cantu, vndeilla 
quide locoru cget piclura , nemocp ea recfte 
exercebicmfi vir pmgendi gnarus, hsec vero 
nequaqj,na per lineas ecia tenues,ac denota 
tiones cancu,pofici ones,ec vniucrfi figuratio 
nes oftendcre poteft.Quaproptenlla quide 
haud quacp mathcmatico mdigetiftituto, 
hicvero pars eapretipuerequiricur.Confide 
rare eni oportet,& totius terre figura ac ma* 
gnitudine,necnon fitum eius ad ccelu , quo 
cognita ipfius pars,quanta fir,8c qualis , re* 
ccnferi poffit.Infuper & loca eius fingula, 
fub quib 9 celeftis fphasre fita finc parallehs , 
Exquibus&notfbuetdierum magnirudi' 
nes,& qucnam ftelle fixae verticalcs fiant.Ec 
que fuperterra,qucq? fub tcrra feranc femg, 
acomnia que de habicacionis ratione conecci 
mus,perapt poflunc.QuecuncTa fublimtfli 
meac pulchernma; func fpeculatioms , quu 
humanis deprehenfionibus, per Mathcma* 
cicas raciones oftendi poflic, quo pacto ccc* 
luipfamnacurafehabeac,quonranobtsma 
ona ex parte cofpicuu clTc potcft.Terra auce 
perimagine, quialicetcercaficcV maxima, 
non tamen nos circuambicnecp totaftmul, 
necg parciculaum ab eifde hominibus pera* 
oran poteft. QVAENAM sint ADGEO^ 

graphiam prefupponenda CAPVT^Hr^ V I S igimr fini« fit 
eius,qui Geographia 
excrccre vclit , aci quo 
differat a Chorogra* 
phia,p hec quafi fum 
matimfit notatu.Cii 
vero in prefentiaru fit 
propofitr oftrcha^ 
bitabi lis defcribere orbe , vt f axime cii jj 
veritate congruat,neceflanu. ; ..rbitramur j§ prnirrc-c,pcorinacionis hiftoriacfTc,q noti 
E tia pfhrt ad inftitutione talc,vrpore quc pki 
rimii afTcrat cognitionis, ex traditionceoru, 
„ g pdiri fcictia fpeculatiua,regioncs jjoculati 
k pcragraiut. Quodqs cofidcratio accradido 
j hcepVri ficgcomctrica,parcim vcro fuperio 
| ruconftec obfcruarionc,fiquidead Geome* 
II tna fpccTat,q? pcr fubtiles diftantiaru dime< 
i&S fioncsjocoruinterfefepofirioncs reddatur 
1 manifeftc,ad obferuaionc aut fupcnoru,cf> 
j idem fiatpcrapparentia,exinfti'umeus,qni 
| buS aftra & vmbrc obfcruatur,qucd ct p/ ' 
(frius eft cV certius,alccru aut diffidlius,ac & 
| husindigcns ope.Pnmuemm quu neceffa 
|/ rium cxiftacvt fupponatur, fecundu vtnicp 
.«J modu,ad quanarn mundi pofitione, duo* 
pjjt rulocoruminquifirorumdiftantia vergar. 
rM (n6cnif]mplicitcr,autfoluhoc fcire opor* 
-'&[ tct,quantum locus vnus diftetab alio , fed 
W q L,on ^ v erfus 5 hoceft vtdiccrefciamus,nu 
f^ ad feptetrionc,autortu,fiuead partihores eo 
&| rumclinationcs tedar)impofTibilccfT,cx:(fre 
C hocconfiderarc,abfq; obficruationc, qucper 
Jg predicTafitinftrumcta,perqucincmni lo* 
pf. co ac tcporefaciJe,&. lincc mendianc pofitio 
X oftcnditur, etperipfim ignore locoru difta 
^ tx.IndccVhocconcedi nc t efTccft,dimcnfio' 
f K nc,qua:p numeru fic ftadioru, foud quaqj 
J ccvca nobis iuxta veritate pbere deprchcfio* 
' nc,quonia raro in vias recTcS incidereconri 
| git,proptertircuirus vanos,qui cx cuntib 9 
j|'( cc r.auigantibus occurrcrc folencErquia ne 
pj o.fTecft,ad rccftitudineinuenicnda.idjquod 
ifj inx^SitacxqualiEatibus^cpcxquar.tatibus 
f4 rcdundat,coiecTurado tantu,ab mccgris fub 
tjfg trahcrefbdr)s.Innaujgacionibus aiicvcnto 
Wj ru flatus,qui vtplunmuvires eafdem liaud 
lS|i fcruant , ad dfjudicandu paiirus norma ca.< 
1 rent.Infuperlicetdiftantiaqucdaintcrduo 
:\ loca cmcnfa exacTecognita fuerit no idco ra 
mcn ratioipfiusad cotius terra:ambitu,hcc 
pofino,vtru ad cquinocTialem feu polos tcn 
dat,patcbir.Dimenfio veroquarfitpercoeli 
ipparencia,certadcfingulis h:sco^nitionc 
i af}crr,oftcnditcj5 qualcfna circufercntiasim 
uiccmpcrlocafubiccTa dcfcripri inccropiat 
circu]i,parallehcp,ct mendiani,hoc cft paral 
ldiciruferenuas,queinadunrintcripios,cx' 
cquinocTiahs 5V mcndianoru ,ilh autcas,q 
contintn; \b ipfis,8c cquinocTialis^cx' paral 
leloru,acctii quile circufcrentia duo mtcrci 
piatioca,circuri llhus , qui rn cerra maximus fcribit.Nilnl deniq? ftadioru indigecdinu> 

meiationc/iucad rationeeuru parciii,qu3C*a 

ter^a funr, fiucad defcripcioms circuiui vnu 

uerfiim.fufficitcnl fupponcreambicu tdltw 

ns mparces quotquot vo!ucrimus,pcr totio 

decpparrcsoltcndcrc diftancias irt drculis ^ 

maxirnis jupcr celluris ftiperfiCiC defcr.ptis. " 

Scd forhci ad diuidendu noftns dimenfic* 

tiibus tocumambitum ,autparces lllius in 

fubiecTraacnocaincerualla hecminns fuffici 

cnt.Ideo huius rei gratia folum, ncccffe fuit 

viam quanda reclam adaptare,circfiferentic, 

que luxra contmcncia , fimilis effct maximo 

circulo, ac r-done hui us furnere, a d orculu 

quifitexapparccibus,ftadioru >*o nitmeru, 

dui fub ipfa continecur.ex dimcnfioncquae 

'fic a parte data.fi cq? multic.idme ftadiorum 

totiusambitus dcmonftfare.Cumenim cx 

mathcmatias pfupponatur,cont!rtuact ter^ 

rc c\' rnaris fupcrficie, quafi per tocas parces 

cfTerotandam^cVidcm ccncrum haberecum 

fphera ccclcftiu,fcquicur etiafmgulas lpfi 9 

mcifiones comunes,quctXcentro mplanu, 

necno ex dicTis cmirtuturfuper. r ic ebus,ma^ 

ximos in femetipfis faccrc circulos ,ahgiu 

lofcp in ipfo plano ad cencru coclufos,fimi* 

!cs circuloru ince^ipcreportiones, diftancia 

rfi earu,quc in cerrafunt , ac ldco quantitate 

ftadioru,vbi dirccTa fuennt, exdimcnfion^ 

bus accipi pofTe,ratione vcro quead totu eft 

amt i:u ex ipf s qui Je nul!atenus,prjpter dc 

fcTu perangcnticparabole.Afimili autem 

circuferentiacirculi ccclefbs, rccTe fiimutur, 

quoniaratioillius adprbpnuambitum de 

prchcndi potcft,eade aiit fit &a fimili parte 

circa tcrram,ad circulum inea maximum. 

OVALITER A STADIORVM NV 

MERO ALICVIVS DISTAN* 

tiprecTc, hcetno fub code fic mcndia 

no,ambitus huuis ftadioRinio 

mcri accipiaturoYccontra » CAPVT']X.I> ■rl^ V 1 ante nos fucriit, \ . ' 
nonfolu rccTadiftan 
ck m in terra inquirc^ 
bac,vbi maximi circu* 
i facit aRufcrtnriani, 
fed ta.quocp , q pofi* 
noncm in vnius mcri 
dia<ii plano I abcrct,^/ i 

B 
1 

1 
H 

I 

s 1 ^ per Suoch:rokp obieruabfit figna d o,quc 
fuper vercicc crant,diftantic, iuxta circufercn 
ti5,qucibi fub ipfis intercipiebacurrhcridia 
nis,qucfimilise[Iecitinere,quuq3hccfincai 
]acim,vtdiximus,inplanoconfhtucbancur, 
lincere<£cc,q percxcremicaccs adfigna,qua2 
fupcr vercice eranc egrediebancur,inier fe co< 
currebant,quia centru circulorum , comune 
crat coincidentic fignu.Quanta igitur appa 
rebat circiiferentia,quc inter figna erat verri» 
calia,acpars effetcirculi,qui perpolos fcribi 
tur,tanta etia fuppqnebz nt i n terra diftantiV 
am ambuus totius.Vnde fi ecia non per po 
los circulu fecundii dimefam fumpferimus 
diftantia,fcdaquoIibetmaximoru,propo 
ficu oftendi poccft. Ide nobis patebic , fi p«r 
inftrumcncu,quofublimioraconfideratur, 
eleuationcs poli in terminis fuerint obferua 
te,necnopoficioneanimaduerfa,quadiftan 
tia ad aliii habec mcridianu.Per quod eciam 
Meceorofcopm niultaalia vtiliiTima facilc 
dcprchendcrcpoffimus.Sedet quolibctdic 
et nocfte iuxca obferuacionis locum eleuatio 
ncm poli Borealis. omniq? horafitu men* 
dionale , necnon habitudincs dedinationu 
ad lpfum, hoc cft , qualcs faciat angulos pcr 
viam dcfcnptus circulus maximus cii nieri/ 
diano , ad fignum quod eftfupervcrticem, 
pcr quos fimiliter quefitam circuferentia ex 
ipfo oftcndimus Meteorofcopio , & cam 
quoq*,queincerduos incerdpicur meridia* 
nos.quu alf) fuerincqsequinoclialis parah 
lelidtavcpcr calcm modu,fi folum diftTna 
vna recta in tcrra fucnc dimenfa,totus cciam 
numcrus fhdioru, quos ambicus continec, 
inucniri pdffir.Per hcc inde reliquir,necnon 
ahorum itineru intcrualla/tiafinedimefio 
ne cognofcuncurjicecnon penicus fucrint 
recra,necp fub eode mendiano aut parallelo 
confhcuca,dumodo id quod ad omnem va* 
clmationcm proprium cft,diligenter accipia 
tur , paricer & tcminorum eleuariones obe 
Imientur.Rurfuseciaper rationem drcufe* 
rentic,qucdiftantiam exccnditad circulum 
maximum , ftadiorum quoqj multicudo a 
deprehenfo totius terneambitu facile confi 
deraripotcft. QVOD EA QVAE EX A»PA* 

RENTIBVS OBSERVATA 

func^prarfcrri dcbeanc rjs,quajex pere 

grinacionis compercafunt 

hiftori.i. GAPVlMlIii^ CrlTVR quuhsecff 

ita fc habeant,fi rj,qui 'mj 
particuht mrcgicnes jjs^j 
pcragrrunc, cahbus S$r 
quibufdam obferua* S? 
tionibus vfi fuiffirit, || 
certm periitus orbis |:| 
defcriptiorie faccre' o po 55H 
cuiftenc.Verum quu folus Hi ppardv.is,no |r 
bis pauearum duitacum (refpeftu tantae 
mulcicudiriis,quam in Geographia defigna 
re neceffeeftvleuaciones poli Boreahs cradi 
deric.eafq? eidem fubiectas parallelo.Qjri 
dam vero cum illis paricer loca quedam op 
pofica , non qux cq-ialice^ab aequinocliaji 
diftarec ; fcd que planc fub eodem effenc me- 
ndiano, ex co q-> niutuas eoruiri nauigacio' 
ncs feciJndc,adarcT:um vel nocum tenderec. 
diftancix vero cpplurimae, & prccipue lllx, 
quaf ad orturn vel occafum vergunt.impetv 
fectiorem aftequuccfunt traditioncm , non 
incunaeorum , qui hiftonas condiderunt, 
fed ideo forfica, quia confidcraaones rr.ache 
nlaticales nondu exacTrxcrancperccpta:, ncc 
adhucmulcedefeifcsones Lunares eodecem 
pore, in locis diucrfis obfruate fueranc. Na 
litceris mandacum cft Eclipfim tamjqucho 
ra quinca in Arbehs accid/ c,Carchagini ap< 
paruiffefccunda.Exquibus rnanifcftu rcd 
ditur,quantis temponbus equinoccialibus 
incer fe loca diftent , ad orcum vel occaf um . 
Rationabile quoq?cnt,&his confcquens, 
eum qui Cofmographiam tractare veht , ea 
loca,qucperdiligenciorcs obferuaciones de 
prehenfa func,dcfignatiom fuetancp funda 
mcnta quajdam prcfupponere,quae vero ab 
a!i]s tradica func,his adapcare,quoufcp pofi 3 
tiones corum inuiccm , cum ns , quae prius 
fueruntobferuata,cancptradicioribus cei - - ^M 
tiora,pociftimum corigruant,- 


¥M m 
' QVOD HISTORJIS NOVISSIMIS 

magis fit adherendu,ppter mutationes 

que per temporaaccidunt in terra CAPVT *Vf-S+> 
^ GTtVR defcriprio 
nfj a.ogreffio,tali forfi 
tan cotinet ppofito, 
verumquu inomni* 
bus locis,que non pe> 
nitus vel propter ma* 
gnitudinis exceffum, 
vel quia no femg eode 
fehabeat modo.dephenfa fiint,f<mpervnu 
quodcp tepus hiftoria , tancp certiore pferre 
fbl et,ita etia in Gcographia accidit.Coftat 
enim pcripfas temporu tradiriones.multas 
partes conrinentis terre, que a nobis habitat, 
nondupropter difficil e magnitudinis pera# 
grationem ad notitia perueniffe.Quafdam 
vero non tales ac fertur efTe,eorum culpa qui 
hiftorias exceperunt fabulofiffimas. Non' 
nullas aut nunc Ionge aliter qj olim habere, 
vel propter parriculares earu deuaftationes, 
vfetiam immutationes.Vnde neceffe eft,vt 
lbi nouiffimis teporis noftri traditionibus, 
penit 9 quafi adhcreamus, obferuates obiter 
et hiftorie antiquas expofitione,necno prsc 
didomdrjudicatione,vtIiquerepoffit,qd 
fidedignum : quiducfit erroneum. 

DEGEOGRAPHICA MARINI 11? enarratione 
CAPVT eVjfSg 

ARINVSioepTy 
rius, nouiffimus eoR2 
qui noftro fu runt te 
pore,pri huic fummo 
ftudio Icubuiffe vide^ 
tur. Patetenim pluri* 
mas eu hiftorias euol 
uiffe , vltra eas etiam 
que prioribus cognitgfuerant temporibus, 
ac fcfipta fereomniu qui eum pceffere, dili* 
gentifl percepiffe. Quoniam ea qu e mi, 
nus decen ta a pnfcis illis,cp a femetipfo 
credita fuer?i ., decenti primurecfhficatione 
exornauit.Quemadmo^um ex editionibus 

ipfius.emendationis tabule Geographicx, 
nam plurcs funt, confiderarelicet. Proinde 
fi cerneremus,nihil in vltima fua deeffe co# 
pofitione , poffemufcp ex folis monimenris 
illis,orbis defignatione perficere,nullu vlte^ 
rius in hacrc labore fufdperemus , veru cu 
mamfefteliqueat,queda eum cum minus 
fide digna gceptione collegiffe,fepius prctc* 
rea in defcriptionis inftitutione,nec fadhtac 
tis,necj3 dimenfionibus debitam curam ha^ 
buiffciufte moti fumus,vt viri huius nego 
aum fufceptu , quantu operepreciu arbitra* 
mur, ad rationabiliore et vtihorem reduccre 
mus modu.Quod quide cp fuccin&ius pof 
fimus,facereconabimur,c6fiderantes,breui< 
bus nos ea, q ad vtracg fpecieconferut/atio 
nequadaconfequi poffe.Ac primu quide 
ab hiftona initi u facicmus,fecundu qua ex> 
iftimatipfe,& longitudinem temecognitaz 
plus ad oricntem , laritudine yo ad meridie 
riduci oportere.Dcindeforfitan non inepte 
tonus fuperficiei diftantia , ab ortu occafum 
vfcg,longitudinem,ea >?o quse cft ab arfto, 
meridiim verfus latitudincm vocabimus. 
Quonia & parallelos,iuxta motu cceleftem, 
eode appellabimus nommcSed & vniucr* 
faliter quide diftantif maiori.refte.longitu' 
do eft sttnbuenda, fiquidem plane hoc ab 
omnibus conceffum eft , q> orbis terrarum 
diftatia,ab ortu verfus occafum, loge maior 
exiftit,c| ea quea fcptctrione eft ad mendie, 

RECTIFICATIO DISTANTIAE 

latitudinis terrecognite,cx appareribus 

fecundum Marinum 1 capvt-vji^ ->> ^g* i 
fii ip= 

■ 

RIMVM igiturla 
ritudinis terminu pre 
fupponit ipfe Thyle, 
fub parallelo , qui bo* 
realiffima terras nobis 
cognitce pte fegregat. 
Parallelu >?o hunc de*> 
moftratab eqnodiali 
diftaread fummupambus^J.qualium eft 
circulus meridianus trecentarum fcxagmta. 
Stadrjs vcro]miIibus triginta, ac infuper 
millequingentis, ita, vtpars vna quingenta , 
fermeconrehendac ftadia. Dcinde Acthio^ 1- 

m ^nrir^r^ir ^ ^ 1 ^ w ^r w*t pu regioncm,q vocatuf Agifymbaj& Praf 
fum ^mQncoriUjfub co ponicparallelo.qui 
auftraliffimu terrccognitpfinit rcrminum, 
queecia fub hybernoponittropico,Icavcfe 
cundit ipfum,totaorbis latiaido»woo tro* 
pico hyberno,gtiu fiac ocfruagincafepce\fta 
diavcrocooleatquadraginta cV tria millia 
quigcnta.QiiietiiiraticJnabilefinis auftraf 
demoftrare conat, p apparentia qda>t ipfe 
putac,necno p itinera, q cV cerra & mari hv 
ftdrfjs fum prodita , quae fingnla quafi ex 
trJnfcurfuconfiderandaerunt.Saneinenu» 
merationc apparenciir,c6poficione fua tcrtia, 
ica aic. Zodiacus m zona torrida totus fup 
ipfam apparct, quapropter inea tfafmucant 
vmbrc^ac omnia aftra occidunt et oriuntun 
Sola aut Vrfa minor tota fupra terr.i appa< 
rere mcipjt , in borealionbus Ocele , ftadf)s 
qumqj mibbus quingentis. Parallelus eni 
per Oceeptibus eleu?tur vndcam ac quita 
dupIici.Ab Hipanho aiit craditur,minoris 
Vrfp ftella auftraliffima,vltima aut caudce, 
a polo diftare,partib* diiodeci,qiiiciftp dua 
bus.Porro ns inquic,qui ab ajqnodiali ad 
f ftiuu progreduitur cropicu,polus borcalis 
fcmp plus fupra horizonte accollicur,auftra 
lisveroplusfubhorizonte deprimit. Qui 
vero ab equinocfciali ad brumale perout cro 
picu,ijs polus auftralis fupra honzonte elc; 
uatur.Borealis vero fub horizontc mcrgif. 
Igiturper hccfolu expomt,queaccidere de* 
bent lods,cj fub equinocftiali func, vel incer 
cropkos pofica. Acqui,fi ctia ita fe habeat hi 
ftona,apparecia tn in loas^cquinocliali au* 
ftraIiorib',nequacp appofuit,veluti quena 
ftellcfupervcrticefianc,m locis illis,q cqui* 
nocfhali funcauftraliora , aut quancu ad au 
ftru declinent vmbre meridiane in equino^ 
cfffjs,vtruue Vrfe minoris ftelleomnes oria 
curaut occidant.Acrurfus qnacx ipfis peni 
tus no apparcant,quupolus auftralis fupcr 
horizontecleuatur.lnceterisindcdicit,c|da 
obferuata cfle apparetia,veru nec illa propo* 
fitii vllo pocfto oftederepofTunt. Ait eni eos, 
quiexlndiain Lymyricenauigant (quead* 
modu nafrat Diodorus Samius in tertio) 
Tauru in mcdio habere ccelo. Pliades vero 
fecunduancemnas medias.Qm yo ex Aray 
bia in Azaniam fcrunmir,nauigaoonediri* 
gcre ad mendie cV ftellam Canobu,queibi 
Equus vocacur,eftcpauftralifFima. Cajteru 
aftraqdaapud ilios apparet,quaf'apud nos 
nencminantur quidcm.Canifq? Antkane priororitur,8cOnon ancecouerfiones efti* a 
uas totus. Exhisigiturftellis apparecibus, " 
qda manifefte oftenduc,quehahabicati6es 
equinocfriali fintborealiotes,vcIuti Taurui 
et Plias,quefuperuerticefiunt, naaftrahec 
equinocftiali funt borealiora,qdaaut niriilo 'j 
magis borealiorib 9 auftralioreseffedemon'' 
ftrant.Canob 9 enim aoparere poceft eciam 
f)s ,qui longc eftiuo tropico funt feptencrio 
naliores. Multaeqj ftelle , quc fempcr apud 
nosfubterra funt,inlocis quxnobis ma, 
gis funt auftraliorcs, acetiam f)s, qui ^qui 
nocliali funtBorcaliores,veluti rjs,qui cir* 
ca Mcroem habitant, fupcr terram fiunt. 
Queadmodu Canobus ipfcquinobis bo* 
realioribus hic minimc apparet.Et hucqui" 
de meridionaliores.oc nullu alium,qui no* 
bis fit incognitus , Equu vodtat. Adna't & 
lpfemathematias rationibus deprehenfum 
cffe,Orione totum ante coucrfiones eftiuas 
apparcrcfjs quifubscquinocftiali habitant. 
At Canis onri incipjc,priufcp Proc^nis,rjs, 
qui fub cquinocftiaii habicac,ec ab ipfis Sye 
ne vfq5,ica,vc ncc horu quocp apparendum 
peculiareexiftac,oftendere habiDtioncs alk 
q'jas,cquinotftiaIi cffc auftraliores. 

EADEM RECTIFICATIOAB 
EMEN SIONE ITINERVM 
C APVT *VJU * 

■ Jl 

ROINDE inirl 
nerii emenfione, dum 
pcr ccrram finsulacim 
jpfeclionum coputac 
dies,a Lepti magna, 
vfcp ad regione Agi* 
fymbam , hanc squi* 
- nocfciali auftraliorem 
efTe ftadfjs quatuor milibus fexcencis ocftua 
gincacolhgic.Rurfufq?fecundu dies naui^ ' 
oationis per mare t a Ptolemaide, qux cft iri 
Troglodytica,ad Piaffum promontorium, 
cqumocftiaIiidauftrali 9 cfrecolligic,ftadrjs 
viginci cV lepte milibus ocftingetis, ita vt & 
Prafium jpmontoriu,ct Agifymbam regio^ 
nc,quc Aethiopii eft,^: quc,vt ipf, ■• dici -,ncc 
d5 Acthiopia ab auftro difterm ' op# 

pofitueoru 43ducat,quigclidi ...,aoitatzo 
na.Sigde viginti fpte milia c jcftingeca fta 
dia,c6fticuUt,incc}nocfhali ptes quinquagi^ 


EADEM RECTIFICATIO 

a nauigationibus exacfbs CaPVT-DO^ 
O S T E A dc naufga 
tione inter Aromata et 
Rapta, Diogene quen 
daait,quim Indiam 
nauigarat,acfecundo 
fuerat reuerfus, quum 
prope Aromata, naui> 
gaffec a Septentnone ta quinqs ct tertias qm'ncp,quot & ab altera 
cquinoclialis parte diftat,acfubfimilis fri< 
^idiraris qualitate,Scychedegunc '& Sarma 
tp,qui fcptecnonaha Meotidis incolunt pa 
ludis.Contrahic ig^iiSi ipfcnumcru expofi 
toru fhdioru infummam dimidiomino^ 
re,hocefhn ftadia duodeci milia , qt ferme 
hyemalis tropicus diftat ab xquinodiah. 
Addit cVcotradionis huius folumododi* 
ucrfiones a vrjs recT:is,necnon irregulantates 
ltincrum caufas effc, obmiffis potionbus & 
proptionbus,ex quibus no folu diminutio 
neceffana videtur,fed etia vt ad tam paruu re 
digatur numeru. Primu cni de itinere q uo a 
Garamc ad Acthiopiaitur,Septimiu Flacu 
ait,qui in Libya mihtauerat,a Garamatib 9 , 
ad Acthiopes,quuadmendiem perrexiffet, 
trium menfiufpaciopemcniffe, lulium >?o 
||f Maternum aLeptimagna,quuGaramates 
M ! ex Garama Aechiopes inuafifTent,mcnfibus 
|pj quatuor ad Agifymba Aethiopu regione 
fvi applicuiffe,quu lter femper ad meridie dire^ 
f|p xiflet, quo in loco Rhmocerotes cogregant. 
^m Que vtracp ctia per fefe incrcdibilia funt, & 
quia Aethiopcs intcnorcs,non tantu aGara 
m anbus fegregantur, vt tnm eftri diftet iti< 
M nercQuuiaipfi potius Acthiopcs exiftat, 
ct eunde que & llli habcant regcm. Et quia 
penitusridiculumeftjincurfione regiscotra 
fubditos fuper vnam diftantia folani fac°ta 
fuiffe,nempea feptetrionead meridie. Quii 

Jgentcs ille,vtnncp, & ad ortum & occafum 
latiffime extendant,ac nulhbi elim moras rc 
latu dignasfeciffe.Quapropter certueft,vi' 
ros ili os falfa nunciaffe, aut fic ad mendiem 
dixiffe,queadmodu indigenc dicere confue> 
ueruntin auftrum,aut in Aphncum procer 
nori,eo quod magis notum eft abutentes. nrreptum cfle,quucp Tro«rlodytica a dcxtra % 
habuiflet,dtcbusvjgintiquiq? ad paludes, |V 
exquibus Nilus fluit,-pplicuiffc,quib 9 Ra | 
ptorum promontonupauIuIumeftauftra<* p 
lius.Theophilum autquendaexijs , qui rn | 
Azama nauigarecofueuerunt,aRaptisfoI*' ! 
uiffe, ac auftri flatu,die vigcfimo ad Aroma 
ta peruenifTc,veru neuter hoR>,quotdierum jjj 
nauigatio illacffer,aperuit , fed Theophilus | 
fe die vigefimo lllac applicinffc, Diogenes j^ 
vcro diebus viginti quinq? Troglodyticam ' 
pternauigaffedixit,folum rcfcreces,quotdic L 
busnauigaffcnt,minimc autaducrteccs, qt |?< 
dieRinauigatio illa, proptervcntoruintaco P* 
tcmpore irrcgulantate & imutationem effet. i 
Necpvtrum totanauigatioillaadfeptecrio 
ne,auc mendicm facta fuiffet.Verum Dio* „. 
gcnesfetantumfeptetnone lmpulfum effe, !>h 
Thcophilus auc fblum auftro nauigaffe rc l^ ' 
tulit,rehqua autenauigationem,q?eundcm ifc cmpertenoreferuauencneuterdixit.Q^ cni i 
naues llle tot dieb',eode fuerint impulfe ve " 
to,haud quaq$eftcredibi!e,acideo diftan* 
tia eam,qua Diogenes,inter Aromata et pa 
ludcs,quib 9 Raptum promotonum auftra 
lius exiftit.viginti quicp emenfus eft dieb 9 , | 
Theophilus a Raptis , ad Aromata , longe 1 
maiore,vigitidiebus exegir. Theophilufq? |pJ 
diei acnocfhs nauigationc , mille effe ftadia |^j 
fuppofuit,cui rci hcct ipie aftipuletur,ait ta# 
mcn nauigatione eam , q a Raptis ad Prafr 
fum promotoriuacmultorum eft dierum, 
quincp mihum tacum a Dtofcoro ftadioRt 
fupponi,quu facilc,vt par eft,vcnti fub cqui 
nocT:ialt mutatur,ac ldco fccundum ipfum 
etia folis tranfitus ad obli qua cderiorts po* 
nuntur.Ob hec lgitur magis decuiffet,vtre 
latg dieR2 mulncuduu,fidc haud pftcitiffct. 
Et ideo ecia, qd omnium manifeftiffimum 
eft,q? Aethiopcs & Rhinocerotum coucn? 
tiiex oppofito gelidc. coftituit zone,quum 
ratio lpfa dicftitcc om nia , q fub eadcm aeris 
quahtate poftta funt,effe f milia,fiueplantse 
hnt,feu animalia,'mitancp fimilitudmes cce 
li,qucfub eifdem funtparallelis,aut illis qui I 
equahter zb vtrocp dift.Tt polo.Quapropter 
Mannus,fblum vfcp ad tropicum hybernu 
cotraxitdiftantia,nuJla ranonabih caufade 
cotrac^ionis quatitate reddita.Qi fiquis & 
dieru numerum & ferie acccptaret pcragra* 
tionumjquemadmodiripfefecitjhcccpfer* 
uaret quantitate folum diurnorum ftadfoRz pretcrmodumet cofuetudine hiiriucret s an* 
cecp terminus ad cit pcruenirecparallelu, ad 
q ue ip fe venire cenfct oportorc. Atqui cotra* 
nu pocius fecjuidebcret.Nempe vt poffibi' 
licati diurneperagrationis credcrctur,cerion 
aucperpetuo ta iuxta cqiialitate,cp fccuridu 
poritionem,minime fides adhtberctur, tacp 
impoffibile exiftat,vc diftaritia mquifita pcr 
hx:accipi valeac,aut lllud folu , cp ea rrlaior 
fiatfub cquinocT:iali,veru rechus abahquo 
com q ictmnifeftiusapparent,deprehendi 
potuinct,ta!eeni longi fuifTet certius,fi quis 
rtugis mathematk-ahus cofidcrafTer, quere* 
giombUs ijlis ac iderc folent. Veru cu hifto-< 
na caliaprcftarencqueat^ rehquumcft, vca 
fimplicionbus plcnius confiderctur rationa^ 
bilequa.icitacis vltracquino£cia'e earcff.o*' 
nis.AcilIapefforrms Si. colores animaliu, 
queinIo;isillisfunt,pcipi pocefl.Vn.de fe* 
quic ir ? parallclu pcr Agifymba regione,que 
fine controuc.fia Aethiopu eft,nequaq) ad 
hybernu vfcp pertingere tropiaim, fcd citra 
equinofcialc pocius cermrnare,H6 cnl apud 
nos m oppofitis locis , hoceft , fub cropico 
eftuio.homines la Acchiopucolores habec, 
nccp Rhino;eroi:es func,aut Elephantes,fed 
m haud mulcuillis auftrahoribus modice 
exiftuntnigri.Qucadmodu qui inrraSyc* 
ne tnginta habitantfchoenis , qualefcp fun c 
Garamaces,quos Marinus ob haccaufam 
ncquacj? fub tropico acftiuo,necpeoborea« 
liorcs,fcdprorfusauftraliores fedcs haber e 
inquit,in locis tfo circa Meroemaa fatis co; 
lorefunt nigri,cV pnmum Acthiopes mer;, 
ibicp Elephantuac mirabiliorumanimahu 
pafciturgcnus» QVOD NON OPORTEAT 
fv4 Aethiopes fupponeremeridionaliores,q> 
fit parallelus oppoficus per Meroem. CaPVT^X'-^ 
VAPROPTER 
bcne habct vfq? huc, 
ldcft Aeihiopcsvfcp, 
cjucmadmodu nobis 
cradicio hiftoriaj dc 
monftruofis,qurcin 
lllisdeouncorisexph* 
cat.coftaccriAgifym baregione,cV Praffum promontoriu,cu rjs •5E8I0 
quceidem fubiacent parallclo, dcfcnbenda ffffij 
effe,fubeo ferme,qui ipfi opponitur p Me* |^^» 
roem,hoceft,quiab equinoctiali mcndicm fPfe-JU 
verfus diftatparcibus a:q"al'.bus fedceim ac ^Jjff^ 
tcrtiavnacu duodecima,ftadr)s veroocto Wf% 
milibus ac ducentis fere.ka vt fi tota latitu' W}. n 
do cxacftius colligatur , p; rtcs f. nt nc lie c\ W/&. 
fptuasicatertia vna cu duodecima,vel intc; WfM 
yrco(ftuagica,ftadia^omiliaquadr3sinca. 1 
Credenduprcterea,diftantiaea,queeftinter 
magnaLeptim cVGarama.qucmadmoHu 1 j;i 
ctFlaccus5cM..ternusfuppofuei-ut,ftadio jjf^ 
rueffe quinqjmilium quadringencorurn. ' 
Siquidcm viginti dies fecundi funt irineris % 
plus q? primi abbreuiati,ta ad mendicm cfj jg* 
ad(eptecriones,quuprimum propterdiuer |§£ 
fiones dii.ru fit triginta,na & fhdioru nu* ||pM 
merudiei vniufcuiufcp.eos qui loca llla pa-- WfcT 
orarunt,fepiffime annotaffcfcrunt , no folu *&£ 
quia lta comodu , Jcd cx proptcr aquanonu •* 
diftantias neccffariu fuerC.Proinde qucad* 
modu de vps rriagnis etraris dubitarc opor ^f 
tcc,precipue vbi diftantie emenfe haud cotv | 
cordant , lta dc non ma^nis , fed iepius ck a |' '»\^ 
multis peragrantibus vnanimiter relacis, cre ||H X 
dcredecec. " }$j& dEIrs,QVAE AD LONGITVDI, 

NEM ORBIS NON RECTE 

A MARINO SVNT 

rXCOGiTATA CAPVT *XI f- ^ GITVRexhisnobs 
ph ne facftu i i t pcifpi* 
cuu,quantu orb^s lati 
tudoextendi poifit,'o 
ctitudir.cm veroMari 
nusconanenfadtfi b 
duobus rreridianis, q 
interualla horana di> 
fterminaric,quindccim, nobis vcro videtur, 
etea quoq? diftancif men r uratio 'Musexten^ 
di ad ornun cp oporccar,cccnim li b uocp 
contraclio facftafucritrationabili 'on* 

c»itudonon integris duodccim inccruallis 
horarrjs conftabit.quu mfule Fortunate oo 

ddcntaliflimo termino coftituanturacqua* 
jes,orientaliaut imanifTirne partcs Senc , ac 
Sine,necnon Cattipara?, porro in diftantia, 
quareft ab infulis Fortunatis ad Euphratis 
tranfitu,g Hierapolim,fi parallelus, qui pcr 
Rhodu eft,obferuetur, qusdrabitnumerus 
ftadioru perfingulaloca abipforelatus, na 
id ex rrequentiirineris vfu copertucft.Qui* 
etiafi ex maionbus rariocinatufueritdiftan 
tr)S,apparebit,euinrcdificationeillius , qd 
propter diuerticula et profectionu redunda/ 
batiiTcguIaritates,debitum aflequutu eflc. 
Sed cV m hoc quoq? rede fentit,parte vnam 
qualiu eft circulus maximus tricentORj fexa* 
ointa,quingenta m terra conftituere ftadia, 
i^ enim confeflis dimenfionibus cofonum 
exiftit.Circuferentia aut ipfi fimile, paralleli 
eius,quiperRhodutranfit, hoc eftquiab 
equinoctiali abeft pribus triginta fex , qua* 
dringentafere coprchendereftadia,nam id 
quod iuxta confentanea paralleloRJ ratione 
fuperat,quu in cxacfriori dephenfione mo* 
dicuexiftat,obrm ttendu eft.CeteRi diftantia 
ea,qua;apdic1:o Euphratis tranfitu,vfcg ad 
turnm cft lapidea , ac per ipfum efle colligit 
Schoenorum o&ingentORz feptuaginta fex, 
ftadioru vero viginti & fex miliu necno du 
centoRz odtuaginta.Eam pretcrea qua ipfe a 
lapidea turn,vfq? ad Seras,que Seru eft me 
tropolis,viasfeprimeftris efle, ftadiorum aut 
triginta fex miliu et ducentoru afferitjVtraqs 
tanqj fub eode parallelo,fccundum inftittu 
tu noftru,in debita contrahemus rexflifica* 
tione.Quandoquide conftat,eu in ambob 9 
itinenbus ncquacp minuifTeid quod,ppter 
diuerticula fugabundabat.Quinin fecudo 
etia itinerein eofde inddiffe errores,quibus 
et in itinere a Garamantibus vfq? ad regio* 
ne Agifymba,lapfus eft.Nam et ibi quoq? 
colle&u ftadioru numer^ menfiu quaaior, 
et dieru quztuordeciplus qj in dimidia par 
te contrahere fuit coadlus.Quu incredibile 
fit,ta longo tepore continua peregrinarione 
fadafuiffe,vtrationabiliterfpaciufepteme 
fium attingere potuiflet,5V multo magis cg 
in itinere a Garamatibus,na illud a regionifc 
illius Rege,cuprouidentia,vtparerat, &no 
fortuitopagrari potuit,fed cVgpetua ibi fu^ 
it traquillitas , via aut q eft a turri lapidea ad 
Seras v.'— ,vehementiflimis obnoxia eft te* 
peftatibus.Na ex rjs, quae ipfe fupponit pa- 
rallelis,illis quig Hellefpontu &Byzantiu 
tonfeunt,fubiec%i eft.Quapropter multa eria in eudo moras accidcre necefle fuit.Na 
etpernegodaticnis occafionem coonitaeft. 
Refertenim marequenda,qui etTnianus 
vocabatur,viru Macedone,acpatre mercato 
renatu,dimenfionehanc confcripfiffe, licet 
ipfe nuncp^ ad Seras accefliflet,fcd folu qfda 
lllacmififlet.Atqui&ipfc Marinus merca 
toruhiftorfjs nequaqjfide adhibere videf. 
Nam Philemoms reIationi,qua Iongitudi* 
nem infule Hiberniajab ortu occafum vfcp 
viginti dieru efle tradidit,haud quaqj afti * 
pulatur,quonia videatur hoca mercatonb 9 
gcepifle,quos mercatura occupatos,veritatis 
indagatione haud curare ait.Quinfepius 
diftantias arroganti quada iacTatione auge* 
/e.Proide de peragrationeifta,menfiu fepfe, 
nil aliud memoratu dignu,qj quata f uerit, 
ab fjs.qui illa exegerat,relatu efTe,m6ftrp fi # 
mile,ob temporis prolixitatem efle vidctur EMENDATIO LGNGITVDINIS 
• TERRAE COGNITAE A 
PEREGRINATIONIB VS -.-. . CAPVT 
<**> IfV 


T^ 
/1 

ROPTER hec itaqj 
et quia iter non fub 
vno fit parallelo. Sed 
turris lapideapofita fit 
circa eu,qui per Byzan 
tiu,Sere aut magis au^ 
ftrales , fub co,qui per 
Hellefpontu fcribitur, 
rationabilevifum fuiflet,&:hicquoq? mul^ 
titudine ftadioru,queex feppmeftri colledla 
eft itinere,triginta fex miliu ac ducentorum, 
minus cp in femifle diminuere.Ceteru in di 
midiutancp plenioris dephenfionis gratia 
tantucontrahat,ita,vtexpofitadiftantiaefle 
coputetur ftadioru dece et o&o miliu,ac cen 
iu,necn5 quarte vnius, partiu vero quadra^ 
.^inta quinqjac quarta vna.Eteni abfurdu 
cfTet,8c faris a rationc alienu, vt qs in vrraq? 
via tanta fupponeret diminutione , ac in illa 
ab Garamantibus , quia argumenta refifte^ 
rcnt,hoc cft,propter difFerentias animalium 
queper Agifymba funt regione , ac loca na^ 
turalia tranfcendere nequeut, ipfius fequeret 
opinione,in(iIla tfi via , q eft a turri lapidea, ^^ <> & & # $v-ir FTTTTTT I ea queracioni funcconfonaaccepcare nollec, 
quonia ibi nullu tale effct argumencu , ex q 
fimile quid fequerecScdpercocadiftancia, 
fiue ea maior exifterec fiue minor, fimile effe 
cceli qua!icacecotcnderet,acfi quis nequacp 
reclepermoduphilofophic pecuhare com 
iectare poffet,nifi in i)s,qua? penitus mani< 
feftaeffent, Proindediftatia prior, eainqua, 
que ab_Euphratead lapidea eftturrim,o<fK 
gentoru feptuaglta fex Schoenom, propter 
viarudiucrucula.adoclingentos Schoenos j 
tantu,ftadia vero viginti quatuor mihacon , 
trahendaeft.Credatureni ei,q>in cotinuica 
ceilla,&per partes comenfuratas,iacp pera> 
gratas,veraaffequurus fitdimenfionem , q? 
vero diuerciculahabeacplurima,exrjs mani 
feftum cft,que Marinus ipfe fupponic.Co' 1 
cedacur eni via,que ab Euphracis craiectu g 
Hierapoli eft,ad Tigrim, cV inde per Gara<= 
»^ meos AffyriejCcMediieiin Ecbacanas,ec por 
p§| cas Cafpias , per Parchi aq? in hecaconpylu, 
jj^ incidere,drca parallelu, qui g Rhodu trafit. 
Naillc iecundu ipfum etia perdictas fcnbi 
tur regiones,via tfi, queab Hecaconpylo in 
Hyrcama ciui tate ducic,ad fepcecnone decli 
nace neceffecftquu Hyrcania duicas,qdam 
modo m medio pofita ficparalleli , qui pcr 
Smyrn:;m,&' eius qui p. Hellefponcum eft. 
Quapropcer is qui Smyrnam tranfic » fuper 
ipfam Hyrcaniseregione fcribendus eft,qui 
vero pcr Hellcfponcu,p partes auftrales ma* 
ris Hyrcani,queparu iepretrionaliorcs funt, 
qj eiufdem nominis ciuitas.Rurfus via, ab 
hac,i n Margiana Anciochia,per Ariam,pri 
mo quide ab Ana,que fub eodem parallelo 
ficaefLqui per Cafpias tranfitporras,ad me 
ridie declinaclnde ad Ar<ftos,quum Ancio 
chiailla,collocaraficfubparalIelo,qui g Hel 
lefpontum tranfit,a qua,via quaz ad BaCtra 
duacproceditad ortu,que vero indefequit 
ad afcenfum rcgioms moncane Comedoru, 
ad fepteti iones.Acilla , q permoncana ipfa 
cft,vfqj ad valle que capeftria excipir,ad me> 
ridiecendic.SiquideBorealia & occidenca* 
hfhmamoncanaeregionis, vbi eftafccnfusj 
fubeoparalleloponicqui per Bysancium 
cranfic Auftralia aut,& que ad orcu vergut, 
fub eo qui g Hellefpontu.Quapropter illa 
tradicreciprocaeffe,itavtmodoad ortum 
Vergac,mox &Y ad auftrii.Inde viam, que ad 
turri vfqj cft lapidea Schoenom quinqua* 
ginta ad anftos declinarepar eft, Eteni valle 
inq uit afcedetcs lapidea excipit turris^ a qua montcs quiadortu tendunt, monti coiun> 
gitImao,qaPalimbrotis infurguad arcftu, 
Si igiturpartibus fexaginta, quxexviointi 
quatuor milibus colliguntur ftadrjs,quot a 
turri lapidea vfq? ad Seras funr,panes adrjci 
ancurquadraginta quinq$& quarca,incer; 
ftitiu ab Euphrace ad Seras vfcp per Rhod i 
parallclupartiuentcencum qulcp &' quane 
vnius.Quinecia ex rjs que ipfe per parcicna 
re ftadioru numerum, ta n q? fub eode paral 
Ielo fupponic,colHgiturdiftancia, qusecfta 
meridiano infulai^ Forcunataru,vfq; ad Sa 
cru Hiipaniepromocoriu.parciu effe duarii 
ec femis.Hincad Becis ofti^cV Calpe vcriqj 
panccr parces duas & fcmiffem, quc vero f& 
quicurab hoftrjs Becis Carallmi vfq? Sardi 
nie,partes cffe quinqj & viginti. A Carallis 
auc m Lylybfu Sicihse quacuor femifiL'm,ac 
indead Pachynum cres,ruriufcp aPachyno 
m Tenaru Laconic par t es dece. Inde Rhodu 
odo & quarca, a Rhodo vero ad Iffum vn< 
deam cu quaru.Ab Iffo aiScad Euphratcm 
duas ac femiiTem , ita , vt tota haec difhn* 
cia,pardum cffe feptuaginca duarumcolli 
gacur.Longicudo vero tocius cerre cognicae 
a mendiano per infulas Forcunacas,vfqj ad 
Serasparriumcencufeptuaginca fepccm cu 
quarca vna. 

EODEM EMENDATIO A 
NAVIGATIONIBVS 

'■■■-. ,? 

Ws CAPVI ;*XEI* 

ROlND.Eqtiista 
lem effe logicudinem 
ccia coniectarepoffec p 
incerualla, qua* ipfe in 
nauigarione poni c , ab 
India,vfqs ad finu Si' 
naril & Catioarorum, 
fi nauigacioncs ftcuw 
du finuationes & irregularicaces, necno po' 
ficiones confideraret,iuxca appropinquatio^ 
ne adiccfcionu.Etenim a promotorio.quod 
poft Colchicu eft finu,Coryq? vocacur , Ar^ 
garicu finum fufapi aic, qui vfcp ad Curu«« 
ra duitace tria milia & quadringenca conci« 
neac ftadia.Corymcp Cururre ciuicare.qua^ 
fi aborea ficaefrcColligicurergotranlrrcca^ 
cionem hanc,fiterciapars iuxcaconfequens 
G-ig«id finus fueric fubducla,duoru miliu 

M 
^x 
actnginta fcre ftadioi ir, vna cum curfus in 
cqLiahtateexiftere,aquibus fi continincatis 
graria itcrupars terciademptafuent, ftadia 
mille trecenca ac quinquaginta ferme deprc 
hcndentur,iuxta pofitionead Borea ,quod 
| fpaaufiadparallela cquinocr.iaIis lineam,ct 
canqs ad Apeliori traducfcufueric,per dimi< 
nutione medictacis congrucnter incercepco 
anoul o,diftancia , q mcer duos meridianos 
efthabebimus,eceius qucper Cory promo 
j conu.et quc per Cururam eft ciuitate,ftadio 
J5&I furnquidefcxccntOR: fcptuagintaquinqj, 
parcis vero vnius fereeu ccrtia,,ppccrea q> pa 
ralleli per loca hec nil nota dignu a maximo 
differatcirculo.Rurfus nauigatio a Curura 
duicate lhquic , ad hybernu folis cft orcum, 
Paluras vfqj,ftadioR2 noue rmlium quadri 
oencoru quinquagita,a quibus fi ob curfus 
i»l irregularitatecertiailla pariter detraxenmus 
m| parce,diftanria,qua;exc5cinuitate coflacur, 
l| ct quafi verfus Euru tendit habebimus,fta< 
Jf dioruferefexmihii trecehtoru. Porro fi ab 
! I his quocp fexta depferimus parte,vt diftih 
tia ad;linca parallela aequinoctiahs redigat, 
meridianoRzquocghorudiftanciaihucnie^ 
musjftadioru effc quinq? mihu ducent>ru 
qulquaginta,partiu tfo dece&femis.Inde 
vero finu GangecicuefTe ponit, ftadioRt de# 
ce cV ncue miliu , enauigatione vcro ilioru, 
a Paluns ad Sadamilia trcdecj^quafi ad or* 
cum eqnosfliale.Quapropter terna trh pars 
feacrj huius propternauigationisirregulari 
cate decrahcnda eft,ita vt & horu mendiano 
ru diftantiaiff: reliquatur, fUdiorum octo 
miliii fexccntoRi feqtuaginta, parciu vero de 
ce ec fepce cu tertia vna,rcl iqua yo nauigatio' 
nea Sada vfqj ad ciuicaceTamala, ftadioru 
cfle facit triu miliu ac quingcntoru,quafi ad 
orru hybcrnu,aquib' fi lcerucercia deduxe; 
rimus parte habebim' curfus c6tmui,ftadia 
duo milia rre^enra cngica,q> fi ot> mclinacio 
ne ad Euru fextam ecia dempferimus parce, 
expoficoRjquocp mendianorfi mucniemus 
diftantia,ftadiorucffemillenoninqencoru 
ec quadraginta,parriu vero tnum fcre nccno 
fcnns & r.crcie. Deinde tranliTctatione a Ta# 
mala,ad Cherfcnefuaure;i,ftadioru effe po 
[ nn illc fexcentoR: quaG rurlus ad orcu hy 
j btnium,icavtfiibiquocj5 fimiles auferant 
pa r ' • clinquaturdiftantifi mcndianorum 
ftad' u tffe nomngetoru,parcis yd vnius, 
cu quicis quatuor,diftatia aute, quea Cory 
.pmoto ad aurea vfqj cft Cherfonefum, ptiu cffe colligat trigica cu quincis quacuor. ^ 

P 
DE NAVIGATJONE A CHERSO gjj 
nefo aurea ad Cattigara u 

capvt >xiijjr 
r.,V- AETERVM fta ffi 
diorum numerum ¥ 
eiusnauigatiois^q 
cftab aurea CheTo || 
| nefo ad Cattigara^ 
Mannus haud ex< 
plicat,rcfvrc aur Ale 
xandiu fcripffie ter jy 
ra ihde cotrariam cffc meridici, & qui iuxta 
illariauigahtdiebus vigirici applicaread cit 
uitate Zabas.A Z^-ibisverohauiganccs ad 
auftrumjmaciifcp irilc.iam>diebus aliquot, 
Catcigdra exripere , adaugecigiturdiftantia 
expof carh, dies aliquocpro mulcis exdpics. 
Na propcer mulcitudincm inquit,eos haud 
effe coprchenfos numcro , quod ego qdcm • 
ridiculu Lcnleo,quisenl diei^ numerus infi# j 
nicus ericCetia fi tocius terre pagraccambitu ' 
cotmeat.auc quid prohibcat , Alexadm pro 
quibufdadiceremultos.Queadmodu Dio 
fcom retuliffe inqcnauigationea Raptisad 
praffum muItoruelfedieru,atq rationabih 9 
eft, vtquisdiesalic^tpro pauas mtelligac, 
nam tale dicendi modu rcphcndere cofucui 
mus,veriine & nos q'ioq^mulcitudineali 
qua propofit<T,adfimplices cantucoiecturas jk 
adaptare videamur, afiiiniamus nauigario^ fe 
rieaChcrfonefoaureajvftT? ad Cactioaras. 'ff*1 
ex vigiti dsebus qui ad Zaba,nccno. cxalps fM 
quibufdaquiad Catdgara funt copofit.T, |^1 
queadmodii & nauigatio ilia ab Aromatis t ' 
ad Praffum promotonii,que & lpfi expari " 
dierum riumero viginti,ad Rapta copofita 
eft fecundu Theophilu, & ex alns hiultis,q 
fecundu Diofcorum funtad Praffum,vtet 
Marinu puricer imi temur , qui dics aliquot 
cdparatmuItis.Poftcjjigitpc rtasrationcs |^ 
necno cx appare;ibus ipfis oftcndimus Praf W 
ium cffe fub parallelo , qui ab cequinoctiah mi 
abeft,mcndie verfus t parcibus fedecim ctrtia ^p 
vna & duodecima, paral Jdufcp qui pcr Aro \ 
mata cranfic,ab cquinocciali,verfus lcpcetrio 
ncs ptibus diftet quatuor 6V quarta,ita vt fi 
tota diftatia,q ab Aromatis cftad Praffum 
m vnu c6crahatur ; pamu vigmu bC tcrtiaru V CT 

iS 

K 

1 L duaru efTccolligaturjforfitan non inepteto* 
tidcm ab aurca Chcrfonefo,ad Zabas pone 
mus,ac indeadCatrigara.Porro diftantia^ 
quedtab Cherfonefo aurea,ad Zabasjmi 
nuere haud oportet,quoniam equinocftiali 
parallela cxiftit ,4 .& quia rcgio intermedia, 
meridiano extcnditurcotraria,acetiadiftan 
tia,qua eft a Zabis ad Cattigara,quia naui 
gatio Vergit ad auftru cV ad ortu^concrahere 
decet,vc pofit<one,q equinoctiali eft paralle 
lacapiamus,fi icaqj dimidium partiu,vtnq? 
attribuamus diftantia?„ppcer lncertueorum 
cxceflTum,cVaparcibus,quea Zabis ad Cac<- 
tigarafunt dece % iteru tercia illam ,propter 
indinatipne dccraxerimus,habebimus difta 
ciam quoqj ab aurea Cherfonefo ad Cacti« 
gara,pofitionefua,quafi gquinoctiali paral t 
lela.parciu dece et fcptem,cum fexta quafi,at 
qui oftenfum eft,diftanciaa Cory promo* 
torio,vfcp ad aurea Cherfonefum, pamum 
cffe triginta quatuor cV quatuor quintoru, 
tota lgitur diftanua , q eft a Cory Cattigara 
vfq?,partiu ferme qmnquagita duarum cffe 
colhgitur,veru mendianus, qui et g indi flu 
minis prinripia,pauIo fecundu Mannu oc* 
cidcntalior cft boreali Taprobanes ,pmonto 
rio,quodex oppofito Cory ficum eft,ac Ta 
probane diftac a meridiano, qui g Bet} s flu 
minis eft oftia.horarrjs intcrftitns cdo, par 
cibus vero centu viginci,meridianus ^o illf 
qui per Becys tranficoftia, ab eo qui g For= 
tunatas eft infulas,partibus quiq?,,] ta vt me 
ridianus per Cory,a Forcunatis diftct mfuf 
paulo plus pribus centu viginti quiq; , qui 
vero g Cattigara ab eo , qui per Fortunatas 
tranfic infulas ad illud ide promotonu pau 
lopIusgtibusccncufepcuagitaiepce,fecun* 
dueandcfcrmcdiftanciajpartiu^qperRho 
dicfem colligunt parallelu.Scd fupponatur 
tota longitudine vfq? ad Sinaru mecropo* 
lim,partiii effcmtcgroRz centum oduagica, 
horarii vcro duodea,quoniaomncs confcn 
ciunccam Cactigaris orientaliorecflc.colli 
gcna:rper Rhodienfem longicudinem fta* 
dia fcptuaginca duo milia fermc. 

DE IIS,QVAE IN PARTICVLA* 
ri expoficionc Marini diflenciant. 

CAPVT-XV^ 
GlTVRdiftamias 

vniucrfaliter in tm co 
,9 
traxim , et lcgitudis 
ad orcu,cV laritudinis 
ad meridie, ppcer cau 
fas expofi ca s . Cetcru ( r 
particufariter riuitatu 
pofitioncs multoties 
emendationedignas putamus,in quibus 
pugnantes,aut non confcqucntcs expofirio* „ 
nes fecit,propter copoficiones diffufas et va# §| 
rias,diuerfis editas comentarrjs , queadmo* 
du in rjs,queoppofica eflecredidic.Na Tar 
racone aic ex oppofico lulise Cefarie fita cffe, 
meridianum rj hanc & motes Pyrcneos fcri 
bes,qui tn non parum Tarracone funt orie 
caliores,Pachynucp Lepri magne,ac Thep* 
nisHimcraoopon:'t,diftaciaa"Pachyno ad §f 
Himera quafi ftadior? quadrlgecoru , colle 
dta,ca tfo q a Lcpu ad Thecnsseft/up mille 
quigentoru,queadmodum exns patct,qu'x 
Timofthenes fcribit, rurfufq? Tergeftu Ra §§g| 
uengopponi inqt,&ab intimo finu Adnae fep 
qui iuxta Tiliauempcu eft fluuium, Terge* ' 
ftum abefle verfus orcum eftiuu ftadia qua 
dringenta,Rauena vcro ad hybcrnu orcum 
ftadfis mille.SimilicerChxlidonxas rcfcrt 
Canobo oppofi tas efle, Acamatacp Papho; 
Paphum auc Sebenmco, vcrum diftantia,q 
ab ipfo,a Chehdoneis in Adiamanta mille 
ftadio^necno quea Canobo in Sebcnni t 
tum,a Timofthcne ducentorum nonasita 
efleponitur , fi fub cifdeiacci-et meridian s, 
longemaiorefledebercc,quoniamaiorispa 
ralleli fubtenditcircuferent;a.Rurfus Pifam 
a Rauena Libcnocum verfus diftarcair,fta 
dr)s fepngcncis,p diuifionem cn chmatum, 
necno horarioF^ mcerualloru , Pifam quide 
in terrio intcrfticio horario pon k. Raucnam 
vero in quarto, qui & quii Nouimagium 
Bntaniaauftrahuseflc dicitmilianb 9 quin 
quagintanoue.Borealius tn g climata ofte 
dit , Athum quoq? ordinans fub parallelo, 
qui g Hellefpontum tranfir,Amphipoli tii 
etlocacircuiecT:a,fupcr Athum &.'Strymo# 
nis oftia. fica,inquarcocIimacc,ac mfra Hcl || 
lefpontum ponit,fimihtcrquu Thracia fcre 
tota fub parallelo qui pcr Byzantium trafit 
pofiCufit,vniuerfas tfi ciuit.iteseius mcditer 
raneas,melimaceqdfuprahuncparaHeliim S&si^ 
eft coftituit.Q_uinctia Trapezunte inquit, | 
ftatucmus fub parallelo quigBy^annam 
B* TTTTTTfr ^ W^ % $ & ^ * §jM tranfit,SataliaC£ Armeniaeoftendens a Tra* 
pezunta abefle, meridie vcrfus , miliaribus 
fexaginta,fecundu cnparalleloru defcriptio 
ne>um,qui per Byzantiu tranfit , per Sataj 
lia,&: non g Trapezunteducit.Sed & Nilu 
. fluuiu fe veritati confonu, defcripturu ingt, 
I ex quo primu a meridie ad arcftos vfq? Mc 
; roeaccederevidetur,paricer & Aromacuna<' 
uigatione,adpaludes,exquibus Nilus fluit 
Aparctia perfid,veruntame Aromata orieV 
taliora funt cp Meroe.Na & Ptolemais fera 
ru orientalior eft,q? Meroeet Nilus^decem 
dieru itinere aut duoderim.Ptokmaide aut 
orientalioresexiftuntanguftia: Adulid fi' 
nus,quaefuntiuxtaOcyleCherfbnefum & 
Dyroi ftadps tribus milibus qulgentis,illis 
vero adhucorientalius eft magnorum Aro 
matuprom5coriu,ftadrjs quinq? mihbus. 

QVOD EVM LATVERE QVAE 

dam in prouindarum cermihauonibus CAPVT iXVU 

VINETIAM drca 
regionu fineg qua?da 
eu Iatucrc, queadmo* 
du quu totam Myfia 
ab ortu>mari terminat 
pontico. Thrada yo 
ab occafu Myfia fupe 
riori.Quin & Italiam 
afeptetrionibus fblu Rhaedafinit,ac Nori' 
co,fed & Pannonia a meridie fola Dalma^ 
da,& no etia Italia tcrminari fcribit.Sogdia 
nos pterea mediterraneos, & Saccas,ameri> 
die Indie conterminos efle,duos infuper pa* 
rallelos,eteu qui per Hellefpontu tranfit.et 
qui p Byzantiu,funcqj Imao monte,qui in 
India fepcencriohaliflimus eft Borealiores. 
nequaqj per didtas fcribic gentes, fed potius 
illum,quipcrmediurri ponti tranfit. 

IN QVIBVS IPSE DISSENTIT 
AB IJS, QVAE NOSTRO 

a:uo hiffcorrjs funtprodita CAPVT*XVn> 

i 


' x/ Vy 
vK\ ¥ /X 


i NHISigitur&caJr* 

P us,mmus fibiipfi 
Mannuscoftitic.fiuc 
ob imulcicudine ck" di' 
uerfitate copofitionu, 
Fme quia nbndU etia 
jnvltiacditione,velut 
ipfedicit,adtabuled6 

fcriprioneperueneric,p qua folum clihiatu, 
cc horarioRi , nterft, tioru recftifrcauoniE face* 
repotu,flet.Queda vero ne nunc quidc prc 
fentibus coriueniuc rclati6mb*,veluc bacha< 
iicis finus,ab occafu Syagri promontorrj at> 
ipfopoficus.Siquideomitcs plane, quiper 
loca hcc nauigaruc vnanimicer nobis aftipu 
Iacur,ab orcu "Syagri Sachalice Arabieregi 
n ecfle,acciufdenominis fihG.Rurfufqs bv 
mylla IndicEmpori5,non folu Mareo pr , 
mocorio occidentalius ab ipfo poficueft,fed 
etia flumirie Ihdo , quu folum fluurj oftrjs, 
mcridionalius cfie ghibeacur,ecia ab r)S,qui 
hincillac hauigaruncec qui muko tepore m 
lods illis verfati funt,necnon ab rjs ecia,qui 
illincad nos applicuere,vocanq; ab indige» 
nis aiunt Timula,a quibus &alia drca lndi 
am.ckeius prouindas, parciculaiius didici* 
mus,etia recnonis illius mceriora,vfcp adau 
rea Cherfonefum.ac inde ad Cattigara v%. 
Siquide inhoc cocordat,nauigatione eoru, 
qui illac tendunt,ad folis ortu eife , rurfufqj 
indc redeunnum,ad occafum.paritercp con* 
fenciunc,nauigationis tempus irrcgulare& 
inordinatu exiftercQuodcp vltra Smas,Sc 
ru mceac regio,oY Metropohs,ac qp his orien 
caliora,terra lit mcogrii ta,ftagna habens pa* 
ludofa,.ih quibus calami nafcunt magni,8c 
ita copa<fti,vc homiries illi,cu i]s tranfl.Tccare 
foleanc.Etcp no folu mdead BacTira iter fit 
pcr turrim lapidea.fed et in India quoq?,per 
Palimbochra,via aut,qa Smaru Metropo* 
U ad portu eft Cattigara , ocvafum verfus & 
meridie tendit,quapropcer riequaq) iri eu ca 
dit meridianu.qui g Sihas eft 6V Catcigara, 
vcMarinus referc,fedin alique,qui orienca* 
lior exiftit.Porro & a mercatonbus , qui ab 
Arabia fcelici, ad Aromata & Azania , nec 
n5 Raptanauig5t(quecun<fta,ppric Barba 
ria vocantur) ccrtiorcs reddun t,nauigatione 
llla 110 cxadtead meridieefle,fed hancquide 
ad occafum & meridie, ea vero cranfrretatio 
quea Raptis ad Praflum efc,ad ortu 6V me^ 
ndie.Paludes quoq?,cxquib 9 Nilus fluit, non effe iuxca mare,fed multo interiores, or 
j&i dinecp a lktore Aromacu , ct 3 Sinis ad Ra 
'§i P tS promoncoriu,aliu effe ap Marinus retu 
* lerit,ex nauigarione quocp i b/,diei vnius ac 
n ocl:is,nomuIca colligi ftadia, ob mucatio* 
ne ventoru fub equinocliali veIocem,fed ad 
fummu,ftadia quadringenca auc quingen* 
ta.Primu autfinum conciguu effe Aroma -. 
tis,in quo poft vnius diei icerab Aromacis 
Pano effevicu,Oponecp Emporium a vico 
di ftarc, itinere dierum fcx , poft hoc quoqs 
Emporiu,aliu coniungi finum,principium 
Azanie,in cuius pricipio,Zingina effe pro* 
montoriu,ec Phalangida monte tricipiccm, 
foluq? Sinu hunc vocari Apocota , q duob 9 
cranfFretari poffk diebus tt nocftibus,poftca , 
paruii fcqui litus,in trafku diftanciare criii, 
etaliud quoqj quod Maonu litus appdlaf, 
diftanciaru quinqs,quediftanciaj ambo pa 
ricer diebus ec nocftibus quatuor enauigan 
poffint,his quocp; coniunoi aliu Sinii , m q 
Emporiu fic, qd vocatur Effina , poft naiu* 
gacione dieru duor?2 ec noctmjnde Serapio 
nis portu,nauigatione diei vnius, poftea Si 
nuaufpicari,qui ad Rapta duck,triu dierum 
et noctiu tranfFretacione habence ; iuxtacui 9 
prmcipiaEmporiueffe,quod vocatur Nici, 
apud Rapcu vero^pmotonu^fluuiu Raptu, 
ac Metropolim nominis eiufde,paru difta* 
te a mari , qd ^o a Raptis ad Praffum vfq? 
eftpromontoritt, rinumeffemaximum,no 
tamen profundum , circum quem Barban 
habitenc Antropophagi. QVAM SINT JNVTILES MARI* 
ni copofiuones ad defignationem orbis CAPVT V VAE igiturcognitio 
ne aliquam^ab ipfa hi 
ftoria cofequi debeat, 
huculq? anotaca fint, 
verutame ne cjbufda 
contentione potius q? 
emedatione fufcepiffe 
videamur,fingula no? 
bis perenarratione particularem mamfefta 
erunt,nunc vero reftat,vtea q ad defcripcio' 
nispertinentaggreffione,cofidcremus.Pro* 
indequu duplex illius fit modus. Primus 

quiorbisdifpofnionc inparcefphencefu* IK 
perficieidefignat.Secundus vero qui inpJa fmj&l 
no,ambobus comunis cft, opens propofiti 
farilitas ,hoc eft,vt oftedatur , quona modo, 
ctiafi nullum propofitu fitexerriplar,exfbla 
ea quc per comentana traditur docftnna,de 
fcnptione,quantu fieri potcft comodiffime 
facere poffimus , etenim traducftio aftidua a 
prioribus exeplanbus ad poftenora , ^ppter 
variacioneparua,mutaciones admodu difti 
miles inrem hacegregia inducere folet, mo 
dus tfo ille,qui g comentaria traditur, fi no 
fuffidens addcmonftrationem expofitionis 
effe cocingit,impoftibile eric f)S,quj cxeplari 
carent,riteconfequi propofitu.Quod etnuc 
c^plurimis eueniffe videmus,in tabula,qua 
Marinus copofuicquu eni exemplaria yltht 
1 meeius editionis affcqui ncquiuere, fed (o* 
lii ex comencarrjs rem ruditer oVquafi g co< 
| k&uraaggrcffi funt, in plurimis q confcffe 
j funccolledioniserraucruc,propcer inepcicu 
dine &confufioneinfiicucionis,queadmo 
■ dfi vnkuicp experco cofiderarelicecQuum 
I :niad fingula loca dcfignanda,neceffe fir,& 
j iSgicudinis &lacitudinispofitiQnehabere, 
: eiqui illadebkoordinecolloeare vdk,nota 
| men confefti quis ea in copofsrionib* inue 
niec,fed feparati,hic eni lacicudine^ cm dep> 
1 hendet,veIuciinpofitione paralkbru,alibi 
I auc Iongicudines folu,queadmodu in meri 
dianof^dcfignacione, vt plunmu tii vtracp 
hccineifdecomencarijs haudinucniet,fcd 
in alrjs quide parallcli dcfcnbuntur , in alns 
vercmeridiani, ka vt tales inpofitionibus 
femp alterius ope indigcant.penitufcj? adco 
fidcratione,quo/ococoftituendafintfin^u 
la,omniuopus fit euol utione cometarioi^, 
quonra inomnibus ahterde eifdedicif.Et 
fi non inquirimus,qucfecundum qualibct 
fpeoe,deeodeexpofita funtloco, illa nos la< 
tebunt,aberrabimufcp in multis,quib 9 ve< 
ra obferuario cotingere deberet.Proinde m 
ciuitatu difpofitione, littorales aiiquis facili 
us defcribere poffet, fi penitus ordmequen 
da inipfisobferuarct,meridicerranas vero 
non ka,quu nullaadhuc habicudo,fiuein# 
ter ipfas inuicem,fiue ad litcoralcs illas fic fic 
gnata ,preterq? in paucis,in quibus ei a 

vc nonuncp longitudinis meta, aliquan ' 
vero latitudinis locus fit definitus. 

II 
s DE COMMODITATE ENAR 
rationis noftrcaddefignacionem orbis. CAPVT t t 
VAPROPTER 

dnplicenos laborcm 
fufcipimus.Primuvt 
vin opinioneper coca 
obfcruemus c5pofi< 
cione, prairerqj m ifs 
gbusrecuficafioque» 
da cocigit. Dcindc vc 
ea que ab ipfo mamfefta non funr facfra, pcr 
hiftonas moderniores , vel ordinetabularu 
maois accurararttcpcommodiiTime aperirc» 
mus,q defcfiprio debitu fuu tflequi pofla 
decore.Qmhetia facilions modi geflimus 
cura.Na fup oes jpuiricias fihgUlaci jppnas 
ciRufcnptiones.qlefqj ta fecundu Jonguudi 
ne,qj lacicudinepofitiohcs Habe5t,diligetcr 
ordinauimus,ac infug potiflimaru genciu,q 
in illis dcguncadinuiee habitudines,neen5 
infignioru vrbiu,ac fluminUjfnvjucp.ct m5 
tium,acaIioRz, queinorbis tabula inddere 
poflunt,exaiftas diftanrias, hoc eft, quot d\< 
ftancparcibus,quahu eft circulus maximus 
treccntaru fcxaginta,fecundu longitudinem 
quidc,meridianus perlocu defcripcus,ab eo 
qui occidentale finem tcrminat fug equin o 
(fciali.Secundulatitudineveropcreundcm 
locu fcnptus paralklus ab cqmnoctiali fup 
meridiano,ficeni confeftim vniufcuiufq? 
loci pofmone cognofcere potenmus, necno 
g diligencia Iocor: parriculanu,prouinciaR> 
ecia incer fe habitudine ac tocu cL nicp orbe. 

DE MENSVRATJONE INCON* 

CINNA TA BVLAE GEO 

graphicca Manno compofi tx„ 

capvTTxW TRAQVEautdefu 
gnatio fpnu quid ha 
bet. Na dcfcnpcio i» 
fphera fienda, cx femec 
ipfa fimhicudine reu* 
necfigurec-erra;, nullu 
ufq? aitenus ad opus 
hoc , mdigec arrihao, 
non facile tii magriicudine prebet,q fufcipe* 
re pofflc mulca,quc necefTaho fuo collocan' 
da funt loco,necp defcriptionevvt vnico mo<> 
mcntocerni vaIeat,totifigura: adaptare po* 
teft,fed alceru ad alterius defigriaOQne tranf 
ferre neceffe exiftit , hoc cft » aut vifum , aut 
fphcra, quoni neutru defcriptioni , quar in 
plano fitaccidic,fed rnodu qucndaad (ittiU 
cudine fphcrice imaginfs inquiric,vtdifta' 
cias,quein ea ftatuendcfunt, qjmaxime c5< 
menfuratas faciat,acfecundu eam apparenti' 
am ,qujecuveraconueniat,quod Marinus 
fcientiae haud quaqj fortu i tc efte cenfui ip& 
mtufcp omnes defcnpcionu planarum mo? 
dosrcphendir,nihilominuscneoipfevfus 

efle videc,quiexomnibus minime comen' 
furacas faciacdift.ntias,napro cundns circu 
!oru,necnon parallcloru Scmeridranorum li 
neis/cctas fubfticuit, acecia mcridianorum 
jequidiftanr.es inuicc, fimiles parallclis,folu 
aut parallelu qui per Rhodum eft,obferua' 
uit rrieridiano c5menfuratu,fecundu,fimili» 
um iri fphcra circufcrentiarum fctquiquarca 
fereratione,circuli magni ad parallelu , qui 
ab cquinoitiali diftat parnbus triginca fex. 
Ahomm aut nuilacurarngefliffe videtur, 
neqsfymetriaeneq? fphcricx defignationij 
oraria. Primu enT conftituto vifu, ad mediu 
borealis quadrantis fphc'r<r»''n quomaxinia 
pars orbis defoibitur,meridiani rcdaRilmc 
aru imaginacionepberepoflunr,quij vnuf^ 
quifcpcx reuolutione concrarius ftatuitur, 
caditcp planu ipfius,p vcrcice vtfus , vcruiti 
non icaparalleli,,ppccr abfccffum poli borca 
lis.CircuIor^ auc fegmenta,manifeftcofte* 
duntconexiecates fuas ad meridie c5uertere, 
prjecereaqluis fecundum vermue pariter & 
imacrinationerjdcmrncridiani fimilcs qui> 
deuynequalcs tii circiiferentias in parallelis 
fecurldu" ma»nitudine difterentibus^intera^ 
piant,acfcmper maiores,in fjs, qai ^quino^ 
cliali funtproximiorcs.Marinus came om^ 
nes facit aeq [uales » diftantias aut climatum, 
queboreallora funt,q? parallelus,qui g Rlio 
dum tranfit,plufq) ventas patiatur extendit. 
Eas vero qucauftraliores funt in minus c5^ 
trahit,ita , vtilleiam non amplius ftadibrlx 
numero, qui ab ipfo pofitus eft congruant, 
fed fub equinocuali quinta potiflimum eo 
rum partedeficiaht,quota & parallelus , qui 
per Rhedum cft deficit ab cquino<ftiali,dif 
ftancias aut , quc funt fub parallcl»,qui p<rr '^f^xf ^<f Tf^W*^ 
Tbylem cranfir, quadruplici fua quirita ad< 
augec,quotetparaI!e!usperRhodircxce!lit, 
illurrt , qui pcrThyle cranfit.Parallelus eni 
qui per Rhodii fcnbitur.ab cquino<fhali di* 
ftat partibus criginta fex,taliii fcre eft noria* 
ginta tnum^qualiuaequinoclialis vel meri* 
dianus centu & quindecim,qui yoabec\ui* 
no-fhali diffot partibus fexaginta tnbus,fcri* 
biturcp per Thylem,prcdi(fhru cquinoclia 
lis aut meridiani paruum eftquinquaginta 
duarum. 

QVAENAM OBSERVANDA 
fint in dcfignatione fienda m plano. CAPVT XXI 
fQVALITEROPORTEATOR! 
bem m fphcra defcribere. VAPROPTER be 
neobhpeent. vthnee 
quc,p meridianis po* 
nenturre&e feruetur, 
que >?o pro parallel is> 
vt /n circuloru fegme 
tis pervnii & ide ccn< 
trum fcnbacur, a quo 
perfuppofitum boreale polum meridiona' 
lcs recfbs ducereoportebitjquoprcomnib'' 
fimilicudo fecundu habitudinem ipfam,8c 
forma fphcricpferuetur fuperficiei, ita came, 
yt mendiani abfcp deelinaciont ad paralle; 
los remaneant , ac etia in comunem illu po> 
lum coincidac.Ceterum quu pofTibilehaud 
fi f , vt per om ncs paral lelos proportio ferue* 
tur ad fpha?ra,f. cis crit vt hoc in co , qui per 
Thylem eft,acina?quino<ftiali obfeructur, 
quo latera,que laatudine fecundu nos com 
plecluntur, veris fiantcomcnfurabiliavQui 
veropcr Rhodum fcribitur,fuperquoiridi 
ftantns longitudinis plurimefacfte fmituv 
dagationes,perdiuifionem proportioriis ad 
meridianum,veluti Marinus facit,defigna' 
ri debec,hoccft,iuxta fefquiquarta fere,fimi 
lium circuferenciarti rationem , quo magis 
notaorbis Ionoicudo recle curn latitudinis 
menfuraconueniachuius tfo inftruclionis 
modu dckeps manifeftum reddemus, quu 
exponemus,quo pacloin fphera defcripuo 
fieridebeat. CaPVT 

AGNITVDINem 
igit fpherc,aut mulci* 
tudinem locorum de 
fignandoriijinuentio 
preparantis difcernef, 
quofirmicudme ha* 
beatfimu! &I dccore, 
quatoenim hecplis 
augctur^taritocfiarn defcriptio, fmccriorpa^ 
ttter cV manifeftior fieri poterit. Quantao 
cucp ioicurfuerit,poli ipfius fumantur,accu 
racecp cis femirirailuadaptemus,qui parcrm 
ct nifi tantu a fupcrficiediftct,vc llla in reuo 
lutione non acterat.Semicirailus vero tenu»» 
is fic, nc multa obumbretloca.Alteru vero 
lattls examufTim per ipfa fiona, queperpo** 
los cranfeunchabcacexcenfum , vt pcnllud 
men diarios fcribamus , quod cV in cencum 
cfhiaginta diuidemus pncu!as,numc-ofiqj 
afTgnabimus,a media, cV qua? pcrcquino* 
(fcial e futura crit fe\fcione,init! u facientcs ,Si# 
mihccrcV aequinocl:taledefcnbcni:;s , akcsu 
illius fcmicnvulu in equas centum cVoaua* 
gintadiuidemus ptcs,huiufq; mureripfm* 
apui,ab lllius fme inch.oabimus,per que cV 
oceidcntaliffimu dcfcnbcrnrs mendianum. 
Defcriptionc aut logitudinis ct latkudiivs, 
cx c6mentarr)s, in quibus annotatcfur.c par 
tes,fecundu vnumqueq;locum fignacii fa* 
dcmus,neaion a diuifionibus fcmicirculo^ 
ru equino(fciar,Sc mobiJis mcridiani.jiucq? 
ad oftcnfam logitudinis parce circuferem 9 , 
hoceft,ad numeruqui eqnoclialis cor.tinet 
fe(fcione 5 iatitudinis vero diftintia, ab equri 
nodiali , ex ipfa meridiani diuifione fume* 
mus,8ciuxcanumeruoflenfum,fignatione 
poncm 9 code modo, q ct in locatione ftelfa' 
ru fug fphcra foIida.Similiter cV menchacs 
fcnbcreliccbit,p tot Iongitudinis partcs, qt 
voluerimus,pro normavtcntes laterecirculi 
diuifi.Parallelos autp totpartes fcnberepo 
tcnmus,quotdiftantiaK! ent comcnfuratio, 
fi fignum illud,quod eos defcnbic,numerO fc^| 
pcajharediftancialatensiignanti ,appona' *" 
mus,ciraiferamufqj cu iplo arculo, \% ad 
mcndianos , quicermmos cognitasceliuns 
feorccvanc. I <■& 
w^€m^i ^fTFFFTITw? 
1 W% # & ^ & ^ 
EXPOSJTIO MERIDIANORVM' 
ET PARALLELORVM QVI 
defcriptioni funt apponendi. 
M 
CAPVT^ XXIII ROINDE ifti inter^ 
ftitia horaria coplecte 
tur duoderim, demo' 
ftratis cofequecer.Scri 
baturaiic parallelus,g 
auftraliorem terminat 
plagam,vt tantu diftet 
- ab sequinoctiali, meri* 
diem verfus,quantuparallelus perMeroem 
vcrfus feptetriones. Ceceru meridianos per 
cerciaparce vnius horsesequinoctialis fcnbi 
debere , commenfurabile nobis vifum fuit, 
hoc eft p particulas quinq? earu,que in ecmi 
nocbali coprashenfajfunt.paralldos autem 
qui equinodiali funt borealiorcs ua. 
Prim u quidem,vt ab ipio per quarta vnius 
hora»differat,ac fccundu meridianu, quem^ 
admodu demonftrationes hneares ferefub*» 
rjciuntjpartibus diftetquatuoroV %. 
Secundum vt per dimidiu hore vmus difFe 
rat,panterq? diftetpartibusocfto 1 
Tcrtiu vtpcrhora dimidia 6V quarta horaz 
vnius diff erat,partibus tfo diftet duodecim 
femilTe. 

Quartu vt per hora differat vnam , diftetcj 
partibus fedeam 2,fcriptuq3perMeroem. 
Quintu vtdifferatperhoravnam et qua r # 
t am,acdiftet partibus viginti quarta vna. , 
Sextum vero et fub eftiuo tropico, vt per ho 
ra vnam et dimidiam difterat,diftetcp p a m 
bus.:>.dimidia 6V tertia,fcripcucj; per Syene. 
Septimumvthoravnaac dimidia necnon 
quartadifferat,acpartibus diftct.:7 £. 
OcTrauum vthoris differat duabus , diftet 
vcro part1bus.50.cum tertia. 
Nonum^ovtdifferathoris duabus cum 
quarta,diftetcg partibus.35. 8V tertia. 
Deamu vt horis duabus 8V dimidia diffe* 
rat,ac diftet parnbus.jtf il fcripcucp per 
Rhodum. 

/ndecimu vtdifferat horis duabus cum di 
idia& quarta,diftetcg parabus.58.cum udia.acduodedma 

imum vt horis diffcrat tnbus,ac di 
' 4o.dimidmtertia ecdnoderima. ffetr Dccimu tcrtiu vt differat hons cribus cum 
q uarca.di ftetq? partibus.-B .ec duodccima . 
Decimu quartum vero vtdifferatperhoras 
tres cum dimidia,acpartibus diftct.45. 
Decimum quintu vt horis differac quacuor 
diftecqs partibus.4§.dimidia8c lt. 
Decimumfextuvtdifferachorisquatuorec 
dimidia acdiftet partibus.51 2. 
Dccimu feptimu vt quinq? differat hons, 
diftetqs partibus^f. 

Decimum oiftauu vt differat horis quinqj 
cii dimidia,acdiftetpartibus.55 6. 
Decimum nonum vtlex differat horis , di* 
ftetop partibus.^S. 

Vigefimum yo vt horis differat feptcm , ac 
diftet partibus.di. 
Vigefimnmprimuvtperocfto differatho* 
ras,diftetq? gradibus.cSJ.ftcfcriptu per Thy* 
lem. 

Scribetur 8V alius ad mcridiem ab arquino# 
<fciali,qui hore dimidig concineat differencio 
am,qui8Vper Raptum promontorium 6V 
Catcigara trafib:t,Iocaoppofitionefua fere 
aequalia,ac diftetab a:qumocT:iali parnbus 
ocio z f 

MODVS PER QVEM ORBIS IN 

PLANO ITA DESCRIBI POSSIT 

vt commenfuratione fimilis fit po* 

ficioni fphericas. « I ca *xxm> j* 
NDESCRIPTIO 
ne vero que ln tabula 
fit, modus Symetria» 
preripuoru parallelo* 
rum , talis nobis a*it. 
Praparabimus tabu* 
lam parallelograma 
rccfangula, veluti eft 
A.B.C.D.habeatq? latus.A.B.duplu fere 
qua.A.C.fupponacurcp recfta.A.B.fecun.» 
du pofioonem fupcriore, que in defcripcio^ 
ne veifiis parces eric boreales,demde diuido* 
, mus.A.B.bifana, 8Vadrc<fros angulosli; 
neae re<fte.E.F.normam illi comenfurata,8V 
reCfamadaptabimus,ita,vtIincamedia.E.F 
fualongitudine,fub vna recl:itudine,vfqj 
ad.E.G. procrahatur,fumamufcp ab ipfo 
E.vfcpad.G.triginta quatuor partes taks, ^Om* 
PVT quales funt perlinca rcclam.G.F.ccntu triginta vna & tcrria cum duodccima fuper centroqj.G. 
per fignu interfticrj,quod ab eo abeftper Iinea.G.H.fedtionibus fepcuagincanoue,tirculu fcnbe 
mus,qui pro eo crit parallcb,qui per Rriodu tranfic,nempe.RK.L.pro terminis vero longitudi 
nis,que exfexhoraRz colligunturincerftitr)s,ab vtracp parce.K.fumamusfuper.G.E.medr) meri 
diani linea diftantia quatuor incerftirioru,q m parallelo per Rhodu fimiles fint qulcp,per fefqui 
quarta fere ratione maximi circuli ad ipfum,calefqj decem & odto confticuemus ab vtracp parte 
pucUK.fecundu circuferentia.H. K.L.habebimufq? figna,perq coiungere oporcebit ab.G.me* 
ridianos,qui tertie partis horaRjinteruallac6prehendant,ita vt.G.H.M.cV.G.L.N.longitudi> 
nis terminenc nnes.Confequenter vero cV parallelus,qui per Thykm eft, fcribetur difhntia que 
abfitab.G/uperluiea.F.G.fedionibus.5^veluti.O.P.Q:?q u iuocl;iaIi.s vero vc fimihcerdiftet 
a.G.per linea.F.G.fedionibus.nj.qui fit.R.S.T.oppoficus vero per JYieroe & auftrahfTimus, 
vtdifteta.G.fecT:ionibus.i}i,curcrria &duodecima,veluti.M.VoN.rarioigituripfius.Fl : S;T 
ad.O.P.Q.colliget queadmoduji^.ad.^t.fecundu ratione paralleloru horum in fph j;ra,quan# 
doquide qualiu.G.S.fupponit.i^.taliu eft cV.G.P.feclionu quIquagitaduaru.Et queadmodu 
fc habec.G.S.ad.G. P. fic fe habet circuferenua.R.S.T.ad.O. P.O^dep rehendet aut & meridia' 
ni.P.K.diftantia,hoceftea,qu£eabparallelo ? quiperThylecranfit,adillum quieftperRhodu 
fe(ftionu.:7.diftanria vcro.K.S.idefta paraltelo.qui per Rhodu ad arquinoC~ciale vfqj , earunde 
feftionucxiftit.5cV.Atdiftanria,S.V.hoceftea,queabequino<ftialieft,adoppoutue^,qm 
Meroe,earunde.i6.cu crtia cV duodecima»Pretcrea quahu eft diftanria.P.V.fecuridu latitudine 
terrc cognita?,fcptuaginta nouecum cerua cV duodecima,aut incegrarum ocluaginca, caliu eric cV 
H.K.L.media fecundu longicudine diftancia,cencum quadraginca quaciior/ecundu ea, que de* 
monftrationibus furjponunt,eandemeniracionefermehabcnc,ciuadrjgincami]ia lacicudinis, 
ad fepcuagintaduo milia longicudini$,in parallelo,qui g Rhodu cranficPorro cVreliquos Ln< 
bemus parallelos,fi rurfus centro.G.vfi fuerimus cV incerfticr)S,cj diftant ab.S.cqualibus fecftio* 
nibuSjVtcxpofitu eft,ab receffibus cquinoCtialis.Ceceru non oportec vt cas hneas,quepro menV 
dianis ponunCad parallelu vfcg.M. V.N.rcftas fcnbamus,fed folu vfq? ad cquinodiale.R.S. 
T.acpoftacircuferenria.M.V.N,diuidemusinequalia,&nJmcropariafegmenca,qattribue* 
mus mendianis illis,qui p Meroefumunt,fecftionefcp lllas coiungenr\cu mendianis,qui recle 
fiigcquinocTiialeinciduc,vcappareat^ualisexinuerfionetranftumpta,fitabalteraequinocl:i«lis 
parte,cV ad meridiem declinans pofitio,veluri oftendunc.R,XcV.T,Y.line.e. 
twitw^ DEMVM propcerfacilelocorum ordinandoru^dnotationeiterumrcgulamentu tenucra* 
acmus,quod cqualefitlogitudini.G.F.t ntum.illudq?firmabimus in.G.ita,vtcum per 
totalongitudinedefcriptionisatcuTeracur,cxacfk 

faftio eius per mcdium cadat polumjatufcp hoc in fecmenta,fi ad.G.F.ptinere dcbcnt,centum 
triginta diaidemus,aut folu in fegmcnta centum qiundeci,fi.G.S.rcfpiciant,numerofcp adnota 
bimus,facientesinitiuafecTione,q perequino<ftialeeft,aquuy > oVparallelos fcriberepoffumus, 
nedu meridianum.qui in defcriptione eft,in omnia fegmeta diuidimus &V fio n amus,infcriptio 
ncsIocorum,quffuperipfumcafurcfuntcofundamus,partiemurigiturequinocT:ialeinduodeci 

horaR* centum ocftuaginta partes,luimerofcp apponemus,initium farientes a meridiano occiden 

talifTimo,acfcmp rcgulamenti latus ad oftcnfam logitudinis parte mouebimus,donecper diui* 

fionein regulamcnto facTa.ad pofitione fecundum latitudinem fignata perucniamus^ibiqs fug 

vnoquoq? fignatione dcbita,eodem quo in fphc ra oftenfum cft modo faciemus. Porro fimilio 

rem etia&maois comenfuratadcfcriptionem orbis,in rabula fademus,fi Iincas mcridianas lma 

ginationecocipiamus,ad fimilitudinelincarum meridianaRtin fphera,ita,vc afpccftuu feu oculo* 

rum axis in fphcre poficionepenctret,oVper fccftioncm,ej ad afpecfcueft mendiani,qui logitudi* 

ncm tcrrecognitcfn duas diuidlcparces,oVparaIlel^qui oVipfe bifaria fecat eius latitudinem,nec 

non centrum fpberae,quo excquo termini oppofiti vifu comprchendantur oVapparcant. 

Pnmu igiturpropterquancicateinclinanonisparalleIoR2araiIorum,ecg incifioncm fignata, &V 

centru fphere.recti ad medium longitudinis mendianum plani,arculus intelligatmaximus,qui 

hcmifpha:nu termmct, apparens.A.B.C.D.oV femiarculus,qui hemifpcriu meridianum bifa* 

na difpefcit fic. A.E.C.at fe<frio,qucad afpeclum huius cft,6V paralldi,qui bifana fecat laucudi* 

ntm ficfignir.E.fcribaturcp p.E.arcuh maximi ltcru fcmicirculps recftus ad. A.E.F.C.qui lit.B 

E.D.cuius planum peraxim afpecfhiu feu vifus fubfja conlhCjindearalferentie.E.F.partes fu 

mantur viginti tres & femis cuin tertia,totcnidiftaccquinocfna]is ab eo qui per Syencm eft.qui 

maximusferec6ftituuurIatitudine,fcTibaturq5pcr.F.fcmi:irculuspquinocftialis.B.F.D.cVtunc 

inclinatumapparebit,equinocT:ialis planu,necnoreIiquorum paralleloR2,ad illud quodeftper 

axcm afpectuum feu vifus,quu circfiferentia.E.F.prnum exifbt viginci tnum fcmis cum tertia. 

Intelhganturitacp.A.E.F.C.cV.B.E.D.refterjro arciiferentibus.B.E.ratione habens ad.E.F. 

qua.9o.ad.t3.dimidium cVtertium,6Vproducra.C.A.cadatccntrum,in quo fcnbatur.B.F.D 

I arculi fcgmentUjiuxta.G.proponaturcp vc racio inucmacur.G.F.ad.E.B.iungacur icatp.F.B.re* 
<fb,que bifaria dmidatur.i n.H. 
coiungaturetia.H.G.nempe vt 
gpcndicularis ad.B.F.fiat.Quo 

niaigit qualiu eft.B.E.recfca no 

naginta,talium fupponitur.E. F - 

viginti criu oV femis cu tertia eo' 

ru nde,ent et. B. F.f ubtenfa nona 

gintatnuciim depma.Angulus 

vero fub.B.F.E.taliu ccncuqui* 

quaginta cu tertia,qualium duge 

recftctrecetaRzfKaginta.reliquus 3 

vero angulus fub. H.G.F.eorii 

de viginti nouecutertfjs duob', 

acideo racio.G.F.cftad.F.H.ea 

dc.que.iSo.fcmis cu tercia ad.4<S" 

ct iemis cu viccfima,8c eftqualiu 

H.F.re<fta.4Cj.femis cuvicefima 

caliu.B.E.recfca nonaginca,ita vc 

c^ualiu eft.E.B.recfta,9 o.eorude 

elt F.E.:$.femis cu tercia : acideo 

quahu eft.E.B.reccanonagica,ra 

Uu habebimuset.G.F.rec1;a.i8i k s in i 
i> % ^. &- ^r^r 
ana, HI S premifTis accipiaturtabu 
la.A.B.C.D.quciceruindu 
plomaiorem habeat.A.B.q?.A.C 
fcd aequalem.A.E.cu.E.B.ckad 
ipfasre&a.E.F.diuidaturcp fqua 
lis aliqua.E.F.rcftatn nona^nta 
quadratis prcs, accipiifturqj.F.G. 
partes fedecim cu tercia ec duodecr* 
ma.G.H.yoparces.JJ.femis cum 
terria,at.G.K.earunde.6$.fuppoft 
toqj.G.pro aequinod:iali,erit.H. 
rioca,jg qua fcr;becur,qui per Sye# 
neeft,8c" mcdius fermclancudinis 
parallelus.F.veronocaericperqua 
fcnbetillc,qMi auftrale cerminac fi 
ne.K.aucperquafi°nabitille,qui 
pofitionem fmitfeptencnonalerr, 
_. caditcpper infula Tnyle. Deindc 
linea.F.E.producacir vfqj ad.L. 
Itaq? tota!inea.F.E.L.c6nneatea 
runde fccftionum.iSi.dnnidu cfi 
t rcia aut.iSo.tantnm , na prbpter 
hoc dcfcriptio nil notatu dign um 
vanabit, in cecrccp.L.ec fteruallis 
F.Sc.H.ec.K.circiifvrencias fribe 
mus.Q.K.k.ec.O.H.P.S'.M.F 

N.& fic propna ratio parallcl 
rum.ad inclinatone g Axim afpc 
cluum feuvifiisfuperplanum obferuataeri^CKtonia&hicaxisad.H,dedinaredcbec,c\'re r tu'! 
effead cabuJepl?num,vcrurfus exequooppofiti fines defcriptionis v'fu comprchendi poflint. 
Vt aut longitudo quocp comenfurata fi't lantudini(quon ia in fphera qualium eft maximus cir 
culus quincp,talium fcrmeparallclus per Thyleeflecolligicurduarum cum quarta,qui veropcr 
Syene efhquatuor cii dimidi.t 8c duodccima.At qui eft (3 M:roe quatuor femis cu ccrcia )opoi 
cec ex vtraqj parte^F. K.meridiane rccfte decem 8c ocfto cofhcuere mendianos, pcr temii parte vni 
us horaepqmnocftialis,ad coplemencum corum ,qui fub cptalongitudme coprchcnduntur.Se 
miorculorum autcquiualenciaaccipiemusfegmentadecundum qiielibectriumexpofitoRi paral 
lelorum,terriepartis horevnius,partes quinqs.Eta.K.quidepcrduas partes cVquarta faciemufc 
fecftiones,qualiu habebamus.E.F.recftam nonaginca,ab.H.vcro pcrquacuor &.' djmidiam cum 
duodecim i.cV ab.G. F.per quatuor dimidia cum tertra fuper eifde.Dei ndcper equiualcnria tna 
fignafcribemuscircuferentias,qua;eruntproreIiquis mcridianis^tanqj qup tota terminentlon 
gitudine.S.TA 7 .cV.X.Y.Z.adimp!ebimus cVeas quoq%qucpro ccccris erunt parallelis,turfus 
cencro.L.vtcntcs,diftantia vero pro fiendis fecftionibus,fuper line?..p.K.uixta d.ftantias eorii ad 
aequinocftialcrn.Q^ vero talis. defcripcio fphence form x fimil.ior fic qj pnor,per fefe patec.Quo 
nia fi fpha^rafixa maneat,8c non circumuoIuatur,quod & tabule contitigic'ncceffano, quum pcr 
mediu defcriptionis vifus conftiCiiicur,vnusqmdemedius & mendianusperaxcm afpecftuu feu 
vifus ih planucadcnsjimaginationeredr prebetlinec,qui tfoex. vtracphuius parcefunt,omncs 
ad ipfum fecundumconcauaconucrfiapparenc,ecrnagis illi,qui pltisabcodiftant quod 8'hi 
obferuabitur,cudecenti conuexitatuanalo£!apafrcef 8: cOmerifurauo orcufercnciaru psrallelot u 
adinuicem feruabitur,non folum vtin lllisqiu fubcquinocfcjali func eteS,qui per Thylem tran 
fit,propriaconferuetur ratio,fed 8c ln a!n,s,vc tp reCtilTime quada-nc,queadrnrv J .u>riconh 
■derare hcebit,i]s qui pcriculu funt facfturi,quin Sn totuis lacicudims ad totam hne raoo 


% v^r^rvnonr^~> feruanda eft,cV rurfiis,non folu in lllo paral* |t 
le'o,qui per Rhodudefcnbendus cft, quead JjT^ 
moduibi,fedplaneinomnibusferme,fieni 
et hic producamus.S.3; . V rctfam, veluti in 
priori ngura.Circuferentia.H. 3-. minore vi 
delicet ratione faciet ad.F.S.cV.K. Vq? coue 
niat ratibni defcriptionis huius, ita vt fecun' 
du tota.H.T.patiatur defedu , fivero hanc 
comenfurata faciemus.K.F.Iaritudinis Ai* 
ftanric.F.S.cV.K. V.maiores erut Symetrrjs, 
ad.F.K.Queadmodu cV.H.T.fi aiit.F.S.et 
K.V. commefuratas.F.K.fcruauerimus.H. 
\ .minor erit comenfuratione,ad.K.F.que> 
admodumcV.K.V.HX IUl|)jn(lfM] ll Hf, ' HJ ' l| | Ji)l | ]||||] mr] 
F 
X his igitur modus iftepriorem precellit,a priori vero in facilitate delcriptionis fuperstur. 
JL<quoniam illic quide,ab regul£ circududhone cV traflatione,quu folu vnus defcriptus erit pa 
ral lelus,ac diuifus,fingula loca fuo ordine collocari poterut,quod in deferiprione ifta no ta faciV 
le fieri poteft,proptcr meridianaru linearu ad mediu inflexiones,cV quia omnes circulos fmgulati 
mfcribere neceffeeft,necno pofiriones,q inter Iaterculos cadut,ad tota ample&atia Iatera,g partes 
fignatas rariocinarionecoieclurare.Que quu ita finc,mihi & hic , & vbicg,qd melius eft,licet fit 
laboriofius,deteriori tame,cV faciliori pferendu«rit,ambos tame fimul itaordinatos modos, ob 
feruadoscffecefeo,eoriihominugratia,qui^pterfarilitate,adexpeditioremodufunt^cliuiorcs. 
Qualium eft equinodlialis quinq?,tahu eft qui per Meroem tranfit quatuor & femis cu terria, 
ltavtrationemhabeatadeumquam.io.ad.:?. 

Qiialiu eft equino&ialis quinq?,tahum eft,qui g Syenem tranfit quatuor cV femis cu duodeciV 
ma,ita vt ranonem ad eum habeat^qua.do.ad^.hoc eft,duodecim ad vndecim. 
Qualium eft equinoclrialis quinq?,talium eft,qui per Rhodum fcribitur quatuor,vt ad eum ra# 
tionemhabeatfefquiquaitam. 

Quali um eft «equino&ialis quincp , talium eft , qui per Thylem tranfit duarum cum quarta,vt 
rationem ad eumhabeat, quam.to.ad.^ . 

LIBRI PRIMI FINIS. * 
§ <0 $ & & #-%~T 
FTTTirTT 
psj CLAVDII PTOLEMAEI 
GEOGRAPHICAE 
ENARRATIO 
NI.S L1B.II. 

Hajcinfecundo continentur libro. 

Prologus particularis enarrationis. 
Expofitio occidcntalioris Europe partis,fe' 
cundu fubiectas prouinrias vel prcfecturasj 

Hybernie Infule Britanice 
Albionis Infule Britanicg 
Hifpanie Betice 
Hifpanie Lufitanie 
Hifpanie Tarraconenfis 
CeltogallieAquitanie; 
Celfogallie Lugdunenfis 
Celtogallig Belgicc 
Celtogallie Narbonenfis 
Germanie magne 
Rede & vindelide 
Norici 

Pannonie fupcrioris 
Pannonie inferioris 
Illiridis Liburnie 
Dalmatie 

Prouindejt», Tabule.j; 

Definitio 

Promontoria 

Infule 

Fluuiorum fitus 

Littoralis defcriprio pr* 

Pelagorum nomina 

Montes 

Flumina 

Paludcs 

Prouinciarum nomiris 

Regiones feugentes 

Infcripriones 

Suprafcripaones 

Ciuitates infignes 

Ciuitates fecundg 

Ciuitates tertie 
CAPVT %i <* PROLOGVS. 

VAEigi 

turvniuer 

faliccrari 

ca geogra 

phia fint 

obferuan 

da,confe< 

queterq?, 

qpactode 

fcriptio ex 

Hiftoria, 

vfquehuc 

rognitaRz 

terre partiu emendan poflic, hoceft, noftn 

I orbis , tam in Symetria Iocorum inuicem, 

q? figura,vt qj maximedefcripcioni lrt fimi 

| litudmeetmodocoueniat, hucufqj nobis 

'fit prcfiguracum.Nuncvero particularem 

inchoabim 9 expofiaone, illud prcmicteces, '$jM 

I Cenfendum effe,particularcs cxploratoru '§W$ 

! locoru defcriptiones quum inlortgitudine j^S^ 

tuinlatitudine,qjmaxime propcercognK '^smji' 

tionis afTiduitatcm advericacemaccedere,ac jffi^ 

ideo etiam, q? itaomnes concordent cradi* ■$]££■ 

tiones.Qugvcro non eode modo,propter 'mj? 

raricace,peragrarafunc,necob incerticudine rff - 

hiftorie cogmca,exacl:ifTime confiderari de* W^% 

bcre,fecundu propinquitatempoficionum [PT^ 

etngurationueorum locor jm y que ccrtiori 

fide funt deprehenfa,quo ni hil nobis ex ijs 

qujeadcomplementum totius orbis ordi* 

nandafunt, imperfe<fhim habeatmodum. 

Quapropter & partium pofitiones fuper 

fmgulis locis in exterioribus fpadorii appo 

fuimus particuIis,modo regiilari, longitu' 

dinem tamen lantudini prepofuimus,vtfi 

emedariones aliquae,ab hiftona certiori in> 

dderint, in rcliquis fparioru pagiriis afcribi 

poffint, Porro & eu in dcfcriptioeelegim 9 

ordine, vt vbiqj fadlitatis curagereremus, 

hoceft,vtadextra ttanfitum faceremus, 

ab rjs qu eia ordinata funt , ad ea que nodu 

fub manu venerut.Hoc aute fiec , fi borea* 

liora prius qjauftraliora defcribacur, occiV 

dencalioraqjanccq; oriecaliora. Quoriiam 

ad defcribencium ocuIos,in fuperiori riobis 

Iocojborealiora conftituuncur,iri dexcra tfo «ra» 


^s^^^^^^^ III 3H 
orientaliora orbis,tam in fphera cp m tabu 
Ia, acideo que fn Europa fijnt,prius collo' 
cauimus,quam cVnos aLibya, Herculeo 
diuidimus frcto \ ab Afia yo pelago inter* 
iaccnri , ac Palude JMcoti , nccnon flumine 
Tanai,acco mcridiano, qui ad tcrram pro* 
tenditurincognitam.His reliquaquce pcr 
libyam funt adnecftimus , quam ctiam ab 
Afia diuidim*, poft maria quc oixta Praf< 
fum Aechiopicfunc promoncorium , vfcp 
ad finu Arabicu, ipfo finii Arabico ac Iftlv 
mo,g ab cius fccefTu,iuxta Hcroum duicate 
ad noftru vfq? pertTgic mare, Aegyptumcp 
difterminat ab Arabia et ludea ,""ne Aegy 
ptu diftraham',fi Nilum ftatuennv' cermi 
nu,Etquiacomodiuseft,conrineces,cuita 
eucnit, frcris ponus cp fluminib 9 termiari. 
Reiiqua tfo qucgAfiamfunt,eode fubiu 
ganus propo(ito,tam percontinente vnuV 
quemqj in partibus eius ad terra tocam,cp 
orbe vniucrflim,quo adpartes ipfas, hoc e 
vc icerum regiones boreahores & occidenta 
liores.primo fbribamus, necnon adiacencia 
eis mariaacinfulas ,cu fpecie vmufcuiufcp 
di<miori,fed & partes iilas prouinciaru, feu 
prcfccturaru ,difcernem 9 arcumfcnpfione, 
expofitioneiuxtapromiffionem ,quam ab 
inirio fecim us,conrinuaces, folu tn quantu 
ad cognitionem Iocale,cV ordme profucnt, 
diffufam circa fingulares gentium mores, 
hiftoria j5termftceccs,pretercp fiea,dequib' 
antea nobis fermo fuit, breui & nc.elTaria 
lndiguerit adnotarione.Proindcta!is expo' 
ficionis modus, cuilibet facultate preftabit, 
vc vcl vnam feu plures prouinass , aut prg; 
fccHiras defcribere pcflit , fecundu q? tabue 
Uru congruerintdimefionibus , cu deccnti 
rarione,& figurarioneeorum quefub vna* 
quacp tabula coprehedi pofiunt,: d muice, 
iiixtaeundefiendi ordinis mc du, Preterea 
nil admodu referet , {i sequidiftantibus vfi 
fuenmus meridianis lineis,rccT:is quocp 
paralleloru ,diimodo folum partcs diftaue 
mendianoru eam rarione fumanc ad diftan 
nas paialieloru,qua ma:rim* habecarculus 
ad lilum paralklu ,qui in tabulahacmedi 9 
ent. His icacp defimcis,parcicularem lam 
mchoabimus expofitioncm. CaFVT tilt '**> Tabula prima Europe 
Hibernie Infule Briranice Sicus 

EPTE NTRIO 

naf larens defaiptio, 
quod ab hyperboreo 
oceano alluicur. 
Boreii Promot. n <5i 
Varmcniu Promone 
torium. il 'i 5 61 5 
Viducflu.oftiafJ 6\ 
Argitcflu.oftia 14 \ 61 2 

Robogdium Prcmot- i^ 3 ^ 1 : 

OradcntaleiatusincolutVennicnrj.Dcnv 

dereliquum cVOrientale Robogdn.De* 

fcriptioautelateris OttidehtaIis,qita!cI a ^ 

Occidcntali Oer.no alluitur. 
PoftBoreu r pmor..qcr'eft u 


e?i 

■r 


Raurj flu.oftia 


11 3 


di 5 


Nagnatavrhs infignis 


n? 


60 4 


Libnij flu.oftia 


JL 

10 Z 


60 


Aufobae flu.oftia 


IO J 


59 2 


Seni flu,oftia 


9 ! 


59 | 


Dur flu.oftia 


9 5 


5S % 


Icrni flu.oftia 


8 


il , 


Norium promont. 


7 i 


57 *-f F^oft Vennicnios idem habitant Jatus Er s 
dini,Sub quibus Nagnatf 
Demde Autini 
Poft quos Gangani 
Sub quibus Veliaborf 
Mcridionalis reliqui lateris fcquiturdefa> 
ptio, cui ' Verginius adiacet Oceanus 
Poft Notiumpromont. 
Dabrongflu.oftia 11 Z 57 

Birgi flu. oftia nf 57 2 

Hieronvel Sacru ,prnot. 14 57 2 

Habitant ide lan's poft Vellabros Vterni 
Supra quos Vodic, &£ qui orientalifTimi 
funt Bngantes. 

Oriecalis latens defcript-o, cui adiacet Ocea 
nus, qui vocatur Ibernicus 
Poftfacrupromot.qcjeft 14 <p z 

Modoni flu. oftia 13 I 58 1 

Manapia vrbs 15 I jf3 5 

Oboce flu. oftia j$ t 59 

Eblana Guitss i^. 59 | 

Bubindg flu.oftia 14 59 2 

Ifamnium promont. 15 60 

Vinderq flu.oftia ic e»o 4 %,-%?-%- 
~WT 
ICaPVTUII' >5 


6o 1 

59 * 4~ 


11 % 


S 3 * 


11 

11 2 

n 


59 | . 

5 5 ! ? Lo<ri? flu. oftia 15 3 <5o 5 

Poft hgc Robocrdiumeftpromont, 

Idem habitatlat' poft Robogdios Darini 

Subquib 9 Volunti-j. DeindeBlani.Poft 

Cauci .Sub quibus Manaprj . Poft Con* 

ondi liipra Brigantcs. 

Ciuitatesmediterranee hacfunt 

Regia 

# Rcba 

Laberus 

Macolicum Ug£&' 

Regiaaltera 

Dunum 

lucrnis 
Hibemifftipiacentquincp Infule Ebu<= 
dae nominc Quaruocadec-dior vo;ar 

Ebuda " 1$ 6-. 

Deindequg adortum magis cxtenditur 
fimiliter 

Ebuda 15 } 6~ 

Poftea Ricina 17 t tt x 

Poft malcos . 17 2 6: 6 

PoftEpidium 18 Z 6x 

luxta orietalem plagam Hibemie 
'*' ' lnfulchcefunr^ 

Monaocda 17 f 

Monalnfula 15 

Edriqucdcfertaeft 

Limni qucdeferta eft 

ALBIONIS INSVLAE BRI 
TANNICAE SITVS. 6\ i 
57 I 
'5 
J 5 59 
5? ■&)*> Tabula nrima Europe 
Rerioomus.finus 
Vidogara finus 
Clota*cftuarium 
Lelannonius finus 
Epidium promont. 
Longi.fiu.oftia 
Itys flu.oftia 
Volfas finus EPTENTRIO* 
na flateris dcfcriprio, 
quodalluitoccanus, 
qui vocatur Dcucal 
ledonius. 

Not-antu Cherfone 
fus, &ciufdenomis 
^motqriu xi 6\ 3 to z 


60 2 3 


XI % 


60 2 

* 


X% Ae 


5? 5 


«4 


60 

X 


* . 


60 % 


*4 l 


60 \ 


*7 


60 i 

4 


*9 


60 z 
^f.rK-rj^f^S^-.jJT^ Nabei flu. oftia $0 , 6 °} 

Taruedu quodetorcaspromoc^if <5o % 

Occidentalis Iateris defcriptio quod lber* 
nicus ac Vergiuius alluitoceanus. 

Poft nouacu Cherfoncfum,q habet.ti 6\ 5 
1 Abrauanni flumi.oftia 
llenaaeftuarium 

Deuatflu.oftia 

Nourj flu.oftia 

Itunaacftuarium 

Moricambe xftuariu 

Setantiorum porcus 

Belifama'aeftuarium 

Sctcia seftuarium 

Tifobis flu.oftia 

Ganganoru prornot. 

Stuccie flu.oftia 

Tuerobis flu.oftia 

Ocfrapitarii promonc. 

Tobrj flu.oftia 

Racoftachibrj flu.oftia \6 

Sabriana aeftuarium 

Vexalla acftuarium 

Herculispromont. 

Antiueftgum promonconu, ouodcua djcit 

Bolcrium n 2 ?j J ■ 

DanoniuqcfetiadrOcrinu^rnot.i: 51 i 
Rcliqui Mcridionalislaceris defriptio, 
quod Britannicus ocean.is alluit 

Poft Ocrinum promontonu. t 19 5 


6\ 


»9 


60 


iS 


60 


lS t 


59 


iS 1' 

17 2 


53 
55 


*7% 


57 


17 2 


57 


J 7 , 


57 


»5 5 


5* 


'5 . 


5« 


>5 > 


55 


'5 . 


55 


H3 


54 


»5* 


54 


\6 2 


54 


17 3 


54 


\6 


55 


14- 


55 

Ccniomsflu.oftia 


'+ . 


5° * 


Tamariflu.oftia 


*> \ . 


5 : ^ 


Ifaccflu.oftia 


] 7 | 5 


5-5 


Alaunrjflu.oftia 


J 7 3 


5- 5 


Magnus porcus 


»9 


55 


Trifantonis flu.ofba 


:o 5 


55 .. 


Nouus portus 


21 


55 * 


Cantiumpromont, 


It 


54 Orienralis dcinde acauftralis plaga? la< 
tera,qug Germanico alluutur occano dcfcri 

buntur 

PoftTaruedu quod&Orcas promot, 
quodiamduftumeft Virucdrum promont. 
59 


Vcruuium promont. 


to :j 


59 


Ilscflu.oftia 


$0 


5 : 


Ripaalta 


; 9 . 


59 


Loxaeflu.oftia 


t8 2 


59 


Vararaeftuarium 


17 2 


59 


Tuaefis aeftuarium 


t7 


59 


Cclnrj flu.oftia 


«7| 


5^ 


Taizalum promont. 


t7* 


5* 
BKS DiucE flu. oftia 
Taua xftuarium 
Tinaeflu.oftia 
Boderia xftuarium 
Alauni flu.oftia 
Vcdraeflu.oftia 
Dununi fi nus X6 

*5 

T 

:i f 

:o i? 
:o :? :i 
:i 

:o z 
u 

:o ? 
:o t 53 

5§ 

5« 

53 f 

57 
5* ! 

55 I 
55 

55 I 
54 * 

54 ?* 

2 

Grauatuicoru portuofusfinus.a 

Oceli promont. 

Abupi flu.oftia 

Metaris aeftuarium 

Ganenni flu. oftia 

Extenfio 

Idumanrjflu.oftia 

lamefaaeftuarium 

Poft qua Cantiueftpromon. :: 

Iuxta feptentrionalelatus fub Cherfonefo 
eode appellati nomine Nouate habitant 

Apud quos vrbes he 
Lucopiabia 19 t cf* ^ 

Retigonium :o i3 60 5 

Sub fjs Selgoue,apud quos vrbes he 
Carbantorigum 19 ^ 59 f 

Ooxellum 18 * 59 | 

Corda *o 59 f 

Tnmontium 19 59 

His verfus fofis ortum magis feptcntrio* 
nales Damnfj funt ' 

ln quibus vrbes he 
Colania io 3 

Vanduara ti 

Cona ti 

Alauna t* 

Lindum t$ 

ViAoria t$ 

Gadini vero magis feptentrionaks 
Otadcni aute magis auftrales funf 
In quibus vrbes 

Curia 10 ~i $9 t 

Bremenium :i 58 * 4 

Poft Damnios verfus folis ortu magis 
S(ptetnonales,quafi adortu vergentes ab 
Epidio promotorio,Epidrj funt. Poft qs 
Cerontes. Poftonetaliores Creones. Dc 
indeCarnonace. Deinde Carini. Etorien 
taliorcs vltimiqjCornabfj. ALelanonio 
aut finu vfqj ad eftuanu Varar, funt Cale 
donfj, Ecfupraeos Caledoniafilua. Qm* 
bus magis Orientales funt Cance. Poft 
quos Logi,coniun<fti Cornabns, Etfupra 
Lcgcs Smertcfunt. Sub Cakdonfjs aute 
Vacemagi. s 

I 

2 *4- 59 
60 

59 
59 
59 
59 Apud quos he funt vrbcs 
Banatia *4- 59 f 

Tamia *5 , * 9 f 

# Alatacaftra *7 i~ , 59 f 

Tuaefis »^4 59 * _ 

Subfjs,qui magis ocddecales fimt.habitat 
Vennicones Inquibusvrbs t 

Orrea t + 58 23: 

Deindequi rnags orientales funt,T.rxali 

Etvrbs 
Deuana t<*~F 59 J ? 

Rurfus aute fub Selgouis 8c Otadinis,ad 
vtracB maria habitant Bnganccs 
In quibus vrbcs Epiacum *S 

Vinnonium «7 
jjjt Caturactonium «o 

Calatum »9 

Ifurium to 

Rigodunum 18 

OUcana '9 

Eboracum to * 3 5** 
5* 

5 3 , . 

57 | 4' 

v x 
57 1 

57 l 

57 3 Et Leofo fexta Nccphorica 
Camumlodunum 18 1 4- >7 

Apud hos pencs finum portuofum Parifi 

Et vrbs t t 

Petuaria to ? 56 3 

Sub fjs & Brigantibus habitant, magis 
ad occafum tendentes-,Oi*cluices 

Penes quos vrbes 
JVJediolanum "> \ + 5<* } 

Brannogcnium \6 ~- 5^ 4 

His vero magis orietaks funtCornaufj 
Inqmbusvrbes 
Deuana >8 * 

Et kgio vigefima Nicephorica 
Viroconium '6 * 4 

Poft hos Coritani 

In quibus vrbcs ^ 
Lindum 18 ? 

Rage 18 

Deinde Catyeuchlani . 
In quibus vrbes . 
Salinae *o 'i 

Vrolanium 19 5 

PofthosSimcni 

Apudquos vrbs 
Venta *o * 

Etmagis onentalcs ptnc* Iamef«m eftua 
rium Tnmoantes funt 

Inquibusvrbs 
Camudolanum n 55 55 * 
55 * 55t + 
55 * 55 
55 55 3 
35 ^ir^f 5$ l Iterum fub dicftis populis maxime occiden 
|fj talesfuntMetc 
Iptej In quibus vrbcs^ _ 

fe Luentinum 15 24: 55 4 

p%i' Maridunum 15 2 54 ~j 

^l His magis orienCales Sylires funt 
Inquibus vrbs 
Bulleum \6 3 5$ 

Poftquos Dobuni^&vrbs 
Corinium 18 $4 6 

Poffc Atrebatrj,& vrbs 
JJ| Calcua i<> 54 4 

* Poftquosmaximeorientales Cantrj 
In quibus vrbes 
# Londinium Jo 54 

Daruernum ^. 5$ 5 

Rutupie ti 54 54 

Rurfus Atrebatfjs etCatrjs fubiacec Regrti 

Ec vrbs 
Najomagus 19 z 4 53 '3 ri 

Dobunis vero fubiacent Belgae 

Etvrbs 
Ifchalis \6 

Aqusccalidg 17 £ 

Venta 18 5 

D^nde verfus occafum &auftrum Duro/ 
triges funt 

Ihquibusvrbs 
Dunium 18 js f u 

Poltquosmaximeocddetales Donmonrj. 

lh quibusvrbes 
Voliba 14 2 4" 

Vxella i< 

Tamarc .15 2 

lfca 17 2 

Lcgio fccuda auoufta 17 
lnfula?autcm adiacentAluioni iuxcaOr* 
cada promom. 

Ocitisinfula 5: 5 t>o z % 

Dumnainfula $0 61 

Supraquam Orcades infuleTunr, numero 
triginta circiter , Qiiarum medium gradus 
habct 50 61 5 

Et fuperipfas Thyleeft , cuius infula: pars 
quaemaxirhe adoccafum tendit,gradus ha 
bcc :? c»S 

|jj Qucmaxinieadorum $1 5 6\ 
Quemaximeadaritos 5$ 65? 
Quemaximeadauftru 55 6t 
Medium infulaj 55 &y 

Iuxta Trionancas vero infulashe funt ^ 
Toliapis infula *5 $+ 3 


Caunosinfula 24 54 2 

Sub magno veroportu infulaeft 
VecliSjCuius mediu grad* habcc.19 55*$ 

HISPANIAE SITVS CAPVT-IHI^ 
Tabula .II. Europe 

ISPANIAE.qua: 
apud Grctos Ibcria di 
ritur, trcs prouintiat 
func,B?rica,Lufitania 
ac Tarraconenfis 
Et Becice quide latus, 
quod vcrfus occafum 
atqj Septetriones eft, 
terminatur a Lufitania,ct pro parte a Tarra 
concnfi, aiius lareris defcriptio fic fe habcc^ 
Os orientalius Anc flu. 4 % 57 z 

Flcxioflu.adortum 6 % 59 

Pars flu.uixta firie Lufitanic. 9 59 

Hinc dcfcripca hnea iuxta Tarraconenfem jQQ^^g 
H!fpr.nie,tanq5 veifus Balearicum pclagus 
fincm habet. 

Fontes anc flu. partcs habent h 57 4 

Auftraleaiitemlatus Bericc terrninacur in 

extcriori peiago oceano & Herculeo freto, 

, in ueriori aiit mari Ibcrico peiaoo,huiufcn 

| lateris defcnprio ficfehabet,poft ane fluun 

! oftiaincxEeriorimarific 

Turditanorum f 
Onobalifturia 4 J 57 5* 

Beris flu.oftiaorietalia. 53 57 ^ 
Fontcsflu. J _ 5«.i * 

QuodiiixtaAftanefteftuariu, 6 \6 z% 

Turdulorum 
Menefthci porCus 6 \6 % 

Promonconum a quo freciim, in quo 
Iunonis templum 524 & l } 

Bclonis flu.oftia 6% \6 \ 

Bclonciuitas 6% %6 % 

Baftulorum qui diaintur Pini t 

Menralia ? | & \ 

Tranfdiimenorum c» "5 %6 \ 

Barbcfola 7\ *> 6 \ 

Carteia 7 z , $ 6 * 

Calpcmons&columnain intcriori 

mari 72 5<J ~<i 

In Iberico autcm mari f 

Barbefolcflu.oftia 7 5 \ 6 \ 

Suca 8 \6 
212 

HB fvjafaca 
Manoba S 1 

g X 

j. • 

$> *? 

10 H 

10 f % 

11 £ 

11 ? 57 . 
37 * 
$7* . 
57 ?? 
57 \ 
57i? 
57 | 

57"? ■ 
%6 x 5 
ScX 

Sdambina 

FxccnlTio 

Ahdara 

Portusmagnus ' 

Charidcmi promont. 

RcJiqua pars prouicie verfus hycmalc fclis 
ortu pencs Balearicum pelagus fmes habet 
lincaea, qup adiclo Gharidemi ^pmotono 
extcnditur vfqs ad expofitu finem , in quo 
Balariaduitas n 1% %7 6 

Orem yo litoris a Ralia vfqj Barias vrbe, 
n,qui Baftuli vocantur tenec. Supra quos 
mcditerranca vcrfus Tarraconenfem inco? 
lunt Turduli 

In quibus vrbes mediterraneg 

Setia 
Jlutg/s 
Vogia 
1 Calpurnian» Ccda 
Bmi ! na 
jjs Corduba 
Iulia 
\ Obulcam 
fflArdlads , 
WM Petunda 
jSfwJ h urgis 
SSH Palduta 
H Tutd 
Sala 
Balda 
Ebora 
Onoba 
Illspulamagna 
Selia 
* Vcfcis 
W Efcua 

Til Arrigis 

Cahcula 

Laabis 

Saahs 

Laappo 

Uhberis # 9i 

9 * 

io « 

?J 

9 l 

10 f 

6 I? 

8 5 

«? 

8H 

8 

8 , 

7 * 

7 . 

9 1 

r\ 

9i 

91 $8 | T t 58 K 
58 » 

58? 

$8it 
$8 

$7 * ? 
57 i| 
57. f , 
57 * ? * 
57 1 
57 ^ 
57 , 

%<s 'i 

« «. 

5* | 3 

58 1« 

57 l? 
57 \ 
57 * 
57 J 4 

57 H 

57 ! . 
57 * | 
57 5 3 10 6 

io 3: 

10 %iz 
« < 

10 z:f 

» 57 5 

intcrioraetiuxtaLufitaniatenetTurditani 

ln quibus vrbcs 

Canaca 4 3 58 Ser/a 

Ofca 

Grriana 

Vnum 

lllipula 

Sctida 

Ptnci 

Sala 

Nabriaffa 

Veia. 

Afla 

Cortieata 

Liclia 

Italica 

Maxilua 

Vcra 

Qriaffa 

Calduba 

Pafula 

gaguntia 

Afmdum 

Nertobriga 

Contribura 

Regina 

Curfus 

Mirobriga 

Spoletinum 

Laepamagna 

& Ifpafis 

Obucola 

Calicula 

Oleaftrum 

Vrbona 

Baefippo 

Fovnad» 

Arfa 

Afyla 

Attigis 

Charmon/a * $ '* 4 5 5 i 

6 ; 

(S 2 

5? 
*1 

*f 

5 * 
<s 

6 % 
6% 
7 

6 3 

7 « 

«5 5 

«J 

tf| 

7 * 

7 £ 

7 * 
8 

7 

7 

7? 

7? 

8 

e 

7 ! 

7 I 
7 « 

7 % 

8 ! 

8 ¥ 

8 1« 8 iJ i w8 * r Ivl BeticoiQm Celticomm 

Arud 5 t ^ 

Amnda »5 * 

Curgia 6 

Acinippo 6 t 

Vama d ^ 5 8 J U 

Montes m Betica nomina ntur 

Marianus,cuius mediu 7 \ %7 \ 
Etqui Illipula dicit,habet 7: 571? 

Adiacet & Bttice i nfula in exteriori mari,in 
quaduitasGadira,velGadcs. 5I5. %6 H 1 HISPAMAE LVSITAME SlTVS iCApvT m $+> TABVLA .II. EVROPAE 

VSITANIAE 
auftralclatus, quod ta 


jlglllgp^glas 
^^^te 
vm 


K5Q 


s?y 


VcJ 
s 
$_^;»^C^-3^ Kje 


W 
|lJ^10£g| 


^l 


tjt idecftcu Septentrio 
nalilatere,Betice di? 
(ftu.Lafjs >^o Scpte 
trioale Luficanie co^ 
iungitcu Tarracone 
fi Hifpania, iuxca oc 
ddentaleplagam Dorrj fluurj, Cuius oftia 
ad exterius erumpuntmare,gradufq5ha« 
rm benc $ % 41 * % 

s™ Parsautem fluurjiuxta teiminum Lufita* 
niaegradus tcnet 9 £ 41 | 3 

Fontes aut fluurj u "5 41 ^' 

Orientale aut lacus coniuiigitur 8. ipfum 
Tarraconenfi. fines veropdnftae lugutur 
ad Ana flu.atcp Doria 
p^ Latus aut cius ocddecale,q3 ocdduus alluit 
O Cxcari' fic fe habet. Poft Ane flu.oftia 
Balfa Turditanoi^ $ f 
JiS Off°naba 5 

yj Sacrum promont. 
'] Calipodis flu,oftia 
@fj Salaaa 
y Cctobrix 

Lufitanorum 
Barbarium promonc. 4 I 
P Oliofipon 5: <S 

U 1 Taoiftu.oftia 5 z 

jQ Pars ipforu vi<$ ad Tarracon, 9 
psl Fonccsflu, 11 | 

laf Luncmoncfspromot. 5: 
JMondeflu.oftia 5 £ 

Vaci flu.oftia j tf 

PoftqucDorieflu. oftia $ f 
|Jli Fontes flu. 11 \ 

u ! Q}* x vcro arca Sacrum promontoriu funt 
^'j. Turditani occupant 
^! In quib 9 vrbes I Luficania mediterranee he 4 3iz 57 * 4~ 
57 z 5 

58 -f 

3? z" 

%<?%% 

4o^ 
40 d 
40 z 

40 I? 
40 l 

40 z f 
4i | 
4' | I 

4i * % 33 Pax lulia 5? 5? 
58 Z-f IulialMyrtilis 53. 

Interioia his habicant Celtici 

In quibus vrbes in Lufiwnia hc 
Laucobriga 5 z 4- 4° 4- 

Piana 5 3' 4 O' 

Bnrtolium 6 ^4 o 

5 3 59 H yMirobriga Arcobriga 5 % 59 

Merebriga c» I 59 

Catraicucos 5 V 59 

Turrcsalbe d % 39 

Arandis 6 Jj $9 
Quacfupra hecfunt,tenenc Luficani 

In quibus vrbcs mediterrancehe 

Lauara j : 41 

Aritium 5 3 41 

SeHum 6 t ^i 

Elbocoris 6 | [ 41 

Araducfca 6 % 41 

Verurium 7 4" a 4 l 

Velladis * 5 41 

Aeminium 7 | 41 

Chretina * 5 z ^o 

Arabriga 5 ? 40 

Scalabifcus c» < 41 

Tacubis cf | 40 

Concordia 6 % 4C 

Talabriga 7 } 4° 

Rufticana 7 ^ ^ c 

JVlendecuHa cr 5 3 4C 

Caurium c> } 4C 

Tunrfoguni 8 40 

Burdua * 7 ^ ^ 4-c 

Colarnum, 6 z% 55 

Sallaecus - 6 5 jc 

Ammea 7 JS 

Ebura 7 , 35 

# Norba Cacfarea 7 3 % 59 
Licinniana 7 f 59 

# Auguftaemcrita S ( 59 
Euandria 7 j" 3< 
Geraea 7 f 5! 
Ccdlia Gemillina 8 ¥ jj 
Cappafa 8 f 55 
Maximeorientales funt Vcrgones 

Inquibusvrbcshe 


Laucia oppidana 

Cotcagobriga 

Salmantica 

Auguftobriga 

Occellum 

Capara 

Manliana 

Laconjmurgt 

Dcobriga 

Obila " 

Lama I « 3 Adiacec Lufi tanie infula- Londobris 3 3 4t 


m? 
HISPANIAB TARRACO 
NENSIS SITVS. C AP VT VI j*j TABVLA.il EVROPAE 

ISPANIAETarra 
conenfis occidentale 
lacus,qd occidi/allu 
ii itocean 9 ,ficrehabct. 

PoftDorieflu.oftia 
Caliaicorum Braxa* riorum 

n 

u 5 4*5 

4 : I . 

4* *? 
45 * 

5 2 
5 5. 

5? 44? 44. 
44 5' 

44 
45 .. 
45 * 
Ani flu. oftia 
Auarum promont. 
Nebisflmoftia 
Limrj flu. oftia 
Menrj flu. oftia 
Fontes fluurj 

Callaicorum Luccnfium 
Orubiu promontoriu 5 \ 
Vieflu.oftia 
Tamareflu.oftia 
Arcabrorum portus 
Neriumpromom. 

Septentrionale vero latus^fiipraquodocea* 
nus Cancabricus eft fiais fic defcnbitur. 
Poft N^rium pi - omontorium, Aliud pros» 
mont.jinquoSalisarc. j f 45 ^ 
Virflu.oftia cr^ 4 5 t 

Promontoriudeindeproximu. 6 z 45 z 
Callaicorum Lucenfium in magno portu 
Fiauium Brigantium 7 4 4^ 
Lapatia Coiy promontonu, quod & Tri' 
leucum dicitur 8 4 

JYleari flu.oftia 9 

Nabrj flu.oftia 10 5 

Nauillouionis flu, oftia « y 

Peficorum 
FJauionauia 11 'i^ 

Njeliflu.oftia if 

Cantabrorum 
Noegaucefig flu.oftia 15 

Autrigonum 
Nerueflu.oftia 15 £ 

FJauiobriga 15 *•' 

Cariftorum 
Diuxflu.oftia 15 f^ 

Vardujorum 
Menofca 14 f 

Vafconum 
Menlafciflu.oftia 4 Uv 
45 **~ 
45 5 45 1 # 

45 * 45 % 44 ;* 

44? 44 5 «* 45 Eaibciuicas 15 c» 45 , *f 

Eafbpromot.Pyrenei 15 4J z % 

Lacus autcm ccftiui ortus Solts, tcrminum 
habet Pyrenem , a dicTo promoncorio vfq? 
montcs,quiad noftrum mareattingunt, 
quoloco eredtum eft Vcneris templu,cuius 
pofiriocft io | 4? % 

Curuaturvero mons paululu,quafi Hifpa* 
niam verfus, Vndefinuationis mcdium in 
Tarraconenfi gradus habet. 17 4$ 
Reliqua vero Tarraconenfis lacera,alia circa 
LufitaniamcV Beticam dida func,atrehV 
quu,ct quod circa Balearicupelag 9 eft, ver<> 
gitcp ad orcu hycmale,tale habet d^fcriptio 
nem,poft Bccicp fmem. \Z $7 4 

VrenBaficanorulicoralisora. 1* c 57 $ 
Lucentu CoteftanoruIitorarora.it %. J7I r.j 
1* z 
11 z 

i: 5 

13 2 

14 *7 z %\x 
5 1! J| \z z lt 

*4 
3 > \z & Carthago noua 
Scombrafia promont. 
Terebris-flu.oftia 
Alonas 

Sartabis flu.o&a 
Illicitatus portus 
Sucronis flu. offra 

Edetanorum 
Pallantieflu.oftia 14 

Turulis flu. oftia 15 

Dianium 15 

Ilercaonum^ 
Tenebriupromont, 15 I 
Terebris porcus 15 * 

Iberi flu. oftia \6 

Medium lpfius ftuuri, 14 t 
Fontesfluuij \z l 

Cofetanorum 
if. Tarracon \6 X 

Subur \6 i % 

Laeetxnorum 
Bardnon 

Rubricatiflu.oftia 
Baetulon 

Lunarium promont, 
Diluron 
Blanda 

Indigetorum 
Sambrocaaflu.oftia 18 z 
Emporie 18 z% 

Clodianiflu.oftia 19 

RhodaCiuitas 19 | 

Poft hac didru Veneris templ u.to 5 4* \ 

Montes in Tarraconenfi infigncs func 
Vnindius,cuius fines habent par;es 9 45 
j ct 11 I 44 4" 17? 

i 

17 J 

.t 

13 z 
18 

184 58 
58 
53 
5§ 
58 

58 1 
59 
59 

59 
40 

40 
4* 

44 

40- 
40 

41 

41 

41 
41 

4» 

4* 4? * 

4*| 
4:4 

AfZ % *? 


^ c 
E B B 
E 

SBS) 

li 

i 

m ^■^'jnrTT 

PVT ] 1 EtEdulius mons,cuius finfs habentpartes 
14 f 4: £ & itf 45. 

EtEgdubedamons,cuius fmes habent 
gradus. 14 412 &14 3 59 

Et Ortofpeda mons , cuius fines habent 

\i 57 f & 14 55> "|" 

Tencnt auc circa Nerium promont, Artabri 

Inquibusciuitates 
Claudiomcrium 5 *? 

Nouium 6 6 

Iis herent Callaici Lucenfrj 

Inquibusciuicates 45 1 . 

44- *4" fc^ 8 % 

? t 

10 6 

10 <f 

7 

't 

7 
8J 

8 23 Burum 

Olina 

Voeca 

Libunca 

Pintia 

Caronium 

Turuptiana 

Glandomirum 

Ocelum 

Turriga 

Carpororum 
Iria flaufa 6 %n 

Lucus Auguffi 7 % 12 

Cilinorum 
Aquazcalidae <J 3 

Lemauorum 
Da<ftonium 7 | 

Bxdyorum 
Flauialambris 7 | 

Seburrorum 
Talamina 8 

Aqueequinriancc 
His vero ab ortu adiacet Afturia 

Ecineavrbes 
Lucus Afturum 
Laberris 
Interamnium 
Argenteola 
Langiati 
Maliaca 
Gigia 

Bergidium flauium 
Inceramniumfluuium 9 
Germanica legio feptima 9 12 

Brifeanorum 
Brigetium IO 

Bedunenfium 45 •* 

45 i , 
45 % 

+1 1 , 

44 * f »2 

44 ! 4" 
4$ |"4" 

45 5 
44 3 u 
44 2 12 12 3 12 44 2 
* 44 % 

44 3 

44 
44 %% 2 

i! 11 
& 

u 2 

11 £ 
9 l 

9 i 

10 £ 

11 2 

8 t 44 f 

45 ^ 45 . 
44 l 
44 | , 
44 H 
45 * 
44 , 
45?. . 
45 *4" 
44 , 
44 5 

44 J 5 rjy Bedunca 

Intercatia 
Parlontium 
Nardinium 
Petauonium IO 2 3 4$ 2 3 12 

Orniacorum f 

11 <s 44 4- 
Luoonum 

n 3 44 2 5 
Saslinorum 

10 3 45 * 4" 
Superatiorum t 

9 * 45 5 

Amacorum 
$ Afturicaaugufta 9 2 

Tiburorum 
Nemetobriga 7 f 

Egurrorum 
! Forum Egurrorum 8 

Quseadmareprotcnduntur , interfluuios 
Minium,&Doria,tenec Callaici Brecarrj. 

In quibus ciuitates hc func 
Brecara augufta 6 4$ | 

Caludunum 6 z 45 2 

Pinetus 7 2 £ 4$ 2 

Complutica 8 t 

8-1 

5 44 

44 * % 
44 * 4" 
Tuntobriga 
Araducca 45 5 » 
45;" 
41 2 3 Aqua? Lsee 
Volobriga 

Coeliobriga Turodorum 

«. « 

6 2 45 5 

Nemctanorum 

6 42 2 12 

Coelerinorum 

* 45 1 

Bibalorum 

Forum bibalorum 73 45 3 

Limicorum^ c 

Forum imicorum 6 2 3 4* 2 4 

Gruiorum t 

Tuda: 83 4* *4~ 

Luancorum . 

Mcrua 7 * 4* I 

Cuaccrnorum 
Aquarcuacemorum 73 4: 3 

Lubenorum , 
Cambetum 8 <S 4: f 

Narbaforum 
Forum Narbaforum 8 4« 

Horum interiora tenenc Vaccei 

Inquibut hcfuncvrbe» 

Bargiaris 9 \ % 45 £ $ if 

Intercacia 10 4 45 j ii 

Viminatmm u 4$ 2 iririnr^ | Porta augufta 
||j« Antraca 
^l Laccobriga 
■/qgm Auia 
'".f^ Scpontia paramica 
H§Gclla 
Wm Alboccla 
Jg Rauda 
Myl Se^ifama iulia 
Pallantia 
Eldana 
Cougium 
Cauca 
j$, OcTodurum 
^ Pintia 
1$^ Scntica 
Sarabris 4* 

4 1 '5 

Orientalia aut Afturie tencnt Cantabri 
Inquibus funtciuitates mediterranec; 9 ! 

IO 12 
t. 1 

lO l| 

10 % 

9 I 

»1 

9f 

9 l. 

9 \$ 

10 5 

9 „ 
9 f 

io 

* 

10 « 

9 * 45 ? 
45? 
455 
453 

4* | , 
4* J 1 * 

4?! 

4* * 

4*.t 

4* 5 . 
4* £»* 

4* 6 

IX X 

t 

*'% 

:«. * 
II z % 

ii% 

11 1 

u f 4" 44 ? , 

44 v? 

44 I 
44 ? 
44 \ 
44 > 
44 .■. 

45 * 5 Concana 

Ottauiolca 

Argenomcfcum 

Vadinia * 

Vcllica 

Camarica 

luliobriga 

Moroeca 

Sub rjs Murbogi 

In quibus ciuitates 
Brauum 
Sifaraca 
Deobrigula 

Ambifna 11 % 

Setifacum ix 

Orientaliores autem rjs & Cantabris funt 
Autngones IX 45 % 

45? 

45! 

45 1? 
45 5 In quibus ciuitatcs mediterranec; 
Vxamabarca 1$ 

Scgifamonculum 15 

Viruefta 

Antecuia 

Deobriga 

Vendelia 

Salionca 15 

EtfubMurbogis Pelendones funt 

In quibus ciuitates 
Vifontium u ~\ 

ii 5 '5 . 

1: 5 fnr Auguftobriga 
Sauia 44 4, , 
45 5? 
45 f 
45 * 

45^ 
45 J 4? ? 41 ~i 
u « 4 t 5 
Sub Autrigonibus >?o Bcrones habitanc 
Inquibusciuicates Tritiummctallum 15 4* f 3 

Oliba »5 4 4* ; . 

Varia >5 * '4* * 4 

Sub Pclendonibus vero ac Beronibus 
Areuacaefunt 

Inquibuscjuitates , 

Confloenta ii 4* * f 

# Clunia Colonia ii 4* . t 
Termes li % . 4 : f l5 
Vxamaargelse 11 \ % 4 J ^ 
Segordalacla ix 2 # 41} t 
Veluca « | f 41 f 3 
Tucris it jp^ 4* >| 

# Numantia 15 £ i* 4* \ \ 
Sctubia ij t 4 :i % lZ 
Noudaugufta 15 ~\ 4* * 

Itcmm Auftraliores Vacceis & Areuaccib 9 
funt Carpetani 

ln quibus vrbes 
Ilurbida 
Stelefta 


llarcuris 

Varada 

Thermeda 

Tituacia * 

Mantua 

Toletum 

Complutum 

Caracca 

Libora 

Ifpinum 

Mentercofa 

Barnacis . & 

Altcmia 

Paterniana 

Rigufa 

Laminium 

Iis maois oricntales funt Celtiberi 

Inquibusduitar.cs 
Belfinum a 

? I 

10 2 

11 
i. 

U i 

lt 

« • 

11 5 

IO 

IO % 

11 % 

9 } 

10 4 
10 f 

■-*li 41 | 
41 X 

41 I 

41 ! . 

41 t 5 

4 1 | 

4 i # 

4» , 

41 * 

i j. 
40 z 4 

4° ! : 

40 £ X 

40 j it 
4? ^ . 10 t 40 J ^IZ 

925 40 z 4 10 t 
10 t f 4 °t^ 
59 * 4 


Turiaflo 

Nertobriga 
Bilbis 
Arcobri» 
Cccfada 

Mcdiolum 

Attacum 

Ergauica 

Segobriga 

Condabora 

Burfada «5 5 5 
'+ .«- • 

14 t 2f 
15 5 

n'6 

15 * 

15 * 

» • 

IX X7f 41^ 

41 ^' 
41 \% 
41 2 ' 
41 f 

4» 
4 1 § 

41 *• 

40 2 4 

40 2 3 

40 2 
40 2 5 . 1 I 

«l 


l m #^ I M^ 

4o 5 

4° t 
40 K 

59 M 9 % 

■o , 59 
9* 


49 

-*- * , 

* 3 12 
59 f 


10 


59 f 


9| 

10 3 

11 t 

9 \ . 


59 5 
59 \ 
59 * 
59 , 


9 *4 


59 * 


10 3 


59 . 


11 


59 $ ( 


JO 

10 * 5 

10 3 


58 * 4 
58 z Laxeta 
VaJeria 
Iftonium 
Alaba 

Libana it | 

,Vfcefa 11 5' 

Ifs ac Carpetanis auftraliores funt Oretani. 
Etciuitates 

Salaria 

Sifapona 

Oreton Germanorum 

Aemiliana 

iMirobriga 

Falica 

Libifbca 

Caftulon , : ' 

Lufparia 

JVlcntifa 

Ceruaria . ^ 

Biatia 

Laccuris 

Tuia 

Et fub maxfmcoricntalibus Celtibcrorum 

funtLobctani 

Quorum oiuitss 
Lobetum 15 * 403 

Sub rjs & pcnes Oretanos funt Baffetani 
Inquibus vrbes mediterranep Pucialia 

Salaria 

Turbula 

Sakiga 

Bigerra 

Abula 

AfTo 

Bergula 

Carca 

Ilunum 

Arcilacis 

Segifa 

Orcclis 

Vergilia 

Acci fS* 15 3 

'5 t 

15 z 

1: 

c 

i* 5 

n 5 

1: 

11 % 

11' 

«. 

11 5 

11 f 

11 | 

11 i 
11 «< 

11 i'4 59 ? 5 

59 ! . 
59 *4 

59 1 
59 5 

59 4; 
59 £•. 

59 \ 4 Poft hos verfus mare habitant Conteftani 
Etciuitates mediterranej 

Menlaria 13 I £ 

Valentia 14 , 
Setabis 35 «< 

Setabifula 15 £ 

UHcias 1: 3 

B Iaf P is it £ 

1 "' ■'*STT^lTTTTw fi $8 * 
•^ « • 


57 1 4 
38 z 


58 3 


53 « 
58 'i 
mteftani 


59 % 


59 


59,. , 

$8,*$i2 


5? * i' i$ lis ck BafTctanis acq> Celtiberis magis orieV 
talcs funt Edetani 

Et ciuicates medicerrariee 
# Cacfaraugufta u 14 rt 

H 5, 

14 a 

•4 \ 

14 | 

14 z 
M-4~ 

»4 ? 

14 5 5- 41 z 

40 |4 
40 i 
40 z 
40 if 

59 f 4 

59 "5 Bernaua 

Ebora 

Belia 

Arfi 

Damania 

Leonica 

Oficerda 

Etobcfa 

Laffira 

Edeta,qu3eetiaLeriadicit 1.1- %xi 59 t j5 

& Saguntum 14 %\z 59 "3 

Iis magis orientalcs funt Ilercaones 
Et ciuitates mediterrance 

Carthago vetus 

Bifcargis 

Thcaua 

Adeba 

Tariulia 

Sigarra 

Lertofa 

Inter Ibcrum fluuiu,et Pyrencs parte Antri 

gonibus,quos medios interluic fluuius ad 

lacent verfus folis ortum Carifti. 

Et ciuitates mediterranec 
Sueftafium 15 3 45 } 4 

TuIIica 13 | t 4: I 4 

Velia 15 zfn 43 3 

lisetiam magis orientales funt Varduli 
Etduitaces mcditerranec \6 % 


413, 


14 2U 


41 C\ 


M* 


40 5t 

1 * 


'5 ! 


^O 2 

40 3 


KU 


40 4 


154 


40 Gebala 

Gabalcoa 

Tullonium 

Alba 

Segoncia paramica 

Tritium tuboricum 

Thabuca 

PofthosVafcones 

Etciuitaces meditemncc 

Ituriffa 
Pompclon 
Bituris 
Andelus 

JVlemanwriff* 
Cunonium »4 c 45 f « 

15 f |i'*45 14 
i4 5iz 45 «< 

»4 | 45 | . 
15 J 45 } 4 
14 4 ji 3 15 315 45?\«y a 
laaa 
Gracuris m 
^WWZ & SJT& 
Calagorina 14 3 

Bafcontum 15 4 

Ergauica 14 | , 

Tarraga 14 *4~ 

Mufcaria 14. f 

Setia 14 | 

Alauona i4 J 

Etpoft hos rtiam Ifergrtes 

Jn quibus ciuitates mediterraneg 
\6 I 
\6 

156 4? 3 if 

4 t,^ 
4: :u 
4? 5 
4* 3« 
4*? 
4$ 3 


Bergufia 

Celfa 

Bergidum 

Erga 

Succofa 

Ofc-a &* 

Burtina 

Gallicaflauia 

Orcia 

Uerda 15 3 1 * 41 f « 

Sub fjs maximc orientales iunt Cerretani. 

Quorum ciuitas 

TuliaLibyca 17 $ 4* *4~ 

Iis ab occafu herent Authctani 

Etciuitates 15 f. 4$ 
4* 
4* 

4ff i 

41 5 j iz 

412 
4l*|« 

*! 

4' J , 4«i|" 

4*? 

4:2: 

4*1 
Aquxcalida: ic> "^" 

Aufa \6 6 

Bascula 17 

Gerunda >7 * 5 

EtpofthosCaftellani 

Quorum ciuitates mediterrancc 
Sebendunum 17 I 51I 4:3: 

Baffi 17 * 

Egofa 17 

Befeda 

lis magis etiam ocddentales fiint Accetani. 
Inquibusciuitates x , 

i i A 

: 3114: j 
♦. i * i 

3 4!2fl^ 

>7 f 4* t Lefa 

Vdura 

Afcerris 

Sctelfis 

Telobis 

Cercflus 

Bacafis 

lefpus 

Anabis 

Cmna Pf* 16 | 
\6 z 
\6 
\6 f 

* ■ 

i<j 1 

15. r| 4' if 
4» ** 

4 1 !, 

41 JK 
41 d 

*/. . 

4125« 

4 1 i. 

40 2? Sunt& Indigetum ciuitates mediterranee 
Detiana 18 I 4: f 12 

iuncaria i3-f 4: 51! 

Leicanoru yo ciuitates medfterranee. 
Rubricata 17 ^ 41 fi* 

infula >fo adiacent Tarraconenfi,In Canca/ bricoquideoceano,quenominantTrileuci 

fcopuh cres. Quarum mcdiu gradus habet 

9 4<f £ £. 

In occidentali autem oceano mfuJae decem, 

Catiderides dicle.Quarum mediu gradus 

habec.4 45 1 

Pretereadeorum infulacdue.Quaru mediii 

gradus habet.4 \~ 4$ f. 

In Balearico 5^0 pelago infule due Pytiufe 

nomine,Harum rninor,quc Ophiufadicic 

gradus habet.14 5 5 48 f. 

Quaivero maior, EbyfTus dicta . ciuitatem 

habeteiufdemnominis graduu.14 $8 tt. 

Et Balearides infiilaj dua?,Que Greceappel 

lantur Gymnefiae. 

In quarum maiori riuicates funt duae 
Palma \6 ~6 59 4 

Polentia \6 ~x 4" $94" 

InminoriverohefuncCiuicaces . 
famna 17 <? $9 f 

Mego 17 z $9 2 capvt*vji TA B V LA .111. b VRO F Ab. 

Gallie AquitanieCeltogallie Situs 
Celtogallatia 1 quatuor diuifa eft^puincias, 
Aquitaniam , Lugdunenfcm , Belgicam,ec 
Narbonenfem. 

Aquitania fines habct 
Ab Occidente Aqutanicum oceanum , et 
iuxta litus defcriptione cale, Poft Oeafum 
Pyrencs promonto.quodcontinec gradus 

'* 45 * $• 

Aturf) fluufj oftia i5 5+ 44 * 4" 

Curianupromontoriu ttf 5 
Igmaniflu.oftia 17 

Garumne flu.oftia 17 z 
Mediaipfiuslogitudo 18 
Fontesfluufj 19 Zt 

Santonum promon, 16 z 
Santonumportus icf ~i 

Canentelli flu. oftia 17 4- 
Pictonium promon, 17 
Sicorportus ij t 

Ligirisflu.oftia 17 | 

A Septentrioneaut terminatur parteL^ 
dunenfis prouincie , iuxca prefatum fluuiu 
Ligiris vfq? quo fledtitur ad Meridie , vbf 
gradushabet Jo 43 ?. 
Oricntale aut latus Lugdunenfi coniungit, 
parti apud Ligire,vfq5 ad caput eius.Cmus 44 * 
4 rf ; 

45 f 
4<* x 

45 f 
44 f 
47^^ 

4t> 2 4 
«. 1 

47 * 4 

48 ^ 
48 z 

,u^ 48 t 
47 * 4<f z 45 2 ficus gradus habet 
EcparciNarbonenffs vH^ad cerminu in 
Pyreneo,Cuius fitus habec 19 4 $ £ 
Meridionale verolatus parciPyraies con* 
iunc*tu eft , & Narbonenf s. Narbonenfi 
quidem a capite Ligiris fluuij vfcp di cftu in 
Pyrcneo monte terrrn nu,ab occafu vero Py 
reneo fecunduparrem,quehinceftad Oeaf 
fum promontorium. Quceaucem Aqui 
canic maxime SeptentronaIiafunt,&penes 
mare, &penes fluuium,tenec Picftones. 

Quorumciuitates 
Auguftoritum 17 f ; 

Limonum 19 

SubfjsSancones 

Quorum duitas 

# IMedioIanium ' 17 | 
Sub quibus Bicurges Vibifa 

Quorum duitates 
Niomagus 17 | 

# Burdigala ig 
Etfub rjs vfq? ad Pyrenemontem Tarbeli 

Quorumciuieas 
Aqua>auguftc i 7 44 | 

In mediterranea aut Pidonibtis fubiacent 
Limuici 

Etduitas 
Ratiaftum ,7 

Sub rjs Cadurd 

JBc ciuitas 
Ducona 13 

Sub fjs Petrocorfj 

Et duicas 
VcfTuna 19 

Hi omnes ab ortu folis habitant 
Pamcipant& poftLigirem fluuiu Bituw 
ges Cubi 

Etduitas 
Varicum to % 4 <f | 

Iteru fub Petrocorfj s habitant Itiobriges 

Etciuitas 
Agfnnum 19 

Sub rjs Vaflarfj 

Etduitas 
CofTium 13 

SubfjsStabali Etciuitas 

Andercdum ,9 %± 

EtfubStabtilisDacfj 

T fl- Ecduitas 

' a fta 10 

SubnsautcmAuffj 5 «* 


47? 4* ' M 4<* 1 4<* cJ 

45 * 

44 "*"F ' Et duitas 
Augufta i% 45 | 

Horum ab orcu parcem habent Aruemi 

Inquibusciuitas 
Auguftonemetti 19 4 $ 

Etfub Aufcrjs Velaurii 

Quorurfi ciuitas 
RuefTium 13 44 I 

SubfjsRutatti Ecduitas 

Scgodunum 17 ^ 44 6 

Conrigui monti Pyreneo funt Cumueni 

Quorum ciuitas 
# Lugdunu Colonia 17 ^ 4 

CELTOGALATIAE LVGDV 

NEN SIS SITVS. C A P V T VJH«*i TABVLA .111, EVROPAE 

ATERA Galliclug, 
dunefis,que cdritigua 
func, Aquitanic dicta 
funt. Exreliquisque 
ad occafum fpec*rac,& 
oceanoalIuucur,ficde 
fcribuntur. 

PoftLiPtrisflu.oftia 
17 f 48 z % 

\6 i 49 V 
>)* t 49. * % 

Briuatcs portus 

Erfj flu.oflia 

Vidiana portus 

Gjbeumpromont. 

Latus autem,quod Scptencriones afpici 

iuxta Britannicum occanum,f fc fe habet 

Poft Gobeum promontorium 
Saliocanus portus 
Titi flu.oftia 

Biducenfium 
Arigehis flu.oftia 18 

Venelorum 
Crooatonum 13 

Oiineflu.oftia iS 

Lexubiorum \6 

17 % z* 

i. I 5°f 
50 f 

50 X 
5 1 Nceomagus ciuicas 19 % 51 £ 

Galletorum 
Sequancflu.oftia Jo 51 | 

Orientaieautem lacus coniunclum eft BcJ* 
gicsead Sequanam fluuiu ,cuius capuc ha<* 
bctgradus ? 4 47 3 

Ecadhuclincae quardredkeft vfcp cemiiV num^cuiusficus «5? -i>* 5 Mcndionale auc latus hincterminat,parte 


Narboncnfis vfcp ad di&u Aquitanic- fine 
Monnbus Cerrcnorum,quorum mediu 
partcshabec JJ 46 z 

Latus vero ScptctrionaleJittcraka Scqua* 
no fluuio tencnt Callcte 

Quorumciuitas 
Iuliobona *o 4- 51 3 

PoftquosLmtbrj. PoftVeneli. Poft 
hos Biduccnfcs. Et vltimivfcpad Gobasu 
promont.Ofifmri 

Quorum ciuitas , 

Vorganium 17 5 50 6 

Occidentale autem littoralelatus fub 
Ofifmijs tencnc Vcneri 
Quorum ciuitas 
Dariongum 17 3 49 4 

Subquibus Samnitx appropmquantcs 
Ligiri fluuio 
In meditcrranca aut Venetis magis oricnta 
les funt Aulircfj Diabohtc 

Quorum ciuitas 
Nocodunum 18 50 

Poftquos Arubfj Etciuitas 
Vaporitum iS 3 50 

Poftqs vfqs adSequanafiu. Veneliocafrj 

Quorum ciuitas 
Rothomagus %o 6 50 $ 

EciceruSanicis orietaliores funt Andicani 

Quorumciuitas 
luliomagus 18 z 3 49 % 

Reliquum pofthos ad ortu Auliorci , qui 
ct Cenomanni dicuntur,habitant 

Quorum duitas 
Vindinum 10 z % 

Poftquos Namnitae 

Quorumduitas 
Condiuincium %\ 4 

Poftca vfq? Scquana fluuiu Abrigmatui 

Quorumduitas 
Ingcna %\ £"4 50 z 

Sub prcfatis omnibus procendunturaLi' 
gire flu.ad Sequana Aulircrj,qui Eburaid 
appellantur 

Quorum ciuicas 
Mediolanium to 5 4S 

Subquibus iuxtaLigirefluuiu Ricdones 

Quorum duitas, 
Condate to 3 47 I 

Et rjsmagisorientales Scnnones 

Quorumauitas 
Agedicum ti 4: 

cjcpantrionaliores aute Carnut< 49 ? 50 47 6 Etciuitates ? 
Autricum H' 5 4 S \ ; 

Cenabum S«S 47 * 4 

Ad ortum ^o cV iuxta Sequanam Parifrj 

Et ciuitos 
Parifriim Lucodccra %$ z 48 f^ 
Sub quibus Triccafi) Et ciuitas lpfbru^ 
Auguftobona :t$ 4 47 * £ 

Iterum fub prcfatis gentibus luxtaLigirem 
funt Turogics 

Etciuitas eorum d 

Cefarodunum to J| 46 z 

Sub quibus finitimi Aruernis funtfj , qui 
Ccmmenos montcs mcolunt Segufiati 

Et ciuitates ipforum 
Rodumna ^4 45 2 "3 

Forum Segufianorum t; ? 45 * 
Prcfatis oncntaliorcs funt Meldc^ 

Et duitas 
Iatinum . %% 47 z 

Poft quos ad B Jgicam Vadicaflr) 

Et duitas 
Nccomagus $4 3 4<T .2 

Ab orcuaut Arucrnoruvfcp ad diuertigiu 
Rhodani fluurj ad Sepcecnoncs Aeduoru habitatPens Etduitatescomm 

# Auguftodunum Xy 3 ' 
Cabuijinum "« z 3 

# Lugdunu JYIetropolis ij 4 ^(5 5 

■45 I 

45 * GALLIAEBELGICAE SITVS C.APVTUX***' TABVLA .III» EVROPAE 

CCIDENTALE 

latus GalliasBelgidc 
ctquod Lugduncn* 
fcm attigit,dicT:ii eft. 
Eius Scptentrionalia 
etqua: Britannicum 
fpcctat oceanum, fic 
=Jjfehabent. 

Poft Scquana»flu.oftia 

Phrudis flu.oftia ti5| 

Jtium promont. n 4 

JMorinorum 

Gcforiacum nauale %% 

Tabudxflu.oftia 

Mofcflu.oftia 

p 
JUA/j *» 
jf \r Q »5 


fC 


=^- ■ 55 t ?? ♦9 55 
55 
55 
Lugodinurn Z6 z # % Rheni flu.occidecalius oftiu. %6 1 4 5$ 3 
Medium flu.oftiu %-j *$ £ 

Orientaliuseiusoftium t% 54 
Latus autem quod ad Solis ortu fpec"tat,a 
Rheno fluuio tcrminatur iuxta magnam 
Germania,cui 9 caput grad* habet.?? % 46 
Diuertigium aut quod iuxca Obrinci frV 
uiumeftadoccafum %% < 

Acetiaterminus,quiafonte cft adalpes,q 
vocaturmons Adulas %<? z 4* 4 
Iuraflfusmons %6 4 a$ 

Latus veromeridionale coniungitur cu re* 
liqua parce Gallie Narbonenfis. Protendit 
aut a prefato comuni termino Galli? Lug« 
dunenfis & Narbonenfis vfqj ad comune 
finem alpium et Adulemontis,qui gradus 
habet z? % 45 4- 

Tenencaut marittima multu etiaminme* 
diterraneis occupantes iuxca Sequanam flu 
uium Atribatr) 

Quorum riuitas 
# Rigiacum %% i 51 

Poft hos quafi ad orcu vergentes Bellouaci 

Quorumciuitas 
Cefaromagus %% ~i 51 z 

Poft hos fimilicef ambiani. Ec ciuitas eoru 
Samarobriga :t 4- 5: £ 

Poft quos Morini,ad ortum 

Quorum mediterranea ciuitas 
Taruanna :$ 3 5: z 3 

Deindepoft Tabudam fluuium Tongn 

Et ciuitas ipforum 
Acuacucum 54 z . 5: z 3 

DeindepoftMofamfluuium Menapfj 

Ethorumciuitas 
Caftellum :$ 5« % 

Sub praedicfbs aut gentibushabitatmaxiV 
mefeptentrionales Neruffj 

Quorum ciuitas 
Baganum :j4 51. 5 

Sub his Subanecti ab oriente Sequane flu. 

Quorum ciuicas ^ 
Rotomagus :: f 50 

Sub quib 9 Romandues Quoru ciuicas 
Augufta Romanduoru :$ t 50 
Sub rjs VeiToncs 

Quoru ciuitas flmiliter ab 
orieteSequanefluufj t 

AuguftaVeiTonum :$ ? 4S * 5 
Poitquos iuxta fluuium Scquanam Remi 

Et eorum ciuitas 47 3 47 , 

4* "3: # Durocottomm :$ ?4 4§ * 

Orientaliores vero Remis,fed magis fepteV 
trionales.Triucri furit 

Quorum ciuitas 
AuguftaTriucrorum :<j 49 tf 

Iis magis rneridionales fuxMediomatrices 

Quorum ciuitas 
Diuodurum . %■$ z 

Sub rjs & Remis funtLeuci 

Etcuiitateseorum 
Tullurn Z6 z 

Nafium % 7 z 

Regio vero qup circa Rhenum fluuiu eft,a 
mari vfqj Obrmcum fluuiu, infcrior Gett 
maniaappellatur,in qua ciuicacesab occideV 
tali parte Rheni he func 

Batauorum mediterranec 
Cotanodurum %y 4 St 6 

SubhacVecherraciuitas z-j^ «n t 3 

LegiotrigefimaVlpia :y- f 51 f £ 

Poftea Agrippinenfis zj | ji | 

Poft Bonna ^7 3' 50 z f i: 

Legio pri. Inde Traiana legio.t^ z 50 f lt 
PoftMocontiacum ?7 3 504 
Quod autab Qbrico fluuio ad mcridie t& 
ditur,Germania fuperiorappellaturjn qua 
ciuitates func t ab Obrinco mcipiendo 

Nemetorum 


Noeomagus 
Rufiniana 

Borbetomagus 1 

Z7 z'4 
Vangionum 

Z7 t 5 ~ 1 
* 3 IS$$j Argentoragum 
Legio oclauaaugufta, 
Breucomagus 
Elcebus %7 z 4 48 5 _ 
Tribocorum aut 
? 7 I 3 48 f 
:8 I 47 
Rauricorum , 

5^ Augufta Rauricoru :8 4-7 % 

Argentouaria {7:5; 47 3 

Subhisaut&Leuris habitant Longoncs 

Qjorumciuitas 
Andomatunnum :^ 4" 4<f 3 

Et poft moteq ipfis fubiacet.appellaturqj 
IurafTus,funt EIuetii,iuxca Rhenum 

Quorumciuicates 
Gannodumm :8 6 46 z 

Forum Tyberrj :3 ^6 

Sub rjs Scquani 

Quorum duitates t 

Dittatium ^5 6 ^ "3 

Vifontium 16 4^ ? 

Equeftris *7 4& \ 


1R~^ Auanticum *> 46 i 

NARBONENSIS GALLIAE 
SITVS 


CAPVTiX* ^ 
TABVLA .III. EVROPAE 

ARBONEN* 
fisGalliclatera^quae' 
iuncfra funt tfibus re [ 
gionibus . iam funt 
dicfta. Exreliquis 1 
vero latcnbus id qd I 
ortii fpecfb t, tagitq? | 
ocddetabaAlphim, j 
tcrminatur Adula monte vfq? ad Vari flu« | 
urj oftia.quorum gradus z-j z 4° % 
L?tus ; litrr.eridianu termmant rdiq>-a Py 
rer.ei montis,ab Aquitama nempe vfq? zd 
iuga,qucinnoftru marepro-jchuntur,fiir> | 
quibus Vcneris tcmplumeft. Ecindemare 
Gallicu vfcp ad Van flumims oftia.Cuius : , 
1 ltus fic defcnbitur. Poft Vcnens tem* ' 
pIum,quod gradus habcc to 6 4 
llleris flu.oftia 
Rufaonis flu.oftia 
Atagis fiu.ofba 
Orobn, flu.ofba 
Araurrjflu.oftia 
Agathafolis 
Setiiis mcns 
FofTaeinarinc 

Rhodani occidecaleoftiu.:: 
Rhodsnioriccaleoftiu *j 
Flexio fluurj,qua;fubLugduno verfus al* 
pes fit t 5 45 % 

Pars lpfius iuxtapaludcm Lemanum appel j 
latam tj \ 4> ? 

|| Fons fluurj t3 % 44 % 

Fiuuiorum aute , qui eidcm admifcentur,a 
fej! fepccntrionaliparceLugduni fluunt,Arar 
-' cft.ac Diibis,qui inuicem admifcentur 
Fonces autcm Araris ab alpibus fluentes 
£radushabcnt t3 f 44 f 

Fontcs vero Dubis,fupereimdem fluentis 
orjdushabent ?3 z 44 2 

Cumauteab afpium montibus fluxerint, t« 

tii 
ti z 
t\%% 
tz 

ui 

z 

'■ t? 

3 XX 4 J f 

4 ; } 

^\ 
t: 

4* 

4* 

4* 

4* 
4: 5L\fjii ^crfus Septeiriones,ipfi quocpad occafu 
«ifiFl tfcciuntur.&eorumcomixrio omdus h bct m 

iuntur,&eorumcomixrio pradus ha> 5 5 45 borundecomixtiocuRhodano.:4 45 z 4$ 
43 

4? '! 
4: f 5 

4- ? . 

4t }'4 
4: 1 j 

4: 2 i 

45 

45 15» :? 


4*3 


to 


45 * 


:o(j 


44 4 


<i* 


44 . 


ti 

* 


45 * 


t! t 


45 * 


tl 


45 A mcridianaplaga,finiilitcra monnbus al< 
pium verfus Vienna ciuitatem Huunt 1 V 
fara 6V f>cientia 

Tifararfontes *3 t 44 . . 

DnienriaccapUt *8 * 4J 2 4 

Iteru Tifarc comix.cu Rhod no tt ; 4f £ 
Drueticfimilitcrcomixtio if$ 45 2 5 
Poft Rhodanum mari lterum adiacent 

Anatilorum , 
Maritima ciuitas Colonia t^ tf 
Poft Ccni flu.oft a *$ *? 
Poft Comonnorum 

. # MafTiliaciuitas H' , 

! EtTauroentium 14 2 % 

Et Gthanftos promont. ,«5 

Olbiaciuicas *5 $ 

Argentfj flu.oftia «5 | 

Forum Iulium Colonia :6 z 
Inde DeoauorLim 

Antipolis *7 . 

Et Vari flu.oftia *7 t 

Tcnent aut maxime ocddetalia Galhc Natv 

bonenfis Vo'ce,&: Tettofaces 
Quorum ciuitatcs Illiberis 
Rufcinum 

TolofaCoIonfa 

CelTero 

Carcafo 

Chxtirae 

^: Narbon colonia 

Poft hos vfq? Rhodanu fluuiufuntVokc 
et Aricomf). Quoru vrbes^ meditcrrance J 
Vmdomagus :i * 44 } 

%l Ncmaufum Colonia « 44 1 
poftea a parte onecali Rhodani fluuij maxi 
me Sepccntrionalcs funt AUobryges fub 
Medullis 

Quorum duitas meditcrranea 
^s Vienna *5 45 

Subc^b 9 magis occidecales funt Segalauni 
Quorum duitas 

i$. Vafentia Colonia Z% 

Onentaliores autem Tricaftcni 
Qiiommduitas 

Ncromagus ts z 

Poftca fub Sengalaunis Cauari 

Q|orum ciuitates mediterrance 

Accufiorum Colonia tj 44 

Aueririiorum Colonia tj 44 

Aiufiorum 54 44 

I Cabclliorum Colonia t^ 44 +4§ 45 •rflrr 
Etfubns Salies 

Qiiorum duitates 
Tarufcoti tj 

Glanum x$ z 

Arelatum Colonia xx z 4 45 
45 
4$ 
45 
45 z 4 44 *? 

45 I 45 AquaeSextigColonia 14 * 
Ernaginum »4 

Sub Tricaftenis autem Memini 

Quorum ciuitas^ 
ForumNeronis 15 5 

Sub quibus VoconcrjtCtciuitas 
Vafiorum z6 

Sub quibus Efycoci 

Etciuitaseorum^ 
Albaugufta t6 z 

Vocontrjs aut & Meminis magis orienta* 
les funt Senpi » 

Quorum ciuitas mediterranea 
Dinia tj 6 44 % 

Infuleautfubiacet Narbonenfi Agatha,cu 
ciuitate eiufdcm nominis,cuiusfitus conti' 
nctgradus %%% 4: £ 

PoftquamJBlafcon tj I 41 % 
Stychades autfub Cithanftem quinq? nu* 
mero. Quaru mediu grad 9 habew^ 4$ 4 
Sub Varo fluuio Lerone infula,cums fitus 
eft x 7 % ' 4*4- 

GERMANIAE MAGNAE SITVS GAPVXfXI TABVLA.V, EVROPAE 

ERMANIAE la, 
tus occidentale Rhe< 
nus terminat.Septe* 
trionale vero Germa 
nicus oceanus. Cui 
defcriptio fic fe habet 
PoftRheniflu.oftia 

quehabecgra.tS < 54 
Mararmanisportus *8 
Vidri flu.oftia :8 z 

Amafrj flu.oftia z? 

Fontcs fluurj ?t 

Vifurgisflu.oftia 51 

Fontcs fluurj 54 

Albis flu.oftia 31 

Fonrxs fluurj 39 

Cymbncc Cherfonefi 
Extefio q poft albu flu.cft. 3* 
Extenfioqiiefubfcqmcur. $5 54 *4 

54 % 

55 * 

91 

55 + 
5 zz 

5° 

$6 z * 
5** » 5 


59? 


57 


57 


55 


5* 


57, 


5* 


59 ? 


5* 


4?tf 


5<* 


45 


5* . 


44 


. 5* * Queetiamfubfequicur 58 2 "3 58 1 % 
Que etiam fcquitur,et maxime Septentrio* 
nalis eft 39 59 I 

Parsriusmaximeorientalis 40 59 f 
Poft extenfionem prima extenfio verfus oo> 
cidcntem $9 

Qiig drinde fubfequitur 
Quc ad ortu flectitur 
Chalufi flu.oftia 
Sueui flu.oftia 
Viadi flu.oftia 
Viftuteflu.oftia 
Fluurj caput 

Quas ab occafuipfius ad Albim flu.du 
rit 40 % 5* f 

Meridianum aute latus tcrminatur a parte 
occidentali fluurj Danubrj fic 
Danubrjcaput 30 46 % 

Quod apud diuertigium eft in Germania 
primifluminis 3: 47 4 

Quod iuxtadiucrtigiueftadmeridie feren 
tis fluminis,qui appellatur Aenus.54 47 3 
Quod penes diuertigiu eft ad Ardtos fere; 
tisfccudiflu.qfiadfiluaGabreta.56 46 5 
Quod penes fubfequens eft diucrtigium 
apud Lunam filuam ad Anftos flucnte flu 
uio ' 39 % 47 % 

Reliquaconuerfio , apud quam eft diuerti* 
gium fluminis ad meridiem fluentis , qui 
vocatur Narabon 41 47 5 

Fiexio qug apud Curtaeft 4$ 47 
Rcliqua conuerfio pcr Carpin , cVomnium 4 J * 
45, 
44 5 4S 
48 
45 
45 
44 borealifljma cft 
Flexusalius 
Alia flexio 

Aliaconuerfio 45 

Alia 45 

Diuerrigiu Abifti flu.cudaubio.^tf 44 4~ 
Poftca Danubius fleftitur ad auftrum 
Diuertigium Catarabonis fluuf) , qui^ad 
Daciamfertur 49 45 z 

Pars que iuxta diuertigiu eft, Adlutan anv 
nis,qui ad Septentrione cu impetu vectus 
Daciam diuidit 50 44 

Flcxio iuxta Oeftum 51 44 

Flexioiuxta Axium ciuitatem , &ab hinc 
vfcp ad oftia,vocatur 

Ifter $4 f 45 H 

Flexio iuxtaDiogeniaciuitate.4? 46 3 
Oftia vero quo ordine fe habeat,infra dice 
mr,vbi agitur de Myfia mfcriore 
Oriecale auciacus terminacdiftatia,quefit 
a flexu prcfato ad fuperiaccntes Sarmataru i 


montcs. Quorum nnis auftrabs graduS 
habet 4* l 48 l 

Septencrionalis vero 45 * 5° z 
Pretcrea diftantia , quaeeft poft montes ad 
didum caput Viftule fluur; , & ipfe ecfafri 
fluuius vfcp ad mare 

Montcs aut,qui Germania cingunt,notifli 
mi funt hi,qui iam funtdicli , & Sarmatici 
proprieappcIiati,8c idem cum alpibus no' 
men habentes, & qm fupra captit Danubij 
funt. Quorum cxtrema gradus habent.to 

47 & 5J 4«.* 

Preterca qui vocatur Anobc.Quoru excre; 
magradus habcnt 31 49 & 31 5* 
Ac mdns Mehbocus,Cuius fints 33 

$ t f. et $7 Jt I 

Sub rjs Scmanacft filua & Afciburgiuiru 
Cuiusfineshabenc. 39 54 et 44 >'J 2 
Ac montes Sudeteappellati.qrum extrema 
; oradus habent 34 50 & 4 o >o 
i Sub quibus eft Gabrcta filua , intcr que & 
Sarmataru montes Herciniaeftfilua.Tcnet 
; autGermania, quecirca Rhcnum fluuium 
mripitaparteSepcetrionnli Bufactori par^ 
uiappe]Iati,acSycambri. Subquibus Su? 
lebi Longobardi. Poftea Tenccri cV Crio* 
ncs intcr Rhenu & moces Abnobos. Pre* 
tcrca Intuergi , cV Vargiones , 8C Carithhi, 
Sub quibus Vifpi , & Eluetiom eremus , 
vfcp ad dic~tos alpium montes. Parte vero 
que f cus oceanu efthabicat fupra Bufaifto 
ros, Phriffj,vfcp ad Amafium fluuiu. Poft 
hos Cauchi,qui appeliancurparui,vfq5ad 
fluuiu Vifurgim. DeindeCauchi maiorcs 
di<-ti,vfq3ad Albim fluuiu* Deindefupra 
dorfum Cymbrice Cherfonefi Saxones. 
IpfamautCherfonefum fupra Saxones ab 
oaafu habitant Sigulones.Poftea Sabalirv 
gfj. Poft Cobandi.Supra quos Chali.Et 
fuper rjs quoqj qui magis occidecales funt 
Phindufrj. Quivero magis orietalcsfunt 
Charudes. Omniu aut maxime feptentric* 
nales Cymbri. Poft Saxoncs vero a Chalu 
fo fluuio vfcp ad Sueuum fluuium tenent 
Pharodini.Poft Sidini,vfq> ad Viadu flu 
uium. Sub ipfis Rutidfj,vfcp ad fluuium 
Vjftulam.lntenores aut atcp mediterranee 
getcs maximefuntSueuiangiIi,qui magis 
orientales funt q> Longobardi,protenfi ad 
fptcntrionem vfcp ad mediu Albis fluufj. 
Et verfus Sueuos Semnoncs, quihabitant 
poft Albim a prcfata parte verfiis ortuvfcp ad Sucuufluuiu.Preterea^tedunt ad Bu* 

ountas,qui cetera tcnet.q inde lubfequutur 

vfq? ad Viftulam. Minores aiit gentes , & 

I qucinter Chaucos puos atcrj Sueuos iacet, 

I funt Bufactori , qui maioresnominantur. 

j SubquibusfuntChaema?. IntcrChaucos 

aut maiorcs acSucuos iaccnt Angriuarrj. 

PoftLancobarcb.Sub quib 9 Dulgumnf). 

InterSaxones aiit oV Sueuos Teutonari & 

Viruni. Intcr Pharadinos vero cV Sueuos 

teutoncs & Auarpi.Int Ruticleos ^o et Bu 

5ucas Aclueones. Jteru fub Semnonib 9 ha 

bitantLincc. Sub BugutisaucLuti Oma 

ni.Sub quibus Lugi Diduni vfcp ad Af bi 

curgiumontem. SubLincis vero Lucones 

ex vtracp Albis fluurj parte. Sub f)s Cheru 

^ici 8c Camani,vfq? Melibocum montem. 

Quoru orientaliacirca al bim fluuiu tenent 

Benochema:. Supra quos Batini.Supra qs 

ctia fub more Afbicurgio Corcoti ct Luti, 

Bun diclijvfq? ad Viftula fluuiu. Sub fjs 

vcro primi funt Sidones.Poft Cogni.Poft 

Vilburgii fupra Her^ynia filuam. Itcruab 

ortu Abnoborummomiu habitant fuper 

Sueuos Cafuari. Poft Nertereance. Poft 

Danduti. Subquibus Turoni cVMaruin 

gi. Sub Camanis vero Chate & Tubanti. 

Et fuora Sudetos montes Teunocha;ma:. 

Sub montibus vero Varifti. Poftea Gabre 

ta filua. Sub Maruingis aurem Curiones. 

Poftea Chctuori. Et \fcp Danubiu fluuiu 

Parmecapi. Sub Gibreta vero filua Marco 

manni. Sub quibus Suvleni. Et vfqj ad 

Danubium fluuium Adrabe campi. 

Sub filua aut Hercynia Quadi. Sub quib^ 
ferrimincra, ckLuna filua. Sub quagens 
magna Bcmi vfcp Danubiu.Quibus con^ 
tiouifunciuxtafluuiuTeracatira!,etpcnes 
campos Racatae 

Ciuitatcs vero.in Germania in dimate 
magis feptentrionjli funt ha? 
Phikum JS t % 

Siatutanda :$> % 

Tecelia 51 v 

Phabiranum Ji % 

Treua 34 

Leuphana 54 4^ 

Lirimiris 34 z 

Marionis 34 x 
Manonis akera $6 

Coenoenum 3<S 5 
Aftuia 54 

54 

55 

55 

45 

54 

55 

54 

55 

55 

54 5 

f 
•t 

% 

i 

i 

1 

\\ 

til 

t 
t 

z 
In climate vero quod fub hoc eft 
Ciuitateshefunc Afdburgium 

Nauaha 

Mediolanium 

Teuderium 

Bogadium 

Sccrenoncium 

# Amafia 
Munitium 
Tuliphurdum 
Afcalingium 
Tuhfurgium 
Pheugarum 
Canduum 
Tropha» Drufi 

# Lupia 
Mefuium 
Ar?elia 
Calsegia 
Lupfurdum 
Sufadaca 
Colancorum 
Lugidunum 
Stracona 
Limiofaleum 
Budongum 
Leucanftus 
Arfonium 
Califia 
Setidaua z 
i 

i *7\? 
%"! % 

l 9 i 

5 1 . 
5 1 I 
31 ? 

5« . 

5* ' 
5* 
V % 

55 \% 
Hf 

%6 \ 

57 l 
53 '6 

58 | 

5? . 

?! 

59 5 
4i 

^ji *+ 
45 * 

44 + 

t 

% 

t 

6 

%, 

Z 

z 9 
55 
55 
55 
5* 
9 
5 1 
5* 

5+ 4 . 
55 14 

5^? 
5*f 
5>5. 
5* \? 
5* |4 

55 " 

5> 

5 1 

5 1 

55 

55 

5* 

5* 

55 I 

5*1 

5* ? 

5* *3 

55 * 5 
I 

z 

i 

z 

t In dimate vcno quod fub rjs eft 
Guitates hefunt 

Alifum 

Budoris 

Mattiacum 

Arcaurum 

Nuefium 

Melocabus 

Grauionarium 

Locoricum 

Segodunum *8 


5' * 


%% 


5' . 


5o , 


5oit + 


5o 6 


5° , 


5« , 


;5i <j 


51 2. 

5' i? 


50 \ 

50 2 


5i * 


49 3 
49 Deuona 

Bergium 

Menofgada 

Bicurgium 

Marobudum 

Rcdintuinum 

Nomifterium 

Meliodunum 

Cafurgis 

Streuinta 

Hcgitmatr* 

Budurgis 

Eburum 

Arficua 

Paricnna 

Setuia 

Carrodunum 

Afanca 5* 
5<* 
H t 
54* 
55 . 
5> ? 
59 
59 , 
59 + 
59 4 
59 $ 
4° 
4» 
4i 
4* 
4 J 
4» 
45 5° 

5 1 

49 

5° 
49 

5 1 
5° 
49 
49 
49 
5° 
5 1 
5° Iurdiquo vero &penft Danubium 
Ciuitates ha; 

Tarodunum 
Araeflauiae Riufiana 

Alcimoenis 

Cantioebis 

Bibacum 

Broddcia 

Setuacotum 

Vibium 

Abilunum 

Phurgifacis 

Condorgis 

Medoflanium 

Phehtia 

%l Robodunum 

Andustium 

Celmantia Singone 
Anabum *8 
5o 
5i 
5* 
,5: 
55 
55 
34 

55. 

55 3" 

5<* 

57? 

58 

59 

40 x 

41 1 

41 z *4 47 * 

48 % 

47 * 

47 f 

48 5 
48 
48 
4-8 5 
47, 

47 3 

48 i 

48 ! 
47 ! 

48 "i 
48 , 
47 I 
47 5 3-1* 47« 
j InfuleGerrnanfeadiacet iuxtaAIbis fluurj 
| oftiatrcSjSaxohuappellatar. Quarumme* 
' dium gradus habet 51 57 3 

Supra aute Cymbricam Cherfbnefum alice 
tres Aloric di<fta?. Quarum mediumgra< 
dushabet $7 59 \ 

Aborietaliparte Cherfonefi quatuor Scan 
discnuncupat.T,tres quidem paruce,exqui* 
bu s ea que media eft,partcs habet.41 % 58 
Vna ^o,qucmaximaearum eft,cVmaximc 
orientalis , iuxca Viftule fluurj oftia , cuius 
D4 [q uidc occidentaliflima partcs habet,45 $8 
' Eius maximc orientalis pars.^ 6 A j§ 4 
Pars maxime feptecrionalis. 4 4 ? 58 | 
Pars cius meridionalis 45 57 3 

Vocatur aiit ct hcc,pprie Scandia, & tenent 
ipfius occidentaliaChcdini. Orietalia^o 
Phauoncet Phircfi. MendionaliaGuteet 
Dauciones. Media aut tcncnt Leuoni. 
RAETIAESITVS 
CAPVTffll^ 

TABVLA .V. EVRQPAE 
AETIAE occidcn^ 
talclat 9 terminatmo^ 
tcAdula.&lineaqua; 
cft inter capita Rhcm 
atqsDanubfj. Latus 
vero Septetrionale ca 
Danubfjtcrminatpte 
queafbntib f eftvfq? 
ad Aeni fiuuijdiuertigium.quod gradus 

habet H 47 

OrientaleaSt Jatus ipfo Aeno flurmne ferv 
minatur.Cuius maxime auftrabs hnis ron 
tinet gradus 54 45 4 

Mendionale vero alpium montibus^hmc 

fupra Italia extefis.Qiio^ q u S a P ud ^P s 
funt,gradus habent 5o 55_ } ._ 

Qucaut^fus Poeonas funt,iuxta pricipiu 
Lici amnis,qui in Danubiu cxit, cjet Reria 
aVindeliciadiuidit,gra.tenet. 51 5 45 1 
Qusevero *dOcra funt montem, gradus 
habent 55 * 45 *. 

Habitantautmagis feptentrionalia Retiae 
Brinxantc. Magis vero aufttalia Suanite, 
etRigufce. Qucaut inter hec funt,Luco* 
nes&Vennes 

Ciuitates vero eoru fub ipfb Da* 
nubio fluuio he funt t 

Bragodurum 50 ( 46 | 

Dracuina 50 3 4<* | 

Viana 51 t ( 41J ; 

Phacniana 51 z^ 46 5 % 

Iuxta caput Rheni fluuij 
Taxgaerium t<? * 3 

# Brigantium 30 

Poft has vicus 50 5 

Ebodurum 
Drufomagus 
E&odurum t 
50 | 

51 2 

5i 3 4*4 

4 <r 

453 

45 5 
4612 

45? VINDELICIAE SITVS capvt-xqt 
TABVLA.V. BVRDPA6 | 

VAE magis fepteV 
trionalia funtVmde 
ltcie tenent Runicate. 
Sub his tfo Leuni 6Y 
Confuante. PoftBe 
launi. PoftBreuni. 
EtiuxtaLiciamiluui 
um Licatrj 
Ciuitates autem funtin Vmdelicia 
pcnes Danubium f 

Artobriga 5 : f ^ 

Boeodurum 55 * 3 

Sub rjs vero 

AuguftaVindelicoru 5* 

Corrodunum 55 

Abudiacum 55 

Cambodunum 5* 

Medullum 55 

Inutrium 5* 2. 47 6 

47? 

4tf t 
4<S 2? 

4*4" 

*** 

45 | 
45 ? NORICI SITVS CAPVT*XIITT.* 
TABVLA .V. EVROPAE 

ORICVMtermi 
nat ab occafu Aeno 
fluuio. Afeptecrio* 
ne Danubij partcm, 
q eft ab Aeno vfqj 
ad Cerium motem, 
cuius fit 9 hahet par* 
tes 57 i 46 z 5 
Ab ortu vero folis,ipfo monte Cetio 
A meridie tfo £te Panonic fugioris,q fub 
di&o eft monte. Cuius finis maxime occi* 
detalis,habetpartes $6 45 | 

Quodvcroinmedioeft 57 45 5 
Et quod inde eft fupra Iftria,eo monte,qui 
Caruancas appellatur. Cuius mediumlia' 
bet _ 55 45 3 . 

Tenent aut ocddeealiora,puinde a feptetrio f 
nib 9 incipicntes,Seuaces,& Alauni, qui & 
Ambifbntrj dicutur. Magis vero orienta^ 
lia Norid,& Ambidraui ac Ambilid Ciuitates auciriNorico fub Danubiofunc # Aredata $5 

Claudiuium %6 

Sub rjs aiit Gabanoduru $6 
Gefodunum 
Bedacum Aguntum 

Vacorium 

Poedicum 

Virunum 

Tcurnia 

Idunum 

Sianricum 

Cclia 55 5, 

%6 ! 
5* 
57 
%6 | 

54 5; 
55 * 

57 'i. 
*. 

"f 

« 

4~ 47 

4«> 
4 d 
4* 

45 
46 \ f 

45 z 4 

45 

45 

45 

45 
46 | 4 Inter Italiam vcro & Noricum 
$ Iulium Carnicum $4 5 45 2 

PANNONIAE SVPERIORIS 
SITVS. iCAPVT-XV f 
T ABVLA .V. EVROPAE 

ANNONIA fo 
perior cerminat ab oo* 
cafu montc Cetio,eC.p 
parte Caruanca. 
A meridic,pte Iftrieac 
llliridis,iuxta lincapa 
rallela,q a prcfato fine 
occidencaliori gAlba 
nu monte exit,vf*CK ad Bebios monccs,ec h<> 
mitcs inferioris Pannonie, qui gradus ha# 
bent 41 1 45 % 

A Septetrione vero iam dicto Norici termi 
no,&ea Danubrj gce,queef£a Cctio moce 
vfcp ad diuertigiu Narabonis fluurj,ciuus 
pofitiogradushabet 41 . 47 f 
Ab ortu tfo Solis, infcriori Panonia, linea 
qucperpraediftos tranfitfines 
Tenent aut prouinciam a parte feptetrionis 
Azalijqui magis occidcntalesfunt , & qui 
magis oricncales func Cytni. A meridie yo 
Latobici,fub Norico. Verfus ortum aute 
Varciani.In mcdio aut >*fius occafum Boei, 
Etfubrjs Coleciam. Affn vero ad ortum, 
fub ipfifqj O^cnaces 

Ciuicatcs aut fub Danubio hx funt 
Viliobona 57 z 4" Leoio Germanica oclaua Carnus 
Phlexum 59 

40 47, 

47 4 
58 Legio Germanica quartadeama 
Chertobalus 40 i 47 

Br^gaetium 4 1 46 

Legio prima auxiliariatrix 
Atprocul a fluuioCjuitates hefunt 
Sala 

# Petouium 
Sauaria 
Rhifpia 
Vinundria 
Bononia 
Andautonium 
Nouidunum 
& Sacarbanria, 
Muroela 
Lentudum 
Carrodunum 
Sifaa 

OHmacum 
Valina 
Bolenrium 
Soroga 
Sifopa 
Vifontium 
Prastorium 
JMagniana 

Inter Italiam vero fub Norico,Pannonie 
iterum Ciuitas 
# Emona $<j f 45 £ 

PANNONIAE INFERIO* 
RIS SiTVS 
CAFVTfXVIf m Wi TABVLA .V. EV ROPAE 

ANNONIA inferior ter* 

minatab occafu,fuperiori Pan 
p nonia,a diuercigio Narabonis 

fluurj,iuxcapncfacos limites. 

A meridie pce Il|iridis,q a dicco 
limite vfqj ad flexu e Danubrjriuxta que dt 
uertitSausfluui 9 ,cui 9 gra.habet.45 44 f 
A feptetrionib 9 auc cVab oriete tcrminacur 
eaparteDanubij,quccftadiucrrigioNara 
bonis fluur) vfcpad Saidiuertigium, cVfi* 
tu habct tale. Poft Narabone fluuiu 
FiexusquifitiuxtaCurtam 4$ 47 
MaximefeptetrionaliaDanubrj. 42 i 4S 
Qiiod iuxtadiuertigium eft fluur) ad occa<< 
fum cxcefi, qui g gcminas Pannonias ftuic 
fcinditurcB iuxta Carodunu riuitate , qfi ad 

^^^^a^ T*W~W 
montetn Cetium , vocaturcp illc,quiiuxta 
fcptencrionafffima parte eflfSauarias , qui 
vero iuxta mcridionaliflimam Daros t qui 
nunc a barbans Dara vocatur 
Danubrj comicrfio iuxtaCorna* 

cum 44 f » 454". « 

Eiii fdc coucrfio iuxta Acumicu.45 4 j 3 1J 

EiufdecoucrfioiuxtaRittiu 45 3 45 

Quod iuxta diu,ettigiu Sai fluurj cft,qui et 

ipfepcrduas extefus Panonias, Cetiomo* 

ii iunoitur , pri us ad fcptetrione , poftca ad 

occafum vcrfus 45 44 z 

TcncntautScipfam prouinda in partibus 

quideoccidentalibus Amacini magis fepce 

*a trionalcs, Subquibus Hercuniaces. Poftca 

*1 Andiances. PofteaBreud. 


n partib 9 yo 
Wt oricntaiibus,qui maxime Septcntrionales 
funt Arauifri. Ec qui magis Meridionales 
funt Scordifci 

Cmitatcs autem fub Danubio funt 1° m ■ Curta 

Salua 

Carpis 

Aquicum 

Salinum 

Luflonium 

Lugionum 

Teutoburgium 

Cornacum 

Acumincum Jcgio 

Rittium 

Taururum 4* 

4* 

4* 

4$ 

45 

45 

44. 

44 f 

44 ? 

44 f 

45 * 
45 *? 47 
47 
47 
47 
47 
4* 
4*f 
45 2 
45 4 
45 5 
45 . 
44 * ?? A fluuioprocul ciuitates hcfunt Berbis 

& Scrbinum 

Iuollum 

Cercifla 

Murfella 

Bibalis 

Marfonia 

Vacontium 

MufiaColonia 
Sallis 

Baffiana 
Tarfium 
# Sirmium 4« 

4* 
4* 
4* 
45 
45 
45 
45 
45 
44 
45 
44 
44 5 «. 
t 
t i 

* 5 4* 

4* 

4* 

45 
46 

45 

45 
46 

45 

44 
44 
44 
45 z % 

■z ~ 

«. t 

i '1 
Z \z I LLI R J D I S DALM ATIAE AVT 
LIBVRNIAE SITVS 

LLIRIS ccrminac 
afeptentrionali plaga 
vtraqj Panoniaiuxta 
tcrminos expofitos. 
Ab occafu vero Iftria 
glfnea,cuiusmediu 
verfus finefuperioris 
Pannonia: gradus ha 5* z 45 Quod vero verfus finum eft Hadriati' t ^ 
cum 5^ ^ 44 * ? 

AbortuverofuperiorcMyfia per lincam, 

que a di&o diuertigio Sai fluurj vfqj ad fi 
ncm,qui iuxta monte Scardu eft ext?di tur, 
cuius gradus 47 4 1 % 

A mendieaut tcrminat partc Macedoniar, 
iuxta linea quc eft a prarrato fine, 6V vfcp ad 
Adria gcingir.Cui 9 gradus funt.45 4t 
Et hiclatere Hadriatici vfcp ad dictu I ftria: 
limite.Cuius Iateris defcriptio ficfe habet. 
Poft Iftria Italie Lyburnic , quaj in I Iliridc 

cft maritcima fequitur ora 

Aluona 

Flauona 

Tarfatica 

Oenri fai.oftu 

Volcera 

Senia 

Lopfica 

Tedaurj flu.oftia 

Ortopla 

Vetia 

Argyrutum 

Corinium 

Enona 

# Ladera Colonia 
Titi flu.oftia 

# Scardona * 5 
5 5* 

57 
57 

5S I 
59 

59 % 

40 

40 5 ^ 
40 z% 

4'4 

41 5 

4* \ 4 t 45 

44 

44 

44 

44 

44 

44 

44 

44 

44 

44 

44 

44 

45 

45 

45 A ■ 

2 12 

z 4 ?4 Dalmatiac autem duitates iuxta Iitus Sicum 

♦ Salonecolonia 

Epetium 

Piguntium 

Ona?um 

Naronis flu.oftia 

Epidaurus 

Rifinum 

Acruium 

Rizonicus finus 

Bulua 

Vkonium 

Dryloms flu.ofha 

LuTus 45 

45 

45 

44 

44 

44 

44 

44 

44 

45 

45 

45 

45 

45 *4 45 .% 


45 * 


45 c . 


4 t Zf 


4* * 


4 J 5 


4* f 


4«? 


4* 


4* . . 


41*4" 


4 1 2 


41 £ 


41 6 
FT ? T ?f Fruit auc Drilon fluuius a monce Scardo. 
ctabaltcro moce Sito , iuxcamcdiu fuperio 
ris MynCjCuiusgradus 45 f 4* § 
Abcodecciam alius amnisdefluic Drinus 
nomine,qui in Saum fluuium exitab ocd* 
dentali parte Tauruni ciuitatis 
Tenentautcmprouincia, qui Iflric hcrent 
laoydres. Supravero Lyhurnia magisoca 
dcntaks Maerci. Poit Dernompes,et Der 
!F1 rr b CC ^ U P Dtriopas aut Dyndari}, Supra 
ipj q U os Ditiones.^ Supraauc Dcnos Cesauf 
nfj. Intcriora aut Dalmatie t:nec Daurfn, 
Supra quos Comcnrj , 8c Vardei. jSupra 
hos Narenfn , & Sardiotc. Et iceru fupra 
hos Siculota? , 6Y Ducleatai, & Firufbx,cx 
Scirtones vcrfus Maccdoniam. 

Ciuitates meditertanee Libumorii 
quidemhc funt Tediaftam 

Aruncia 
Ardotium 
Sclupi 
Curcum 
Aufancali 
Varuaria 
Saluia 
Adra 
Arauzona 
AfTefia 
Burnum 
| & Sidrona 
Blanon» 
Ouporum 
Nedinum z 

40 ' t 

40 z 

4 1 f 

4» \ 

4 1 5 

4: 5 

4: z 

4*4; , 
4* |% 

45 | 

4* 2 

' ^ i 
44 *.' 44 \ 5 
44 f 4 
44 1 3 
4+ 2 ^ 
44 V 4 
44 * 4 
44 £ 
44 i 
44 f 
44 5 t 
44 f 5" 
44 I 
44 ? 
.44 * 
44 . 
44 4 Dalmaac autem ciuitates mcditerraricc 

Andecrium 45 1 45 | 

Alcta 44 45 § , 

H rona 44 \ , 45 ^? 

Dclmihium- 44 24" 45 5 3 

Acquum Colonia 44 | 4, 5 

Saloniana 45 45 4' 

# Narbona Colonia 44 t 4 : \ 4 

Enderum 45 2. 4* .f. 3. 

Chinna 45 f 4J | 

Dodea 45 § 4-t 4 

Rizana 454 4* 

Scodra 4< * 41 £ 

Thermidana' ^tf 41 2 4 

Siparunumi ^ i 44 tf 

Epicaria 45 1 41 4 

Eminacium 401 41 3 

Infulae autcm adiacent Libumic 
Apforrus,in quaciuitaccs due Crcofa 
Apforrus 

EcCuricta 
Fulfinium 
Curicum 5* tf H 44 \ 

44^2 

In cjuacinitates etia due 
5? z 44 % 
$S f 44 4 Et Scordona infula In q ua ciuitatcs aii g 
Arba 40 ~i 45 f 

Colentum 41 f 45 1 

Infule vefoadiacencDalmatix Iffa,cVciuitas 
Tragurium,cV ciuitas 
Pharia,&ciuicas 
Corcyra nigra 
Meligeneinfula .4* 5 

45 
45 

44 , 
44 6 4*- I : 

4** 
41 2^ 
41 5 gJIIE|lll|li ' ■. ■ u bKR TKK i i V S HAEC HABET. 

Expofitionc partis orientalis Europgduxta 

fubiecftas prouinci:.s aut Sacrapias 

Italiamtotam 

Cyrnum infulam 

Sardiniaminfulam 

Sidliam infulam 

Sarmatiam quc in Europa eft 

Tauricam Cherfonefum 

(aziges Metanaftas 

Daciam 

Myfiam fupcriorcm 

Myfiam inferiorem 

Thracem Cherfonefum 

Macedoniam 

Epirum 

Achaiam 

Peloponncfim 

Cretam mfulam 

Euboiam infulam nr? irw^rr^TiHr 
ITALIAE SJTVS CAPVT-T^ 

TABVLA .VI. EVROPAE 

TALIA 
rermiatur 
ab ocddc 
te Alpiii 
iuoisiix^ 
ta lineatn 
q cxc?di# 
curamo' 
te Adula, 
vfquarad 
Vari fluc 
urj oftia, 
qrugrad. I 

*7 t 45 J 
PrcterealitorcThyn-heni pelagi a Neapoli 
vfq> Leucopetram promont. 
A Septecrionibus autcerminaCur Alpium 
iugis,quae Rhaa:ie imminet 
PraereaPcrnis.cVOcra, & Carufadio mo 
tibus , qui fub Nonco func,quoru gradus 
dicti funt. 

Precer hcc litore Hadriacici fmus,quod cft a 
Tilaueptofluuio vfcpGarganu montem. 
H Abortu vcro marmmis Adriatiq maris,a 

Sj a monce Gargano Hydruncem vfq? 

A meridie aiiclicore Hadriatici pelagi,a Ti* 
lauepco fluuio vfqj ad Illyricam mecam 
Precerca Liguftico luoreacq? Tyrrheno , a 
Vari fdlicec oftr|s vfqj Neapolim,acaLeu 
copecra vfcp Hydruntis Maritcima 

Defoibicur aucem in hunc modum 
Poft Vari fluufj oftiainLiguftko pelago 
quehabent 17 i 45 

Maffilienfium 
# NiceaMaflilienfmm xi 

IjM Hercubsportus :S4~ 
:3 z 
:8 ~j 45 | »1 

4: \% 
4: i Trophcaaugufti 

Monici porcus :8 y 4: % 

Ligurieapud Grccos Liguftice,apud 
Ligiifticum pelagus 
Albiniminium 
Albioaunum # Gcnua 
Encellxflu.oftia 
Tigullia 
Veneris portus *9 <? 

;p i 
$0 i\\ 

51 \i 4- 
4« 
4* 

4:2 

4: Ends portus 
Ericis finus incima 
Marcallcfhi.oftia Ji 4 4| * , 
51 4: 4: 2 5 »2 

4* ■* ? 
45 50 2^ 

DiuertigiuBoadifluuri.Ji z __ 
Tufcoru, fccundu Grecos_aut Tyrrhc 
norum»iuxtaTyrrhmupelagus ^ 

Luna 51 * -f 4V | 4 

Luncpromont. 5: 

Lucusferoniepromont. jt | 
Herculis fanum 3: 5 

Arniflu.oftia $i _* 

Poplonium ciuitas 5$ t 
Populonium promonc. 35 | 
Lyburnus porcus 
Traianus porcus m I 

;"■*> 4*.j 

4: •,- Tdamon promonc. 

Hofeflu.oftia 

Coffe 

Grauifca: 

Caftrum nouum 

Pyrgi 

Alfium 55 * 
$4 

54^ 

54 * 
5* . 
55 f 

55 5 
5* 4« 1? 
4: * 
4* t 

4t| 

4: z 

4* 

4* 
41 : X 1: 

4» |? 4i 5 
4i "I 

4» 5 Lacinorufimilicerfuxta Tyrrhenu pelaous Tybcris flu.oftia %& \ 

Flexuseiusadoccafum 55 z 

Oftia 

Ancium 

Cloftra 

Circaeum promon. 

t^ Tarradnae 

Formae %6 z 

^ *• i- 
5* } 3 

57 *? 

58 5 41. z 

4*. 
4: z 
41 | 

413, 
41 6 
41 £ 

41 4" Capanoru fimiliteriuxca Tyrrhenu pelag^ Liris flu.oftia 

SocfTa- 

Vulturnum 

Cune 

Licernum 

Mifenum 

Puceoli 

& Neapolis 5« \ 
$8 t 

59 \ 

59 | 

59 * 

59 S* 

40 4» 4 
41 | 

411? 

41 z 

4i * 
4» 

4» . 

40 3 Picecinoru fimilicer iuxca Tyrrhenu pelag' 
Sarni flu.oftia 40 1: 40 i f n 4° <? 3 
f 

40 f 40 
40 Surentum 

Mineruaepromont. 59 
Salernum 4 o 

Lucanoru fimiliter iuxca Tyrrhenu pelag 19 
Silari flu.oftia 40 i 40 4^ 

Paeftum 40 6 4° » , 

Veliae 40 5 $9 \ 4 

Buxentum 40 $9 z 

Brutioru fimilitcr iuxca Tyrrhenu pefag 1 * 
Lai flu.oftia 40 $9 ~% 
T~W~1F~%~T~W' 
PSrff* &•'£ y 

58 j| 

58 \% 

59 6 

59 f i 

59*31* 
40 Tcmpfaduitas 

Taurianus Scopulus 40 f $8 2 % 

Ippaniarcs finus 40 % %% 2 4- 

Scylasumpromont. $9 \ $ *§ ^ 

Regiumlulium $9 £ f 532: 

Leucopctra extrcma 59 f 3 58 

MagneGrecie iuxta Hadnariciim pelagus 
Zephiriu promont. 40 2 4 58 f it 
Locris ciuitas 40 2 3 58 I it 

Locani flu.oftia 40 z 3 n 58 f i$ 

In finu qui iuxta Scylaceum efi 
Scylatium ciuitas 40 2 4 

IntimafinusScylacei 40 f 4 
Lacinium promont 4i 2 

InTarcntino vero finu 
Crotonciuitas 41 2 

Thurium 41 2 5 12 

Metaponttum 41 

Tarentum 42 \\ 

Sakntinorum 

Iapigium promontorium , quod & Sa1en« 
tinum dicitur 42 5 58 z 4 

Calabrise iuxta Ionium pelagus 
Hydruns 45 59 i| 

Lufpiar 42 \ 59 | 

&Brundufium 42 % 59 f 

Apulorum Peucetiorum in Ipnio pelago 
Egnacia 42 | 59 \ 3 

Barium 4* f ■ 4° il 

Anfidfj flu.offia 4.2 2 40 ^: 

Apulorum Dauniorum iri Ipnio pelago 
Salpie 4: f 3 40 f 

Sipus 42 2 5 40 2 

Apaneftc 4* f J 40 * 4" 

Garganusmons 42 ^ 41 

Et iuxca finum Hadriaticum 
Hyrium 42 i 41 47 

Frentanorum fimiliter 
Fycerni fiu.oftia 
Buba 
Iftonium 

Pelignorum fimilicer 
Sari flu.oftia " 41 £ 

Orton 40 24 

Mamrinorum fimilitcr 
Aperni flu.offia 40 z 

Macrini flu.offia 59 $ 

Picenorum fimiliter 

Caftrum 

Cumpramaritima 
Trucntij flu.oliia 37 5 41 f 
4i 1 41 3 

' . * 
41 ~i 

41 h% 4* . 

42? 

4: 2 
42 I 4 M Potentia 57 4 45 

Numana $tf f | 45 

# Ancona jd" t 45 

Semnonum fimiliter 
Afrj fiu.oftia 56 § 4$ 

Senagallica 55 45 

Fanum fortune. 55 5 45 

Pifaurum 55 3 45 

Ariminum 35 45 

Gallorum Boiomm fimiliter 
Rubiconisflu.ofiia 542^12 45 

# Rauenna 54 f 44 
Padi flu.oftia 54 24 44 
Fluurj capuc,quodiuxcaLarium paludem 
eft t9 3 44 |4. 
Commixcio vbi admifcecurDoriefluo 
uio 50 | 45 24 
Caput Dorig fluurj iuxta Pceninam Ia<> 
cum 28 i" 4 45 2 % 
VbidiuercitadlacuBenacu.51 24" 45? 
Huius lacus fitus 50 2 40 
Poft oftia Padi flu. Venctias fimifiter 
Acriam flu.oftia 54 44 | 

Carnorum fimilicerpoftinflexione 

Hadriatici finus 

Intimus finus , in quo eft Tilauepti fluun 

oftium 55 44 2 3- 

Natifbnis flu.oftia 54 44 z * 

Hiftnefimiliterpoftflcxum intimi 

Hiadriaccifinus 

Tergcftum Colonia 54 23: 44 | £ 12 Formionis flu.oftia 
Parencium 
Pola 
Nefadum 4+ 5 3 12 

j.. i. 
44*|u 

44 . 5 . 
5>\ 

n 5 

45 

45 442 jij 

Ciuitacesaucem func mcditcrranee 
Hiftricquidem 
Pudnum $4 'i% 45 

Piquencum 55 ?> 4Ji* 

Aluum 5^ 45 

Carnorum mediterraneg 
Forum luliu Colonia 51 2 3 44 2 5 12 
ConcordiaCoIoma 55 4 44 2 f lt 
# AquileiaCoIonia 54 45 

Venetie Ctuitatcs mediterrance he furit 
Vicencia 5* tf 

Belunum %i \ 

Acedum %t z 
^rnriTf? /\nia 55 6 44 1J 

Ccnommnorum . qui fub Venctia funtciV 

uitaccshcfunc. 
Beroomum 5* % 4 4 3 

Forum Diuguntorum 5 1 ?? 4 4 
Brixia 5 J t . 

iZ j 
5* 

3* *? 
54 44 \ 
45 "5 

44 ', 
45 2 
45 | 

45 5 

Crcmona Colonia 

Vcrona 

Mancua 

Tridcncum 

Bucniim 

Bechunonrm qui funtab occdii 
Vcntticduitaccs he funt , 

Vaunia 5 1 . 44 f 

Can"ca V f 44 ? , 

Bretena ?' * 44 \ 4 

Anauninm 5 1 z 44 * 

Irlubmm,qui funtab orcam 
Ccnomannoru ciuirates hc funt % 
Nouar;a 'o ! 4,4 * , 

& Mcdiolancq ec Mcdiolaniu.50 5 44- 4 
Comumauttoencavicus $1 44 3 
Tidnum $1 44 

Salafioru,qui fub Infubribus funt 
Ciuitates he 
Auguftaprctoriacolonia $0 A\ 
Eporcdia *o 4" 45 z % 

Taunnoruqui fub Saiafrjs fffr, ciuicate^hc 
AuouftaTauricorum 50 z 45 % 
AuguftaBancnonim :o 7, 45 k, 
ina $0 . 45 | 

Dcrtona. 50 5 45 * 

Libycoiu,qui fub Infubnbus funt 
Ciuitatcs he 
VcrcelTe 51" t 45 | 

Gaurrdlum 51 ?. 45, 3 

ln Grcis vcro alpibus Centronorurn 
Guicates he 
Fomm Claudij 19 44 5 3 12 

ma «o 5 3: 44 J ji? 

InScutrjsalpibusLeponcinomm s 
Ofcela J9 44 5 

Caturoidorom in Gre's alpibus 

to 5 4-4 ^ ta Axima H Eburodunum Scguuanorum in Greis alpibus _ 
H Scgiifiurh t3 ? 44 f * 1* 

f Brigantium 19 44 iz 

Iri alpibus Iitoreis Ncmfiorum 
Vintium t<? i" 45 "} ; 

Succriorum in litoi-cis alpibus 
baiiv_c %% ~ 45 % 
cndiontiorum inalpibus litorejs 
Lnrxnclcum xl z 45 1: Vei .Sanitium *3 £ 4*.M 

Appeniniauriuoa Liguric fcre imminet, 
et ab alpibusindpiun:. dcindc vfcp ad Aiv 
conam protcnduntur, hincqj conuerfa , cV 
1 magis Hadria. propinquant vfcp ad moiv 
tciu Garganu. poftad meridiemconuerfa 
in Lcucopccra fincs habcnc. 

Liguria icaq? Apenninis fuppofitacft 

moncibus , habetq. mcdicerrancas 

ciuitaces has 10 ! 

%9 f 
50 £ 

50 z 45 

45 k 
45 lJ 
45 j 
4 5 ci Sabata 
Polcntia 
Afta Colonia 
' Albapompeia 
Libarnum 5o 1% 

Galiia vcro togata ipfis fubiacet moiv 

tibus i Raucnnam vfq? pruducla, 

habccqjcinicaccs ; h_s 

Placcncia 5 1 \ 

Fidcncia 5 1 j 

Bnxellum 5* 

Panr.a $' % 

Rcoium lepfdu Colonia t,z | Niceria 

Tanccum 

Mutina 

Bononia 

Gaternx 

Forum Cornelij 

Cefena 

Faucntia 

Forum Linfi 5* ^ 

* 

5> ? 

»?: 

55 * ? 

544; 

54 ? 
55 1 

55 5 45 t 
45 : 
45 rt 
45 f 
45 f 
45 f 
45 '" 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 


Tufcorum mcditcrranee duitatcs 
hcfunt 

iBiraccllum $t ?# 45 

IFoffepapyrianac 51 ^ 4: 2 3 

l Bondelia 5* * 4 ■* * I 

L« ca f '■'•. -ot ■ 5 * * * 45 ^ 1 
'Lucusferomae^olonia 5; ^u 4J«-f« 

! Piftoria 

j Ficrencia 

;P)fxColonia 

j Volatcrrx 

Rufellae 

Facfulcc 

Perufia 

Aretium 

Corcona 

Aailca 

B.nxrgia 

Manliana 
Vetulomum n 5 , 

*5 z ^u 
* 

55 j? 

55 z 
54 

55 | 

54 "5 

55 , 
54 5 

55 t 
54 » 

54 45 

^ . 
4* H 
4? y 

4- J 3 

45 .. 
4: 2 

4* i4 

4* 5 

45"/ . 

4* J \ ^ 

4;| 
j j 2 _■- 1: 3 j j [ ^E ^^Hf^fSfwl ■4J 

Sxna 

Suana 

Saturniana Colonia 

Eba 

Vold 

Clufium 

Volfinium 

Sudcrnum 

Fcrenria 

Vicus Elbrj 

Sutrium 

Tarquina 

Blcra 

Coricum 35 J? 41 

ForumClaudrj $5 5 41 i 

Nepcta %6 41 

Falcrinum 36 I 41 

Caere 55 I 41 f 

Semnonum mediterranee 
Ciuicates hjefunt 

Suafa 35 1 45 

Oftra 36 ^3 

Piceriorum mediterraneae 
Ciuitatcshcfunt Traiana 

Vrfa Baluia 

Septempeda 

Cupra montana 

Firmium 

Afculum 

Hadria %6 f 

%6 % yz 

%6 % % \i 

57? 

37 * 

$8 *+" 45 | » 

4* * 3, i5 
43 6 

4? z % u 
4* | 4" 
4* *4" Vmbrorum duicates,qui 
funt fupra Tufcos 

Pitinum 

Tifemum 

Forum Sempronfj 

Ifuium 

Aecfis 

luficum 

Pcrtia fiue Pcrufia 

Centinum 

Aefifium 

Camarinum 

Nuceria Colonia $4 * 5 

%6z 

*5 ! 
3<* z. 

55* 

55 2? 45? , 
45 |i* 
45 | 
45 »f 
45 ! 
45 « . 
45 ? 3 
4* ! 3 

4t 1 4 

45 
4* 3 Vilumbrorum qui vmbris 
magis orientales funt 
Ama 55 | 

Jfpolurri 35 j 

Turde 35 j' 5 

Forum flaminrj }<$ 4* 
4: 

4* 
4* Qbricolum 37 ,. 4* | 

Cliternum %j l 4: 3 

Calfioli 57 ? 4* 3 

Marforumduitates,qui furtt 
magis orientalcs Aecjuiculis 
AexfeuCapra 57 3 4: t 

Alfabucelis 38 4* 

Preguriorum riuitates,quifunt 
magis orientaks JV arfis 

Beretra $S t 4: 

Interamnia $8 3' 4: ; 

Veftinorum ,qui func magis 
orientales Paregutrjs 

Pinna 39 4* 

Auia 39 4? 

Amiternum 59 4* ; 

Angolus 39 I 4J 

Marucinorum mcditerranea 
Teatca 39 *4 4* 

Latinorum mediterraneeduitates 

# VrbsRoma 

Tybur 

Prcenefte 

Tufculum 

Aricia 

Ardea 

Nomentum 

Treba 

Vempfum 

Vditre 

Lanubium 

Arina 

Fidenae 

Frufinum 

Ferentinum 

Priuernum 

Secia 

Aquinum 

Sora 

Minturna: Colonia 

Fundi %6 i 41 

5* | % 4* 
57 * , 4» * 
%6 l 5 41 

$7 . 41 

5* 5? 4 1 

57 \ 4* 

57 f 4i 

57 ~i 4 1 

37 2 4> 

37? 41 
58? 

* 8 t . 

57 3 3 

5« % < 

37 *4~ 

58 . 

38 I 

38 | 
38 | I 1 ? 4 1 
4i 


3 . 


4i 


Z U 


4' 


t 


4»» 


3 12 


V 


5 , 


41 5 


% 1? 


4 1 


z TTT^nrw^ Peli°norum mediterranec ciuicaces 
hx funt 

Curfelinium 4% 4* £ 

Sulmo 4o J 4* 3 

Frentanorum medicerranee duicaces 
hcTunc r 
Anxanum 4 1 ? 4 1 \ 

Larinum 4> * 4 1 * 

Caraccnomm qui fub Ferencanis funt 
Aufidena 40 5 4 1 * 4 

Samnitum ciuitates,qui fub 

Pehgnis & Caracenis funt 

t, 

Bouianum 59 <* 4* 4 

Aefernia 59 ,. 4 1 f A 

Sxpinum 59 * 4 1 f | 

AlHfa 4o , .41 f 4 

Tuticum 40 1 4 1 \ 

Tclefra 40 'i 4 1 $ 

# BeneuenruvelBeneuencus. 41 41 | 

Clufium 41 3 4 1 3 1Z 

Campanorum medicerraneg riuitaces Venafrum 

Teanum 

Sueffa 

Cales 

Cafilinum 

Trebula 

Forum Poplrj 

%z Capua 

Abella 

Atella 58 '9 

*?, 

58 % 

59 f 

59 4 

i. n « i. 

59 t 113 

J9 2? 
40 

4*? 
40 6 4 1 ? , 

4 1 2 * 
41 |i* 

4\f 
41 1 

v\ 

41 tf 

41 1 

41 \% b. 
40 z 
Piccncinorum mediterranee; 

Nola 40^ 

Nuceria colonia 401 40 5 

Lucanorum medicerranej 

Vlci 40 \ 40 % 

Compfa 40 | 40 % 

Potentia 40 "3 40 % 

Blanda 40 % 40 ?* 

ri i. i £ ' 

Lirumentum 40 z \z 59^4 

Irpinorum ciuitates medicerraneajj 
qiu func onenraliores Picenci* 
nis &i Lucanis 
g3! Aquilonia 4 l ' % 

Abelhnum 40 I '3 

Aeculanum 41 3 

Fratudum 41 

Appulorum Dauniorum 
mcditerranec duicates 
Tear.um 41 4 1 

40 ?4~ 40 * 4 
40 | Nuccria Appulorum 4 1 * 

Vibarnum 4* , 

Arpi 4 1 \ 

Erdonia 4 1 f 

Canufium 4* l * 41 

4 1 . 

4 1 ? c 
40 31? 

40 % Apulorum Peucentinorum 
mediterranee ciuicaces 

Venufia 4 1 ? 4° I « 

Celia 4**« 4o? 

Bruciorum medicerranee ciuicates 
Numiftrum 40 | 59 \ 

Confentia 4» 5 *% 1 * 

Vionuakntia 404" SS 5 3 1? 

JVlapnjE Grecise medirerra* 
iieajciuicaces 

Petilia 4° * "f 59 s 

Abyftrum 40 "4 $9 5.» 

. Salentiorum medicerranee ciuicaces 

Rudia 40 H 

Neritum 4 1 , 

Aletium 4' 4/ 

Baubota 4 J ^ 

Vxlentum 41 z 

Veretum 4: ? 

Calabric mediterranec ciuitatcs 

Sturni 4* f 59 f 

Vretum 4« 5 59 j 

Infuk adiacent Italic in LiV 
guftico quidcm pelago 

Gorgonisinfula $t z 3" 4« 

Aechala mfula jo 5 41 

Capraria infula 5* 4* 

Iluainfula 55 4* 

ln Tyrrheno autem pclago 

harfuntinfulas 

Planafia infula 
Pontiainfula 59 * & 
59 . 
59 4; 
59 5 
59 s • jPandatoriainfuIa 
Parchenopeinfula 
Procytamfula 
Phytecufa infula 
Capreainfula 
Syrenufeinfulas 54-. 41 

$7 |. 4o *4 

57 2 3 4° ? 4 

58 | 40 |"4 

58 3 .4 40 | 

59 * 4o ' 

59 f 405 c 59 * 59 * 3 » 

In lonio mari Infulac ♦ qua» vocantur Dio? 
medeequinc|,quarum fitus 
w-r~irir-T-T-T M M 
>- l CIRNI INSVLAE SITVS 
SEV CORSiCAE CAPVT -m s* TABVLA «VI. E VROPAE 

NSVLA Cirnus» 
quc & Corfica appella 
tur, ringitur ab occafu 
quide et feptetrionib 9 
mari Ligufbco. 
Ab ortu aute Tyrrhe^ 
no mari. A meridie 
peIago,qd interipfam 
atq? Sardinia lnteriacef Eius Iitus ficdefori, 
bitur,a medio lateris feptentrionalis 
Valeriflu.oftia 50 % 41 

Tilox promont; jo 41 f 

Caefielitus 50 I 41 I 
Occidentalis lateris defcriptio Aclium promont. 50 

Cafal us finus jo| 
Viriballum promonr. jo 

Circidrj flu.oftia 50 

Rhoetius mons jo 

Rhium promont; jo 

Virdniumciuitas Jo 6 

Arenofum litus 50 % 

Locrae flu.oftia 50 z 

Pauca Ciuitas jo 4: 

Ticarrj flu.oftia 50 4: 

Titanis portus jo f 

Fiferaciuitas 50 I 

Pitani flu.oftia 50 4 40 ^iz 

40 2 c 
40 3 U 
40 f 
40^ 

40 <s 
4p 

$? 1 5 J ? $1 5 Marianupromont.&ciuitas. 50 2 5 

Meridiorialis Iateris defcriptio 
Palla ciuitas 
Syracufanus portus 
Rubra ciuitas 
Graniacum promont, 
Alifta ciuitas 
Philonrj portus 59 
59 
59 
59 
59 z 4 

2 12 

* 

59 2 51 3»f 3 
^ 59 
59 
59 
59 

jl 2 4 J9 2 3 1* 12 
2 if Orientalis lateris defcriptio 2 

1 Hieri flu.oftia $1 

# Valeria Colonia 51 ^ 

Rotani flu.oftia ji I 

Dianazportus 51 f 

TutelaAra ji | 

Tuolajfiu.oftia ji 2 

& Marianaciuitas }i i 

Vagum promont. 51 ?if 4° . 
40 12 

40 f 

40 | 

4° ? . 

40 2 12 

4° \ . 

40 2 4 Mantinorum ciuitas ji % 41* 
Clunium ciuitas Ji % 41 <j 

Septentrionalis Iateris defcriptio 
Sacrum promont. 51 f it 41 z 

Cencurinum ciuitas ji 4 41 f 
Cenclataciuitas jt 41 if 

Tenentautem infulam populi vicatim ha> 
bitames ha:. Ceruini occidentale lacus fub 
aurco mote,q grad 9 habet.jo 2 4 40 2 4 
Sub quibus Tarrabeni 50 4 40 f 4 
PofteaTitiani. Poftea Balatoni 
Maxime autfeptentrionales fines tenet Va 
nadni. Sub quibus Celebenfn, Poft Lic 
nmi,& Macrini. Sub quibus Opini.Poft 
Simbri cVCoymafeni. Subquibus,qui 

1 maximemeridionales funtSubani. 

I Ciuitates medicerranee hx funt 

' Roxicum 
Cerfunum 
Palanta 
Lurinum 
Aluca 
Ofincum 
Sermitium 
Talcinum 
Venicium 
Ceneftum 
Opinum 
Mora 
Matifa 
Albiana 


504^ 
Jo I 

*>* 
5i 

JO ' 

50 
30 
$0 

JO 

51 
51 
50 

JO 

51 « 

X 

4 

% 
L • 3 
J. 

2 2 41 

4* 
40 
40 
40 ^ 
40 2 
40 J 
40 2 
40 2 

40? # 
40 5 12 
40 

59 JW 

59 J SARDINIAE INSVLAE SITVS GAPVTflll^ TABVLA .VII. EVROPAE; 

ARDINlAinfu 
la circudaturab orie* 
te Tyirheno pelago. 
A mcridie Aphnco, 
Ab occafu Sardoo. 
A fepte trionib 9 ma# 
ri quod ipfam et Cyr 
num interluit. 

EiusIitoraficdefcribut.Aboccidecali Iatere 

Gorditanum promont. 29 2 3 J8 2 ^. 

Tilium ciuitas Jo t J8 5 

Nymphasus portus jo£ j8 f 

Hetmeum promont, Jo J8 2f 

Temi flu.oftia 50 % 58 H 
Hhi 


|H ;|l|| 
Ej Coracodes portus Jo 3 

Tarreciuicas $0 > 

Thyrfi flu.oftfa Jo j 

VfcIJis ciuicas Colonia io5 

Sacriflu.oftia 50 | 

Ofcaciuitas jo | 

Sardopatons fanum 50 z 

Neapohs %o 
Pachiaextrema 50 % 57 ~in 
57 3" 

*£? . 

56 
56 
:6 
56 

56 - 12 

* 

| 

*. Meridionalis Iatcris defcriptio Puptllumciuitas 

Solci portus 

Chcrfonefus 

Bioca portus 

Herculis portus 

Noraduitas 

Litus annexum 5» i1 

Cuiiiochariupromont. 5: 4 

Orientalis latcris defcriptip 
# Carallis auicas cVpromot jt i 50 :j 

5' 5 

3* . »4. 

55 ^ 5 

55 ? 5 
55 ? f 

j « t 
55 * r * 

3<* *3 '5 56 * 

56 5 

57 . 

57 6 
5« . 

58 ? : 
58 5 59 • . 
53 5 \ 

3 58 i 
Caralliranus finus 51 i 

# Sufalei villa 51 z f lf 
Sarpri flu.oftia jt 
SupwKJS portus 51 
Ccedri fiu.oftia $t 
Feroniaciuitas ji 
Olbiaciuitas ji 
Olbianus portus 51 
Colymbamum promont, 51 1% 
Arti promontoria ji 24 

Septcncnonalis lateris defcripcio 
Errebantinm promonc. ji f jp i 
Plubium ciuicas ji | 5 9 1 z 

luliolaciuitas ji f 

Tibulaciuitas jo f 

# Turris Biffonis ciuitas 50 +~ 
Tcnct aut plaga infulae magis fepcecrionale 
Tibulaaj.cV Corfr). Sub quibus Coracem 
fi) & Care/rj. Poftca Cunuficani. Sub qui> 
bus Salcitanij&Lurildonefn. PoftAefa* 
roncnfn.Subquihus Cornenfi),qui Acchi 
lefi) dicuncur.Poft liuaccnfrj. Sub quibus 
Glfitani c\ Corpiccnfrj. Poft Scapirani,cV 
Siculcfrj.Sub qutbus Neapolicc.oV: Valeci 
ni.Ecq maxime mcridioales func Solcicani. 

Ciuitates vero medicerranee hc funt 

Ericenum jt 

Eraum ji t 

Guruilisvetus- ■ $0 i 58 

liofa jo I j8 \ 

Macopfifa 51 4: j8 3: 

Subquib 9 Mcno r ncru'm6tes.Ji jS 58 l 

% ■4. GumJlisnoua 

Saralapis 

Cornus 

Aqua: Hypficanae 

AquxLcfitana; 

Lcfa 

Aquae Neapolitang 

Valcriariuitas 50 1 

» 

Jl-rf 

jo | 

>o * 
5« I 
51 K 

5. 1 !+. 

51 2 3 12 Infuk vero rirca Sardiniam funt 57 3, 
37 \ + 

57 ? J 
56 f i« 
J6 5 
56 Phitonis infula 
lluainfula 
Nymphea infula 
Hcrculis infula 
Diabateinfula 3o | 
50 z 
: 9 t£ 

t? 59 I? 
5? t i" 

59 * 

59 . . 
53*? Hieracu,hoceftaccipitrrrinfirja.jo 55 'f~r 
Plumbcainfula 50 J 55: 2 

Ficariainfula 55 37 3 

Hcrmaeainfula 55 59 

SICILIAE INSVLAE SITVS CAPVT'IDI-.^B 
TABVLA .VII. EVROPAB 

ICILIA ambitab 

occafu & feptetrioni* 
bus mari Tyrrheno. 
A meridie Afro, Ab 
oricnte Hadriatico pc 
lago. 

Eius litora Gc fe habet 
Sepccntrionalis lateris 
mediu, qd acutiffimu,&maxtmc ad Bbtea 
cedit,diciturcp Pelori ^mont. 59 % 5S 5 u 

Occidcntalis lateris dcfcripcio 
jn mari Tyrrheno 
Falacrium promontortu.59 i 
Mylae 

Eliconis flu.oftia 
Tyndarium 
Tymethi flu.oftia 
Agathyrium 
Alonttum 
Chydae flu.ofba 
Calada 
Alcfa 
Alet«. 

Monali flkoftia 
Ccfalocdis 
Himereflu.oftia 
Thermselmcrcduitas 
Olulis 5?. 

53 \5 
58 z 
58 3 

38 : 

57 
57 
37 % 
57 "1 . 
57 ?i? 


57 * 
37 '3 
37 \ 
57 iJ 38 f 

33 3XJ 

$ 8 ? . 

38 $ it 

5M 

57 2,31* 
57 1 4 

57 1 1 

57 1^" 
37 ? 

37 3 
37? 
37 i 
Elcuthcri flu.oftia $7 

Panormus 37 

Bathis flu.oftia 57 

Cetaria 57 

Diepanum 57 

EmporiumSegeftanu jtf 

Aegitharfus cxcrema jtf 2 
*3 37« 

56' S 
%6 \% 
56 z 
Jo' 5 
56 t Meridionalis laceris defcriptio 
inAphricopelago Acichrj flu.oftia 57 ~i 
# Lilybcu duitas,cVpromot.$7 

Selenuncis flu.oftia 57 f 

Mazara: flu.oftia $7 | 

Pintia 57 i 

Soflrj flu.oftia 57 I^ 

ifburi flu.oftia $8 u 

Heraclea $8 ^ 

Hypfcflu.oftia $3 't 
Agragantinu emporiu 
Himere flu.oftia 
jnori flu.oftia 58 z % 
59 J6* 12 

56- 

56? 

%6 3: 

5* ' 

56 

56 

56 

56 3 u 

56 f U 

56 

56 5 

5 

3 I? 3 

!]ucratxtrema 59 ? 56 f 

Caucana portus 59 f 56^ 

Motynchani flu.oftia 59 5 , $6 3 
Odyffiafeu Vlyx1a.pm6t.39 * 3 56 ^ 
Onetalis latens defcripcio 
in Hadnatico mari 
Pach'nus promorit. 40 f Phoeniaisportus 
Ormi flu.oftia 
Longiim promont. 
Cherfonefus 

# Syracufp Colonia 
Alabi flu.oftia 
Taurus promont. 
Ll pantachi flu.oftia 59 
59 


it 


59 
59 


1? 

-t 

? 


59 


,3U 


59 


z 


59 f . 

59 *i* 


59 
59 


1 

J 


59 


z 


59 


z 


56 

56 

56 % 

\*> Z A. 
- A ♦ i 

56 j 3 n 

57 3: 
$7 ? 

>7 K 
57 2,U 

57 \ ~\ 

57 2 3 

58 V x 
58 ! tf- Catana Colonia 

Symaschi flu.oftia 

Tauromeniu Colonia 

Argenum promont. 

>[t Meffanamfreco 

Motes in Siciha,memoratu digni,hfj funt 

Actna 59 t " 58 ? 

Cratas 57 5 56' 5 

Tencnt autipfius feptentrionalia jMefenr), 
Media Oi'bice& Catanei. McridicaIia>?o 
Segeftani &V Syracuffj 
Ciuitatcs mediterraneein Sidliahefunt 
Capytium 58 % 58 ~\ 

Abacena 39 , 38 % 

l Irmchara 58 i 58 Tifla 

Aieta 

■\t Ccntiiripe 

Dymethus 

Aecnae 

A^urium 

Herbita 

Scrgentium 

Hidra 

Lcontium 

Erbeffus 

Neecuni 

Mcnc 

Paciorus 

Afferus 

Enna 

Mcgara 

Pecra 

Hybla 

Engium 

Cotyrga 

Cacyrum 

Acrare 

Schera 

Tnoda 

Agragas 

Motuca 

# Segcfta 

Legum 

Encella 

Ancrima 

Phchinthia 

Gcla 

Macarina 

Elorus 

Ina 

Ekcthium * 
57 6 $* I * 57? Infulx iuxta Sidliam h.vfiii 

Didymeinfula $9 

Hicefiainfula 59 % 

Erieodes infula 53 £ 

Phoenicodcs mfula 58 5 

Vulcani infula 58 z $ 

LiparainfulacVciuitas 59 t 

Euonimos infula 59 J 

Scrongyie mfula 59 > 

Vfticamfitla&riuitas 57 I 

OfteoJcsinfula 36? 

Phorbanciamfula 36 

Aegufainfula 36^ 

Sacrainfula 36 


H Paconia infula %6 I $5 

Acoli infula 37 ' 59 

SARMATIAE IN EVROPA 
SITVS .B CAPVT tV* m TABVLA .VIIL EVROPAE ARMATIAquc 
mEuropaeft, definit 
a Septe trionibus oceaj 
no Sarmatico, iuxtaj 
Vcnedicum finum,et 
parte tcrra; incogni tx, 
fecudu defcriptionem 
hanc. PoftViftute 

5* 
^Jj flu.oftia,quehabecpKs45 

Chronis flu.oftia 50 

Rubonis flu.oft/a 5$ 

Turunti flu.oftia $6 

£&-[($ Cherfini flu.oftia $8 59 I . j-S^ Situs littoris,quddeftperparaleIIu,'quiper 
jwf| ThiIenfcnbitur,hoceftfinis pelagiterrae 
cognitg 61 6$ 

Finis vcro iuxta mcridionalc Sarmarie pla* 
gam,qui per fontes Tana/s fluurj defcnbit 
gradus habec 64 6$ cV 64 58 

Aboccafu verorermmaturViftuIa flu.et 
parte, queeftinter caput ipfius & Sarmati* 
carum montium, linea cV montibus ipfis, 
quorum fitus diclus eft. 
A meridievero Iazigibus Mctanaftjs 
Ab auftrali vero fine Sarmaticoru montiu, 
quihabet 4+ £ 48 t 

V (cp prindpium Carpati montis, qui gra> 
dus habet 45 48 "f 

EtDatie anneclituriuxtaeunde paralellu 
vfqjad Boryfthenis flu.oftia.Et hinclitori 
ponti vfcp Carcinitu fluuium, Huius aute 
litorisdekriptioficfehabet v 
Boryfthenis flu.oftia 57 \ 
Fonces fluurj <z 

Hypxnis fluufj oftia 58 
Ncmus Diangpromot. 58 f 
Ifthmos Achillci curfus 59 
Occidetale Achilfei curfus promocoriu/qd 
facrum vocatur promoncoriu.57 f f 47 f 
Pars oricntalis , quazvocaturMyfarispro:* 
$9 *4 47 | 
59 J? 47 % 3 
59 * 48 

48 5 

48 5 
47 t £ 
47 $ montonum 
Cephalonefiis 
Bonus portus / #Tamyraca 59 | 4$ f 

I Carciniti flu.oftia 59 $ 48 ? 

f PoftquefequiturIfthmos,quidifterminat 

1 Taurica Cherfonefum.Cur* finis,cj iri Car 

cinitoeftfinu,habctpartcs (f o | 48 ^ 

QuiautinByceeftpalude c>o z 48 J 

Ab orientevero terminatur Ifthmofluufj 

Carriniti 6V Bycc palude, cVlatere paludis 

Mcocidis,quod eft vfqjad fluuiu Tanaim 

etipfb fluuio Tanai,ac etia meridiano, qui 

eftafontibusTanais amnis ad incognica 

cerram,vfq? adprcdicftum fmem. 

Orcufcribiturautlatus hoc,in huncmodu 

Poftlfthmum quiiuxtaCaranitu eft fhu 

uium paludis Meoridis 

Noua moenia 

Pafiaci flu.oftia 

Lianum riuitas 

Byci flu.oftia 

Acraciuitas 

Geri flu.oftia 

Cnema riuitas 

Agarum promont, 

Agari flu.oftia 

Lucus faJtus dei 

Lyci flu.oftia 

Hygris riuitas 

Ponti flu.oftia 

Caroea vicus 60 z 

<SO $ 

60 

60 f 

60 I 
61 

6% z 

*\ 

61 % 

z 
61 5 

6} Z 6} 48 | 
43 5 

49 ' 
49 
49 
49 
49 
49 

50 ? 

V\ 

>l % 

5* Z 

5$ l X 
% 

1 

i 

M 

5 59 
5^ 
Oftium ocadentalc Tanais &U.6S % ^4 <j 
Oftiumorientaleipfius cJj 54 | 
Flexiofluur; jZ ? <5" 

Foncesfluufj ' 6\ 58 

Poft hos prefatus finis ad incognica terra, 
quihabetpartes e»4 

Sed &alrjs quocp motib 9 Sarmatiacingit. 

Quorum hi nominancur 
Teuca mons 
Amadoci montes 
Bodinouus mons 
Alaunus mons 61 i 

Carpates mos vt diclu e 4.6 
Venedici montes 47 f 

EtRiphgi,quorumediu 6% 
Boryfthems a5t fl uuri , qd iuxca Amadoca 
paludeeft,gradus habct 55 % 55 
Fons qui maxime feptentrionalis eft Bory> 
fthenis & ^ 

Fluuioru aut,qui fub Boryfthene funt Ty<* 
ras fluuius terminatpartcs Dacic et Sarma* 
tie^aflcxioncjcuiusgrad^func 5$ 48^ 
Vfq?adfincs,cuiusgradus 49 z 48 z 5 1 
jo 

55 
55 

43 

55 

57 
^ ^^^^^ 
Carcinnaciuitas 

Totrocca 

Pafrris 

Hercanum 

Tracana 

ix Naubarum Azaganum 

Amadoca 

Sarum 

Scrimum 

Metropohs \i m Axiaces yo fluuius Sarmatia cV ipfcinter^ 
luitparuuiperDadam, vfcp ad Carpatcm 
montcm. TcnentautSarmaciam maximc 
oentcs Venedje per cocii Vencdicum finu. 
Et fuper Daciam Peucini cV Bafternar. Et 
per totii Meotidis Iatus Iazygcs, ac Roxola 
ni.Et qui intrriores funtfjs "Amaxobrj , cV 
Alaunrj Scythe. Minores autgentcs cenct 
Sarmatiapenes Viftulam quidcm fluuiu. 
Sub Vencdis Gythones funt. Poft Phin* 
ni. PoftSulancs. Sub quibus Phrungu; 
diones. Poft Auarini mxtacaput Viftulse 
amnis.Sub quib 9 Onibrones.Poft Anan 
tophracti. poftBurgioncs. Poft Arfyetac. 
Poft Saboci.Poft Piengitc, & Bieffipenes 
Carpatemonte. Iis omhibus magis orien* 
tales funt fub Venedis quideiccru Galinde- 
et Sudini , ac Stauani vfqj ad Alaunos. 
Subquibus Igyllioncs. 
U Poft Cocftobod , & Tranomontani vfqi 
Peucinos montes 

Rurfus Venediri finus reliquu iuxca ocea/ 
num habicantVelte 

Supra quos Hoffrj. Poftca Carbones, qui 
maxime ad feptentrionem vergunt. 
Quibus magis orientales funt Careotae, cV 
Sali Sub quibus Agathyrfi, Poft Aorfi, et 
Pagirica?. Sub quibus Sauari , & Borufci, 
vfcg ad Ripheos montes. Poftea Acibi,cV 
Nafo.Sub quib 9 Vibiones,cV Idre.Er fub 
Vibiombus vfcp ad Alaunos Staurni. 
Intcr Alaunos aut cV Amaxobios funt Ca* 
ryones & Sargatrj. Etpenes flexum Tana* 
is fluufj Ophfones,& Tanaicc. Sub quib* 
Ofyh vfcp aa " Roxolanos. 
Inter Amaxobios vero & Roxolanos Reu< 
canali & Exobygicae. Et rurfus intcr Peucv 
nos et Baftcrnus fuiic Carpiani, Supra qs 
Geuim. PoftcaBodini, 
InterBafternas autem cVRoxoIanos funt 
Chuni.Etfub,pprr)s montibus Amadoci 
ct Nauari 

Penes quideByccm paludem Torreccadae 
Pencs aut Achilleu curfum funt Taurofcy* 
thc.Sub Baftemis vero iuxca Daaa Tagri 
bt fub ipfis Tyrangitg 
Sub HexioneauteTanais fluuij locatefunc 
Alexandn Arc,fub gradibus 36 57^ 
EtCcfaris Arcfubgradibus 63 $6- * a 
EtintcrOftiaeftTanaisciujtas 67 54 "5 

Ciuitatesautfuntmeditenanccinter 
flumina,iuxta Carcinitu qdcflu.he; 53 \ 

s* \ 
CircaautBoryfthcne flu. hec 56 t #. Olbia.que & Boryfthenes didt 57 49 

Supra^o Axiacem fiuuium 
OrdefTus 57 48 1 

Etapud diucrcigiu Boryfthenis fluufj 
Lcinum ciuitas 54 50 4" 

Sarbacum 55 50 t 

Nioftum yi 49 4 

Supra aucTyramfluuiumpenes Daciam 
Carrodunum- 49 z 48 j 

Mxtonium 51 4.3 z 

Clepidana <l 'i 48 % 

Vibantauarium 55 f 48 < 

Heraclum 5$ J 3 48 5 

Infulaaiiteftpenes oftia Tanais fluminis t 
AlopcciajCJ cVTanais infuladicif. 66 z 55 2 
TAVRICE CHERSONESI SITVS 
CApvnvi* ^ 
TABVLA .VUL EVROPAE 

AVRICACher 
fonefus Cc vndiq; ter 
minatur aCarcinito 
finu vfq; ad Bycen 
paludcm,Ifthinoad* 
! iacente, & litonbus 
p6ti ; cVCimeri-j Bo(# 
phon,etpaIudis Me# 

otidis,iuxtaptcs,fecundu dclcriptioncs has 

Poft lhftmum fecusfluuium Cardnitum 

Eupatoria duitas 

Dandaca 

Symbolorum portus 

Parchcnium promot. 

Cherfoncfus 6\ 

Ctenisportus 6\ 4 

Arietis frons promont. 6} 

Charax 6x ^ 

Lasyra 6- 1 
60 
60 
6i 
60 5 


47 5 
47 f 

47 t 
47 

47 j 
47 i| 

4 d -j 

46 "i 

47 1 '/7 \M 

m 

Coraxpromont, 
Iftrianiflu.oftia 
# Theodofia 
Nymphcum 6% z 47, 
47 6 
47 % 
47 5 z 
65 2 4 
Cimmerfj Bofphori 
Tyriclata <S$ z 47 

# Panticapasa <*4 47 t 

Myrmsecium promont. <54 48 

Mccoodis paludis 
Parthenium (»5 ? 48 f 

Zenonis Cherfonefus 6% 48 2 4 
Heradium 6z 4$ £ 

Ciuitates autin Taurica Cherfoncfo 
mediterranee funt Jia; 
Taphros 
Tarona 
Poftigia 
Parofta 
Cimmerium 
Portacra 
Boeoii 
Iluratum 
Satarche 
Badatium 
Cytanim 
Tazus 
Argoda 
Tabana 60 5 
6Z% 

'* i 

6z 

, « • 

«51 2 * 

61 Z % 

6i, i 

6\ 4- 
61 2 

-t « 

<5l 2 + 

62? 48 J 

4 S 4 
48 3: 

4« tf 

48. 
47 * , 

47 22: 

47* v* 
47 | 
47 t 
47 * 
47 § 
47? 
47 # capvt >vn> TABVLA .IX. EVROPAE 

AZYGES MB 

tanafb» terminatur a 
Septetriombus parcc 
Sarmatiic in Europa 
explicata. Ab auftro 
tfo- Sarmaticis moti' 
bus,vfq? ad Carpate 
montem. Aboccafu 
aut cV mcridie,dicT:aGt:rmanix partc, qua: 
cftaSarmatidsmontibus vfcp ad flexum 
Danubr),qui iuxta Carpim cft, Sc hinc Da 
nubr) fluminis parte,vfcp T'bifd amnis di 
uertioium,qui ad feptetriones fcrtur, cuius 
diucrtigfjfitushabctgradus 46 44 3 
Aboricnteaut Dacia mxta ipfum Tibifcu 
fluuiu,quiadorienccm verfus , fub montc 
Carpr.tedefin:t,a quo eciafercur, huius ora* 
dusfunt 46 4S % 
Ciuitates Iazygu MctanaftaRz 
Vfcenum 
# Gormanum 45 f 
43 | Abrieta 

Tnffum 

Parca 

Candartum 

Peffium 

Partifcum 4$ i 

44 6 

45 2 

44, 

44 5 

45 hefunt 

48 % 
484 
48 < . 
47 1? 
47 '5 
47 f 

47 , 
46 5 SITVS DACIAE 
CAPVT^vm- 

TABVLA .IX. EVROPAE. 

A C I A definicura 
Septetrionib* parte 
Sarmaric , que eft in 
Europa , a Carpatae 
monte, vfqj ad fine 
prefate conucrfionis 
Tyrpfluurj,cui 9 gra 
dus funt,vtdicT:um 

55 48 * 

Ab occafu lazygibus JVletanaftis,iuxtaTiV 
bifcum amnem 

Amendieauc ea parteDanubrj fluminis, 
queefta diuertigioTibifci amnis,vfcpad 
Axium ciuitatc,a qua iamDanubius vfcp 
ad Pontum & oftia Ifterappellatur, cuius 
partis fitus fic fe habet 

Poftdiuertigiu Tibifci fluufj primacouer 
fioadauftrum 47 ? 44 * 4~ 

luxta diuertigiu Rhabonis fluufj,quod ad 
Daciamtcndit 49 z 4$ ? 

Ciabri diuertigiu 49 2 4$ ? 4 

Idquodiuxta diuertlgiu eft Alutpamnis, 
quiadSeptcntrionem cum impetu neelus 
Daciam diuidit 50 44 

Conuerfio iuxta O^cu 51 44 

CouerfioiuxtaAxiuciuitate. 54 % 45 f 4 
Aqua&Danubius vfcp ad oftia(vt dixi; 
mus)lfterappellatur. Ab orienteauttermi 
naturinde ab Iftro flumo,vfcp adcoucrfio 
nem,que iuxta Dmogetiam ciuitatem eft, 
cuiusgradus ^ 46 5 

Preterea Hierafo fluuio,qui iuxta Dinoge^ 
tu m ab Iftro exceptus,ad feptentrionem & 
oricntefertur vfq? adprcfatam conuerfione 
Tyrae fluufj , vtdicftum eft,gi-a> 
Tenenc atfc Dacia maximfc fcptetrionalcm 
a plaga oecidentalf mcipfendo Anarti t c\ / 
Tcurifci.cV Cf ftoboci,&fub his Predaucfn 
et Rhataccnfrj,& Caucoenfrj. Sub quibus 
fimilitcr Bicphi,ct Burredeenfn,ec Cotefrj, 
Etitcrum fub his Albocenfn,&Pocu!aten 
Frj,& Senfn. Sub cjbus qui maximeauftra 
Ics funt Saidenfr7,& Ciagiff, & piephioi. 

Ciuitates in Dacia inhgniorcs hefunt 
Rhuconium 
Docirana 
ParohfTum 
Arcobadara 
Triphulum 
Patridana 
Carfidana 
petrodana 
Vlpianum 
Napuca 
Patruiffa 
# Salinae 
pretoriaaugufta 
Sandana 
Anguftia 
Vcidana 
Marcodana 
Zfridana 
Singfdana 
Apulum 
Zermfzirga 
Comidana 
Rhamidana 
Pirum 
Zufidana 
Paloda 
Zuribara 
Lizifis 
Argidana 

Tirifcumt]diamTarosdiat.48 5 454" 
^Zarmizcgetufaivgia47 z 5; 454- 45 z 

47 3 
49 

r- . 

5 : +~ 

55 . 
55 1. 
55 ? + 
47 * 
49 
49 1 
49? 
50 1 

g? 

5-+\ 

*? 

49 z 
49 5 

48, 

49 \ 

49 1 

<l 2 

J -*• x 

5'?3 

55 » 

45,5 

i<*+; 

49 ^ 4'3 <> 

48 

4* . 
48 4 

45 4 

48 £ 
43.4- 

47 * 

47 | 
47 "| 
47 I, 
47 <s 

47 . 
47 ? 
47 5 
47 % 
47 

45 f 

46 i' 

4<f | 

4^ % 
4* | 

4* i 
4<J 

4^4" 

47 v 
45 5 
45 5 
45? Hydata.i,aque 

Netfndana 

Tiafum 

Zcugma 

Tibifcum 

Dierna 

Acmonia 

Druphegis 

Phrateria 

Arcina 

Pinum 19 l 

5* 
47 | 
4d 5 

47? 

4 8 ,. 
47^? 
49 2 

49 . 
50 z 45 
45 

45 

44 

44 
44 

45 

44 

44 

44 
44 Amutrium $0 44 f *W" 

Sornum ^i ^ 

MYSJAE SVPERIQRIS SITVS 
— v5gg£| 
TABVLA .IX. EVROPAE Egfl Y S I A fupcr or cciv 
mfnaturab occidenrc 
Da!matia,fecundfi li^ 
neipredi<?ta,adiucr* 
tigio Sai fluufj vfcp 
ad Srardu mcntem, 
cuiusfitus.47 41 f 
Amcridie mde vfqj 
ad Macedonia , ad monte Orbdum Iinca 
vfcpadfinem,cuiuspofticcft 49 4: ^ 
Ab oricnteparte Thracie, queefta ftneprc* 
dicflo vfcp acl Ciabm fluuium iuxta termi* 
num,cuius gradus funt 50 45 
Prctcrca ipfo Ciabro flunfo iuxta inrerio r e 
Myfi m vfq quo Gabms Dfnubfo ad<- 
mifcctur,cuius grad 9 funr.49 z 45 tz 
A fcptentrionemde vfcp ad Saum amncm 
Danubrj fluminis parte 
Tencntautprouincia iuxta Dalmaria Tri; 
cornefrj. Qj-ia* autfe;us Ciabrum flumen 
funt.tenentMyfi,&qucmterfacmr,Pkcfn. 
Qiic vero apud Macedoniam fun: , habcnt 
Dardani 

luxta D^rmbiu auc amnc ciui tatcs hc funt 
Singfdunum 46 z 44 z 

Tricornium 46 44 z 

luxta quam dfucrtftur Mofthfus fluuius 


J&H j 44 3 

44 , 
45 l 

45 2 
45 % 
Viminatiumlegfo 46 . 
Tanatis 47 

Eteta 4 7 4- 

Dorttcum 48 

Xx Rhxtiaria Myforum 49 
Alicautciuitatcs a Danubio diffftc , he fu 
Orrca 4<J ^ 4 45 

Timacum 47 z 

Vcndcnis 48 

Vclanis 49 

Dardanfeaut cfuftatcs 

Neffum 47 t 

Arrhibantfum «7 j 

Vlpianum 43 z 

Scupi 4.^ z m Q> ?¥| NYS,AE INFERIORIS SITVS 

"" C AP vt >xT^ 

TABVLA.IX. EVROPAE. 

YSIA INFERL 
or terminaf ab occafu 
prsefata partcGabri 
fluurj, atq? Danubrj 
vfq* ad Dinogeriam 
riuitate ,dcinde Hie* 
raffo fluuio vfcp ad 
conuerfione Tyre flu 
minis,queconuerfio,vtdicT:umeft,gradus 
habet 5$ 48 l 

A meridie vero parte Tracia?,quc eft a Cia* 
bro,fupra Aemu monte vfqj ad Mcfembri 
amriuitatepoti,quegrad 9 habet 55 44 "3 
A feptemonibiisautpredicfta conuerfione 
Tyrefluminisvfqj ad eiusoftia 
Ab Orientc vcro ponte Euxino 
Danubius vero ab Axiopoli Iftervocatur 
vfqj ad ponti oftia. Conuerfio ver6 que 
cftadciuitatcm Dinogcriam , iam cb&aeft 
babensgradus 5$ 46 5 

Reliquus^vero ordo oftiorum ita fe habet 
Primaccrufeclio,queeftiuxtaNuiodunu 
riuitate.gradushabet 54 i~ 3 45 "" 
Indepars quidem maxime Auftralis circu* 
fluens mfulam Peucem appellatam, grad 9 
habct j-j 5 4^ 4~ 

Influit aut in pontum oftio , quod diritur 
Sacru veiPeuccadgradu $5 464" 
Pars eius , quajmaxime ad Boream vergit, 
frindit&ipfaiuxtagradus 55 46 | 4 
Etpars huius faflionis , que magis fepten* 
tnoalis cftquoq? frinditiuxtagra. 55 z 47 
Pofteameridionali 9 eius friflionis pars,pa* 
rum quiefcit ante eius cxitum inpontum 
Quod vero maximeeft feptetrionaIe,paIu* 
de facit,nomine Thiagola boreahore , cui' 
paludis gradus habent 55 3 47 4- 
Exit deindc in pontu exili oftio , quod etia 
Thiagolsm sopellat ad grad 9 .^^ 4 47 
Pars tfo magis meridionalis fecude feclio* 
nis fcindit ck ipfa in gradib 9 .^ % 4624 
Et quemagis ad Borea vcrgit,huius fecftio 
nisinpontuexitoftio,quod appellat Bo* 
rm,Cuius gradus funt. 56 t 46 z 4" 
Pars aut meridionafiordiuiditur oVipfa ad 
sradus 55 f 4< j i Et huius auftrahor pars , diuiditur ck ipla 
iuxtagradus 

Et huius fccftionis auftralior pars inpontu 
exitoftio,quodnunaipaturjnariatiu,air~ 
oradus funt $6 z 4^ % 

Quc aut pars magis feptetrionalis eft , fciiv 
diturecipfaadgradus 56 4<J f 

Et illud qd maximead Borca vergit,huius 
fectionis.,exit m pontu oftio.pfeudoftomo 
appellato ad gradus y> 4 4# 5 
Quod yo mcr.dionalius eft,cxonerat oftio 
quod vocaturpuIchru,ad grad. 56 4 46 I 
Latus vero quod ab oriente cf i Myfie,terrni 
natur rdiquis oftrjs & Iittoralibus ponti 
vfqj ad dictum Tracice finem,habetcp gra^ 
, dus $5 44 f 

I Cuilis latcris fitus fic fe habct 

Poftfacrumoftium Iftri amnis 

Pterum promontoriu 

Iftropolis 

Tonrj 

Callatis 

Dionyfopolis 

Tinftris promontoria 

# Odeffus 
Pa ny fi fluminis oftia 
Mefembria 

TencntaiitinferioreMyfiam verfus magis 
occidentalia Triballi. At cx orietaiionbus 
quefub oflao Pcuce funt,tenee Troglodyte 
Oft' a vero Peucini. Que autverfus pontu 
funt Crybizi,& fupracos Tenffj ac Bulens* 
frj. Quevcro interiaccnt,aDimcnfi)S 6V 
Piarenirjs incoluntur, 

Ouitates qugpencs Danubium funt 

Regianum 50 43 5 

# Ocfcus triballorum 
Diacum 
p, \ 


4^ 


>*>' 3 


4cT 


>*>* , 


45 


54 5 


45 


54 5 


45 


5>' . . 


4<* 


54 ? 5 


45 


>*4 ^ 


44 


55 


44 * \ 

l 
i 
l |4 

5 Noup 

Trimanium 
Tirifta ciuitas 
Duroftorumlegfo 5° 
5 1 

5 l 
5 J . 

5*1 

y, 5 

53 4 Tromarifca 
Suridana . 
Axium ciuitas 
Carfum 
Trifmis 
Dinogetia 
Nuiodunum 
Sitioteuta Legioprimaftalica 53 

5+ 
5+ 
5+ 
54 
5? 
54 
55 5 

t. 

2 

t 

7 45 
44 
44 

44 
44 

45 

45 

45 

45 

45 

45 
4-cf 

4^ 

4tf n Intra fluuium aut ciuitates he 
Daufdana 5$ 44 I 

Tibifca 

Maritimaautab oftio Iftri maxime feptcn* 
trionalivfqjad Borifthenis fluufj exonera 
tione,et interiore regione vfqj ad Hieraf um 
amnem incolut,Arpfj quide fub Tyragitis 
Sarmati s ,Brittolageaut fup Peucinos funt 
Ora aut marittima habet defcriptione hanc 
Poft Borifthenis fluuf) oftia.^q & vtdiftu 
eft,gradus habent 
Axiad fluminis oftia 
Phyfca Ciuitas 
Tyrefluminisoftia 
Hermonactus villa 
Arpis ciuitas 

Ciuitatcs autfunt & in latere hoc 

mediterraneepcnes Hiefafum amne 
Zargidana 55 z 47 24" 

Tamafidana 55 $ 47 1 

Piroboridyna 54 47 

Inter Hierafum aiit fluuium 
Niconium jtf § 48 % 

Ophiufa y$ 48 

Tyras duitas $<j 47 3 12 

Infulcautadiacent inferiori Myfig 
iuxtapredidam partem ponti 
InfuladiclaBoryfthenis y7 % % 47 I 
EtAchillisinfulaalba 57 1 47 3 

SITVS THRACIAE 5 57 * 


48 J 


57, 


48, 


5* f 


47 % 


S 6 % 


47 f 


5*? 


47 * 


5* . 


47? C APVT XI *^ TA B VLA .IX EVROPAE 

HRACIAtermi 
natur a fepte triomb 9 
mferiori Myfia,iuxta 
dictam Jineam. 
AboccafuMyfiafu 
periorijcVparte Ma* 
cedonie, q cft a mon 
tepfatoOrbeli vfq? 
finem,cuius gradus funt 49 41 z \ 
A meridieparteMacedonia? apraefato fine 
vfcp ad NdTi fluurj oftia per Aeg«eum pela^ 

fus,etvfq?adMelanis finii,et hinclinea,q 
iuidit Cherfonefum,hui 9 lateris defcnptio 
hacceft 

Nefi fluminis oftia 51 2 \ ^i z % 
Abdera jt j| 41 z 4- 

Maronia y. 5 41 5 
4 1 * 
41 * 

4» % * 1 5+ IJ 


44 * 


54 ^ 3 


44 l 


55 ^ 


44 1 


55 £ 


44 


55? 


44 „ 


551 i 


4$ * 


55 V* 


4$ z 


55 * 


45 5 Ebrifluminisoftia 5$ 
1 # Enos duitas f ? 5* <j 

EtinMefanefinu 
Melanis,velnigriflu.oftia.55 2 
Terminus Cherfonefi , qui in Melane eft 
fiuu 5-3 j£ | f 41 | 

Terminus fimilitcr Cherfonefi, qui in pro 
pontide cft 54 3 41 f 

Aboricnte terminaturpropontide, cVore 
ponti, quod vocat Thracius Bofphorus , et 
deinde reliquo litore poti vfcp ad tenninu 
inferioris Myfie,q grad 9 habet 55 44 f 
Ab hoc {ermirto defcnptio ficfehabet. Poft 
Mefcmbria Myfig,quc dicta^ft.55 44 f 
Anchialus 
& Apollonia 
Tonzi 
Peronticum 
Thinigpromont; 
Halmydiffum htus 
Philia promontoria 
Philopolis 
Et morepontf 

* Byzatiu,qdeftCoftatinopolis.55 4Ju 

Poftea in propontidc 

Bathenf)flu.oftia 552 4* 

Athyreflu.oftia 55 1 4; f f 12 

Selymbria 55 ^ | 

# PerinthosautHeradea. 54- f f 4? £ 
Arzi flu.oftia 54 * 3 4* tf 
BifanthaautRedeftu 545 ^j 

Macron richps,hdc eft longus mit« 

rus 54 * ? 4» t ^ 

Padya 54 t 4, | 4- 

Ddndeprediclruseft terminus Cherfbncfi 
Infignioru aut Thraciemontiu eft Acmus 
qui fitus eft iuxta coniunctione Myfie infe 
rioris cxtenfam, 

Rhodope etiam mons fupra Nefum fluuiu 
atcpEbrum ^t I «? 4I- 

In quorum feremedio marc vei'fus t Iacus eft 
Bifthonisnok ? quigra.habet.5J f 4125 
Inprouinda vero hac pr.Etur« funt mxta 
Myfiam vtracp,et orca Emu monte ab occa 
fuDatheletica.Sardica.Vfdicefica.Selletica 
Verfus Macedoniaaut et Aegeu mare fimi 
liter pturefunt.Medica.Drofica. Coeletica. 
Sapaica.Corpialica.Ca:nica.EtfuperM^ 
dica Beffica. Sub qua Bennica. Poftea Sa.» 
maica. Iuxta litoraliaautaPerintho dui'^ 
tate vfq? Appollonia precura eft vrbana 

Ciuitates mediterranea;in Thracia 
hasfunt 

prafidium Ji f # 45 6 

# Nicopolis iuxca Aemu ^ z 45 | 
Oftaphos 5- t 45 t 

Valla 9 | 45 £ 4 

Opifena 53 3 44, 

Deuckus colonia 54 C 44 4 

Orcclis 54 tf 4$ | 

Carpudcmum 5:4 t , 45 ? , 

Byzia" 54 f % 43 f ? 

Fardica 51 ? 41 f 4 

Tcrta 5 1 f 45 1^ 

rhiIippopohs,quf &Tnmontium, quect Hadrianopohs 

Arzos 

Tonzos 

Cabyia 

Bcrgula 

Pantalia 54 ?. 

54 |3 

54 ^ 
5° 4* ? 4~ 
45 6 
45 * 
43? 

45 . 
4: * Nicopolis q iuxta Nefum eft. 51 f 4 4* f 
Topiris 
Pcroamuin 
Traianipolis 
Plctinopolis 
Drufipara 
Dyma 
Aphrodifia 
Cypfella 
AprazCoIonia 
Heraclia 
' # Lyfimachia 

Infulxaut adiacent Thraae/ub Bofphoro 
quide,qucoccidentalior cft Cyanoru 1 ttfiw 
lc,quegradus habet 56 5 45 ^ 

Jnproponrideautem 
# Jnfula Proeconefus 55 "<j 4* 
In Acgeoautcm man Tlialaflia infula, & 
ciuitas 51 24 41 | 

Sarmochrace infula et ciuitas 5? f 4 414 
Jmbros 

CHERSONESISITVS 5 1 3 
5* 

$ r 

55 I 

54 ? 
9 

55 
55 

5+ 

54 
54 u 

t 

3 

3 

* 

3~ 4t i" 

4*4, 

4 1 l 
4* * 

4t| 4 
41 5 

4« 3 

4* v . 
4' ? 3 

41 i" CAPVT >XW 
TABVLA .IX. EVROPAE~ 

HERSONESVS defmitur 
a Septcntrionibus hncaprpfata 
c fub Thracia , a Mclanc Yinu 

Propontide vfq?, & 1 nde parte 
Propont!dis,quceft vfq; CaP 


!iopoli'n t cuiusficus 55 4» - 

Ab occafu vcro reliqua parce Melanis finus 
lnquodaitaseft 4 

Cardia,quc gradus habet 5^. 41 1| 
Ec Maftufsapromonc. 54 l 40 3 
A meridic mde Aegeo peiago,vbi auitas ^ 

# Elais J4 | 44 1 4 
Etadhercnspromont. 54 5 40 t 4 
Ab oriete aiit Heilefpoco, m q ciuitates hg 
Coela 54 1 1 n 4 1 , 

# Seftos 54 1 % \i 41 4 t 
Demdecxdicftaciuitas Calliopolis.55 41 Z 

Ciuitatcs medicerranee. 
Crichea 54 5 > 

Madi 54 :? 41 f 

JMACEDONIAE SITVS 4>'f CAPVTfXni* TABVlA .X. EVROPAE 

ACEDONI A 

rerminatura fepten* 
tnombis , expohtis 
Dalmatie lateribus 
M/ficfeq; fuperions, 
cV Thracig. 
Ab occ fu 5^0 Tonio 
pelago, quod a Dyr* 
] ra.hio S>C Epidano vfqjadpepyiychnum 
| eft fluuiujfecundudefcriptionem hanc 

i Tulantiorum ciuitatcs ha: 
45 

45. 
45 1? . 
45 iz 

45. 40 | 3 
40 % 
40 1 

4° 6 

40 

59 ^ 3 1* 59 

59 Z4 
3 sjt Dyrrachium 

panyafh flu.oftia 

Aphflu.oftia 

Apollonia 

Loi flu.oftia 

Aulon ciuitas naualis 44 . t % 

Elymiocorum 

Bullis 45 

Celydni flu.oftia 4$ 

Orcfads 

Amantia 44 5 ^,f 59 f 

A meridie tfo cerminat inde per linea luxta 

Epiru quide vfqpi ad fme,cui* gra.49 5S | 

A qua hnea cxcedicur I^indus mons,aiius 

mediuhabecgradus 47 f 58 z 4 

Iuxca Achaiaaute reliquu \fcp Maiaicum 

grjiH fine vfq? j cuius grad 9 func.51 50 3 ll gub quaetiam lincacftmons Beta , cuius 
m cdmgradushabec 50! 38 5 it 

T^^^r^^ 
r^ — ^zl •*-! i mm 
* .xiil IV^pv r l&p •e 

4-* 
41 z t 
41 $i5 

4i'5 
41 <j 41 
40 3« 
1 3 Ab oriente j^o parte Thracie pdida,ct fini* 
bus Aegci pelagi , qui funt a Ncfo fluuio 
vfqj ad exteniam fine Maliaci finus.Quo* 
m defcnptio ficfehabec. Poft Nefum flu* 
uium,qui Cermmus cftThracia: habctq? 
gradus 51 24 41 t ^ 

Edonidis maritima 
Neapolis 51 4 

Oefi/ma 50 %% 

Strymonis flu.oftia 50 4 
Amphaxitidis • 
Arethufa 50 6 

Santira 50 % 

Chalridice 
Pahormusporcus&ciuicas <6 f 41 
Achosmons 51 41 $ 

Achofapromonc.&ciuitas J14 4147 
Mediummontts ji <? 

Nympheum promot. 51 "<j 

EcinSingiticofinu 
Stratonice }o 5 f ll 40 

Acanthus < f 

Singus jo I 

Paraxiae 
Ampelus extrema j t 4 

Derris extrema ji ^ 

Torone 50 2? 

Toronaicifinusintima 50 f 
Pacalenes Cherfonefi dorfum 51 
Canaftreum promont. 51 3: 
# Cafandria j. t | 

Et in finu Thermaico 
Chabrrj flu.oftia 50 | 

Egonis promont. 50 t 

Amphaxicidis 
& Theflalonica 49 f | 

Echedoriflu.oftia 49 24 
Axfjflu.oftia 49 | 

Pierise 
Lydfj flu.oftia 
Pidna 

Aliacmonis flu.oftia 
Dion Colonia 
Pharybi flu.oftia 
Penei flu.oftia 

Pelafgiotorum 
Magnefia excrema 51 f 

Sepias extrema 51 2 3 

Aeantium 51 f 

lolcos 40 
40 f 

40 t 

40 | 

40 f j 

40 ; lZ 

40 \Z 
« «- i- 

$92312 

40 

40 
40 n 

40 f 
4047 
40 c? 49 | 
49 | t 
49 * 3" 

50 <? 

50 2 1* 

5 4° 
59 
59 

59 2i2 
59 5 
59 312 5i 

5 1 Phthiotidis infinu Pdafaico 59 2 
59 $ 
59 % 
59 4~ Demecrias 
Pofidium promont. 
Lanffa 
Echinus 

Sperchia, 
Thebasphdotidis 
Sperchr) flu.oftia s? I 

5'! 
5' * 
5' ci 

5L 58 2 % 12 . w<£i 58 2 12 Exoriturautem Strymon fluuius irtroociV U 
bus, Thraciam ckMacedoniadiuidenob 9 " 
iuxtagradus 48 .5' 42 

Axius vero fluuius a Scardo monte iuxta oradus 47 41 3 A rhontibus,qui fub Dalmaciafunt,fluui 
us oritur,qui vocatur Eriganum, cuius gta 
dus funt 4<f 41 4 

Aliacmonaute fluuius oricuf aCanalurjs 
montibus iuxa gradus 46 5 46 
Pcneus autem amnis a Pindo monte mxca 
gradus 47 2 59 

Et Sperchius fluuius fimihcer iuxta gra^ 
dus 48 2 38 3 

Jnfigniorum autem montium 
Bentifcimediu partes habct 49 <S 41 4 
Bermrj vero montis 48 2 59 2 

Ber.ecefnautmontis 46 * 59 \ 

Citarrj montis 48 3 *9 2 f 

Olympimoncis 50 59 3 

Oflcrnontis 50 5 59 f 

Pelrj montis 51 £ 593 

Othrys montis 50 5> 3" 

Ciuitaces auce in Macedoriia medi* 
terranechc funt 

Taulantiorum 7 

Amiffa 45 3 4° 3' 

Elymiotorum^ , 

Elyma 45 3 59 5 

Oreftidis z 

Amantia 4* 59 j 

Albanorum , 

Albanopolis 4<* 4 * 

Almoporum „ 

Horma 45 ^ 4 1 f 

Europus 46 2 4 1 | 

Apfalus 4d 3 4 1 ^ 

Orbelia: t # ^ 

Garefcus 47 2? 4 1 5 

Eordeorum 

Scampes 45 ff 4°" % 

Diboma 45 24^ 4° £ 

Daulia 45 2 4° 

Aeftr^omm x 
4<f i 


^^ ?^ # & & s? 
Dcborus 
Alorus 

Iorum 

Euia 
Lychnidus 
M 
Triftolus 
Paroecopolis 
Hci'aclea Sintica 

Odomanticcs & Idonidis 

Scotufa 49 1 

Bcro a 49 jf 

Gaforus 5° 4 

jjs Amphipolis 50 ^ _ 

Philippi jo ^? 

Deparetiorum^ 

4d u 

4* *$ 

Lynceftidis s 

47 5 
Pelaeonorum ' 

48 t 

48 1 
Bifalri? , 

49 \ 
49 I 
49 f . 

49 *4 
Mygdonia; e 

48 | # Haraclia 

Andariftus 
Stobi 

Arrolus 
Euporia 
Calliterae 
Offa Antigonifa 
Calindoca Baerus 

phyfcae 

Torpillus 

Carrabia 

Xylopolis 

Aflbrus 

Apollonia Mygdonig 49 % 

Lqte,_ 

Auo^ea 48 z fiJ 

49 , 
49 g 

49 u 
49 { 

49 3 49 5 

Chakidiccs 

50? 

Paraxig 
Cha:te 

Moryllus 50 t 

AuugonaPfaphara 50 ;^ 

Emathiae ffitffl Europus 

Tynffa 

S ydra 

Mycza 

Cyrius 

Idomcna f<3f Gordenia 47 \ 
47 1 

47 5 
48, 
4? tf 

48-1 

48 f 40 5 

40?, 
40 6 

4? f: t 

59 5 | u 
4° ^ 

59 f 4 

4° 1 . 
40 x 3 InfuIcaikadiacetMacedonie in lonio mari 

Safo iiifula 44 '6 59 2 

In Acgco veropclago 

# Lemnos infuia,in qua ciuitaf.es due 
Myrina J* % 4o t f r? 

Et Hepheftia mediterranea 5^ % 41 
Scyatos infula & ciuitas 5: <; 58 4; 
Pcparcthosinfula&ciuitas. 51 1 % 58 2 5 
Scopelos 5: j 59 ? 

ScvrcsinfulacVduitss 52: 40 

f- capvt >xm 
TABVLA .X. EVROPAE 

P I R I latus maxime 

fcptentrionale termiV 

natur parteJv]acedc* 

nic, iuxta dicta lirtea. 

Latus Vero orientale 

indeperlinea,quc eft 

iuxtaAchaia vfqjad 

ofhaAcheloi fluurj, 

quse gradus habent 48 51? 57 z 

Latus>?o eius occidentaleper Acroceraunia 

Ionrj maris litoralia.Eius defcriptio fic fe ha 

bet 

Chaonic; x 

Horicum 45 5? 6 

IugaAcrocerauniorum montiumha* ( 
bent 44 f ** 59 <| 

Panormus portus 45 $8 j 

Onchefmus portus 45 j 58 f 1"" I 
Cafiopeportus 45 % 58 f-ifj 

Auftraleverolatus termitatur indevfq, ad . 
Acheloum amnem mari Hadriatico,iuxta 
litoris defcriptionem hanc 

Thefprotorum t 
Pofidium promont. 45 24" 
Buthrotorum finus 45 z 3 
, Pelodes portus 464" t 

te Thyalmis promotoria 46 f 
Almenes _ 
Thyamis flu.oftia 
Sybota portus 
Torona 

Acheronris flu.oftia 
Elaee portus 

# Nicopohs in finu Ambraoco 
47 x \z 57 * f n 

Acarnanum 
Arachthi flu.oftia 57? 

J8 

53 4* ? . A 
46" 2^31* 

4<* f ? 
47 5 

47 ^ 58 w 58 

57 M ^Ambracia 
Adlium 
Leucas extrema 
Azelia 
Acheloi flu.oftia 47*f 

48 5 
48 £ 
48f t 
48 ji* 584- 

57 H 
57 f t 
57 "3~ lJ 
57 2 >2j| Antigonia 
Phoenica Ciuitates vero Epiri meditcrrancg 
Chonorum 

4>*^ $9 < 

6 

45 3 53 * 4 45 I 
45 | 
45 "?" 59 
53 
58 Hecatompedum 

Omphalium 

Elens 

CaffiopaJorum ,fupra quos funt Dolo^es 

Cafliope -47 58 t 4 

Amphilochoru,quibus Athamates magis 

orientales funt 

Argos Amphilochicu 48 3 5S \ 

Acarnanon 48 4 57 1 4 

Aftacus 47 3; js 4 

I nfula» autem adiacent Epiro 
Corcyra,quemagna eft,& fic defcribitur 
Caffiopeduicas&promot. 45 iz $84 
Ptychia 45 I JS 

^ Corcyraciuitas 45 f 57 t 4 

Leucimmapromont. 4<J f 57 f 4 
Amphipcguspromot.45 i 57 5 
Fnalacrupromont. 45 $8 

& Et Cephalenia infula,cui* ciuitas eiufde 
nomini s grad 9 habet 475 57 t , 
Eiusmaximefeptetrioale ) pm6t.47f 57 I 
Meridionale aut 47 1 4 57 | 

EtEricufainfula ^tf f 38 

Etfcopulus 47 -*£ 5v f 3- 1| 

EtEchinadesinfulg ^8tf 57 5, 

EtIthaca,inqciuitaseiufclenois 4 8 576 
EtLotoainfula 4 7 $d \ 4 

Et Zacynthus, inqua eiufdcm nominis 
ciuitas 47 t 56 t 

ACHAIAE SITVS 


C APVT fXVl TABVLA .X. E VROPAE 
f CHAIAE q pfatis 
coiunjrit regionibus 
vfcp ad IfthmuPdo 
ponefi,quaiteHeIla 
da appellantjimites 
hetab occafu Epiru. 
A Sentetrione Macc* 
donia iuxta prcdida latcra,cVpartem Acgei pelagi. 

Ab ortu tfo fblis reliqua parte Acgei maris 

vfq$ ad Sunium promontorium. 

A meridic vero Hadriaticum pclagus. Ab 

Acheloo amne per Iitoralia Corichiaci fin*, 

cc hinc Ifthmu, hinc vero Creticum mare, 

vfcpad Sunium promonto. Eteftlitoralis 

defcriptio hec. Poft Achelou am ncm , qui 

terminus eftEpin in Hadriaticopelago 

EtoIiafCherfbnefipromot.jS 2 
Eueni flu.oftia 49 

Locrorum Ozolorum 
Molycria 49 4~ 

Antirrhium promont. 495 
NaupacTrus 49 z 

Euanthia 49 x :*: 

Chaleus 

Ciirha 

Crifla 

Anticyrha 

Siphg 
Creufa Pegx 51 3 it 37 5 \\ 

Ec poft Ifthmum 

Nifea,que^fvlegaradia'tur 5* 37 
Atricae 

Eleufis 5* | . 37 4~ 

Pyreus 5: j ^ $7 g 

Iliffi flu.oftia 5: z 3 1? 37 £ 

Muynchicportus 534 37 

Hyphormus port 9 5$ f 3<> 2 3 

Sunnim promont jj 1 1| 55 | 4 

Et in Aegeo pelago orientalis Iateris 

Panormus portus 53 \ 57 

Diane vel Arcemidis fanu £3 t f 57 i| 

Cynofura promont, $3 25 37 £ 

Afopi flu.oftia 53 t j 7 ^ i| 

Cherfonefus extrema 53 I $7 £ 

Oropus jj | J7 | 

Boeotie 55? 
55 § 

5*? 
Aulis 

Ifmeniflu.oftrt ' 
Sagancus 
Anthcdon 
Phoce 

Oct^ifinusintima 

Opuntiorum f 
Cncmides $j % 38 3 12 

Cynus 5* 58 5 

Locrorum Epicnemidorum 
Boagrrj flu.oftia 51 | $g % x \ 

Scarphia 51 4 i8 3 n 

Montes aut funt in prefata particula 
Callidromus mons,cuius medium ha>, 

£« 49 38 i 

ttCoraxmons 49 5 »3 

Et Parnafus mons j f 38 

Et Hdycon mufis facer 51 37 f 4 *I t 
37 5 EtCycheronmons 
EtHymettus 52 z 

FIuuioruaiicAchelous quidem ortu habet 
in Pindo monte. Euenus auc in Callidro* 
mo monce,quiad ortumfolis vercicurin 
Cephifum amne,qui S>C ipfeab eifde deflu* 
ens montibus, Afopo fluuio admifcetur , ct 
Ifmeno iuxca Boecia,in gradib 9 $2 38 
Ciuitates vero in Hellade 

Echolie mediterranee he fcint Chalds 

Arachthus 

Pleurona 

Oknus 

Calydori 49 

48 \% 

48 zn 58 u 
*. <■ i 

37 2 3 n 

2 

57 f . Erineus 
Cyteinium 
Bium 
Lilaza 49 37 } 3 

49 57 5 

Doridis 

49 a J8 3 it 

49 1 53 3 

49 l 3« f 

50 u 38 4 
Locrorum Ozolorum mediterranea 

Amphifa 49 2 37 z f 

Locrorum Epicnemidum mediterranea 

Thronium 51 4 $8 4" 

Phoadis mediterraneae 

50 % 37 | 4 

50 ^ 37 % 

5° 3 57 * 3~ 

50 i? 57 % ? 

50 « 37 z 3 n Pythia 

Delphi 

Daulis 

Elada 

Egofthenia 

Bulia Opus Opuntiorum mediterranea 

9 

Boeotiac mediterraneae 

5 1 38 i> Thifbe 

Thefpie 

Orchomenus 

Coronia 

Hyampolis 

Chcronia 

Lebadia 

Cope 

Aliartus 

Platare 

Acriphia 

Tanaora 

%■ ThebaeBoeotie 
Dehum 3U 9 5* 
5' ? 

*?» 

51 z iz 

*!. 

5» £~F 

2 * 12 

5* if 57 
57 *■! 

5* f 
55 

iMegaridis mcditcrranea 
♦ IVlegara 5 > 

Atticae mcditerranee 
Ocnoe ~ 3 

57 | 

37 l \ 

37 |lf 

57.2? 

37 2 5 12 

57 24 

57 f 4 

381? 

58 it 

*- • .« 

57 * ; 12 

57 ? 5 

j. 
4 57 2 -^ 57 3 12 | 
57 2 J3t # Atheng 5: z^. $ 7 ■% 

Rhamnus 5$ 4 $ 7 f 

Marathon $$4 $ 7 % 

Anaphlyftus 5$ $ 7 £ 

Infule tfo adiacet Achaie,T mari qde Acgco 
Euboea,quae magna eft,cuius defcripco fic 
fehabet 

Euboee fitus CcnofUm promont. 

Atalantes Nefium 

Aedipfus 

Ch.ilcis inxta Euripu 

Eretria 

Amarynthus 9% 

55 * 3 
5412 $S 2 12 
58 f 
$8 4~ 

58 • . 
57 | 5 
57 24 
57 f Leonum promontoria 54 4 
^ale acT:e f vel pulchru litus' t 54 5 5 7 I 54,* 
5+ * 
55 . * 

54 ^* 
54 * 

55.2 3 *7f. 

57 24 
57 f 5 

57 | 5 
58(; 

58 tf 
58 6 

58 f 12 
58 z 

58 f 1: Catyftus 
Gcrcftus portus 
Caphareus promonc. 
Curua Euboeg 
Cherfonefus extrema 
Budori flu.oftia 
Cerinthus 

ArtemidiSjvelDianephanu « 
boreus 55 5 

Phalafiapromont, 5} 3 

Dion promont. 55 

IuxtaautAttica,etfubEuboeain%hefnt 
Thera infula,in qua ciuitatcs du<e 

g>«Jn 55 H 5* M 

fctOea j4 $5^12 

Cia etiam infula,in qua ciuitatcs tres 
CarcfTus ^4 % fi j 7 

^l lulis J4 I 

Carthea ^. 4 

^ ChrjinfuLvciuftas 54 % 
r\ Polyegosinfuladeferta 54 3 
Therafieinluleciuitas 54 24 
Deliinfuleciuitas 55 f it 

Olyarus ^ §• 

Cythnus ^4 5 1 1 | 

Rhena 5J xf 

Myconi infule 
Phorbia extrema jj f 4 

Myconi ciuitas <* f 37. . 

5d 2 4 

5<£ ?i2 

5<*4~ 
5* 

57? 

56 2 

57 , 
57 £ 57 4 
57 6 m Et Cyctadum infularum ciuitates t Andri infule 
|H Andriciiutas 
Tenifnfiulcciuitas 
Scyriinfulgcmitas 
Naxi infiifc ciuitas 
Pariinfufeciuitas 55 

,54 \ f 

55 »f , 

54 5? 
55f 

55 3 57;, 

57 I 12 

57? 

J 7 i4 
5* 2 s Et SuniiT ipfius promot.55 ? 5<S 2 3 it 
Siphniinfuleciuitas 554 5<5 f 4 

Et Guitates Siphni medicerraneae 

Seriphi 55 56 | 3 

Phelocandri << x6 z 

hlum 5+23 56 zii 

PELOPONNESI DESCRIPTIO Gapvt ixvj 
t 
TABVLA .x, EVROPAE 

ELOPONNE* 

fus finitura feptentrio 
nib* Corithiaco finu, 
et Ifthmo , ac deinde 
Cretico pelago. 
Ab occafu atqj merir 
die Hadriatico pclago 
Ab ortu folis Cretico 
mari.Eius lictorafiue marittima fic fe habet 
Poft Pegas.que in Megandc didlc funt,in 
fmu Corinthiaco Achaia? gradus habo» 

re 5 1 t." 57 31: 

Corinthi^ 
Phanii Tunonis Corinthiacc 51 4 57 4 
Lechcum nauale 51 j 57 

Afopi flu.oftia 51 n 5-7 lt 

Sicyonie,quc prius vocabatur Micone, 
poftea Aeoiali 

Syisflu.oftia 50 % < 7 

Que ^pne appel lat Achaia, ciuitates habet 
Aegira 50 j ( j<j i % ,| 

Aegium 49 z 4 5< j f | ,f 

Erineus portus 49 d 552 3 if 

Rhiumpromont.quodct D epanum di# 
citur _ 49 % $ 7 - 6 

Pofidonis, vel Neptuni phanu 49 4 j 7 Patroe 
Olenus 
Dyme 
Araxus extrema Cyllcnenauale 
Penei flu.oftia 
Chelonites promont. 
Chelonites finiis 
Ichthys cxtrema 
Alphei flu.oftia 
Fjuurj ipfius origo 49 

48 

■48 

48 

Elia; 

48 5<^ 
5<5 

5^ 

\6 


J ? 48 
43 
48 
48: 

48 f 

49 2 3 %6 2 
5<J f 

%<>■$ 

$6 1 | lf 
5tf f 
,Cypariffiurnpromont. 48 \<z 

Sclaiflu.oftia 4* \ , 

Fyltis,qiii&'Abarmus.48 z\i 

Coryphafium promont, 4$ t \ 
Mcthone 48 |_J 

Colone 48 £4 

Acritsecxtrema 48 2 

InfmuMcfcniacp^ 

Afirie 48 *i 

Corone 4? ,> 

# JVlcfena 49 f 

Panifi flu.oftia 49 ? 

EiuscuAlpheocomixtio 49 ; 

Phera: 4? j.^ 

Abea 49 * 3 

Laconica? 

Leudrum 49 «3 

Tenariapromont, 50 

Et in finu Laconfco 55 * 
55 | u 

>> t t 
55 3» 

55 I 
$5 + 
35 

55 

*H * 
55 2 3 i* 

55 6 

54 ¥ 
54 3 

54 \% 

$4 2 * 

5455« 

55 . 
35 J * 
55 l 

* 1 . 
55?? 

55 1? 
Onugnathos.i. Afini maxilla extrema 51^ 35 
Boae 51 £ 55 1 \ 

JVlalea extrema 51 3 35 3 

Et in Argolico finu etiam Laconip, 
MinoaporcuscVpromot. 51 6 $■$ 6 
Dios Soteros,hoc eft Iouis Saluatoris Tcnarium 

Oaene 

Teuthrona 

Las 

Gythium 

Trinaffus nauale 

Eurote flu.oftu 

Fluurj origo 

Acna 

Biandyna 

Afopus 50 * 
50 u 
50 6 

50 J 

5° \ ... 
5o,3i* 

5° \ 

50 | . 

50 2 12 

5°H 

50 2 5 portus 
Epidaurus 
Zarcx 

Cyphanta portiis 
Prafia Aroia: 9 e 

5U2 

5' ,. 
51* 

5 1 3 55^ 
*5 I 
55 | . 
35 ,\ 4 
55 2 3 wm 
Aftrum 

Inachi flu.oftia 

Fluunipfiusorigo 

Nauplianauale 

Phiius 

Hermione 

Scilla:um promont. 

Et in Saronico finu Argig 
Troicena $i ^ Jtf i"2 

PoftquaCherfonefus 52 <j 5^ f 
Epidaunis 51' 23 36 3 u i2 ^>^^^^^^r 5 1 * 55 ? 4" 
5 1 * 55 f 3 

5 1 . ; 55 ! 

51 2 1 J 3<J 12 

51 24" 35 f 3 12 

52 2 3<J 12 Spiraeum promont. 5 1 / 4~ 5<* J , 

Athenienfium portns 5 1 * . 5<* * 4/ 

Bucephalumportus 51 312 *>6Z% 

Corinthie ^ A 

Cenchreenauale 51 ^i? 3<* * 3 1 * 

Schoenus portus jt 5 $7 

Montes in Peloponefo funt Pholocmons 49 5 

Stymphalus mon* 50 6 

Minoemons 49 

Taygetamons 49 § 

Cronius mons 50 z 
Zarcxmons 51 5<* 5 
%6 f 

55 ! 

35 H 
55 ? 
Ciuitatesautfimt mediterranee in 
Regione,quc proprie Achaia eft 

'Pheraj 4-9 \ tf \ f 

Helice 49 2 3 36" 2 ^ 

" U Bura 50 55 

Pellene 50 t %6 

Sicyoniaj medicerranee ciuitates ^ 
Phlius £023 5<* £ 

Sicyon 51 5<> * 3 

Corinthiae medicerraneaeciuicates 

# Corinthus 51 4~ $6 ? f 1* 

Helidis mediterrancae Helis 

Olimpia Pifa 

Coryne 

Hipania 

Leprium 

Tympania 

Heraea 
Phialia 
*i Tegea 
Pfophthi* 

Lyfias 49 ? 
48 \ 
48 2 
49 
48 
49 
Arcadiae 

49 
49 
49 
49 
49 z 

2 23 jcf 312 

3(J? 
5<^ 3 

^ . 
55 z 3 12 
3<^ 3 

# . i 
35 * »* 

35 ^ ? 
3<f Antigonia,qug5<:Matiniadicit,49 35? # Stymphalus 50 3 c 

Clitor 50 3J2 

Lilxa ,50 t 5 

Megalipolis 50 3 

Argias mediterraneg 
Nemea 51 12 

Cleona; 51 2 

i£ Argos 51 3 

Mycenae 51 z 3: 

Afine 51 2 ij 

Mefeniae mediterraneas 
Aliarus 48 2 % 56 
5^ 
5<^,3 
5<^S 

5<* 3 4 
jd 312 

3<^^ 
3<* 6 
$6% 35 »? 
$ $ S y xtt 

^3 Ithome 4S 2 3 

'froezen : 49 6 

Laconicx meditcrranee 

Cardamyle 

# Lacedemori 

Cyphanta 

Lerna 

Thurium 

Biemina 

Thalama 

Gcrenia 

Ocnoe 

Byula 50 j- 

50 + 

5 1 . 

5° ^ 
50 5 

5' . . 
50: 5 

5° 
5° 55 u 55 I 5 « 

55^ t 

55 * 4 

55 3 
55 3 
55 Inluleadiacent Peloponefo hx Strophades 47 3 A ; 

Etprimainfula 47 * 3 

EtSphragiainfula 48 ; 

EtThiganufainfula 48 2 t 
Et Cythere infulae ciuitas 51 % 
Et Epla infula $P 4" 

EtSalamisinfuIa 51 . 

Aegineinfuleciuitas 5: 3 5^ 

55 
55 
J4 
54 
54 
5* 
5* 2 4 4 

i 
CRETAE 1NSVLAE SITVS aCAPVT iXVIfr 

TABVLA .X> EVROPAE 

RETAinfulater 

minaturab occafu 
mari Hadriatico. 
A lcptentrionibus 
peLgo Cretenfi. 
AmcridicLibyco. 
Ab oricnte Carpa* 
thio pelago. 
Eius marittima defcriptionetalem habent 

Latus occidcntale 

Cocus promont,cx.' ciuitas ^z if 54 | 

Phalaarna 5* 3 H ? 

Rhamnusportus jt 2 54 ? , 

Cherfoncfus ji t ^JU 

Inachonum 52 2 12 -4 5, 

Criu,hoce Arietis fros ^pmoc^t z u 54 6 

Auftralis Iatcris clcfcriptio 
Liffus ^t •24^ 5 4 12 

Tarba ' 5* I 3 it 54 j" 

, Poecilafium 55 54 2 

£J Hcrma*apromont. 5^4 54 5 >" diocmcis portus 

Phoenixciuitas 

Mafahcflu.oftia 

Pfychuim 

Eledtrzefiu.oftia 

Matalia- 55 24 

5' ?« 

55 2 4 
54 , 
54 6 

54 «f : 54 "3 
54 4 
54 | 
54 § 
54 5 
54 % Lconumpromocoria 54 iit §4 2 
Catarracti flu,oftia 54 '2 4 54 t > 
Lcchei flu.ofba 54 2 3 54 f 4 

Inatus 55 54 2 3 

Hicronoros,hoceftfacermons.55 6 55 
Ierapetra,hoccftSacrapetra 554 5512 
Enhyraju promontorium 55 
Ampclus extrema 
Itanus Ciuitas >5 \ 
55 5 

Orientalis lateris dcfcriptio 

Samo.nium promont, 55 2 3 
Mmoa pomis 55 3 • 

CamaraCiuitas 55 £ 

OUis 5^ 

Chcrfonefus 54 2 % \i 

Zephyrinumpromoc. 54 24 5> 

55 , 
55 4 55 1 ,: 

55 3 12- 

55 3U 
55 2 Septcntrionalis latcris dcfcriptio Heradium 

Panormus 

Cyt.Tsum 

Dion promont, 

Pantomatrium 

Rhitvmna 

Amphimalisfinus 

Drcpanum promont, 

Minoa 

Pycni flu.oftia 

Cydonis 

Ciamum promont, 

D.i<ftamum 

Pfacumpromont. 

Ofairius Cniitas 54 2 
5+3 
54 6 55 F. 


55 *.4 


5** 


55% 


55 6 


^ t ,■ 


$5 \ 3 


S* t4 


* r t 


5? 312 


5* 3 


5*6 u 5-5 ? 

55 4 
55 ± 

55* 
55 -i? 

55 12 
55 . 

55 6 
5 5 
>5 
55 

54 2 3 
54 f 3 
54 2 3 Fnfigniorcs autcm montes in Crcta /iint 
duo,qui appdlantur Lcuci.j. Albi mon* 
tcs 5? 3- 54 | 

Etldamons 5+ 55 

EtDiclemons 55 2 55 4 

Ciuitates vero iri Creta medi* 

terranccfunc 


Pqlyrrhenia 

Apteria 

Artacina 

Lappa 

Subnta 5* 3 

5» i" 

54 , 

5> S 54 l 4 
54f 3 

K ? 2; 
54 * | » 

^4- ■) Elcuchcrc 55 * 

54 ? 

55 .. 
55 ^ 54 * 

*i Gortyna 54 ^ 

Pannona 54 * , 

# Gnoflus 54 *■? 

Lydus 55 

Infufe autadiacenc Crttae 
Qaudus infula,in qua duifes 5: 
EtLetoainfula 54 | 

Et Diainfufa 54 * 

Et Cimolis infula,i quaciuitas.54 5 $5 z| 
EtMelosinfulaJnquaduitas 54 55 1 5 ,54 
*4 <> 


CLAVDII PTOLEMAEI 

COSMOGRAPHIAE 

LIBER Q.VAR.» 

TVS HAEC 

HABET 

Expofitionc totius Aphrice iuxta fubiedtas 
prouincias fcu Satrapias 

Mauritaniam Tingitanam 

Mauritaniam Caefaricnfem 

Nurriidiam 

Aphricam 

Cyrenaicam 

Marmaricam 

Eam quaproprienunaipaturLybia 

Aegyptum totam lnferiorcm & fuperiorem 

Lybiam interiorem fub pratfatis prouincijs 

Aahiopiam,quje fub Aegypto eft 

Et fub iflis inceriorem Aethiopiam 

Cifculimitia,promontoria,infulas, fluuio* 

rum pofitiones , maritimas dTcriptioncs , 

pelagum nomina, montes, flumina, iacus, 

prouinaarum nomina , Regiones, gentes, 

dcfcriptioncs Iineas,Illuftresduitaces ,fecu% 

das Ciuitatcs , tertias Ciuitates.Prouindas 

vndcam/Tabulas quacuor. 

MAVRITANIAE TINGI 
TANAE SITVS CAPVT *]» T ABVLA j. APHRICAE 

AVRI' 

tanieTm 
gicanela* 
tus,qd oc 
cafum fpe 
clac termi 
natpteex 
terni ma< 
ri"s j quod 
oceanum 
occi derica 
lem voca" 
■ : ■■- ^■' mus, qd 

eft a freco Hcrculeo vfq? ad monce maiorls 
Atlantis,iuxca defcnptioneni hanc t 
6 
6 

6% 
6 % 

6 6 \ 

i. 

* JL 

1 + 

l 

tr 

\ Cotcspromont. 

Zili3sflu.oft.ia 

Lix flu.oftia 

Subur flu.ofba 

Emponcus finus 

Salasflu.oftia 

SalaCmicas 

Duiflu.oftia 

Aclasminormons 

Cufas flu.oftia 

Rufibis porcus 

Afamazfiu.oftia 

Diurflu.oftia 

Solis mons 

Phthuchflu.oftia 

Myfocaras porcus 

Herculispromont. 

Tamufga 

Vfadium promont. 

Suriga 

Vnjcflu.oflia 

Agnx flu.oftia 

SaJaenVoftia 

A.las maior mons 

Septentrionale latus terminatur freto, in 

quo eft poft ditftum proiridnt, 

ifc Tingis Csefarea 6 i 

ValonJs flu.oftia 7 

Exiliffaduitas 7 z 55 x \ 15 

Heptadelphi mons 7 5 $5 x 3 

Et Iberico occano iuxta defcripcione hanc 

AlybeColumna 7 \% 

Phoebi extrema 8 

Iagath 8 f 

Thaludeflu.oftia 8 1 

Oleaftrum promont. % h% 6 
6 
6 

7 
7 
6 

7 

7 

7 

8 

7% 

8 

«i 

8 i 

8 5 

8 55 * % u 

54 5 

h i 

54? . 

55 % % 
5$ * 

55 6 
%%%% 

%l % 

* : , 

51 5' 

51? 
5o | 
$0 z % 

59 

A . i. 

%9 z % iz 

** . 
«8 ? 

«7 | 
»7 $ 9! 

I 

i 
I y 
^ 

55 2 ?U *I ? ? 55 * 
55 

^ 6 


54 2 > \z 
54 ^ 

.54 fM 
54 * 3-1 h Acrath 5> 

Txniolonga $> z 

Seftiaria cxtrcma io 

Ryfladirum io H 

Mecagonices promont. io z 

Molachathflu.oftia io 24 

Maluacflu.oftia « £ 

Oricntale ^o latus terminatur Mauritania ! 
CcfaiienhVuxta meridianum,qui a Maluae 
fluurj oftrjs vfcg fmem percmcc,cuius poft# 
tiohabet n 5 ;<j , 

AtAuftralelatus fincm habet in gentibus 
intenori Libyxadiacentibus, iuxta lincam, 
qucpraefatos terminos coniunyit. Tenent 
aut prouinciam iuxta frett m Meiagomtc. | 
luxta lbcricum vevo pclagus Succofn. E& 
fub ipfis Verues.Et fub Metagonice rcgio* ! 
ne Mafices.Poft V erbicc.Sub quibus Sa# 
]iic,&C Cauni. PoftBacuate. Subquibus 
Macanite.Acfub his Verucs Voli Biliani. 
Demde Angaucani . Sub rjs Nc&ibere . 
Poftmodo Pyrhon pcdiiim.i.campus,cui 9 
pofitio 9 I 50 

Sub quibus Zegrenffj. Poft Baniube & 
Vacuata?. 

Oncntale aut latus tenent omne Maurenfrj 
et pars Herpiditanorum 

Montes aut funt notandi in regione 

Mons Diur nuncupatus , cuius medium 
habetpartes 8 z .54 

Et Phocra mons excefus a minori Adlante 
ad Ryfadium,quod fitum eftin Iicore incer 
Seftiariam & Mecagonitepromonoria. 
Ec Durdi ocridemtaIiora,qi'oriim pofi* 
t io 10 t$ z 8c 15 :9 z 

Ciuitates tfo mediterranecin Tingitama 
hdz funt # Ziliae 

# Lix 
Oppinum 
Subur 
Banafa 
Tamufida 
Silda 
Gontiana 
Baba 
Pifciana 
Vobrix 

# Volubilis 
Herpis 
Tocolofida 6 
6 

7 
6 
6 

7 
7 

7 

s£ 

?. 

? ? 

10 ^ 

7 6 % 

i. . 3 54 * 
J >" \ . 

54 % 

n^ . 

55 z f 12 

J4 

34 
54 
54 
55 
5? 
55 z 

« 

3 
3 

T 

V 
«. > 

?4~ Tnfidis 

Molochath 

Bcnta 

Galapha 

Occath 

Dorath 

Bocanum hemerum 

Vala 

Infule aiitfunrab occafu prouinciae 

in cxtcriori mari 

Pccainfula 5 %t 

1 Erythia mfuJa 6 19 

jMAVRlTANIAE CAESAR 

ENSIS SITVS 10 * 

A 

9 V 

ii 

il 
9 

9 \ 

S z *8 4" h CAPVT ULM 

TABVLA .1. APHRICAE. 

AVRITANIA qufCcfa 
riefifis dicicur,d.cfinitab occafu 
m pr.rfaro TmjMranicazMaurkaf 
nielatce. 

A fepteinonibus Sardoo pela 
goiuxta Malue fluiirj oftia vfcpad Ampfa 
gc flu.oftia. Cuius litus. ficarcumfcnbitur. 
|poftMalua;flu.oftia 

! Mcpa.i.maonum promont.11 1 55 

! Gypfariaportus 11 % \ 54 1 4 

I Si»aciuit.s Colonia i; 54 5 

Sifi;^ flu.oftia lt z $j. h 

Afarath flu.oftia ij f 54 f 

Frctum magnum 

Chylcmath flu.oftia 

Vuiza Colonia 

Deorum portus 

Arfenaria Colonia 

Carteni flu.oftia 

■& Cartenna 

Carepula 

Carcoma 

Lagnutum 

ApoIIinis promonc. 

Caftra Germanorum 

Canuds 

Chinalaph flu.oftia 

^x Iulia Caefarea 

Tipafa 

Via 
I lcof^um 

Saui flu.oftia ?4 H t. 
Ruftoniuni 

Rufidbar 

Modunga 

Serbetisflu.oftia 

Ciffe 

Addyme 

Ruflbccom 

Iomnyum 

Rufubirfi» 

Rufazus 

Vabar 

# SaldeColonia 

Nafabath flu,oftia 

Chobath 

Sifaris flu.oftia 

Iarfath 

Audum promont. 18 I 

IS Z% 

19 1 

'? *;? 

:o 

:o^ 
to t. 

:o z~f 

:i * 
t: 

XX % 

* 

XX $ 

x$ 

*5 * i V EtinNumidicofinU % ! \ 

$: 2 \xz 

H|| 

$* 
$* 
5* 
5* 
%t 
xx 

5* \ 
%x \z 

5*4" H 
1 

« 

i. 
I *5 *3 *4 ,5 

*5 <* 
ttfi 

X6 z% Ji f f 

$1 2 lt Audi flu.oftia 
Igilgili 
Guh flu.oftia 
Afarath 

Ampfagae flu.oftia 
Fontes fluuij 

Ab oriete vero limites habet Aphrica iuxta 
Ampfagamflu.vfcjjadfinem,cuius grad 9 

funt «7.5 % *6 

A meridieautLybicis terminatur gentibus 
iuxta lineam, que fupra Getuliam auftraks 
terminos iungit 
In prouinda vero montes infigniores 
hifunt 
Durdus mons t cuius orientalis pars conti* 
netpartes 15 x? z t 

Occidentalisautpars,vtfercur 10 x^ z 
Zalacusmons \6 ;i "* 

EtGaraphimontes 16 t8 % 

EtMadethubadusmons,cuius fines ha# 
bent 1$ tc» f &17 « tc» 

f t Cinnaba mons 19 5 te> 

EtByrenmons :o z 51 

Et Phruradus mons,cuius finesgradus ha 
bent 18 Z *8 5 & Xi %6 z 

EtGarasmons t$ :8 

Et Valua mons xx t x6 

EtBuzareocadua,qrufit\:$ :jzet:8 *7 

Tenentautregione ab occafu Herpiditani, 
fub motibus Chalcorychrjs appellatis.Sub 
quibus Taladufrj et Sorei.Indequi Soreis 
magis meridionales funt Mafefyli. Sub 
quibus Dryita?.Pofteapoft Durdu monte 
Elulrj,et Tolote,ac Nacmufrj, vfqj ad rao^ tes Garaphos.Taladufrjs autmagisorienta 
les funt vfcp ad oftia Chinalaph flu.Mach* 
ufn. SubquibusZalacus mons. Ecpoft 
huncMazices.Poftea Baturari.Et fub Ga* 
raphis montibus Acuenfii , & Myceni, & 
Macaire. Et fuper mote Cirtnaba Enabafi. 
Qui vero magis orientalcs funt cp Zalacus 
mons,fupra mare Manchurebi. Sub quib 9 
Tulefrj.Poft Baniuri. Subquibus Machu 
res. Poft ThalafTrj,&Malchubri.Iterucg 
magis orientales Tulenfrjs funtMucuni,et 
ChitUze,v% ad Ampfagam flu. Sub hrjs 
aut Cidamufrj.Poft Toducae ,iuxta fontes 
Ampfagaefluni) 

CiLtitates aut funt in regione medi^ 
terraneaha; 
Vafbaria 
Celama 
Vrbara 
Lanigara 
VillaVicus 
Atoa 
Mniara 
Timid 
Aftadlis 
Arina 
Aripa 
Vicioria 
Gigluaj 
Bunobora 
Vagae. 
Manhana 
Apphar 1: 5 
it'6 
n z 
1: * 

~i 

•«. 

| 
X 5 U 

lt 
1; 

i$ i5 

*A 

14 l 

14 1 

14 l 
14 $ ♦ Oppidi" nouu Colonia '6 Burca 

Tarrum 

Garra 

i^ Zuchabari 

Irath 

Teniffa 

Lamida 

Vafana 

Cafmaii 

Brinfitta 

Pegaua 

Nigilgia 

Thifizima 

Chizala * \6 z 3 
\6\ 
15 6 

16 Z$ 
17 

17 }\\ 

18 X 

13, 

18 tf 

18 2 
18 t f 

18 tf H . 

55 ! 

55 * 

55 

&j 
V6 

55 , 
$5 6 

x'i . 

$0 1 3 

50 z 3 

5: f 

50?? 

»8 l 3 

5 i ? . 

50 *-. 

J* 5 

5 J , 
%\6 

*\ 

51 I , 
$0 l 3 

5o |' 

jo tf 

5o^ 

: ? d jqydata therma.i,aque calidc colonia 18 Ji 6 
Phloria 19 %_ \\ \ 

Oppidium • 19 6 %\6_ 

Labdia 
r&%$ $ V 9 ^"^ ^r 
5*4" 
* . 
5 1 I 

$o£ Tucca 
Badea 
Gafmara 
Beda Colonia 
Symicha 
Thibinis 
Izacha 
Auximis 

Et iuxta Phocmrj fluufj fonces , quiamni 
Sauo admifcetur 
Suburgia :i jg ^; 

Poftea iteru ab alio prindpio Ciuitates has 
Thudaca 
Tigis 

Turaphilum 
Sudaua 
Tufiatath 
VfTara 
Vazagada 
Auxia 

# Tubufuptus 
Rhobonda 
Aufum 
Zaratha 
Nababurum 
Vitaca 
Thubuna 
Thamaritha 
Augala 
Suptu 
Hippa 
Vamiceda 
Sitcici Colonia 
Tumarra 
Germiana 
! Pepia 
Vefcethra 
Aegaea 
Taruda :o \ , 
19 % ' 

«* 

«| 
tt | 
tt 

%% ? 

«5 
i • 

»3*4" 

« *? 

H3 

H * 5 

: $ 6 

;tf £ 

%6 1 

%6 zt 

*4 *$ 
?4 J 

*5 *? 5 

| *5> 
$1 
51 

JO 

50 I 

50 . 

%9 z 
«8 $ 

5i f 
5o 
$0 
5o 

*? 

*8 *8Z£ 
*7 f 5 + 

2 *7 £ 
%6 z Infulaadiacet Iulias Ca?farea?, cum ciuitate 
infigni.quas&ipfa luliaCadarea didtur 
infula, in quaduitas eodem nomine, cuius 
gradusfunt i 7 \ $5 -|- 

APHRICAE SITVS C APVT W* *m TABVLA ,11, APHRICAE. « 
PHRICAE latus 
occidetak tcrminatur 
Mauritania Cefaricfi 
iuxca expofita fineam 
per Ampfagefluuiu. 
Sepcentrional e ^o pe 
lago Aphricano,qd 
ab Ampfaga fluuio, 

vfqj ad fmum interiore magne Syrtis peru 

nccCuius defcriptio ficfehabet 

Poft Ampfage flu.oftia. 

InfinuNumidico * 

»7 % 

%7 z% 
%% 6 
%% 5 

*9 _ 
%9 % 
% 9 5 Eius inrima %7 

Collopsmagnus,velCullu m %7 5 
Ruficada 

I Tretum promont, 
Vzicath 
Olcachitesfinus 
Tacatya 
Collops paruus 

i S ; urportus % 9 

Hippipromontoria $0 
Stoborumpromont. $0 6 
Aphrodifium Colonia 30 £ 
Hipponregia 50 z 

Rubricati flu.oftia 50 1 4" 

# Thabraca Colonia ji 4 
Apollinis tcmplum 31 5 
Neptumniaraz 3: 
Hippon,vel equoru ciutio 5: ' 
Thmiffa 35 _ 
Apollinis promont. 53 3 

# ltycze 53 i 
Cornelrj caftrametatio 35 j 
Bagradeflu.oftia 54 

# Cartago vrbs magna % <L. z \ 

55 
55 
55 

55 
55 

55 ? . 

35 *■? 

5*. 

3<S4 Catadeflu.oftia 

Maxula 

Carpis 

Nifua 

Clipea 

Hermceaextrema 

Afpis 

Curobis 

Neapolis Colonia 

Siagul 

Aphrodifium 

# Adrumcntum Colohia \6 % %% 

Rhufpina 3c» \ % %% % 

Lepcis pawa 37 1$ 

Thapfus 37 t 51 ■% ■$ 

i\ % 

3J z 
\t \% 

%t z 
$z 
& * 

1 i. 

3* | u 

5 J I. 
$* ?4 

3tf 

35 ^ 

3: i 

t 

*■* "3" 

■>~ 4 

*** ■ 

3t^ 

5: '-4 

5i j 

55 ^ 

■ 3: 2 ^ 

5: i 

* 

5J 5 , 
5J5 
3t 5 

3* 5 
53 
33 6 

55 J ; 

4 

" j 

55 ; . 

5? ! 5 -1 
3? 2 \z 
\% z fflPi G ^snr^irTT^ 
Achofa M ~^ $*' * ? 

Rhufpe 58 m %%\ 

Brachodes extrema 58 % 3- K 

Vfilla 58 % 5* 6 

Taphrura 58 J -fi 

Syrtisparucfitus 

Theamae 58 | 51 § 

Macodama $8 f $i ^ . ; 

Tritonisflu.oftia $8 * 30 1 4- 

Tacapa 58 5 3 30 J ; 

Gycchis 59 5 jo 5 j> 
Hedaphtha Ciuitas iuxca finf 40 £ 3| 4 

Zechaexcrema 40 j 51 '< 

Sab?thra 4 1 3« f 

Pifidonpoitus 41 3: ji | 

Heoa 41 * $1 | 

Garapha portns 41 3: ji 5 
:,; Neapolis,quecV Leptis magna 4$ ji § 
Cyniphiflu.oftia 42 rc 
Barathia 4$ 5 
Cinfterne 45 :f 
Tnerorupromont. 412 f il 
Syi tis magna; Macomacavilla 
Afpis 

Sacamazaviais 
Pyrgos Euphranta 
Pharaxa vicus 
Ifporis vicus 
Hippi cxcrcma 
Philsenivilla 4** 

43 * \ 1$ 
44 tf 

44 5 
45 

4(J 24 5i l 
51 * 

* . 

5o f £ 
3° 5 

50 £ 

*9 
*9 

*9 

*9 
Sub hanceiufdem nominis Arcc tenninus 
Aphricazfunt j 

Orjentale vero latus terminatur poft fnce*! 
3 norem flnum Syrcis, inde linea verlus meri 
diem ducl:a,iuxca Cyrenaicam v% ad fine, 
Cuius fitus 47 *)' 

Mendionale vero lacus terminatur linea, 
queexpoficos duos fines iungit iuxta Gecu 
liam cV dcferta Libyae 
Monccs m prouicia mfiones funtBuzara, 
cuius pars orientalis gradus habec :8 t *7 
Ftmons Audus z$ 1 zy z 

Et Thabes mons, aiius linuces habe nt 
partes ip 1 z~? l & 52 :§ z 

Ex q fluic Rubricatus flu.ec mons,qui dicit 
Cuna 55 :o 

A q uo paludes inuice contigue conecftutur 
EtHipponirespal 9 ,quegra.h t '.bet.5i: 5 $Z~i 
EcSjfarapalus 35 51 

Ec Manpfarus mons,ciiius fines conrinent 
gradus 33 J7 z cv',55 1 z6% A quo Bagradas flu.decurrir % 

Ecq,vocat Dios mos,vel Iouis 37 i 5i^ 

Et Vfalecus monSjCiuus fines concinenc 
gradus 37 *8 & 39 z Z6 z 

A quo fluic Trico amnis,8c irj ipio paludes 
| Triconis fcihcct 5« § *9 5 

1 Et Pallas palus -.8 * . *9 j 

EtquevocaturLibyapalus 38 J *8 i 
EtGiliusmons 40 ? *9 J 

Et Thizibi mons 41 4 t3 

Et Chuzambari mons, cuius fines fr.bent 
partcs 40 Z6% cV 45 i z6 '5 

A quo fluit Cinyphus flu. & Cabe fons, 
cuius gradus func *i J ? z< $ <> 

Tenentaute occidentalia Aphrica: vfcpad 
mare Cirtefii 6c Nabatrc. Pofl: hos verfus 
folis ortum lontn .Et Numidiam, nouSqj 
prouiucia,vfq3 Tambrace.PoffcMideni,& 
qui liixta Carthagine funt.Sub quibus LiV 
bya: Phoenices. Poft vfq? paruam Syrtim 
Machyni.Ec fub lpfam Onichri,qui magis 
acl ortu vergunt.Et vfq? ad Cyniphum flu. 
Niguimi.Etcircafluuiu ipjfum Lotophaf 
gi. Poflea vltra magna Syitim Samabyci|. 
Etdeinde Nycpi-),Q.^'b 9 fubiacet Eleones; 
Iccru auc Circeii]s & Numidia auftraliorcs 
fub Audo monce func Mifulami.Sub quiV 
bus Nattabuce. Pofl: Simbcs. Midenis auc 
Miedrj. Subquibus Mufuni. Poft^afub 
ThamemonceSaburbures. Sub quibus 
Haliardi & Sicaphius campus 

A meridioali auc LibyphoeniciT eft Baritis 
rcgio.Sub qua Zute.Poftca Cerophsei, &' 
Mapfari,fupraeiufdenominis monte.Sul 
monteauc flinc Motuturi). Sub JViachinis 
aucefuncMachr)'es. PoflGcphes, poftcp 
Mlnnaces.Etfub Vfal^cumoncem V^ale, 
ecprinapiuLibye defert.c 

Similicer a-ic fub Cimchijs funt Sigiplofrj. 
PoftAehemenes.Poft Muc.irgures, Sub 
quibusMuchthufrj. Sub Nigitimis aute 
func Aftaaires, SubLocoplugis Eropsei. 
Poftea Dolopcs.Sub quib 9 Erebide. Sub 
Samabicrjs autfunt Damefn. Poft Nigbe 
ni,Sub quibus Nycpfj. Sub Nycpjjs aute 
etEteonasMacxi Syrcic». Et deferca Li^ 
bya, 

Guitates vero in prouincia mediterraneaj 
inter Ampfagam iluuium , Sc Thabracsm 
fur 
*7f 

M z 
Numidiaenou^ 

CucuaColonia x% 5 

Thunudronu Colonia t8 *♦ 
Afpucca $9 2 

Simifchi 19 

ThuburnicaColonia 50 
Tucca *9 I 

Thieba Colonia »9 5 

Thuburfica »9 5 

Vcibi $0 

Gaufaphna 19 ;f 

Lambgfa : 9 , , 

Lcgio augufta tertia 

Tbubutis 

Bullana 

# Sicca veneriit 

Affurus * % 51 ? 
Jo z 
5* 

?-* 

51 5 ; 
$0 f £ 

Jo 1 
*9 Z-f 
Ji 
50 X<9 Z 
?° 1 

50 Z *3 18 * 

Ji A. 

50 5 

Narangara 50 50 ~d 

Thebefca 50 ? *9 f 4" 

Thunufda 50 5 jt 

Madurus $i 5, | 

Ammedara jt g j | 

Thanutada $$ : ^ | 4. 

Gazacupada jt g ; 9 i 

uedne j x -5 jj;| 

InterThabracaautem ciuitatem & 

Baoradam flu. Canopiii 
Meltida 
Vzan 
Thifica 
Cipipa 
Theudali 
Auitta 
Tobros 
Ilica 
Tucca 
Dabia 
Bcndina 
Vazua 
m Ncnfa 
- Aquecalidx 
Zigira V 5 

«? 
55? 

54 

5$ » 
34 c 
54 * 
54 
5$ < 
54* 

?* 

54 £ 1 Thafia 
1 Thunuba 51 * 

51 1? 

5» i 
50^ 
50 1 

-9 ? f 

«9 * 

*?|. 

:S % 4 

x% ± 
*8 i % 

*7 f 4 

17 5 
54 * 3 

Fnter Bagradamautem amnem & Tritone 

flu.fub Carthaginequidem 

Maxulavetera 

Vol 

Thimifa 

Cuina Colonia 

& Vtliina 

Audira 

Mediccara 

Thuburba» 

Tucma 

Ballamenla 

Cerbica 

Nuroli 

Ticelia 

Safura 

Cilmae 

Vepillium %6 4 *9 

Thabba 

Tichafa 

Netara 

Bunthum %-\6 

i. « 

54 *4 

55 * 
54? 
54 | 
35 * 
35 i 

*! 

54 5 
5* 

M 

54 5 

5* 

55t 

J*4" 

%6 

%6 
%6% Sub Adrumento autem Ciuicate Alm^ena 

Vticna 

Chrabafa 

Turza 

Vlizibi» 

Orbita 

Vzita 

Gifira 
Zurmentum 

Zalapa 
Auguftum 

Leae 

Auidus 

Vbata 

Tifurus 

# Thyfdrus 

Vzecia 

Setienfis 

Lafice 

Bizacina 35 5 

3*5 

J<* 

"A- 

%6 % 5 
5<J % 

37 . . 

%6% 

J<* |? 
%6\% 

J7 * * 
57 * 


*9 \ k^utea 57 ^4 

Cavaga 58 ^ *9 

Muruis 58 6 5o f 4 

Zugar $8 50 z 

Interautem duas Syrtes Ciuitateshe Chuzis 

Sumucis 

Pifmda 

Sabrata 

Syddenis 

Azuis 

Gerifa 

Ifcina 

Ammonis 

Amuncla 

Muftevicug 

Butta 

Tege 

Durga 

Sicapha 

Vddita 

Galybe 

Thagulis 29 z 

40 % 

4 1 . 
41 1 

4» ?. 

4* f 4 

4$ * 
45 * 

4* 

4* 
4 t 

4* 
4* 

45 * 

4»1 

4? ? 

44? 5° . 
50 z 

* c 

50 2 

$6 " 
5o 

Jo 
$0 
5o 
tS 
*8 
t7 
:<S 
jo 
»8 Infulse vero adiacent Aphrice iuxta 
continentem hx 
Hidras infula 
Calathe infula 
Dracontinus infula 
Aegimiusinfula 
Larunefic infule due 
Lopadufainfula 
Acthufainfula 
CercinnainfulacVciuitas 59 

Lotophagites infula , in qua ciui*' 

tatcs due 
Gerrapolis 

# Minix ciuitis 
Mifynus infula 
Pontiainfula 
Gaia mfula 

Pelagiae vero infule Aphrioq 
haTunt 

♦ Cofyrainfula&ciuitas 575 54 
Glauconis infula & ciuitas 575 54 

* Meliteinfula,in quaciuitas 
Mdite js f 4- 
Et Cherfonefos $g |" 
Et Iunonis templum 59 
EtHerculistcmplum 58 z\ :8 
5i 

55? 
5i? 
57 

59 ! 59?, 

59 | 

44 | 

45 5 
45 *9 d 
«8 J5 , 

55 3 

54? 

55 a 
55 f 
55 % Si? 
505 

50 2C 
9 ? 54 l 

54 |? 
54 | 

54 *t CYRENES SITVS $-&> 
CAPVT 

TABVLA Jll.APHRICAR 

YRENAICA 

prouicia defmitur 
ab occafu qde Syr^ 
ti magna,et Aphri 
ca,iuxtalinca, quse 
aPhilenisaris ver 
fus meridiem cft, 
vfcp ad fme. Cui 9 
fit* cotinetgra. 4.6 1 4 tp.vfc^ ad. 47 15 
A feptetrionibus Libyco pelago,iuxtalitus 
quod eft ab interiore finu Syrtis vfcp Dar* 
nideduitate.Cuius defcriptio ficfe habec 
Poft Phyleni villam t 

Automalaxprefidiu 471* *9 f 
Drepanupromotoriu 474 19 | 
Maritime ftationes 47 % 19 "5 
Diarroeaportiis 474 $0 t 

Herculisturris 47 f 50 f 

Diacherfis praefidium 47 f 50 z 5 
Boreupromotfinis Sirtis 474" 5^ 
Bryorum litus 47 1 5* 4 

Pentapolis 

# Berenicc.que & Hefperidcs.4'7 x% $1 3 
Lathonis Hu oftia 48 4 |! 5" 

# , .dinoe,que 5c Thcuchira '■ 4 8 5 51 % ^Ptolemais 


49 u 


5** 


Aurigda 


49 f 


3> l 


Aptuchi fanum 


49 v 


5» f 


Phycus promot.cx' Caftellu ( 50 


5i a 


# Appollonia 


50 6 


^ I 


Nauftathmos portus 


50 | 


5v f 


Eryhtron locus 


5° * 


51 5 


Cherfis villa 


50 z% 


5 1 ? 


Zephyrium pfomot. 


9 


■ 5t * 


Darnis 


5 l ? 


51 4 Ab ortu vero folis fjneshabet Marmaricae 
pte iuxta extefam linea a Darnide, v"fus me* 
ridie,vfq?adfine.Cuiusfi£us 514 l<$ 
A meridiedeferta Libyc iuxta Iineam' exteii 
famjconiungentem duos terminor 
Habetaiit ^uiciamotes q appellaf Hefculis 
harenas^quorumediugra.habec 455 tp 
EtVelposmontes 47 f 3 29 z 
Et Boecolicum monte yi %6 t 

Etpaludes marinos , eteu q a Lathpneflu. 
diucrtit,cui 9 mediuc6tinetgra.47t4 51"^ Et paludem,que fob Paliuro eftyn qua 
Conchylium 5: 51 6 

Teneht auc prouincia fub Pentapoli quide 
Barcite,aboriencaliplaga hortoru Hefperi.< 
du,quibus magis etia ad oriente Ararauce* 
lcs.Sub hortis aut Hefperidu func Herculis 
citmuliarenofi.Etqui magis onetales funt 
Afbctc.Pofi: iuxta Aphrica fub Velpis mo 
tibus Macatutse. EtdeindeLaganicorum 
fpecus.Magis aut orientales ipfis funt pfil 
li. Etdeindelocafuntfcraru plena. EtSil* 
phiophera regio,necnon Libyedeferta 

Ciuitates mediterraneg in prbuincia 
hc fuht # Cyrenc 


5° e 


5» 3 


Archilc 


JO z 


Si? 


Chcrecla 


48 % 


31 


Neapolis 


+9 t . 


51 


Artamis vicus 


49 *4 


$1 $ 


Zemythus 


49 zi 


51 ? 


Barce 


49% 


50 z 4 


Rhaga 


49 f 


Si , 


Celida 


* 

5°i 


5o | f 


Hydra & 


50 z 5 


%QZ% 


Ahbaca 


49 6 


%o6 


Thinris 


5° * . 


50^ 


Cenopolii 


!5° *? 


Jo f 


Phalacra 


49 *$ 


JO z 


Marabiha 


48 j 


$0 \ 


Auritina 


49 f 4 


:<?| % 


Acabis 


50? 


*9 | 


Maranthis vicus 


47 f , 


*9 5 


Andan oppidum 


47 ! 4 


** i 


Echinuspagus 


49 * 


* 8 I 


Philonis vicus 


5 1 


*! ?- . 


Arimantis oppidum 


5 1 


:S 1 %\i Infulzeautem penes regionem funt 4 
Myrmexinfula 48 3 , Ji 5 f 

LaeafcuVencrisinfula 50 5 \\%%\x MARMARICAE LIBYAEET 

AEGYPTI TOTIVS CIR< 

CVMSCRIPTIO CAPVX \3. 
TABVLA .111. APHRICAE (^^ 

ARMARIC A 
cu Aegypto terminat 
sboctsfu Cyrcnaica, 
iuxta linea,que exten 
diturper Darnidem 
ciuitate,etparte inte* 
rioris Libyaz fubco* 
dem mendiano, vfqj 

fmem,cuiusfitus 51 4" *5 

Afeptentrionibus vero Aegyptiaco pelago 

iuxtalitoris defcnptionem hanc 

Marmariceprefeciure feu Nomi 

Axylis villa 51 5 

^sCherfonefusmagna 5: St 6 

* c 

5*4; 

«: s 
^ i « 

5$ ' phthiaportus 

Paliurus 

Batrachusportus 

Petreparueportus 

Antipyrgus 

Scythraniusportus 

Cateonium promont^ 55 z 4" 

Ardanis promontoriu 54 t 

Petraemagneportus 54 6 

Libye Nomi litus 

Panorinus portus 54 3 t 
Cathabathmos magnus 54 z 
Aenefifphyraportus $5 Zygris villa 

Chetteavilla 

Zagylis villa 

Selinisportus 

Trifarchi villa 

Apis 

# Parsetonium 

pythis extrcma 55 \ 
55?. 
55 *4 

57, 
57 6 5 l2 i 

51 $ 

51 4- 

ji| 

$»? 

51 * 

M 

51 i 51* 
5i +, 

51 ? 
51 £ 
51 $ 

51 U 

51 lt 
51 K 
51 tf 
GreafgonyfeuVetulcportus 575 jiif 57 I Callij promont 
Zygisportus 57 5 

LeuceacT:e,velAlbulitus 57 Hermeaextrema 
Phocnicis portus 
Antiphiravilla 
£)erris extrema 
Leucafpis portus 
'Glaucumpromont. 
Chymovicus 5S . 
5* % 

58 2 3 

59 i 
59 6 
59 * Mar ( eoti Nomi littora 

Plinthinc 59 * 4 

Cherfonefus parua portus 60 51 6 

511? 
$16 

• 

5147 

5 1 ? 
51 u 

51 1 1* 

51 5 

51 1 

51 rs 3, L 
51 u 
^G5 g 

6t f? 

6%-h 

6% z\l 5t 

3i lf 

$n| 
$uf 
5ii5 t 

Jl ? 

$»'3 

31* 

51 i 

3' £ 
Ji £ Tocins Acgypd Metropolis 
'# Alcxandria do z 

Menelai Metropolis 
Canobos 6oi% 

Nili oftia Septem t 
Heradeoricum ofhu 6o i 31? 
Boibitinum oftium 6\ % 
Sebcnnyticum ofhu 6\ f 
PineptiiTiipfeudoftomu 6\z% 
Dioicos pfeudoftomu 6t % 
Pathmcticuin oftmm <s: | 
Mendefium oftium 
Tanydcum oftium 
Pclufiacumoftium 
%l Pelufium ciuitas 
Gerrum terminus 
Cafioddis 
Caffium tf$ f \ $,3; 

Eruptio Sirbonidis paludis c»3 f 3 rf %\6 
Oftradne 64. jj f $ 

Rlunocorura 64 f 51 f % 

Anthtedon 6+ f j $1 f 

Ab oriente terminatur parte f udca?, que eft 
a b Andiedone duitate vfcB finem, cuius 
imjs <$4 4: 30 5 

Et inde Arabia Pemea vfcp ad Heroum 
vrbem interions partis finus Arabici, 
cuiusfitus <J$ f »9 f % 

Ec pteArabidfmusiuxta Iittoris defcriptio 
ncm hanc. Poft intenorcm finum prcfacu, 
qui gradus habet 6\ z 

Ariinoe dj 3 

Clyfinaprcfidium 6$ 3 

Dfcpanupromontoriu 64 
# Mi fo rmus 6+ f 

Philo ttcras portus 645 
Aiasmons 6\ % h t 8 f % 
17 ? 3 

t 7 i t6 <J4 | 


*5 


<*4 z 


?5 


H|3 


*5 


<f4 2 


*4 


54 u 


*3 


t>+ :| 


** 


^5 


*J i<J 

£ 1 

z' Leucos,hoc eft Albus portus 6\ f 

Acabemons 

Nechefia 

Smaraodus mons 

Lcpte excrcma 

i$. Bcrcnice 

pencada&ilum mons 

Bazium promonconu 

Ameridieaucedefiniturlinea inde cxtenfa 

vfcpadprefatum fineminLibya lnteriori, 

cui Imeae adiacet Aethiopia , quar eft poft 

Acgyptum.Montes autem inprouindain* 

fiCncsfuncBafcifse 

Qiiorum medium 

Et A naogmbri motes 9 3 
54 *7 t 50 | 
$0 i 

*9 2 
16 3 EtAfiphusmons 55 * 

EtAfpismons 57 * 

Et O^damus mons 58 
Et Thinodes mons 58 * 
EcAzarmos,cui 9 fmes 51 i *3 «t 5$ *S * 
EtLibidmontesab ocddentali plaga. NiH \j 
amnis,quorum fines 6\ i<? et 60 i i$ i 

Paludes autem ha?funt 

Cleartis palus 5« % «f | 

EtLaccipalus 55 J *<* 5 

EtLycomedispalus 57 t *4 
Et Solis fons 58^ *8 4 • . ' 

EtMariapaJus 60^ 3o ^ 3 

EtMoeridislaais 60 f «9 5 

FtSirbonispalus 64^ 3> 

"Tenencaucplagam maxime fepKntrionale 
Marmarice Nomi Libyarchc,&: AniricCjcV: 
Baffachit^Sub quibus Apodmate.Poftea 
qui eciam is auftraliores funt, Augilc, quo> 
rumficus 5: i «8 

Poftquos Nafamones , & Bacatc» Poftea 
Auchife,SYTapanite.Poftquos Sencites et 
Obilas. Poftea Aezari 
Libyp aut Nomi,q ue fupra mare funt,colut 
Zygritc,&V ChattanijcV Zyges.Meridiona 
lia tfo Buzesjbi Ogdemi. ! } oft quos Adyr 
m achid*. Poftea Hamoni aca regio,cums 
fitus 55 f *3 

Poft Anagobri.Poft Iobachi,et Ruadits. 
Mareoti tfo pars,qucman iminet Teiuadi 
dt. Interiora au t tenet Gomate,ec proiodit^ 
Poft qs Sdthiacaregio,cui 9 fit^ 60 3 Jo 6 
EtpoftMaftite,His etia auftralioraincolut 
Nitriote,oV Oafitg,quoru fit 9 59 z z?z 
Poft quos Libyegyptij 

Iuxtaauttotuauftrale Iatus Marmaricae, ac 
Libyas pertingitharenofa 6i ficca regio 
Vniuerfum vero httorale latus mxca ArabiV 
cum finum tenent Arabes Aegyptrj.Icthio*' 
phagi,in quibus dorfa montium funt 

Troigilapidismontis 61 

Et Alabaftrcni motis 6$ 

Ec Porphiri d monas 6$ 

Et nigri lapidis <Jj 

Et Bafanid lapidis (J4 

I n Marmarica oppida mcditerranca 

haecfunt 
Lcucoe 
Moncheris 

Leuce vel Albe camini 
Meneiaus t 9 % 
tS 
t6 | 5« % 
9 } 5> 30 

5o 
$1 z ■$ *% 
"Gaphara 
Mafuchis 
Mafadalis 
Abathuba 
Leucgvd AlbeNap? 
Tacaphuns 
£)iofcoron 
Migo 
Saragina 
Alo 

Mazatil* 
Billa 

Et in Augilis } & ih Nafamonibus 

Augila 9 z 

Etmagrildcus 54 5 

Libycautcm Norhi & vicus hi funt 

Tachorfa 

Aziris 
Nemcfium ij x Tifarchi 

Philonis 

Sophanis 

Bibliaphorium 

Scope 

Callrj 

Leodamanrinum 

Catabathmus paruus 

Pedonia 

Pnigeus 

Glaucum 

Tuccitora 

Thanuthis 

Pednopum 

Oimax 

Siropum 

Mareotis 54 * 

55 t 

v h 
55 \% 

55 \$ 

S<S 2 

*£* 

57 1 

57 * 

5» f 

58 ' I 5 2 

55 i 
55? 

57 i 

57 i 

53 

Et in Hammoniace 

Alexandri caftra 56 5 

EtHammoruduitas 55: % 5o 

Jl 

So 2 
$0 5 
$0 | 
$0 f 

50 j 

sO 2 
Jo 

51 
So 

$1 
5o 

$0 

*°*« . 

** f * 
*9 5, 

Jo £ 
28 5 4- 
«f'J *8 & 

*8 * 3 

« 

2 
« , 

1 % d Mareotiautem Nomi , Ciujtates & viHas Monocaminum 

Halmvrae 

Tapofiris 

Cobrj 

Antiphili 

Ierax 

Phrmuthis 

Palscmarievicus 

EtinScythiaci regione 
Scyathis 60 5 59 6 

S9 !. 

59 1 

59 ? 
tfo 
60 50 2 t 

JO 2 5 

JO ^ 

$0 3 

^° 1 

Jo 3 

Jo * 

30 6 Banchis 
Dionyfias 

EtinO a f'hs 

Oaffis parua 60 ^ 

& Oaffis magna 59 z 

Ipfeaute Nilus,& Nonii ,qusc drcaipfum 
funt,pterea infigriiores duitaties iic fe h abet, 

Magnum Ddtavocaturid ,iuxta quoddi 
uertitur fluui 9 dictus Aoathofdemon, hdc 
eftbonus genius, qui peroftiu Heraclcoti 
cu defluitin amne appellatu Bubafticii ,qin 
effluitperoftiuPelufiacu, Situs auteeftdi- 
uertigrj ad Deltam 6t io 

Vocatur &paruum Delta id , iuxta quod 
fcinditur Bubaftiacus fluuius , in amnem 
Bufiriticum,,qui excurrit per Pathmcticum |^g 
oftium. Habctautcm paruum Ddta 
fitum 6z \ 30 % 

Vocatur & tertiu Deltaintcr pdicta ferme 
id,iuxta quod fdnditur Bubaftiacrs, ad flu M^ 
uium per Thribeurh oppidii excurrente, & £»Sg|S 
per Pincptioftiuegrediente,ouius &ipfius W^fl 
tertii Ddtc fitus eft 61^ $0 12 Iglnd 

luxta aut magniT Dclta diuertiturab Aga' mBm 
thodsemone fluuio ad feptcntrioncs , pviov |F§fej J 
quide,qui vocaturPhcnnuthiacusftuui , |^;;^ 
qui fluit peroftiu Sebcnnyud"i,eiiifq: diuef ||*' ,; ^ 
tfgium gradus habet 6\ z jo % 

Ddndefecundus amnis Taly nominc, qui W6m. 
exit per oftiii Bolbitinu , cV ipfius Taly flu # ' 
ujidiuerrigiugradashabct 6\ jo 2 \ 

Vnde& Buticus fluuius , &qui dciiiceps 
cft,pcr cquediftantcm cjuodamodomanti- 
me pofiturc coniugut & Phcrmuthiacu, & 
Athribiticum.& Bufincu,& Bubaftiacum 
amncs,equibus 1II1 quidem in mare,g adia 
ccnces paludcs Iacufcr; excunt, iuxta reliqua 
oftia. Ali-iveroprcfatisamnibus magnis 
lmmifcetur.VocaturautcomunivocabuIo 
rcgio , qusc circa hos cft fiuuios, Infcrior, 
cuius Nomi & Metropoles funt 

Ab occafu magni fluui), cum a mari indpi 

riius prouificie Alexandrinorum Nomos 

ctmetropolis 

Mercuri)duitas parua 6i $023 

Andropolitcs Nomus & Metrdpoljs 
Andron,hoccft virofudaitas 6\ 3 50 % Lctopolites Nomus &MetropoIis 
Latoncciuitasmediterraneac>i z_ jo ll 
Inter autmagnum fluuiu &Taly fluuium 
ab ortuciufdem magni fluufj 
Metditesnomos&metropolis 6\ 3i 
Inter vero magnu fluuiu & Phermuthia* 
cum amncm ciuitates hefunt 
PhthenotiNomos&Metropolis k 
Butos 6\ 3 30 z % 

Cabafitcs Nomus & Metropolis 
Cabafa 6\ z 50 f 

Saites Nomus &metropolis 

Sais 6\ I 50 f 3 

Et apud magnum fluuium ab occafu 
Naucratis ciuitas 6\ % 

Profopitcs Nom us- & m ctropol is 
Ab ortu f°l ,s iuxtamagnurnfluuium " 
Nicij 6\ z 50.5 

Inter Phermuthiacu et Atribiticu amnes 
Sebenites inferiorlocus &Metropolis ipfo 
rum 
Pacheumunis <?i 5 31 

Xoitcs Nomus.&Metropolis 
Xois 61 3 30 ?.? 

Phthcgmuchi Nomus & metropolis 
Taua 6\ 3" jo 3 u 

Inter Athribiticum & Bufirieicum amnes 

Nuphites Nomus & Metropolis 
Nuphis 6%\z 50 3 

AtbribitcsNomus&Metropolis . 
Athribis <Jj 30 « 

Mendcfius Nomus &metroplis 
Thmuis dt §: 30 ? 3 

Sebennytcs fuperiorlocus & metropolis 
Sebennytus tft % Jo f 

Bufintes Nomus & metropolis 
Bufiris &t I 30 % 

Leontopolites Nomus &metropolis 
Leonumduitas 6i\ 30 z\t 

InterBufiriticum aut & Bubafticu amnes 

Netit Nomus & metropolis 
Panephyfis 6x 5 51 rJ 

Aegypti fitus 
Tanites nomus & metropolis 
Tanis 6%z% 30 

Pharbe itcs Nomus & metropolis 
Pharbxthus 6% z % 30 

Ab orientali parte Bubaftiari fluufj 

Sethroitcs Nomus & metropolis 
Herculis parua vrbs <Jj | 31 

Arabiae Nomus &me t tropolis 
Phacufa 63 5 3o *3 3 3 Bubaftios Nomus &M t etropolis % 
Bubaftus 6%Vi 305 

Heliopolitesnomus & mctropolis 

Onrj 6i z 30 £ 

Et in fmibus Arabias & Aphroditi 

ciuitate 
Babylon 61 i Jo , 

Heliopolis 6% \ %9 

Heroum ciuitas 6} z %9 

Perhanc & BabyloneCiuitateamnis Tra> 
ianus fluit.Queautmagno Ddta & infe> 
riori regioni Auftraliora funt Heptanomi 
vocatur.Et eft primus Nomus Memphites 
etMetropolisaboccafufluur) ^ * 

& Memphis 6\ z % %9 ? % 

Similiter ab occafu flu.meditcrranea duitas 
Acathorum 6\ 3 19 % 

Poftea iuxta ea parte,qua fcindicur fluuius 
infulafaciens Heracleopolite nomum 
Etininfula 

Niliciuitas mediterranea 6t %9 z 

EtMetropoIisapud occidentale parteflu. 
Herculis duitas magna 6\%% 19 6 
Ab occafu vero infulas 
Arfinoites Nomus & Metropolis 
Mediterranea Arfinoe cfi £ X9 | 

Etportus Ptolemais 6\ 5 %9 ? 

Ab orientali parteinfule 
Aphroditopohtes nomus & metropolis ■ 
Eiufde nois Aphroditopolis %6 % %9 3 
Poftea fimiliter ab oriental 1 parte mful x 
Angyrorum ciuitas 6% 3 «9, 3" 
Conueniuntaut fluuij , qui infulam faciut 
iuxtafitum %6 %% z % 

Coniungiturautfluuio aboccafu Nomus 
Oxyrynchites & metropoiis mediterranea 
Oxyrynchos 6\ % %% 1 3 

Poftea fimiliter Nomus Cynopolites & 
Metropolis ab occafu fluur) t 
Co 6\ % 3 t8 3 

Cni opponitur in infula f 
Cynon vel Canum duitas 6% % 
Etdeindcab orientalipartc fluurj 
Acoris 6i *S f 

Et mediterranea 

Alabaftrorumciuitas 6% % *8 3 
Poftca HermopUites nomus & metropo^ 
lisab occafu fluurj mediterranea 
Hermetis vel Mercurrj duitas 
magna 6\ 3 . «8 f 12 

Et ab occafu flu.adiacent cufto* 
die 6\z% 1%% %% z\ 

%& & & & JJ^I p * ^ '^nnrr 
Ab onentali autem parcc Auur| Nomos 
Antinoetes&inipfometropplis 
Antinoiciuitas 6:1: tS 6 

Cui Nomi afcribuntur Afiteduc: 
QiicautadhucauftralioraHcptanomis 
funt vocatur Thebais,Et loca fupcnora. 
Sunt cx hic ab occafu quide fluun Lycopo 
ji t cs,Nomus,cx'Meuopolismediterranea 
Lupomm riuitas 6\ 1 % x% 

Hypfdites Nomus,& Metropolis 
Hypfde 6t ty ! % 

Aphroditopolites Nomus cVMctropolis 
mediterranea. % 

Crocodilorum ciuitas 6\ 5 17 % 

Thinites Nomus &Metropolis 
jJiPcolemaisHermei 6\ z f 17 6 
Pofteariuicas mediterraneaab occafu fluurj 
Abydus e>» # t6 z % 

£)iopolites Nomits 67 MetropoJis fupeno 
rumlocorum t ^ t 

Dios,hoce louis ciuitas parua.c>i z'$ X6 3 

Tcntyrites Nomus cVMetropolis^ 
Tentyra 6\ z % ",6 6 

Etvicusmcditerraneus t t 

Pampanis 6\'i tj z % 

Poftea Memnon c\'mediterraneus vicus 
Tathyris 6\ z t$ z 

l Hermonthites Nomus & Metropolis 
Hcrmonthis 61 t 3^ ^ t$ 3 

EtdeindeLatorumciuitas 6\ z% :j , 
Apollinis ciuitas magna 6\ z % "-\ 3 

Poftea vicus m cditerrancus 
Phontis 6\ \ t4 5 t 

EtinfulaElephantina 6\ z »J 5 ; il 
Ab orientaliautparte fluui] Antaeopolites 
Nomus & Mctropolis z 

Antei meditcrranea 6t .5 , iy | 
EtdeindePaffalus 6t % ty z 

Panopolites Nomus & Mctropohs 
Panorumauitas 61 ty % 

Poftca Lepidotoiii duitas 6i x6 z 3 
Poftea Chcnobofcia 6i t t6 z 

Poftea Noua ciuitas 6t 6 16 % 

Coptites Nomus ckMetropolis mediter* 
ranea f 

Coptos ciuitas 6t % % td 6 t 

Poftca Apollinis duitas pua.c>t * tj t 3 U 

Thcbarum,Nomus cx' Mctropolis t 
%. Dios vel louis ciuitas magna 6t fj z 
Poftea Tuphium 6i tj h % 

PoPca Chnubis 61 

Poftea Elithya,hoc eft Lucinaduitas 6t \Z\i t-j-*t 

PofteaToimediternmea 6:4" H *• 
PofteaOmbi 6% t^ t 

^PoftcaSyene 6t .*$ z 3 

Poftea Dodecafchoeni acuvWientahp rce 
funt Ar c \bcs dicii Adei, in quibus ab o:ie 
tali partc fluurj, poft Cataractam panmrn, 
cuiusfitus 6\ z 3 t t5 2 i 

Hyera,hoceftsacra Sycamin 9 6\ z% %\ 5 
Philae 6\ "3 "-% z 

Metacompfo 6\\ *> U 

Cotrahacaboccafuflu.pfcicis 6\ 6 x~-> « 
Intulg aut Libye & Aeoypro adiacentes 
in Aegyptio peb^o 

Aedonis infula 

Tyndari} fcopuli tres 

Acnefippainfula 

Phocufe mfule dug 

Pedoniainfula 

Ddymeinfulcdug 

Pharos infula 

ln Arabico finu inful r hje 

Safpircneinfula 64 z 3 

Aphioditesinfula,hoceft\ 7 enens 65 i 15 

Agathonis infcla 6<, ?$ '3 

INTERIORISLI BYAE SITVS » \ ; 
5« M 

58 z 
60 
60 3 51 
5' 

5> 
5i «S CAPVT 'VL^ l.t TABVLA ,1111. APHRICAB 
1 BYA intcriordc 
finitur a f:pccntr:o^ 
nibus duabus Mau 
ritanrjs, cVAphrica, 
atcp Cyrcnaica,iuxta 
expofita? ipfaru me 
ndionales lincas. 
Ab orcu tfo fol is par 
ce Mannarice iuxra 
mendianu Dardancc cimcatis, \'fcj5 cxpoii^ 
tu MaiTnaricefine, acecia Accrrlopia, qux 
fub Acgypto eft, ex eodem meridiai 10 ^fq^ 
adfincm,ojiusfitus ji 4 i ~6 

A meridic aute incerion A.dhiopia, m qua 
Agifymba cft rcgio,uixta lineam, quccft a 
prcdicto finc,vfcp ad clt, qui eft fecundum 
Hefperiu &magniTfinu r ncupatucxtcno 
rispelagife:cfuim,Cuiusl.ais 14^ 5 
Ab ocafu tcrminat occidecali occano a pfa 
tofinuyfqj Tingicancs ,A launcaniefncm, 
Cuiusiuorcaficfehabet .u p.-rceTngita 
ni:c: v launcanie,auus Ctusu< fc habec Stf 


Siibiflii.oftia 9* 

Salathi flu.oftia 9 

:"£sM| Salathosduitas 9 

"°|| Chufari flu.oftia 10 
Ganaria cxtrema 9 

Ophiodi flu.oftia 10 
^ BcgaziCiuitas 1» 

| Nurj flu.oftiai 10 
Salucntia extrema 9 z 

Maffjeflu.oftia 10 i 

^fi Iarzitha Ciuitas 10 

ji Daradi flu.oftia 10 

jjj Magnus portus io . 

II Babihaciuitas 10 I 
' Arfinariumpromont. 8 

RylTadium promont g f 

Poftca in finu Hefperio 

Stachiris flu.oftia 9 t 

Pcrphofius portus 11 

Catharum promont, i: t Niseflu.oftia IK X 

?5 

xx 

XX 

xi 
*o 
Xo 

19 

lS 
17 

'5 

! 5 

»4 

i$ 

i: 

u 

u 
10 
9 
9 
«J 
* I 

5? 8 Hefperi Ceras,feu Cornu extrema 
Maffitholiflu.oftia 14 
HypodromusAethiopie 14 
Montcs aut in hacLibya"infignes funt Ma 
drus mons ,aquo fluuc,qui a Salatho flu* 
uio vfq? JVlalTam amnem excurrunt , cuius 
montis medium contmet 14 19 
Et qui appellat Sagapola mons , a quo Suo 
bos am nis fluit,cuius mediu cotinet 15 XX 
Et Ryffadius mons,a quofluit Stachirflu. 
facicnsiuxtaipfum Cloniam paludem, 
cuiusmediumcontinetpartes 17 11 
Etmons,qui deora Currus appdlatur, Ex 
quo Maffirholus fluuius excurr/t 19 < 
EtCaphas mons,ex quo Daradus fluuius 
labit.Cuiusmediucontinetgradus 17 10 
Et mons , qui vocatur Vfargala , a quo de^ 
fluitBagradasamnis,cui 9 mediu5il *o % 
Hicper Aphricam deiatus in mare exit, 
juxcafiftim 54 Jt f 

«Jg|| E £ mons Girgiris , a quo Cyniphus flu.la« 
mtM bitar,originem habcciu&caduos u> 
tus 40' xi & 45 a 

Adunatioautemduorumfituu 4: ^5 
Et mons,qui dicitur Thala, cuius medium 
Jcorttinet $ 8 10 

||j EcGaramanticavallismons 50 10 
Jr| EcArualtesmons 55 5 

BtAranpasmons 
47 z u n mcditcrranea^o fluuntamnes maximi, 
nempeGir,coniungcns Vfurgulam mon' ^S "em,&va11em Garamanticam,a qvio diuer^ 
cens amnis continet fccundum ficu 4t 16 
Qui paludes facit Cheloilidas,quarurri 
medium 49 *o 

Etqui defidc, Scvtaiunt terra abforbtus 
aliumeducicflu. Cuius terminus ocdden* 
talishabetgradus 46 16 

Orientalis autcm pars fluurj Nubam palu# 
dem facit,CuiuS fitus 50 15 

Et Nigir fluuius iurigens &ipfe Mandru 
ct Thala montcs. Facit aucem & hic Nigri* 
tepaludenijCUius fitus 15 18 

Etad fepcentriones diuertigiabiriaconfti-' 
tuitadScigapoIa fcilicet & Vfargala mdn* 
tcs.Adortumautemdiuertioiu vnu fupra 
paludemLibye,cuiusfitus 55 16 1 

Ad meridie autem diuertigium vnu 
fupra Daradori fluuium,iuxta duos 
fitus xi 17 & xi 15 | 

Subiacetaucem Mauricanrjs Geculia; 
AphricK vero & Cyrenaice, deferta Libyae 
Maxime verogentes Libyam incolucGara 
mantes,nempe qui prorcnducura Bagrade 
fluurj foncibus vfcp adNubam paludem 
Et Melano Gctuli , qui tenent quecuq? in* 
ccriacent mter Sagapolam montem & Vfar 
ga!a. 

Preterea Pyrrharorum Aethiopum gcnus, 
qui magis ad auftru renduc,q? Gir fluuius. 
Et Nigntoru Aethiopum gens, qui magis 
Septcntrionalcs funt Nigrite amne. 
Et Daradorum popuh,qui terient,quaj 
fupra mari funt eiufdem fluurj norhine. 
Et Perorforu genus , qui procul amarima^ 
gis orientales funt , cp mons , qui Deorum 
currus appellatur. 

Et Odrangidorum Aethioputft , qui' tenet 
quicquid iacet inter Capha & Thala mon* 
tcs. Et Mimacorum , qui fub ipfo Thala 
monte funr. Et Nuboru,qui tenentoccide 
talia vallis Garamanticse montis. Et Dcr* 
bkorum , qui- magis ad occafum vergut,q) 
Aranga mons, 

Minoresdeindegentes tenent,qua; fupra 
mari funt poft Getulia Autolate , & Siran 
gae,& Maufoli,vfq? ad Mandmm monte. 
Poftea ad eundfori & Rabfj , &Malcoe,& 
Madori,vfcp Daradas.Poft quos Sophu^ 
cgi. EtfubRyfladiomonteLeucethiopcs. \ 
Inter qs & Pyrorfos , Pyrrus extedit capus. 
TT^^T^f^^ T"^* 
, oftea Sagapola motemagis feptetriona/ 
lesftmt Ph rnfrj. Vfargala ^omontema' 
eis feptetrionales funt Natebes.Girgiri atit ; 
nionte Lynxamatc,cV Samamycn. Et inter j 
Madrummontem,&Saoopola, Salthi,&: I 
Daphnite,& Zamazrj,& Aroce , et Cecia* j 
ni vfq? Nigrites Aethiopes funt.Sub Vfar 
oala vero montc Suburpores. Sub Girgin 
vero monte quafi ad Garematas Macoi, cV 
pauchifeA' Calite, vfq? ad Nuba palude. 
Poftea Darachs magis orietales funt Ma< 
churehi.Sophuceis aut Soluencrj. lis anti* 
ccli funtetPhaurufrj,& Churite,et Stachi» 
YXi vfq? ad Capham montem.Jnter quem 
mptein Stdcorumcurrum tenentOrphcs. 
Sub quibus Tarualte,ct Matitcs,et Africe* 
rones gens tnagna. 

Rurfus Odrangidis auflraliores funt Acha 
nise.Et Mimacibus Gongate. Poft quos 
Nanofbes. Poftea Nabathre vfq? Arualtu 
montem. Incerautem Libyxpaludem, & 
Thala montem funt Alitambi,et Maurali. 
Inter hos vero & Nubas Armiae, et Tha# 
le,ac Dolopes,et Aftacuri,vfc]3 valle motis 
Etmagis feptentrionales funt , q? Aranga 
mons Arocar. Orientaliores vero Afaracg. 
Inter Derbicos autem & Arualta montem 
funt Dermones.Et fub Africeromb 9 quafi 
ad Libonotum funt Aganging Aethiopes. 
Quibus orietaliores funt fubipfo Arualta 
mote,vfq? ArangamoteXylinces Aethio* 
pes.Poft quos Achalinces Aethiopes. 

Ciuitates in regione nominantur 

luxtaluushc 

# Autolalx 10 

Thuilath u 

Tagana 

Magura 

Vbrix 14 % 

3js larzitha \6 % 

SuperNfgircm autem fluuium 
diflitg duitates hg 

Thalubath 18 5 

Maluchath :o % 

Tucaba 18 t 

Byntha :o ? 

Et fub fluuio ciuitates hg 
Anygath :o I 14 

Apud ipfum fluuium a parte eius 

Septcntrionali 
Pefide i'9 18 it-5 

1: ! :i 5 
:o jf 

h 

1: ^ :t % 
:o:£ 

iA 

u Thige :i _ 

Cuphe :$ \ 

Nigira Metropolis t5 \ 

Vellegia *S * 

Tagama 50 

Panagra 5' 

A partc mcridionali fluuij 

Thupe 16 % 

Punfe 18 

Saluce 19 

# Thamondocana :$ 

Dudum :i 

Iterumiuxtaprincipium Bagrade fluurj 

Silice :$> 

Buthuris 5» 

Anygath 55 

Thabudis 54 

Sicathorium 54 

Capfon 54 »7 

i? 

17 
11 

17 
\6 

\6 
»7 
»7 
17 
15 14 

H 

H 

:: 

«5 
:t Circaoriginem Cinyphis fluuij 

Gelanus 40 :o 

Vanins 4 1 n 

Samas 45 *5 

Bouta $? *« 

Bedirum ^ 1 *» 

/sGaramaMetropolis 45 :i 

Tumelitha 4 1 '9 

Sub Gira fluuio 

# Gira Metropolis %6 18 

Et apudipfum a Septentfione 

Thycimath 58 

Gua , 59 

Badiath 40 4 

ilfcheri 4* f 

Tucrumuda 41 s 

Thufpa 45 

Artagira 44- 

Rubune ^ tf 

Lynxama 4'3 

Infulgautem Libyeadiacencin oceano 
occidentali 
Cerneinfula 5 

IunOnis,qucAutolaainfuIa 8 
Ec fortiinatas infulce 
lex numero 
Aprofitus,vel inacceffibilis infula 
Here,hoc eft lunonis infula 1 
Pluitanainlula 1 

Cafperiainfula 1 

Canariainfliia 1 

Pinturiamfula * »9 
19 
»7 
\6 

»5 

17 
iS 

i 5 \ 

> 2 
1 16 

15 £ 

1: 5 
11 

10 5 
AETHIOPIAEAEGYPTl 

SITVS capvt mi\ TABVLA .1111. APHRICAE 
ETHIOPIA quj 

fub Aeoypro eft,defi 
nitur a Septecrionib 9 
expofito latereLibye 
acAcoypti. 
Aboccafuparte inte^ 
rioris Libyae, luxta \v 
neaexpofitam p. meri dianum Darnis^vfq? auftralcm Libyefme, 
quieft 51 4. Erauftralioreft 5 6 
A mendie linea,que cxtenditur a fine hui 9 , 
iuxta reliquainterioreAethiopia, vfcj^ ad 
Raptupromoc.cuiusfitus 7}\\ 

Etauftralior 8 5 u 

Ab ortu yo folis rcliqua Arabici finus gte, 
et demdc mari rubro , ac Barbarico pelago, 
quodvfcp Raptu pcrtingit promont. iuxta 
defcriptioncm litoralcm hanc 
Poft Bazium promont.quod dicftum^eft 
Prionotus mons tf$ »* x 

Chcrfonefus tfj x « t 

Mnemium promont. <f 5 6 ti t 

Ifiusmons #5 ? *i f 

Bathus vel profundus port 9 tf$ ti 
Diofcorum portus,veI Caftoris & Pok 
lucis 65 x\ 

Dimctris , hoceft Cereris Scopias pro^ 
mont. 

Afpis promontoria 
Diogenis promont. 
Sacyrorum mons 
Monodadilus rrions 
Gaurus mons 

Thcon Sotemm, hoceft deorafalutarium 
portus cj> 5 17 1 

Euangdorum, idefi bonorum nunciorum 
portus . 65 £4 17 

# Ptolemais ferax 66 t i5 3 iz 
Sabaftricumos 65 2 ltf 
Ara amoris promont, 57 1$ 
Magnumlitus 66 14 4 
Colobonterminuspromot. 68 15 "5 

EtinAdulicofinu 
Sabathduitas c?S £ it .5 

Moncuofa Cherfonefus 6% ix 6 

# Adulis 67 11 * 65 \ 
6< >\ 
«i\ 

6 n 

6 5 I 
65 3 Jo 4 

* • 
18 « 1 srrttiftrs 
lio:boc 
eftvtcra 
Acqu(* 
noccw 
lcni. Croni vel Saturni promont. 61 n % 

Antiochi Silen 7* c , ,0 4 

Mandaithvicus 75 1 4 l0 * 

Arfinoe 75 * 4 to 

Poft angufta in mari^rubro 

& Direciuitas 7 + * J 1 

Poftea in Aualite finu 
Aualites Emporium 74 8 ? 

Malao Emporium 78 ^ c» 

Mondi Empormm 78 4 

^Mofylopromot.cVEmporiu 79 
Cobeemporium 80 8 

Elephas mons 81 7 

AcanasEmporium 8t 7 

# Aromata promot. & emporiu 8$ 

In Barbarico finu 
Panovicus 8? . 5 

Opone Emporium 81 4 4 

Zingis extrema 81 $ 

Phalangis mons 80 % 

Apocopon 79 J 

Noticornupnomont, 79 
Paruumhtus 78 

Magnum litus 76 

EffinaEmporium 7? tf 
Serapionis port 9 &,pmot, 75 Auftralis 5 
Tonice Emporiu: 7% Auftralis 4 4" 
Rapti fiu.oftia 7* Auftralis 7 

Rapta Metropohs Barbarie parum a mari 
diftans 71 Aultralis 7 

Raptupromot. 7525 Auftralis 8 f it 
Reliquu vero Nili, poft maiore cacaraclam 
defcnbetur per vicos ei attinetes , quorc fic 5 ' 
ita fe habet. Poft Pfelrin &.' magnu Cata* 
racte,cuius iicus habet gradus e»o z XX % 

Aboccidentali parce fluur) vicus hi 

pofiti func 

Tafitia 

Boum 

Autoba 

Phthur !>.. 

Piftre 

Ptemythis 

Abuncis 

GambyfiErarium 

Erchoas 

Satachthae 

Mori 

Naci 61 19 

Thatis e>i 17 

Ab orientali parte fluuij vicus hi func 
Pnups 6t xx 6 6\ l 

6t 

6\ % 

6\% 

6\ 

61 

$9 * 

59 * 
59 | 
tfo | 
<f8 t 

6X 

6\ xx 'i 
xx t iz 

xx % 

t 

Jo "5 

to 4 

:o 

18 

18 

18 

- t 

18 % 

1 
£ $ '# ^ ^ # * ^" «" 
^ ^ nj ^-rr^ 
Berithis 

Gerbo 

Pateta 

Ponteris 

Premisparua 

Arbus . 

# Napata 

Sacole 

Sandace 

Obadari 

Premis magna 

MEROE JNSVLAE SITVS 6z + 
61 

6\~6 
60 ■ 

60 % 
6* 
6$ 

61 i 
61 :it 
:l 

:o % 
:o 

i 9 ! 
18 z 
:o t 
i 9 | 
18 z 
13 
»7 CAPVT -Vllfr TABVLA .1111, APHRICAE; j INC infula efficitur 
Meroe regio , a Nilo 
flimio,ab occafu affl u ^ 
ente, & ab Aftabora 
fluuio,qui aparteeft 
orientali, In ea ciuita/ 
teshaefunt 

* Meroe <fc i & 5 it 
* | , y £ 6i 
6t 1: 5 Sacokhe 
Efer 

Darum vicus 

Pofteaconiun&io Nili & Aftopodis 
amnis 6t it 

Poftea coniuntio Aftaborgfluurj, & Afta* 
podis 6% $ n | 

Poftea vbi Nilus vnus efEcit a fluenfibus 
amnibus exduabuspaludibusfuperiaccn* 
tibus 60 Septetrionalis : 

Paludum autem ea , qu^maxime occidem 
talis 57 Auftralis 6 

Qufveroorietalioreft 6$ Auftra.7 
Coloepalus,ex qua Aftap' fluit 69 eejno. 

Et procul a fluminib* mediterranee 

ciuitatcs funt 
Auxume,in qua regia 6<j z li 
EtColoeduitas 61 Scptetri. 4 4" 

EtMafteciuitas 6 5 Auftra. 4 4 

Montes aut nominantur m regione ab oc# 
cafu Nili adiacentes per totum Nilum,qui 

comuniterdicuturAethiopicimotes,quo!= 
rumfitus ^ « :jcVj5 8 t 

Ab orietali aut pte Nili mons,qui Garbato 
dici't,Cuiusmediuhabetgradus 69 6 
Et Elephas mons 73 5 f Iuxta vero paludes & montes,qui Pylari diV 
™ n ™ • 6 S Aequino. 

ttMaftemons 6 * Auftralis 5 

Appellatur aut vniuerfaliter totu Iit' , quod 
eft iuxta ArabicS & Aualite finum Regio 
Troglodytica vfqj monte Elephate, in qua 
et Aduhte,et Aualite.Iuxtadufde riominis 
Smus.et Mofyli fupra eiufde nominis pro* 
mont.&Emporium.Quea5thinceft vfcp 
ad Rapti promont. marittima tota vocatur 
Barbaria. Que vero interior eft Azania, in 
qua plurimi funt elephantes. Parte aute re* 
gionis ab orientali parte fluurj poft Baziu 
promot.quodgradushabet 55 :: j 
tenentCoIobi. Poftquos vcrfus meridie 
Tabieni. PoftSyrtibes. Poft quos Apiri. 
Poftea Babyllini,et Rizophagi.Poftquos 
Auxumitc,quorufitus 6$ n 
Ec Soboride.PofteaMoIibe, & Mcgabar; 
di,& Nubp,qui maximeoccidentales funt 
Aualitarum.Pofteafub Molibis Blemyes, 
Sub quibus Dedace. Etinter Aftapod.m 
amne & Garbatu monte Pechini.Qiiibus 
occidentaJiores funt Struthophagi Acthio< 
pes.Auftraliores autemontefunt Catadr<e, 
et Myrrhifera regio , percinges vfq? ad Gv 
loefnpaludem.PoftquamMaftitgvfcpad 
Nili paludcs, 

Regioneaut,qucaboccafueft huius partis 

Nili fluurj tenentpoft magna Cataradtam 

qui triginta Schoenu incolut, inter montes 

Aethiopu & Nilu amne.Poft quos fimili 

tcr verfus auftrum Euonymite.Poftmedia 

Acthiopia,&Sebridc.Coprehendicautge> 

nera hec.& Meroen infula. Poft quefubia 

cent Gapachi.Sub quibus Ptoemphancs. 

Subquib' Duppi. Poftquos Elephantoo 

•phagi Aethiopes.Sub quibus Pefendara;. 

Et fupra paludes regio eft Cinamifcra.Inter 

Nilu autcV Aftapode fluuiu ad Meroen 

intusMemnones.Etqui auftraliores funt 

I Apei.Reliquarcgionis, que ocddentaliora 

j funt Aethiopu motibus, tcnent poft hare> 

nofam. et arida regione,q mxta Phazaca,et 

Macalite.Poftea Scynit«& Tralleta?. Poft 

quos Daradoru cft genus. Poftea Orypei 

venatores.Poft qs Nygbenitc Aethiopcs. 

Infulc aut luxta Aethiopia , qup fiib Acgy* 

pto eft,hcfunt. In Arabicoquidefinu 

Aftarteinfula 66 

Ara Pall adis infula 66 6 
Gypfitis infula 67 :i i 

z 
19 5 


Gomadioru infulcduc 6t i 19 
Myronis infula 67 \% 

Cachacrc queeciam Chelonicides 
dicuntur,infulaedue t 6$ 17 
Thnfitidcsinfulcduc 67 'i 17 

Maoorum irifula 6$ \S 

Daphnineinfula 63 z 15 

Acanchincinfula 68 2 t 15 

Macariavelfortimatainfula 63 i 
Orncon vcl auiu infula 69 14 

Banchi & Anthibacchi 69 z 15 

Panisinfula 6% $ it 

Diodori mfula 70 n 1 

ifidisinfula 70 u z 

In finu autem Aualite 

Mondiinfula 77 g 'i 

Poft Aromata vero infule hae 

Amidinfiila 85 4 

Mcnaninfulpdue 84 X l 

Myrfiaceinfula 8$ I 1 

Aboricnteharuinfularu pelagus Hyppa> 
disvocacur ,cuiconiungitur aborcu folis 
marc lndicum vfcp oriencem 

AETHIOPIAE INTERIO* 
RIS SITVS 


CAPVTiDO 

TABVLA .Illf. APHRICAE" 

VAE verohuic re/ 
gioni , & coci Libyae 
fubiacet Aechiopia, 
cerminat a feptecrio<< 
nibus hneis expoficis 
meridianis diciarum 
rcgionu,cis nepe,quc 
ex magno fmu exce< 

rioris maris vfcp ad Rapcu cducut .pmont. 

quodgrad 9 habeC 7* *5 Auftra. 851! 

Precereagte oceani ocddetalis iuxta magnu 

finum. 

Ab occafu vero oYmeridie cerminatur tcrra 

mcognita. 

Ab ortu aut,a Rapto promotorio BarbanV 

co finu,qui dicitur Afperum mare,propccr 

cftus vfcpad Pr^fftim promonto. Deindc 

ccrraincornica. PrafTum auc promonto. 

e r adushabec go Auftraiis 15; 

Huic adiacecab ceftiuo orcu infula nomine 

Menuthias,cuiuspoficio 8j \l Hunc quide fmum drcuhabicac Aethiopcsf 
antropophagi. A quoru occidentali partc 
pertinoit Lunaemons , a quo Nili paludes 
niucs fufcipiunt, &Lune montis fines gra* 
dushabcnt 57 Auftalis i:j8c67 
Auftralis 1* * 

Supraautcm ipfos funtRapfrj Acthiopes. 
Magnum verofinum, qui ad occidcntalem 
occanu cft,tcncnt Ichthyophagi Aethiopes. 
Etex his mendionalifnmi vfqjad in<x>oni<' 
tam terram.qui comuni vocabulo Hefpern 
appcllanturActhiopcs. 
Orientaliores aut funt Athacae Acchiopes. 
Adhucaut verfus ortum, iuxra coca Libya, 
Regio multa Acthiopu eft, in qua E!eph;v 
tes candidi omnes gignuncur , & Rhinoco 
rotcs,cV Tigridcs.Iuxta aut terram mcogni 
tam Regio" Aechiopum,quc latiffime exte> 
dit'-ir,vocacurq? Agifymba. 
Habccvero Regiocuahos montes multos 
ecmagnos,quorum plericp nominecarenc, 
ad incognicam vfq? cerra. Q.u veroad no* 
cidam perucnere,hi func 
Dauchis mos,cui 9 mediu 15 Auftralis.i$ ( 
Ionmos,cui 9 mcdiu 10 Auftralis. 8 % if 
Xiphcmocismcdiu: t^ Auftralis g 3 \i 
Mefche mos cui^ mediu z$ Auftralis 15 
B.irdiD montis mediu 45 Auftralis \6 
Abauftrovcro habitabilis noftre,vfq$ad 
poluauftraie,vbinobis i lcogmci habicanc 
gradus func 7$ z 1 1. aut integri gradus 74 

clavdil pto;lemaei 

Geographiccenarrationis Quattus 
liberexplicit. 
QVINTVS LIB* 

HAEC HABET 

Expofiooneprimaru parriu magna?Afia;, 
fecundu fubieclias prouindas el prcfedturas 
Ponti & Bithiniae. 

Regionis,quaeproprieAfiadicitur. 

Phrygia?; 

Liciae 

Galaciae. 

Paphlagoniar, 

Pamphiliae 

Cappadociae. pr* 

Armeniaeminons. 

Cilicia:. 

SarmatiaeAGatice, 

Colchidis. 

Iberiae. 

Albanise. ^5 

Armenia: maioris.' 

Gpriinfulae. 

Syrie curnae. 

Phoeniriae, 

Paleftinclndea:. 

Arabiepetrofae. p=» 

Mefopotamie» 

Arabie defercae. ' 

Babyloniae. 

PONTIETBITHYNIAB 
SITVS. CaPVT ***> TABVLA .1. ASIAE. 

ONtus 
et Bithy 
nia ter' 
minatur 
ab occa> 
fu , ore 
ponti,et 
Thracio 
Bofpho 
ro,ct gte 
Propon 
eidis,iux 
ta defcri 
prioneli 

toris hanc, 

Bithiriie,quod ad os ponti promontorium 
# Calcedon 
Acritas promontoria. 
Trarium 

Olbia , 
Aftacus 

# Nicomedia 
Pofidium promont, 
Afcanfj flu.oftia 
Afcaniapalus 
Dafcylium 

& Apamia 
Rhyndaci flu.oftia 
Fontes fluurj 45? 
45 ii 

4* 24 

4* \ i 

4* ! 

4* t 5 . 
4* z iz 

4*4~ 
4* eft,in quofanum Diane 5^ 

S<Siz 

5<* 2 
■ i. • 
$6 17$ 

57. 

57 3 

n\ 

5<J3 
57 * 
57 : ? 

<6 2 12 41 2 f 12 

'»A . * * t- i. 

55 Z 3 12 41 Z ^ 12 

56 3- 41 2 4 

57 40 5 

A feptentrionibus terminatur parte ponti 
buxini,Cuius defcriptio poftos et Artemi* 
di s,hoc eft Diane fanum 

Bithyniepromotoria 
Artacecaftellum 
Pfillidis flu.oftia 
Calpg ftu.oftia 
Sangarrj flu.oftia 
Pnma flu.conuerfio 
Secunda flu.conuerfio 
Tercia flu. Fontes fluufj 
Hypprj flu.oftia 
Eiataeflu.oftia 
Diopolis 

%■ Heradeaponti 

Pfyllium 

Tiori 

Parthenfj flu.oftia 

Fontes fluufj 

Amaftris 

Cromna 

Cytorum P * 4" 
V . 

v\ 

57 I 

53 . 

58 2 
6\ 3 

5* ' 
60 

58 
58 
58 

5? 
60 

59^ 

60 4. 

61 z 
60 2 

60 212 
i ■ 45 5 
45 4 

45 41 
45 1} 

4* *4" 

4« i'$ 

13 

2? 

t. 

2 

1 
2 4^ 
41 

40 

4* 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

4 V » 

45 

45 

45 2? 
\ 
x 
2 

_» t. 

? n 

212 A meridie terminatur regione, que proprie 
Afia dicitur,&' linea procluda a Rhyndaco 
fluuiovfcpadfine,Cuiusfitus 61 41 £ 

Ab ortu Galaria iuxta Paphlagonia g Iinea 
exeunteafinepredicl:o,hoceft di 41 4" 
ad Cytorum ciuitatemponti 

Montes autem in regione infigniores funt 
Orminius mons , cuius medium concinct 
gradus .59 5 ., 4* f 

EtMyficOIympusmons 57 41 t 

Tenent autem litora ab orc vfcp Hyppium 
aronem Chakedonrj, que vero ab Heraclea 
funtciuitatevfcj? Cytorum cfuitatem Mari 
andyni 
U 


Sub monccauc Ominio Cauconcs.Etfub 
Chalcedonrjs excedicurTimomtis Regio. 
Et fub hac Bogdomanis,in qua verfus folis 
ortum Zigiani 

Ciuitaccs autem medicerranea: 
hcfunt 
Libyffa V $ 4* % 

Enboca $7 % t 4* % , 

Gallica V \% 4* 5" 1 ' 2 

Patauium J7 J j 4* » , 

PrufaiuxtaHyppiuflu. 53 | 4? z i| 
Dedacana 59 > 4^ 2 u 

Protomacre 58 z^ 4 J 

Claudiopohs,qcVBithyniu 59^ 4t'i^ 
Flauiopolis,q 5c Cracu <So t 4 j 

Timea 59 *? 4* 3 

CJitse <Jo I t 45 

Latania 6o *i* 4* * 

Nicea 58 - 4: ^ 

Cefarea,queetSmyrdj'ane J(J j 41 j; 
PrufapenesOlympumontej7 41 | 
Agrihum 57 ? 41 f 

Dablis 58 j 4 1 f , 

Dadaftana 59 * 41 1 4 

Iuliopolis 60 tf 4$ 

Infula? aute adiacentRegiomCyancorum 
orientalior,Cuius fitus 55 j 45 3 if 
Et Thymas,qua: & Daphnuf ia infay 
la 57 f t 4? % 

EcErichinifcopuliiufuIe 53 ? 454: 

SITVS REGIONlS, Q.VAE* 
PROPRIE ASIA DICITVR ) j CAPVT >1J>^ 

TABVLA .1. ASIAE 

EGIO qupproprie: 
Afiadicitur, ceiminat 
a Septcntrionibus Bi* 
thynia, iuxcaexpofita 
ineam. 

Ab occafu j^o reliqua 
proponcidis partc , & 
Kcllefpoto. Aegeoqi 
pelago,ac Jcario,Mircoocp,iuxca defcriptio* 
nernlittorishanc Exproponcide minoris 
JYIyfiae,quc in Hellefponto efb, 
# Cyzicus 5<> f 4 1 x 

Aefjpi flu.oftia 56 cf 41 j 

ranum , 55 z 4 41 2 Grenr) flu.oftia 55 * 

$ Lampfacus 55 5 

Hellefponti 

#Abydus 55 \ 

Simocntis flu.oftia 55 } 
Dardanum 55 f 

Scamandri flu.oftia 55 \ 
Sigcum promont. 55 <*' 
ln Aegeo autcm pelago Phrigic mino 

ns,q ue Troas dici tur ? 

# Alexandn Troas 55 $ « 4o 5 

Ledum promont, 55 3 4° f ] 

Affum 5<J 4° f 

Myficmaioris t 

Iarganunr 5<S tf 40 f 

, Vecus Scepfis 56 4. 4° * 

I^Amandrus jd I 40 3 

j^Adramytium 56 ? 40 

'porofejene 56 S %9 i 

pitane 56 2 %9 % 

Caiciflu.oftia 58 z 59 f 

Fontcsfluun 58 z 40 £" 

Aeolidis 

|Ceriepromontona 56 % $9 1 
\ Picane circufluit Pitaneciuicace 5<J z %9% 

E'eapcrgamorunaualia $7 $9 i% 
Myrina eecpergami Tethrania ,57 % $9% 

Inter Elasim auc & Picane ac Atarneam 

Hydrceexcrema 57 ? 59 1? 

Cuma 58 i" J9 

Pho:ca jS I $3 I 3 

Hermi flu.oftia 58 5 $? f 4: 
' Coniuncftio Hermi amms , & Paftoli flu< 

ui) 58 z & 5 

Fontes Hermi fluurj do 40 

FontesPacfcoliflnUri 59 59 

Ioni£ 

XsSmyrna 58 3 u $8212 

^ Cilazomene 57 58 1 12 

Argenum promont. 57 f $8 3 

Ecinlcariopela.'^) 

Erychrae jc> 5 $8 ff' 

Tcos J7 | ^g^ 

Lebedus j 7 ^ 58 3 

^S Colophon j 7 | 53 

Caiftriflu.oftia y?% j 7 f I 

fontes fluuij 60 ± 59 f 

♦ Ephcfus j 7 I * 7 | 

Trongilrj promont. 5-7 £ 57 I 

JMeandriflu.oftia j 7 1 57 | 

CoiunAioLyciflu.cuipfo <Jo 58 « 

Fontes l v !c?nrJnfl n Hri 6Z z io z 
Cii "J *g"" J 
Fonccs Lyci flu. do 

Carie luxta Mircooum pclagus 

4 4 

Pyrra 57 \*> 

HeradeaadLacmon 57 5 

# Miletus 58 t 

Iaffus 57 ? . 

Bargylia 57 * 5 

351 Myndus 57 5 57? 57 >»* 
57 g 
57 

5* 5 , 

%6 % i~i Doridis Excrema 


tfi 


Lorcma 


57 \ 


CreffopomJS 


57 5 


Phoemx Caftellum 


5« . 


Phufca 


5* +. 


Balbis flu.oftia 


58 u 


Caunus 


59 6 Scopieextrema 57 \ %6 \\ \z 

•> Alicarnaflus 57 £ % 

Ceramus 57 %6 

# Cnidus ciuitas cV promoc. 56 7 $cf 

Ameridie Rhodicnfi peIago,in 

quo Onugnathos 

55? % 
55 ? » 

55 * *" ! 
* . 

%6\\ 
%6 

AbonenceautLycia atermino poft Cau* 
num vfcjs ad eum, qui conrinet gra> 

dus 59 * 57 1 5 

A quo cVa meridie terminatur Lycia iuxta 
Milyadem ciuicacecp vfqj ad finem,cuius . 
fitus 6\ 57 z % 

Et Paphiliaperlineam afinepdicfto qufq? 
contincatpartes 6\ % $8 *u 

EtGalatiaperIinea,quaeindead comune 
Bythinianerrmmu fleditur verfus ortum 
mxca fcrc mediu, cuius flexionis fitus contiV 
netgradus 61% $9 4" 

Montes aut in Afia nominantur, quoru 
medrj ficus nunc exponentur 
Etldamons 
Et Cimon mons 
EcTimnusmons 

Ec Didimioccidecalia 
Ec Sipylus mons 

Ec Tinolus mons 

Ec Mofotes mons 

EcMycalemons 

Ec Cadmus mons 

EcMimasmons 

Et Phoaux mons 
Cimcaccs medicerrance minoris Myfie 
que ad Hdlefpontum cft 

Scepfis j(f J 41 

Hieragerme y6 % 41 4 5* 


4» , 


p* 


40 % 


575 


40 | 


6\ 


40 ? 


59 , 


59 * 


5« % 


5 !H 


58 5 


$* 8 


5«. 


57 | 


59 % 

57 * 


57 \ 

58 t 


55 


5<f Z Phrigia: autcm,cuius euam eft 
Troas medicerraiva t "^ 

# Ilium 55 z 3 41 

Myfig vero maioris mcdiccrranre 

Daguta 57 z 41 5 i 

Apoiloniapcncs R.hlda;uamne 57 41 4 
Traianopolis 56 * 40 4 

Alydda 57 I 40 4 

Prepeniffus 56 ^ 3 45 \z 

$ Pergamus 57 5 \'i 39 * 4 

Ecpcipuli maws quide feptemonalesfunt 
Olympini. Occidenc.ilions auc rrimeno« 
churice quorum cft Traianopolis. Magis 
! aut mcridionales funt Pentademicc-. Ec m 
medio horum Myfomacedoncs 

Lydic auc & Meonic ciuicatcs he func 
Pcpere 
Mofteni 
Hiero cadarca 
Nacrafa 
Thyatira 57 1 

f* . 

57 4 

5* % 
5* 
Magnefia penes Sipylum 58 5 

Iuhogordus 59 

Aegara 57 % $ 

Hypxpa 58 

& Sardis 58 5 
Philadelphia 59 , 

Iouisfanum 59 5 
Metropolis 58 

Carigautem 

# Tripolis 59 
Laodicia fup .r Lyco 59 4 

# AnciochiapencsMeandm 59 
lcoana 59 5 
Trapezopolis 59 * 
Nyfa 59 s 
Aphrodyfias,hoce Vcneris 59 5 
& Trallis 53 f t 

# Magnefia pencs Meandril <3 z 
Apollonia 
Heraclea 
57 ?\ 

59 ^ u 57 : n 
59 ! 57 ! 1 1? ^sPriene 

Arpafa 

Orchofia 

Neapolis 

Barga^a 

Amyzon 

Alabanda 

Scracomce 

Alinda 

Mylaife y?% 


WVfSs 


- sr ^<r=jr--;j^ ^^^SSS^fc^^^^ 
4° f 

Adeffus 58 

Hvdiffa J3 * %6 f ^ 

Idymus 58 5<$ 5 f 

Thera 59 $tf "f 

Pyftus 59 5<* *n 

Etgens penes Phrvgiam Eriroli 
JMeoniaeinfinibus Myfig& 
LydiaratqjPhrygiaz 

Sepce JS 6 40 :£: 

Dadales 58 c 40 5 t 

Cadi 5S * 40 ju 

Phrygia: magng Ciuitates 

Synaus $8 1 41 £ 

Dorylc um 58 ^ 413: 

Midaium $9 I 41 t 

Tricomia 60 41 # 

Angyra Phrygig 5S 5 
Nacoba $9 

Tribanta 59 

Dioclia 60 

Amorium (Jo '■ 

Abrofhlal 60 ' 

Cotiaium 58 \ 
Azani 59 t 

Conria \ 59 "| 

Lyiias ' 59 i 

Ccrcopsa 59 f 

Eucarpia • 60 

Prymnefia 60 { 

Doameurrj 60 % 

Synmda 60 3 

Gc.mmaufa. 6\ "f 

Mclitara 61 I 
Iuliopolis 6\ \ 

Acmonia J9 = 

Eumenia 60 % 

Dru":on 60 i 

Tibcriopolfs 60 % 

Bksndrus 60 \ 

FtccTorfum 61 

Silbium 6\ 5 

] hilomelium 61 i: 

Pclca: 6i 

Mccropolis 6\ % 
# Apamiacibotis 6\ < 

Hicrapohs 60 

Cibyra 6o -5 

Diocxfarca 61 

Sanis 61 

Themifonium tf <j 

Pylaceum <j £ 
Sala 60 "| 58 

Gazena <fo 5 -$3 

Et populi funt apud Lyciaquide Lycaones 
ct Themifonn.luicca Bithmiaaut Mocady; 
ni,cV CydjfTcs.Sub quib 9 Spe!ceni,Poftea 
Mox/ani. PofteaPhylacefi). Subjquibus 
Herapohte, 

'nfulc vcro adiacec Afic apud Hellelp^ontu 
Tcncdos infula & Ciuitas 55 40 5 3 u 

In Aegco aucerh pelago 
Lcfbos Acolicainfula , cuius defcripciofic 
L habec 55 . 

55? . 
55 f" 

55 . 

55 1 
55 1 
55* 

55? 40 5 u 
40 3 Sigrium promont* 

Pytra 

rrrelTus 

Maniacxtrema 

%■ Mycilcne 

A^qcnv.m promont, 

Mechvmna 

Ant.fTa 

In Icar/o vero pelago infiile hg 

Icaria 55 1 4: 57 

#Myndus 57 5 J6 

# Chinpolis 56 £ 58 
Phaneaextrema 5*> 5 . 58 ' 
Poiidmm ><,6 %\Z 58 
Samnnfulgciuitas 57 $7 I 
Ampelos excrema $d 5 57 

ln Myrtoo autem pelago infule. 

Arcefine infula <j6 . 57 

Bcgialis p 6 %6 

Mmya 55 f| $6 

$ Aftipalea ciuitas $5 "5 $<* 

In Rhodiacoautem & Carpathio 

pelago 

Symeinfula 56 3 3$ 

Cefi Ciuitas 56 t $5 ; 

# Co ciuitas j7 *(j 3 

Carpathi infulg defcripcio 

Thoancium promonc, 57 54 

Ephialriumpromont, $7 * *$ j 

Pofidium ciuicas <yk %< x 

Rhodi infuledefcriptio 

Panis extrema <% », § j 

Camirus jg ^ ^ J 

Lmdus jg | J5 

IhiTus 5 s | 55 
■^^ep-^rj" 
LYCIAE SiTVS CAFV T TfTf 

TABVLA .1, ASIAB 

YCIA terminatur 
ab occafu ct feptetrio 
nibns Afia,iuxta cx* 
politaslineas. 
Ab ortu Vcro partc 
Pamphilie, quc a fi* 
ne cft Afia? vfq? ad 
marc , pcr JMaficytii 
montem,Cuius finis,qui fupra marc eft 
gradus habet 6\ z % %6 z 

A meridieautem mari Lycio iuxtalittoris 
dcfcriptionem hanc 

Poft Caunum j^gJylMlBk 
^t^m 


tj& 


"^^^^kJ^^t 59 ?. 

59 zn 
59 $ 5 
6o 6o 
fib 
6o 
6o 
6o 
6o 
6\ 
6o 6 6 
« 

i ■ 

2 4, $5 z <n 
5 5« * *. 

# 5 
3* 
56 ■ 

& 
6> 
$<* 

' $64- 
56 f 

3* J13 5 . 

i, i: Calinda 
Chyde 
Carya 

Dedalo Iocus 
Tclmefus 
Xanthi flu.oftia 
Fontcs fluun, 
$ Patara 
Antiphelus 
p. Andriace 
Lymyn flu.oftia 
Apiras 

Hiera vel facra promotdria 6i 
Olympusciuitas 6\ I 

Phafclis 6\ |f 

Et Cragas mons,cuius mcdium continet 
gradus 6o $6 \ 

CiuicaKS vcrofunt in Lycia mediterranec 

cir-a montem Cragantem 
Cydna 59 | *6 ~<i 

Sembra 59 i %6 z % 

Oftapolis 59 |i| i$ z ,f 

Comba 56 f j(S f 

Sidyma 59 f 5 %6 f 

Pinara 59 ! 3 55 i u 

Araxa 59 z 3 57 ,1 

Tlo 60 56 * 

Xanthus 60 4: %t 6 

ApudmonteautMaficytuciuitar.es hc 
Corydal'a 60 i %6 z k 

Sagalaffus 60 * %6z\\z 

Rhodia 6\ $ %6 z 3 

Trebenda 61 <j t7j I Phellos 
! Myrra 
Limyra 

Podalsea 
Nyfa 
Choma 
Ccndica 60 z \z 

61 ' t 

6\ 315 

Myliadis 
60 
60 . 
60 | 
60 5 
Carbalise pars 
60 % 
6\ 1 
60 % Rubon 

Oencanda 

B.Ubura 

Infuleveroadiacenc Lycix 
Mawmaiufiila 60 \ $5 

Dohchifteinfula 60 J^ 55 

Chclidonief-opuli quinqj 61 z 

GALATIAE SITVS CAPVT *IIIX 
TABVLA .1. ASLAii. 

ALATlAIimncs 
habec , ab oc afu By 
thinia, & parce Af e, 
iuxcaexpofua linea. 
A meridie Paphilia, 
a pfato iuxta Af am 
tcrmino , vfcp ad pa* 
rallelu , qui concinct 
gradus 64- £ 33 *»* 

Ab orcu vero partem Cappadode , que cft 
ab hoc fine vfqj pontum , iuxta fitum , qui 
continet 6$ 1 45 6 

A feptentridnibus partcm ponti fccundum 
defcripttonem hanc 

Poft Cytorum ciuitatern littoralem 
Climax caflellum 

# Tcuthrania 
Carambis exa'emg! 
Zephyriurh 
Calliftratia 
Abronimcnia 
Cimolis 
Armene 
Stcphanevicus 

# Sinopc 
Cyptafia 
Zalifci flu.oftia 
Gilolum 
Hahs flu.oftia 6\ cf 

6\ 2 
6\ f 
6\ z . 
61 147 

61 z 

&t z 51J 

*f . 

6% z $ 

64, 

64 4; 

64 z 45 z 5 iz 


TWW^T^WT^ 

# Amiflus 

Monces m Gilatiafunt mcmorstu digni 
Et Otyfa* mons cuius mcdiu 65 4* 5 
..EtDidymioricntalia <j: 41 f 

J Etqui vocatur Celenorum tumulus,cuius 
^mcdium 61 z %<? 1 

Etquead mare funt, teneturabhis qui in* 
colunc Paphlaoonia, Inquibus auitatcs & 
villemcditerrance 
Zagira 

Plegra 

Sacora 

Hclua 

Tobata 

Gcrmanopolis 

Gelaca 

Xoana 

Dacafya 

Mofium 

Sacorfa 

Pompeiopolis 

Conica 6x\ 

61 Z 

61 'i 

6% % 
6% f 

61 i 

6\ lf 
6X ■ 
61 z 

6f$ 45 \ 

4* I 

4$ 
45 

45 . 

45? 
45 \ 

4 * ! 

4*4 

4*-£ 
4t * Andrapa,quaj & Noua Qaudi po> 

lis 653: 4? ^ 

I Sabanis <*5 M 4* f 

Titua 64 4: 4J ! 

3 Eufcne #4 f -4* f 

Intra Paphlagonia magis ocddentales 

funt Tohbofb,In quibus duitatcs 

j # Therma Colonia 

JJJ-3JC Pcffcnus 

i Vindia 
Hf Anar-s 
|| Tobfthachora 
Vcccftum 
6\ 

6\ 
* 

61 1 

6\ Z 
6\ 4 
61 5 4* 
4 1 

4' 

40 5 

45 5 Poft quos quafi ad orcum folis 
TtcT:ofagefunc,lnquibus duicatcs 
♦ Ancyra Metropobs 
Olcnus 
Corbcuntus 
A°rizama 
Vinzcla 
Ofofologia 
Sarmalia 
Didis 
\ Carima 
Landofia 61 5 

6t i 

„ * 

6t 5 

61 

61 t 

?• 

6: 5 

65 ¥ 4* 

4* , 
41 * 

4i : 

4» 5 
41 %\t 

1 lis etiam magis oricncales funt 
Troemi,Inqmbus ciuitatcs 
I Tanium 6% 2 ii 

: B Lafcoria 65 3: 41 '* 
40 z 

40 f 
40 4: » V • Claudiopolis 

Canffa 

Phubacena 

Dudufa 

Satalos 

Vca?na 

Raftia 

Sub prefatis gentibus habicanc Proferlimi 

niceipfis coiuncli.Subiftis Byceni, cVpars 

Lycaonic.Inqtubus duitatcs 
ku Pcntcncftus 

Ecdaumana 

Siuaca 

Ardiftama 

Ci nna 

Conguftus 

Tccradmm 

Laodicia ccmbufta 

Vafada 

Pcrca 6:4 

65 5 

6 + t 

6+ 

65 | 

6* j 

d 5, 
6: 5 

64 

64. 40 * 

45 3 
40 " 

4o 6 

4° . 
59 jf 5 

59 \ 

59 * , 
$9 ' 
59 iz 

51-i 


Poftea fub rjs ab occidentali plaga pars 
eft Pifidiae,&duitates 
Apollonia 6x 59 t 4 

& Antiochia Pifidie 6t ! 59 % 

Ambtada 6\ z \ 59 1 5 lt 

Neapolis (5t t 5: 59 £ 

Ab orcu vero folis cft I/auria Et dtutates 
Sauatra tff - 59 £ 

Lyfti-a d+ 5? 

lfaura _ 6s f | $3 f 

In medio ajjit Orondici gens,8cciuic3ccs 
Mifthium <j; < 9 4. 

Pa PP a 6; f $8 l f i? 

PAMPHILIAE SITVS CAPVl tVi^ t . TABVLA J. ASIAE 

AMPHILIA ter 
» minatur ab occafu Ly 
aa&partcAfacitixta 
expofitamlineam. - 
Aieptcntricmbus y^o 
Gal2t;a iuxta dicftum 
Galaticlatus. 
Aboricnte Cilida cV 
parte Cappadorieiuxtalinea, queeftafine 
verfus GsJaciam,vfcp ad Pamphylium pe^ 
lagus_, cuius finis admareconciiicc gra* 
dus 65 f % X6 i % 

W~W~¥ 
,56 }fi I A mendie vero ipfo Pamphyha2 pelago, 
I iuxta defcriptionem hanc 

Poft Phafelidem duitatem Lyciae 
littorales Pamphiliaj 

01b:a , 6t % %6 z it 

Attalia 6: % %6\. 

Catara&i flu.oftia 

Magydis 

Eurymedotis flu.oftia 

Ccftri flu.oftia 

# Side 
Cilicie afpere; ciui tates I utorales 

Coracehfium 65 JiJ %6 \ 

Syfdra __ -. 6$ z % >6 \ 

Ciuitates aiit fiint in prouincia mcdi 
terrance Phrygiequidem Pifidic 

# Seleucia pifidig 

# Antiochia 
Antiquum Beudos 6~ \ 
6i f 

61 z 
6% %\z pi 
$6 3, \z 

t 

i Baris Conane 
Lyfinia 
Cormafa Cfetopolis 

Pogia 

Menedemium 

Vranopohs 

Pifinda 

Ariaffus 

Corbafa 

Milyas 

# TcrmefTus 61 . 
6z z 

6\ ~i 
6\ z \ 
5i 1} 
6\\ 
6\ 6 
Carbalieautem 

6\i 

i 

6\ 5 
6\ | 

6i # 
6\ ~i 

61 \Z 

6i i 

61 z 

6X6 JS * 

58 \ 

58 z f 

58 tl 
57 5 3 S 57 ? 
57 ?; 
57 5 
57 f 
57 6 
57 6 

57 1* . 
j 7 f \i 

57? Pamphilig vero meditcrraneg ciuitates % %. Perge 
Sifuum 
j # Afpendus Proftama 
j Adada 
2 Olbafa 
y! j Dyrzela 

Orbariaffa 
( Talbonda 
I CremnaColonia 
I Comacum 

Pleteneffus 

Vnzela 

Sclee 6i i . 

6S f 

Pifidieautcm 

6:4- 

6j x %\z 

61 | 

*5 6 6%% 

65 5 
tf5 4~ 
*5 *>6 z %\z 
%6l% 
%6 1% 

58 3 

$3? 

$ o * 
$3 3 

58 

58 . 
57 

57 \ 

57 f 

57 5 

57 3 5 3 Cilicie Trachie fiue afpere mediterranee 
Laerte 6% \ 57 % 

Caffa 6% z% 57 5 it iti jLy /rbe 65 *4" 57 >? 

Colobraffus 65 '3 57 i 

Et Bera 64 57 % 4 

Infule autem adiacent Pamphilie 
Crambufainfnla 61 l 59 z '•> 

Apdbufainfula 6%% 55 * 5 

CAPPADOCIAE SITVS CAPVT *VI. 
TABVLA.I.ASiAH 

APPADOCIA 

terroinaturabocca^ 
fuGaIatia,c\'parte 
Paphiliaeiuxtaex* 
pofitalineaapoto 
vfcp finem , cuius 
fitus continet gra^ 
dus 64 57 5 
A mcridie Cilicia.iuxta lineam, qua: inde p 
Taurum vfq5 ad Amanu montem ^pdiicit 
vfq;fine,cuiusfitiis 70 57 J 

pretcrea parte Syrie , quc inde cft pev Ama<* 
nu montead Euphratis partem , queconti* 
iietgradus 71 5 53 

Ab orientc Armenia magnaiuxta Euphra* 
tc quidcm , a prefata partc Amani montis, 
vfq; ad conuerfionem eius , qu>e maxime 
fcptentrionalis, adortum tcndit , curus 
gradusfunt 7: 4» z 

Poft hcc linca,quccft iuxta motcs MoTchi' 
cos vfcp fine > c' pofitio habct 7: z 44 z % 
A Septentrionibusparteponti Luxini,quc 
ab Amiffo Galatic protenditvfcpaddiiflu 
fincm 

Litusigiturpartis huius habetdcfcriptione 
hanc . 

Leucofyrorucubitus 65 5 45 3 
Ins flu.oftia 66 45 

Prima flu.flexio 674" 41 % 

Secundaflu.flexio 66 41 3 

Fontesflu, 63 41 

Ponti Galaticicirca phanagoriam campu 
j^Themifcyra 66 % m 45 u 

Herculis promont. 66 z 3 45 > 

Ponti Polemoniaci 
Thcrmod6tisflu.oftia 67 t 45 ? 
Fontesfluurj 63 ? 4 : } 

Polemonmm 67 \ 45 '} 

IafoniuiTi promont. 67 2 45 4 Cyteomm 6\ \ ™ 45 » 

Hermoaffa <$7 * fu 45 ? 

Pohti Cappadocrj iuxta Sydonem 

Ifchopolis 58 % : 4? | 

Cerafus 53 * f » 4? | 

Pharnada <J? * 4* ! f 

Hyfliportus 7o l : 45 | 

# Trapezus 70 J? 4$ 1*- 

Iuxtaautem Ciflios 4M'f 
45 ^u 

45 ' 

45 

45 

44 . 
44 6 

44 > 

44^ 
44 5 1* 
5 5 Pitiufa 7i _. 

Rhizusportus 7' 5 
Athenarum promont, 71 

Chordube 71 | 

Morthula 7» | ft 
Archadis flu.oftia 71 * 3 & 

Xyline 7« ;. 

Gffeflu.oftia 7*» 

Apforrus 7t 5 

Apfori flu.oftia 7* £ 
Vbi fcihditurin Glaucum amnem , &in ( 

Lycurn 7* | 45 5 4" 

Fohtes apffori flu, 7* * ? 45 i . 

Sebaftopolis y% l 44 z % 

JVlontes autem memoratu dighi Cappado 
dam cingunt Argeus mons ,jCuius fines 
contihetgradus 6<$z 40 f ct 65 59 f" 
Vhdefluuius Melas appellatusfluens 
Buphratiimmifcctiuxtagradus 71 59 f 
Et Antitaurus mons,tranfies a monte Tau 
ro,vfcg Euphrate fluuiu in interuallo , cui 9 
media pars ad Taurum montem terminu 
habet 65 * 58 %%L6j% 59? 

Finisaut apudEuphrateflu.gradus etipfe 
habet 67 % 59 f &71 t +\% 

Et Scordifcus mons , Cuius fines coritinet 
gradus t>7 41 & 69 4J i 

*1 in Cappadociavero ciuitatcs funtmediter* 
^ ranee &' vicus poft Leucofyfos,qui in cofi* 
nibus Gallatiaefunt 

Pohti Galatid mediterraneg 

Boenafla 65 z 4* f 4" 

Scbaftopolis alia 66 4% % 

Tebenda 66 \ 4? % %. Amafia 
Chologi 
Etoma 
Piala 
Plcuramis 
Pida 
Seimufa 
#Comanapontka 65 x 

66 

« 

66 i 

5j x 
66 

* i*. 
6$ z^. 

66 i 
66 % 61 4* 
4* 

4* * 
4» | 
4 1 5 

41 5? 
41 £tf 

41 I 4° % 
4*! . 

4« *? Eudoxiara 58 H 4° ? 

Ponti Polemoniad mediterrarieg 

Gozalina 66 % 4* f 

EudiphuS 61 I 4* 5 

Tebenda 66 \ 4* j. 

Caruanis 57 5 4« 5 

Barbanifla 58 4« % 

Ablata 58 | 4*i, 

# Neocefarea 57 £ 4* .? 3 
Saurania 58 v 41 % 
Megaluda 57 | 4* 3 
Zela 57 t 4» 3 
Danati 58 « '41 „ 

# Sebaftia 58 j 40 j j 
Meforome 58 t 41 J 4" 
Sabalia 58 ^ 4» ^ 
Megaloflus £7 f 41 6 

Ponti Cappadoci) mediter* 
raneg 

Zephyrium 6% | 

Aza 6<? t 

Cocalia 59 * 

Cordyle 70 t 4$ ; 

Trapezulg 70 1 45 u 

Afiba 7» f 45 ^ 

Marpara 71 1 45 ? 

Camurefarbum 7$ 4$ t 

Prcturaevel prgfeAurae Chamaririefis^ 

Zama 5j 40 t u 

Andraca 5} ^ 40^ z C 

Gadafena 5j f ^: 40 j 3 if 

Vadata 55 5^ 40 

Saruena 55 3 40 z 

Odoga 55 40 % 

Prefec3:urae Sargabrafenae 

Phiara 57 4» t 

Sadagena 55 $ 40 | ^ 

Gauraena 57 % 40 z t 

Sabalaffus 55 ? 40 | ii 

! Ariarathira 57 C 40 5 % 

Maroga 57 f 40 f 

Prgfeclurg Gardaocretae 

Phreatavelputei 55 ^ ^ 

Archelais 54 z^ 
Naneffus , 6$ | 

^5 Diocefarca 5j % 

Salabrie,ciuc-&Sarabraea 55? 59 f 

Tetrapyrgia 66 59 5; 

PrefecTiuraj Cilida: 

Muftilia 55 ¥ 40 , 
59 | . 
59 |? 
5? * 40 3 
* yrwww& # ^ " ^ 1 7 ^ITT^ "Sma 66 * 

j Carnpae 66 % s 

I # Maza,que & Cxfarea 66 5 

Cyziftra <*7 , 

Ebagena 676 

Archalla: 67 J 

Sobara 67 6 

Lycaoniac 

Adopiffus 64 5; e 

Canna <M- f ? 

j^ Iconium 64 2 

Paralaig 64*4" 

Corna 65 , 

Chalbia 65 6 

Baratha 65 z 

Antiochianae 

Derbe 64 5, , 

# Laranda 64 2 % 
Olbafa 65 | , 
Mufbanda <*4 *,S 

Prefecfairae Tyanidis 
Drataz . 65 

# Tyana 66 
Bazis 66 £ 
Siala 66 f 40 II 


59 I? 


59 * 


59 3 


40? 


4o , 


59 5 59 4" 

59 . 
53 l^ 
58 *4 
53 * 
gt* 
58 l 

58 :| 
58»? 
58 6 

$7 H 

^ * • - 
58 l Ji} 

$8 * 5 1| 

58 1 5" u ARMENIAE MINORIS 
SITVS CAPVTfVIIi^ TABVLA .1. ASIAE 

RMENIABmi 
noris fit' i cuius pars 
maxima Septentrio# 
nalis vocatur Orba* 
liflina t & q fub ipfa 
ActuJana. Poftea 
Aerethica, cVfub hac 
Horfena. Et pars ma 
ximeauftralis poft Horfenem Orbifene 

Ciuitates vero iuxta Euphrate hx funt 

t. 

Sihibra 7* 

Aziris 7i ' 

Ladana 71 4 

Sifmara 7* J 

Ximara 7 l * 

Dafcuta . 7i 
4? z 

4* 3 s 
4 , e f« 

4o 5 ; 40 3 12 Interius aut SC iuxta montana 
& Satala 

Domana 

Tapura 

# Nicopolis 

Chorfabia 

Charax 

Dagona 

Sclcobcria 

Caltionfta 

Anahbla 

Pcfingara 

Godafa 

Eudoxata 

Carape 

Mafora 

Orortiandus 

lfpa 

Phuphena 

Arane 

phuphatena 

Mardara 

Varfapa 
[Horfa 

Melitenes iuxta Euphrate flurium 

Dagufa 71 

Sims Colonia 71 

# Melitene 71 

Intra autem has 
Zopariftus 70 c 

Titanffus 
Cianica 
Phufipaiu 
Eufimara 
IafTus 
Ciacis 
Leugefa 
Carmala 
Semifus 
Ladoeneris 

PrcfecTiurae Cataonie 

CabafTus 

Tynna 

Tyrallis 

Cybiftra 

Claudiopolis 

Dalifandus 

Padyandus 

^sComanaCappadodc6S t 

Mopfi fons 67 } 

Tanadaris' <*3 f 

Lcandis 6$ $ 

u. Prdfecture Murianne 
Sindita 67 * 

Chotaena 58 \ % 9 ~6 

Zotopaflus 6 9 % %9 T 

Nyffa *8 % 38 i 

Ara^aza 67 z . 38 | 

Carnalis *8 |? 58 * 

Garnace <J8 x %% 1 

PrefccTweLanianepcnes Euphraten fl 

Corne 7* 59 ~\ 

Mctita 71 59 t 

Claudia 7» S 8 * 4 

Interius vero fimc 

Capanrelis 70 t 5? ^ . 

Zizoatra 70 c 58 |? 

Pafarne 7<> * 58 f 

Cizara 5? 3. . 5« * 

Sabagina 58 ^3" 58 6 

Nofalene «^9^5 5» 5 C . 

Lauftafa 5<? J , 57 * 3 

Prcfe<fture Arauene iuxta Euphraten 

quidem fluuium 
Iuliopolis 7* 

Barzalo 7* 

Interius vero his 

Seraftere 7° ? 5$ f 

Lacriaffus 70 % 58 | , 

Enetlia ,70 ^ $7 * 4 

Adattha 69 t 57 * 

CILICIAESITVS 58 I»* 
58 5 CAPVT fVm* 
TABVLA .1. ASIAE 

ILICIA termi* 
natur ab occafu,gte 
Paphilieexpofita, 
• Aborienteiuxta 
Amanu montem,a 
fine,quieftadCa? 
padociam,qui vfq? 
ad Ifficu fmu exten 
ditur,& vfqjPylas amanica^s , cuius finis 
fitus continet gradus 69 z 35 3 
Afeptetrionibus autparte expofita Cappa 
dociajjiuxta Taurum montem. 
AmendieanguftrjsCiliciae,& Iffico finu 
iuxta defcriptionem fic fe habentem . Poft 
Syfdram cmitatem Pamphiliae in littore, 
quod fequitur 
6< zX S6l$ 

%6}% 
%6 1 u 

*'H 

M 

t % 

1 % 

t. t Lelentidis Thrachie,hoceftafpereregionis p 
lotape ^4 35 

Selenus 6\ 3 t 

Anthiochiafupertrago 54 t ? 
Nephelis 54 1 % 

Cetidis t 
Anemurium 6< 6 

Orymagdi flu.oftia 
Arfinoe 5* 
3* 
5<* 
$6 
%6 
%6 

5* 

55 
55 r-3- Colenderis 

Aphrodifiavel Venerea 66 
Sarpedorum extrema 66 6 
Calydni flu.oftia 66 3 

Zephyriupromont 66 % 
Proprie Ciliciae 
Corycus 66 x 

SebaftevelAugufta 66 z± 
Lami flu.oftia 67 

^Popeiopolis^q&Sole 67% %6 | 
Cydniflu.ofti» 
Fontes fluurj 
Sari flu.oftia 
Pyrami flu.oftia 
Pyrami fontes 
# Mallus 

Serrepolis oppidum 
Aeoar 
Iffus 

Mediterranee vcro ciuitates in Cilicia funt 

Afpere quidem Lelentidis 
Cayftrus 6\ z± 37 f 

Domiciopolis 6< 3 \% 57 if 

Philadelphia 66 

tf. Seleuciaafpera 66 6. 

Diocacfarea 66 6. 

Citidisautem t 
Olbafa £4 z 

Lalaffidis vero 
Ninica 6$ f 

Characine 
Flauiopolis 66 f 

Lamotidis 
Lamus 67 

Lacanitidis 
Irincpolis 67 f 3 

Bryclices 67 l~l 

66 

<f8 

53 ± 
58 | 
58 % t 
6$ zX 
6 9 
6 9 % 16 | 
35 ? 
35 I 

35 I 

5S <* 

3<> z 

%6 I 

56 2 iz %6'i\\i 
57 <J 

37 * 

57 t 

57 * 

57 

57 3 58 f 57 5 Augufta 

Proprie Cilide mediterraneg 
# Tarfos " 67 % %6 x 3 

<e Adana 6% \ ^ %6 I ± 

^sCefareapcnesAnazarbu 58 I 57 
Mopfieftiavellares 68 i $ %6 l± 
•I ^* ^ "^" 
Caftabala 
Micppolis 
p Epiphania 

EtAmanicaepyfc 

SARMATIAE ASIATICAE 
SITVS CAPVT IX ^ 
TABV r LA .II. ASIAE 

ARMATIA q 
in Afia eft,tcrminat 
afepcetrionibus ta> 
raincognita. 
Aboccafu Sarmatia 
quje in Europa eft, 
vfq? ad fonces Tana 
isfluur),cVipfoTac 

nai fluuiovfq? ad eius oft:ain Meotim pa' 

ludem,cV Meotidis paludisoricntali partc, 

quca Tanai cft vfqj Cimerium Bofphorut j 

Cuius paftis fitus hic eft 

Poft Tanais fluufj oftia 

Paniardis 67 z 

Marubfj flu.oftia 63 

Patarue 63 

Rhobiti magniflu.oftia 63 

Theophanf) flu.oftia 6% f 

Azaraciuitas 6% z 

Rhobiti parui flu.oftia 69 6% 

69 
70 
70 
6 9 

69 
63 

66 
66 
6+ Axabitefmitra 
# Tyrambe 
Atciciti flu.oftia 
Gerufa Ciuitas 
Pfathis fiu.oftia 
Mapeta 

Vardani flu.oftia 
Cimerium promonc. 
Apathurgus 
Achilleumapudos 

Et in Bofphoro Cfmerico 
& Phanagoria 64 f 47 f 3 

Corocondame 64 4" . 47 * 

A meridie aut parce,quc hinc eft Etixini po 
"'V% ad Coracem fluuiu, cVabhinccqui* 
diftanti linea Cholchidis & Iberieac Aiba* 
nievfcgad lacus Hyrcani mans,quod & 
Cafpium vocatur, Cuius latcris dcfcripcio 
fic fe habet.Poft Corocondame ponri ciui* 
tatem rurfus 5$ 

r* 

5s 

5» 

5> 
5° 
5° 
49 
49 
49 
48 

43 
48 

4 *J 

484 

4S4 ti Hcrmonaffa 
Syndicusportus 
Syndaoppidum 
Bata portus 
Bataoppidum 
Pfychri flu.oftia 
Achca viais 
Ccrcetidis finus 
Tazos 

Torcticcextrcma 
Ampfahsciuicas 
Burce flu.oftfa 
Q O.nanthia 
Thcffyris flu,ofti a 
Fortiamocnia 
Coracis flu.oftia 65 
66 
66 
66 
66 
67 
67 
68 
63 
68 

69 
69 | 

69 5 

7° s 

70 z l 47 
[47 
48 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
46 

47 1 
z 
z 

i 
l 

4 
X 

1 

4 Finis,qui hinceftad Cholchidis la* 
tlls 75 . 47 : 

Reliquu,quod dcindeeft vfcpadterminu 
lberie,inquoetSarmaticepy!e 77 47 
Quoddeindeeftad Albaniam vfcpad hne 
Hyrcani pdagi.in quo Soane flu. 
oftia S6 47 

Ab oricnteaut 1 nde pattc Hyrcani maris, in 
qua poft Soane flu.oftia. Cuius fitus 
di<ftuseft %6 47 

Aloncaz flu.oftia 86 z 47 'l 

Vdonis flu.oftia §7 48 I 

* Rha flu.oftia 87 z 48 2 _ 

Et Scythia iuxta Rha fluuiu vfq; ad flcxio 
nem,cuiusfituscontmecgradus 85 54 
Ethinciuxtameridianu vfcj; ad incoonita 
tcrr.im. Eft cV alia Rha fluufj flcxio , quse 
appropinquatflexiom Tanais fiuuii, Cui 9 
firuscotinecgradus 74 56 

Supraquaadmifcenturduoamncsamoti' 
bus Hyperboreis flueres, Eius commixtio< 
nisgradusfunt 79 58 z 

Fontes vcroalterius amnis magis occiden* 
talis gradus habenc 70 61 

Alterius vero magis oricntalis 90 6\ 
Segregant &' alfj montcs Sarmatiam.ee qu i 
nominatur Hppici,cV Ceraunfj. Et Conx 
mons , 111 quo fines llh funt, qui pcr motc-' 
Cokhidis cVIbericprodiiCur.t, vocanturcp 
Caucaffj.ipibruq? flcxio fupcr Hyrcania eft 
quc ec ipfa Caucafus vocatur. 
Hyppicorum igitur montium promocoria 
gradus habcnt 74 54 &-' 81 4? 

Cerauniorii vero 8* z 49 2 & 84 5: 
Coracis autem 69 48 &7S 48 

Caucafivcrd 75 47 &. 85 ^48.. 


T^T^f-T^vns-inn 
mmm*mmmmmMMmMmm* 

5+ 5 
Habentautem & Aicxandri coJumnas .• 
oradus £o 51 2 

PylcveroSarmatice 8i 48 * 

Aibamcautpyla' 80 47 

ColuntautSarmatiam in dimadbus iuxta 
tcrram incogrotam Hvpcrborei Saimata?. 
Sub is Bafiliti , hoc cft Rcgfj Sarmatx.Ec 
Modoce gens. Et Hyppophagi Sai mace. 
Ecfubrjsenam Zacate. Et Suardini. Et 
Afari. Poftcaiuxcaquidcflcxioncm Scpte* 
tnonaie Tanajs fluurj Pcncrbidi funrgcs 
magna.Etiuxta auftrale lamaxatajgcns. 

Ciuicates vcro 
Exopols 75 55 

# Tanais 67 

# Nauaris 70 55 
A Suardcnis antem Chcnides. Et ab ortu 
Rha fluurjPhthirophaoi. EcMaceri. Ec 
Ncfioris regio. Poftea fub Lmaxacis Sira< 
ceni.Incerautem Meotim paludem & Hip 
picos montcspoftSiraccnosPIefir). Poft 
Thcmcota\ Sub quibus Tyramba. Poft 
Afturicani. Pofh a vfqj Coracem montem 
Arichi.Et Zinchi. Supra autcm prcdictos 
Coraces montcs Conapfeni,Et Metibi. Et 
Agorite.Inter vero Rha fluuium & Hippi 
cos montcs fub Siracenis eft Mithridatis K* 
gio Sub qua MclaLhieni.Poft Sapothrcne 
Subquibus Scymnicc. Poft Amazonev 
Et lnter Hippicos montcs ct Ceraunios Su 
ram,& Sacani.Interautcm Ceraunios mo? 
tes et Rha fluuiu Orinei,et Vali. et Seibi. 
fctinterCaucafum montem & Ceraunios 
Tufci,& Diduri. Etiuxca mare Cafpium 
Vde, &OIondc.& Ifonde, & Gcrri .Sub 
dorfis auc monciu Bofphorani qmde fupra 
vtracp Cimcrrj Bofpori parcem. luxca auce 
poncum Achpi,& Cercite, & Hemochi , ac 
Suanocokhi.Supra aut Albania Sanarp. 

Ciuitatcs vero nominantur,eCoppida iuxca 
quidem minorem Rhombicem 

Azaraba 70 50 I 

Iuxcaaucem Pfachin fluuium 
Auchis 7: -|- 49 f 

Iuxta autcm Vardanem fluuium Fcopelus 

Suruba 

Corufia 

Ebriapa 

Scraca <5S 

7 i 

73 

75 
77 48 
48 

48 

43 

48 Etiuxta Burcam fluuium 
Cucunda 70 47 z 
% 
5 

i • 

24 iuxta aucem Thefllmm amncm 

Bacrache 7» 47 * 

Iuxtaaucenf Coracem fluuium 

Naana 75 * 47 ? % 

In moncium aucem dorfis ciuicatcs 

Abunis 75 4$ 

Nafunia 74 48 

Almia : 75 48 

COLCHIDTS SITVS m 
C AP V T *XI *> 

TABVLA .III. ASIAE 

OLCHIStermi 

natura fcptetrioni' 
bus gte Sarmatic. 
Aboccafu potiEu 
xiniparteea,qucex 
tedita Coraceam* 
nc vfcpinteriorefi* 
num iuxta Phafim 
fluuiu,ieaindu defcriptionem hanc 

%. Diofcuria.q et ScbaffcopoT 71 6 46 *■% 
Hippi flu.ofba 71 

Cyanei flu.oftia 71 

Siganenm 71 

Ncapolii 71 

Acap-olis 7: 

Chariufti flu oftia ji 
Phafisflu.oftia 7; 

# Phafis ciuitas jt , 

A mendie termmatur hincfinu Capedocio 
mxca expofiram hncam , & rdiquum parce 
maions Armeniepenpfam linearri vfcp fi# 
ncm,cuius fitus 74 44 5 

Ab orience vcro Iberiaiuxta lineam coiun* 
genccm fincs expofitospcr Caucafios mom 
ccs 75 47 2 

Tenent autem marittima Colchidis zalae' 
Superiora vero Manrali, & qui iuxta Ecre/ 
ticcm regioncm funt 

Mediterranras vero ciuitatcs & oppida 
hcineffe dicuntur 

Mechleffus 

Madia 
Sarace 
Surium 
!Zadris 4«J | 

' i. 4. 
45 | 3 

45 i 

45 2 

45? 

45 - A . 

44 2 4 74 \ 

74 4" 
75 

75 3 
74. 46 zij: 4d ^: 

45 
44 ■7 

* 
44 < IBERIAB SITVS 
GAPVTj XI* 

TABVLA .III. ASIAE. 

BERIA tcrminat 
afeptentrionibus gte 
Sarmatia? expofita. 
Ab occafu Cokhide 
iuxca cfidam Iineam. 
Ameridiegtemaio^ 
ris Armenue, fubli* 
mite, iuxta Colchide, 
vfqj ad finem , Cuius fitus continet ora* 
dus 7 <i 4 | | 

Ab oricteaut Albania iuxta lineam dicftos 
fines coniungente vfqj 77 47 

Sunt autem in eaciuicates 
etoppidahec 

Lubium oppidum 
Aginna 
Vafacda 
Varica 
Sura 

# ArtanifTa 
Meftleta 
Zaliffa 

* ArmacTtica 75 5 

75 

7<J 

75 I 

7 K 

v\ 
745 

7<f . 
7>* t 

i 4* 
4* 

4 tf 
4 tf 

45 5 
4* 

44 i , 
44 *? ALBANIAE SITVS M CAPVT «XIT/ TABVLA.III.ASIAE 

LBANlAtermiV 
natur a feptetriomb 9 
cxpofita parce Sarma 
tie. 

Ab occafu Jberia, iu^ 
xta linea annotatam. 
Amcndie parte maio 
■ ris Armenie, quceft 
uixtalberia-finem vfcpHircanium marc, 
ecunduin Cyriflu,oft,a, quaroradus ha< 
bent L -*. & i 

1 a' o 79 3 44 ^ 

AbormSoIis parte,q uc hinc extenditur 
vlqjadSoanaflumu Hircani maris iuxca 
1 dcfcnpcionem hancPoft Soane flu. oftia, 
queqradushabent 
Tclebaduicts 
Gcrri flu.oftia 
Geldaciuitas 
Ccfr) flu.oftia 
$ Albanaciuitas 
Albaniflu.oftia 
# Getaraciuitas 
Poft qua Cyri flu.oftia 79 
Cuitatcs autem in Albania funt et oppida, 
mterlberiam quidem,8c fluuium a Cauca* 
fo in Cyrum influentem,qui p e r totam Ibe 
riam & Albamam fluu , dirimens ab iofis 
Armcniam; 

| Tagoda 77 | 

Ban.hia 77 ; 6 1 

Sanua 77 | ^ \ 

Diglane 77 ; ^ 

? - r-n 77 * «i 
Inter aut prcfatu fluuiu & Albanu 

amnem,qui etipfea Caucafo fluit _ 
79 4 5 M * => Mofega 

Samunis 

Iobula 

Iuna 

Embolea 

Adiabla 

Abliana 

JVlamechia 

Obca 

Sioda 

Baruca 


79 
73 
79 
78 
79 

79 \\ 
77 * 
78? 

79 i 
Teneiitautem Albanierpome gradus vtdidumeft g 

Inter autem Albanum & Cex 
fium flu. 47 Chabala 

Chobata 

Boziata 

Mifia 

Chadacha 

Alamus 80 
80 
80 
81 
81 
8 Inter autem CaeGum & Gerrum 

amnem 

Thiauna $z jp 45 

Thabifaca- 8: j? 46 

Inter Gerrum aufem & Soa# 

nam flu. 

Thilbis § 4 £ 4< j 

Infufe aut adiacent AI banic due 

Paluftres.Quarum medium oradus 
habet g 7 f 4 ^ 
i 1 

*4~I 
r ARMENIAE MAIORIS 
SITVS 

C0WW5 t IE 

TABVLA .111: ASIAE 

RMENIA maior 
terminata fcptcntrio 
mlVpte Cokhidis, 
ct Iberic,& Albanic, 
iuxta expofita per Cy 
rum fluuiii Iincam. 
Ab occafu parte Cap 
■' padocfe, fecundu ex* 
nofitam ponti Cappadocu vfcp Cokhide 
ncr Mofchicos montes lmeam.Et pornone 
Euphratis,quecft mtcr MofJiicos montcs 
ctTaurum. 

Ab orientc autem parte Hyrcani maris,que 
eft ab ofh)s Cyn amnis.vfcf ad finem,cui? 
giadus 79 *"£ 4$ 3 

Infcrquam & Cyriamnisofta 
Araxi fluminis oftia 79 i ~f 45 * % 
Prctereamcdia,iuxtalinea, que hincprote* 
ditad monte Cafpiu,ac etiam vltra mpnte, 
Cui 9 fincs gra. habec 79 41 % & 80 ~i 40 
A meridie Mefopocamia, iuxca Tauri mon 
tislinca,quequideEuphrati fluuio iungit 
iuxtagradus 71 i 38 

Tigridi aucem amni iuxca ficum gradus ha< 
bentcm 75 % j8..? 

Prcterca Affiria iuxta Iineam per Niphate 
moncem cgrcdiente ad dir&ftum anteditftx 
vfq? prcfatu finem Cafprj montis , per qua 
iine<im Niphates monscxtenditur. 
Montcs autc Armcmc nominantur rj , qui 
Mof.hiciappellatur,quiproteduntur,vfq5 
ad fupraiaccnte partem ponti Cappadocu 
Etmos,qui Paryardcs dicitur. Cmus fincs 
continentgradus 75 4$ ^ & 77 4* 
Ec Vdaccfpes mons , Cuius mediu gradus 
habet 80 i 40 

EtAntitauripars,quccftinti'aEuphratcm, 
cuius mcdmm 7; ^ -j 

Et qui vocacuc Abos mons,cuius medium 
habec 77 41 

& Gordyxi montcs,quorum mcdium con 
nnec _ 7> - 59 f 

Fiuufj autpcr Regioneexcurrunt, 
Ec Araxes flu.qui quideoftiahabetiuxta 
Hyr.ani maris fitu 1 n gra. 79 z "f 45 z % 
Fontcs vcro iuxta fitum gradus haben* ^ 
tem 7^ 4* * 

Ab fjs impctu ad oricncc vecl:us,vlqj moiv 
tcm Cafpiuni , & ad feptentrionem flcxus, 
partim ad Hyrcanum mareexit, parcim ad<> 
mifcctur Cyro fluuio , fecundu fiturn conti 
ncntemgradus 78 ~~ 44 * 

Ec Euphratis fluufj pars^apredifta adone* 
tcmflcxionevfqjadfontcs cmi &ipfii*ra# 

dus habent 75 5 4« 5 

Sunt&alrj motcs memoiatudigni,adiuer 
tigio Euphratis fluun.Finis aut.cj Euphra* 
ticoniung>cur,gradushabet J\i 40 t 
Finis y>o,qui mxta ipfi' e fontes 77 41 
Et Tigridis pars in Armeniacoprehenfa, a 
particula ca , que cft a laterc mendiano vfq; 
fontcs ipfms Tigridis,quccgradus ha^ 

bcnt 74 5 $9 5 

Fanentes palude iuxta fonccs , qua? vocatur 
Thofpiccs. Sunc & al icpal udes,intcr quas 
ca,qua; vocicur Lychnitcs, Cuius mcdium 
gradushabct 73 4> % 

Et Avnfiapalus,cuius mcdium cotinct gra gg 
dus 78 i 40 i 4: 

Regiones autcm in Armcnia funt , in parte 
lntcrEuphrate &Cyrum acAraxeamnes 
. oprchenfa pencs quide Mofchicos monccs j\™| 
Cotacenc.Supereos quiBocheappellatur. w 
PencsaucCyruamneTofarene etTotenc. uJ 
Pcncs vcro r\raxcm Huuium Coithenc. ct |jj 
quefub ea eft Soducenc. 1-xncs autcm Pa* 
ryardem monte Syracene & Sacapene. 

Et Ciuitates in ipfa parce 
Sala 
Afcura 
Baraza 
La'a 
Sancuta 
Sacaphara 
Toga- 
Varuthar 
Asatha 
Cholua 
Sedala- 
Surta 
Patina 
Cozala 
Cotomana 
Batinna 
Dizaca 
Ptua 
Ghfma 
Cholurta 
pCASIAJ? 
TA^ Saca1bi° a 79 6 45 4; 

Arfa»t a '? * , 45 5 

Et penes Euphrate Huuium 7*4 


75 3 


74 , 


74 5 


75| 
76 5 


73 1 5 Brepus 

Elegia 

Chafira 

Choffa 

Thalma 

# Arrnauria 

# Artaxata 
fsjaxuana 

In comprehenfa aut parte fub predi&a,vfq? 
addiuertigiu Euphratis,Reufones funtma 
ois quidefeptentrionaIes,incipientes ab oc 
cafu Bafiliffene & HobordenecV Arfea. 
Sub his vero & Acilifene 6Y Aftaunites.Et 
penes ipfum fluuirj diuertigiu Sophene, 

Ciuitates autem funt in hac parte 4* \$ 

4*|? 
4* ^ 

4t 2 f 

4* |? 

4* * 

4^? 
Athua 

Tinifla 

Zoriga 

Sana 

Brizaca 

Daraniffa 

Zogocara 

Cubina 

Codana 

Cachura 

Cholua 
Sogocara 

phaufia 

Phandalia 

Zaruana 

Citamurri 

Anarium 

Sigua 

Terua 

Zurgua 

Matuftana 

Aftacana 

Tarina 

Balifbiga 

Babila 

Sagauana 

Azora * * * *' 7 1 1 
75 | 
71 l 

7 K 

74 ? 
7* 

77 4" 
78 | 
71 * 

7*. 
75 5 

74, 

74 ?. . 

74 f'3 

75 5 

7«5 2 5 
77 

73 e 
78 ^ 

78 

78 

7: t 
75 $" 

75? 

75 i 

76 1 4« 2 
4«"f 

4* 

4* ! 
4* ? 
4* 5 
4* | 
41 3 
41 3 
41 

4 1 
i « 

4i * 4" 

41 u 

4i I 4 
41 z 

41 * 

4 1 i . 

4*|3 

'4 1 \ 

41 5 

4i 

4° ? . 

40 2 4 

40 I 4 
40 5 In reliqua aut cV auftraliori parte, inter Eu^ 
phratis cVTigridis fontes Anzitenceft. Et 
qugfub ea Thofpites.Poftea Corica 
Et Ciuitates fimiliter in parte hac 
Legerda 7: 3: 40 \ 

Mazara 
Anzeta 
# Thofpia 

Cokhis 

Siauana 

Arfamofata 

Corra 

Artafigarta 

Aborientevero fontium Tigridis amnis 

Cagrandauene eft. E t fub ipfa Gordene. 

qua magis orietalis Cortca, ct qm fub ipfa 

funt Mardi. 

Ciuitatcs aut fimilitef in hac funt parte' Tafca 

Phora 

Maepa 

Buana 

Cholima 

Terebia 

Daudyana 
Caputa 
& Artcmita 
Thelbalane 

Sia: 

Thercndis 
Tigranocerta 
Sardeua 
Colfa 

Tigranoama 
Artagigarta 75 * 
76 

7 6 : + 

75 1 4 

77 I 
77 \ 
79 \ 
73 3 

76 \. 

75 §4 

74 \ . 

76 ?t 
75 * 5 

73 .. 

79 14 

75 I 40 £ 
40 <| 

40 % 

4° e 

4? 2 , 

40 : 3 u 

40 \ 
40 z 
40 3 

59 I 3 

59 I 
59 | 
59 f 
$9 5 
59 f 3 

4° . , 

58 ?4 CIPRT INSVLAE SITVS CAPVfXIIII 
TABVLA .1111. ASIAE. 

VPRVS quaci 
verfus pelago ter* 
minatur. 

Aboccafuquidcm 
Pamphyliofccudu 
defcriptione hanc. 
# Acamas t promq 
td. <^4 6 55 * 
54 « 4~ 
5512 Paphos noua «54 3 

Drcpariumprbmont «54 l 

& Paphosvetus <>4 z 

ZcphiriumpromSt. 6+6 

A mcridie mari Aegyptio atq? Syriaco,fecu 

dum defcriptionem hanc 

Poft Zephirium promont. 
Phruriumpromont. 6\ 5 4 54 z i 
f^snr^r^sns^i 
/!S3« 6>- * 

65 z 

65 2 4 

65 l 

66 z 35 . 

55 » . 

34 * 4" 

55 

55 

55 

55 Curiumciuitas 
Lyri flu.oftia 
Curiasexcrema 

# Amathus 
Tetrj flu.oftia 
Citium ciuicas 
Daclcs cxtrema 
ThroniriuicascVexcrema 65i~$ 55 
Ab oncnte pclago Syriaco fecundum dc; 
fcriptionem hanc.Poft Thronos promont. 
Pedaliumpromont. 67 t 35 % 
Pedisci flu.oftia 6$ } 3 35 f 

# Salamis 6(S "5 $5 | 
Aelacacxcrema 6"» 35 £ 
Clidtsextrcma 67 2 $5 J 3 
A fcptentnombus veto angufto Cilitic fre- 
to iuxta dcfriptioncm hanc 
Carpafla 
Achcorum litus 66 2 3 

66 z 66 Z 

66 

1 

65 z 

6$ 6 

*5 • 
6 4 J3' 
64 5 35 ?»* 

35 f 5 

55? . 

35 1 f 

55?^ 

55 * '? 

?5 ? 3 

$5 6 

36 

35 2 4 
i. «■ 

35 * >* Aphrodifium 

Macaria 

Ccraunia 

Lapcchiflu.oftia 

Lapethos Ciuitas 

Cromyorum cxtrcma 

Soli 

Callinufapromonr. 
Arfinoe 

Orietalioraigitinfule Saiaminia bccupat. 
Ocadentalia vcro Paphia.Inccr ha?c vcro & 
meridionalia Amathuha,cx OJymp 9 mos. 
Scptcntrionaliaautem Limpedia; 

Cmitatcs aut mediterr^nee hcc func 
Chytrus 6 6 z 35 \ n 

Tremithrs 6 5 \ lt 35 5 \\ 

TamafTus 66 | 35 %\z 

Infulcvcropenesipfam hefimt. cVquarap* 
pellantur Chdes,quarum medium gradus 
habct 61 3 jj | 

Et Carpafarum infularum mcdium connV net gradus 67 \z 35 % 4 SYRIAE SITVS 
G.APVT <XV< TABVLA .1111. ASIAE 

Y R I A terminatur a 

feptentrionibus Ciliria , 

S et gte Cappadocic iuxta 

expofitam g Amanum 

montemjineam. Ab ocuifu Synaco pclagojecudu defcripjrio 
nem hanc. Poft IfTum & Cilicicportas^ 
AlcxandrapenesliTum 6<^z %6\i Myriandrus $9 

Rhofus 69 % 

Scopulus Roficus 69 t 

Seleucia Piene 63 z\ 

Orontis flu.oftia 
Fontcs fluun' 
Poiidium 
Heractea 
%l Laodiria 
(jabala 
Platos 
' Balancg 

PJjocnicig 

Elcuchcri flu.oftia 

Simyra 

Orthofia 61 6 

$ Tnpolis 67 63 


/O 

69 


* 
l 
63 


^ 
6S 


! 
63 


i 
63 


^ 
63 


3 
6S 


67 


« 
2 


3 35 I 5 

55| 
55 l % 
55 \ »* 
55 ? 
35 3 

55 6 

34 2 J» 12 

34 2 4 
34 * 

34 3; 12 
34 | 
34 5 
34 3 


) 3 Thcuprofopo,\TJei fr6s,pnio.67^ 344 
Botrys 67 | 34 ri 

J,'iBiblus 67 „f 33 5 5 n 1 Adonr) flu.oftia 


67 i 


35 \'4 


i ;». Bcrytus 


67 * 


35 f 


Leontis flu.ofta 


67 z 


33 i| 


^s Sidon 


67 


35U 


^s Tyrus 


67 


35 3 


j E:dippa 


67 6 


35 4 


1 #. Ptolemafs 


65 Z % 


55 «. , 


Sycaminon 


6A 25, 


3* i % 


1 Carmelus mdng 


66 % \Z 


%t-X 3 12 


! Dora 


6$ Z 


5 ? f , 


Chorfciflu.oftia 


66 3 


3t 2 12 A mcridie Iudea itixta linea indc defcripta, 
quafi oncnte verfus, qucad mcridie flecfti t, 
ctlecundufitu habctgraius 672 3: 3 

Finitur autcm fccundum fitum , qui habct 
gradus 63 31 4 
j Aborcu folis Iineaindcpr6du(fta,iuxta Ara 
I biaquidcdcfertam,vfq?vadum Euphratis 

iuxta Tap?fcum,cuius finis fupcr Euphrate 
! gradus habet 73 35 12 

j Etdeindepartc Euphratis fluurj pcncs Mc 
] foporamiam, vfcp fi nem fluurj,qui cx fi nis 

Capadocic,gradus habes 71 | JS 

Montcs autcm in Syria 
infigncs funt 
Et Piaramons.Cuius medinm habet 
dus 69 f $5 

Et Caffiiis inons.Cuius mediutri habet ora 
dus 61 z 3: 54. % \ 

EtLibanus^.Cuius fines habent gra' 
dus 6% I % & 70 ft £ 

Et Antilibanus mons, cuius extrema habet 
gradus 6% 55 5 & 69 5 5: f 

Et iuxta quidem Arabiam deferrarh 
Alfadamus mons.Cuius medium habet 
gradus 71 5$ 

Penes autem ludeam 

Hippus nions.Cuius medium habctgra* 
dus $8 z %% 

Fluuntauteperregionem cValrj fluufj 
EtquipreterPalmyralabitur. Cuius fines 
continent gradus 

Etq Damafcu pterfluitChryforoas vocar?. 
cui 9 fines hnt gra. 69 % 55 i ct 69 z % 31 
Et Iordanis fluufj pars, que vcrfus Genefa* 
ritidem eftlacum, cuius medium habet gra 
dus 67 5 $1 f ; 

Et fluui* Singasnomine, qui a mote Pieric f 
delatus, ad feptentriones & ad ortum folis 
verfus,gradushabet 71 57 t 

admifceturq? Euphrati iuxta fitum,qui ha* 
betgradus y% 37 | 

Ciuitates in Syria funt mediterranee 
a feptentrionali primum plaoa in 
Comagena he 
Aracc 70 I % $7 f 

# Antfochia penes tauru mote 70 *f $7 5 Singa 

* Gcrmanfcia 

Catamana 

Doliche 

Bcda 

Chaonia 7» 

70 j, 
70 |' 

70 5 

70 5 

7oj 57 * 
57 

5* '£ 
%6 i 
J5 3 Et apudEuphratem fluuium 

Cholmadara 71 ^ 57 

& Samofata lcgio 71 | J7 

Pierieautcm duitatcs hae 

Pinara 69 * % % 6 

Patrae 70 $6 

EtSyriepyle 69 J Jtf 

' Cyrreftice autem Ciuitates ha; 
Ariferia fi 57 

Regia 71 £ 55 

Buba 71 5 ys 

Heraclca 71 c 56" 

Niara 70 t I *tf # Hicrapolis 1Z Cybros 70 6 %6 

•& Berroca 71 $* 

Bena 70 I 5; $<$ 

Paphaira 71 £ $6 

Et penes Euphratem Ciuitates hae 

Vrima 

Arudis fy Zcugma 

Europus 

EtCilia 

Bcthamaria 

Gerre 

Erraoiza 72 H 

7« 2 jii 
7* 

7* 
2. . «. 

?» tf 

71 ?i 

71 i 5 57 2 
57 % 

Jtf z 

%6 z 
%6vi 

%6 Sdeucidis autcm Ciuicatei h e 

Gephyra 69 z 55 

Gindarus 70 55 

Imma 69 M $5 

Caffioridis autem Ciuitates hc 

$ Anriochia,q fug Orote efl: flu. 69 
# Daphne 69 

Bacatailli 69 

Lyd;a 69 z 

:£ Sckucus penes Belu 69 i z 

■z . 

i . 

512 
55 2 69 * 
69 % 1J 
69% 

69 ? Larifa 

# Epiphania 

Raphanee 

Antaradus 

Marathus 

Mariamc 

Mamuga 

Chalyboriitidis Cnntatcs 
Thema 71 ~i 

Acoraba 71 % 

Dernma 7? 

Chalybon 71 5 

Spclucca 7 1 5 

EtperiesEuphraten 

Barbariflus 71 ~i \ 1* 

Athis 7* 

Chalcidiccautem ciuitates 
Chalcis 70 2 

Afaphi 70 2 i| 

Tolmidcfla 76 %\l 

Maroriia 71 6 

Coara 70 2 f 

Apamenes Ciuitatcs 
Nazama 70 z 55 
55 

5> . . 
5+ M 
54- * 12 

54 5" 
54^ 
54? , 

54 §T 12 

H - 
54 *4 

55 ? 
5>4 
5J 

** . 

54? i 5-412 Et ab orientali parte Orontis ftuufj 
ThelmenilTLis <?9 5 55 » , 

' ^ Anamia 70 H 2 4 u*>ii\ U 
TTT^nr* 
^^ r?w? 

# Emefa Laodicincs ciuitates 
5 55 2? 
55 2 12 
35 * Scabiofi Laodicia <>9 

Paradiffus 6 9 2? 

Iabmda 7o 

Phoenicig Cmitates 
Arca 68 % ,54 

PaleobibIus,vel vetus Biblus 63 * ? 54 
Gabala 67 ?, 55 

Ccfarea panie 67 f 53 

Curu e vcro Syrig Guitates hg r 
$ Heliopolis 68 5 

AbylacognomineLyfanf) 68 z ? 
Efiul Saana 

Ina 

$ Damafcus 

Samulis 

Abida 

Hippus 

Capitolias 

Gadara 

Adra 

Scythopolis 

Gerafa 

Pella 

Dium 

Gadora 

# Fhiladelphia 

C^nata 6 9 ^ 

63 5 
69 t 
61 1 
6%% 

63 *? 
6% 4 
68 I 

67? 

*8% 

67 I. 
67 |3 

67 2? 

6 U± 

d8 2 3 55 5 $5 
55 
55 
,3* 
$* 
5« 5»* i 

* 

52 2 
5:6 

51 f? 

3» 2 . ? '3 
W$ Rhefapha 

Cholk 

On-a 

Putca 

Adada 

& Palmyra 

Adadia 

Danaba 

Goana 

Aueria. 

Cafama 

Odmana 

Atera Palmyrmes vcro Ciuitatcs h? 5i 
5i 
5i f . 
5i z ? 7^4 
71 2 ? 

7i f 
7* \ 

71 2 

7> . . 
7o f 3 
70 I 

7«* 
70 * 

70 <f 

7 1 6 51 

5 + . 
54 2 

34 2 

54? 

54 

54 t 
$5f 
55 1 
55 f 

55 '6 
55? 2 
Etpcnes Euphratem Ciuitates hze 
Alalis 7; £ 55 3: 

Sura 7* 5 55: -|" | 

Alamatha 75 55 \z j 

Bsthanecprouindc , acuiiis oricntali partc 
eft Saccca.Et huius fub Alfadamum moiv l 
tcm funtTrachonitg Arabcs. 
Gcrra 70 5: 1 3 

Ele e 70 7- f 70 ^, 5? 2 

69 Z ? 51 2 ? 

Infulc autem adiacent S yrias t 
Aradus 63 54 ? 

Et Tyrus continenti adncxa» 

PALESTINAE IVDEAE SITVS CAPVT <X VI7 
TABVLA.IIH.ASIAE 

ALESTINA.SY 
ric,que & ludea voca 
tur,cerminaturafepte 
triombus Syria,iuxta 
lineam cxpofitam. 
Ab oriente vero atq? 
meridie Arabia Pe> 
tra;a,fecundu lineam, 
que ab orietali eft termino ad Synarnvfcp 
ad fi nc Aegypti. Huius fmis (vt didu eftj 
gradus habet 64 ? Jo 3 

Ab occafu pafte Acgypti , qu^dcinccps ad 
marevfq?protenditur,8t rehquu pelago, 
vfq? ad Syrielimite,perdcfcriptionehanc 
Pofi Chorfei fluurj oftia 

5* ! 

5*4; 

%% \z 
5i I 3 

**! 

51 ? 

Fluitauteperludeamlofdanis fluurj pars 
ad Afphakidemlacum. Cuius mediumco 
tinetgradus 66 23 51 6 

Et Ciuitates in c a medkerraneg he funt 
Galilea? ^ t 

Sapphura 66 5 ■ 5* 1 12 

Capardoni 66 z t 3 5J if 

3^ lulias 67 12 5i 2 

Tiberiaslacus 67? j: u 

Samarigautem . 
^Ncapolis 66 z % 

Thena 67 J« 

Indccautabocarulofdanis fluuii * Ccfarca Stratonis 


66? 


Appolbnia 


66 


%. loppe 


65 5 


Iamnetorumportus 


*5 


-'('5 AzOtUS 


65? 


^ Afcalon . 


6 5 t . 


Anthedon 


64 ^^3 


Gazeorum portus 


64 2? 512 3 

51 z? Rhaphia 
# Gaza 
2^. lamnia 
Lydda 
Antipatris 65 |U 

65 5 
66 

66 t 51 2^ 

5* 

5* Oruhas 

# Scbafb 

Betogabri . 

Scbus 

jfs Emmaus 

Gnupha 

Arehclais 

Phafeiis 

Ericus 66 

*5 

<J 5 

66 

66 z 
.*. i «• 

66 2 X 1 5 

66 j± 


Jl 5 
J* 

5i 

5« 

5i 

5i 

5i 

3! 
5i 5 j{s Hierofolyma quae nunc dicitur f. 1 
i. i 

3 u 66 

66 ± 
66 | 51 
5i 

Ji Capitolia 

Thamna 

Engadda 

Bcdoro 65 f 

Thamaro 65 | 

Ab orientaTiparte lordanis fluurj 

Cofmos 67 3- 

Libias 67 6 

Caliiroe 67 if 

Gazorus 67 2 

Epiceros 67 

Idumee, quae totaeft ab occafu 
Iordanis fluufj 
Bcrzamna 
Caparorfa 
Gemmaruris 
Elufa 
Maps 1 \ 64 1 £ 51 

6 5 * ? 51 
65 l $ $2 

66 ^o l 1 
65 5 2 1Z 

1 1? 

6 t 

6 

. >. 

?'? ARABIAE PETRAEAE 
SITVS ICaPVT-XVJI TABVLA .1111. ASIAE 

ETREA Arabia 
terminatur ab occafu 
ptc Aeoypti expofita. 
A feptctrionibus Pa* 
leftina I udca , 6V patte 
Syrie, iuxta ipfaru di* 
uifaslincas. 
A mcridieautefcccffu 

(P ^tt^ 
1 H 


w 


^■x* finus Arabici,iuxta Heroum ciuitatem,c]ui 
g^dushabet 65 z «9 t % 

Ab cxpofito tcrmino iuxta Aeoyptum vfq? 
ad promontoriu , quod apud Pharam eft, 
,, habetq? gradus 65 tS z 

refj EthmcElanite finu vfcp ad eius fnflexione, 
M) jjua^oradushabct -9 
Lontinetautem cxPharaoppidum 
partcs 65 *8 5 

Oppidu 5^0 Elana, qd iuxra feceffum iacet . 
eiufdenominis,grad 9 habct 65 1 6 t9%\ 

Abortu vcro lihcacmiffafuperexpofitum | 
Syric tcrminum orientalem iuxca Arabiam 
fcelicem vfq? fc&ionem , que gradns habet .,, 
Iuxta autcm dcfcrta Arabic fuprareliquam fpfer 
Iineamtendit.Protenduncuraunn reoionc |p|S$ 

montcs,qui Melanes vel riignfanpeHafttur !§fe|£ 
af.nu fdlicet, qui iuxta Pharam eft quafi ad jfc§|l 
Judcam,gcntcfq? funtab occafu quidcm ^M 
horum monciu ad Aegyptum & Saracene. ' 
Adiacet cV fub lpfa Munychyates , fub qua 
ad fmum funtPharanitc.Iuxtaautmonta* 
na fceiios Arabias Ratheni. 

Ciuitatcs vero rneditcrrancc 8C 
ville inprouincia hx funt 

Eboda 65 ± 30 | 

Maliattha 65 f ± 30 i' 

Calguia 6(5 * jo t 

Lyfa 6j z 5 30 £ 

Gubba ^5^4- 5° 

Gypfaria * 5 ^ 29 | 4 

Uerala 65 z 19 j 

♦ Petra 66 f ± jo j 

Chaiacmoba 66 < 50 

Auara 66 6 *9 f 

Zanaatha 65 ?± ^9 z ; 

Adron 67 :p f ^ jj 

Zoara 67 | j >; 

Thana 67 | 30 J 

Nccla 67 l 30 ± 

Clcthatoo 67 , $0 ^ 

Moca 67 2 3 t j ^ 

Efbuta 6>J I iu 51 

Ziza 68 J-f" 51 

Magura 63 t j f \ 

i$. Medaua 63 1 50 f 14 

Lydia 69 t jo ? 

Rhabmathom 63 | 50 z 

Anuha 6S ?' $0 ± 

Surattha ^ 9 ^; . ^ \ 

jjs Boftralegio 69 :| 512 

Mefada 69 | 51 f 

Adra 69 f 31 | 

Corace 63 30 \% 


MMMm^ ^u — ir CAPVT-XVIII- 


TABVLA JIIL ASIAE 

ESOPOTAMIA 
terminatur a fepteiv 
trionibus quideexpo 
fita parte maioris Ar 
menie. 

Ab occafu parte expo 
fita Euphratis fluurj 
iuxta Syriam. 
Ab oriete parte iuxta Affyria vfq? Tigridis 
amnis,que eft aparte verfus Armenia, vfq> 
ad Herculis aras,q grad 9 habec go 54 i 
A m eridie reliq ua parte Euphratis iuxta de> 
fertam quide Arabiam , vfq? ad finc,cuius 
fitus continet gradus 76 4 55 $ 
luxtaautBabylonia vfqjquo Tigridi amni 
comittitur, & vfq? ad aras predicftas , cuius 
partis fitus gradus habct 80 $4 3 
Montes yo in Mefopotamia celebres funt 
Mafiiis mons t cuius medium habec 
gradus 74 e 57 f 

Et Syngaras mons 7^ 5 5<J 4 
Fluurj veroper regionem fluunt ex dictis 
montibus proruentcs,cum a!rj,tuqui Cha* 
bor?s appellatur,cuius fonces gradus ha* 
bcnt 74 57 ? 

Coniundio autem eius cum Euphrate gra* 
dushabec 7* 5 5$ 4 

Et qui Saocoras dicitur, cums fontes conti* 
nentgradus 75 57 z 

Eius vero cum Euphrate coniunctiopartcs 
habet 75 £4 $$ ~i 5 

Occupantautem prouincia regiones iuxta 
Armemam quideAnthcmufia. Subqua 
ChcildtiSjfubcphacGaufanitis. Ec verfus 
risridcm fluuium Acabene. Sub Gaufa* 
nite ante Ingine,et perlonge iuxta Euphra^ 
ceAncobantcs. 

Ciuicates in Mcfopotamia cV villar 
iuxca quidem Euphace fluuium Porfica 

Aniana 

Barfampfe 

Sarnuca 

Bcrfima 

Maube 

& Nicephorium 

Maguda 
Chabora 

Thclda 

Aphphadana 

Banabe 

Zitha 

Bethauna 

Rhciapha 

Agama 

Eudrapa 

Addaea 

Pacoria 

Teiidata 

Naarda 

Sipphara 74 , 
74 \ 
74? , 
74 f 4 

7% '6 

76 

76 % 

76 | 

77 6 
77? 

77 I 
77 5 

7S4 54 f; 
54 5 1 * 
54 '} 
54 ~¥ 
54 . 

55 

55 

*+, . 
54 ** z 

5 55 
55 
5>* Euphraris fitus,quo fcindicur & in partem 
flueteperBabylonia,&:aJteraperSeleucia } 
m quoru medio efhqui vocat Bafilius flu? 
uius,cuius fitus diuercigrj 79 $5 * 

# Selcuciaciuicas 79 | 55 "5 
Iuxca aut Tigrim flu.Ciuicaces he func 

Dorbeca 

Sapphe 

Beda 

Syngara 

Becun 

# Labbana 
Bircha 
Carthara 
Manchane 3" 7« 58 

7<* 57 

7<S 57 

7^ 57 

77 . . # 
77 ?3 5* 
73 *4" 5* 
79 . 5^ 4 

79 5 $<* 
EtpoftScleuciarn 

Scaphe 79 |4 54 f 

# Apamia 79 z 3 $4 3 

Sub qua Euphratis ecomixcio cu Tigndc 
In mediaaucem regione ciuicaces ha: 

Bichias 

« Edcffa 

Ombrea 

Ammca 

Suma 

Rhifina 

OHbera 

Sararra 

Sacane 

Arxama 

Gizama 

Synna 

Mambuea 

ti Nifibs 

Bithiga 

Bazafr 

Auladis 

Ballacha p y-9-5- fyf 
# Carrae 
Tirictha 

Theugubis 

Orthaga 

Elrja 

Zama 

Svrina 

Gorbatha 

Dabaufa 

Bariana 

Acraba 

Aphadana 

Rhefena 

Peliala 

Aluanis 

Bimatra 

Daremma & 75 3: 

75* 3 
74 % 
7+ * 

74 < 

75 f 

76 3 

77 

7*, 

77 ,5 
75* 
74, 
74 \ . 

75,5? 
74? 
7 5? 
7d 5 

ARABIAE DESER 
SITVS # 55 6 

56? 

%6 z -4. 
55 | 
55 V 

?**. 
55 \ * 

5>*I 

55 

55 
TAE z % CAPVT XIX 
TABVLA .[[,]. ASIAE 

RABIA deferta 
definita fcptecrioni* 
bus parte Mefopoca* 
mieiuxca cxpofitam 
Euphraris fluun E c ^ 
quajconcinctora* 
dus 76^ 55 3 
- Aborientc^oBabyj 
lonia p mocana,cj a dcferto funcad Euphra 
cis flu.fincs vfcp ad feceffum Perfid Mefa^ 
nrj fmus,qui ad finu grad 9 habet 79 50 6 
Ecparrcddndehnus Perfidad fincm vfqj 
cuius fitus continctgradus 79 $9 

Ameridieaute terminatur fcelici Arabia, 
per Momana,quae ab cxpofito Petrcc Ara^ 
biaelimitead prcdi&um funt fincm, ad ter* 
minum vfcp , qui iuxra expoficum Perficu 
Mefanium eft finum , cuius limes ha> 
tec 79 t 9 

Ab occafu annotatis partibus Syric et Ara# 
bia: Petreje, 

Tenentauccm hanc defcrcam Arabia iuxta 
quidem Euphrace fluuium Chanchabeni. 
Etquciuxca Syriam func Bachanri. 
Tuxca vero Focliccm Arabia Aguheni.Poft ! 
quos Raabeni. Et apud Pcrficum f.num 
Horchcni. 
luxta autem BabyloniafubChauchabenis 75 | 


55 u 


75 H 


55 * . 


75 lj 


54 * 4 


74 i* 


54 f 


74? 


54 3 


74 3' 


54 6 


75 , 


54 


75 5 


H, 


75 * 


55 f 


7 6 


55 5 Aefite.Ecfupra Rhahabenos Mafani. 
In medio vero Agrp quide iuxta Bocanos. 
Marceni autcm iuxta Babyloniam. 
Ciuitates aute & vicus in regione iuxta 
Euphratcm quidem fluuium 
h^funt. 

Thapfacus 

Birtha 

Gadirtha 

Auzara 

Audatha 

Dadara 

Balagala 

Pharga 

Colarina 

Belgynasa' 

Iuxta aurem Perfici finus partcm 
Ciuitates hc 

Ammca 79 50 6 

Idicara 79 : p f 

lucara 79 i9 £ 

luxta Mefopocamiam aucem 
Ciuitatcs hae 

Barathena 
# Sabe 
Choce 
Gabara 
i Aurana 
Rhegana 
Alata 
Erupa 
Themma 
Luma 
Thaua 
Seuia 
Daphna 
Sora 

Odagana 
Tedium 
Zagmais 
Arrade 
Oba:ra 
Arcemica 
Banacha 
Dumaccha 
Alata 
Bere . 
Calachua 
Salma * 75 3 


.** 


75 V 


« . 


7* * 


5- 1 


75 3 


5« f 


75 4 


** | 


75 + 


5J 3 


7' 2 


Jt 


7* l 


$ii 


75, 


5i 5 


75 V , 


5' , 


7* 5? 


S 1 ! 


75 J 


5o 2 


74? 


50 J 


75 


50 3~ 


7* ,4 


50 | 


77 . 


5o 2 

¥^¥^ # * # y BABYLONIAE SITVS CAPVT >XX* 
TABVLA .1111. ASIAE 

ABYLONlAtcr 
minatur aSeptetrio* 
mbusMeiopotamia 
iuxta expofitam Eu* 
phratisfluurjpartem. 
AboccafuArabiade 
fcrta iuxta pdicla mo 
tana. 

AboricntcSufiana,iuxta retiqua Tjgridis 
fluurj partc,vfq3 ad eius oftia,in finu PerfrV 
cu.Qucgradushabent 80 i $1 
A meridie indc ad fme,qui cft iuxta Arabi> 
am dcfertam Perfici finus feceffu 
FluuntautperRcgionemBafilius vel Re* 
gius fluuius. Et qui per Babylomam fluit 
Maarfarcs nomihe,qui Euphratnmmifcet 
iuxtafituhabentepartcs 783 55 3 
Huicautcm comungiturBafihus amnis in 
oradibus 79 54 ^ 

Faciuntautfluurj &fipforum diuertigia,Ia; 
cusatqj paludcs , quorum etiam medium 
continetgradus 78 z 5* * 

Adiacetquoq? Euphrari Auchanites regio. 
Defertae vero Arabiae Chaldaa regio. 
Circa autem paludcs Mardocea fubieftos 
habcns Strophadcs appellatos. 
Ciuitates autin BabyloniacV oppida funt 
luxta quide parte Tigridis vfqj mare 
fub Apamia ciuitate 
Bibte 79 t 

Diditua 7? ? 

Punda 
Batracharta 
Thalatha 

Altha 79 

EtquodinteroftiaTigridis fluurj iriaxime 
oncntaleeftgradushabet 80 1 51 , 
Ocddentalcvero 79 * 3° 3; 

^Tciedon 80 Ji 6 

Iuxta vero Euphratis fluurj partem 
Idicara 77 55 % 

Duraba . 77 \ , 54 , 

Thaccona 11 \% H ? 

Thalbcncane 78 5 55 z 

Et fuper fluuio per Babylonem fluente 
& Eabylon 79 55 79 J 

19 3 
80 54 i 
55 % 

$5 e 

%t 6 
5i % 
Iuxta autemjyiaarfarem fluuium 

^VoIgcfia 78 | , 54 J 

jfcBatfita 78 5? 54 3 

Sub rjs autem &iuxtapaludes & 

delertam Arabiam 
Beana Chuduca 

Chumana 

Caefa 

Birande 

# Orchoe 

Beththana 

Thelme 

Sorthida 

lamba 

Rhagia 

Chiriphe 

Rhatta 79 
75 

79 , 
16 | 

77 5 

78 * 
79, 

77 "5 
77 
6% 

78 5 
79? 
79? * 
3 

I 

c 
Z 

L 

I 5» 
55 
$$ 

5: 

JtS 3H 
5* . 
S? I 

5i? 

5 1 £ , 
5o z 3 CLAVDIIPTOLEMEI 

Cofmographiceenarrationis 
Quintus liber finic; 

SEXTVS U 

BER HAEC HABET 

Expofitionem partium , quefequuntur 

Ahaemaioris. 

Affyria»; 

Sufiane. 

Medi*. gg5®& 1 

Perfidis. 

Parthiae. 

Carmaniaedefcrtar. 

Arabigfelicis. 

Carmaniae., . i^-«i 

Hyrcaniae. hl°Z&a' 

Margianx. 

Bactrianae. 

Sogdianorum. 

Sacorum. 

Scythie mtra Imaum montem. 

Scythiae extra Imaum montercu 

SerK?. 

Ariae. 

Paropanifadorum» ^^ 

Drangiane. ft^&SXk 

Arachofie. 

Gedrohae. FT# fc 3? t #'#"^ 
1T ^ ^ 2F r ¥ 
ASSIRIAE SITVS capvt *im> TABVLA .V. ASIAE 
SSIRIa 

cerminat 

afepten* 

triomb 9 

pfata Ar 

meia?ma 

gneparte 

iuxca Ni 

phatem 

mdnte. 

Abocca* 

fu aiitem 

Mcfbpo tamia iuxcaexpofitampartemTioridi c i 
Ameridievero Sufiana iuxta lineam'aTi^ 
gridefluuiovfcRad fine,cuius pofitio pai' habec 80 n 54. ij & 84 5* tes 

Ab orience aut parte Mcdie 1 uxta li nea inde 
coniungentem prediclros duos fincs \ fupra 
quam eft Coathras mons , cuius fines ha* 
bent gradus 80 % 9 z & 85 58 

Rcgionis veropars', qu c iuxta Armcniam 
cft,vocaturArrapachitis. Quxvcro iuxta 
Sufianam eft Sittacene. IMcdia vcro tenent 
Garamei. Vocatur auc ea queinter Arra* 
pachitide & Garameos cft AdiabencQux 
aute incerGaramcos 6VSittaccna inceriacet 
Apollomaces.Cui fupraiacec gens Sabata;. 
Etfupra Adiabcnam Lacene.Garamcis aut 
Arbilites rcgio immincc. 

Guicaces auc &oppida Affyrie iuxta 
partem Tigridis amnis ha: func 
Marde 
Sauara 
Beflara 
Bclaana 
* Ninus 
Sacada 
Oroba 
thelbe 

Ccdiphon 76 ^ 
16% 

77 e 

77 Z 

78 t 
78 z 

79" % 
80 

80 58 ? 
57? 
§8 I 

37 . 

5<* 2 

*'* 

5* 

35 In reliqua vero media regione 
Bithaba 77 f 58 

Dartha ?8 | 58 Zi 


38 * 4 Darna 

Obona 

Thefara 

Corcura 

Oroba 

Dcgia 

Comopohs 
Dofa 

Gaudameda 

Sarbena 

# Arbela 

Gomara 

Phufiana 

Ifone 

Sura 

Chatracharta 

Apollonia 

Thcbura 

Arrapa 

Cinna 

Artemica 

Sittace 

A °* 5 > z 

rimncs vcro pcr regionem excurrunt Tigri 

fluuio feimmifcentcs 
Lycus jC ui 9 fonteshntgradus 78 59 
Et cu Tigride mixtio 79 5 6 f i! 

Et Caprus flu.cur* fontes cocinet 79 59 z 
CumTigrideveroeius mixtio habet pra* 

^US 79 t iK rf 

fctUorgos,cui 9 fontcshntgradus 85 $8 
At mixtio eius cum Tigndc partes ha 

bet 80 55 | 

MEDIAE SITVS 
CAPVT 41^ TABVLA .V. ASIAE 

E D I A tcrm in atur 
a fcptcntrionibus ptc 
Hyrcani maris , iuxta 
dcfcnptionem hanc. 
PoftdiftuadArmo' 
niafinem Araxis flu, 
Fanina So 45 
I Fontes flu, 80 41 

Cambyfis flu.oftia 

Tazina 

Sabcasaraz 

Cyri.flu.oftia 

Fontcs fluurj 

Cadufiorum vallum 
* 4 
8, i 

£: * 


4**4 

4 J 2 

4* 1 


84 f 


4* £ 
-59 * 
4« 
l vCyropolis S5 f 4> 

Amardi Hu.oftia 8d z 41' 

Fontcs fluurj 85 58 t 

Mcdiu lacus, qui fibi coiungit . vocaturcp 

Marcianes,gradushabct "§t z $g 3 

Arrana 

Acola 

Stratonis flu.oftia 

Fontcs fluurj 

Mandagarfis 

Charindieflu.oftia 87 z 
88? 

9° 5 

9* 
95 40 5 

4° 4" 

40 . 

58 z 

40 Z 
Fmis iuxta rcgionem Hyrcanic habct 
partcs 94 40 1 

Aboccafu terminatur maiori Armenia & 
Aflyriaiuxtaexpofitas ipaRzorietales lincas 
AmeridievcroPerfideiuxtalineam,qucco 
mngitur a fine Affyric & Sufiana? vfcp fa 
ntm 514, ' 54 j 

Supraqua eftoccidetalis pars Parchoathri 
montis. 

Ab oriete aut Hyrcania & Parthia,fecundu 
linea meridiana coniungentcm di&os fines 
cuius pars dirimcns Hyrcaniam a Parthia 
gradus habet 94 j8 

Montes auteMedieinfigncs funt Zagrcs 
mons.cuiusmediuhabetgtad 9 85 '58 
Et Orontes , cuius medium continetgra* 
dus gg z s§ 

Et Iafonium , cuius medium habet grao 
dus 90 z 56 

Et Coroni occidentalis finis habet gra* 
d«s 9 t $8 & 101 59 

Tenentaut occideritalia pencs Armcniam 
Cafprj , quibus fubiacet Margiana fecundu 
totum Iatus AfTyric. Supra mari vcro Ca<* 
duff),cx: Geli,& Dnbyces. Poft quos vfqj 
ad mediterranea feextendentes Amariace & 
Mardi.Tcnentaut queiuxtaregione Cadu 
fioru funt Carduchi',et Marunde,vfq? lacu 
Martiane. Interiora vero Geloru Margafi. 
Poftquos Tropatene, queextcnditurvfcp 
Amariacos.Oricntaliora vcro Zagn motis 
Sagartr) occupat. Poft quos exteditur vfcp 
Parthiam Choromitrene,magis ftpcentrio<- 
nalem habens Elimedam , Cuius quaead 
ortum vergunttenent Tapuri. 

Ameridie Choromithrene,regionis funt 
Sidiccs,& Sigrianice, & Ragiane. Et etiam 
poft has fub lafonium montem Vadafti 
hinc,& Daritris regio.Enuxta totam Perfi 
dcm Syromedia. Continent autcm Zagrj 
Forta: 84 i 57 Cafpie vcro porte 94 

Ciuitates autem mediterranee 
oppidaMediefunt % 
Scabina 79 * 

Gabale 80 9 

Vca 80 '$' 

Varna 8 1 % 

Candys 85 * 

Gabris 85 

Sazoa 85 t 

Tonzarma gj 81 5 

Azaga 71 Si J 

Morunda <$ ^ 1 % 

Tigrana 8* f 

Pharambara 84 % 

Tachafara 84 % 

Zalace 8<S £ 

Aluaca ^ 80 % 

Gauzania 80 

Phafaba 8* f 

Pharafpa 85 z 

Curna 85 4" 

Phanafpa $6 z 

G.bris 87 3L 

Nande 
Zszaca 
Saraca 

Mandagara 
Aganzanba 
Galfa 
Oracana 
Alicadra 
Phanaca 
Nazada 

Alinzaque&mons 
Arfifca 
Alifdaca 
Darianfa 
Syncar 
Batina 
Vciafpc 
Niguza 
Sanais 
Rhazunda 
Veneca 
Bichia 
Ahriza 
Zaranis 
Gabena 
Larafa 
$ Arbatana 
Choaftra & 
¥ % % ^r^lrW 
ASIAf? Niphanandm 

Guriauna 

Choana 

Trauaxa 

Auradis 

Thebarga 

Carine 

Caberafa 

Parachana 

# Arfacia \ 
Gauna 
Hcraclca 
Zania 
Aruzis 
Zarama 
Tauticc 

# Europu» 
Abaoena 
Cibina 
Dothcha 
Gerepa 
Rapfa 
Andriaca 
Cluaca 

Argaraufdaca 
Canatha 
Aradriphe * 3 *t * n * H *4~ SVSIANAESITVS 

CAPVT -111 ^ TABVLA .V. ASIAE 
VSIANAtcrmi 
natura feptentrioni<« 
bus AfTyria, iuxtade 
fcriptum cius latus. 
Ab occafu Babylo # 
nia iuxta parte Tigri 
dis expofita vfq? ma( 
rc. 
Aborientcvero Perfide iuxta lineam con* 
§ iun&am a prcdiclro ad AfTyric atcp Medias 
fincm, vfcp ad oftia m finum Perficu Oroa 
tidisamnis, 

A meridie vero ab Tigridc parte Perfici G* 
nus,vfcp ab oftiaQroandis amnis, queco* 
tinetgradus §6 z $o 5 

Secundu dcfcnptione hanc orientale oftm 8o i 


?i 


8i 


3» 


8* . 


3o 


8t z 


33 


» t 83 


3i 


84 5 


jo 


83 


$5 


85 ' 


58 


8 4 . . 


53 


84 5* 


3o 


%6 z 


30 


88 1 


54 Tigridis amnis 
Vallum Pafini 
Mofci flu.oftia 
FontcsfLurj 
Pelodes vel cenofus finus 
Eulaei flu.oftia 
Fontcs flu.in Sufiana 
Fontcs flu.in Media 
Coniunctio fontiu 
Tcnagos arcnofus 
Oroatidis flu.oftia 
Fontes fluurj 

In Sufiana que fupra marc funt. tenent Eli< 
dymc.que vero ad Affyriam Cofci.' Rcgio 
vero quciuxta Tigrim eftMelitenadicitur. 
Queiuxta Perfidem Cabaudcne. Qua?fu 
pravallum Characene.Interhe:aute quod 
eft fupra Elymaeos Caffia. Supra quam 
Chairapitis. intcr qua & Cyffiam campus 
eft Deera. 

Ciuitatesautin Sufianafunt&villse iuxta 
Tigrim fluuium poft aras Herculis , qux 
continentgradus 80 34 t 

Agra 80 x 53 I 4 

Aracca 80 ^ 5', i 

Afia 80 6 51 "j 

In mediterrancis vero Ciuitatcs hc 

Palinza 
Sacronc 
Bergan 

# Sufa 
Saura 
Dca 
Agarra 
Abinha 

# Tanana 
Sele 
Graan 
Anuchtha 
Vrzan 

Infula vcro adiacet Sufianac 
Taxiana 84 *? PERSIDIS SITVS 8$ z? 


35 z 


8i I4 


V . . 


84 4 


34 2 4 


84 


H? . 


85 . 


3* f 4 


81 | 


33 5 


83 } 


53 3 


85? 


33 \ 


%i 


3: i 


84 


f I 


St 


si f 


8$ 


31 i 


84 


»i 
c apvt *nn ^ 

BiKt TABVLA .V. ASIAR 

ERSI S tcrminrtur 
a fcptcntnonibus Me< 
dia inxta expofitam p 
Parchoathra montcm 
lincam. 

Ab occafu Sufiana iu- 
xta dicftu cius onenta' 
leSatirs; 

Aborai foiis Carmania uixta pr.-duftam 

meridianam lineaafine iuxta Mcdi„m, cx' 

Parchia, vfq; ad ofha Bagrada: fluurj , qui 

in Per/icum finum exit. 

A meridie gte Pe fici finus ab oftrjs Oroa^ 

cidis amnis vfq> Bagradc fiuurj ofla, luxta 

dcfcnptionem hanc 

Poft Oroatidis fluuij ofba & 

Taoceextrema 87 | 

Rho°omanis flu.oftia 83 i 5o 6 
jo 

t 9 X 

Z 
X 

z 
5 
Fontcs fluurj 9* 

Cherfonefusextrema R9 

lonacapolis 9° *9 

Bnfoaneflu.oftia 9% i? 

Fontcsfluiiri, 9% 34 

Aufinza 95 "9 

Bagradeflu.oftia 94 t9 '4- 

Fontesfluurj 94 $? 4" 

Vocatur aut Pcrfidis pars ea,quc iuxta tota 
eft Mcdiam Paretacmc, cui a mcndic herent 
Mcf batc & Rapfrj.Sub quibus Mifdia,5c 
vfq; marc Mardicne,Sc Taoccne, &' Hippo 
phagi,et Sucei. Etfub Mardycna Mcgores. 
SupraautemSuzcos Stabci. 

Ciuitates autcm cVvicus mediterranci 
in Perfide fiint 
O-oa 
Tanagra 
j;i Marrafium 
Afpadana 
# Axnna 
Poryofpana 
7$. Perfopolis 
Nifcrge 
Sy<3a 
Arbua 
Cotamba *4 55 34 t Tragonice 

Mctona 

Chorodna 

Corra 

Gabra 

Orebatis ciuitas 

%i Taoce 

Parta 

Mammida 

Vzia 

Pafanacha 

Gabe 9$ 
87, 
87 ? 
89 '6 

91 3 

£7 

89 
90 

*»• 

9« 5 

95 3* 
5i 

5' 

Ji 

?» 

$1 

5o 

Jo 

5o 

3o 

3o 

$0 

3o Infulc autem Perfidi adiacent 
Tabiana 87 19 

Sophcha 83 19 

Alexandri,qucetAraciadicitur 90 

PARTHlAE SITVS 1 * 3 
3 

3 t 

6 

I 

4 
% 

:3 CAPVT*Vf s* 
TABVLA .V. ASIAE 

ARTHIA definit 
ab occafu parte Mediaj 
expofita. 
P AfepccntrionibusHyr 

cania regionc, fccun Ju 
fqucd.ftantcm lineam, 
quc perCoronumon 
tem cxit,vfcp finem , qui ad eum eft.Cuius 
gmdus funt 161 39 

j Ab oriente Aria iuxcalineaapredi&o fine 
' pcr Mafdoranu montem exeuritern vfcp ad 
! terminu.Cuius gradus funt 101 % #% 
Ameridie dcfcrwCarmania,iuxta lineam 
ningentecxpofitos fincs pcr Parchoacram 
montevfqsad 101 33 

Vo .aturaut pars ea Parthic, quc iuxta Hir* 
caniacft Comifenc. Et qucfub haccft Par> 
thicnc. Poft Choromeeft Paratauticcne. 
Poftqua luxta Caramaniam Tabienead<; 
iaccntes,habensSobidas. 

Ciuitates autem 8c oppida Parthie 
hx f unt 94 l 


38 5 


95 . 


38 5 


91 \ 
98 z 


58* 
38 \ 


100 


58 z 


94? 


53 


fO*7, 

Dordomana 94 q: 

# Hecatopylon Regia 96 f 

Syndaga 

Parbara 

Myfia 

Cliavax feu vallum 

Apamia 

Afpa 

Semma 

Marriehe 

Taftadv 

Armiana # 

Choana 

Pafacartia 

Rhuda 

Simpfimida 

Artacana 

Appha 

Rhagea i^m^wM 96 * 

98 l y 

100 i 

94? 

94 4~ 

95 $ 

5><S 

5>S 

99 
101 

95? 

94? 

?5. 
96 z 

v & 

9$ 2 

98 5 « 5 

| 
5 57 
57 
57 
57 
57 
56 
56 
5^i; 

56 | 

5<S £ 
35 t 

»; * 

54 5 

35 I 

34 5 CARMANIAE DESERTAE 
SITVS CAPVT VI 
TABVLA ,V. ASIAE 

ARM ANIA 
deferta terminatur 
aboccafu partePer 
fidis,iuxtaBagrada 
fluuiu,quefcilicct 
a Parchoatra mon^ 
te extenditur vfcp fi 
nc.Cuius fitusha* 
brtoradus 94 %\ 

A fcptentrionibus Parthia,iuxtaexpofitam 
pcr Parchoatram tnontem, lincam; • 
Ab oricnteparte Aric fccundiilinea produ 
cl.Ta prcdi&alineavfqjfinem. Cuius fitus 
habetgradus 101 *9 2 3 

A meridiereliqua CarmaniaperlatUs iun* 
gens pfatos Jimites. CoIuntauthancdcfcr« 
tam Carmaniaa plaga quidem meridionali 
Ifatiche&Chuthi.^MediaautGadanopy 
dres.Rcgio vcro queeftad Iatus feptentrio* 
nufimul &ortus Modomofticeappcllat. 

ARABIAE FQELICIS 

SITVS CaPVT- VJI TABVLA.VI. ASIAE RABIA fcdixter 
minatur a feptentrio* 
nibus cxpofitis latcri* 
bus mendionahbus, 
Petree,ct defertc Ara< 
bi c,et partc auftralio< 
ri Perfici finus. 
Aboccafu finuAra< 
bico. 

A meridie mari rubro. 
Aboricnteparce P^rfici finus,ctmaii, quod 
aboreipfiuseffunditvfcp S yagru ,pmont. 
" Littoaigitipfiushanchabetdefcnptione 
Poftlimitcm Arabid fmus,iuxta Elanitem 
finuminteriorem. 
Onne 66 5 

Modiana 66 5 

Flipposmons 66 | 

Hippos vicus 67 

Phoenicumoppidu 67 % 
Rhaunathi pagus 67 % 

Cherfonefi cxtrema 67 
lambiavicus 63 «8 z 6 
*7 \% 

%7 k 

X6 | 
X6 % 

: 5 * 

*5 5 

H Hanc vero litorale partem primo quide ha* 
bituThamyditCjetdeindc Sydeni. Poftca 
Darre.Poftquos Banubari. Poftea Arfe. 

Cincdocolpitarum rcgionis 

Coparvicus 
Arga vicus 
Zabram Regia 
Centosvuus 
Thebc Ciiiitas 
Bctii flu.oftia 
Fontes fluui-j 6$ z 
6 9 
69 $ 

6 9 5 
69 | 
69 z 

7a 

Caffanitorum regionis s. 
3 %\ z 
x\ 

:o \ 

H I %t Badeo Rcoia 70 

AmbeCiuitas 70 "5 
Mamalavicus 71 z 4" 

Adedipagus 7: £ 

Elefarorum regionis 

# Pudni Ouitas 7: 2 
Aelivicus 75 z 
Napegus oppidum 75 I 
Sacacia Ciuitas 74 % 
%i Muza Emporium 74 f 
Sofipi portus 74 f 4" 
Pfcudocelis 75 

# Occlis Emporiu 75 
Pabndromos cxtrema 74 2 

Rubn maris poft Angufta 

Pofidium promont. 75 n io 3: 
19 2 
18 | 
'7 6 i<* 

1£> 
16 

14 

«4 
35 
i: 
u 

11 

Sanina Ciuitas 75 * 

Cabubachra mons 16 4 

Homeritarum rcgionis 

Madoceduicas 77 

Mardacheduitas 7S 

Lccs vicus 78 

Ammonij promont, 79 

# Arabia Emponum 80 

Agmanifphevicus 80 
Melanmons 
Abifamaciuitas 
Magnum litus 
Mada vicus 


e 81 ! 

8: f 

85 £ 
BJ 1 11 z 
"4" 

s • 
11 2 4 

11 | 

II 2 

c 

II Z 

*. w 

11 j 4 

4- 

Z 

u Eriftheciuitas 
Paruum littus 

sJiCaneEmporiuetextremu 84 
Trullaportus 
Mcchach villa 
Priotiotus mons 
Prionis flu.oftia 
Fontcs fluurj 
Embolum vicus 
Trctos portus 
Thialemachoppidum 87 
Mofchaportus 88 I 

Syagros cxavma 90 

Sachalicarum 
In finu Sa:halite,in quo Colymbefis Pinici 
fuper vtnbus tranfnauiganc 
Metacum vicus 84 
84 f 

84 3 

«5 

85 1 
%6 % 11 

11 

11 

11 

11 

1: f 

1: 3 

'5 

15 l 
17 I 

»!■; 

14 

J4 

14 Aufaraduitas 
Ange vicus 87 t 

87 j 

88 t 
89 

89 ! 
904 

91 
17 } 
lS 5 

:o ? 
19 5 
:o 

to? 
:o 4 Aftoavicus 
Neogillanauale 
Hormani flu.oftia 
Didymi montcs 
Cofeude 

VatianiufiueoraculuDiang 9! 
Abifla 9: % 

Corodamu promot. 9$ 

Etin Anguftrjs finus Perfid 
Cryptus portus $z f xi z 

Melanes montcs AfaborudicT:i,quoRarie# 
diufupramarehabetgradus 95 Xt 
Afaborumpromont. $x z x%% 

Pcrfid finus 
khchyophagorum finus ,qui maxime ie ex* 
tendunt , mcra quos func Macae. 

Po ftca A nari toru m 
Rhegama ciuicas 88 

;& Sacrafolis extrema 87 5 
Lam flu.oftia g<5 2 Q 5 *$ z 18 


0' 


«5 
*3 


5 


55 =F 80 tf 
80 f 

79 |? 
79 V 
79 4 *% H tf «5 5 *t> "<| 

:d i 

: 7 f 
: 7 5 Fontes fluurj 

Capfinaduicas 8c» 

Cabana ciuicas 85 

Poftea Acgcorum 
Sarcoaduitas 84^ 

Caradaciuitas 85 5 

Attavicus ^ 8: 

Poftea Gerreorum 
Mapmdanaciuicas 81 

j^ Gerra ciuitas 80 

Bilbanaciuitas 80 

Poftta Themoftim 

Itharduicas 80 

Magorum finus 80 

Iftriana ciuitas 80 

Poftea Lajanicorum 

Ma1iadaciuit2S 
Cherfonefi exticma 
Leanicts finus 
Jtamos portus 
Adari ciuitas 

PofteaAbuccorum 

Saccrfinus 79 4 *S % 

Coromanis ciuitas 79 :8 1 4 

Poft quam prefacus iuxca deferta finis 
EtMefanicesfinus 99 30 6 

Montes vero in regione infignes habentur 
r),qui iam dicfli func,c6prehendeces mulcu 
eciam ln mcdicerraneis, cVis,quicognomi«- 
nacur Zames mans , cuius medium habet \ 
eradus 95" :j 

EtMarichcmonces 80 x x\1 

EtClimax 75 f \$ 

Poft qncm fons eft , qui appellatur Stygis 
aqua 7 S 15 

jEtalrjignobilcsmontes fupra Cinedocol' 
pitas 71 :-j 

Et fupra CafTanitas 7$ :o 

EtfibMarichis 84 t 17 I 

EcfupraAfaborumontes 88 t: z 

Tencnt aute mediterranca , iuxta moncana 
quiden,qugad fepcencriones verounc fere in 
totum Scenice.Precenafupraipfos Oadice. 
Magis autem auftralcs funtcis Saraceni, & 
Thamydcni. PoftcaiuxtaZamecamonte _ 
ab occafu ipfi 9 Apatei,& Achroece.cVapud Jfl 
ipfum Mefcmanes oV Vderli. 
Ab onente Leceni,& Afateni,& lolifitx. 
| A meridie Catani te. Poftea Thanuitp,et ab 
I occafu horu Mamcc. Supra quos Alapem. 
(Etmxta CincdocolpitasMaliche. Etfub 
^T T~!T 
"FQj2~ PVT Manithis intenorMyrrifera. PoftcaMu 
ncigens magna. Sub quibusDorcnijcV 
Mocritc. Poftca Sabci, & Achchitc fupra 
monte Climaca.Supra aut Manthos mon 
tcs Mafangicequidea fepteritrionibus , & 
Dachatcmoebf. 

A meridieautirite,cx: Blinla^cV Omacite. 
Quibus magisonetaliorcs funt Cottabam 
vfqj montes Afaborum.Sub quibus Lyba 
notophoros fiue Thurifera. Poftea luxca 
Sachalitas lobarite. Sub Gerreis aut Alu* 
mcote.Poftca Sophanitc, & Cythebanicaz. 
Et vfcp ad Climacu Arabanite.Sub his aut 
omnibus Cathramonite,a Climaco vfcp Sa 
bcos. 

A rrieridiana vero plaga Gimaci,MafToni< 
cefunc. PoftcaSaricg. EciuxtaHomeritas 
Tappharitc cV Rhatine. Supra qubsMa> 
phoritc.Quibus verfus orientem luxca Cat 
thramomtas quidem eft cxterior Myrnfera. 
[uxta aut Syagrum vfqj mare Afcite funt, 

Ciuitates aut dicucur fcelicig Arabig 
ctoppidamediterranea hjec 

•_ f 

Aramana 

Oftama 

Thapaua 

Macna 

Ancale 

Madiama # 

Achrua 

Abraca 

Rhadf vicus 

Pharatha 

Satula 

Laba 68 t 

Tha?ma 71 

Gxa Ciuitas 71 £ 

Aina 7j f 

Lugana & 

Gacfa 

Soaca 

Negran 

Salma 

Arrevicus 

Digima 

Saphtha & 

Phigia 

Bades 

Aufafa 

labri 

Alata Ciuitas 
z 


*9 6 
19 


3 


^ t . 
%1 \* 


£ 


tS 1% 
:3 4" 


«■ 

% 

%. 

t 
1 

% 

t 

l 


?8 ? 
x% \ 
tS 1 

* 
X%6 75 z 


78 $ 


68 


* 


70 z 


4 


74 f 


7* 5 


77 , 


78? 


79 J 


61 z 


V . 


74 * 


77 3 # Mochura 

Thumna 

Aluare 

Phalbini 

Salma 

Gotda 

Marata 79 % 

Ibirtha 79 \ 

Lathnppa 71 £ 

Carna 7; I 

Biabanna 76 f 

Giratha 77 "? 

Cacara 79 f 

Bema 71 I 

Macoraba & 75 | 

Sata Si6 

Mafthala 81 1 % 

Domana %x % 

Atia 85 

# Rhabanaregia 87 
Chabuata 75, 4" 
Thuinata 77 s 
Olaphia 77 * 
Inapha 79 <j 
Tiagar & 85 
Appa 91 ^ 
Agdami 75 2 

# Carman regia 81 4 
Irala 8« 

£ Maocofmos Metropolis 81 : 

Lacbris 8$ 

Lattha 8$ % 
I eracu vel accipicru vicus 8 \ 6 

Albana 74 t 

Chargatha 75 £ 

Lachcha 75 £ 
$ Omanum Emporiu 77 f 

Marafdi 74 | 

# Mara Metropolis 76 
Amara 7S I 

# NagaraMetropoIis 73 14 
lula 85 s 
Magulaua 75 f 
Syteum 76 x 
Mariama 73 6 
Thumna 79 
Vodona 80 
Marimatha 85 6 
Sabe. 7$ i 
%. Mcnambis regia 
Thabba *4 13 t 
18 * 7S 3 * Sabbatha Metropolis 77 

wwwnm^ 

3 ,M?d. fara 
<||§|1 Gorda 
Thabahe 
Miba 81 24 

S: " :fo tygisaquc fons 
Dnea l 
85 | 

74 3 

73 , 

79 6 
80 ? 

^McmphaMetropoIis 8$ 3: 
Saraca 75 t 

$ SappharMccropolis 88 t 

80 5 

84 z 

75 4. 
77 * 
79 

.8*-f sjs Arc Rcgia 

Rhxda 

Pcnrm 

Thuris 

Lacruhcre 

Hyarla 

/Vacala 

SacWe 

jjj Scbcrcck 

Dda 

Sockhor 
Bana 
Dcla 
Cua 77 J 

78 * 

85 2 16 
\6 

\6 % 

'5 % 

■?? 

'* i 

14 * 
,4 5 

»4 ? 
14 6 

H4" 

>** * 

15 | "3 
\%*% 

1* 2 3: 

»f 

1: * 

j 

1* f 

1* 2 Infulc vero rcgioni adiacent iuxta 
fmum Arabicum Acni 

Timrgcnis 
IZyoarna 
^ Dcmonum 

■ ' il " 6j 14- 
66 

66 fi 
^ ft 
7 ? 
69 f 

70 

7i 

7i 70 i 

71 I 
7* 2 Polybrj 
Itracumvclaceipitru 

Focratis 
\ Qrdamine 
, Arc 
[' Combufta 

JV alkhiduc 

Adani dug 

Inrubromari^ 

Agrthoclisdue 81 5 

Cocconatitres,quEiv*mcdium 85 

^ Dicf oridis ciuitas 16 % 

Occidetahsinfulciinis 85 

Trite 86 1 

Yx iuxta Sachalitem finum 

Zenobqfepte,quarumediahabec 91 \6'i 
Organa $,x 19 

3& Sarapiadis,in qua £ num 94 17 f 

InfinuPcrfico 
# Apphanainfula 8' 3 *8 f 

khara 8* *5 *7 
*5 
*4 
i\\ 

:i 5 

«9 , 
16 3 
16 

14 2 

1* 2 

IO 

?. 

*'? 

1* 2 

■ it I. 
23 

5" *4 | 
*4 3' 

CARMANIAE SITVS Tharro 

Tylus 

Arathos 85? 

^° 2 
91 J CAFVT >VIII TABVLA .VI. ASIAE 

ARMANIA ter; 
minatur a fcptentrioni 
buscxpofito mcridio* 
C nali latcre Carmanix 

dclcrce. 

Ab oricnte Gedrofia, 

iuxta Pcrf cos montcs, 

Iccundii lincameridianrlipfos iungentcm, 

afinc iuxca dcfertam Carmaniam \d~q? ad 

/ndioim pdagus,iuxca f cum concinenccm 

gradus '°4 »° 

Ab occafu parte Perfidis a fine vcrfus defov 
ta Carmania , vfqj ad Bagradc fluuij oftia. 
fr hinc Perfici finus parte , qua: vocatur & 
ipfafmus Carmanicus,iuxta defcriptioncm 

h2nc 
PoftBagradcfiu.oftia 

Dareflu.oftia =1 Cathrappis flu.oftia 
Corrjlflu.oftia 
Achmdancflu.oftia 
Andanf) flu.cftia 
Sac^ani flu.oftia 
.•Armuzaciuitas 
Armuzumcxfemu: 
Carpellacxtrcmum 95 ~f 
95 * 

? 6 . 

95 | 

**. 

95 \ 

94 * 
94 

94 *7 
'*6 
16 

*5 

*4 *> i *» 

** Amendicvero parre Indici maris vfqsad 

prcfatu fincm. Cuius dcf riprio ficfe habet. 

Poft Carpcllam extremu in finu Parago^nti 

Canthacis ciuitas 

Agris auitas 

Nommana 

Rhogana 

Salan flu.oftia 

Mafn 

i^ Samydace 

Samidachis flu.oftia 

Fonccs fluuf) 

Tifa Ciuitas 

Caudriacis flu.oftia 

Bagiacxcrcma 

Cyza pot-cus 96 % 

c y 6} 

97 z 

93 <*■ 

9$ 2 

9 J . 
99 I' 

IOO 2 
104 I 

ioi 6 

101 ^ 

101 

101 ? ti 

*5 

♦5 

2: 

xx 

XX 

XI 
XX % 

*5 

u 

*1 "5 
*i 

*o 5 JCl 

101 

10? 

105 

10$ 4" to 6 

:o 

:d 6 
2o 6 Alambateraextremu 101 xo 

HucufqjfimH vocatur Paragon. 

Poftea 

fVraricbilla 

Cbphantaportus 

Zorombcflu.oftia 

Badara 

Mufarna 

Poftque pfatus finis vfqj Indicu pclagus 

habet gradus 10+ *o 

Montes autem funtinrcgione vltra iam Av 
ctos iuxta defertam &, Gcdroflam , & qui 
vocatuf Semyiamidis , cx' Strongelus ,a fu 
ourarotundus diclus.Cuius rnedium gra* 
dushabct 94 % *5 

Eta'rj quodamodo a?quediftantcs a Perfi* 
cis , aquibus fluuntamncs, qui magis occi' 
dentalcs func,q) Samydaccs fluuius, quoru 
mcdium 99 *f . 

Tcncnt autem que iuxta deferta fitht Came 
lobofci,Soroteappellat''.Sub fjs auce sima* 
ri cxtenduntur & Rhudiana, cV Agdenites. 
Poftca Parcpaphitis.Sub qua Ace et Chara 
drc getes*Poftea Cabadina,& Chantonice, 
ec luxta mare Pafargade, & Chelonophagi. 
Ciuitatcs autem mcdicerrance 8c Vicus 
cfle dicuntur in Carmania 93 a 

91 l 
101 i 
9 s 

99 5 
10: | 
10:4" tS 5 

J 9 , 
*7 J 

H . 

*4 
*4 

*4 Portofpania 9* 

# Carmana Metropolis 100 
Thafpis 
Nipifta 
Chodda 
Taruana 
%, Alexandria 
Sabis 
Throafca 
Ora 

Cophanta 

Infuleautem adiacerit Carmaniacin Perfico 
quidem finu 

Sagdana inquaMiltus 94 *7 ? 

Vorochtha 94 5 *5- * 

In Indico autem mari 

PoIIa 98 19 

Carmina iot i3 

Libainfula 104 19 z 
z 

y 

2, 

f HYRCANIAE SITVS CAPVT *TX* TABVLA .Vil. ASIAE. YRCANTA tcrim 
natnrn fcptentr onib 
parteHvrcrni pelagi, 
quxcftafineMedia?, 
yfep oftiaOxi fliiufj. 
q grad* 5 habet 100 n$ 

Inquapardcula iacct 

94 * % 4° ? 
97 i ^ 

9$ . 
?8 5 SaramaneCiuitas 

Mixcre flu.oftia 

Fontcs ftuufj 

Socandeflu.ofta 97 2 ^ 

Et ftatim Oxi flu.oftia 103 43 it 

Ab o:cafu autem cxpofita parce Medie vfcp 

ad Coronum moncem,m qua parce Media 

habcc 94 59 

A meridieautem Parthia , iuxca expof t -im 

lpfius latus, pcr Coronum 

Ab oriece vero Margiana per montana prc 

fatos fines iungencia. 

Coluntautcm Hyreaniam ,queiuxta msre 

furit Maxerc,& Aftauini. Etf.-b Maxcns 

Chrindi. Poft qs Arfitis adiacecCorono. 

Sub Aftauenisaucem Cyraceric. 

Ciuitatcs autehi in Ca feruntur 

Barangc 99 42 

Adrapfa 9} I 41 2 

Cafape 99 z 40 $ 

Abarbina 97 40 6 

Socba 93 40 2" 

# Amarufa $6 $9 I % 1: 

Sinica 100 t $9 ^ 

^iHyrcaniaMctropolis 98 8 40 

Sa<-e 94 \ J9 

Afmuma 97 1 59 

Mccfoca 99 J9 
Etinfulaiuxtalicus ipfum nomine 

Talce 95 45 MARGIANAE SITVS CApvroo^ 


win» r ^ g i g Finnnnrir 
TABVLA .VH. ASIAE. 

ARGIANAter; 
minatab occafu Hyr* 
cania, itixta expofitu 
latus. 

A feptetrionibus ptc 
Scythi£e,quas eftab 
oftrjs oxi amnis vfcp 
ad parricula cius iuxta 
Badnana.Cuiusfitusgra.habet 103 44 
A meridie partc Arie iuxta ecjuediftantem 
linea, qucefta termino , qui annoratiuxta 
Hyrcaniam ,atcp Parthiam , per Sariphos 
montesvfcgfinem* Cuiusfitus habetgra^ 
dus 99 39 

Ab oriente veroBactriana, iuxtamontana, 
qucprcfatos fines coniungunt.Fluitautpcr 
regionem fluuius infi onis Margus. Cutus 
fontes habent gradus 105 39 
Eius >?o coiunrJho cu Oxa flu. 10: 3 43 % 
Tenentautregionem, que'iuxta Oxum eft 
Dcrbicce. Qui aut fub fjs Mafagetse. Poft 
quos Parni,& Dae.Sub quibus eius defer^ 
ta.Et qui magis orietales funt eis Tapuri. 

Ciuitates autem ipfius funt 
Ariaca 103 t 

Sena io* z 

Aratha 103 i 

Argadina - 101 § 

lafonium 103 t 

Apud ipfum coniungitur fluuio Margo, 
alius fluuius a Sariphis defluens motibus, 
cuius fontes 103 39 

Rhea ioz 40 z 

# AntiochiaMargiana iop 40 %. 
HecinterduoprinripiaMargi flu.fi ta eft 
Guriane 104 40 6 

#Ngea 105? 415 

BACTRIANAE SITVS 45 6 

4* } 

4* | 

4* \ 

41 £ CAPVt >X1> TABVLA 
;VII. ASIAE 

ACTRIANA.ter. 
minos habetab occa> 

fuMargianam,iuxta 
expofitumlatus. 

A feptentrionibus & 
ortu fof Sogdianos 
iuxta reliqua partem 
u Oxiamnis. A meridie poft Ariam fme, qui iuxta Mar 
oiana eft vfq; ad fine, cuius fitus habctgra* 

clus 1» 59 

Et Paropanif dis ,fecundum hneam mde 
produclaequaliterdiftante,perconuerfio* 
nem Paropamfi motis,adfontes vfcp Oxi 
amnis,qmconrinetgradus 119 \ 59 
Badtnanam autem [percurrunt fluurj Oxo 
fe coniungentes,Ochus, cuius fontes habet 
^radus ' «o 59 

Et Dargamanis , aiius fontes habent gra 
dus 116 ~i $6 "3 

Et Atarmcs,cuius fontes 114 39 

Et Dargocdes,cui 9 fontes \\6 39 
Hicquidem admifceturOxoamni iuxtafi* 
cum habentem gradus 116 44 
Rehquivero Aitamis quide, & Zariafpes 
immixtipri'inuiceiuxtafitu MJ; '.' 40 
Oxo admifeecuringradibus ux'i ^14 
Dargomanis aut,& Ochus,et ipfi pri' inv 
mixnfimul,iuxtagradus 109 406 
InOxumexeutingradib* io^ 44 % 
Paropanifi vero montis fitus pars ocadem 
talis finis 111 z 39 & 119 ?39 

Bac"h'ianevero feptetrionalia, iuxta Oxum 
fluuiu tenent Salatere,cV Zariafpc. Horu a 
mendie fub Salateris Choman funt, Sub 
qmbus Comi.Poftea Acinace.Poftea Ta# 
byzi.Sub Zariafpis vero Tochan , magna 
gens. Sub quibus Marycaa',67 Scorn2e,cV 
Varni,&: eriam fub i\s Sanadtj.Sub Sana* 
dijs autem Qrfid'& Amarifpi. 

Ciuitates autem funt Badriana; 
iuxtaOxum amnem 

# Charracharca 
$ Zanfpa 
Choana 
Suragana 
Phratrua 111 

115 
117 
U7 
119 luxtaautem alios amnes 44 cJ 
44' 

40 z 
59 3 Alicodra 

Chomara 

Curiandra 

Cauaris 

Aftacana 

# Ebufmi regia 
Menapia 
Eucracidia 

s»s Baclraregia 
Eftobara 

# Maracanda 
Maracodra 
107 z. 


45 f 


106 z 

t. 


4*f 


109 z 


4*tf 


J« 3 


45 


115 

io3 3 


4» 6 


»3 


4» 3 


115 


4« 


t. 

109 z 


4 1 
$9 5 


11: 

115 f 


59 5 jfoftfcT& ^ «r v^ c^z ; ASIaK 
SIOGDIANORVM SITVS 
CAPVT >XIT 

TABVLA .VIL ASIAE. 

OGDIANI ter* 
rhinaturaboccafu ea 
particula Scythic,que 
eft verfus Ba&riana, 
et Margiana ad Oxu 
fluuium , per Qxios 
montes Imea vfq? ad 
psrticulam Iaxarti flu 
urj,Quargradushabet 111 49 
A fepcencnonibus fimiliterparteScychie, q 
indeeftadlaxarcifluurj,vfcpeius flexjoms 
finem,cuius gradus funt 1:0 48 * 
Ab oriente vero Sacis , iuxta flexione inde 
Iaxarti , vfq? eius fontes , quasgradn s ha<* 
bent 1*5 45 z 

Etiuxta finea ab ps produ&a , vfq? ad fine 
cuiusfitushabetgradus 1*$ 58 * 
A meridie cV etiaab occafu Badtriana iuxta 
expofitam Oxi partem , & montibus ,qm 
proprie Caucafn appellantur , iuxta lineam 
iungenteprefatu finem , & 0*i fontes,qui 
gradus habent 119 z $9 

Protcndunr.urautemonr.es fere inter duos 
fluuios,qui Sogdr) dicutur,quoaim fines 
oradus habent 111 47 & 1** 4<* 2 
Ab r)s defluunt fluurj , quoru pleriq? funt 
ignobiles , inuicem confluences.Eom vnus 
lacum Oxianem faac, cuius medium habet 
gradus 111 45 

Ec alrj duo ab ipfis eifde montanis, a quib 9 
et Iaxartcs ferutur. Vocatur aut motana hcc 
Comedoru , examnibus aucqui ipfi fluuio 
admifcentur appellatur alter Demus , Cui 9 
fontes gradus habec i?4 4$ 
Mixti o au t cu Iaxarte ii $ 47 
Alter vero Bafcatis dicitur,cuius fontes gra 
dushabent i*5 45 

Etculaxartecomixtio iii 47 * 

Tenentautcm Regionem iuxta Oxios mo' 
tes Paficse, quas veroad partcm feptcntno* 
nalem Iaxam funt,tenent latrj , & rhacori. 
Sub quibus Augali. Poftea luxta monccs 
Sogdios Oxydrance,5VDrybadf, & Can<* 
dari. Sub moritibus autem Mardyem. Et 
mxta Oxum OxianfcV Chorafmq.Iis vero 
oncntaliora habcnt Drepfiani,ambos fluui 
.XI II. mmm®®w? os coniungentes. Poftea,rjs orientaliores 
Aniefes iuxta Iaxartem quide.Cirrodces auit 
iuxta Qxum , & inter Caucafum monte cV 
Imaum eftregio homine Vandabanda; 

Montane aut Ciuitates Sogdianoru 

funt iuxta laxartum ^ 

Cyrefcheta 1« 45 5 

Iuxta Cxum autjm 
$ Oxizna 117 '6 

* Maruca 117 i Cholbefina lto 5 44 % 
45 3 
45 ? inter haec aut & fuperiorcs partcs flu. t Tnbacftra 11* 4" 

AlcxandriaOxiana 11$ 
Indicomordana 115 

; ,< Drepfa Metropolis 1:0 
& Alexandria vlcima iit 45 
44 % 

44 % 
45 
4 1 SACARVM SITVS * ' ^— »— j cafvjl 'Xm> 

TABVLA.VII.ASIAE 

ACAE termfnat r 
aboccafu,Sogdian s " 
iuxta expofitu oricn* 
talcipforum latus. 
A >Vpcetrionib 9 Scy# 
;hia,iiixtaeqc!iftante J 
iir.eam,qupaconuer> 
fionc laxarti amnis 
eduatur,viq3 fmcm.Cuius fitus habet gra* 
dus i$o 49 

Ab orientc vero fimiliter Scythia, iuxta Iinr 
as indeproducTras perrcliquumontis , qui 
Afcatancas dicicur, vfq? receptaculii eorum, 
qui ad Seras ne^ocrj caufa profiofcuntur, 
peries Imaum montem. Cuius gradus 
funt _ 140 45 

Et per monce Tmau ad fcpcentrioncs vergit, 
vfcp fine,qui gradus habct 145 55 
A mendieautipfo Imao montc,iuxtaIinca 
expofitos fincs coniungentem.Sacarum re* 
gio Nomadumcft.Ciuitatcs aute non ha^ 
bent,Nemoraautem& fpeluncas habitat. 
InterSacaseftecia didla regio Comcdoru 
montma,Cuius afcenfus a Sogdianis gra* 
dus habct i*5 45 

Qucaute iuxta vallcm Comedorum func 
gradushabent 150 59 

Et tums quse lapidea dicitur gr^d j s ha* 
bet »>5 45 


Appellanturaut ij, quiiuxta faxartum funt 
Caratjc 6V Comari. Qui vevo fupra totam 
montana funt regionem Comedc.Qui ^o 
iuxta Afcatanca IVlailagcte.Qui vcro inter* 
iacet Grynci Sc}'the,& Toorng, Sub quib* 
iuxtalmaum montem Bylca?. 

SCYTHIAE INTRA IMAVM 
MONfEM SITVS 
c ap vt -xnn 
1 
BP 


1 fcS TABVLA .VII. ASIAE. 

CYTHIA mtra 
Imaum montem ter 
minatab occafu Sar? 
matia Afiatica , fecue 
dum Jatus expofiu. 
A fcptetrionibus ter* 
ra incognita, 
Ab oriete vero Imao 
monte ad feptentrione vergente, fecundum 
mendiana ferme Iineam, quea prediclo cft 
receptacu!o,vfcp ad termm incognitam. 
A meridie,aceaaoriente, Sacis quidem , & 
Sogdiana,6Y Margiana , iuxta ipforu cxpo; 
ficas lineas,vfq? ad oftia Oxi amnis in Hy r 
canu mare exeunu's,ac inde etiam parte Hyr 
cani maris,ad Rha vfqj amnem,fecundum 
talcm defcriptionem. 
Poft Rha flu.oftia , quascontinent pra* 
dus 87 z 48 Z % 

Conuerfio vero ipfius* in qua cVSarmatise 
ecScychiceftlimes 8$ 54 

Rhcmi flu.oftia 
DaiQs flu.oftia 
laxarti flu.oftia 
jafti flu.oftia 
polytimcti flu.oftia 
%t Afpabota ciuitas 
Poftqua Oxi flu.oftia 10 o 
Montesvero Scythie intra Imau montem 
infigncs funt,magis orientaIes,cV qui appd 
lanuir Alani > quorum fmes habent ora* 
dus 105 59 & iiS 59^2 

Et qui appellanmr Rhymmici,quoru fines 
hakcntgradus 90 54 & 99 576 
A quibus defluunt Rhymmus,8calf| quiV 
dam j in Rha fluuium,Daici amnifccom* 
mifccntes. Et OrofTus mons , cuius fincs 
partcs habent 97 55 & 100 5? t 9» 


48 ? 


94 


48? 


97 


**-. 


100 


47 f 


10$ 


45 z 


io* 


44 v 1 • m 

k Abhocautdcfluit Daixamirs 6c"alfj qui 
dam admifcentes fe Iaxarte fluuio.Et mon* 
tes,qui Afpifa dicuilttir , quoru fines gra; 
dus habcnc ni 55 ! & 117 jM 

Ecab ifjs quida defluunc,ad Iaxartu fiuuiu. 
Et qui diountur Tapuri motes ,quoru fines 
habent oradu* «o 56" & U5 49 

Aquibusitcru adlaxarcuquidaairmes cx 
currunt. Apud hos auce in imo fluuiatilis 
regionis montcs funt Sycbi , quorum fines 
gradus habcnt 1:1 58 & i$i 61 

Bcqui vocancur Anarci montcs , quorum 
fines 150 56 5c" 157 50 

Poftquos cft flexio montis Jmai adfepten< 
triones vcrgens. Cdluntautem hanc Scy* 
chiam omnem verfus Scptentriones,adtcr' 
ram fcrc incognitam,qui comuni vocabulo ?„ 
Alani Scythcnominantur.EtSuobeni. Et jfl 
Alanoifi. Parcem aut qucfub fjs eft, tencnc 
Sctiam. & Maffci , 6V Syebi.Et iuxta Imau 
montem Teclofaccs. luxcaaucoriencaliorcs ftrl 
Rhafluurj fontes Rhobofci. Sub quibus 
Afmani.Poftea Paniardi.Sub quibus iam 
apud fluuiueft Canodipfasrcgio. Et fub 
ipfa Coraxi.PoftOrgafi.Poftquos ad nw 
re vfcp Erymi , ex q uibus rcgioncm vc rfus 
ortu tenet AGote.Poftea Aorfu poft quos 
Iaxart3e,gens magna, pcnes eiufde nominis 
fluuiu,vfq3 ad flexionead Tapuros motes. 
ftcru fub Sctianis MoIIogcni.Sub quibus 
vfq? ad Rymmicos montcs furit Samnitx. 
fub MafFeis aut et Alams montibus Zara< 
tc,et Safones,et magis oriecales funt Rhvm 
micis motibus Tybiacc.Poft quos fub Za 
ratis Tabieni, & Jafte, cV Macheccgi iuxta 
monte.fub quibus Norofbes , & Norofll. 
et fub rjs Cachaga; Scythae nixta laxartas. 
Suntaut Afpafi^s moncibus magis occide^ 
tales Afpafi) Scytha;, Onentaliores autem 
Galactophagi. Similicerautem &Tapuris ! 
montibus &t Syebis Scythis orientaliores 
funtTapurei. Anarseis vcromontibus 6Y 
Afcatanca monte fubiacent eiufde nominis 
Scythe^Anarei quidefub Alanorfis.Afco 
cancc aut oricntahores funt Tapuris monti 
bus,6Yvfq5moncemImaum colunt. fnter 
aute Oxios montes ,6V f clione , quae apud 
oftia eft Iaxarti,5<: litorea, q iacet mcer duos 
amnes,cenent Ariaceiuxta laxartem.Sub rjs 
autem Namaftc.Poftea Sagarauce, & iuxta 
Oxii fluuiu Rhibi| In quibus eft ciuitas 
^2 Dauaba \cTTHlAE EXTRAIMAVM 
MONTEM SITVS 

1 CAPVT~XVT 
TABVLA .VIII. ASIAB 

XTRA montcm 
Imaum Scythia,defi 
nitur ab occafu Scy; 
thia interiori,&Sa* 
ds,iuxta tota monti* 
um diuerfionem ad 
ardos. 

I Ajfeptcntrionib 9 ter 
raincoomta. 

Ab oriete Serica,fecundulinea rectam, cui 9 
fines gradus habcnt 150 <J; & 160 55' 
A mcridie vero parte Indie, quc cxtra Gan> 
aem eft fluuiu, iuxta Imea equediftante,ex* 
pofitos fines iungenti.Iacct aut in hac parte 
occidentalis Auzaciorum montium pars. 
cuius fines »49 49 & i6 5 55 

Etpars montiu * qui Oaflioru appellantur, 
ad occafum vergences.Horum fines gradus 
habent 5? 4 1 & ^ 44 

Et Emodorum fimiliter pars occidentalis, 
cui^finishabetgradus 155 $c> etic»5 $6 
Et iuxta Auzacios fons eft Oechardi fluun 
cuiusgradusparteshabet 155 $i 
Tenentaute Scythiam hanc a feptentrione 
Abrj Scythc. EtquefubiiseftHippopha* 
gi Scythe. Poft quos Auzacitis extenditur 
reoio. Etfub hac etiam iuxta prefatum re* 
ceptaculum regio Cafia. Sub qua Chatae 
Scythc.Poftca Achaflarcgio.Etfub haciu 
xta Emodos montes Chauranei Scythe. 
Ciuitates autem m hac parte funt t 
%. Auzacia «44 

# Ifledon Scythica 150 
Chaurana 150 

Soeta 145 

SERICE SITVS 49 | 

48 x 

37? 

35 % GAPVT 'XV3> 

TABVLA .VIIL ASIAE. 
ERICA terminat 
ab occafu Scythia , q 
extralmaum monie 
eft,iuxtalmcamtxpo 
fcam, 

A fcptentribnib 9 ter* 
ra incognic,iiixtapa 
ralleluinfulcThyles. 
Similitcr&aborienteterraincognita,uixta 
meridionalem lineam. Cuius fmcs habent 
gradus 180 65 & 1S0 55 

A mcridie reliquaparte Indiae extsa Garige, 
per candeparalleli Iinea v% frne, cuius fit 9 
habet gradus 17$ 55 

Preterea Sinis per linea hinc producla vfq? 
finem expofitum terreincognitc. 
Montes autirn cingunt Seras, qui Arinibe 
appellantur. Quorum fines gradus ha> 
bent 155 60 & 171 p 

Et Auzaciorum partem orientalem , ctiius 
fines habent gradus 165 54 

Et Cafiorum orientalem partem,cuius fi* 
nis vSX 44 oc 171 40 

Et Afmirai montes , quorum extrcma gra* 
dus habcnt 167 47 z & l 7\ \7 * 

Ec Tagurus mons, cuius medium gradus 
habet 170 \? 

Et Emodorum etiam , &eorum qui Serici 
dicuntur pars orientalis , cuius flnei gradus 
habent 165 3<$ 

EtquivocaturOttorocoras mons,cuius fi* 
nesgradushabent \6<) $<J & 17^ 59 
Senccautregionismaximaparte duogcur 
runt ftuurj. 

Oechardes amnis , cuius fons iuxta Auza* 
cios expofitus eft. Quivero iuxtaAfmiV 
reos motes fons eft,grad 9 habet 174 -57* 
Diutftigium vero , quodad Cafios quafi 
montes eft,gradus habct \6o \9 1 z 
Fonsautquiinrjseft 161 44 % 
Preterea fluuius,qui Baurifus didtur,cuius 
f ns mxta Cafios montes gradus ha* 
bet «*° 43 

Qui vero cftad Ottorocora 176 $9 
DiuertigiuVoadEmodosmotes 1<$ S $9 
Fonsveroinrjs \6o 57 

Quxigiturmaximefeptetrionalia mnt Sc 
rice,colitgens Anthropophagoru.fub qui' 
bus funt Annibi gcns,quc ciufdc nominis 
montibus fiipcriacet. Inter hos vero cV Au<< 
zacios fuut Siziges gens.fub quibus Dam 
ncPoft Piale vfcp Occhardu fluuiu,& fub 
^ii^rww^w^T ,>o;codimnomincOc harda\ uru orun 
aliorcs Ahnibis funtGaniici', &.' Rrbbba 
na:i. Subq? rjs Afmyr.ea cft rego , f ipr< 
eiuidenbmirtismotes^Subris au:cm vfq 
ad monccs Cafios , funt Jflcdoncs , magn; 
gcns.Etipfis oncnraliorcs Throani.Pofrea 
fub fjs quidcm Ithaguri , ab orierttali parc< 
ciufditr. nominis moncis. Sub IflcJonib 

' vcro Afpacara?. Et fub fjs cc am iiacx , & 
maximeauftralcs,uixtaEmodos rr.ontes,ec 

i Sencos Ctcocorj:, 

Ciu tat.s autcm nominantur ;n 
Serica hx 

Damna 

piada 

fi fmiraa 

Throana 

v Jflcdon Serica 

Afpacara 

# DfoCche 
Palliana 
Thogaia 
Abrccana 
Daxaca 
Orcfana 
p>[ Ottoro:ora 
Solana 

# Scra Metropol is 150 

170 . 

17+ i 
i5: t 

lCC I 

167 i 

ldt I 

155 l 

«7+ 
ic>: 
155 

1<J? 
177? 41 I 

47 | 

4> f 
4i f 

4i , 
59 ? 

5? ! 
59 J 
57 * 

57? 

37 ? , 
$., J \z ARIAE SITVS capvt-xvct 
TABVLA.IX.ASIAE 

RI A rrmiratur 3 
fcptetfionibus.Mafi 

giana & gce EacTriav 
nc,iuxcatxpof;tairfa 
rumeridionahalaco 
ra. 

Ab ocoTu Parchia. 

et Carma nia de'erca, 
uxta lincas ipfarum oricntalcs diffinic. s , 
A mcridie Drangiane/ecundu Imesm,que 
incipfta prcfato fnc iuxta Carmaniam , &. 
ad arcftos conuerfa perrronrem Bagoum 
flccfricur ad oricnccm vfqs fincm, Guius gra 
dus 111 $4 

Situs autem curuationis montis pradus ha 
et 105 5* Ab oricnte Paropanifidis, iuxta mcridion? cm iincam ,iungcntcm fmes cxpofkos, pcr|| 
xcidentales partcs Paropanifi.EilaucParo 
-anifi ficus iuxcafigna cria. 
Q'iod auftrak 111 k 5<* 

Quod lepteWorialc eft Hi t 59 
Quodm.xmcorictaleii? ~i ?9 

^uitaucpcrregionefluuiusinfignis Aria, 
Cuius fontcs qiii m Paropanifidis quidem 
(unt.contineht 1:1 58 * 

0'icar.tapud Sariphos 105 53 % 
Vs aut iuxta lacu ab ipfo factu, quc ct ipfa 
Ariavocatur 10S 5 $e> 

fn Aria qucfep t ntrionalia funt',tenent Ni 
fci,c\ Aftaucni. QKcaiit iuxca Parchiam, 
ccCarmaniamdefciam Mafdorani. Quae 
vcroiuxta Drangianam Siroce. Quxaute 
iuxta Paropanifadas Parauci. Sub quibus 
Obarcs.Q}'eauc ino.ria cnc , tsneht Dracha 
me.Sub quibus Etymandri.I^oIrtea iiorgi. 
Sub quibus rcgio Scorpiofera. 

Ciui»tcs autcm Si oppida iri 
Ariafunchx 

Difta «o* t 

Namarii 

Taua 

Augara 

i,i liitcxa 

Si magana 

Sipharc 

Rhaugara 

Zamuchana 

Arnbrodax 

J3og dia 

Varpna 

Dogana 

phorana 

Chatrif.hc 

Chaurina 

Orthiana 

Tauciana 

Aftauda 

Artraudna 

Ijl Alcxandriain Aria 

Karbafsna 

Capotana 

i?. Afia Cmicas 

Caf.e 

Sotra 

Arcitanc 

NifibiS 

Para anere 

S^ripa 

^oTrlr ^c^^^s Darcama 

Cotaca 

Tribazina 

Aftaiana 

Zimyra 

PAROPANISADVM SITVS iu 
107 z 
106 z 
105 t 
10: z 1 
W\ 

*\ 
55 5 

$5 

55 4" CAPVT-XVIII TABVLA .IX. ASIAE r 


^x 

AROPANISA* 
dg cerminatur ab occa 
fu Ariaiuxtaprcditfcu 
latus. 

A ieptentrionibus ex* 
pofita gteBaclrianae. 
Ab oriece parte Indie 
iuxta emiffam meri* 
dionalem lineam a fontibus Oxi fluurj,per 
Caucafios montcs vfcp fine, Cuius gradus 
fuht 119 5* 5 

A meridie fo Arachofia iuxta lineam,quse 
permotes Paruetos fines iungit •expofitos. 
Erumpitautemex regione cVGardamanis 
amnis ,quiadBactrianamlabitur. Cuius 
iituselt 116 z %6 5 

Fontiu auc dicl: 9 eft.Ecq ad Coa ccmifcet, 
cuiusfonteshabetgradus 115 54* 
Septentrionalia regionis tenent BoIitg.Oc, 
odentalia Ariftophyli, Oriencalia vero Am 
bante.Meridionalia Parfiete,& Parffj. 
Ciuitates & vicus funtin Paropanifadis Parfiana 

Barzaura 

Artoarta 

Baborana 

Catifa 

Niphandra 

Draftoca 

Ga U zaca t 

* Nauhbis 

Parfia 

Locharna 

Daroacana &> IICT Z 

n3 

nS 5 

116 e 

»3 t 58 1? 
J7f 
57 * 
57 | 
57 .? 

57 * 
55 ± 

57 t J5 

54 *.4" »7. 
11$ ? 

118 
118 z$ 

^Camraque&Ortorpana^ nS "55 

Tarbacana J14 t 55 f 

Bagarda n 6 % j$ f 

I Arguda 118 1 4" 55 ,5 
DRANGIANAE SITVS 

I^APV T xjx 

TABVLA.IX. ASIAE. 

RANGIANA 
terminaturab occa* 
fu et feptencriomb 9 
Aria,iuxcacxpofita 
lincam per Bagoum 
montcm exeuntem. 
Ab oriente Aracho> 
fia,iuxta meridiona* 

lem Iineam,quceftafine ad Arios & Paro 

panifadas cmiffa t vfq? ad.fmem, cuius fitus 

habetgradus 111 z :3 

A meridie parte Gedrofie, iuxta I inea coiun 

gentem expofitos fines, per montes Betios. 

Interfluit autem regioncm fluuius , qui ab 

Arabio diuertitur , cuius fontcs gradus ha* 

bent 109 $: z 

Tenec aateea,quffuntad Ariam Darade. 

que vero verfus Arachofiam funt Batri). 

Pars aut que iuteriacet Tata<.eneappellatur. 
Ciuitatcs aut 8c oppida Drangiane 
effehacdicuntur 

& Prophthafia 

Rhuda 

Inna 

Ancada 

Afta 

Xarxiare 

Noftaua 

Pharazana 

Bigis 

# Ariafpe 

Arana gr 110 
« 

106 X 
109 
110 
107 

10<S 

io3 

110 

111 

io3 

111 5Vf 

51 i 

5i t 

51 f 
5o 5 

:? | 
*9 > 

*9 | 
»8 I 
t3 4 ARACHOSIAE SITVS 
CAPVT-XX<^ TABVLA .IX. ASiAE 

RACHOSIAter 

minataboccafu DrJV 

giana. 

A fcptentrionibus re<> 

gione Paropanifadum 

luxtaexpofitaipforu la 

tera, 

Ab oriente parte Indie 

Xjj 


luxca linca rrendionakm im.il. m a hmitc 
Paropanifadu vfq, rine,eui 9 gn.Jut ng *s 
A meridit' *?o rcliqua parce G:drof e iuxta 
lincam expofitos fines lungcnccm pcr mon 
tem Bxctum 

lmimpicautinregioncfliniirs ab Indodj 
ucrfus,cuiusfontcsgradusHicii+ 5j * 
Diuertfgium autem lM 2 ". *7 ^ 
Pars vcroiuxtalacum,qui ab eo fit fons 
Arachotos appcllacus 115 -9 5 

Vocanturaiitqui leptencrionalia regioivs 
tcncnt Pargyetc.Qui vero fub ipfss funt h}' 
dri.poft quos Rtipfatg cV Eoritc. 

Ciuitatcs aut & vicus Arachofk func 
AxoJa Pho-lis 

Anca a 

8{! Alexandriat 

Rhirana 

Arbaa 

Sigara 

Choafpa 

§i Arachotu* 

Afiace 

Gjmmace 

Maliana 

Dammaaa 11S? 

JiJ 

11+ 

115 

118 

115 ? 

«5? 

h3 
11: 3 

ii8 S*3 

5> 3 

J 1 , 
5'd 

5» 3 

J° . 

50 6 

io 3" 
19 3 

«9 3 

:8 5 GEDROSIAE SITVS CAPVT -XXI TABVLA ,IX. ASiAE 

EDROSIA m 

1 mi na 1 3 b occa fu Ca r 
I rnania,iuxtacxpofica 
linca fnendie verius 
vfcp ad mare. 
A ftpcecnontbus tfo 
Dragiana,cc Aracho 
fia , mxta annocucas 
ipfarum meridionales lineas. 
Ab oriente parte Indir, iuxta Indum amne, 
pcremifTam hneamahmiteArachofie vfcp 
cerminum,qui mareatcingit. Cur* gradus 
iunt 109 to 

Amcridiepartelndici pclagi,Cuius dcfcrw 
ptio hec eft, Poft fme,cj apud Carmania tft 
Arabf) flu.oftia rj :o '% 

Fontcs fluurj 110 17 7, 
IJwertigiumcius ad Drannanam ingre* 
diencis »07 5 *5 

Rhaoianaciuitas 106 *o . 

Mulierumponus 107 *° % 

Coeamba 108 ? *° . 

Rizana «oS 5 *° ?. 

Poft quam prcdidus finis, qui mareacLiiv 
git 109 tJ 

procenduncnraucem montes per mediam 
G droftam, qui appellantur Arbici , qtioru 
fincs 107 « & 115 %6 5 

A quibus Indo admifcentur proflucntcs 
quid.Tjquoruvniusfons 111 *5 l 
EtfimihteraBetfjs montibus pcr Gcdro* 
fiam labuntur amnes 

Rcoioncm vero quajpen;s marc eft, tenent 
Arbitoru viais.Q.1 oeiuxta Carmama Par* 
(ir.c*Que iuxta Arachofia Muftrnxi.Me* 
dumueregionis omne vocatur Paradcne, 
ec quc fub lpfa eft Panfcnc. Poft quam quc 
apud lndum funt,tcnent Rhamnae. 

Ciuitatcs aiit & vicus Gcdrofij ftmt 
#Cuni u o 

Badara 11$ 

j^ Mufarna 115 

Coctotara 11S 

Socfta «8 I 

Oftana 115 a 

j & Parfis Mctropolis 106 Z 

' Omiza 110 • 

# Arbis ciuicas 1053" 

infulg adiacentGcdrofie 
Afthca 105 t 18 

Cod«ne 107 * »7 

CLAVDII PTOLEMAEI GEO 

gaphicaecnarraubnisScxtus liber explidt. 

IJBER SEPTI 

MVS HAEC HABET 

Expoficionem vltimarum partium maioris 

Aficfecundufubiecfcas^uinciasacpturas. 

Indix intra Gangcm fluuium. 

IndiaeexcraGangcm fluuium. 

Sinarum cerrar. 

Taprobancs infulcr,ctque circa illam funt. 

Defcrjpuoncm fummariam Tabuleorbis. 

Armillaris fphere", lu habitabili terradefai^ 

pcionem. 

Dcfcriptio extenfionis. »7 
«7 . 

*7 f . 

16 t 
:j } 
* ! 
r?FWF? % &• ^r 
s ^ * "* ^f inn? 

INDIAE INTRA GANGEM 
SITVS 
CAPVT ib $*> 

TABVLA .X. ASIAE. 

VAE fn 
traGange 
eft India, 
definitur 
ab occafu 
regioe Pa 
ropanifa <■ 
du,et Ara 
chofia, & 
Gedrofa, 
iuxtalat^ 
ra ipfaru 
oricntali.i 
lam expo 
fita/ 

Afeptentrionibus autem Imao mote, iuxta 
fuperiacentes fibi Sogdianos & Sacas. 
Ab orientevero Gange fluuio, 
A meridieacetiaoccafu,parte Indici pelagi, 
Cuius traditio defcriptione habettalem 
In Sinu appellato Canthicolpico 

Syraftrenes 

Canthinauftathmus ftatio 109 z 4" %o 

Occidcntale oftium Indi flu.quod 

Sagapadicitur 110 3 19 5 f 

QddddeeetappellatSinthu 110 f 19 z % 

Tertiuquodaureuappellatur m %\<?%% 

QuartuquodChanphivocat m f 19 2 3 

QuTtu quod Sapara vocatur ut z io 4 

SextuquodSabalaeffa dicitur 115 %o 4 

SeptimuLonibaredictu 115 3 

Bardaxcmaciuitas iij 5 

Syraftravicus 114 

y MonoglofTum Emporiu 114 % 

Laryces 

Mophidis flu.oftia 114 

Pacidareoppidum nj f j 

Namadi flu.oftia \\% 

Marcupromont. ui 

InfinuBariga^eno 
Camanes iu 

Nufaripa u % | 

Pulipula nt ! 

Ariaces Sadanorum 
Suppara n % % XO ^ 

%o ~i 

\9 %■ 

18 1 

5 18 \ 

~7 f i" 
17 f 4- 

17 2 

'7 . 
ltf 
Ilt4 
111 | 
llO ? 15 6 Gaoris flu.oftia 

Dunga 111 | 15 

Binde flu.ofba 110 z 15 

& Simyllacmporiu cVpromot. 110 14 5 4 Balepatna 
Hippocura 111 
111 z 
f 4 Virorum Pyratarum 14 "5 

»15 
114 
114 

" S | 
115 i »4 $ 

»4 

»4 

>4 
»4 i 

* 


Mandagora 

Byzantium 

Cherfonefus 

Nanaguneflu.oftia 

Armagara 

& NitraEmponu 

Limyriccs 
Tyndis ciuitas \\6 t 

Bramagara n<$ f 4" 

Calecarieextrema 116 3 

& Muziris emporiu 117 
Pfeudoftomi flu.oftia 117 % 
Podoperura 117 f 

Semne u$ 

Cercura 113 

Bacare up 

Baris flu.oftia \%o 

Aiorum 
Melcynda rto 

%* Elancoru emporiu Jto 
Cottiara Metropolia 
Bamala 

Comaria extrema 
Infinu Cokhico,in q Colymbefis Senici 

Careorum 
Soficure \%% 14 z 

Colchi emporium i:j 15 

Solenis flu.oftia 1:4 14 "5 

In finu Agarico 
Pandionis regionis infinu Agarico 
Cory,pmot.quodetCalIigicu U55 1$ 3 14 z 
»4 t 
14 
»4 

H . 

«4? 
'4 % 
14 f 
14 2 

»4 3 lto 

Ui 
iti I? i. 

3 «4 3 

;t* 

14 X t Argari ciuitas 1:4 4 

#Saluremporiu 1:5 3 

Batorum 
Nigamma Metropolis \%6 
Thekhir \%y 

# Curula ciuitas i:§ 

In ea quar proprie dicitur Pafalia 
fiuelittoralis Soringorum 

# Chaberis duitas 1:8 % 
Chaberi flu.oftia 119 

# Soburaemporiu 150 

Aruarnorum 
Poducaemporiu ijo % 

Melangeemporiu 151 

ryn^flu.oftia i$i \\ 6 14 
»5 

\6 
\6 

\6 »5 5 ? 
14 5 

14 H 

\% z~% U "^rTT^T^T^T 
1: I Cottis ijt j 

Maliarpha Emporiii 155 "<j 

Mefolia: 

1 Mc foh' flu.oftia 134 

# Cotacoflyla emporiu 154 5 
Codchira 135 e 

Ux Alofygne Emporiu 135 5 
Etlocus vnde foluunt, qui in Chryfam na< 11 1 

« 5 
11 6 uigartt In finu Gangctico 11 


i$<* 5 

1553; 
157 

»57^ 

138 * 

>39 
140 
141 

14« f 11 : 
i: 

e 
lt * 

'5 ^ 
16 z 

>H 

iS 

18 $ # Palurariuitas 

Nanigena 

Caticardama 

Canagara 

Mandeflu.oftia 

Cottobara 

Sippara 
ffl Tyndis flu.oftia 
| Mapura 
Minnagara 

Dofaronis flu.oftia 

Cocala 

Adarrantis flu.oftia 

Cofamba 

G^ngis flu.oftiu maxfmc occidentale^quod 

Cambyfumdicitur 144? J 3 \ 

# Paluraciuitas 145 18 z 

Sccunduoftiu,qddidf magnu 145 5 JS \ 

TcrDuquoddiatCabcrythu 146 z \1 % 

Tilogrammuciuitas 147 1$ % 

Qiiartum , quod diciturPfeudofto* t 

mum 1475 »8 3 

QiiintuquoddiciturAntiboIi 148 t 13 4 

Montes auteinfigncs in expohta funtparte 

Indig 

Aporopi m6tes,q deoru poene appellantur 
Quorumfin(sgra.hn;u6 t3 & 1:4 x6 
Et Sardonix mons , in quo eiufde nominis 
lapiseft,cuiiismedium 117 z +1 

Et Vindus mons,cuius fines gradus ha* bcnt 1:7 «y & 15$ *7 
& fct Bcttigo mons, aiius fines gradus ha 
bcnt uj « & 130 :o 

Et Adifathrus mons, cuius medium habct 
gradns 13: :$ 

Et Vxcntus mons , cuius fines habent gra* 
dus i;c> XX & 143 14 

EtOmdrjmotcs,qrufinesi58 18 et 133 \6 
Crdo aut fluuiorum in Indum exam» 
rentium amontc Imao ficfehabet 
Cocflu.fontes 1:0 57 56 

37 

55 
3* 

$7 

55 
3* Snafti flu.fontes ttt 5 

Indiflu.fons 1:5 

Bidafpi flu.fontes 1:7 Z 

Sandabalis flu.fontes 1:9 
Adris flu.fontes 130 l 

Bibafisflu.fontes 131 

Zaradri flu.fontes 135 
DiuertigiuCocad Paropanifadas m 1,3$ 
ComixtioCoecVSuaftiflu. itil 51 f 
Comixtio CoeoVIndi U4 z 31 

Comixtio Bidafpi & Sadabalis tttff 3* t f 
ComixtioBidafpi&Adris 1:6 1 312 
Comixtio Zaradn &' Bibafis 150 34 
ComixtioBidafpi&Zaradri \i6 30 4 
Comixtio Zaradn & Indi 1:4 30 
Diuertigium Indi ad Vmdium mon* 
tem \ix :? 1 

Fons diuertigfj 1:7 ty 

Diuertigiu Indi in Arachofia v.x f xi \ 
Diuertigium Indi ad Arbetos mon. 
tes 117 %$ 

Pons diuertigrj m t$ f 

DiuetrigiuIndiadosSagapa 1135 134" 
ASagapaadSmthum 111 z\ z 

Diucrtigiulndiadaureumos nt z 
ASaparaadGariphum 11 j f xx '5 
A Garipha vero ad os Sabalaffa 113 XI % 
Diuertigium a Garipho fluuio ad Loni' 
barcos 113 % x\ § 

Ordo fluuiom,qui in Gangem excut 
ficfchabet 

Diamuncflu.fontes 154 f 
Gangis flu.fontes \\6 

Sarabi flu.fbntes 14Q 

Comixtio DiamuncoVGangis t: 3* 
37 
$tf 
i;6" P 

m 

1 54 
ComixtioSarabi&Gangis iid \ %i z 
Diiiertigium a Gangead Vindu montem 
Soeflu. jj^ j 51 1 

Fontesfluuii ij^ ' ♦§ 

Diuertigium Gangis ad Vxcntum moiv 

tCm 1JL* *S 

C T T* *° 

rontcs diuerti orj 137 tj 

Diucrtigium Gangis in Cambufum 

Diuertigium a Cambufo ad maonum 

Umertigium a magno oread Cambcrichu 

OS .i i 

r^' . . ^ H5 * »9 * 

Diuertigium a Gange flu.ad Pfeudofto^ 

™ um 146- t :o 

Diuerngium aGangcflu ad Antibolw ^>"i 5 i 1 

I #1 

1 
^^T^^^T 
Ecaliorum flu.fitus fcie habenc 
Namadi flu.fontesamoceVidip 1:7 z6 1 
Fluiin flexioiuxtaSirioalla n5 1 %% 
luxcaquodmifceturMophidiflu.ii^ 18 z 
Nanagunas fluurj fontcs a monce Vhv 
dio 155 1.6 z 

Vbi fcinditur ad Goarim* & Byndatn flu« 
uium 114 \6 

pfeudoftomi fluurj fbnces a Bittigo moin 
ce 1*$ % zi 

Flcxio fluufj uS % 174" 

Baris flu.fonccs in Biccigo moce 1:5 1 Z\ 
Solenis fluur) fonces ineodem mon> 
te 1*5 Zo 1 

Ffexio fluurj 1*4 18 

Chabcri fluuf) fons in monte Adifa* 
chro 15: xz 

Tauas fluurj fontcs in Arurjeis monttV 
bus itf 17 

Mxfoli fluurj fontes in cifdem monnV t 
bus 154 z 17 i 

Mandeflu.fontesineifdem i>d z \6'i 
Tyndis fluui) fontes in Vxcnto mon* 
ce 157 %t £ 

Dofaronis fluufj fontes ineodem mon* 
ce 140 »4 

Ordo aute ciuitatum atcp oppidoru, que 
funt in rcgionis hui* parte, fic fe habet 
Sub fontibus enim Coa?amnis locaci funt 
Larnbare,& horum montana prorenducur 
vfq? montes Comedomm. Sub foncibus 
aut Suafti Suaftene.Sub fontibus v^o Indi 
Daradre,&.' horum montana fupercminec, 
Sub fontibus aute Bidafpi, & Sandabalis, 
et Adris, eft Cafpiria. Sub Bibafis autem 
fontibus,& Zaradri , & Diamunc,ScGa< 
gis eft Cylindrine.Et fub Lambatis, et Sua 
ftcne,fita eft Goryea» 

Et Ciuitatcs hx 
Carnafa no 

Batborana uo 4" 

Gorya \zz 

Nagara qug et Dionyfiopoljs 1:1 
Draftoca 1:0 % 

Inter Suaftum autem et Indum funt 
Gandare &C ciuitates hse 
Poclais 1:5 $$ 

Naulibi i?4 3 55 

Jnter Indum & Bydafpum,iuxta 
quidem Indum Varfa eftrcgio 
Et ciuitaces hsc^ 
Ithagurus „ 1*5: X 55 # WWT% 5 J4f 

$$ i 

$+? 

► ■ ** FQiifl PVT - v ^ffl t i*' 7 .rfit*-"* 1 
Taxiala ljj 5* ? 

Circaautem Bydafpurn Pandouoru 
rcgio,inquaciuitatcs hefunt 
Labaca 1:7 : %\% 

SaoalaquccVEuthymedia \z6 5 ¥■ 
#Bucephala 1*5 I 55 

Iomufa 1*4 4 $0 

Que inde verfus folis orcum funt,tcnet 

vfqjadVindiummonte Cafpirgi, 
ctinipfisCiuitatcs haefunt % 
Salaoifa 
Aftraffus 
Laboda 
Batanagra 
Anfpara 
Amacatis 
Oftobalafrara 
•isCafpira 
Paficana 
Dxdala 1 

Ardone 
lndabara 
Liganira 
Chonnamagara 
Moduraaut Deoru 
Gagafmira 
# Rarafia metropolis 
Cognandaua jtj 

Iib ctia orietaliores funt Gymmofophiftg 

Et iuxta hos circa G ingem magis qui* 

dcmfeptentrionales DastychvE 

In quibus ciuitates hjc 

Conta 155 z iZ9 z 
151? 
n8 
150 
150 t 

1:9 

\z% 
\z6 X 

1*7 £ 
i { 5 z 
i?9 
1:5 

7 i:5 % 51 i 

5 1 ? 
55 3 

$* ? 
$* 3 
5? 

5' ? 
51 £ 
50 I 
$0 % 

«9 

^f 

t7^; 

Z6 

Z6 Margara 
Batan cafara H 
«4 
$$ Etab orientali partc fluut) 

Paffala 157 54 % 

Orza i$5 55 f 

Sub fjs autem Nanichc , in quibus 
Ciuitatcs hx 

Perfacra i$4 %% \ 

Sannaba [1$ J JJ t 

Et ab orientali. parte fluuij 
Toana i$<* 1 %z 

Sub fjs vero Prafiaccjin qua duitatcs hp 

Sambalaca 
Adifdara 
Canagora 
Cindia 

Saeala 
m nmr?T? 
Etab orientali parce fluufj 
Aninacha i»7 < $1 5 f 

Coanca 158 '3 $1 t 

Sub hacautcm Sandrabatis , in qua ciuita- 
tcshe 

Empclathra i?o 50 

Nadubandagar i$8 5 *9 

Tamafjs 155 50 3 1 

Curaporina 350 z$ 

Itcrum regioqueiuxta occidcncale Indi par 
cemomnis comuni vocabulo Jndofcythia 

appellatur. Huius ?utcm pars , quaecirca 

diuifoncm oftioru eft Patalene. cc que ipfi 

fuperiacet Abiria. Quaeautcuva oftia Indi 

ct Canchicolpum Syraftrene 
Sunt autciuitates Indofcythie hc ; abocci 
dentali quidepartefluuij remota: 

Artoarta 

Andrapana 

Sabana 

Banagara 

Codrana lti z 
i*4 3j 

m 6 Embolima 

Pentagrama 

Afigramma 

Tiauia 

Anftobathra 

Azica 

Pardabathra 

Pifca 

Pafipeda 

Sudcana 

Bonis 

Colaca Etiuxtaipfum fluuium 3* 

5o f 
z 9 5 J 1:4 
«4 

lti 
1:0 
119? 

»5 1 
»4 I 

ut 

111 
110 z Ji 

50 

*9 

*3 

*.7 

$7 

25 

*5 

*4 

t: 

*i 

to ln infu/is autcm ab ipfo fluuio factis 
funt duitates hae 
# Patala 
1- Barbari nt t 3 ti 

»$ 4 *t i 

Ab orientali latere fluufj remotiorcs 
abeoCiuitateshae 
Xodrace n£ 

Sarbana ntf 

Auxoamis nj | 

Aufinda juj. ^- 

Orbadari ik 

Theophila 114 £ 

Aftacapra 114 f 

luxtaipfum vero fluuiuciuitatcs hx 
ranaffa \%* £ 

Budcca m^: to ~A- 

:t t 

« % 
n 

xt f , 

ti £ 

to 4^ *9 Naaoramma 

Camigara 

Bmagara 

Parabali 

Sydrus 

Epitau/a 

Xoana 1:0 
119 
118 
nd 
114 
"S 
"5 2 t7 
:6 f 

*4 f 
t*.a 

:i £ Indofcythiam ab orientah plaga fupcr mare 
Laricefita eftRegio 

In qua ciuitatcs mcditerranceab occafu 
Namadi fluun he funt 
;£Baryga:iaemponu 11$ :f 1.7 % 

Aboncncaiiveroparteeiufdem fluurj 
Agrinagaia n3 % xt | 

Siripalla ne> I ji | 

Bamrrogura n<* to 5 4 

SaEancium ik 5 to 5 

Xerogere nc> f 19 t 3 

# Ozene regiaTiafcani 117 to 

Minagara 115?: 19 S 

Tiatura 115 : j 18 * 3 

Nafica 114 17 

Quefuperiacent colunt Pulinde Agriopha 
gi.Et fupra ipfbsetiam Chatrici 
In quibus ab occidetali oYorietali parte 
Indi fluurj ciuitates haefunt 
Nigranigramma 1:4 
Anta hara iti 

Sud.-ffanna 1:$ 

Syrmfica lti 

Patiftama 1:1 

Tifapatinga 1:5 

Iterum aiitinter Sardonicu montem cV Bit 
tingum,tenent Tabafi, iMagorugens.Quc 
autfuprahosfunt vfcp Vmdium monte, 
uixta quidem Namadem,a parte orientali 
fluuf; tcnentParapiote 

In quibus funt Rhamnae 
EtCiuitatesha: 
Cognabanda ijo % 

Oroabis ito 

Ofta xxx % 

Cofainquaeft Adamas lti % 
Circaaute Nanagunam Phyllyte &Bitici. 
In quibus Gonclali quide iuxta Phyllytas 
et fluuium. Ambaftae aut iuxta Bittigos & 
montem ipfum 

Etduitates ha: 
Agara j*p | t< . 

Adifathra n j j {. * 

Soara a A k t ^. tS ? 

X6 z 
X6 t 

H 5 


tt ]\!ygdofora i-5 s *5 

Anara lt: * :i * _ 

mcerBittigumaut montem & Adifathru 
funt Sora: Nomadcs 

EtCiuitatcshat 
Sangamarta 155 ti 

;;sArcatircgiafora 150 to % 

Rurfus ad partem oricntale Vindrj montis 
tcnent Brolingc. In quibus Guitates hne 
Stagabaza 1$$ J8 J 

Bardaotis 157 2 *3 '? 

Quc fub rjs func, habitantPoruari 
In quibus duitrtes hac 
BWdama \%\ 1 %y % 

Tholobana jjtf % %i 

Malacta \%\ f t$ f 5 

tt fub ipfis vfqj Vxcntu monte, Abifathn 

In quibus Ciuicates hce 
Maliba HQ $7 

Afpathis ij$,l :j 

Pan?fla »57 5 *4 

* Sagcda Mctropolis 155 t :$ 

Balantipyrgum H<S I tj 

Iis oriencaliorcs vfcp Gange Mandal jfunt 

In quibus ciuitatcs hae 
Aflhagura i^t t$ 

Et apud ipfum fluuium ciuitatcs c 
Sambalaca 141 :j J 

Sigalla 14: %% 

^Palibothraregia 14$ %j 

Tamalitcs 144 l %6 l 

Orcophanta 146 14 l 

Simili ter qup fub Bcttigo motc funt tenent 
$ Brachmanc Magi vfqj ad Berios 

In quibus ciuitates ha: 
Brachme 1:8 19 

Quaevero fub Adifathro vfqj Arui^os tt< 
ncnt Badiamaei 

Inquibuscftciuitas 
Tathilba 154 ig f $ 

Qiic autem fub Vxento funt,tcnenc Dr) h 
lophyllite. 

Quorumduitates 
Sibrium 159 %t % 

Opotura 1J7 f ti | 

Ozoana v% 4- * f 

Orieritaliores vfcp Gange funtCocconagc 
In quibus ciuitates hae' 

Dofara 141 

Ft verfus fluuium in partc ocddentahbri 
Cartimga 146 tj 

Cartafina 145 2 ti i to 

to 

«9 f 
18 6 % 
17 \ 
'7 % 
16 * I M ■_ ■— - — IIIWTfi -T_ 

Supra autcm Maefolos Salaceni,iuxta Am 
rcos montes 

In quibus ciuitates hje 
Penagorum 140 to % 

Caftra 138 ^ 19 t 

Magrris 1J7 z 18 $ 

luxcaautGanoeflu.funt Sabsrae apid qs 
Adamas cftin copia. Etrivntarvs hc 
Tafopmm 140 z t: 

Cancardama 141 jo % 

Regionefti aut,quec'rca oftia Gangis 
fluun cftomnem G^ngaridc tcnenc 
ln quibus duitoS 
^Gan^ercgia \^6 193: 

Reliquu aut Ariacc quidtm regionis 
meditcrrancefunt ciuitatcs etpagi 
ab occafu quide Byndc fluurj n ? 
Manippala 119 l to l % 

Sanfabis 119 

Tagara 118 

# Bctana rcgia Siriptolemci^ 117 
DeopaTi 115 5 
Gamalica 115 _p 
Omenogara 114 
Inter Bynda^o amnem & pfcudoftomu 
Nagaruris jto %o i 
Tabafo \t\ %o I 
Inde itj _ to f 3 

. Tiripangah'da ni^: 1 19 | 

I * HippociirarcgiaBalcocuri 119 5^ 19 6 
\ Subuttum 1:0 ^ 19 6 

I Sirimalaga 119 5 18 f 

! Calligens 118 18 

JModoguKa 119 ., 18 

| Petiirgala 1 7 f % i 7 ± 

1 Banauafi \\6 \6 z ■%. 

Virorum autcm Pyratarum mediterranee 

duicaccs hae 
Olochoera n'4 15 

# Mufopallc Mecropolis 115? 15 f ^: 

# Limyriccmediccrraneaab cccidentali 

quidcm parte 

Pfeudoftomi duirarcs hae 
Pallura 117 %% 15 z % 

Cuba 117 15 t 

Palura 117 % 14 5 

, ^ Inter Pfeudoftomu vero 8i Earim fl 1. 
I Giuitatcs hae 

I Pafage 1:4 j « 

| Maftanur 1:1 18 

■ Curdlur 119 17 

PunnatainquaBeryllus 1:0 5 17 

Haloe 1*0 5 17 
\9m Imti # Carura rcgia Ccrbbothri 119 
Arembur 1*1 

Berderis 119 

Panripolis 118 

Adarima 119 % 

Coreur 1» 

Aiorum tnediterranea 
Morunda iti % 

Gareorurh mediterranea 
Mendela 1:3 

Selur 

Tircua Jtt 

Maritiir «5 

Pandionorum medicerranea 
Tsenur 1*4 ?4~ 

Penricari 1:3 5 

Corindiur l*J • 

Tangala it$ t 

* Modura regia Pandionis t 1*5 
Acur 1J4 1% 

r Batorum mediterranea 
Calindoca 1:7 | 

Bata \%6 I 

Tallara 1:8 \6 3 
16 * 
15 t 

'5 5 
«5 % 14 
'5 18 
i3 
17 3 
i 

* 
3 

n 
5 1 

15 t 4" 
1(5 

>5 5 17 * 

\6 z% 
Paralig Sorecarum mediterranee ciuitates Caliur 1:9 

Tennagora ijt 

Icur 1:9 
#OrthurarcgiaSornaris ijo 

Bere ljo % 

Abur 119 

Carmara 130 

Magur ijo 17 "5 

■* 4 
\6 3 

,<J ? 
1<S 4" 

ld 

■ * 

154- Aruarriorum Ciuitates mediterrane 1*5 

?-. 
ijt 5 

151 5 

i$i I 

1$: 5 

ijoi 

»53 z f. »S 

14 5 

»4 
14 
»5 1 » Cerauge 

Phrunu feu prefidiu 

Carigae 

Poleur 

Picendaca 

Istur 

Scopidura 

Icarta 453 z 

#MaIangaregiaBaflaronagis ijj 1$ 
Candipatna ' ,jj f . 4; |! 

Mgfolorum mediterranea 
Calliga ,j 8 $■ 

Bardarhana i 5< j ;£ ,5 £ 

Coruncala ,*^ jg 

Pharytra 1J+ | J$ * 

^PityndraMetropolisij5 f ,t | 

Infule aut adiacent expofice parri Indig 
in Canthicolpo finu Barace 1» 18 

In littore vero vfcj? finum Cokhicum Milizigeris 

Heptanefiainfula 

Tricadiba 

Peperina 

Trinefiainfula 

Lcuce % uo 

115 
11$ 

"5. 
116 5 

118 
1:$ 

InfinuArgarico 
# Coryinfula 

INDIAE EXTRA GANGEM 
SITVS Nanigcris lt 

>$ 
u 
it 

it 
n C.APVT M> * 
TABVLA .XI. ASIAE 

XTRA Gangem 
India terminaturab 
occafu Gage fluuio. 
A feptentrionib'' av 
pofiris parabus Scy? 
thie 6V Serice. 
A b oriente Si naru m 
regione , iuxta meri* 
dionalem linea emifTam a fine Serica?, vfcg 
ad finum magnum appellacu, & fmu ipfo. 
A meridieautem Indico pe!ago,6V parte ma 
ris ParalTodis,quod ab infulaMenuchiade 
per Ikieam parallclaextendicur ,vfcp ad op.< 
pofitamagnofinui, huius igiturpartislio 
torea perhunc modum fe habent 

In finu Gangetico poft Gangis oftiu 
Antibolum appellacum 
Cirra deorum 
Pentapohs 
Cacabedeflu.oftia 

# Baracura Emporiu 
Tocofanng flu.oftia 

Argcnteaercgionis 

Sabbariuitas 
Sadiflu.oftia 
SadaCiuicas 154. fj; 

# Berabonna Erhporiu 155 t 
Temalgflu.oftia 157 t 
Promonto.quod poft ipfam eft 

InfinuSabaraco 

Befyngitorum Anthropophagorum^ 
Sabara Ciuitas ,59 8 t 150 

«5» 
15: 

»5$ 18 
17 
16 

H 15$ t I 

f 
9 11 
10 
FQit< 
PVT # Begynga Emponu 1,5: £ 
Begyrigg flu.oftia 16; 
f^erobeciuitas \<$t | 
Promont.poftipfam 159 

Chryfe vel auree Cherfoncfi 

# Tacola Emporiu 
promot.poft ipfam 
Chryfoaneflu.oftia 
Sabana Emporium 
Palandeflu.oftia 
Malcucolon promot. 
Atcabeflu.oftia 
Coliciuitas 
Perimula 
Penmulicus finus 

Leftorum fiue Piracarum regionis 3 1* 160 


4. 2: 


l^ 


3 * 5 


'5? 


1 


1<50 


Auftralis 5 


161 


Auftralis s 


i<sj 


Auftralis • 


154 


Auftralis 1 


164 


f azquinocTria. 


155 


\ * "5 


16I 


z 44 Samarade \6% 

Pagrafa 155 

Sobani flu.oftia 165 f 

Fontesfluur) 15: 2 

Thipinobafti Emporiu 166 '■■ 
Acadra 167 

Jjj Zabajeiuitas \t% % 

Magni Sinus 
Quod iuxta principium eft magnum 
promont. 169 4, 

Th^gora id3 t 6 

%. BalongaMetropoliS \6-y t 
Throana 167 

Daonx flu.oftia 167 

Fontcs fluur) 155 

# Cortatha Metropolis ie> 7 Z4 Synda ciuitas 
Pagrafa 
Dorr) flu.oftia 
Fontcs fluurj 
Aganagara 
Scri flu.oftia 
Fontcs fluui] 
Alius fons 
Coniunctio id7 4 
167 
i<53 
16$ 

169 

»71 t 
170 

175 
»7« 8 
10 

*7 
1: 

15 
»4 

»)" 
*7 
itf 
17 

3* 
50 
: 7 LimesmagmfinusverfusSinas 175 17 '■$ 

Montcs aut m hacpartenominantur 
Bcpyrrus,cuius fines habent gra* 
dus 148 54 « >J4 "tS 
Et Mararidrus , cuius fincs habent ora* dus 15: J4 & 160 ■ s 
16 Ec Damafi montes , quorum fines habent 
partes ift :j & l6 g 5? 

Et Semanthihi pars occidentalis,cuius finis 
habctgradus 170 55 & igo t<S 
* ^^m^M^immmm^&tmmi A Bepyrro >^o in Gangcexeunt fluurj duo. 
Quorum ciusquimagisfeptentrionalis eft 
fontoshabecparccs 148 33 

ConiunclioverocuGange 1404 505 
Fluurjvero quipoftipfum cft fonces ha* 
benc , 5? t7 

ConiunclioauchuiuscuGange 144 t<S 
A Meandro vero fluunt,qui poftGangem 
funt e mnes vfcp Bifynga flu, Senis aut flu) 
uius a monce Semanthino eduobus fonti^ 
bus fluic.QiJoruqui occidecalioreft^rad 9 
habct I7 j | 5o ° 

Quiveromagfsorietalis 175 l 50 
lungunturautcirca 171 * 7 

A Damafjs montibus aiit fluunc Daonas 
cc Dorias.Extedituraucvfcp Bcpyrru Dao 
n?s,etDoriusquideafitu 164 z :8 
Daorias vcroa Damafis motib 9 lcf; »0 z 
ABepyrrbautmoiite 155 z iy.% 

Etconiungunturftuxuscirriter 160 £ 19 
Sobanusauccm 16; l 15 

Etquiperauream Cherfonefum fluunt w 
uiccm comifccncur,primum a dorfis funeria 
centibus Cherforiefo,firie nomine, ex quilV 
vnus ad Cherfbnefum fluens,primo Attas- 
bamfcinditcirca 161 z j 

Chryioanu vero circa \6\ \ *- 

Rcliquus autcm fit Palandas 
Tenentautem parcem hancab orientali la? 
tereGang]s,pcrtotum lacus ipfius,qui ma< 
gis feptentrionales func Gangani, per quos 
Sarabns cxcurncfluui^s 

Etin rjs duitates hc fum 

Sapolus 1^9 

Sorna m 

Hcorta 
Rhappha 1« 2 
J >7 > 54 5 
35 3 Sub iis vero funt Marund:e,vfq? 
Gangaridas 

In quibus ciuitates funtapud Borseta 

Corygaza 

Condota 

Celydna 

Aganagora 

Talarga Gangem ab orience 
14* 3 •>9 

^7 4" 
X6 

*$ } 145 z 

H5 , 

14 6 Z 

146 z 
145 5 

Inccrmonccm autcm Imaum ct Bcpyrrum, 
Tacorcifunc, maximead arclros vcrgentcs, 
Corancali vero fub cis. Poftca Paflafe. i* » 
*1 3 
, m 


Poft quos fupra Mcandru Tl.aL. Vocant 

aut fic Bafadas , funt eniin breues, incurui, 

craffi, & fronte latforesj colore albi, Supra 

autCirradia,inquadicunt gigrri optimu 

malabathru,habitant iuxta quidcmonte 

Meandru Tamerc Anthropophagi. Super 

Argcnteam autrcgione , in qua multa cfle 

dicuntur metalla non fignata.fuperiacet aut 

aurea regio,Befyngitis appropinquas , que 

etipfametallaauri cpplurima habet, Qiii 

eam incoIunt,fimiIiterfunt albi colore,& 

craffi,5c breues atq? fimi. 

Iterfi intcr Bepirru montem, & montes Da 

mafos,quaj magis ad ArcTos vergunt,tcnet 

Aminache.Etfub rjs funt Indaprathc.Poft 

quos Ibcringe.Poft Dabafc,& vfcp Mean* 

dru Nagalogc , quod fionificat muiidum 

nudum.Interq? montes Damafos &limite 

qui verfus eft Sinas maximc feptcntrionales 

funt Cacoba:. Et fub i]s Bafanarae» Poftea 

Chalcitis regio, in qua plurima metalla eris 

funt.Sub qua vfq? magnufinum Cudute, 

et Barra?. Poftquos Sindi. Poftca Daone 

ad flu.eiufdenormnis.Etpoft ipfos mota* 

nafunt iuncTa regioni Leftoru fiue Predo* 

nu Tigres habentia & Elcphantcs, Hanc 

Leftoru fiue Prcdonu rcgionem qui colunt, 

ferini cffe dicutur^&infpecubus habitare, 

etpcllcmhaberefihiileHippbpotamis,que 

fagittis minime trarjci poteft. 

Ciuitates aut&vicus hui 9 partismedi 

terranei nominantur.Poftcaque 

iuxta Gangeexpofitafunthse Selampura 

Canogiza 

Caflida 

Eldana 

Afanamara 

Archinara 

Vrathenae 

Suanagura 

Sagoda 

Anthina 
Salatha H§ 

H$ 
146 

iSt 
»55 

170 

»45 

»55 
\6l 

165 $5 
5* 

Ji 
Si 

U 
U 

J> 

*9 

*9 
x 9 

:8 ^Rhandamarcotta,inquaNardjs 17S t8 
Athenagurum 145 % 

Manisena 147 4 

^TofaJcMetropolis 150 

Alofanga k: 

Adifaga i< 9 | 

Cim a ra 170 

Panfara 145» xi 

*4 
?4 »5 ttTugmametropolis 15: f « \ 
Arifabium »58 } xx z 

Pofinara \& 4~ » J 3 

Pandaffa 16-5 Ji } 

Sipiberis »7° _ « 4~ 

& Triglyphon regia, qd et Trilingii 154 18 
In hac galli gallinacei barbati effe dicuntur 
etcorut&Pfitacialbi. £ 
Laria^ara i^* * Rhingibcri 
Agimoecha 
Tomara 166 9 
5 18 4 

18 5 170 

17* 18 e - 

Daona icf 5 «5 5 

^Mareurametropor,qetmalthurai58 1: I 
Lafippa ldi it | ^ 

Barcuaora i<*4 ix 1 % 

Et in aurea Chcrfonefb 
Balonca \6x 4 3 

Cocconagara 160 t 

Tharra \6i Auftralisi 5 

Palanda \6\ Auftralis 1 

Infulae autem dicuntur in expofita 
parte Indias ha: 

Bazacata 149 z 9 5 

Inhac concha:mulr.aj, Et qui hanc inav 
Iunt,nudi continuo degere feruntur , voca^ 
riqjAgmatas. Sunt&infuk tres Sinda: 
Antropophagoru,quarum medium partes 
habet ijt Auftralis 8 f 

Bonefortunac 145 44 

Baruffaeqmnq? , quarum medium ha^ 
bet 15: | Auftralis5 % 

Inrjs Anthropophagi nicolcefle rjhibe£.Si 
milueralicAnthropophagoiiiinfuIctrcs^q 
Sabadibcappellat,qrumediu idoauft.8 t 
labadij hoceft hordei infula , feraciflima 
cnl hec mfula dicitur, & preterca auri multu 
efficere.Hec Mctropolim habet a partc fepte 
trionali fmecius occidetali dicla Argentea. 
quaegradus habct 167 Auftialis 8 z 
Orietalis ^ofinisinfule 169 Auftralis S 
Satyrorum inful x tres,quarum interual* 
lum i^i Auftralis t z 

Qiii has inhabitant,caudas habere dicutur, 
quales Satyroru pingunt. Feruntur&hic 
aliajinfuhecontinuc effenumero dece,Ma# 
nioleappe!Iatar,in quibus dicunt nauigia, 
quae dauos fencos habcnt detineri , ac i deo 
illaligneiscompaginant, nequando lapis 
Herculeus,qui circa ipfas gignitur,illa attra 
hat.Obcp hoc fuper trabibus eain ficco fir^ 
mari afferunt. m Tcnere aurem ipfas dicurur Anthropopha< 
gi Manioli dicti. Harum mcduim gradus 
habec »4* Auftraiis * 

SINARVM SITVS 

Ti apvt TIT s^ 
TABVLA .XL ASIAB 

I N AE terminacur 
a fepcecrionibus p_ce 
Seruexpofica. 
Ab ortu Solis atcp 
meridie terra incogni 
ta» 

Ab occafu Jndia ex' 
cra Gangeiuxca line^ 
annocaca,vfq? ad magnu finum,acipfo ma 
gno finu,& parcibus que deinde adiacec Fe 
rinis appel!acis,ac parce Synaru , qua habu 
cant Jchchyophagi Echiopes fccundu defcri; 
pcione hanc Poft limiccm finus,qui iuxca 
Indiam nocacus eft. 
Afpichare flu.oftia 17$ i<5 

Fluurj fonces, qui ab oriencalibus parcibus 
Semachinifuncmoncis 180 x6 

Brama cfuicas X76 3 \% x 

Ambafti flu.oftia 177 10 

Fonccsfluufj 179 15 

Rhabanaciuicas 177 8 1 

Scni flu.oftia \~/6 % 6'i 

Nocium promont. 175 4 

FeriniSinusinceriorreceffus \-?6 % 
Sacyrorupromonc. 175 Aequinoftia. 
Sinarumfinus i 7 s Auftralis % 

Huric habicac khchyophagi Aechiopes 
Cuciaris flu.oftia 177 Auftralis 7 

luxcaqdmifcecSiniamni 17? asquino. 
Fontesftuuf) 180 Auftralis X t 

# Caccigara SinaR2ftacio 177 Auftra. 8 t 
Tenecautregione, que maximead Anftos 
vergit,Semanchine fupra eiufdcm nominis 
moncem. Sub rjs aucatq? monte Acadrae. 
Poftquos Spiore.Pofteaapudmagnu Si* 
num Ambaftc,& circa ahos finus Ichchyo* 
phagi Sirie. 

Ciuicaces aucem Sinarum medicerranee 
ha? nominantur 
Achacara 178 ( %i ± 

* Afpichra 175 | \6% 
Coccoranagara 179 Auftralis * Saraca 1S0 Auftralis 4 

-1* Ec Mecropolis Sine 1S0 Auftralis 1$ 
Eam tamenrioncreamcenia habfere dicuc, 
necquicqua memoracu digriu.Qrcudacur 
aucem a Cattioaris verfus bccafum cerra in* 
cognita,mare Prafodeamplecles, vfcp pro* 
mont.Prafum,aquo incipit,vtdicftum eft, 
maris afperi finus, cerraconiunges Rhapco 
promonccx: parcibus auftralibus Azanie, 

TAPROBANES INSVLAE 
SITVS 
CAPVT*ni l>vy 

TABVLA .XII. ASIAE 

ORI Indfcpnv 
moncorio opponic 
promoncoriu infu 
lsTaprobancs,q 
olim Symondi iiv 
fula dicebacur, nuc 
auc Salice. Qui ea 
habicffr,comuni vo 

cabulo Salg dicuncur , mulienbus cnmbus 

omnes fere teccu 

NafdcUrapud hos oriza.md, zingiber,be* 

rillus,hyacinchus , & vniuerforu mecalloru 

genera,Auri cVargenci & aliorum.Elepha< 

ces gignicec Tigres. Eius promoncorium, 

quoddidtum eft Coryopponi^gradus ha< 

bet \X6 \x z 

ec vocacur Boreu promocAliaauc circufcri 

pcio habeturin huncmodu.Poftdiclu Bo 

reupromocquodgradushabectftf \i ~i 

Gahbaexcrema 1*4 • 

Marganaciuicas «$ z 

logana ciuicas i*5 % 

Ananfinundi promoc \u 

Soaneflu.oftia m 3 

Foncesfluufj «4 3 

Sindocanda ciuitas \%i 

Priapidis porcus \xt 

Anubingara 1*1 

Prafodes finus iti t 

Iouisexcrema 1:0 f 

Nubarcha ciuicas \t\ % 

Azani flu.oftia \%% % 

FonCes fluufj \%S 

Hodoca ciuicas ' \i% 

Orneonvelauiuexcrema 1*5 Auftra.? z '' 3 
10 % 

8 ? } 

7 M 

6% 
$ 

J , 

5 I 

* 5 
% 

1 

Aequino. 

Auftralis 1 
Sepcentrio.i 
Auftralis % 

r- Ejl 5 5 

6 Z 

7 * 
7 } 
7? 
8 8 
9 
9 
n 
n 
8 
li Da^ana ciuicas facra luna \%6 Auftralis : 
Corcobaraduicas iJ7 3 Auftralis j % 
Dionyfi feu Baihi ciuitas tto Auftralis 1 z 
Ccreum promont. i$* J Auftralis : <j 
Baraci flu.oftia 131 * Septecriona.i 

Fontes fluuh, u8 : 

Bocana ciuitas i$i i i' 

Mordiporcus iji t 5 

Baraththaciuitasmextrcmis i;i 5 4~ 
Solis portus 150 4 

Litus magnum 
Rocuri duitas m promot. 151 
Rhizalaporcus 130 £ 

Oxiapromont. 150 

Gangis flu.oftia 1:9 

Fontcs fluufj 1:7 

Afatana porcus «9 

Asadibaciuitas 1J9 

Panti Sinus iJg f 

Anubinlgaraduiras i?g "5 

# Modutci emporiu 1:8 
Phafis flu.oftia 1J7 
Fontcs fluufj ij5 
^Talacoricmporiu jj<j 5 
Ppft quod eft Boreum promontorium 
Montes ininfula infignes funt>q<ii Galybi 
appc!latur ; cx quibus fluunt Phafket Gan 
ges.Et mos,qui Malca didtur, vnde fluut 
Soanas,& Azanos,cV Barrace-.Etfub hoc 
monte vfqj mare func EJephantu pafcua. 
Tencnt aut mfulam a parte maxime feptem 
tnonah Galibi & Maduntc. Sub quibus 
Anurogrami,cV Nan2gadibi.Ecfub Anu 
rogramis Soani.Sub Nanagadibis autcm 
Stnni.Subqj is etiam Sandocanda; quide 
vcrfus occafum. Etfub ipfis \{c$ Elephan* 
tum pafcua Bumafani. Tarachiaut verfus 
folis ortum tcnent. Sub quihus Bocani 8c 
IVlorduli , 6V qui maxime Auftralcs funt 
Rhogandani & Narogiri. 

Ciuitatcs autcm ininfula mcditer* 
rancchxfunt 

Anurogramum regia 1:4 6 

# Masgramu Metropolis 1J7 
Adifcmum 1:9 
Poduce 1:4 
Vlifpada 1x6 i Boreahs 
Nacaduma i:8 2 Acquirio. 
Ante Taprobancm multitudo mlularum 
iacet,quas dicunf cflc mille trccetas cV feprua 
ginta cVocto numero.Quarum tairen'no< 
ninatraduntur.hacfurt I 1 8 ? 
7 3 
5 „ 

$ 5 Vangana 

Canathra 

Omeorum vel auiu 

Aegidiorum 

Monache 

Ammine 

Carciis # 

Phelicus 

Erene 

Calandadrua 

Arana 

BafTa 

Balaca # 

Alaba 

Gumara 

Zaba 

Zibala 

Nagadiba $ 

Sufuara 1:1 i 119 
u3 
\\6 
117 
118 11 3 

u i 
8l 

8,1 

4| 

Auftralis 5, 116 1 auftralis x \ 
i;o auftralis : z 
auftralis 5 % 
auftralis 4 k 1:1 
V6 

1X6 
1:9 

m auftralis 6 1 
auftralis 5 % 
auftralis 4 ? 
auftralis 1 5 
i$5 Aequino. 
i$5 Borealis 4^ 
155 borealis 8 % 
ijo borealis u 4" Orbis igitur necno prouinciaruacprcfeclru 
rarum cnarratio particularis , hoc nobis ex* 
planatafitmodo. Ceterum cuin prindpio 
copofitionis oftedenmus,quo pacto cogni 
ci orbis pars.in fphera defcnbi pofTit,necno 
in fuperfide plana , vc cpmaxime fimilis &V 
comenfilis ficns,quein fphera comprehen» 
duntur folida , congruatcp talibus vniuerfi 
orbis explanacionibus,dcknpEione quanda 
addere fum man,I,ad dcmonftracione eorii, 
qucvniuerfaIicerfuntcontemplata,abfoIua 
cur & ipla fecundu couenienti rationc,que 
ica fe habec 

DESCRIPTIO SVMMARIA 
TABVLAE ORBIS CAPVT fV* * RBIS nofterintres 
diuifuseft concineces 
avetuftioribus illis, q 
fiflillacim cjjdiligen^ 
ciflime fcripfere,com^ 
mentariofcp reliquere 
de fingulis, ficuti in 
hiftona , quib 9 et nos 
aftipulamur,qui pardm hazc infpcximus, 
partim vero diligenter abeis excepimus , ac 
ldeo tabulaquopacftototus orbis figurari 
poftir,fubf)cere deliberauimus,vt niFdifcen 
di cupidi^ lnexpertu relinquatur.eX i]s,qu3e r — 


^ 


7m\ 
i 


ir** 

^ ' — '■' 1T,T " = a3g a *SB 

particulativtiliafunt,quo animus hiftoria j 

rnetur,pariterctacumen virium naturaliu 

cX citetiir. 

Parstcrrf noft^ehabitabilis terminatur ab 

ortu folis terra incognita,q populis orienta 

libus Aficmagneadiacet Synifcp,ac Serice. 

A meridie fimili tcr terra incognita, qua pe? 

Jaousambit Indicum, & qup Aethiopiam, 

quea meridie eftLibyg,vocaturq3 Agifym* 

ba^compleAitur. 

Ab occafu etiam terra incognita,que finum 

cxcipit Aethiopicu Lybie , & dcinde oceano 

occidcntali,qui ocodcntalifiimis Lybicc & 

Europe adiacet partibus . 

A fepte thonibus aute coniuncto fibi o:ea* 

no,qui infulas cop!e<ftitur Bn tanicas necno 

Europsc BorealifTima,appelIaturq; Deuca* 

Iidonius cV Sarmaticus,ac ctia terra incogni 

ta,quc Borealiffimis magnc Aficadiacet re* 

gionibus,Sarmati£& Scythie,&: Seric:. 

Exc-quonbus vero, quaeab orbeexcipiutur 

habitabili.mare noftru cu adnexis 'fibi fini* 

bus,vtpote finu qui iuxta Adriam cft,Pda* 

gufcp Acgcum,necno Propotidem,pontu 

quocp,acpaIudeMeotim ,perfolu fretum 

Hcrculeucu oceanocomifcecur,pelapi an* 

guftiasquafiJfthmuChcrfoncfiinftarfaa 

cns. Hyrcanu vero mare , quod & Caipiu 

dicitur,vndicp terra circudatur , infulx quo 

ad contincntem oppofitum,fimile. 

Similiter & mare,quod liixta pelaous eft In 

dicu,totumcuadiacetibuseifinibus , taiu* 

xta finum Arabicu,c^ Perficu,ne:no Gape* 

ticu,& eum qui proprie magnus vocatur fiV 

nus, vndiqj a terra circuambif.Quaproptcr 

cx tribus contincntibus, Afia adnecftiturLy 

bie,& per dorfum Arabic,qui mare noftrii 

a finu fcgregat Arabico,cV per terra incogni 

ta,queab Indico alluitur pelago. Europa; 

vero adnectitur per dorfum,quod intcr pa* 

lude eft Mcotim , oceanucp Sarmaticu,fup 

Tanais amnis defluuio. Lybia vcro ab Eu« 

ropa folum freto difiungitur,g feipfam llli 

coheres minime, Afie vero pcnitus , quonia 

illa vtriq? conecntur,ambafqj per oncntale 

plagam attingit. 

Porro cx tribus illis corinentibus,magnitu 
dims gratia , Afiaeftpnma , Secunda Ly; 
bia.Tcrtia Europa.firnilitennter mana pre 
dicta , q a terra excipiutur,rurfus ob magmV 
tudineprimu eft mareiuxta Jndicii pelag*. 
occundu noftru. Tertium Hyrcanu , qubd et Cafpiu.Prcterca intcr fin 9 infigniores,pnV 
mus eft fimilitcret maior Gangeticus. Secu 
dus Perficus.Tcrtius yo Magnus Quart 9 
Arabicus.Quitus Aethiopicus. Sextus Po 
ti.Septimus Acgei pelagi. Octau* Paludis 
Mcotidis.Nonus Adrie.Dccimus yo Pro 
pontidis. 

Ex infulis vero infignioribus & pcninfulis 
PrimaeftTaprobane. Secunda Albionis 
Brcttanicoru. Tertiaaurea Cherfonefus. 
Quarta JuuerniaBrettannicoru.Quinta Pe 
loponefus.Sexta Sici]ia.Septima Sardinia. 
Ocftaua Cyrnu s ,quc & Corfica.Nona Cre 
ta.DecimaCyprus. 

Sanc m eridionale terrc cognitc fincm termi 
natparallclus,_qu[equinocl:iaIi eft auftraliV 
orgtibus.nJ 3 u.qualiu eftcirculus maxi 
mus.$tfo, 

Totide ctiam partibus qui per Mcroen fcri 
bitur,equino<ftiali eft feptemonalior.Septe 
trionale yo finem terminatparallelus , qui 
cquinotftiali eftfeptentrionalior ptibus.c^. 
fcribitur aut per Thyle infula , ita vt Iatitu< 
do tcrrc cogni te partiii fiat.7 9 % it. aut in< 
tcgns gradibus.So. Stadrjs yo quadraglta 
millib 9 fere,ita vt pars vna, feu grad 9 vnus, 
quingcnta contineat Stadia,queadmodu cx 
diligcntioribus deprchcnfu eft dimenfioni^ 
bus.Totiusveroambitus centu & otftua-- 
ginta milliacomprehendat ftadia. 
Rurfus orientalefincmterrecognite t<.rmi 
natmeridianusfcriptus perSynaru mctro^ 
poIim,diftans ab eo , qui per Alcxandnam 
firibitur,oriente vcrfus ,fuper arquiuoctiai] 
partibus.115» z, ocftoaut horis fere cquino 
(ftialibus. 

Occidcnteverofinemterminatille qufper 
fortunatas fcribitur infulas,diftatcp ab eo,o 
pcr Alcxadriapartibus.tSo 2,hons autcqiii 
nocftialibus quattuor. Afemicirelilo \ero 
orientaliffimopartibus.iSo.achons ccqui 
nocftialibus.it.itavtlogitUdoorbiscogni^ 
ti effecolligatur^fupcrparte quidea^qumo 
cTrialis,ftadioru nonagmta millia.Super co 
vero qui eft auftraliffimus octuaointa ct fcx 
milliu ac treccntoruet fcretiiginta.At fupcr 
co qui eftfcptetrionahffimus milliaquadra 
ginta oclingcnta quinquagmta quatuor, 
Et rurfus fuper eo , qui p Rhodu fcnbitur, 
fub quo potifTimufi(ftefuntdimcnfiones, 
diftanteabequinocT:ialiparnbus.>6.ftadjo 
rufepcuagintaduorufere millium. Super co autquipcr Sycncm cft,quiq5 ab acquu 
nochaIidiftacparcibus.i$ t^.qui fere in 
mcdio totius laticudinis fitus eft;Stadioru 
ocluaginta duomi']ia,trcccntorum trigita 
fcx,fccundu,pporcioncm ip^am dicT-orii pa 
rallclorum ad cquinoctialc, ica vclogicudo 
orbis Iacicudinernaior fiac,in dimacib qui< 
dcm feptcncrionaliflimis, qulquagefimafc 
reptc,in rjs vcro per Rhodu dimidia qda 
modo & tcrtia parte , in rjs aur per Sycnem 
totidcm cc fcrc fexca m auftraliflimis quoq; 
cocide.Inns veroqui fubequinodhali lunt 
tocidem,acmfuperquarca. Magnicudo aut 
maximi diei feu noc"tis,inparal!eloquid».m 
interpdi<ftos auftrahftimo horaifi cqumo 
dialiucft-ij.toudc & in eo qui p Mcroem 
icnbicur.Jn equinoclialiauc horarc eft.it. 
In eo vero qui per Syencm dcfcnbitur,hora 
ru.it t.Ac in co qui eftpcr Rhodum.H 5. 
In fcptencrionaliflimoaucet qui p_ Thykm 
eft.to.ica vctocius lacitudinis differencianac 
horarum cquinoctialium nouem. 

ARMILLARIS SPHAERAE 
cum habrtabilidcfcriptio CAPVTtVI- f* — £— — — =J= 

BrffiL 


\)jS0gff 
ESCRIPTJO 

igicur difpoficioms 
vniuerfa;, ad ranca 
vfq5,copeceter fe ha 
bet,veru haud abfur 
du eric his addeie, 
quonia modo appa 
rens tcrre femifphe* 
riu, in quo habitabihs noftraeft, in plano 
deknbatur,a fphcra coprehefum armillan, 
quadoquidfmplurcs,quidemoftracioncm 
banc aggrcffi funt,ineptiflimeca \ fi vidcnf 
Proponatur igicfphcraarmillarern , in pla# 
no dcfnb ere, quc parccm copledatur cerre, 
lta vifus ficu habenccm,feCcindu quem rccfre 
lincans ficccmunibus fecuonibus , hoccft 
meridiani qui pcr tropicas nocas,cui ec logn 
tudo fub:?cebit,noftra habitabilcm bifana 
inadit,o.'paralleIiqui perSycncm m tcria 
fcnbicur,qui & ipfelatitudincm orbis cqua 
bter fcrmc fc^ac.fic auccm habeant rationes 
magnitudinu armillans fphcre,& tcrrc,nco* 
no Vifus diftancic,vcin co fpacio qd intcr ar 
miUam cquinocnalis & aeftiui continctur tropid,tota pars terreapparcatcopnirc. Au 
ftraliori fcmiarcuIo,eius q per media f.gna 
cftcirculi,fupcr (en-am cofhcuco , ncab illo 
obumbratio qdam fiac cerrc habicabilis,ad 
' Boret cofticucc.Hisigicurfuppoficis,di(fb 
quide mcridani, vnius reftc linec fecufldu 
nxim ipfam facient apparent:a.,quau vifus 
in plano , per eos ducfto cadac.Ob eandem 
eriaeaufam parailelus perSycne^Ccftelineac 
apparencia prcbebic,illa exifrente rccla, rebq 
vcroex circulis infcribendis, fccundum co^a 
ua ad re<fias hneas , mucrfi apparebunc, mc 
ndiani quide ad lmeam cam queperpolos 
cft,paralkli vcro ad Ularn quc per Syene,& 
msgis i) quiplus ex vcraqj gce diftac, que 
admodumperfeliqucr.Quopadoverode 

fcripctoncm hanc effingcrc poffimus , vc q? 
fimilis fit adumbramcus vifualibus modus 
hic percp commodus nobis erit. 
Efb mcndtanus qui per figna equinoctia* 
hainfphcracranfic armillavi.A.B.C.D.cir 
cacencru. E.ec diamecru A.E.C.incell igatcp j 
A,fecundupolum Borcalem.C.veroauftra ' 
lem,acfumancur.B.F.cV.D.G.Sc.B.H.& 
D.K.circiiferentic mdiftanci-jS tropicorum 
ab equinocftiali.A.auc & L.cVA.M.cV.C, 
N.ck.C.O.adiftantrjspoh arcTici &.'antar 
(ftici , fecjcq5 diamecer £eftiui,ipfam.A. E.m 
xca.P.Ojiuigicurparallelu qui per Syene 
fcnbttur , inter. E & A. pofictonem habere 
oporceac.fi t auc racio circufcrcncic, qucceft a 
paralleIoperSyenem,adcquinoftialcm,ad 
quadn.noem,quatuor fere ad quindeci,dirni 
dicauc.E.l^.ad.E.A.eorunde fcre quatuor 
ad viginci,fcfquiterna enc ec, E. A.li nec qu| 
exccncroccrrccxic.Aftumacuria.E.Q.caliii 
crium,qua!iueftquacuor.E.A.&incv.ncro 
E.diftanciavero.E.Q_.fnbacur irt eodem 
plano arculus,qut cerra c6pIe<fracur.Q,-^- 
ecduufa aliqua recfta,qucficcquaIis.E.Q; 
m nonagica fccftiocs cqualcs,\nius quadra 
c:scquahs ipfi.E.P.aff.imacur quide.E.S. 
fecftionu viginn cnii iemis &' tercrj. acE.T. 
fecfhonu fedecl tertr) & duoded. E.V.vero 
eorundem fcxagltacnu s ec pduQtur.X.S.Y. 
ad.Q.R.re&acadcnsvidehcec fecundu pa^ 
ralle!u p Sycnem.ent igicur.T.fignum,per 
quodfcnbccurparallclus il!e,qut terminac 
auftralcm fincm habiCc.bilis,etoppofitusei 
quitft pcr Merocm.V vcro pcr quod fcn^ 
bccurparallclus,qui t«.rminacfinem Borca^ 
lem,fcripcufq5 g 1 hylcm.Affumatur nunc 
^ ? 9 riTTT &) fignum paululum auftraIius.T.ficut.Z.& 
coiungantur.Z. D.producanturq?.S.Y.& 
Z.D.accoincidantiuxta .#. Si igicur nunc 
expofitos circulos intclligamus in plano , p_ 
fiana tronicoRz &polom,afpecT:uq? fug .#. 
propcerfubieffojinee quide ab .#. per.M. 
et.G.ac. D.&. K.&.O.produclsc, ad. A.C. 
faciecfupipfafed:Joes,pqsfcnbentadafpe« 
ctu fcgmenta quinq? paralleloru, veluti per 
feftionem . Z. fcribetur ci rca. D.eq uinocfha« 
hsjinec vero ab .#.fuper.L.&.F.& B.ecH 
et.N.coiund:eapud.A.C, fecftiones faciet, 
per quas fcnbentur vltraterranee portioncs 
eorunde paralleloi^.Similitcr quoq? in pa* 
rallelis defcnbcndis intem,ufumpferirnus 
fuper.Q.R.peculiares ab cquino&iaii difta 
tias,veluti. V.cV.T.acfediones , qua; fient 
fuperdfdeperrectas lineas.A.Z coiuncfhs 
fuperfcmicircuIo.Q.R.habebimus oppo; 
fitas cts fecundum parallclos pofitiones,per 
quas fcribetur dicftoru paralleloru fegmeta, 
veluti.G. V.F.&. D.T.B.fuperquibus fiu 
mentes exortuseorum q ordinandafuntex 
vtracpparte meridiani.T.V.& fug.X.S.Y 
recfta,'npecul;aribus tnuillorum parallclo* 
rum rationibus ,fcribemus pcrtriu fimiliu 
fignoR* particulas,fubiecftoru meridianoru, 
tanq)eorum qui definiantlongitudincm, 
et.F.X.B.&.G.Y.D. 
Multitudoigiturin terra defcnbendorum 
ad defcriptionis magnitudinem adaptanda 
erit.ln Armillaru vero parabola,id obferua* 
du eft,vt quu fmgulag dicfhquatuor figna 
tranfeant,figura effingantur ouali, & no in 
mucrones definant,in faftionibus apudcin 
culum extremu,nefpeciem pbeant fra&ure. 
Nam illicquoq? congruareliquis flcxuram 
feruari oportct,qjuis Iineamentacurua, quc 
ellipfim copledutur,vltracxtremu circulum 
totius defcriptionis fmitore cadant,quod et 
in veris armillis acddere videcur. Amaduer* 
tendu pterea,ne circulifolulincc exiftac,fed 
vt cii aliquah latitudinis comenfuracione et 
colore differatjac etia vt vltraterranec circulo 
ru portiones,obfcuriores habeat colores, q* 
ille,quajvifui funtcxpofite, q inproximio* 
nbus fiant incifurefecudu obumbrationes, 
que m veris eueniutarmillis.Pretereavt Zo 
diacus incidat fug terra iuxta femicirculum 
auftralifljrnu,ct per tropicu hyemalc,incida 
tur autabipfafccundu Borcalc, &percfti« 
uu tropicu.Confcnbemus aut de fjs quoq? 
|h Iocis oponunispeculiares denominatiO'' iffiS^^p^ nes,ac eciafn circulis , q in terra funt numc* 
ros,qui in orbis defcnpdone funtcxplanati 
diftantiaru & horaR2.Circa veroextenorem 
circulu ventom poncmus nomina ad imita 
tionem fpherx armillaris , apudadiaccntcs 
quinqjparallelos &po!o:>g adnotanoncs. 

DESCRIPTIO EXTENSIONIS CAPVr-V LE ^m 

AETERVM 

huiufcecxccnfionis 
defcriptio qua: & 
fummatimarmilla 
ri congruit fphcrc, 
taliscrit. In plano 
fubfjciatur defigna 
tio, vnacuterraco* 
prchcnfa, q takm habcat poficione, pcr qua 
vifus reclus fit comunibus incifiomb 9 ,hoc 
eft meridiano,qui bifaria p_ tropica figna or 
be fecat,cui & f ubiacet longitudo noftri ha 
bitabif,& parallelo p Syene in terra fcnpto, 
q et ipfe fere latitudine orbis Iccrfecat,ita aut 
fe rationes magmtudinu fphere ac tme.ncc 
no vifus hcantdiil:aric,vtin fpado,qd inter 
£ quinoctiale e ct tropicii eftiuu,totapars ter 
rg cognitc aoparcat , auftraliori femicirculo 
P mediu Zodiacearmilla?,conftituto fupcr 
terra,nefub hacobubratio qdahabi^abilis 
noftre fiat,quead Borealiuspofita efthcmi 
fphgriu , quapropter di(fti meridiani vnius 
rcctclinecpaxeipfam fadat imaoinarione, 
taq^ vifu inplano peripfos cadentc,acctia 
parallelus g Syene, ob ea caufam reclus vi' 
deat.Reliqui vero ciraili adnot5di,fccundu 
c5caua,couerfi appareat,ad Iincas re(ftas,me 
ridiani quide adealinea, q pcr polos trafit, 
Parallcli aut ad ea linea,q eft p Sycnc,ct ma 
gis fj,qui plus ab vtracp lllaru pte diftac,ita 
vcarclicus magis q? tropicus eftiu 9 ad fepte 
triones. Hyemalis vcro tropicus magis q? 
cquinodfoalis ad meridiedcdinct,-icctiaan' 
tardic 9 magis cf; tropic^ hyemalis.Prcterca 
terrecognitaepars ita coftituatur, vcnuliibi 
illaoccanus drcufluat.nifi infinibus dcfcri* 
ptis,qui ad Coru fitefunt et Circiu Lybic,c!: 
Europf,:oformitervetuftiorum hiftori^s. 

CLAVDII PTPOLEMAEI COS^ 
mographie Septimus hbcr finit. 


"3 

APARCTIAJ. 

$ E PTEMTRIO- IUUV n ou ivorcrrMiDAS. Efto meridfanus,qui g 
figna arquinocftialia 
in fpbera trafit armdlari. A 
B.C.D.circa cencrum.E.& 
d f ametrum . A. E . C. intell it 
gaturcp.A, fecundum polfi 
Borealem.C.vero aufirale, 
ac fumintur.B.F.&.D.G. 
&.B. H.&.D. K.circuferen 
ti% i n diftantij s tropicorum 
ab aequinocfiiali. A.aute & 
L.et.A.M.et.C.N.et.C.O 
a diftantrjs poli ardici & 
antardici , fecetc» diameter 
jftiuijipfam . A.E.iuxta.P, 
Qufi igitur parallelii,qui g 
Syenem fcribitur,fnter.E.eC 
A.pofitionehabereoporte* 
at, fit afftratio circffferentig 
qugeftaparallelo perSye^ 
ne,ad gquinocftiale adqua* 
drantequatuor feread qul 
decfm,dimidfg aut.E.P.ad 
E.A.eorunde fere quatuor 
ad vigintf , fefq uitertia erit 
et.E.A.Iincg,qu£ex centro 
terra; exit. Ailumaiur iam 
E.Q.talifi trium, qualium 
eftquanior.E.A.etin cetro 
E.diftantia vero.E. Q.fmV 
batur in eodem plano circu 
lus,qui terracopIectatur.Q 
R.& diuifa aliqua re<fh , q 
fit equah's.E.Q\lnonagIta 
fedioes e-quales, vnius qua 
drantis xqualis nff.E.P. 
allumatquide.E.S.fedio* 
nfi viginti triff femis &ter* 
rij .at.E.T.fectionff fedecim 
tertij & duoded.E.V.vero 
eorunde fexaginta trium,8c 
perducatur. X.S.Y.ad.Q. 
R.reda cadens vi delicet (ef 
cundfi parallelfi per Syene, 
erit igit.T.fignfi , perquod 
fcribetur parallelus ille ,qui 
termf nat auftrale finem ha# 
bitabflf s,et oppofftus ef qut 
eft per Meroem. V.vero, per 
quod fcrfbet parallelus,qut 
termfnat ffnem Borealem, 
fcriptu% perThyle.Affu* 
tnatur nuncffgnum paulu; 
Ifi auftralfus.T.ficut.Z.& 
coiungant.Z.D. produca* 
turep.S. Y.&:Z.D.accofn 
cfdant iuxta.iJr.Siigit nfic 
expofitos circulcs intellfga^ 
mus in planp,per figna tro 

pfcorfi &pol6rum,afpedfiqj fuper.#.propterfubfcda,Ifnea; 
qufdeab.#.pcr.M,&.G.ac.D.&.K.&.O.Frcc'uc c k,ad.A. 
C.facfent fuper fpfa fedioncs , per quas fcribetur ad afpidfi^ 
fegmenta quincp paralldorfi, velutf per fcdfcnem .Z.fcribet 
circa.D.equincdialfs, Ijrrg vero ab.^i.fup.L.8 .F.&.B .&. 
H.cr.N.ccnfur.deapud A.C.fcdicresfacienf^riquasfcribe 
tur vltratcrranee; portioncsecrundeparallelorum. Similitcr 
Qurqj inparallelisdefcribendisfn teira ,ff fiifnpferirnusfup 
Q.R.peculiaresab arqufnc dialf difi5rias,vc!uti.V &.T.ac 
frdfcncs,qi'efientfuper eifdcm per redas Iincasa.Z\con<; 
fH 

iundfs fuper femicfrcufo.Q.R.habebfmus oppofitas cfsfi» 
cundim panllclos pofiticnes, perquas fcribenturdfdcnim 
parallelorfi fegmenta, veluti.G.V.F.&.D.T.B.fuper qui# 
bus fumcnres exortus eorff que ordinanda funtex vtraqj pte 
mcridi3ni.T.V.& fuper.X.S. Y. reda , in peculiarfbus trifi 
illorffparallelorii rationibtis/crfbemus p trifi fimflfff ffgnoi? 
particulns,rubicclcrff meridfanorff,tanq;eorff quidefiniant 
loneitudine &.F.X.B.&:G.Y.D. Hec vrfnonparffco* 
moditatis fpcculanti cufpfa allatura/olertfs Calcographi au^ 
fpicatu repctita,& huic fchemati adaptata funt.; »■• CLAVDll PTOLEMAEI COS 
mographie Qftauuslibcr haxhabet 

Cum qua prcfuppofitionefacere oportetha 
hirabilisnoirrardiuifionempertabulas. 
Qucnaad vnamquaqj tabulam dcfcnbcre 
conueniat. 

Expofitio omniu dcfcripcionu ,quibus co* 
uncncur Europe tabula? dccem, regiones tri 
glta quatuor,ciuitates ccncu et dece cV octo. 
Aphncc cabuk quatuor, repioncs duodeci, 
ciuitatcs quadragincadua;. Afie magnera* 
bule duodecim, regiones quadragita o<fto, 
Ciuicates ccntu&V nonaginta, ica vc cabulsc 
orbisfianc.ic».regiones,$>4.ciuicaccs.550. 

CVM QVA PAESVPPOSITIO 

NE FACERE OPORTET HABl* 

TABILIS NOSTRAE DIVU 

SIONEM AD TABVLAS C.APV T*If s*- 
VAE< 
cuqjigit 
ad enarra 
tionc geo 
graphica 
in mcdiu 
adducere 
oporte * 
bat, tam 
exfrcque 
tiori dili' 
gentia co 
rum, qui 
regioncs 

rioftras agnitas pagraruc,qjad faciliorem fi 
mul cVmagis pecuharcdcfcriptionu aggref<s 
fione,fufficiecer fe habere arbitror. Nuc tfo 
iuxta modu eoru qui ante nos fiierunt,cacp 
fummarie addcndii erir,pcrquenam Ioca in 
defignatione,vnufquifq? , qui notan debct 
parallclus feu mendianus fcnbcndus fit, ne 
ridiculu fiat,fi omnia fimpliciter bca , acea 
quoq;,quehaudquaq)in expofitos jcidut 
circulos,adiacentcs habcac ficus,paralkIoru 
ct mcndianoru per ipfos dcfcripcorum. 
Poftcp copetens qupda delcnptio habitabiV 
liscociusfaclaeftjVtinvna coprehcnfa ta* 
bula,fub vifum noftrueadat,cofequens eft, 
vc fummarie,ficndas cxponamus defcripti c 
nes.fi generaleillam in plures diuiderc veliV 
mus tabu!as,quo loca cyincTaperaorata, cu 
luddion comcnfuracioneordinari qucant. 
Etenim cuinvniuerfa defcnptione neceffai: 
num fic,quo farioncs parcium orbisincer fc 
coferuencur,vcqueda propter frequencia lo* 
corum ordmandorum dilatentur, alia auce 
ppcer dcfeclum infcribendoi u contrahanf, 
quod pleriq? obmitcetes,mulca quide in ca« 
bulis ipfis peruerterc coadli funt, ca in men- 
furis regionu,cp figuris,taq3 haud quaqua 
ab hiftoria.recle deducti, queadmodum n, 
qui maximacabuleparce Europae atcnbue' 
runt,cafecundu longicudine q? lacicudine, 
propcerfrequenciomckvariecatelocoruim^ 
j poncndoru. Aficaucfccunduloagicudme 
j niminm reliquerunc fpacium. Lybicvero fe 
[ cundum lacicudinem ,ppcercocrarium,eceni 
j ob caufam hanc,Indicum pelagus,poft Ta* 
probancm ad fepcecriones couertcruc , cum 
ipfis cabula obftaret quo minus ad folis or 
I tum progredi poffenc,nihilq? calehabcrent, ^ 
quod excocrario fuper Scychia , Boree fub> 
I iecfta defcriberc poffcnt, rurfufcg occidencale 
oceanu ad orcu vcrterunc, obfhnce eis cabu 
Iaad di ffontia meridiana,quu nihil ibi feu 
incenoris Lybicaut Indie vafticas cotmerec, 
quodoccidcrvali licori propccr Iocorum fre 
quenciam opponi poffec. 
t Quapropcer calcs,cum cerravniuerfam ocea 
no dngerent , a cofcnbcndis erronbus inci' 
' pere vifi funt,hiftorucp adimpofiibilia dc 
torferunt.Nos vcro in diuifionerabulephi 
tum errorcm euitare pocerimus,fi diuifioncs 
ica fecerimus. vt reoioncs frcqucnciorcs , auc 
| folcfinc,auc cum paucis cabulam forciacur, 
| fecundu maiorcs circuloru diftantias, infre* 
I quenciores vero,&qucno adeo muka mter 
cipiunt tote,cu pluribus fimihbus,fub vrra 
coprehendantur tabula, in minoribus circu 
loru diftantrjs.Haud cnl ncccffe cft , vt om 
nes cabuleihuiccm func comenfuracc,fed (o 
\ lum vcin fingulis inuiccmcoferueturrario, 
j queadmodum cumcaput folum depingi* 
' mus/olum quac capitis funt,auc quum 
■ manumfolum,quac manusfunt folum. 
Non enim que capicisfunt cum manu iun# 
gimus , nifi cu fub vna figura totu fjcimus 
homine.Qucadmodu em nil impedit totu, 
nonnucp augcre, nonuq* vero minuere, ita j 
ni' impidimeto cric,ex parribus, cu per fe co 
ftanc,quedaobcapacicace fupponendarum ' 

ll^rincipium C<tbul<trunu Si 1 U'l* tabularu augere , qucda vcro minucre.Nec 
mulcu a ventace aberit qucadmodu jn priri 
cipiocompofitionis prcfati fumus , fi lineas 
re<ftas,procircuIis incidcntib* g parccs tabu 
laru infcribam 9 Jineas etia meridianas hau d 
qquainclinatas,fcdetillasiiniiceequed]fta 
tcs,q?uis enim vniuerfi habicabilis^cinacicu 
dinis,cj5 longitudinis termini,fecundu ma^ 
onas fumpci diftacias predpuas in cxtrcmis 
circulis fadant mutationes , non came ita in 
linoiilis accidu cabuIis,acidco fecundum ra 
cionem parallcli, qui bifana incidic tabula, 
ad circulii maximu , ncccfTarium dicimi:s,vt 
cyplunmas faaamusparabolas, nepercota 
diftantiatabulcjid quod indagamns.qucre 
rc co£atur,fcd folum illud, quodcxeaa me> 
dioeftadalccrum cxcamorum. 

QVAENAM PER SINGVLAS 
tabulas afcriberecongruat. 

CAPVT 4E jg 

ALI igitprcfuppo 
fitioni innitetes , Eu 
ropc diuifior.cs,dcce 
cop ehedcmus tabu* 
lis.Libycveroquatu 
or.Afic aute duode- 
cm,m firgulrfq; lu> 
! piafcriptioncs ponc' 
mus ,precermitteces,cuiufnam contincncs 
cabuJa quccp exiftat,et qj magna,q uafcp ,co 
tincatregioncs,et quaratione habcat para^ 
lc!i's,q per mcdiu illaru trafit, cyexacnfTime 
ad mcndianu , & qucnacsrcuferiptio totius 
fiac tabule,fubordinaces per fingulas regio' 
ncs ciuitatuinfigniueleuationes,aflumptas 
admaonitudmedieruinipfis. Situs vcro 
fecundu longitudine ab diftantrjs mcridia* 
ni,quieftg Alcxandria,fiueadortu,fiuead 
occafum maonitudinibus ferc horaru cqui* 
nocftialiu.Etnuf|S qui Zcdiacofuncfub^ 
u tfti.fol femel vel bis fup_ vercice fiat,acque> 
admodu difpofitus fitad couerfiones.Q- I 
ct quanam ftellam fixa fi ngula loca m vcr< 
.ice habcant addidifTciniis,fi m obfcruando apparcrctlatitudincs ad acqiiinoctiale, hoc 
eftfifemper pcreofdcparallelos tranfircnc, 
veru cum in mathcmaticacopoficioneofte* 
denmus,q:> ckfixaru fphcra lncidic infcque 
ci a miidi circa tropica ec cquinoclialiafigna, 
cc haud quaqua circa arquinoiftialcs polos, 
fedcirca eos qui m mcdio func circuli p Zo 
diacu.queadmodu c\'crranciu,non poff-int 
cadem aftra fcmper in cifde Iods fupra vcrti 
ce cfle,fed neccffe eft,vt ex rjs 2I ia tra nfea t ad 
loca priorib^ fepcecrionaliora, aha yo ad au 
ftra!iora,ftiperuacua nobis vifa fuic ea defcn 
pcionis addicio, quu fecundu t.rle hypothe; 
fim,h ftip fphaera f:elIata,pofitioncipfius in 
tcponbus qucficis,ad circulum qui pcr am* 
b<-s eft polos cofticuerim 9 ,cocacp circucujcn 
mus ad pmanccis mcridiani diuifum kt',ra 
alecofiderarepoftim 9 fignuipfi 9 ,tocideab 

cquinoifciali diftareparcibus, quoc 8c"gqui 
fici loci,ad cade lpfa parallelus, obicercp dcp 
hcndcrc,nu omnino nulla ex crrancibus ftel 
lis per fignu lllud incedacfcu vna , auc plu* 
rcs, & qucna illa exiftac.Quibus lta prefini 
c;s,iam ab alio mchoandum cft propolito. Cabu,i + €uro, RIMA Europseta* 
bulaEritannicascoti* 
nct infulas.cu adiacen' 
tibuseiinfulis. 
Pavallelus yo eius me 
dius rationeh?bet sd 
meridianii.qua vnde* 
cim fcrc ad viginti. 
Orcufcribituraut tabula vndicp oceano 
AborcuGermanico, Ameridie Bncanico, 
eceoqui appellat Vergincus. Abo:cafu 
o:ddenta!i. Ab leptentrionibus veroHy 
perboreo , & qui vocatur D^ucallidonuis. 
Thyleigiturinfulamaxima dicm habet ho 
raru cquinocftialiu.to.Dift^tcp ab Alc x an' 
dria occafum verfus hori? duabus. 

Hybernie vero mfulc ciuitatcs infigncs 
Emfdenominis cuius cVinfula ciuitas Hy' 
bcrms,maximadie habethor.18. Diftatcp 
ab Alexandria occafum verfus ho.J & ^. 

^^^- mc Q^xr^r /m ^' 

•jgkS9as^a jmsmmffi Rhtba vero maximam ditm hate: hora< 

rum.iS J.Etdiftatab Alexandria verfus oc 

cafum hor.$. quinta vna. 

Albionis vero infulae 

Londinium maximamdiem habethor.i7. 

Diftatcp ab Alexandria occafum vevfus ho 

ris.l % 4~. 

Caturactonium maximam dicm habetho'- 

rarum. ig.Et diftatab Alexandria verfus oc 

cafum hor.t "3. 

Alatacaftramaximam dicm habcnt hora* 

rurrr; i3 z. Difbntcj ab Alexandna oeca> 

fnm verfus hor,: tf, 

Dumna autem infula maxima diem habct 

horarum.19 (S.Acdiftatab Alcxandria ver 

fus occafum hor.t. 

Vccftis vero mfula maximam dicm habet 

horaru.16 f. Dftatqj ab Alexandna verfus 

occafum hor.t |.fere. XABVLA'*II 
ECVNDAEuro 
pe tabula cotinet Hd 

fpaniam tota , m nvs 

prouindas partita , cu 

mfulisfibi adiacenci» 

bus. 

Parailelus autcm per 

cius medium dtutus, 

rationcm habetad meridianu,quam tna ad 

quatuor fere. 

Terminaturautcm tabula 

Ab oricnce Pyivneis montibus 

A meridie Balcarico & Ibenco pclago , frc 

toq? Herculeo,ck parte extcrioris maris, 

Ab occafu occidcntali oceano. 

Afeptentrionibus auce occano Cantabrico. 
Lufitanic prouinciae 
„ Norba CaTarea maximam diem habet ho 
7, raru.14 z 3 llfere.Dftatqj ab Alcxandna 

verfus occafum hor.j 1 fere. 

Augufta emerica maxima diem habechoi* 

raru.14 z 5.Etdiftacab Alcxandna verftis 

occafum hor.j ifere, 
Becicaj 

Ifpalis habccmaximadie ho.14 \. Ecdiftat 

ab Alcxandria verfus occafum hor.5 2 . 

Cordubamaximam diemhabccho.14 \ % 

fcrcEcdiftacab Alexandria verfis occafum 

hor.5 %. Tarraconenfis 

Afturica Augufta maximam diem habet xl 
hor.15 5 u. Ediftatab Alexandriaverfus 
occafum hor.5 3", 

Noua Chartago habet maxima diem hora 
rum 14 y. Ecdjftat ab Aiexandna verfus 
occafum hor.j <5. 

Tarracon maximam diem habet hararu.15. 
Etdiftatab Alexandriaverfusoccafum ho 
ns l I $ 1 I, 

Cluniamaximamdiemhabethoram 15 8. 
Et diftat ab Alcxandna verfus occafum ho* 
ns 5 4. 

Cacfarea Augufhmaximadiem habcc hot 
rarufn 15 ll.Ecdiftatab Alexandna vcrfus 
j occafum hor.3, 

! Gidira lnfula maximam dicm habct horae 
1 rum 14 f.Et diftatab Alexandna verfus 
1 occafum hor.j \. TABVLA m+ 

f-'?i ERTIA Europae 
tabula continctGalli 
as in quatuor proui* 
crjs, cum infulis fihi 
adiaccntibus. 
JMcdius ipfarii paral t 
lelus ratiorem habec 
2d mendianu^quam 

duo ad tria, 

Circumfcribituraucem tabuJa 

Ab ortu Italia 8c Rhaetia acGermania. 

A mendie mari Gallico. 

Aboccafu montibus Pyrenaris & oceano 

aquitanico. , 

A feptcntrionibus oceano, 

Aquitaniae Celtogalaciae 

Mcdiolanium maximam diem habechora* 
rum 15 f.EcdiftatabAlexandna verfusoc 
cafumhor.t % 3". f 

Burdigalamaximam dicm habct hor.15 2. 
Et diftat ab Alexandria verfus occafum ho* 
ns.: 1 & 3 &*♦ 

Lugdunenfis Gallic 

Auguftodunummaximadiem habet ho^ 
rara 15 z ^.Et diftat ab Alcxandna verfus 
ocrafum hor.t % cV d. 

mrw Lugdunum maximadicm habcthor. 15 2 
Etdiftarab Alexandna verfus occafum ho> 

ris.J & 2fere. , 

BelgiceGalliae j_ 

Rioiacum maximam dicm habet hor.16 2. 
Etdiftatab Alexandriaverfus occafum ho 

ris z zfere. 

Durococturum maxima diem habet hora> 
rum.itf t Etdiftat ab Alexandria verfus 
occafumho.: 312. 

Narbonenfis Celtogallaciae ; 
Maffilia maximam diem Iiabet hora. 15 ?. 
Et di ftat ab Alexandna verfus occafum ho 
r/s.i 3. . ■ • ' 

Narbon & ipfamaximam diem habct ho* 
rarum.15 £. Et diftat ab Alexandna verfus 
occafum hor.t 210. ■ _ i 

Vicnnamaximamdiem habet horaru.15 z. 
Etdiftat ab Alexandna verfus occafum ho* 

ris.t cx 2. . t. I 

Neumafus maxiniadicm habethor.15 3 12. 
Et diftat ab Alexandna verfus occafum ho 

ris.t 2. 

TaBVLA 'Ttth 
VROPAE tabula 
quarta continet Ger* 
mania magna cum 
infulis fibi adiacenri 
bus. 

Medius ipfius paral* 
lelus rationcm habet 
ad meridianu quam 

triaadquincp. : 

Tcrminatur autem tabula 

Ab oriente Iazygibus Metanaftis & Sar* 

matia Europae. 

A meridie Rhctia 6Y Norico, & duabus Pa 

nonfjs. __ 

Ab occafu GalHa Bclgica £ Rhenu fluuiu. 

Afeptentrionibus Germanico oceano. 

Germaniacciuitacesinfignes t ^ 

Amafiamaximam diem habethor.it> 2 12. 

Et diftat ab Alexandria yerfus occafum ho>> 

ris z fcre, . „ « t >. 

Luppiamaxtmadiemhabcth.oraru.i6' z §'. 

Ecdiftat ab Alexandria verfus occafum ho 

ra.i "?'.■ 

Rhobodunum maximam diem habet ho* 

nrum.16'. Etdiftatab Alexandriaverfus oc cafumf10r.1v , .;,-,-, \ '-. 

Scandia infula maximam diem habet hora 
rum.iS.Etdiftat ab Alexandna verfus occa 
fum hor.i. 
TAIWLA-V^ VINTA Europae 
tabula complecftitur 
Rhctiam,etVindeli 
ciam, ac Noricu , du^ 
afcp Pannonias,ec co* 
tamlllyridcm,cuin' 
fu)is adiacentibus 
Mediuseius paralle^ 

lus rationem habetad meridianum , quam 

quadragintatria ad fexaginca. 

Circumfcribituraucem tabula 

Aboriencelazygibus Mecanaftis & Myfia 

fuperiori. 

A meridie parte Macedonia?,8c finu Adriae 

tico,cV parce Icalise. 

Ab occafu parte Gallia?. 

Afepcencrionibus Germania per fluuium 

Danubinm. 

Rhecias , 

Briganciu maximam dicm habechor.15 3« 

Et di ftat ab Alexandria verfus occafum ho> 

ris duabus. 

Vindeliciae 

Augufta Vindelicoru maximam diem ha; 

bethoraru.15 z £ .fere. Et diftatab Alexan* 

driaverfus occafum hor.i 2 3. 

Norici j| 

Aredatemaximamdiemhabethora.15 z 3 

Et diftac ab Alexandna verfus occafum ho^ 

ra.i 3. 

Iulium Carnicum maximam diem habec 
hor.15 f.cVquidparu.Diftacq? ab Alcxan* 
dria vcrfus occafum hor.i '3. 

Pannoniaefuperioris t t 
Petouiu maxima diem habet ho.15 2 i2.Et 
diftat ab Alexadria verfus occafum ho.i 2. 
Sacarbancia maximam diem habet hora' 
rum.1'5 I I.EtdiftacabAlexandriaverfus 
occafumhor.i 3. _ t 

Emona maximam dicm habcc horaru.15 *• 
etaliquidplus.Diffacq? ab Alexandria ver 
fus occafum hor.i 2. 

Pannoniarinferioris t 
Serbinum maiore diem habec ho.15 2 ^r.Et 

vvm 

TA.EVRO. 
ffQ v7 5^ .VU. 
diftac ab Alexandna verius occafum ho.i ^. 
Sirmium maxima dicm habethoraru.15 5, 
Et diftat ab Alexadna verfus occafum ho.i 
ladera maximam diem habet horarum.i 5 "3 
fere.Ec diftac ab Alexandna verfus occafum 

hor.i ?. ^ t 

Sidronamaximadiehabethor.15 5 u, fere 

Et diftat ab Alexandria ad occafum hor.i . 
Salonae Dalmatisc msximam diem habet 
horaru.15 ^r.Etdiftatab Alexandna verfus 
occafum hor.i. 

Narbona maxima die habet hor.15 4:.fere. 
Etdiftacab Akxadria verfus occafum ho.i. 
Scardonainfula maximam diem habetho* 
ram.15 f.fere.Etdiftacab Alexadna verfus 
occafum hor.i 3; fere. TABVLA >VI 
EXTAEuropcta 
bula continet ltaliii 
tota,&.' Cyrnu infu; 
la,cuminfulis Italix 
adiaccntibus. 
Parallelus ipfius me 
diusrationem habet 
ad mendianu,quam triaadquacuor. 

Terminatur autem tabula 
Ab ortufinu Adriatico,8c Iomo pelago. 
A meridie partim Adnatico , & Tyrrheno, 
necnon Liguftico mari. , 
Ab occcafu Alpium montibus , qui iuxta 
Galliam funt. 

A fcptentrionibus Alpium , qui fub Rhar* 
cia & Vindelicia funt, montibus,ac Alpino 
monte,qui fiib Noricoeft, vocaturqj Caiv 
uanga,8c parte finus Adriatici, 

Infignes ItalijEciuitates. 
Rhomaregiamaximam diem habethora^ 
rum.i^u. Et diftatab Alexandria verfus 
occafum hor.i 'i. 

Nicea Maffilienfium maxima diem habet 
horaru.15 ^r.Etdiftatab Alexandria verfus 
occafum hor.i u. 

Tarracinasrnaximsrn dicm habent hora.15. 
Et diftant^ab Alexandna verfus occafum 
horaa & z, 

Neapolis maximam diem habethor.15.fere 
Et diftac ab Alexandria verfus occafum ho 
ra.i & f. ■f$f3&mmwmim&mt>Mfflr Brundufiumroaximamdiem habet hora* 

rum.15.fere. Etdiftatab Alexandria verfus ij 

occafum hora.i & j. 

Ancon maximam diem habcthoraru.15 3. 

Ec di ftac ab Alexandria verfus occafum ho» 

ra.i 5. 

Rhaucnna maximam diem habet hor.i^ 3. 

Et ddlacab Alexandria verfus occafum ho* 

«.1 3. 

Aquilegia maximamdiem habet hor.uf. '^f 

Et diftat ab Alexandria verfus occafum ho^ 

ra.i t^.fere. 

Beneuentusmaximamdicm habet hor.15. 

Et di ftat ab Alexandria verfus occafum ho 

ra.i 3:. 

Capuamaximam diem habechorarum.15. 

Etdiftatab Alexandria verfus occafum ho 

ra,i 5. 

Cyrni infula» 

Valeria maiorem diem habct horarum.15. 

Etdiftac ab Alexandria vcrfus occafum ho> 

ns.jfere. 

Marianamaximam diem habet horaru.15. 

Ecdiftacab Alexandria verfus occafum ho 

ns.t.fere. TABVLA >VJI 
ABVLA fcpcima 
Europe conunec Sar 
diniam,ec Sialiam m 
fulas. 

Parallelus ipfius me> 
dius rationem habet 
ad meridianum, qua 
quatuoradquincp. 

Circumfcribiturautem cabula 

Ab omni parte pelago. 
Ab orcu Adriacico. ■$ 

A meridie Aphricano. 
Ab occafu Sardoo. 

A feptecrionibus Liguftico & Tyrrhcno. 
Sardiniaeinfula: & \ 

Sufaleos maxima diem habet hora.14. x \i 
Et diftat ab Alexandria verfus occafum ho 

ra.i ij". , 
Carallismaximam dicm habet hora.14 5. 
Et d t iftac ab Alexandna verfus occafum ho< 
ra.i 1 %. 

Turris Byffonismaximam diem habecho 
'raru.14 z ^.Etdiftat ab Alexandria verfus 
occafum hor.t fere. 

Gurulhs noua maximam diefri habet hora* 
rum.14 3. Et diftat ab Alexandria vcrfus 
occaium hor.;. 

Sxciliae 

Lilybanim maximam diem habccho.14 5. 

Etdiftatab Alexandriaverfus occafum ho« 

ra.i z. 

Syracufarmaximam dicm habechor.14 z « 

Et diftant ab Alcxadna verfus occafum ho 

ra.i %, 

Mcfcna maximam dicm habet ho.14. 1 i . 

Ftdiftatab Alexandria vcrfus occaflm ho* 

ra.i 5. 

Cenciiriga? maximam diem babcnt hora* 

rum 14 3. Etdiftantab Akxandna vcrfus 

occafum hor.i 5. 

Segeftamaximamdicm habec hor.14 2 & 

quid parum.Djftaccp ab Alexandna v«rfus 

occafum hor.i z. 

Cat3na maximam diem habethor.14 ;.Et 

diftacab Alexandria vcrfus occalum ho.i , 

lAKVLAtVjJi> 

CTAVA Enropc 
tabula cocinet Sarma 
ciam, qua? in ea eft,cV 
Tauficsm Cherfone* 
fum. 

Faralldus ipfius me< 
diusracionehabcc td 
meridianum, qua vn 
decimad viginti. 

Terminacur autem tabula 
Ab orcu Bofphoro Clmerico, & Masotide 
palude.ac Tanai fluuio , iuxta Sarmatiam, 
qucinAfiaeft. 

A mcridie mari pontico , & parte Myfipino 
fcrioris,5V Dada,aclazygibus Metanaft;*. 
Abcccafu moncibus Farmaticis appellatis, 
ac Germania^& Viftula fluuio. 
Afeptencnonibus Vencdico finu , & Sar« 
matico oceano,ac ccrra incognita. 

Sarmatie infismes ciuitates 
Tamyraca maximam diem habcc hor.equw 
nocftialiu.i6.Et diftacab Alexandria verfus 
\ orcafum hone vniuscgnocTtialisptc.jferc Naubarummaximadiem habcc hor.16 
Ec di ftac ab Alexandria verfus occafum ho 
rc vnms parte.u. 
01bia,qucecBoryfthcnes,maximamdiem 

habechor.tf ck ?.Et diftac ab Alcxandna 
vcrfus occafum horc/tf. 

Tauncc Chcrfonefi 
Thcodofiamaximam diem habctho.15 ~i % 
Etdiftat ab Alexandna verfus ortum horc 
vniusparcequinta^&ahquidplus. f t t 
Pinticapeamaximadiehabec ho.15 l JU, 
DiftaccpabAlexandria ad ortum quarca 
partehorjsvnius. m f AHVLA *iX* 
M 
ONA Europcera* 
bula conrinet!azyc»cs 
Mecanaftas , Dacia • 
vcraq? Myfia, Thra; 
cia, cV Cherfonefum. 
Medius ipfius parab 
lelus rationem habct 
ad merid!£num,qua 

45 ad 60. 

Tcrminatur autem tabula 

Ab orcu pontico mari,cV Thracio Bofpho* 

ro,acqj propontidc, & Hellefponco. 

A meridie Aegeo pelago, & Maccdonia. 

Ab occofu Pannonia inferiori,ac D- Imaci2. 

Afeptecrionibus Sarmatia , qug eftm Eu* 

ropa. 

fazygum 
Gormarium lazygum maximamdicmha<- fj 
bethoraru.i^.Etdiftatab Alexadna verfus 
occafumhor.i, 

Daciy 
Salinc maximam diemhabcc ho.15 z 3-Et 
dift^tab Alexandria verfus occafum horae 
vnius.f. 

Zarmifegethufa rec>ia maximam diem hto 
bcchorarum.15 2. Ec diftac abAIexandria 
verfus occafum hor.i fere. 

Myiia»fupcrions 
Rhetiariamaximamdiem habethor.15 ~\. 
Et diftat ab Alexandria verfus occafum ho 
rx,i. 

Scupimaximzm diemhabct horaru.15 6. 
Etdiftatab Alexandna vcrfus occafum ho<^ 
rj».3. Myfieinferioris 

Odiffusmaximadiem habet horaru.i^t. 

Etdiftatab Alexandna vcrfus occafum ho 

re vnius partcm tertiam. 

Ocfus maximam diemhabethoraru.153. 

Et diffcat ab Alexandna vcrfus occauim ho 

r^vniusparccm.j. 

Thrada: 

Aenus maximam dicm habethorarum.15. 

Et diftat ab Alexandna vcrfus occafum ho' 

raevnius.f. 

Apollonia maximadiem habet hor.t^i 12. 

Et diftat ab AJexandria verfus occafum ho# 

revmus.3. 

Conftatinopolis vcl Byzantium maxima 

diem habet hor.15 ^r.Etdiftatab Alexadria 

verfus occafum hor.jz. 

Perinthus maximam diem habet hor.15 6. 

Et diftatab Alexandria verfus occafum ho* 

rasvnius.f. 

Nicopolis maximam diem habethor.15 4". 

Et diftat ab Alexandna verfus occafum ho 

tx.i. 

Lyfimachiamaximam diem habethor.15. 

Etdiftatab Alexandria verfus occafum ho 

rasvnius.^. 

Preconefusmaximadiem habet hor.15^. 

Et diftat ab Alexandna verfus occafum hot 

r£ vnius tertiam ferepartem. 

Cherfonefi 
Ela*us maximam diem habet hor.15 % ii t 
Et diftat ab Alexandria verfus occafum ho' 
rcEvnius.5. 

Seftos maximam dicm habet horarum.15. 
fcc diftat ab Alcxandria yerfus occafum ho* 
rg vnius.j. IjABVLAjX^ 

ABVLA dedma 
Europavnqua&fi* 
nisipfiuscorinctMa 
cedoniam,Epimm,et 
Achai a m,Pclopone* 
fumq?,&Cretamin* 
fulam, cVEuboi2m, 
'' cuinfuiis adiacctib 9 » 
Mcdius eius parallelus . rationem habctad 
_^£[idianum,quam fcptem ad noucm. 
Terminatur autem tabula 

Ab oriente Aegeo pelago , MyrtoocK , cV 

Carpathio. 

A mendie Adriauco pelagccV Libyco. 

Ab ocddcnte Ionio pelago,cV Adnatico. 

Afcptecrionibus aiit Dalmatia,& Myfia 

fupcriori,cx:Thracia. 

Macedonieduitates infiones. 

Dirrachium maximam diem habethor.15. 
Et diftat ab Alexandria verfus occafum ho 
ra.i. 

Theffalonica maximam diem habctho.15. 

Et diftatab Alexandna verfus occafum ho 

rae.3. 

Amphipolis maximam diem habethor.15. 

EtdiftatabAlexandriavcrfusoccafum ho- 

revnius.J. 

Heradeamaximam diem habet horaru.15, 
I Etdiftatab Alexandriaverfus occafomho 
| raevnius.i % fere. 
| Pella maximam diem habet horamm.15. 

Et diftat ab Alcxandria yerfus occafum ho 

rar.X. 

Lanffa Pelafgienfium maximam dicm ha* 

bethorarij.14 2 f.Etdiftat ab Alexandna 

verfus occafum horevnius.y. 

Cafandria maximam diem habet horai^.15. 

Et diftatab Alexandria verfus occafum ho 

Lemnos infula maximam diem habet ho; 
ranim.i^.Etdiftat ab Alexandria yerfus oc<= 
cafum horc.2. 

Epiri duitates infignes 

Nicopolis maxima diem habethor.14 1 4. 
Etdiftatab Alexandria verfus occafum ho-' 

Ampradamaiorcdiem habct hor.142 4. 
Etdiftacab Alexandria verfus occafum ho 
re.f 3 fere. 

Corcyrcinfiik duitatcs inficnes 
Ciuitas eiufdcm nominis maxYmam diem 
habet horaru.14 2 4 fere.Et diftatab Alexa 
dria vcrfus occafum hor.i.fere. 
Ccphalonia infula maximam dicm habet 
horarum.14 z i2. D t iftatcg ab Alcxandria 
occafumverfushor.2 j, 

Achaieriuftates infignes 
ThebcBeoriarmaximam diem habethorae 
rum.14 2 4 fere. Et^ diftat ab Alexandria 
verfus occafum hor.2. 

& Megararruximamdiem habct ho.14 2 ij. 
Ec diftac ab Akxandria verfus occafum ho* 
rx.z & '^o. 

Athcnajmaximamdicmhabct hor.1'4 2 r 
Et diftat ab Alexandria verfus occafum ho 

t rae.2. 

Peloponefi ciuitar.es infigncs 

Mcfcna maximam diem habet ho.14 5 \i. 

Et diftat ab Alex an dria verfus occafum ho* 

re.5. 

Corinthus maximadicmhabetho.14 2 ij. 

Diftatqj ab Algxandria vcrfus occafum ho 

rx,24 

Tcgca maximadiem habet horaru.1'4 J.Et 

diftatab Alexadna vcrfus oaafum ho^.i. 

Argos maximadicm habct horarii.14 lEt 

diftatab Afexandna verfus occafum hor.2. 

Laccdcmonmaximadicm habetho.ty. $ i: 

Et diftat ab Al exandria verfus occafum ho» 

*x. 3. 

Euboieinfufe ciuitates infignes 
Chalcis maximadicmhabethorar^.14 2 % 
Etdiftatab Alexandnaverfus occafum ho* 

xx.% li ' 

Cariftus maximam diem habet hor.14 ■}. 
Diftatqa ab Akxandnaoccafum verfus ho 

Crete infulc 
Gortina maxima die habethor,i4 f.Acdi* 
ftat ab Akxandna verfus occafum ho.5 % o. 
Cnofus maximam diem habet hor.14 5 12. 
Diftatcp ab Alexandna verfus occaiufn tcr< 
ciapartehorae vnius. 

APHRICAE TABVLAE 
QVATVOR 

Rcgiones duodecim. 
Ciuitates quadragintadu^ TABV-PKIMa 

/i 


r RIMA Aphricetsu 
bula continet ambas 
Mauricanias , Tingita 
na, cc Ccfarienfem. 
Parallclusipfus mcdi 
us rationem habct ad 
mendianum,quamtre 
dccim adquindecirri Tcrmiriaturautem tabula 
Ab orcu Aphrica. 
A meridic interiori Libya iuxta Getuliam , 
Ab occaf-i occidencali oceano. 
A fcpcecrionibus frcto Hcrculeo,ScIbcrico 
pclago,& Sardoo. 

Mauricanic Tinganicx infignes 

Ciuicaccs. 

Tirigis maximafn diem habcc horarfc equiV 
noctialium.14 2 fcre.Et diftat ab Akxan 
! dna verfus occafum hor.$ j. 
Lix maximam diem habet hor.14 f.Etdu 
ftacab Alexandriaverfusoccafum ho.$ 2. 
Volubihs maximamdiem habethorarum 
14 ^r.Ecdiftacab Akxandna verfus orturn 
ho'r.5 z fere. 

Zcliac maximam dicm haber hor.14 % n 
Etdiftat ab Alexandria vcrfus occafum ho 
rx. 5 2. 

Carfarienfis ciuitates infignes 

Cartenria maximam dicm habet horarum 
14 %. .EtdiftatabAkxandria verfus occa> 
fum horis.J. 

IutiaCsrfareamaximamdiem habet hora< 
rurr.H 4". Et diftat ab Alexandriaverfus 
occafum hor.t l 3. _j 

Saidarmaximam diem habec horaru.14 "?. 
Et diftanc ab Alexandria verfus occafum 
hor.t f. 

Oppidium nouum maximam diem habet 
hor.14 4 fere.Et djftacabAlexandna ver> 
fus occafum hor.t 5 fere. 
Zuchabari maximam diemhabct ho.14 % 
fere.Et diftatab Alcxandria verfus occafum 
hror.j t\. 

Tubufuptusmaximam diem habct hora* 
rum. 412. EtdiftatabAlexandria verfus 
occafum hor.: % 8c iz. Tabv la ♦its* A 

WA 


' llni — wr ECVNDA Aphn 
cas tabula continct 
Aphr:ca,&mfuias, 
qucirca ipfam funt. 
Parallelus ipfius rnv 
dius,rationcm habcc 
ad mcridianu,quam 
tn dcc i ad qu idcci m • Terminacuraucem cabula 
AborienteCyremka. . , 

A meridic intcriori Libya , iuxta (jetuliaim 
et Eremum. 

Aboccafii Mauricariia Cdanenli. 
A fcptetrionibus pclago Aphro. 

Aphricg ciuitates infjgncs 

Thabracamaximamdiem habet horarum 
cC | U inocT:ialium.i4 ^.Etdiftatab Akxan* 
cjriaverfusoccafum hor.i z 3. 
Frvca maximam dicm habct horaru.14 %. 
Ppdiftacab Alexandria verfus occafum ho* 

Carthago maxmam diem habethor.14 4. 
Et difrit ab Alexandna verfus occafum ho 

Adrumcntum maximam diem habet hora 

rum.14 4"«Et diftat ab Alexandria verfus 

occafum hor.t $.0 

Magna Leptis maximam diem habethora* 

rum.14 ^. Etdiftatab Alexandriaverfus 

occafumhor.i 12. t 

Cirta lulia maximam dfcm habet hor.14 \z 

Et diftac ab Alexandria verfus occafum ho 

ris.t. 

Sicca Vcnneria maximam diem habec hoc 

raru.H .Scquid parum.Ecdiftacab Alexao 

dria vcrfus occafum hor.J quafi. c 

Bullariamaximam diem habec hor.14 \z. 

Etdiftatab Akxandria verfus occafum ho* 

ris.t fere. 

Vthina maxima diem habct horafc.14 \z. 

Et diftat ab Akxandria verfus occafum ho* 

ra-i f. . ' . _, 

Thyfdros maximam diem h<1bethor.i4 6. 

Et diftat ab Alexandna vcrfus occafum ho< 

ra.i z. 

Mininx infula maximam diem habet hora 

rum.14 u.Ec diftac ab Alexandria verfus 

occafum hora.i %. 

Coffyra infula maximam diem habec hora^ 

rum.i + f.Ec diftat ab Alexaridria verfus oc 

cafum hora.t z. 

Melicainfulamaximam diem habet hora> 

rum.14 3. EtdiftatabAlexandria verfus 

occafum horaa 5, TABVLA .m 

PHRICAE TA< 
bula tertia Cyrenae cV 
Aegypti continet Cy 
renaica & Aegypcum 
cum adiacecibusinku 
lis. 

Paralklus ipfius mcdi 
us rationem habct ad 

meridianum,quam.55.ad kxaginca. 
Terminaturaucem tabula 

Ab ortu Iudasa , & Arabia pecrasa , & fmu 

Arabico; 

A meridic iterioris Libyc deferto, et Aethio 

pia,que fub Aegypto eft. 

Ab occafu Aphnca,ck magna Syrre, & gte 

interioris Libye. 

A feptetrioib 9 Libyco pelago,et Aegyptio. 

Cyrenaiceciuitates infignes 

Berenice,quaE 8C Hefpcrides, maxima diem 
habethorai^.14 u.Et diftat ab Alcxandria 
verfus occafum hor. z %. 
Arfinoe, quae & Teuchira maximam diem 
habcthoraR;.i4 lt.Ecdiftatab Alexandna 
verfus occafum hor.f. t 

Ptolemais rriaximSdiem habctho.14 iz.Et 
diftacab Alexandria verfus occafum hor.i. 
Apollonia maximadiehabcchor.14 it.Ec 
\ diftac ab Alexandna vcrfus occafum hor.?. 
Cyrene maximam dif m habcc horaru.14 iz. 
Ecdiftac ab Alcxandria ad occafum horje 
vnius.j. 

Marmaricae autcm 

Magna Chcrfonefus maxima diem habet 
horaru.i4,i2.EtdiftatabAlexadriaverfus \ 

occafum hor.s. 

Libyxvero 
Paretonium maximadiehabetho.14 n. Et 
diftat ab Akxandria verfus occafum ho.i|. 
Alcxandriamaximayiem habec hor.14 X%. 
Etdiftaca meridiano Forcunacarum mfu» 
larum verfus orcum folis horis.4. 
Pelufium maximam diem habec horarum 

14 ilEt diftatab Akxandria ad ortum ho 

revnius.^. 

Memphismaximamdicm habethorarum \ 

15 z 4 i. Etdiftatab Akxandriaverfus or* * PTIW? 
Eius regiohisj que vocatur 
Thebais 

Ptolemais Hermei maximam dicm habet 
hor.15 t-3fi EcdiftatabAIexandnaverfus 
ortum hor.g. 

jMaona Dyopolis maximam dicm habct 
horarum.15 f.Etdiftacab Alexandria ver* 
fusortum hor.8. 

Syenemaximam diem habechorarum.ijj. 
EtdiftatabAlexandriaVcrfus ortu hor.p. 
Hicq? fol femel in anno fitfupra verticem 
capios,quandoineftiuoeftcropico. ^ ^ 
Ammonmaximam dicmhaberho.15 5 %. 
Etdiftatab Alexandna verfus oceaium ho# 
rajvnius.^. 

JVIagna^Oafis maximam diem habcchora^ 
rum.15 I £.Et diftatab Alcxandna vcrfus 
occafumparumquid. t 

Myformus maxima diem habct ho.15 i J. 
Et diftat ab Alcxandria verfus ortu hor.^. 
Bereniccmaximadiem habet horaru.ij l. 
Et diftat ab Alcxandna vcrfus ortu hor.47. 
Hic fol femelin anno fit fupra verticem, 
quando eftin tropico cftiuo. TABVLA '1111 
PHRICAEtabu 
la quarta continct in 
tenorcm Libyam, & 
Aethiopia , quaefub 
Aepypto e( t,et ea quc 
eft mtenusjcum infu 
lishbi adiaccntibus. 
.' Parallelus ipfius me< 
dius rationem habet ad meridianum eande 
fere, 

Tcrminaturautem tabula 
Ab ortu Arabico finu,et mari rubro,ac finu 
Barbarico,cx' parte Indici pelagi. 
A meridie terra incognita 
Aboccafu terra incognita,cVoceano ocri# 
dentali. 

A fcptetrionibus Mauritanrjs duabus , & 
Aphrica,ac Cyrenaica,Aegyptoq?, 

Libye interioris ciuitatcs infignes 

Autolaleniaximamdicm h2benr.hor.15 z. 
Ei diftat ab Alexandra verfus occafum ho 
ris.5 cV 5. Hicfemel in anno fol fic fupra 
verricem in eftiuo tropico. larcythamaximamdiemhabet hor.u z 4 
Et di ftat ab Alexandria verfus occafum ho 
ris.5 fere. Et hic fol bis in anno fit fupra ver 
tice capitis, quando diftata ttopico aeftiuo 
abvtracp partegradibus.58. 
Thamondocana maximam diem habet ho 
raru.15 lt.Etdiftatab Alexandna verfusoc 
cafum horis duabus 'i fere. Excipitautebis 
jn anno folem fupra verticem , quando dt* 
ftatatropicoxftiuo ex vtraqj parccgradiV 

bus.+tt?» 

Giramaximam dicm habethorarum.15 "§. 
Et diftat ab Alexandria verfus occafum ho 
ra.i i cV i. Recipit autcm & ipfa folcm bis 
in anno fupra verticem,quando diftata trp 
pico seftiuo ab vtraqj parte gradibus.59 z. 
Garama maximam dicm habet horaR2.i5 5- 
Et di ftat ab Alexandria verfus occafum ho> 
ra.i 7. Hic quoq? fol bis in anno ficfupra 
\crticcm,diftans a cropico aeftiuo ab vcraq? 
parte gradi.t^ z. 

Acthiopise fub Aegypto ciuitates 
infigncs 
Napatamaximadicmhabet horaru.15 Tj-i 
Et diftat ab Alexadria vcrfus ortum ho.tf, 
Hic quoq? fol bis in anno fitfupra vercice, 
diftans a tropico eftiuo ab vcraq? parte gra; 

dibus.jo ?. . 

Meroe maximam diem habct horarum.15. 
Et diftat ab Alexadna verfus ortum hor.^ . 
Hicfol bis in anno fit fupra vcrticern , quu 
diftatatropico eftiuo gradibus.^ 6 z i|. 
Ptolemais fcrarum maximam diem habet 
horarum.i^.Etdiftatab Alcxandria verfus 
orcum hor.3 l^.In ea fol bis inannofit fu* 
pra vercicem,quu diftat a tropico ^eftiuo ab 
vcraq5parcegradibus.45J. _ ? 

Adulis maximam diem habcc horaru.i: ?. 
EcdiftatabAIcxandriaverfusorturnhor.i 
ferc. Hicfol bis in anno fit fupra verticem, 
quum diftat a tropicocftiuo ab vtraqj parte 
gradibus,6* z fj« , 

Dera maximam dicm habet horarum.it 3. 
Etdiftatab Alexandria vcrfus orum hor.i. 
Bifcpfoleminanno fupra verticem fumit, 
quudiftatatropico afbuoab vcraq?parte 
oradibus.6:'zi5. , 

Mofylum maximam diem habet hor.u z. 
EtdiftatabAlexandria verfus ortum ho* 
ra.i & ^JnhacfoIbisinannofit fupravcr 
ticem,quudiftata cropico eftiuo ex vtraq? 
nartegradibus.68 5 "?. FTWWT^T 
^"T""^ W & t 
fl Arirmta maximam dicm habet hor.tt '^ 
Ht difitt ab Alexandria verfus ortu ho.t z. 
Sumuntq? folem bis in anno fupra vertice, 
quando diftac a tropico pftiuo cx vcraq? par 
C>oradibus. 74 * 3.fere. ASIAE MINORIS 

Tabulas duodecim 

Reoiones quadraginra quatuor 

Ciuicatcs centuin & nonaginta 
a pnma; RIMA Afetabula 
contnet Pontum , cV 
BidhJnia, ctq propric 
Afia didtur ac, Lycia» 
etGalatiam , Fampht 
liaiteCappjdocitm, 
ec Ciliciam. 
Parallelusipfiusmedt 

usrationem habetad mcridianu , qua tria 

ad quat :or. 

Circumfcribicurautcm tabula 
Ab omi Armcnia maion, & parte Syrie. 
Ab Auftro Carpathio.Lycraco,8<: Pamphi 
lio man. Anouft.fqj Ci]icic ; & finu lfllco. 
Ab occafti Thracio,Bofphoro, & Propon^ 
tide,ac Hel!efpoto,&: Aegcopelago,<ac Ica* 
rio,ct M yrtoo. 
Ab Anftis Poncicomari. 

Bithynijeciuicaces infigneS 

Chalcedon maximam die habct hor.1'5 4" 

Et diftac ab Afcxandria verfus occafum ho* 

rxvnius.4. 

Nicomediamax-fnadicm habct hor.154 

fere.e t t diftac ab Alcxandria verfus occaium 

hor.tf. 

Apamiamaximamdiem habetho.15 P.Et 

diftacab Alcxandria verfus occafum r o .^ 

Hcraclca ponti maximam diem habct hora< 

rum.15 4. £c diftac ab Alexandria verfus occafum hor.ri; 

Nicazamaximam dicm habechor.t^^Ec 

diftacab Alexandna vcrfus occafiimho.3 

ProprieAfiae 
Cycicus maximam dicm habet I10ra.t5.Et 
dtftac ab Alexandria vcrfus occafum ho* 
rx.4. 

Alcxandri Tross maximrm dicm tabctho ' 
raru.15 fcre.Ec diftat ab Alexandna vcrfus 
occafum hor.5 fere. 

Pcrgamus mjximam diem habcc horarum 
14 1 4" tf.Etdiftacab Alexandria verfus oc 
cafum hor/?. 

Smyrna maxima dicm habet hor.14 24, 
Ec diftat ab Alexadria verfus o:cafum ho * 
ra?.3. 

Ephcfus maximam diem habet hora.14 5. 
Et diftat ab Alexandna verfus o.cafum ho> 

ra\"f. 

Myletus maximam diem habet ho,i4 I \ . 

Et diftac ab Alcxandria vcrfus occafum ho^ 

rae.8. 

Cnidus maximam diem habet hora.14 I. 

Et dtftatab Alcxandna verfus occafum ho' 

rs.4. 

Sardis maximam dicm habcc hor.14 % 4"« 

fere.Ec dtftacab Alexandna verfus o:cafum 

hor.t. 

Magriefia maximam diem habet hor.14 5 • 

Et di ftat ab Alcxandna verfus o:cafuiri ho 

re.g.fere. 

Apamia Phrygic maxfrrtam dtem habecho 

raru.14 Z 4,Sicaq? eft fere fub eodj Alexan 

dricrneridiano. 

Cibyramaximadiemhabec hor.14 z 4 g, 

Et dtftatab Alcxandna nihil fere, 

Mitylenc maxirna diehabethcir.14 ~i f 8. 

Etdiftat ab Alcxandria verfus occafum ho> 

ra?.4", 

Rhodos maximadiem hibethbr.14 f.Ec 

diftvt ab Alexandria verfus occafum hoA 

Lyciae 

Pattara maximam diem habcchor.ru. 14 z 
Et ftta eft fere fub ipfb Alexandnx mcri* 
diano. a 

Chios maximam diem hahet hora.14 z%. 
EtdiftatabAlexandnaad occafum hor.i, 
Andnacamaximam diemhabeEhor.14 5. 
Diftatqj ab Alcxandnaad ortum hor.i?. 
Mypa maximam diem habcthoraiv.14 z il 
Et duftat ab Alexandna verfus ortu ho.r?. 

& % i 5 * &W 
Sinopemaximam dicm habct horaru.15 %. 
Et diftat ab Alcxandria vcrfus ortu horc.3:. 
Amifusmaximadiem habec hor.14 j. Ft 
diftatab Alexandriavcrfus ortu hor.^. 
Ancyra maximam dicm^habechor.15^8 . Et 
diftatab Alcxandria verfus ortu hor.j5.fere. 
Thermamaximadiem habet horaru.15 8. 
Et diftat ab Alexadria verfus ortum parum 
quid. M 

Peffenus maxima dicm habct hor.15 ^. Et 
diftat ab Alexandria verfus ortu paru. 

Pamphiliae 

Sida maximam diem habet horaru.14 ?.Et 
diftatabAlexandriaadortumhor.> j ^ 
Perga maximam diem habct hor.14 'iji. 
Et chftat ab AJexandria verfus ortu ho.^8 % 
Afpendus maxima diem habet hor.14 % i'i 
Et diftatab Akxandria quantum Perga.^ _ 
Termefusmaximadiemhabet hor.14 z 8 
Et diftatab Alexandria quantum Perga & 
Afpendus. 

Cappadodg 

Trapczus maximam diem habet hor.15^. 
Et diftatab Alexandria verfus ortu hor.5. 
Comana pontica maximam diem habet ho 
rarum.15 ilEt diftat ab Alexandria verfus 
ortum hor.j.fcre. 

Mazaquse&Cefareamaximam diem ha* 
bet horaru.14 f 5. Et diftat ab Alexandria 
verfus ortum hor.f ij. 
Comana Cappadociaemaximam diem ha* 
bcthoraru.14 2 i.Et diftat ab Alexandria 
vcrfus ortum hor.2. 1 1 

JVelitena maximam diem habet hor,i4 z 3 
Etdiftatab Alexandriaverfus orcuhor.5. 
ISlicopolis minoris Armenia: maxima die 
habethorarum.15.Et diftat ab Alexandna 
verfus ortum hor.^.fcre. 
Satala Armeniaj minoris maximam diem 
habet horaru.15 8 .Ec diftat ab Alexandna 
verfus ortum hor. 5 .fere. 
Cilicias 

Selcnusmaximam diem habet hor.14 ?. 
Etdiftatab Alexandriavcrfus ortu hor.4". 
Pompeiopolis quae&Soli maximam die 
habethoraru.14 l t u.Etdi(tatabAlexadria 
verfus ortum hor.z.fere. 
JVlallos maximam diem habet hor.14 j.Ec 
diftatab Alexandria verfus ortu hor.z \\. Tarfus maximam dicm habethor.14 1 n. 
' Etdiftatab Alexandria vcrfus ortu honn 
Adanamaximam diemhabet hor.i^. I u. 
EtdiftatabAlexandriaverfusortumho.f, 
ctquidplus. 
TABVLA*I1> sg 

ECVNDA ttbula 
Afia? cotinec Sarma; 
tia,qucinAfiaeft. 
Parallelusipfius me; 
dius rationem habet 
^ad meridianu, quam 
fcptcm ad duodecim. 

Terminaturautem tabula 
Ab ortu Scychia,cV parte Cafpfj maris. 
A meridie Albania & Iberia & Cokhide,et 
parte Euxini ponti. 
Aboccafu palude Meocide acq? Sarmacia 

Europse. 

A feptetrionibu s terra incognita. 

Infigniorum autcm duitacum in eis 
Hermoncffa maximum diem habet hora^ 
rum.icj.fere. Et diftat ab Alexandria .vcrfus 

orcumhor.^. 

Oenanthiamaximadicm habet horaru.ie». 
ferc.Etdiftat ab Alexandna vcrfus ortum 
hor.3.fere, _ _, 

Tanais maximam diem habethcraru.Jj 6. 
Et diftat ab Akxadna verfus ortu ho.z jcrc. 
Tyrambemaximadiem habet hor.16 S.Et 
diftat ab Aiexandna verfus ortu hor.j fere. 
Naubans maxima diem habet ho.17 3/Et 
diftatab Alexandria verfus ortum hor.j. t TABVlA.ftft* 
SIAE tabulatertia 
continecCokhidem, 
Iberiam,Albaniam, 
ctmaioremArmcni" 

am. 
Parallelusipfiusmc^ 

dius rationem habct 
admcridianu,quam vndccim ad quinderim. 

Tcrminatur autem'tabula m B 

SAboitu parte Calprj maris,8c partc 
I^Mediae. 

A meridie Affyria 8c Mefopotamia. 

Ab occafu Cappadocia,8Cparce Euxini po^ Ab Arcflis Sarmatia Afiatica. 

Colchidis infigncs ciuitates 

Diofcuriamaximam diem habet horarum 
i< z 4,Etdiftatab Alexandriaverfus ortu 
hore.$ rj. 

rhafismaximam diemhabet horartt.15 2. 
fere. EtdiftatabAlexandriaverfus ortun. 
hora.5 6, 

Ibcrix 

Artaniffa maximam diem habethorarum 

15 5. Et diftac ab Alexandria verfus ortum 

hora.i. 

Arrnaclicamaximamdiem habethor.15 z. 

fetc. Et diftat ab Alexandria veriiis ortum 

hora.i 

Albania? 

Getaramaximamdiem habet horaru.15 2. 
Etdiftatab Alexandria verfus ortum hor.i. 
zt% fere. 

Albaiaa maxima diem habethoraru.15 \. 
EtdiftatabAlexandria verfus ortum ho# 
^a.i 1 10. 

Armcnie maioris 

I 

Artaxatamaximamdiem habet hora.i^B- 
Btdiftatab Akxandriaverfus ortu hor.i "5 
Armauriamaximam diem habethor.15 4. 
fere.Et diftat ab Alexandria verfus ortum 
hor.icv 

Thofpiamaximadiemhabetho.14 z 4 8. 
Et diftat ab Alexandvia ad ortu hor.i fere. 
Artemitamaximam diem habct horamm 
14 z 3 vi, Et diftat ab Alexandna verfus 
ortum hor.i £>C 4 fere. TAiiviA am 
4 VARTA Afieta* 
bulacontinetCypru, 
et Syriam,8c ludeam, 
ctambas Arabias* pe* 
tream & deferta,Me* 
fopotamiam,ec Baby 
loniam. 
Parallelus ipfius me* diusrationem habetad meridianu , quam 
quinqjadfix 

Terminatur autem tabula 
Ab ortu Affyria 8c Sufiana , & parte finus 
Perfid. 

Ameridieparteeiufdem Perfi'cifinus,et fce 
lici Arabia,cVinteriori partefinusArabici. 
Ab occafu gte Aegypti,et Agyptio,et Syria 
co et Paphiho mari,ac Iffico finu,8c Cilicia, 
Ab Ardis anguftrjs Cilicie,et parteCappa 
docie,8c maioris Armenie. 

Cypri ciuitates infignes 
Paphus maximam diem habet horarum 
14 312. Etdiftatab Alexandna adortum 
hor.4. 

Amathus maxima diem habet ho.14 f iz. 
fere. Etdiftatab Alexandriaverfus ortum 
hor.3 15. 

Salanus maximam diem habet horaRz.14 1 
fere. Ecdiftacab Alexandna verfus ortum 
hor.^t. 

Syria-ciuitates infignes 

Laodiciamaximadiem habethor,i4 % 11« 
Ecdiftatab Alexadria verfus ortu hor.» 7. 
Herapolis maximam diem habet hor.14 ~i 
et quid paru.Diftatq; ab Alcxadria verfus 
ortumhore.j r?. 

Apamia maximadiem habet hor.14 3 n. 
Et difiatab Alexandriaverfus ortu hor.j 
Palmyra maximam diem hab;t hor.14 4". 
Etdiftatab Alexandria verfus ortum ho>> 

XX. Z 4 12. 

Heliopolis maximadiem habet hor.14 4. 

Et diftat ab Alcxandria verfus ortum ho* 

re.t 15. 

Panias Cefarea maximam diem habethora 

rum.14 4. Etdiftat ab Alexandria verfus 

ortumhor.jfere. 

Damafcus maximam dicm habcthorarum 

14 4~.Et diftatab Alexandria vcrfus ortum 

hor.Jic?. 

In Iudea aut Pakftina 

Ccfarea Stratonis maximadicm habet ho> 

rarum.14 ^.Et^diftatabAIexandria verfus 

ortumhor.s u. 

Afcalon msximamdiemhabethora.14 11. 

fere. EtdiftatabAlcxandriaverfus ortum 

hor.3. 

Neapolis maxima die habet hor.i^ s.Et 

diftatab Alexandriaad ortu hor,3 g, EE2 


fTTfWfffT 
ElaCapitoliaHierofolirria maxima d.em 
I habenthorara.i 4 g.Etdifhtab Alexadria 
I vcrfus ortum hore .$ l V 

In Arabia Pctrea 

Petra maximam diem habet horarum.H- 
Erdiftacab Akxandria verfus ortum ho« 

Medaba maximam diem habet ho-.14.ac 
parum quid.Ec diftat ab Alexandna verfus 
ortum hor.2 15. A ,, 

Boflramaxima diem habethor.t4 8-ctcli 
ftatab Alcxaridriaverfus ortum hor.j.rcre. 

In Mcfopotamia ? 

Edcfla maximam diem habet hdr.14 vEc 
diftat ab Alcxandria veifus ortum hor. I %. 
Niiibis maximam diem habec hor.i<+ $& 
diftat ab Akxandria verfus ortum hora-i. 
Niccphorium maximam dicm habec hbra> 
rum.14 % liEtdiftat ab Alexadria v eriu* 

ortum hor.I % 15. 
Lambanamaximamdicm habet horarum 

,4 j.Et diftat ab Alexandria verfus ortum 

hor.i 6. f . i 

Seleudamaximadiem habet noraru.14 li 
fere. EcdiftacabAlexandriaverfus ofmm 

hora.i %i 

In Babylonia 

Babylon maximam dicm habet horarurn 
14 % if.Etdiftatab Alexandria verfusorcu 

hora.i %. . 

Barfita maximam diem habethoraRz.H ?• 
EtdiftatabAlexandna vcrfus omim ho? 

ra.i % fere. 

Orchoa maximam diem habet hor.14 4' 

fcre. htdiftat ab Alcxandna verfus orcum 

hora.i 4 fere. 

Teredon maxima dicm habethor.14 n.Ec 

diftat ab Akxandria vexfus ortum hor.i j. TABVLA*y* : * >! >i i SIAE tabulaquin 
ta cotinet Affyriam, 
Fufianam,Mediam, 
Perfidcm,Parth:'am, 
ec Carrhailiam" dckr> 

tam. 
Parallclusipfiusmc* 

dius rationcm habet *d meridiamim t quam quatuor adquinqj. 
Tcrminatur autcm tabula 
AbortuAria. , ■ 

A mcridic Carmsma,cximu Keriico. 
Ab occafu Babylonia , ac Mefoporamia,8c 
parce maioris Armenic. 
A feptecrionibus Hyrcahi maris parce,cVre 
oionc Hyrcania. 

Aflyricinfigncs riuicates 
Ninos,quc cV Nineui,maximam diem hae 
bet horanU4 * it-Er. diftac ab Alexand: ia 
verfusortum hor.i V. .; ■ 
Arbila rriaximam diem habct hor.:^ :?. 
Et diftat ab Akxandna verfus orru ho.i 5. 
Qcfiphon maximarn diem habec horarun 
14 3 ilEtdiftatab Alcxandriaverfus oitu 

hora* 1 ?♦ 

Sufiane 

Sufaeiufclcm hominis ciuicas cu ipfa maxV 
1 rr.a diefn habethor.14 f.Ecdiftatab Alexa 

dnaverfusorcumhor.i z fi. 

Tananamaximam dicm habec hora.1'4 f. g, 
; Ecdiftac ab Akxandna verfus orcum ho 

ra.i J ferc. 

Mediae 

Cyropplis maxima diem habet horara.Ki 

Ecdiftatab Alexandria vcrfus orcu ho.i \. 

Acbatana maximam dicm habcc hdr.14 f. 

Ecdiftacab Alexandria vcrfus orcum ho# 

ra.i *?• . w - ♦ 

Arfatia maximam diem habec horaru.14 5 

'Etdiftatab Akxandna verfus orcum ho* 
fa.it 3- ii 4 , 

Europus maxima diem habec hor.14 tn. 
Etdiftat ab Akxandna verfus orcum ho* 
xii.i 4 fere. 

Perfidis 
AxfmamaKimam diem habct horaru.1'4 % 

\ rerc. Ec diftac ab Alcxandna verfus oitum 

!hor.U3« . . j_ 

! Perfopolismaximadicm habec hor.14 4. 

EcdiffecabAlexandria verfas orcum ho> 
i ■ . > 
-fis.ii?. 
j Maraffium maxima dicm habec hor.14 %. 

Ecdiftat ab Alexandria verius orcum ho^ 

ris.* 6. 

Taoca maximam dicm habet horarum.14. 
EtdiftatabAlexahdria verfus ortum ho' 
ris.; ferc, 

Parthie 

•*■ 
Hecatonpvh , s maximadiehabec hor.t 4- \ • 
hit diftatab Akxandria verfus oitu ho.l %. 
Ambrodaxmaximadiemhabct ho.14 z 4 
fere. Et di ftat ab Akxandria verf us ortum 
hor.: % fere. 

Artacana maximam diem habct hora.14 3. 
Et diftat ab Alexandna verfus ortum ho' 
ris.t % & ij« TAKVLA iVh 
EXTA Afietabu 
la cotinet Arabiam 
fcelice , atcp Carma; 
niamcu adiacetibus 
infulis. 

Medius eius parallc 
lus ratione habet ad 
meridianu,quam de 

cem ad duodecim. 

Terminaturautcm tabula 

Abortu Gedrofia&Indicopelago. 

Ab auftro ipfo Indico pelago etmari rubro 

Ab occidente finu Arabico. 

Ab Anfhs vtracp Arabia, Petrea & deferta. 

acfinu Perfico,&; Carmania deferta. 

Infigniorum oppidorum fodicis Arabic 
Badcom-ximam diem habet horarif.15 4", 
Etdiftatab Alexandria verfus ortum hor.is 
vnius.~3.Hic autem fol bis in anno fitfupra 
verticem,diftans ab Vffaq; parteeftiui [tropi 
ci gradibus.i? z c?. 
Pudni maximam diem habet horaru.1'5. Et 

| diftat ab Akxandria verfus ortum hor.i" %. 
Hic quoq? fol bis in anno fit fupra vertice, 

M diftans a trppico eftiuo abvtraqjpartegra* 

dlbus.44 3 U. 

Muza maximam diem habet horaru.i; z. 
Et di ftat ab Alcxandria verfus occafum ho# 
ra.i fere.Hicquoq? fbl bis inanno fic fupra 
verticem,diftans a tropico a:ftiuo,ab vtraq? 
parregradibus^t z \. 
Ocelis maximam diem habet horaiy.tt z 4". 
Etdiftatab Akxandria verfus ortiihora.i. 
Hicquoq? fol bis in anno fit fupra verticem 
diftans a tropico cftiuo ab vtraqj parte gra* 
dibus^S ~i ?. 

Arabia cmporiu maximam diem habet ho 
raru.u 24 ferc.Etdiftatab Alexandna ver." 
fusortuhor.i ^.Hicquocpfolbis inanno 
ht fupra vertice, quu diftat a tropico cftmo 
ab vtraq? parte gradibus.5o 5. Canemaximamdiem habct horaru.n? 4. r 
Et diftat ab Alcxandria verfus ortum ho# jS 
ra.i 3 fere.Hicquoqjfolbis inannofit fu#p|| 
pra vertice,diftas a tropico gftiuo ab vtraqj * 
parte gradibus. 57 •?. t 

Gerramagnum dicmhabet horarum.15 2. 
Et 'diftat ab Al exandria verfus ortu hor.i 3. 
Hicfolfemelinanno fitfupra vertkerryn 
ipfo tropico eftiuo. 

Maramaximam diem habet horaru.15 g. 
Et diftat ab Alexandria verfus ortu ho.i lfS 
Hic quoq? fol bis in anno fit fupra vertice, 
diftans a tropico eftiuo ab vtraqj parte gra' 

dibus.57» 

Omanum magnum diem habet hor.15 4. 

fere. Etdiftatab Alexandriaverfus ortum 

hor.i ci.Hic fol bis in anno f it fupra vcrtice, 

quiiabefta tropico asftiuo ab vtraq? parte 

gradibus.54 4. 

Menambis magnam diemhabet horai^.15 

: :t diftat ab Alcxandriaverfus ortum hor.j. 

■ lic quoq? fol bis in anno fct fupra vertice, 

d.ftans a trppico cftiuo ab vtraq* parte gra; 

dibus.44 2 !*• 

Sabbathamaximam diem habct horai^.15. 
Etdiftatab Alcxandriaverfusortu ho.i g. 
Hic quoqj fol bis manno fit fupra vertice, 
diftans a trppico cftiuo ab vtraq? parte gra^ 

dibus.4S o. _ » . 

Sabemaximamdiemhabet horaru.u z 4. 
Etdiftatab Alexandriaverfus ortu ho.i 15. 
Hic quoq? fol bis in anno fit fupra vcrtice, 
diftans a tropico eftiuo ab vtraq? partc gra* 

dibus.44» i • 

Sapphar maximam diemhabet hor.it z 4~. 

Etdiftat ab Alexandria vcrfus ortum ho> 

ra.i z 3.H1C quoq? fol bis in anno fit fupra 

vaticem,diftans ajropico a:ftiuo ab vtraq? 

partegradibus.51 6. 

Infularum infignium,que drca foelice 
Arabiam funt 
Diofcordus maximadicmhabctho.it % 10 
Etdiftatab Alexandria vcrfus ortum ho^ 
ra.i f i£- Hic quoq? fol bis in anno f»t iu^ 
pra vert:ce,diftans a^tropico £ ftiuo ab vtracg 
parte gradibus.55 z\z. 
Sarapidis infula maximam diem habet ho^ 
ram.15 u.Etdiftat ab Alexandriaverfusor 
tum hor.: ^.Hicquoqj fol bis inannotit 
fupraverticcm ,diftans atropico acftmo ab 
vtraq? partc gradibus.4 1 ? 
rrfTTsr 

Apphanarraxirram dicm habec horarum 
15 2 f.Et diftatab Akxandria vcrfus ortum 

hor.i 5«. 

Jnfigniorum CarmanieCiuitatum 
Armusia maxrmam dicm habct hor.15 ~i. 
Et diftat ab Alexandria verfus ortii ho.: %. 
Hicquoq; fol femel in anno fit fupra verti' 
ccm,cum eftin tropico cftiuo. 
Somydacc infulamaximam dicm habecho 
raru.rj 3 jj.Etdiftac ab Alcxandria verfus 
ortu hor.J % fcre.Hic quoqs fol bis m anno 
fit fupra verticcm , diftans a tropico arftiuo 
abvtvaqjpart.egradibus.14 z to. 
Carmana rcoiamaximamdicm habetho^ 
raru.15 z 5 ij.Erdiftacab Alexandria vei' 
fusortum hor,: "5". 

Carmina infula msximamaiemhabctho* 
raru.15 % fcre. DifLtqj ab Alexadria ucrfis 
ortu hons duabus | 3: .Solem quoqj bis in 
anno fupra uertice fufcipicjquii diftaca tro 
p 1 coeftiuoucr*q;partegradi.55> z. 


TABVLA"VjT ABVLA ftptina 
continct Hynani: m, 
iViargianajEacflnana 
Sogdianos.Sa.as, cx 
Scychiaintia Imaum 
montcm. 

Paralkks ipfius tnc 
diusrationehabctad 

mcridianum,quam duo ad trhi 

Tcrminaturautem tabula 
Ab ortu Scythia,queintra 1'maii monteeft 
Ab auftro more Imao,qui fupra Indos cft, 
qui mtra & cxtr a GangenffuncPiererca Pa 
ropamfadibus & Ana, ac Parchia , & partc 
H) rcani maris. 

Ab occafuparceiMedie &HyrcanipeIagi, 
ct SarmatjaAfcauca. 
Ab Anfhs terra incognita. 

Infigniorum Curitatum Hyrcanie 
Eiufdcm nominis cu j-egione Hynania ma 
ximam dicm habet hor.14 z$ lf.Ecdiftac 
ab Alexandriaiierfus ortum hons cquino; 
cftialibus.t z 15. 

Arnarufa maxsmam dicm habct horrum 
14. X 3 K.Ecdiftatab Alcxaridnauerfus or 
cimhor.t 5, Margiane Cuntates 
Margiana Antochia maximam dicmha* 
beth.0raru.i5 fere.Et diftat abAlexandria 
adorrumhor.5 l"?. 

Nigcamaximam dicmhabet horrru.15.Et 
diftacab Alcxandria verfus ortum hor.5. 

In Bacftriana 
Chara hartamaxirnam diem habct horaru 
15 3.Etdifhtab Alexandria verfus ortum 
hor.J 3 15. t 

Zanfpa maximam dicm habechor.15 3 1"? 
Htdiftatab Alcxandna verfus ortum ho* 
ris.5 5; 

BacTramaximam diem habec horarurh.15. 
bt diftac ab Akxandria verfus orcum hoc 
ns.5 3 cV iT. 

Maracandamaximam ^iem habec horeru 
1 + 5 i.Etdiftatab Alexandria verfus on> 
tum hor.$ i fcrc. 

In Sogdianis 
Oxiana maximam diem habet horaru.15 z. 
fcre.Ec.dift. t ab Alexandna verfus ortum 
hor.5 l ^fere. 

Maruca maximam dicmhabethorar^.15 3. 
Ecdiftac ab Akxandria verfus orcum ho* 
ris.5 '2 3 fcre. 

Drcpla maximam dicm habechor.15 ?.Ec 
diftacab Akxandria verfus orcum hons.4, 
Vlcima Alexandria maximam diem habec 
horarum.ij.Ecdiftat *b Akxandria verfus 
orcum hor.-j- g. 

In Scychia,queincramontem Imau eft 

Afpabocamaximam diem habet hor.15 %, 
Et difhc ab Alexandna vevfus ortum ho> 
ris.t z i fere. 

Dauaba maximam diem habet hoi'3.15 :. 
Et diftatab Alexandnaucrfusorcurnho* 
ris.5 fcre. TABV L A *Vin< ; SI AE tabula ocla 
ua contincc Scythia 
(Xtram6te,cVSerica. 
Paralkiusipfius mc 
dius rationcm habet 
r.d mcridianum,qua 
duoadtria. 
Circumfcnbiturautem tabula Ab ArcTis &ortu terra incognita. 

Ameridic Sinis cV parte Indiae 

Ab occafu Saccis , & Scythia intra Imaum 

montem. 

Scythieinfignes duitates 

Iffedon Scythicamaximam diem habctho< 
raru.16 i fercEt diftat ab Alexadria vcrfus 
rtum hor.tf. 

Auzaciamaximam diem habethor.KS' t 1? 
Ecdiftac abAlcxandria verfus ortum ho* 
ris.J 5 ?♦ 

Sericc infignes ciuitatcs 

Iffcdon Serica maximam diem habet ho< 

rartf .1 5 z .Btdxflat ab Alex: ndria uerfus or 

tamhot.6 1 ffcre. 

Drofacha maximam dicm habct hor.15 6. 

Et diftatab Alexadria u :rfus ortu ho.7 7. 

Otcorocoramaximadiem habet ho.14 5. 

fcre.Et diftac ab Alexandria uerfus ortum 

hor.7. 

Mecropoti- Seramaximam diemhabetho 

raru.14 f ^r.Diftatqjab Alexadria uerfns 

ortum horis.7 s.aut totas.S. 
T AHV LA iJX* 

ONA Afictabula 
conrinet Anam , Pa* 
ropanifadas-Dragia - 
nam,Arochofiam,cx 
Gedrof.am. 
Parallclus mcdi 9 ipfi 
us,rationem habctad 
meridianum , quam 

tredecim adquindecim. 

Ciraimfcribicur autem tabula 

Abortu India. 

Ameridic Indico pelago. 

Ab occafu vtracp Carmania,cV Parthia. 

Ab Anfhs Margiana&Ba&riana. 

Arie infignes riuitates. 

Ariamaximam diem habechorarlr.14 f lf . 
EtdiftatabAlcxandria verfus ortuhor.t. 
Bitaxamaximadiemhabcthonru.14 z -f. 
EtdiftatabAkxandria verfus ortum ho* 
ris.t f 4". 

Alexandria Aric maximam diem habetho* 
rarum.i 4 ?. Et diftat ab Alcxandna vcrfus 
ortumhor.J f." Paropanifadum 
Naulibis maxima diem habet hor.14 3 g . 
Etdiftat ab Alexandria uerfus ortumho* 
ris.5 l % ferc. 

Carura,quac8cOrtofponamaxima dicm 
habethoraru.14 3 n.DiftatcpabAlcxan 
driauerfusortumhor.j f 3, 

Drangiana? 
Prophtfiafiamaxima diem habcthor.14 "?. 
Etdiftatab Alexadriauerfusortu ho.5 3. 
Ariafpa maximam diem habet hor.15 t 3". 
Etdiftatab Alexandria vcrfus ortum ho<= 
ris.5 % fere. 

Arachofiae 
^lexandria rnaximadiem habet hor.14 IJ. 
tt diftatab Alexandria verfus ortum ho' 
ns.j 2 i£. 

Arachotos maximam diem habet hora.14. 
Etdjftat abAlexandria verfus ortum ho< ! 
ris.5 i 5 5^. 

Gcdrofie 
Cunimaximamdiemhabet horaru.i? 1 4~ 
Et diftat ab Alexandria verfus ortu ho.5 3. 
Mufarnamaximam dicm habethor.15 1 i. 
Etdiftatab Alcxadriaverfus ortu hor.5 5- 
Arbis maximam dicm habet horarfi.15 f. 
Et diftat ab Alexandna verfus ortu horis.5. 
Hicqj fol fcmd in anno fit fupra vcrticem, 
in xplo «eftiuo tropico,Et hocdicimus,quia 
fol prope lpfum eft tropicum. Sricndu aute 
q>quudiftattcrtiapartevnius magni gra* 
dus,qui in Zodiaco tres efficit,tum non fe> 
mel in anno,fcd bis neceffc eft folem fien fu« 
pra verticem,quado fcilicctdiftat a tropico 
azftiuo ab vcraq? partegradibus.5. ficutin 
alrjs ciuitatibus prefcriptum eft,quein eade 
parte latitudinis fitc funt« )<$U TABVLA -X- 
ECIMA Afieta 
bula continet India 
intra Gange fluuiii 
cu adiaccntibus fibi 
infulis. 

Parallelus ipfius mc 
dius ratione habet 
ad mcridianu , qua vndecim ad duodecim. 

Terminatur autem tabula 
Abortu India extra Gangcm. lops^n O' 
AbaLftroparceGangctici finus,& indici 

pclaoi. 

Ab pccafu Gcdrofia & Arachofia, & Panv 

psnifadis. 

Ab Ar<ftis partelmai montis,qucfub Sog 

dianis & Saccis eft. 

Infignes itl ea ciuitatcs 
Simylla maximam dicm habct hor.UJ ?. 
fcre.Etdiftatab Alcxandna vcrfus orcu ho 
ris.5 ct 5. Hicquoq? fol bis in anno Jupra 
verticcm fit , quum diftatjs tropico xftiuo 
vtracp partegradibus.50 2. ; , 

Muceris maximam diem habct hor.t: l 4 • 
EcdiftatabAkxsndna vcrfus orcurn ho- 
ris.5 t f.Hic quoqj fol bis in anno fit fu/ 
pra verticem,quando diftac a^ tropico cHmo 
abvtracppartegradibus.5: i f. L% , 
Chaberismaxjmadicmhabctho.i: 1% f?. 

aur.15 fcre. Ecdiftac ab Al««ndria rerfte 
ortuhoris.4 z li.ferc.Sumitcp foicm bis in 
anno fupravcrticenijCjuuirl diftata cropko 
cftiuoabytracpparccg,radibus.47 \- . 
Paluramax mam diem habec horari.U \, 
Etdiftatab Alexandria vcrfus ortu.hor.5. 
et.i .Hicquoqj fol bism anno fitfupravcr 
ticcm,quudiftacatropico ufhuoabvcracf 

partc gr;dibus.6o "? t 

Cafpiramaximam diem habet horaru,i4 1: 
ferc.Etdiftatab Alexadria vcrfus ortum ho 
ns.4 jfere. . 

Bucephalamaximamdicm habet hora.14. 
EtdiftatabAlcxandria vcrfus ortum ho- 
ris.4 | 30. 

Palimbothramaximam dicm habcthcra; 
rum.ij z 4.F t tdift;tab Alexandna\crfus 
ortum hor.5 i 30, 

Patalamaiorcmdicm habct horaruir.15 % 
fcre. Et diftat ab Alexandna verfus ortum 
hor.5 iSufapitaut folem in verrice bis w 
anno,quum diftatab vtracp partc a cropico 
aftiuopartes.JcS z, 

Earban maximsm dicm habct hor,i5 % 9, 

Etdiftatab Alexandnaverfus ortufn ho- 

ris.J 250. Hicquoq?folbisinannofitfu 

pra veroce,diftas a tropico cftiuo, ab Vcracg 

partcgradibiis.ic) fo. 

M Barygaza maximam diem habct hor.15 n. 

^'1 Etdiftacab Akxandriavcrfus orcum ho* 

ris.5 z ct fo. Hic qcp fol b;s in anno ficfu- 

pra \crtice, diftas a tropico cftiuo ab vtracp 

iff P arte g ra dibus.4i z K. 

O-cna maximam dicm habrt hoM5 ^. Et ^cliftacabAlexar.driaverfusortum ho.5": % 
fcrc.Hic quocp fol bis m anno fic fupra ver# p 
ticem , quu abeft a tropico crftiuo ab vcracp || 
parcegradibus.50 z t« , '< 

Bethana magnam diem habethoraRJ.i^» 
Bc diftat ab Alexadria verfus ortu ho.5 z 5 ^ 
fcrc.Hic quocp fo I bis m arino fic fupra ver* f^ 
ticem,di ftans a tropico eftiuo ab vtraqj par 1 
teoradibus.j9 3. 

Hippocuramaximamdiem habetho.15 f. I 
Bt diftat ab Akxandria vcrfus ortum ho.4 fl 
fcre,Hicquoq5 fol bis in anno fic fupra vcr 4j 
ticem,diftansatropicoeftiuoabvtracp par 
te gradibus.55 % 

Carura maximam diem habct horarurri.15. 
Etdiftatab Alcxandriaverfus ortu hor.4. 
fece. Hic quocp fol bis in anno fit fupra vcr# , ? 
tice , di ftans a tropico eftiuo ab vcracp parte # 
oradibus.45 4. 

iVloduraPandionismaximamdiem habet , ( 
hor.i;.Etdiftatab Akxandna vcrfus ortu p 
ho.4 f.Huquoqifolbisinannoficfupra 
verdccm,diftans a crppico a:ftiuo ab vtracp 
partcgradibusHCJ z iz, 
Orchura maximam diem habet horaru.15. 
bcdiftat ab Akxandna vcrfus ortum ho# 
ns.4 j.Hicquoq? fol bis in anno fit fupra 
verticcm, diftans a tropico ^ftiuo ab vcracp 
partegradibus.45 4. f 

P1tynda1nax1mamdicmhabethor.1t z 7. 
Et diftat ab Alexm Jna verfus ortum ho .5. 
Hic quocp fol bis in anno fit fupra verti e, 
diftans a tropico cftiuo ab \'tracp parte giv< 
dibus.57 l?» E AB VLA -XI 
NDECIMAAfip 
tabula continct India 
extra Gange, ct Sinas. 
Paralklus lpfius rne^ 
diuSjfcrc cadcm ratio* 1 
nem habctjqjammc 
ridianus. Circumfcribiturautem tabula 
Ab ortu tcrra incogmta. 
A mcridiefinu magno, & Ganpetico , qui 
in pdago funt Indico. 
Ab ocadente India intra Gangem. 
A feptetrionibus parte Saccarff . cV ! feptetrionibus parte Saccarff , cV Scythia I^TfTfWTWFFfTTT 

VTO> 

TAB.ASIAE 
■pQ^o' 
ejctra Imaum montcm atq? Serica. 

lnfigniorum Ciuitacum Indisc 
extraGangcm. 

Taco'a maximam dicm habct horaru gqui* 
nocftiaIiu.it ^.Etdiftatab Ahxandria ver> 
fus ortu hor.d j. Hicquoq; fol bis in arino ' 
fcfupia verricem t diftans a cropico aeftiuo 
ab vtraq? parte gradibus.70 % . I 

Zabc maximarh diem habechoramm.it % 
cc a! tquid plus. Diftatcp ab Alexandria ver* 
fus ortu hor.7 ^.Hcquocp fol bis inanno 
fitfupravcrtkem , dtftans atropico asfhuo 
ab vtraq; parce gradibus.73 %> 
Tofalamaximam dicm habet horaru.15 t. 
Etdtftac ab Alexadna verfus orcum hor.tf. 
Hicauc fol fcmcl m anno fic fupra verckcm, 
m ipfo cropi cb cfti uo. 
Tu^mamaxmiam diem habec hor.15 3 iY. 
Etdtftacab Alcxandria vcrfus orcu ho.<5 6 
Hicquoq; fol bisinannoftcfupra vcnke, 
dt ftans a cropicb eftiuo ab vtracp parte gra> 
dibus.iS 3-. 

Tnlingum maximam diem habetho.15 r. 
Ecdiftatab Alcxandriaverfusortum hons 
6 ^.Hicquoq; fol bis in anno ftt fupra vcr* 
ciccm.diftans a troptco cftiuo ab vtracj par 
tegradibus.59 z. 

Marcura maximam diemhabet horarum 
it z 4",Etdiftac ab Alcxandria verfus ortu 
hor.S t.Hic fol bis in anno fic fupra vertice, ; 
diftans ab vtr-acp parce a tropico eftiu o gra 
dibus.57 •?. | 

Randamarcotamaximam diem habct ho*j 
raru.15 z ^.Etdiftat ab Alexandria verfus ] 
ortum.hor.7 jfere. 

Metropolis Argyreinjabadrj infula maxk j 
madicmhabechor.it i.Diftatcp ab Alexii ! 
dna verfus ortum,Aufti-alipo!o fuperterra 
clcuaco,hor.7 8« Hkquoq? fol bis in anno 
fupiavertio:mfit,djftans a tropico asftiuo 
ex vtraqj parte par;es,t5$ r?\ 

Sinarum Ciuitaces infigniores 

In Sinis Afpithra magnum diem habetho 
rarum.15.Et diftatab Alexandria vcrfus or^ 
tumhor.7 5 ^o.Hk quoq? fol bisinanno 
fit fupra vertkem t diftans atronico asftiuo 
ab vtraq; partegradibus.45 z n, 
Sincivletropolis maximamdicm habctho 
rarum.i* f ^.Etdiftatab Akxandriaverfus 
orcum ho.S fere.Hicquoq^fol bis inanno 
fit fupra vcrckcm , quu diftat a tropico hy<* bcrno ab vtracp parce gradibus .8t 2. 
Cattigaraftatiomaximamdiem habet ho* 
rarum.it f.Ecdtftatab Alexandria polo au 
ftrali fupcr tcrram elato ad.orcum ho.7 z 4. 
Hi;quoq?foIbis inannofic fupra vertke, 
diftas a tropko hyberno ab vcraq; parte ora 
dibus,(S8 4. WLA>X]I> 
SIAE tabuladuo* 
deama continct Ta# 
probanam infula,cu 
ca-teris infulis circa 
ipfam. 

Parallelusmedi^ipfi 
us , fanone habct ad 
mcndianum eande, 
'•* Circudaturautem tabula 
Ab vtraq? parte Indico pelago. 
Inhoncs infulc ciuitates 

Talacoris cmporium maxim2m diem habet 
horarum cquinodttalium.it f.Ec diftac ab 
Alexandriaverfus ortum^horis.^. % i<.Hic 
quoq; fol bis in anno fit fupra verticem, 
quu diftat a tropko xftiuo ab vtraq; partc 
gradibus.59 z u. 

j Agadina maximam dicm habcc hora.n 2 . 
Ecdiftat ab Alexandria verfus orcum ho^ 
ris.4 i io.Hic quoq; fol bis in anno fir fu 
pra vcrcicem , quu dtftatab a?ftiuo tropico 
ab vtracj;partcgi'adibus.5s H* 
Maagranuim JYlctropolis maiore dieim ha^ 
bct horarum.it z fere.Ec diftac ab Alexan* 
driaadorcumhoris.+ zfere.Htccpfol bis 
in anno fic fupra vcrcicem,cjuu dift. t a trot 
pico gftiuo ab vtraqj p.te gradibus.71 z 1 j , 
- .:.. , .' ^j.] rT^i 
HAE SVNTCOGNITAE 

ORBIS PROVINCIAE 

SEV PRAEFECTVRAE. EV.FO •]> TA HY B E R N I A infula Britannica 
Albion infula Bntannica 
Tabiila Sccunda 
Hifpania Bctica 

HifpaniaLufitania # 

Hifpama Tairaconcnfis 

Tabula Tcraai 
Gallia Aquitana 

GalliaLugduncnfis $ 

Gallia Beloica Celtogalatia Narbonenfis 

Ouarta Tdbula * 
IQ£& # ^jermaniamagna 

Quinta Tabula 
Rhetia & Vindelicia 
Noricum 
Pannoniafuperior 
Pannonia inferior 
Illyris 
Liburnia 
Dalmatia 

Tabula Sexta 
Italia 
Cyrnos infula 

Tabula Septima 
Sardiniainfula 
Siciliainfula 

Tabula Ocflaua 
Sarmatia in Europa 
Taurica Chcrfonefus 

Tabula Nona 
[azyges Metanafte 
Da [ ia 

Myfia fuperiot $ 

Myha infcrior 
Thrada 
Cherfonefus 

TabulaDedma 
Maccdonia 
Epirus 
Achaia 

Pcloponeflis $ 

Cetainfula 
Europx igit.urprouincias.54. Tabula?.io. :m & APHRICAE TABVLA PRIMA 

MAVRITANIA Tingitana 
Mauritania Cxfarienfis 
Tabula Secunda 
Aphrica 

Numidia 

TabulaTerria 

Cyrenaica,quc & Pentapoli» 

Marmarica 

Lybia # 

Ae»yptus 

Thebais 

Tabula Quatta 
Lybia interior 
Aethiopia fub Aegypto 
Aethiopiaomnibus his auftralior 
Aphriceprouincie.it. Tabula%4. 

ASIAEMAGNAE 
TABVLA PRIMA 

OONTVS 

JT Bythinia 

Quc proprig Afia dicitur, in qua Phrygia 

Lytia 

Pamphilia,in qua Pifidia 
Galatia.tn qua Paphlagonia & Ifauria 
Cappadoaa 
Armemaminor 
j Cilida 

Tabula Secunda 
SarmatiaAfiatica 

TabulaTerria 

Coldiis 
Iberia 
Albania 
Armenia maior 

Tabula Quarta 
Cyprus infula 
Syria 
Phoenida 
Iudea Paleftfna 
Arabia Pctrea %■ 

Arabiadeferta 
Mefopotamia 
Babylonia 

TabulaQ}«'nta 
AfTyria 
Sufiana 
Mcdia 
Perfis 
Parthia m ^SSv^ S 

> 

1 
-^r^tT^S*^ 3 " V ^tT W^I^iTmlMf^^i^ -.-■ 
[■:■■■ Carmania dcfcrta 

Hyrcania 

TabulaScxta 
Arabia fcclix # 

Carmania 

Tabula Sept'ma 
Margiana 
M Bacftnana & 

M Sogdiana 
m Sacae 

^J Scythiaintralmaummontem 
f| Tabula Oflaua 

|j Scythiacxtralmaummoncem & 

Serica 

Tabula Nona 
Aria 

1 1 Paropanifack gjr» 

Drangiana 
Arachofia # 

Gedrofia 

TabuJa Decima 
India incra Gangem. 3fc 

Tabula Vnderima 
India extra Gangem 
Synarum regio 

Tabula Duodecima 
Taprobane lnfula, 

Snnt igitur Afioe Prouinda: quadraginca 

ocfco, 

Omncs jDuinc/c noftre habitabilis func.94 

ty (~\ uecuqj fgicur gentes fubiaccnt Zodia 
O V_Z.:o,preterqj in Sphaera armillari,f)s fol 
W< fufupravcrticcmaBorcadcfccndes sdau» 
W\ ftrum,afccndenfcpfi'miliccr,&alrjs quidem 
¥j£ | fcmel in anno,alrjs tfo bis.Suhc auc omnes 
' paricer qui fub Zodiaco habicancab occafu 
adortum fohs vfq? nigri,co!orfbus Aechio 
pes,cV precipuequi fub circulo gquinocftiali 
habitac ,fj admodu nigrefamc.Qui autem 
j cxtralincam ppcndiculare Zodiaci degunt 
M\ «miffiorcs funtco!o!t,8cinalbedinemten> 
O dunt,fecundu diftancie ratione,vfc«ad Sar 
|| matas Hypboreos. Eade cft ratio Zodiati 
M abvtracpparteeqnocftialisjcVBorcS vcrfus 
W\ ct Auftrum,vfcp a d vcrofqjpolos» 

^l ^\ uum auccm dicicur Parallelus cius per 
f>|; V-Z, mediu fcriptu s,ratione habec ad meri* 
W% dianu,queadmodu in prima Europc tabu<= 
|§| la,quam vndecimad viginti,de.paitibus 
pf loquiwr tabule Parallclograme, quo pacto 
™ fehabcacpars Iongirudinis ad partcm laticu 
dinis. Siquidevnaquec^pars paralleli per 

mcdium ipfius,pars eftlongicudinis, Tario* 

nem habens admeridianum,vel vnaqueqj 

pars laticudinis, quam vndecfm ad viginci, 

Eodem eciam modoin reliquis parallelis 

vnaqucqi longitudiriis pars ad vnaquaq5 

Iatitudinis confertur parce,non tota tabulae 

longicudo ad cocam ipfms laticudine.Hinc 

acridicvcintabulis quibufdam longicudo 

plus conciricac cp lacitudo, in honnullis y'o 

latitudoplus longitudine.FIazc adnocauu 

• mus, ne fpecularioni relinquercmus.Sed vt 

jexpcricntia certa veritacem mdagare poife 

mus? 

EXPOSITIO LONGITVDI* 

NlS ET LATITVDINIS 

SINGVLARVM TA* 

BVLARVM. TA*EVBOPAE VROPAEprima 
tabulacpriti.net lon< 
gitudincm a pjitib 7 
7 ?,vfq5 ad pam s.>; 
Fitq$ loiigitudo par 
cium.t} 3. Lacicudo 
)«?o ccJtirieta parc;'b' l 
51 :.ufqi ad.6$.itaut ^ 

laritudo fiat partiumjt?* 

Sccundaaparcibus.t Ivfqj adpanrcs.to z 
Fitqj longicudo paftium.iS. Lancudo aufce 
apartibus^cJ.xHTcpadparies.^c» z 4".ita utla 
titudofiat parcium.10 1 %. 
Tercia a t5trbus.i<f,vfq$ad parces.t? t. Firq5 
lonoftudo parrium.14 f.Laritudo roapar 
tib11s.4t.vfq5 ad partes.54.i,ta ut Iaticudo 
parciumfiac.it. t 

Quartaa parcibus.t7 z.vlqjad parces.4^. 
Fitqj longitudo .18 rLaricudo autem a par 
tibus.4C> ^.vfqj ad partes.59 lFitq5 lacicu 
dopartium.i5 6» t 
Quintaaparnbus.t9_t.v(q5 ad partes.47. 
Etfiddngitudo partiu.17 t.Latitudo a paiv 
t1bus.4i.vfq5 ad,4S. Ficq5 Iatitudo parci* 

Scxtaaparcibus.t7 t.vfq5ad parces;45. Et 
fitlongitudo partium.15 J.Latitudo a par* 
tibus.57 I 5,vfq5adpartcs.4>4:.Etficlati^ 
cudopartium.7 3 it 

f. ;. :■ 


Septimaapart.ibus.i9 3.vfcp adpartes.40. 
Ftq? Iongitudo partiu.10 ^.Latitudo atit a 
parubus.55 z.vfqj ad partcs.59 z ~jr. Fitcp 
Iacitudopartium.4 ^:. t 
Odauaapartibus.4* 5.vfqjadpartcs.7: z 
Et fi'c Ionpjcudo parcium,5o.Lacicudo a par 
tibus.46 ^vfqjadparccs.c^.FuqjIacitudo 

parcium.itf 5. 

Nonaaparcibus.4; z.vCq; ad parccs.572. 

Et fic lonpicudo panium.ij.Lacicudo a par 

cibus.40 5'.vfq!adparccs.48 f. Fitqjlaticu 

dopartium.7 23. 

Decima & vltima a parribus.44 tf.vfqj ad 

partes.55 z 5, Etfic longicudo parriu.11 5. 

Laritudo apartibus.54 .vfqj ad parrcs.4t. 

Ficcp latitudo partmm.8. TA- Ly BJAE 
^RIMA aparnbus.5 
vfqjadgces.t7 z 5. Et 
fitjongicudo parcium 
it 1 3. Lacicudo a parci 
bus.tcS.vfcp ad parces 
jci.Fitcg lacicudoparci 
um.10. 
- Secunda a parcibus.tci 
vfq?adparces.47.Etfic longitudo (Jtiii.ti. 
Lacitudoaparcibus.i^.vfcgad parces,54 5. 
Fitq3latitudopartium.9 5. 
Tertia a partibus.4(5 z 4~.vfq? ad partes.cJ^. 
Ficqj Iongitudo parriu.18 ^.Lacicudoyo 
apartibus.tj.vfqjadpartes.j:. Ecfic iaritu* 
dopartium.9. 

Q11 arta 8i vlcima a parte vna^vfcp ad parccs 
85. Ec ficlongicudo parciu.S^. Laticudo ab 
cquinodcialiBoream verfus parciu.icS f.Ab 
fquinodtiaHautvcrfusaiiftrupartiu.ic? 5 n 
vcl integraru parc1um.i7.ita vt fi partes Bck 
lcalesetauftrales coiungaturfiatgtes.45 | 

Tabv^ ASIaE S I AE prima conti* 
nct a part1bus.55.vfcp 
adpartes.7*|;f:.Ecfic 
Iogitudogtiu.17 I4, 
Latitudoaparrib^. 
vfcp ad partes.44 1 4 
Etfic lacicudo parciil 
9 ~i% 
Secunda a parcibus.d4.auc per cocam palu* 

dcmMcocimaparcibus.6b.vfcp ad partes 

87 t.Ecfit logitudo pnuaut.t5 f.auc.t7 1 

Lacitudoaparcibus.4(S j.vfqj ad gtes.c»^. 

Ec fic Iacitudo parrium.16 f . 

Tertiaapribus.70 z.vfcp adpartes.87 i.Ec 

fitlongitudoparfiij.17. Laucudoa parcib 9 

58.vfq5adpar1cs.47 z. Fijcp lacitudo par; 

ctum.9 2. ; 

Quartaapartib 9 .c>5 t.vfcp adpaiccs.80 z, 

Fitq?Iongitudoparriii.i7.Latitudo a parti 

bus.t8 ivfq> adparces.jS i.Etfic Iacicudo 

parcium,io. 

Quinca a partibus.75 z.vfqrad partes.ioi. 

Ec fic Iongitudo parciu.?^ z. Lacitudo aut a 

pa1tibus.t9.vfq? ad parces.45 j.Ec fidaci* 

cudo parcium.14 fi 

Sextaaparcib 9 ,65.vfq? ad partes.104.Fitq; 

Iongitudopartiu.59.Lacicudoaparribus.9 

vfqjadparces.ji.Ecfitlacicudopartiu.t:. 

Sepcima aparcibus.S^.aucpercocum mate 

Hyrcanu,vfcp a ^ partcs.145.Ec fic longituc 

dopartm.65.aut.71.Larit.udoa partibus.55. %M 

vfcpad partes.65.Fitq? laritudo parciu.28. 

Oclauaapartibus.140. vfcp adparces.iSo. 

Fitcp longitudo parcium.40. Lacicudoa 

partibus.?5.vfqjadparces,c>5.EcficIaucudo 

parrium.tS» 

Nona a pamb 9 .ioi.'vfq? ad partes.119 :.Et 

fitlongicudo parcium.13 s.Lacitudoapari: 

tib'.i7.vfcp ad parces.59.F1cq; laticudo par 

cium.it. 

Dccimaapartibus.iop.vfqjad ptes.HS 5 

Firqi longicudoparcium.59 2. Laticudo a 

parCibus.ii^vfqjadparres.Jp.Ficqjlacicudo 

parcium.tS. 

Vndecima a partibus.rj5.auct> fontes Dia^ 

monis fluminis,quiGangi admifcef.154 f 

vfqi adpartcs.iSo.Ecfic logicudo gtiuaut 

44.aut.46 z.Latitudoab arquinocliali ad 

Boreaparcibus.57.Ab xquinodfiali j^o ad 

auftrum.8 ?, vel 9. Fitqj Iacitudo.45 % 

aut.4c>. 

Duodccima& vltimaa partibus.iicj, vfqj 

ad,i55.Etfitlongitudopartiu.i9.Laticudo 

abequincxffiali vcrfus fepterrione partibus 

n S.autper Cory promontcriujita vcTapro 

baneapparearad Indieficum partibus.15 %. 

A mcridig vero partib^.c» z.ica vc fi cota col* 

IigacurIaricudo,fiacpartium,i5> %%. aucinte^ 

orarum.16. 
WTWTTTl? 
CLARISSIMI AETATIS 

noftne Mathematici, lohannis de 

Monte Regio , fragmenta 

quaedamannotationu, 

in errores quos laco 

bus Angelus 

fn tranllatione Ptolemaci commifit; 

A VL O poft initium prf* 

micapitis, Ptolema>us,Geq 

graphiae 8C Chorographia: 

l differentiam explicans,ha;c 

• uerba proferr. oic/j Ai/jiva$, & 

K<y>/xtxq, y\M 2ui/j.ouc;, & ra$hmo 

- tw/j 715C0TC0/J rsOTa/xafi iK^o-mi^ 

,, interpresitauertit. Quemadmodu inquit, 
,, portus , uillas, uicos.fluuiorumfciiTiones. 
inTf ottcci; , fcilicet, in fcifTiones uertens . Q£ ilim 
quidepracpofitionis aTrcsadie&iuiqj nominis 
7i$<ot«jj , non exprefTit , uitio exemplr ris grssd 
partim,imputari poteft. cjjcjj illud inprirnis ,p * 
fpicere debet interpres idoneus, ut e^emphr 
habeatq^emendatifTimQ. Q>auteuocabuitiivi 
kioTTHS, in fciffionem uertit, abfentaneum p& 
nitus efle atcp deridiculum oftedemus , fi pr;u s 
akiufcula quasdam fiat repetitio Primos igitur 
fluuios, Ptoleumisappeliat maiores,nobiiio> 
resqj.certum fluxusfuitenoremlongecufto* 
dientes.QualesfuntNiIus,Danubius,Rhoda 
nus,Padus,St"car:teriinfigniorcs. quorii fcifiio 
nesc¥partitiones,author fignificare foletper 
hxc uerba <%i]i<&cu. /j.t$/ ^st&ou • Secur.darias aute 
particularesqj fluuios, aprimarijsdiuerti.fiue 
abduciautumat Ptolemauis, idqj per uerburn 
iK.Tf£7rtc&oudcnotareconfueuit,ficutapparetin 
quartouolumineoperisGeographici.ubiNi 
lum defcripturus dicit. /xiya 2uAtcc KaAijYctt v.a$ o 
tK^ncncU ^ofjfyj s70Ta/j.o<5 KaASjU/a/oc; 'ayaScc; jW i> 
/xap. \\gq psco/j 2li'a tV h^okAscotik» So/j.cct©'', sic; to/i 
„ KcOtefifyjoii SseasiKO/j . Hic interpres , Magnu 
„ inquit,deltauocatur,iuxtaquod fcinditur 
„ fluuius di&us Agathos darnion , hoceft bo 
„ nus gcnius.quiperoftium Heracleoticum 
„ dcfluit in amnem appellatum Bubafticum, 
Nilus quippeinduofluentaprarcipue diuidi* 
tur,ad uerticem ipfum magni delta.quorum al» 
terumquidemocciduumapudGrgcosdicitur 
«>ccSocj i\<uixuii, alterum aute orientale appelles» 
tur Bubafticum.ea funt tanquam latera magni 
delta , quorum diuertigio.non fciffione,deIra 
ipfumcontinetur- Danubio quoqj multasin* 
terprcs adfcribit fcifllones,pra:ter mentem au# 
thoris. Quodutmanifeftiusfiat.uerba Ptole- 
mgi prius uideantur quibus in definienda Ger 
maniautitur nbh £i /xicnifx£<>i\ibh wAoVpau < b f ft<j to/ 
2\avouG/a ■sroTa/xV r> ^\icr/x'iKOfi /xi^ol. o M<rip 'i\^ to/« 
auTiuj.H KCcpaAil T 2 TzOTapJa 2vai/ouSi'a. tf Kccra tujj tK« 
po-nlwr s<5 tcui yif/xowfcur ?jot«/j.2 Ti^cot» . &' j{JI liilt 

S!lTf07vi/j t2 ■n$OT/Xt<rH/xG i Uv cptfOVT©' VOTO-fxV, OO* KcA&ra/. o-/V0<>.£ Hj\ Tccu w|07rcai t2 71500- Tac> afRT»? 
<pi<>oixluif 2i6mpa sn)Ta,u2,coc; tTr/Ticu 70)507-01/ uAccu- 
7» Ka-ra Tcuj tpi; kxf ott4ju t2 tsw$o. tcuj Aouvou/ uAh/j 

■nSO? a^KT»? ptOVTOir OT0T«/Jl5.H £0>s|5l» tTTISJOCpH acp«» 

7r§oc;Mto-H/j.£f/aj/ tTrisjtcpiJ .tf naTa nih tK^o-nbh tS 
71501; /xto-i/xS^iow ptoVT©" ototcc/j.2,0? KaAfij va^aSw/J. 

Interpreshaechabet^practermifTisutrobicpnu. 
merisadpropofitunihilfacientibusMeridia? 
„ num aute Iatus terminatur a parte occiden* 
„ tali Danubfj fluufj fic. Danubij caput. pars 
„ fluufj quae ad Germaniam prima fcinditur. 
„ Scifliofluufj fecunda ubiadmeridiem ueri^ 
„ gitur&appellatur Aenus. Sciflio fecunda: 
„ partis fluuij ubi ad feptentrionem uergitur 
„ uerfusGoratamfyluam.Quodinfequenti 
„ fciffioneapudLunamfyluamadfeptentri* 
„ one uergit flexus qui deinde fequit a quo 
„ admeridiem fluit.QiiodinfcifTioneadme= 
ridiemfluitcVappellatNarbon.Totillefcifl!? 
onesDanubfjcomemorat.quarumnuIiacuiq) 
apparetfcrutantitotumfluminisalueum.ufqj 
adfluuium NarabonemPannoniae fuperioris 
terminnorientalem.VerumauthoripfePtole 
maeus non fcifllones intelligi uoluit.fed diuer* 
tigia minorum fluminu , ubi fcilicet ea Danu* 
bio mifcentur,tenoremcp fluxusfuiamittunt» 
Amnisnamcp Aenus cx alpium montibus pro 
rumpes, Danubio infunditur iuxta oppidum 
quodnoftrateshodieuocatPatauiam.ubincc 
DanubiusnecpAenusipfefcindif.utrocpin» 
tercolles cohercito.Interpresautcm Danubij 
fcifTionem qua ad mcridiem uergereautumat, 
Aenum uocat.quafi uero Aenuofit ramus(ut 
ita dicam)Danub ij ad meridiem pro fl uens. ui? 
dere eft praeterea interpretis huius inconftan* 
tiam,quihocquidemIocofcifTioneDamibio 
adfcribit,indeterminationeautcRhetia:cVuin 
delitia:eandem,fluuio Aeno tribuit. Sedefto 
fitillicfciflio utipfe interpretatur,non uideo 
curfecundadicidebeat.PtoIemacoetiahancor 
dinis fignificationem non exprimente. ex fuo 
igitur iterpres capite hoc adiecit . hinc fortafle 
impulfus.qjmoxanteexpofuitpartemfluufj 
quxadGermaniaprimafcinditur. Quuenim 
eam fluufj fcifllonem prima dixerit,hanc fecun 
damordinepofcentecoacftuseftappellare».fic 
crror alius alium peper/t.quippe repetitis Pto# 
lemaeiuerbis a. 1 KaTa tlw tKTfoTrZiu'? 71505 tkc; cc^» 
at»! cptpo/jilt/ou 2\6JTtp» sroTa/j.2 . ubi fecunda flu* 
minis fit mentio.illic interpreti non licebat di<> 
cere, fciflio fluufj fecunda ubiadfeptcntrione 
uergit. quoniafecudaefluminisfciflionidatus 
„ eftlocusapud Aenu. IccircoficucrtitScif? 
„ fio fecundaj partis fluufj ubiad feptentrio* 
nem uergit. totius fcilicet fluminis fciflionem, 
falfo adpartemtranlTerens.qulincc totus Da* 
nubius ineoloco fcindatur,necpparsfuacoIIi 
bus utrincp fluuio imminctibus.necp Ptolemae 
us ullam partis mentione faciat, Non uidit ho * 

P mo ille , quid primiT.quidue fecundutn author 
dixerir.hocforfitanobftancc, q>duabus ordiV 
nisugnificationibusamne Aenum Pcolemae;» 
usincenccititacp uacillante turbauit Interpref 
temfcifTionisuocabulu^adcoutnefeipmqui* 
dem tncellexiffe uideatur. Quo ecia uitio in Pa 
doamnelaborauir.cuinonullasfalfoadfcribic 
fciffiones.fed haccenus de inuerfione uocabu» 
Ii tjT<5 £k^07ths . quae fi paulo prolixiora aut prae* 
terordinemdebitucuipiarnuidentcffehicat»» 
texta.is fciat, hocuriico fciflionis uocabulo, 
duosexcellentiingenio uiros in tantiiefle ue* 
xatos, utquudeelegantiatraducfiorislatinclo 
quenrishaudambigerent,nonfolumDjnubn 
ignorationcPtolcmaropropcmodumirnputa 
uerint,federiamcuncfroriifluminu,quaehuiuf 
cemodinotanturfriffionibus.Quod&fiinrjs 
quae ab Alexandria authoris domicilio longi> 
us abfunt,non omnino uenia indignum efl, ne 
mineunqua mortaliomnia fcicnte.Nilitamcn 
fluenta, finegligenciusabaccolafuodcfcribej» 
renrur.abfurdum uricp acprope inexcufabile 
foret. Viros duxi. quorum alter quidem Gcor 
gius Purbachius, pracceptor meus omniu xta* 
tenoftramachcmaticorumclariflirnus, Danin 
biumfuum Iuflrans,nulIamafontcufque ad 
Pannoniasfciflionemmemoratudignamrepe 
perit.AlterautemFrancifcusMantuanus,Pa« 
dumfibi notiflirnum Italiae amncm afleuera* 
uit, non prius fcindiquam Ferrariam propeal 
luar.EtquanquamuterqjramingeniofaciIiad 
excogitandum.quamanuexercicacaaddefcri" 
bendum,apprimeuaIuir,pi<fcuriseorumgeo* 
graphicisquajadhucextantatceftantibusneu» 
trirarneninterprecisnebulasdifcutereconcef* 
fumfuit.QuaeresmihiutriuscpauditorinouiV 
cio , animu tum primum uehementer incendit, 
adliterasgraecas.quoad fieripoflet attingen»* 
das,quumproptercaecerasmathematicasarces, 
tum uel maxime ob geographicam traditioi» 
nem,quo3rquiusiudicarepoflem,utritanturn 
crimcn impingi deberct , au thori ne tam claro, 
an Interpreti fuo . Verum quu ad iudicandum 
poftdiucurnu etiam fludium uix mediocriter 
lufficiam,ienuicaceenimpropriafarerinonpu 
det,iudicationem alrjsacumineingeni) acequi 
tateanimipoIlentibusrelinquam,ca?teradein« 
cepslacobi intcrpretamentaordine percurfu* 
rus.Pauloitaqjinfcriusauthorishacuerbale* 
gunturinprarfenciprimo capitc. oic/j koA7tco/j & 
sjoAtco/j |U.t-yaAco/j (SvuiVTiH^TSOTa/j.Zp Tcc/j afioAccio» 
„ t^u/j- Inrerpres.ueluriinquic.circamaiora 
„ oppida.magnasciuiiaces.monceseciafluui- 
osque infigniores- Scilicet farr! tio/j ko'at>-co/j po* 
fuitmaiora oppidaincuriam fuam in reperuul 
gariprodens.Scquicurauchorisdiiftio.txtTjJ» 

t /i)fyj ^co^o^aef ikc/j TtAoQ THcr \t,i fnipili 7[$co-iZo7\Ht>- 
cos av sitVs ove, fxovop h ocffiaA/jio/j fxifxanoyl' <j% ftk-jja 
<Jwo/j, TNS k«/%AS £tcoc;iac} naTa i o:VotAcy>/j TOis^Ak» „ niJuK(o}a^luiviraysM}0fjSx1jiu Interpresitaucr 
„ tit.FinisChorographiceeftpaitetotiusfi. 
„ gillatimanimaduerterc. utfiquisaurc ran» 
„ tumautoculumpingat.Cofmographiatue 
„ rototum infpicereiuxtaproportionem,ut 
„ fi integrum quis caput defignaret Progene 
re /j.i/xo~ito fpeciem pingat absqj ulla neceffirate 
pofuit.&C £ h^I tf avocAoyi/) prioribusconftru» 
xiffeuidetur,quumadpofteriorafpecftet.non 
enim proportionem in toto obferuandam cffe 
Ptolcmaeus infinuat,fed totius confideratio* 
nem proportionahter aut fimiliter fieri, ns qul 
integrumdefcnbunt caput. Poftea immedia* 
te Ptolemaei uerba sraVdcs >«/p tcu<? V7rdT/9E/A/«4 
iwo'cn tco/j T^iirup ava^Koau? )\M TrjOHym/uSlvcoc; tcpae 
fxoXcfSjjafi ngM STiTto/j j\iio(j$jJuf) Tac? ygxa} oco- c-u,u,= 
/jitTfco/j ocJ>efA6l<"7co/j uvcu toS.0- t| a-no-xjis auTa'^ tS/j 
o-i-iup 2s.i'a?acrto-//j tjcuTt TtAao/j u # y% acp o/xcjjo/i , tai 
TtTri /j.i^o\io-'lva. «7ra/j oU&HTWcr •n^aAa/xoaiHTott xsa.* 
jHKoAoii^Hcrt/j tuAo^cocr a,ua t(gc/] ^Ho-i/xaa t» /iJJ^^u 
po^acpia o-aoaTrocWovcU jtod Ta fxi ti^ofxisipa Tcc/j^i. 
co/aoItso/j , th Jt' -ytco^acficx Tao* J^co^ai; auTac; , fxirci 
Tto/jKa3oAou 7rJaKe(Uilu'co/j, Iacobusitaucrtit. In^ 
„ tegrisenim imaginibusquiim oporteatpo» 
„ tiora membra primum adhiberi. dcinde ca 
,, quaeimagincspicturascp fufcipiunt,itaa:* 
», qua dimenfione inter fefe locari, ut cx iufta 
„ diftantia uifupoflintdifcerni, an totum feu 
„ parsfintilliusqupdpingitur,fequiturnon 
„ indignenecpracterrem Corograplnaequac 
„ cunq; eciam minima .Cofmographiar uero 
„ rcgiones ipfascum fjs quac generalius fibi 
annectUntur proprium efle cribui. Harcille. 
jMihiauccmlongealiamensauchorisfuiffcui^ 
decur,hisq? ucrbislacinis propemodum enun» 
cianda , quanqua in praefentianon icerprecari, 
fcd crraca Incerprccisindicarepcrgimus . Nam 
quumomrubusquaefupponuturimaginibus, 
pra*cipuepartes ncccflario acqi in primis ada* 
pcencuracdemuquxpicturasfufcepcuracfunt 
fufficiencioculorudiftancia ica congruerede* 
beant,fiue cocum fit quod pingitur flue parti* 
cularealiquid.utquicquididcftfenfibiliterco 
prehendatur,commodefimuIcVrationabiliter 
fecucumeft, uccorographiaquidcmmmiicio* 
resquafdampropriecacesgeographiaautere^ 
gionesipfas.quarqueuniuerfalius eis adiacent 
confignarec.Hancconuerfionenoftramhicin 
ferere.&f excraductioneanobis facfia tranfcm 
berelibuir.quofaciliusacbreuiuslacobiAnge 
Iipercipiaturerratio.Namfiintegrxutipfedi 
citfuncpidura: neminima quidemembraad^» 
hiberi oporter.Deindeea inquicque imagines 
piclurasqjfufcipiunc.Nefcioundehasimagi^ 
nes.nedicamlaruascranftuleric Incerpres.fi no 
fomnians cocum fermelocum inuertit. Namcp 
rnebra quaeipfememorat non interfefelocari 
aequa dimenfione,fcdad uifum conuenieniiin 
tercapedine fifti oporcerc Pcolemsus infinuafe non quidem ut ui fu difcernatur,fint ne totu an 
pars illius quod pingitur . quis enim tanta eft 
dcmentia utpartem a toto differre nefciat: Hic 
paulo diutius immorandu cenfui, quo pulchra 
hatcgeographiciacchorographicimuneris.ad 
picluracomparatiOjpcrtradudoremobtrita, 
parumperexpIicarctur.Neqjmoxfequentem', 
atqj cohf rentem authoris literam, minus bene 
uerfampraeterirem, ft nonadaha gcographia: 

cVchorographixdifferetiam, quxpenesfubie 
dum accipitur properandu eiTct. eam differen« 
tiam Ptolemaeushisexponituerbis, KaTa^iWoa 

Ji ETr/VAlfffOJJ H /jSjJ X^ySWl* ■&? i' ^OIOp /X&kop 

8 tf zjd<ropiwp K.aTaTaasofjSjjap.THq -fl$ zs-oioTOto? zst= 

Q^OVTIKt ZSWTd)^,^ OVX OUTOQTOU O-U/X/XiTPOU T&JJ 

di<rtup. h Ji yjuy§x$ia -nti r> zsacbp /xalhop 8 £ zsai * 
<,fi-K\M7(§ tos /jS/J avaAo-yiac; nlp Xiasanup <jv zsao-l 
Tsoifrctl ■n$ovo!oW.TH<> J^ VoioTOt©-' fxi^i -izo/j /xtya? 
/v>tx6jtst$up ^y^a^olp,^ koct aur t <%H/xot. /xovop- 

„ Interpres,Verfaturauteminquit,chorogra 
,, phia,quamaximecircaquale magis quacir 
„ caquantum,eorum quxdefcribuntur.circa 
„ cnim pingendi fimihtudine omnino uerti* 
„ tur.cura fituu proportionuq; dimiffa. CoO 
„ mographia uero magisad quantitatem qua 
„ adqualitateintendit.namdeproportionedi 
„ ftantiaruanimaduertitinomnibus.depin* 
„ gendi uero proprietate nonnifi folu in ima» 
„ ginibus maioru defcriptionum . uocabulu 
pingendi.de fuoappofuitInterpres,quumaus> 
thor circumfpecftiffimusnon pidura fed fimi 
litudine fignificauerit, animaduertens choro» 
graphimunus,absc£piduraetiamabfoIui.nifi 
quisuelitpidoresetiaappellareoeseosartifiV 
cesquiimaginesinplaniciequalibetefficiunt, 
fiue fintphrygionesacu cVfilo utctes, fiue fint 

fabrilignarrjmulticoloribusligniculisquicgd 
uolunt imitantes.fiue qui ex lapillis aut uitricu 
h'smuItifariacoloratis,emblematauermicuIa* 
ta cVteflclata conficiunt, mirascp cVminutifliV 
mas repraefentat imagines,fiue alrj quicuq? imi 
tatorespenicillo autalio inftrumeto piclorio 
noutentes.QuoduticpperpendiffePtoIemxu 
crediderimmoxfubiungcte. %Up kuw (jSjj z(rj 
Tovro^acpiai» (g\ ouJV Cisa/j ^off a<f«<rit /xh ■ygaQiv.os 
«VH S .ubi genus ponit non fpecies tsi? r^U non 
>$ao?« itcm ^^iko§ avH S ,non >f«o?Ei;§.Quippeto 
pographiaexercere poffuntno folupidores, 
ledcVahjartifices.quospauIoantediximus.illi 
emm cV fi pidores non fint,pidoi$2 tamen fimi 
lesuident.atqjidcirco pidoriosuiros haudab 
furdeeosnuncupabimus.Pro his deniqj Ptole 
maei uerbis n^ Kar aur tf ^a /xovop. Interpres 
lattne nihil reddiditubi Ptolemgus quide figni 
hcat.geographumferuarefimilitudinetantum 
modo in ipfa figuratione.hoc efl: meridianorfif 
aparallcloriiconfcriptioe.Hocquoqjinuero 
lum eft.q, chorographia curam fituu no habet- 
Quona enimmodo locum propofitu diuerfis conftantepartibus,certoqj fitudifpofitis con* 
tormiterquifpia repraefentabit, litu partiu ne* 
gle^to^Namfichorographicuopusdiffolua* 
tur.partibusuidelicetlongedifiedtisactemere 
permixtis,nemini perconfufam huiufcemodi 

«magmelocusipfeuerusrepfentabuersocu* 
ra fituii, ut ille ait,dimiffa,chorographus ludet 
opera.non aliter 9 fi neruis hBani corporis per 
eut,bus,mebraipfanouosacfortuitosfitusfu 
lcipiant,hoisq}fpeciespenituseuanefcat.De* 
mdeauthor infert chorographiamathematica 
inltitutionenonegere,geographixauteillam 
ellepraccipuaparte.uerbaPtolemxihsecfunt. 
^oeur^teu ^ af ^ vl&MQ y^, T o'ri % ^a *m i 

^P' o - lTm ^ ^ ^ ^X° v ^<™ ''v« 6 r L* 
TiM/x/jSjjop «uto? ixiye, u ? hi f.Trfu;,^ zsorop '<& £V 
volop. mx Iti tm/j WTohtto TUvp Wsb rao T,'va ? Ir 
„ <fi tx^oujow^ c-qcu^ ■^a^ito; . Interps.Con 
„ tcmplarierhinquit.inhacoportettotiusor* 
„ bis magnitudine cV forma.prseterea fitusad 
„ totuorbem.utfasfitpartemconceptS^qua* 
„ hs cVquatafitdicere.cVfubquibus cceleftis 
„ iphgracparallelislocetur.Mirariprofedoli 
cetuelaudentialnterpretis,fi mente Ptolemxi 
perciperenequimt,per defedu grarcx literatu 
rae.uelincuria autfomniculofum traducedico 
natu.Nam fi appellationetotius orbis.intelligl 
uoluittotaterram.ficutiPtoIemxusdixit/oAw 
iHtiyHq, oftendatquaefouir iftebonus.quomo* 
do huiufcemodi totius orbis fitusad eunde to 
tumorbefitcomponendus.fiueroquodpleni 
us Ptolemaica exprimit fententia.illic quide to 
tiusorbis terreni fignificatione accipi uoluit, 
hicauttotumorbeccKleftemdenotauit.propri 
am fateat neceffe eft infantia atqj cxcitatem.au 
thore ipfo tam clare cV fignificanter diuerfis re 
biisdiuerfauocabulaaccomodante.dicitenim 
to"<5 oAk? yu<> ^os^itxoij^fVi/j.ideft totiusterra: 
fitu ad ccelum.Porro quu ex mathcmaticis tra* 
ditionibus,PtoIemxo rcfcrente.duo prxcipue 
geographusaddifcat.proportioneuidelicetha 
bitabilis ad totu orbem terrenu , cV eiufdem ite 
habitabilis fingularialoca,ad quosna cceleftis 
fphaerxparallelosfpcdent.utrucfj horu Inter* 
pres ad parte orbis terrcni.mortalibus cognita 
inepterefert.Qiiicunqj cih nouerit duos extre 
moscceli parallelos, quib.latitudo habitabilis 
cohercef,isuticp itermediosquoqj coniudim 
acceptoshaudignorabit.Itacpfcietfubquibus 
cceleftis fphaerxparallelis iaceat habitabilis ter 
ra.ncm tiiea qua:fingulisaccidanthabitationi 
bus itelligit.putamagnitudinesdieril ac nocfti 
um,cVcacteraidgenusaccidentia,quorugratia 
refpec?tusparticuIariuIocoi^adparaIIeloscoe= 
leftesinquirunt.Poftremohuiusprimicapitis 
loco.quafi dedita opera.fua Interprcs temerita 
tem prodit , ex uerbis Ptolemxi contrariam tra 
hensfniam.PtoIemfusemoftenfurusexcellen 
tia profeffionis mathematicae hxcprofert.« to? 

Prj ijtvcoTaTU nj x«S56k/s>is #£ fliupiaisTritfHKvawoU 2ua t ,ua8x 

,UaTcovTcUS Scl/fljCJTTlVottS KalaAK^SI^V (AtVOVfMOV ocurv 

Jjc; eycj cpuo-Ecot^Ti 2vtu>aT<>u efoccvf^&ou 7i§i7ro7t5jU «/j acj 
tuu Js' •>£«>, 2iiee <)5l sikoVSK oti iiw ccAk8ivc<ju C^ jc*ey>"« 
stu> ou(gc/J k) jtui T^is^ao-av kuac; oun aBcjooai.ouT* KaTtx 
^usW, v7ro ¥ ocutw/j t<J>o<P6v8tu><« 7nw<x.Top • Intcrpres 
„ ficuertit.Quaehumanis ingenfjsmathema 
„ ticoiuredemonftrariakiffimu atqjpulcher 
„ mumeft, utccelu.f.ipfum natura fehabeat, 
„ quu ueluti ambiens nos ofidi poffi t. ut terra 
„ ipfam g imagineintueri ualeamus quaequu 
„ certa et maxima fit.neqj tota uel pars nos cir 
„ cumambiat.ab eifdequibus ccelu peragrari 
poteft.DuplicemPtolemaeusfruduautfinern 
mathematicaru proponit.ccelum uidelicetco? 
gnofcereStCtcrra, ccelum quidem pcr feipfum, 
qm circa nos exiftens, uertigine fua fpecftandu 
fefepraebct,terramautnonifiperimagine\qfh 
certaipfa etqlmaxima exiftens.neqj tota fimul 
neqj particulatimab fjfde hoibus peragrari po 
teft.Atlnterpreshuiuscotrariuinfcrt.terra.f. 
abeifdequibuscceluperagraripoffe.Reliqua 
authuiusliterae interpretatio quomodo Ptole 
maicxdititionirefpodeat,alr)faciIeiudicabut. 
non equidem oes euellere ftatui fcrupulos, fed 
dignioresnotatulocosindicare. Verum circa 
procemium paulo diutius immorari libuit, ut 
diligentia lnterpretis,qua; maxime illic appare 
re dcbuit.ante oculos ponetur. 
1 1 . Nunc ad fequens caput tranfire tepus ad 
„ monet J incuiusquafifronteIacobushaec ( p=« 
„ fert.Quu auteinpraefentiar^propofitufit, 
„ habitabilenoftri orbisdefcribere.cfmaxie 
fieri poffitintra fe aequale.Nefcio qua coaequa 
litateinternahabitabrtisnfaeautumat.quafiue 
ro habitabilis noftra fibrjpi aequalis coaequalis 
cfleinfinuet.PtoIemaeusautdefcriptioniscum 
ueritate congruentia innuit his uerbis. ^oni/xU 
\iv jL\p to -%6vti na"Ta>f a'4<« ii"> Ka8V-«<? oixx/jSjjIu) 
tfi/j.fj.i%op o)? svi Mo&iisa th Ka3 aAH8<JoM'. Deinde au= 
thoraffirmat,primordiageographicimuneris, 
trahi.ex hiftoria peragrationu,quam reliquef t 
fciti particulariu locoijt luftratores. quoru con 
fiderationcatcptraditionebipartitodiftinguit 
ingeometricacVmeteorofcopica.i.fupernoru 
infpe&ione. Authoris haec funtuerba.njori -mi 
S7Ticr»ii-|Ecoi5 & •n§acf l o'o J £co(»,'o 4 (jfy) &ST ■ysco/jt.slgiKo'/) £ Jlt 
„ 1 cAmco50o-K07rmo/j.Interpres.Quodque,inquit, 
„ huiufceaiaduerfionisatqj traditioisadgeo 
,, metriahoCjilludadobferuatione fixar^per 
tinet Fixaru obferuationem pro generali coele 
ftiu confiderationepofuit. cur quaefo no dixit 
illud ad obfcruatione folisr quu his uerbis ge* 
nerale meteorofcopfj fignificatione licentius 
cotraxiffetjfi quide obferuatio folis certa faci* 
liscp exiftens, multomaxie huic conducit nego 
tio Simile paulo poft admittit errore-Quod ad 
„ fuperiorainquitrcferteorudemlocor^po* 
„ fitiones perfixas docet cum Aftrolabicis ad captandas umbras tnuctis . Ptolemaeus haec 
habet MtTl<o<;oj*07riK6> Si,r> 2ua ¥ Qaivofxivup a?> t 
fcsfaAa&co/j v,gd\ crKioTH^co/i^o^avco/j.perapparcntia 
dicit ex Inftrumctis ,quibus ftella: umbrarqj ob 
feruantur.Sed ifte pro apparentibus fixas fug« 
gcffitproqjduplicibusinftrumetisaftrarfjsut 
itadicam.cVumbrarfjsalteratantumodocome 
minit. Geometriaedemuquam fciens fit Inter* 
prcs ucl hinc cognofci poteft.cp Ptolemaei fen» 
tctias geometncas exprimere nequit,quas qui» 
dcm his uerbis author ipfe pronuciat.7r5ocrAa,u# 

&OWO/J$JJ1$ -ffi £K T fXOLVHfJ.lXTop T KJ TtUJ O-tWHjJ&Vn/) W 
■VHtJ KJ T uJ^OCTOtJ £7TICp»:VC;C«' , 6)§ K0C& H 6?ta ^tf H <r<pOtf|OtJ<T«. 

Vl hvoU. VM -n§i 'aUTO '3' KEVTf oju TN? ercpcttfat? t iiSiiafi, 
U<1 T\ -r&p PlOL T» KEV^» £K6a»vO/^iVeoV l7rl7r£cTo/J £Kasow 

tccc, HOivae to^.cxc; VauTOu v^ t eicjk^SIvco/j S7ricfa*(ju/j 
OTOitfjj pAyiSUi V> auTois kukA»?, kou t<x<? o-uoisa/jlvat? 
SV auTS Tr^ocl tw K£VTf to •ycoviac; o ( u.°' 0( ? oc7roAa^o:va/j- 

TKUK3Vco/)7%i<j>Djtiai5. Interpresconccffumcm 
,, inquitquu fuex mathcmaticisdemonftrati 
„ onibustoriusterrae cVaquaefuperficiem ad 
t , totumfphaericameiTe.CJc: idemcetrumcum 
„ fphaera cceleftium fimul habere, cV q; plana 
„ quaelibetquae percentru emittunturincom 
„ munibus fui & ipfarum cceli terraecp fuper 
„ ficierum fedionibus maximoscirculos fa^ 

ciunt . quodqj eorundem planorum anguli 
„ quicircacentrum funt circumferentiascir* 
„ culorumipforuminterceptasciufdem unt> 
„ usiationisefficiunt. PtolemaeusutaliamiV 
nutapraeteream.noninipfisfccftionibuscomj» 
munib.fiericirculosautunat,quafi aliud fint 
feclionescValiudipficirculi.fedipfasmctfecfli 
oncsfiericirculosdicit.Rurfusnondeangulis 
ipforumplanorumloquitur.illienimnequa* 
quam intercipiunt circumferentias circuloru, 
qui fiunt in fe&ionibus planorum talium ac 
lupcrficierumiph3ericarum,quoniamtoticirs> 
culifacftunipfisplanisconftituuntur.nemini- 
maquidemcorumparteintcrcirculosipfosin 
tcrccdente.Sedauthordenotauitangulos.qui 
binis lineis redis a centro exeuntibus , ad am* 
bas fuperficies fph£ ricasin fingulisplaniscon 
cluduntur.illi enim anguli fimiles in utriscp cir 
culis portiones intercipiunt . quemadmodum 
cx geometriciselicitur elcmcntis . Multa dein* 
dc paffim occurrunt Intcrpretis errata , tam in 
didione ] quainfententia,quaeaLe<ftorequoj> 
Iibet facile iudicari poflunt ■ quale eft illudi 
„ Nam ccelcftis inquit circumferentiae ratio 
„ inpropria totius tcrrae circulatione capta* 
tur. Ptolemaeus. iTre^iiTrijj TauTtT? /jS/j viHx^rta 
/Va,uBo<vif(V r/j Tr^otr tujj oikuccv TsiJi/AfT^op Aoyj/j.Ili' 
Iiusquidemcceleftiscircumferentiaerationem 
deprchendi pofTefignificat ad proprium ambi 
tumcuius fcilicet ipfa pars eft non ad totius ter 
raecirculationem ficutilnterpresautumat. 
III . IncapitetertiopronomineMeteorofco 
pil ponit organum quod ad obfetuatione um^ braruconftruiturfpcciem uticp ac ftrucfturarri 
jlliusinftrumetiprorfusignorans.nam quu in 
ftrumcntum illud componatur exarmillis mae 
gnis.non umbra per ipfum/ed arcus circuloru 
rnagnoruquiinfphaeracceleftiintelIigunt,de 
prehendi foknt. Rurfus author enumerans u<> 
fus inftrumeti praedicli haec profert uerba ra-ao-n 
Ji iocja tIw Vc /xia-HfxS^ivlui 9;Vi/j, vm ~«.e, r 2uctJ/uVEco/J 
715015 hvnih <%i<t\<r. Duplexfiquidem hisuerbis 
inftrumenti utilitas exprimitur uidelicet quem 
admodu inueniatur fitus lineae meridianac & di 
ftantiajlocoruadeandemlineammeridianaha 
bitudo . A t Interpres duo in unum confundit . 
„ Omnicp , inquit hora meridionalem fitum 
„ habemusdiftantiaedatae.huiuscpdimenfio* 
nem.Quoddenicphuiusfcilicetdiftantiaedatae 
dimeniioncm per hoc inftrumentu habeamus 
falfum eft acprxterdidione PtolemaeiattexiV 
tur,nam dimenfio talis diftantiae ex peragratio 
neprimumdeprehenditurperftadia.autquas 
uoluerisaliasmenfuras ufitatas. 
1 X • iam uero praeteritis paffim multislocis 
fnepte tranflatis morari Iongius in tradu hi^ 
ftorko fuper uacuu eft,quum plericp omnes.u* 
triuscptenorem dicflionis diligeter infpe&uri, 
facile tradudoris conatum iudicare queant. Id 
circo nonnullis adhuc ftricftimpercuffis,uides> 
bimusquantamfnmathematicisufriftebonus 
peritiam habuerit. Eum autem locum noni ca# 
pitis filcntio praeterirenonlibet ubi Ptolemae? 
ushaec habct, iv/xiTatZo/Xuij u>q \iko<> ovTto/j to/j uft» 
7>/j 'icrH/jiopivo/j wv6\',u.aTO/J 2.1 <x tf v\m ra? KaTau7°/j CTrf 
ra irTjxyia xis JtTtiV ^o'J\>ug of UTE^ac* o-aui sacSoii. In* 
„ terpres. Nam facile inquit ut decet fub arqui 
„ nodiali uarianturuenti.prauerea acceffus 
„ iuxta aequinocftialem exutraqj Solisparte 
„ pernitiores funt.Cauffam Ptolemaeus qui> 
dem celeris uentorum mutationis continua di* 
dione fignificat, ifte autem fententiam autho* 
ris intercidit.uentos fcilicet facile fub aeqiiino* 
diali uariarc. 8C praeterea nefcio quos acceffus 
iuxta aequinodtialem cx utraque Solis parte 
pernitiores effedicit,quumauthor nihil de u* 
traq? Solis parte.fed obliquos Solis tranfitus 
exutraqueparteaequinocfifalfscelerforesfieri 
commemoratln eodem capftePtoIemaeus tou* 
VOi/tVo/j 2TaKo'Aou,9o/j kjj- TO fxfy AauaTO 7N§ H/iffliViacr' 
2uowuV£coo- zo-is6Vi/j,tco TiTCLypSjijq (Si-^gyi M^\ niwicri" 
TK7a ml K.a.Ta. tLjj 3eVi/j , corise/j ■ co<? ,u.h 2iia toutTo/j 
«/VJVxsc&ou Aa&<f/j tcuj \m1.HT0iiijSjjlw 2nxs<x<rip.'i /xo 
vo/j oti ttiilap 'd/j yivoiTO TXo-uTf r>/j )<r«/x<Siivop, iXX 
kiroTi\i@ J tio/j W^esejco/j (poUVO/jSjjojjj.t M toiouto/J 
«tth^Ie fjfyj a/j H9j)) TjcWTaVao-i/j aKfiScoV \, ixa.3Kixa.Tl? 
K(ot^)o'/j Ti<r \m<n<i-l f d'/xaj© J iTvyxoWz.Tcl o-u,u£EeHKp 
„ Ta Toa? xok><u<i idncuo-, Interpres agendum 
„ autem inquit.contra fuit. Nam diurna; qui= 
„ dempcragratfonfefdemquepoffibili facile 
„ fuit crcdendum. Aequalitati uero itinerum 
», feu nanigationum, aut quod per Iineam res» j, clam omnino itum fuerit , affentiri minime 
„ decuit ,quum ex his diftantia quaefita non 
„ poffethaberi . fednouiffe fas fuit, q> eadem 
„ latitudo ultra aequinodialem protenderef. 
„ Sedhocipfum excertiorimodo obferuati? 
„ one, fcilicet quorundam fuperioru cogno* 
„ fcereerataequius. Quodcontinuodiligen* 
„ tiffime exploraffet quisfi ex mathematicis 
„ confiderauiffet plane quse in illis regionib. 
accidunt. Praeteribo libenter minutias qua: a 
grammaticoquouisanimaduertipoffunt.&fi 
fententiae etiam Ptolomaicae non plene fadfta* 
ciant.Quod autem ut uerba fonant Interpretis 
aequalitatiitineru, aut quod perlineam reftam 
oinoitumfueritaffentiriminimedecuit.quoni 
am ex hisdiftantia quaefita non potefthaberi, 
hoccertementiauthorisdupliciteraduerfatur- 
Namdiurnaeperagratiois fpacio tanquapoffi 
bilicVuero fuppofito,iteqj aequalitate itineru, 
cV q> per lineam reda itum fuerit coceffis, mox 
quaefitaelicit diftantia, fi prius numeru etiam 
totius peragrationis teneamus.Eo efn numero 
per ftadia diurnae peragrationis multiplicato, 
conflabitur ftadiorumultitudo quae tn tota di* 
ftantia continet .Cuius contrariu fnterpres affe 
rit.f.qjexhisdiftantiaquaefitanonpoffithabe 
ri.Praeterea id quod author tanqj confeques in 
fert,illequaficauffamantecedenteftatuitPtole 
maeusnepedicitsequalitatiquidediurnazpera» 
gratiois credi potuifle.teneri aut perpetuo tam 
in aequalitate quain fituaffentirinon licuiffe, 
atq? idcirco perhaecdiftantiaquaefitam percipi 
nonpotuifle.InterpretisaStuerbacauflamuiV 
denfafferre.curperagrationidiurnaefueritcre 
dendii,aequalitati itineru S>C reditudini non cre 
dendu. Deinde authorismente particulariori 
quada fubtilitate expffurus.uirifte bonus.eo 
prouehiturdementie^utidebisabscpullodicar 
interualloNam quid quaefo aliudin praefentia 
eft,ex mathematicis confiderare accidetia regi* 
onumcjjexobferuationcfuperioru eaipfain^ 
telligere^nifi plus efle dicas ex mathematicis 
cofiderarequaex fuperioru obferuationibus 
intelligere, Atillud multo eftfnfulfius, particu 
larequidpia.f. fuperioi^obferuatione,perge^ 
neralius.putamathematicainfpeclionecxplai 
nare.Nonficnugat Ptolemaeusargutiffimus, 

dicenS.aAX omoTiVo^ r tVVa^rtSE^co/j cpaWo/jillico/J.hoC 

eft ex aliquo manifeftius apparentiu, quae du? 
plici uticp differetia inueniunt, funt em terrena 
alia,aliacceleftiaHaecquideutgnatimdicamus 
funttrafitusfixai^peruerriceshabitantiu, per 
petuacp earu fublimitas aut depreffio.umbrae 
gnomonu,quaeexfupnisetiapendent,6Ycaete« 
ra id genus accidetia .Terrena a 5t funt,ut fimi* 
liumindiuerfis Iocisanimantiii generatio,mp 
res item hominum atcp coIores,6Yalia huiufmo 
di'Horum aute apparentium certius eft , quod 
cx mathematids fiue coeleftibus accipitur,quo 

Piij honfubfiftenteadaltcruconfiJgitPtoIcmarus. 
Aliusfequifcrrorlnterptiscircaharcaucho 

risuerba ai t\ ■ffiiix.osrip H,uti>ou cfcWtpac; \i<rip ocTou, 
■^a Tijh Trjwriw) s7nJ£T,uH/U&/HS,cos 71505 ihjj fxio-H/j-S^l 
ac; S ra? a^HT»!. tKUVNS Aia Tac; £K^07raS K,uf>co/j ouctho- 

„ JiaKovTocVbi IncerpsVigefima naqj dies fccFa 
„ profedioeftcmendacapoftprimGirerutto 
„ ta ad meridie uel ad feptentrione diredta fir, 
„ quumprimuiterobflexionesdierG triginta 
fUerit Authorquidemdupliceinfinuatquan* 
titate itihcris a Lepti magna ad Ga rama. altera 
quidetrigintadierucomputatisaquationudi* 
uertigrjs.alterauerouiginti fi iterrcde fuerit 
admeridiem autfeptentriones.ita uthocfecun 
dum iter poft primu inuentu, decem dierfi fpa* 
cio fitbreuius. At Interprcs uigefima diem fo? 
mniateiTefecundaprofcdione.cVeamemcda» 
ta poft primu itcr, qufi non uigefima fcd uigin 
ti dies pro itinere fecundo habeanf .. ncqj ulla e* 
mendatoisaPtoIemaeo fitmetio,fed fecfidi Iti- 
neris poft primu inueti.exclufis diuer fionibus 
XIIII. IceprohisPco* (,ppceraquat5es. 
lemaiiuerbis.tiaurTio/jtfouvOiUSLt/co/jInterpsdicit 
„ ab ipfoi^ etia obferuatione fuperiorfi. Scili 
cetiteru pro apparetibus gnaliter fignificatis, 
apparetia fugioi^ fuggeres, qufi tn ea apparen 
tiagbusPtolemarusnitifnonfugiorufint, fed 
terreftriGaniantiuformisacqjcolorib.fimiliu. 
XV. Poftharcincapite.xvPtoIemams.W/u/j 
nhh TsiKCW <fn<rip a7rt^* Tjicr faoueVVHQ ir$o<r Ai&ovOTOfi 
SaJVas S7jfaKoo-'i'»S.2iia JilhdT iCKi/xonup KJ TiTc; r 1051= 
£Uco/j cPicU<>£o-ecoS, miosow fjfyl <$) tco Jitcp Ti'oicri/j cojicoco 
faoutvvac; $i y/ tS Ti1a$Tcp.Interpres.Deindedicit 
„ PifamaRhauenadiftareuerfusnotu ftadfjs 
„ feptingentisperparticioneueroCIimacfiSc* 
„ horarum Pifamintertia Rhauenna ueroin 
quartahoradefcribit. N01G lftepro libonoto 
ponic cV hora pro cojiot/co .i. horario artictilo uel 
inrerfticio.NamnecpPifam intertia.neqj Rha 
uennainquartahoradefcribit Marinus.idcm 
longeabfurdiffimfi eflet,easurbeshora icegra 
diftare.fedhancquideminquarto hdrario arti 
culoillamautemintertiofiftere MannGnotat 
Ptolemarus, In eodecap Interpresdicit. Ptole* 
niaisenimThebarumagisorientalis tft quam 
MeroceetquaNilusdeceautduodecimdieru 
profecfcioe.MonftretquarfohancPtolemaide, 
InAegypcoequideduasofFendo,alccraquide 
apudinfulaNilifedquaroccidecalioreftNilo 
no orientalior,altera ucro in Thebaide cV ean* 
demNilooccidetaliorem.haruucraqporienta» 
lior Meroeeft fed nontanto interuallo,fciIicet 
decem aut duodecim dieru.Nam quar apud In- 
fulam Nili cft Meroe oriertalior eft fcxca parte 
uniusgradus.alteraiicroquarinThebaidetcr« 
tiauniusgradusTicut uidcrelicet inadnotatio 
ncntimeroruVerumpraeterhaseft&aliaPco 
IcmaisiAethiopia fub Acgypco, fcilicetinTrd 
elpdyticaitixtafinum ArabicG . Eja uocaf vffo* tefxcxk ? 3npw/j,rioceftPtoIelfiais ferarum.hanc 
quippcProIerhaeus fignificauirdiftantea Me# 
roead exortu decem aut duodccim dieru itine* 
re.quacVuirille parum fui ipfiusmcmorinex 
pofirioneAechiopigfub Aegyptohocnomine 
rediusnominauitPtoIemaidemferaru.Porro 
cVipfenonullauidiexemplariagrarcahocinlo 
couitiata.Namubipriuserat 7rfo7i£^o/i; r Shjco/j 
lecftorquifpia impcritusfecit Buioup, fcilicetele 
mentograrcnrlfaturars aliupedcmcapiti fimi* 
lem faciens .i. cx 5 quod beneftabat % faciens, 
HarcaGtnondixerimexcufandilnterptiscau* 
fa.quippequiance oiaprofpiceredcbuit quali 
fecrederet exeplari.acdemu fibi ipfi conftarct, 
indiuerfislocisrcmeandetracTtanti.fcdutpcr- 
fuadeamusamicisnoftrisplurimoslocosrefar 
ciri oportere.nullo etia integro fubfiftente. 
XVII. IndccimofepcioubiPtoleinarusharc 
habet itgi) otx\i/j Ta o-i/xvl&.cc, tf th? Wmiic; 'i./x-rro\iop 

fx\t fxovop t8 (Uapjcocr owpcoTKjiou iTutikcotciSo/j UTnXUToi; 

Tidi/Mwop. bCft\a \\gi/\ t5 'ivJ'2 ■moTafj.v, iacobusin* 
quit.Simylla etia lndorum emporiu tradit non 
folumagisoccidetaleefleqLiaCumareumpro 
montorifl.ubiquarfoinuenief hocpromonto» 
riu quod ipe Cumareu uocaiCquod tn in India 
interna Maleonappellat.cui deindepauci»' in^ 
tencdisfuccedGtSimylIa,adeononconftatIn 
terpresfibiipfi.IndcubiauihorBJcwwKco^i.cuj di 
cit,id cft pano uicu , homo ille Panocome intcr 
pretaf, duo uerba in unu ruditer confercs, pro 
altero,fignificati6is ufitatiffimg nihil Iatini rcd 
dens.PorroindefcriptioneAethiopiaefubAe 
gypto idem locus ab eo dicif Pano uilla feitm^ 
ciisuocabwlis.tamincircflfpediiseftbonusil* 
leuir,utnefibiipfiquidecofi:ct.Rurfiimquafi 
infinehuiuscapitis.Emporiueireaiunt.Toni 
cidid u ubi Ptolemaeus dixit i/xTroyop tvou t w? 
7.ifjxjjopvni. AethiopiaaGtfubAegyptoToni 
emporiu ab eo dicif, ficut cV in quoda grxco Ie 
gi towkk sM7ro5' /J.Conftatiusquidenomencla# 
tura feruat,fed utrobicp mcdofam-Quod uticp 
pcrfenfifTet Interps fi gramaticam grarca fatis 
tenuiflet,quippequiinhuiufcemodiintcrpre# 
tationibusperueibumKoAfrcw aut dcriuamcta 
fuafacftisnonfubduntarticulG.ita inpracfcnti 
etiamloco naAs^aw/o/j i vm/dicitur. 
XX- Deindeincap.xx. PtoIemar-aitJtjWTJfci 
■S 1 S7r)'7rfcf o/j ocut» 2iia 7N<| kop ucpjc; tJ/c; o^scocj.ubi Inter 
„ pres.CadatqjinquitpIanu eiufdeutoculus 
„ fuprauerticeillifit.HicucrticepIani fomnt 
at authore uertice oculi dicete.Tam alicnus igi 
tureftamentePtoIemeiquadiftatocuIusapIa 
no.quippe fi uerticc plani cxtra ipm planu acci 
pitinterps,in eoqjuerticcoculu ftatuitimpofli 
bile eft reda pro plano ipfo apparcre.Si aute in 
plano ipo accipit uertice,qua*rcndG cft.cur ma 
gis hoc q; illud pun<fiG,uertex dici debea t.Scga 
turimediate Ptolemari didio ouk t7ri^wS«/V<ji & 01 
7^a^H?i0i AiK^Tiiu %§eidi<rip t« &c§u*s ■3j6a«. Inter^ prcs.Hocparallelisnihilomfnusnoncontingft 

proptcreleuarionepolifeprcnrrionalis. Q> p a 

rallelinonpraebeanrphanrafia recftaRj.non eft 

proptcrclcu3rioncpoliboreaiis,fed,ppterab* 

ceHumciufdepoliapIanisparallcloRs.Nama: 

fioculus,fuba?quinocftialifhtuaf,ubineuter 

polorf[fuprahori^onteeIeitat,nuIlustamepa= 

ralleloruapparentiamredaclineat-facier. 

XX! 111, Incap.xxifti. Prolemaeus i^oa-a<?/xo 

troutyb ccutx nowovo av/xix{§op \\M ojfJo/a. Intcrpscui 

„ rcgulainquit,coa:cjualemacrecT:aitaadapte 

mus.NoncosqualeintelligitPtoIcmaeusregu 

lam.quilultrahncam E. F.porrigidcbear.fed 

comcnfurata hocefti)'fdeaut arqualibusdiftfn 

Olapjrticuiis.PaulopoftPtolemarus. W) yivi&v 

ii s h TOfdTup A 2. oio/j ksip h £ ^ sufjfa 5 A a f. i B . In-> 

„ tcrpscYdiufdaf inquir.linea E.G.inrngin« 

„ ta etquatuor talcs parresqualiii eft G F cen 

„ riicYrringintauna cVtertiaac.xrj.Quomo? 

doboneuirlinea E G qua Ptolemxusuocat 

t ninpartcsalcsdiuidipoteftquasn^n^ufini* 

taeftadpundu G,fedcxipfispartfbustrigfn* 

taquatuor finem altcru eft adeptura C Profeclo 

nonex fpfa imca akrinfccus indcfinita partes 

quaerunf rrigintaquatuor,fedexparticuhs \i* 

nea.G.F.fuppofitisdefinftioIinea: E Ginue» 

ftigaf. Paucisdemuintericiftisauthorhxcha* 

bet ■trzpe, /jS^i 2ui to\h ? ,«.1«»!» oe«c5,s| uyot/up %as«f 

/xxtu/i auxayfxhjup lcp' tKsVcaa ? k /VxJ2>o'vtt<; liuj aii 

TOS k £ T ,a£0-N ( a£j>iv<s ^a/x/xK? A/asao-//j Ttoo-c^co/j 2Jas« 

jj-orTO/j £7r; tS 2ja TNS poJVa<| -^a^HA* T3-£VT\ , o,ao/'u/j, 

2iia t ETT/TSTajTo/j V-yy/sa Ao'70/J T» /xiy'isv K\i>CVd Trjoo- 

au7°i viy^/j T,'iAixai/Ta<5 onTO il)j 2ic'ita 2u£K6a;\o'vTU £(}) wa 

toJcc t5 k. V$\ fiuj 3n/\ Tnjicps^-jac; sfo/OW/ tol a-H/xfa. 

2sj w/j j7ri^,61j-yvauoo: 2Wo-<| c«f t h tou? tc* ]j'iTH|<j.o'p/a r 

(o^w/j Aias/i'/j.a7a,7§/c'goVTa^ ,u.£o-H,u&0/i'O'j'<5.!nterpreS, 

„ Circalongitudineueroinqt.quxexutraqj 

„ partecentri fpaciafexhoraruconrincbit, fu 

„ mentesdiftantiaquseftin K. E.hneamenV 

„ dionali quatuor fecftionu feu partiu fn paral 

„ lcIoperRhodiiperquinq;diuifam,qui5ma 

„ ximuscircuIusfftfereEpftetartusadipm.ac 

„ tahudecemcVodto fecfhoesabutracgparte 

„ centri fignatesinH.K.Lcircufcrentiahabe 

„ bfmtispundaperqueducendierutmeridfa 

„ niaccntroG.quor^quihbetab alterodifta 

bit partc unius horx.Centri dfcit Interpres.ubi 

Ptolomeus haber elementu h terarura? grecae k- 

dcbuit crgo dicere ex utraque parte puncfti k. 

Cauffam erroris hanc fuiffe no dubitauerim,q> 

iuxta brcuiatione gr3ecani'c«m,nomen ccntri 

fic fcribitur k- per unicum fcihcct k uirgula dc 

xtrorfumexporrecfta,quaIcm cYipfeuidfcha»* 

racftercmcentriinnonullisexemplaribusgrae^ 

cis,uitio lecftorum corruptis.Centrum quippe 

punduhieftunfcfi.quodnullaplanidiltincftfo 

nemfacerepoteft,fnlineaaurefacereporcft,ff* 

<urcVlincabiparrfturplaniciem : ctplanicfecor 

pxisdiffecacur.Vbiauteperplexatraducticiha bet,quatuorfecftionii fcu partiumin paratlefe) 
perRhoduperquincpdiuifam,raIfsfermefen« 
tentfaexprimenda fuitquatuorpartiu fiuefpa 
ciorum quae fnparallelo per Rhodum qufnqj 
partibussequfparantur. Defndeirerum prifti* 
no haefitat errore.uocabulum centrf pro ele? 
rnentOKponensquoduticpuitiumdecIinafret, 
fi mftinctu mathematico noncharacfterem fal- 
lacem.fed authoris mentem animaduertiffet. 
Inferiusdenfqj figuratione iam expedita, ine* 
ptiam fuam detcgitlnrcrpres, paruo quidem 
momento.fedquodauertitLecftoremarnente 

Ptolemxi,flcdicent!S. vyj^ ^ao-n/xfao-otxiS* tovo- 
ae/Suoug a.7ro q5\ KaTa To/i'ia-H(xft>ivop to/xhc, •5Toioi/jj.£= 
voi iWj acj^/a/. acp* ii/j ngi) T oucj 7§a^H?iou<r £f ssou -yja 
„ <fsp. Interprcs.numerosqueinqui't,infp(is 
„ figillatimnotabimusexordiumab aequino 
„ ctiali fumcntes. In his itaque numeris in 
„ regulapofitispoterimusducere parallelos. 
„ Qtiisquxfointelligetquopacfto inhisnu^ 
mcrisln regula pofitisducerepofTimusparab 
lclos C Gj.ium paralleli ipfi in tabula non in re* 
gula ne dicam numerfs quos ipfa gcftat,dcfcn> 
biintelligantur.Recftediccndurnerat.a qui* 
busaut fecundumquosducerelicebitparalle^ 
los. Pauloinferius Ptolemaeus iWj ii'ouo-0-./j \<$ 
„ fKasou vsomTo/xi&a o-H/xiiwo-ip. Interpres. Vtn» 
„ ufcp fpacium in loco captabimus . Sed hunc 
„ hominfsdefetftu facileeftcuiuisufdcrecon 
„ ftrcntitraduclionemad lircramauthoriscV 
„ *item longe facilius ii pneterea didicft quo 
„ pacftoffxarumnoratin fphxra folfda fifride 
beanr. Profnde famcurfus feftfnandus eft ad 
eumlocumpaulofnfcrforem^ubi Pto!cma?us 
alterumhabftabilfs in planodcfcribenda! mw 
dum adgredions, ita dicit ttimto/j fjS^j otsjot» 
sjoo-ou tho- e^>i/\iVe<b(| Tizp n Tsa^CfisH/Xuji «ukAco/j v^ 
tou 2ua ()3\ <fH/xou\io/xiijHo' to/xHo 1 HgjA tou HEVTfOU T*f 
crcjiaccjai? oi^S ov 7T§os to/j /x'.<rop tou /xhx.ovo' /xia-H/x&ti - 
VO/u ErriTrt^ou, V0£/'cdco ixi-yii®^ wjhK©-', HoC III > 

„ terpresita uertit. Primoautepropterquan» 
„ titateminclinationis cfrculorum parallck» 
„ rumcVangtilirecftinotatae fecftionisaccen? 
„ trifphaeraead mcridianum quimediuspla*> 
„ namlongitudinemdiuidft, conftituarurma 
„ ximuscirculus, Aurhor quideminclinario 
nem figniticatparalIe!orucirculorum,cV plani 
cuiufdam ducfti,per centru fphe rae ac fncifione 
paralleh^&meridiani^bipariitodiufdcntiuter^ 
ramcognita.planiinqua rccftiaddfcftu me ridia 
num.Atifteangulurecftumnotaraefecftionisac 
cenrri fphaerae ad meridianum fomniat,nulIam 
planimenrionefacfens.fedangulidequoPro? 
lcmaeus penitus nil dfcft, quafi uero duo pun* 
<fla fcflicctipfa fccftfo notata cVcentrum fpharo 
rpeangulumalfqucmcontfneant. Nihilhocin? 
tcrprctamento infulfius . ludicabit quifquis 
Gcomctria? gnarus cft , fi mcntem Authoris 
rite pcrfpiciat . Paulo inferius Ptolo 

P iirj maei ucrba i(gj) ytvie&a 2Via t» tfuyisou kukAou jstt« 
Ai/J Hjxix.iiKhio/1 o<>3op tr$o$ 'fatt 7-i & t & • Ita inter 
„ pretatur.Ducaturcpper E maximum circu 
M luiterufemicirculus redus.ad AE.C.qui 
fir.B.E.D. per Edicitmaximucirculumquu 
E fitnorafolu nonmaximuscircuIus.Hic er* 
rorlnterprctisquofdaminduxit, utfcriberent 
in fuisexemplaribus.Ducaturcp. A. B.C. D. 
maximu circulum iteru femicirculus cVc. quan 
qua ne illud quidem authoris mente expnmat. 
Sed rcdius ita, cV fcnbat per E.maximi circuli 
iteru femicirculus . Inferius alteru modum de# 
fcriptionis in plano expofiturus author haec 
profert. 2ukcjs'ic9co uTcthtk; th t %, lu^cfa £ic; Ta§ iv? 
vtv&KovTa tS mcL^THM-offa /j.oi^o.% . ubi Interpres di 
„ uidaturcpinquit quaedam aequalisE. F.re* 
„ daeadnonaginta quartam graduu partem. 
Dicendumerataptius innonaginta quadran* 
tis partes feu gradus . Paucis deinde interiedis 
Ptolemaeus Vsoa ygj] £ /t$j 3 2sjou ^a^Ko-EToa 2ua 
cuh'vk§H9M /J.ETafu V^isa tS zo-Aot 1 ^ T^oci&HA©"', tf 7% 
^ 2\iou •yga.QHo-iToU^o acpoji^coij 1° votio/j OTijac;. Inter* 
„ preseritH.quidem,inquit,circulusperSy« 
„ enemfermeinmediohabitabihs terrae loca 
„ tus F uero parallelus erit Auftralem plagam 
„ habitabilis terminans, Notas fcilicet,inepte 
appellatcirculos.quuma Ptolemato fignificen 
tur nota?,per quascirculiipfi funt fcribendi.il* 
luddeniq? incuriam tradudoris manifeftat q» 
poftpancaqua:daafferr,Defcribemusinquit. 
Q.cV K.cV R,atqj O.cV H.cVP. atqj M cV-G, 
cV N.circumferentfas.fciricet ternisnotis fin* 
gulas atcp continuas circumferentias repraefen 
tantibus,totfuperuacuoacinfcitecopuIatiUas 
inferens.quafi fingulae notae fingulas repraefen 
tent circumferentias.Non fic Ptolemaeus, fed 
more mathematicoru opumo to? tt x. <j HS^ i fl ° 
nalfji\v -jkjiQajliour y%oi-i-o/uxx . Deinde Interpre* 
„ tishaecleguntuerba.Sieniminquic,hicpro 
„ ducamus.s.cV v.redamquemadmodumin 
„ prioripidura H cV v circumferentiamino» 
,, remrationehabebitad Fs.tV k vqua opor» 
„ teat in praffenti figura cum comprehefa hic 
„ fitpertotam H.T.quodinarquinodialipa 
., riter accidit G.M.fi uero hac coarqualem fa 
ciemusad K.F.latitudinisfpaciutum F.s.cV 
k v maiorcseoruquacoarquationesad F K. 
uelut. H T.Siaut F s £V k v feruemuscoaee 
quales H cVminoreritad K F.quacoaequa 
tiouelutHTQuaportentofafithaecinter 
prmtiolicebituideremuerbisPtolemaeiquan 
quaexemplariagraecaquotquotuidi^hocinlo 
co uitiata funt, attamen in medium a ffcrantur» 
icwffi kkvtcxuSoc ^iocyano/tcc nhh c co u £u££iac»,coo' 
i-nir l^OTLfiS ^k/ulocToci. h n. 6 co 7%/cf tp cfoc lAct-iJova 2w« 
TioVoti ot-oiho-c] Ao'y>/j 71501 Tas X. 0* H9M «uf ■njocnwoVF'; 
V tocuIh th Kala-^ac])!; Ao^S- 015 ViAh7?fo KauoAicjj tns 6 t 

VOOU/JUVHS ({Jl T^V.lo-K/^SpiVOV-ECWle TOulKV CTU/a/XEjoV E70I 

ho-rju/Of/ Th k ^ T wA«t»S AiasocVcJ.oU ^ cr KJ k u /u.ti^.oiia' tVoVT? T TTJOS TK ?. II 0*UMMsl'WJJ OJCJXr^ l^ ii 3 T.Vctm 
TaS?. cr K/ K V tkcjco^OC* TH ? K. crUJ-ijji.£^»S H 6 co lAcx-fJcoJU 
Vs<W •? 7150's Tiw k ^•cj-ujj./j.Vtj'» Ka8a-^ HJ 7NS 9 v-9 t. In 
terps- avT/r o-ujjc/jl£|« dicitcoarquale, quulonge 
aliudfit ov/)./xtl°op,hoc eft comenfik,cVcoa:cjle 
ficuccVfuperiusnoracueft.Cgteruidaccidens 
dequohicagiturinaequinodtialsetiaapparere 
autumat,quutameninpra:fentiai^,dequatuor 
tantu Circulis fiat mentio, tribus.f. parallelis, 
quoR»duoquidehabitabiIemdefiniut,cVmedi 
usquiper Syeneducitur acdeipfomcridiano, 
quefignificacredapcrmediucabulaedeorfum 
prodiens,namha;cuerba voou,u11u'ks v^A rp)on/x^i 
vojj perpera intcrieda funt abineptoquopiam 
librario , ueru uix ullo tn loco uenia iuftior eft 
quainpraefenti.quandocVauthorisipfiusuer 
ba circumcifa funt.ac expofitioneegent haud 
uulgari. Hicequidem fit comparatio duorum 
modorudefcribcndihabitabilem in plano.prae 
ferturcp pofterior priori,quonia in eo comen* 
fibilitaspropeperoiaferuatur.Nonauteficin 
priore.Qiiaderelatiusincomentarfjsnfisgeo 
graphicis fcriptum eft. QuiT itaq; prior modus 
multorudiorfitpofteriore,n6poffurnusnon 
mirari,eos,quiincertaui5ingrediunf,tantosqj 
fumptus.tmcp ftudiu impendut, ut ob grauita* 
tem fua quaaliaspraeferut ab impitisexiftime 
tur fufhi ac eruditiffimi geographi.uulgus (i q» 
dem iners quantitatem operis fpedat, qualita* 
tem uero aC modu n5 fpedat, illis ego nuc affir 
mo prioredefcriptois moduadeo abfonu effe, 
ut arquinodialisportiOjiufto maior fit fex cV 
uiginti feregradib, Parallelus aut qui per Thy 
lem fcribit.iufto maiortriginta gradibus. que 
admodS uiderelicetpericulu facientibus. Ego 
quide haecita effecertu habco per demonftrati 
onesgeometricas,aliusautcquicunqjexperia 
turcircino fuo ficuticVipfefeci,poftdemon* 
ftrationesquauiscertiffimas.Hocinc5ueniens 
quantu fitintelliget quifquis fingulos gradus 
circuli magni quingentis adaptare ftadfjs fate# 
bitur Ptolemato id affeuerante. Sed ne amplius 
digrediamur quu haec alibiabunde explanata 
fintredire tempus monet ad ceptumnegociu. 
Claudens igitur caput illud Ptolemarus ait tovV 
Ttojj cft^ouTloc; ixovTHp ■7i%61i/j.fliop ^O t/xoiyt KavTauf 
3aH9M ^ctvla^ii T> SeAtjbjj &■ iTUTVomr&op t» yii* 
eov©" 1 Rj foccavoc;. TKpmojj cftojjico? oc,u.cpc)TSpa<5 TaS /xl 
3o'(Touc5 KaTaTtTa-yJ-iSjJacj Vve kejj twij £7r/ tJuj TiJoJcicJpoTt 
pow oiutwij b;7f pascoVK? K.aTtv£^8Ho-o/jiVco/j. Interpres- 
„ Hisautinquit.fichabitismagis cVhictenen 
,, du eft, quod fit aequius qdqj fcriofius, qua 
„ idquoddebiIius,faciliusqjutra:cptnformg 
„ feruadaefuntob ea quae faciliusinoperead 
ducunf.AuthorquidePtolcmae.binaepitheta 
contraria£prfjffimeobferuat,meliu$.f,contra 
deterius fcV laboriofius c5tra facilius-At Interps 
aequius^pmeliori pofitu opponitdebiliori,^d 
$ peiori uir ille fuggeffit, Iteqj feriofiusinepte nrolaboriofiori dixit.Porro PtolemaeusairM 
basfeTuandumeffecenfetuias nonob ea quar. 
fidlius inopere adducuntur, ficuti Interpres 
pcrplcxe uertit, fed propter eos opificesqui ad 
faciliorem eorum propenfi funt ♦ 

ANNOTATIONVM IN 
erroreslibriprimi Pinis. 
I ta qj primo libro hadtenuspercurfo moxin 
prxfatione fequentis uoluminis haec Interpre* 
tis uerba leguntur, Deinde inquit, Africam ex 
ponemusipfametiaab Afia feparantes poft 
maria quatexcipiuntura Praffopromonto 
rio Aethiopii ufqj ad finii Arabicum,Ifthmo 
qui a ciuitatc Hcroum quae in interiori finu 
fita eft ad n oftru mare fe ingerens Aegyptu 
abArabialudacaqjdifterminat.Conftatfi' 
num Arabicu,marirubro,acca:terisdeindepe 
lagiseffecontinuu,hincqjaduerfusmaremedi 
terraneumporrigi,breuiquodamcerrenofpa* 
cio intcriacente.qd Ptolemaeus uocat. Ifthmu . 
Scd ab hoc Ifthmo non excipiunt maria.quae a 
Praffo promontorio Aethiopu funt,ufqjad (i* 
nuniArabicum.ficutiuerbalncerprecisfignifi 
cant , id cft finus Barbaricus, ac mare rubrum, 
quu inter hsc maria dC Ifthmu memoratum, to 
tus iacet finus ArabicusQj fi forte cafum abfa 
tiiiulfthmo conftruereuelis, participio fepara 
tes.quauts ne hoc quide ordine fenfus ficperfe 
dus.quumitellectusaliquidexpeclet.quoex» 
cipianturharc maria.Iamlnterpres Africamab 
Afiafeparatpermariadi<fla,cVIfthmu,finuA= 
rabicointotupraetermiffo,quodlongeabau* 
thoris menteabeft,quippe qui Libyam ab Afia 
fccernit.poft maria quse iuxta Praffum promo 
toriu funt.ufqj finii Arabicum.ipfo finu Ara# 
bico.ac Ifthmo, qui ab eius feceffu iuxtaHerou 
ciuitate,ad noftru mare permeat. Hxc manife* 
fta funt adeo,ut no fit opus inferere uerba Pto 
lemaei . Hinc ergo a d pa rticulares pro uincia ru 
expofitionesdefcendemusPauIopoftiniciurn 
Albionis Infulae B ritanicx eft apud Pcolemaeu 
nAuTa V/^uo-ii; pro quo Interpres dixit . Clocais 
jEftus.duphciter peccans.tum q> praepofitioem 
graecam ii? nomini kAcot* adnedit.quafi Ptole 
mauisdixerit kAootoceis ^iio-ig.tumqjaeftumpro 
xftuariofuppofuit,multodifferentibushisuo 
cabulis. Aeftusquippe feruefcentia mariseft, 
quafitatftuariu ; quafiftagnuquoddamaricon 
tinuu.quodgreci ei^uo-i/j uocant.i.affufionem, 
Hoc fcmel notaffc fatis fuerit, quanqua tradu* 
clor faepe pcccet oia corrupens ajftuari'0152 nof 
mina,quaefuntinhac Infula Albionis,Lena, 
Ituna,Moricamba,Belifarna,Seteia,Vexala,Ia 
mefa.tociftenoiadeprauat.touesqjproaeftua* 
rioaeftuinfcitefuggcrit.NonaliterpauIopoft 
primu aeftuariii quod dicit Clota inuertit Pto# 
lemaci uerba rayt^ov/ji h wm o§k«s aK§a. Hoccft 
Tarneduquod&orcasproniontoriu^Hicefn IncerpresdixitTarnedumccVOrcaspromoTh 
toriu, fcilicetexnoiepromontorrj cV articulo 
unu conficiensnome.quafi uero Ptolemgus di 
xerit TOfithvfiM £\ o^Kas ob^a.Que ucrbaduo po 
tius qu3 unum promontoriu folum fignifiCJt. 
Rurfus in noic alrerius cuiufda promotorrj ab 
errac,quod.f.eftpoftremuinde(criprioneIace« 
ris meridiani.id em uocat Nucantium promon 
toriu.quodre<ftiusnuncupaturCanrium,Can 
trjs etia populis iuxta ipfum Regencibus,&: in« 
feriusmox antequa gentes Infulaeaggredicur 
Uocat Nouantu idem promoncoriu.ubi & grae 
cahabent votio/j 8<! alia anain-iov, adeo uariaacin 
conftans eft nominuadnocacio.Iam uero popu 
los defcribens Damnonios fiftit in partibus In 
fuIaepeneborealiffimis,fubNouantis.f.quio= 
mniuborealiffirni funcac fubSelgonisoblicus 
utiqjfedudiiftatuiffeDamnoniupromotoriu 
inauftraliffimislnuilaeparcibus.undepopulis 
iutcdegetibusDamnonnsnomeeft, oiminco 
hriiauftraliffimis.quemadmoduSCipfcmetJn 
feriusexponit.pauloantequalnfulasAlbioni 
circuiacentes aggreditur. f cire debuit homo fo 
mniculofus.DamniosquidemoimpraeterNo 
uantasacSelgortaseffeborealiffimos,Damno 
niosaute omniu fimplicicerauftraliores.canco 
eosfeparanceinceruallo.quacoIacobusAnge- 
lus ab idoneo alienus eft inrerprece.Nect; ei ue« 
niaquifpiadederit,q)cVgraecahocinlococor* 
ruptafunt.Nafiexeplariaemedarenopotuit, 
neqj interpretariquidedebuit.Siuero emedan 
difaculcaseifuic,fedperfeciir3,imopotiusin* 
diIigcnccmrecognicione,faxaucaiunc, cranfi* 
lfjc.iammodononignofcidcberpeccatu fedcV 
omninddamnari.quando 8t"authorcm Iardit, 
cVledtoribus falfam infinuat traduciione, fed 
uidearriusgraeca,Selgonispopulisaceorumci 
uitatibusiamdefcriptis fequitur toutu/j <Ai -71500; 
JivaToAao- 2\oi/j.Vioi pfy) a^KTiKUT-Spi VJ 013- zto'Ac;o-. Ci 
uitatibusqj expofitis mox fcquitur yaftwo! M 

JiPKTIROOTffioi. WTOjPlwOI efti /JLEO"H,U.Sj>IVCOTi5£>3l C/V OlS TSO 

AasDuabusfubnotatisciuitatibusfcquitur.Me 
TacAc touo- 2.a,uvov'/'oua- 71505 avaToAaS n§tM toc Ao/7rx, 
uidescVhicinconftantia.ubipro Damnfjs Da 
mnonn fupponutur. Eft praecerea aliud hoc in 
Iocouitiumquodextcmploapparetficfuitatu 
nominibus ac numeris omiffis filum hiftoriae 
continuii faciamusrepetitisctiam Sclgonisad 
huncmodum iia^0U(5o-fA-)00V0U.T0VT&)^ Ji 71505 <xva# 
toAa§ ^i/j-vioi flSft) tyn.TiAuiTt^oi-yxiPlwoi Ji o^ktikojts 
toi unaPlwo! Ji fxvrnfjjt^vaT^oi- hic nempe difiun 
guntur Damnfj cV Gadenitanquamindiuer^ 
fo fitupofiti.&tame utriqj feptcntrionaliores 
fignificantur. Alteros ergo aut Gadenos aut 
Otadenosfur3uaciioadnotatoseffeoportet,ne 
uel duplices ftnt borealiores uel auftraliores 
duplices,coniundionegra?ca Si idpoftulante. 
Exemplar afit latinum Iacobi nec Gadcnos ha 
bet necj Otadenos,fedciuitatesoes quaefunt a Colania ad B rcmcniu a dfcribit Damnfjs nul 
lamenrioncfactaOtadcnor^acGadenoru.o? 
miffiscp ciiiitatib.tribus^Lindo.uicftoria.ctCu 
ria.DcindeBrigantibiisexpofitisPtoIema-us 
dicit T^ifiup s iwncpof ioq hoc c legio fexta uicftrix- 
qtiu a duccNiccphoro non auidona noiari de 
buerir.Et infenus AErico/j.K.viiiHcpopioi?, id eft Iegio 
uigefima Niccphorica, hic Iacobushabet ne? 
I cio quid tale Diua cV Ieuia uictrix , 
HISPANIA. 
lamuero Hifpania Bcticamingreffusmon 
temeius Tenarianum appellat.quem Maria* 
numuocarcdebuit,Ptolema?odiccntco'^(^oM 
mo^etcw -ras Boarmiii to'ti /xaycu/o/i interie<ft.isc|3 nu' 
meris ngy) tf KaAx/^o/j'i^i7raA:x. Homo iftece* 
cutiensconiuncftionem n nominimontisim? 
perite adnexuit. 

LVSITANIA. 
Ned^Lufitaniaabeiuspeccatoimmuniseft. 
Nam ubi Ptolemaeus dicit de Doria fluuio a5 
Ji "7150(5 tu ■mi^a.Ti ths AHcrrrcwia? t2 Br0Ta,u.S /j.(f& / ' 
ideftparsautefluurjiuxtaterminuLufitaniar. 
Hoc lacobus fic inuertit . Pars uero Lufitani^e 
quae fine habet in ipfo fluuio gradus tenet $ 5. 
41 %y TotumquidemLufitaniaelatusfepten 
trionalc,finehabetinipfofluuio,quarec¥tot5 
illudlatustenetgradushicadnotatos.quodcft 
incoueniens.uidelicettantulongitudinisfpact 
um ad indiuiduu quodamodo fitu conftringe* 
re.CorrupitdcindeLufitanoruciuitatumno* 
men,qux efh uocatur Scalabifcus ab eo nomia 
tur Scalabis CoIonia,AIiauero Cappafa Lufi 
lanorjzultimapenitusnonapparet.fedfacilius 
id codonamus . Porro in Callaicis Lucenfibus 
dicit Lapauacoi^ promotorium , cjjqhie id qui 
de Ptolemaeo rn deat,dicenti AairocTia Kup» okjo/j. 
hoceftLapatiaCorypromontorium.SedhacC 
tanqj leuia pcurrimus,acnumerosintotu prae* 
tcrmittimus,c|uis teplo Vencris cjd in extrcma 
Pyrene eft ad pelagus baliaricu adfcribat longi 
tudinc graduu 2j quu fitum fitin gradib. ?o 5. 
Nolo equidem culpa quaelibrarfj efle potuit in 
Iacobu quauisfegnem Interprete detorquere. 
Sedquuhunceundemnume^inferiusrepetat 
ante dcfcriptione montiu. dicit em poft hanc di 
dum Vencristemplu »5.4?^. fufpicarilicetin 
curiarjpriaiduitiu eueniffe.ltacjj hisnumeris 
ducibustcmpluVenerisinGallia Narbonen* 
fem tranffert ad os prope Rhodani orientale. II 
lud uero ndiculu eft q> pro ciuitate qux Alonas 
uocat Alonae fl uufj oftia fupponitquu in gras 
cofit aAuvoi/ubinulIa apparetterminatiogcni 
tiui. Iam uero ex motibus unus eft qui apud o * 
mnes Grgcoi^ uetuftiflimosCodicesuocatur 
HyP&Gtfa isautalacobo fcribit Dubeda.fabla 
to capitenois quafi fueritarticulus ipi proprio 
nomini propofitus.uidebimus & alia homis er 
r ata ad montes fpecftantia . fi prius Pyrengis fu^ 
peratisadGalliaAquitanicadefcenderimus- ' GALLIA AQVITANICA. 
Nempeineiusdefinitioehatc,pfertInterps, 
„ Orientaleaut inqt Iatus Lugdunefi conifrgi 
„ tur iuxta Ligire flutiiu ufcp ad eius origine, 
„ cuiusfitushctgradus «o^.4:.cVparti Nar 
„ boncf. ufqrijineiuxta Pyrene.cuiusgradus 
„ funt/$>.4^J. Mcridionalcuero latus partt 
„ PyrenescoiuncfiucftcVparti Narboncnfis. 
„ Narbonefi quidea capiteLigiris fluufj ufqj 
„ ad dicftii finem iuxta Pyrenem.Pyrene uero 
„ iuxtapartequarindeadlaffumpromonto* 
riu tendif. Videnquaefo ut cofundit duo haec 
lateraCPars orientalis lateris cft a capite Ligiris 
fluufj.adfitugradus habenteutipfcponit jo. 
44Z. id eftad diuertigiu Cemmenoru montiu 
a Pyrenaeo.hunceundelimitemcoem Aquita» 
niaecVNarbonenfi.meridianoquoqjIateriAi» 
quitaniaeadfcribit. Nonaliter meridianu SYoc 
cidentaleconfunditlatera. NammeridianQla* 
tus ait effe coniuncftu Pyrene , iuxta parte qux 
indefcilicetadicfto termio eftadlaffum,utipfe 
uocatpromontoriu.AtharcparsPyrenescur* 
uaturamhabetaduerfusTarraconefem.unde 
Pyrene pala ad feptetriones fle&it. Itaqj Aqui 
tania a meridie definif parte Pyrenes,qua: a di* 
clo termino ad caput Ligiris relato,eft tifqj ad 
curuaturam eius.reliqua uero portio ad Oeaf» 
fumrjmontoriudefines^occidetaliAquitaniac 
termino debet .hxcnemine latebunt .quatuor 
infignes notas in Pyrenc ip fa aiaduertente.ui? 
delicetOeaffum.prnontoriuadocceanu Aqut 
tanicu.curuaturaadTarraconefem.diuertigiV 
um Cemmenoiji montiu , ac Templu Vencris 
ad mare Gallicu.uerum neuidcamur ex copo* 
fito oem culpa in hunc hoiem cotorquere,fi no 
oem huius erroris caufam detexerimus uidere 
ogaepreciu eft graecot^ cjcp neghgentia.ne dica 
Ptolemaicg doclring corruptela,na qin oibus 
pene graecis exemplaribus de hac definitione 
leguntur,hsec funt. » <& avaTOAiKH zsKfo%a,o-uuipifott 
•ni$ Aou^iToauKcria^ /xif\ KccTa r>p Xiyet^a. I^ii p.i)gi "W^ 
K£$a7lHi? ocutS.hi; ^Vic5 £7r£'x<| /xo\a$ K-ixt.v^ tn<5 vap« 
BcoVKo-Vacj fxife /xtyi t* -71501? m ■ssvfnvno- ■urfyaroi;- ou 
H dlcfil} im-xi <"- ''r a ? '8 M 1 " s - K <& V-to-H/ASflVH zjAcSI/ijo:, 
trum-nfott ■mt>nir'>ii>cu)Hq m^"! Wj ™5 va^BcoVKo-ias-TW fXfX 
liaf euVKcria avf THc? KEcpaAH? tS Ai^cfc;©^ tsotO/jX , /xi* 

Vjl T» ElfHjUSU/a -71505 TCO 7JV(J(!u)ll TW OPtj 3T£p&T0l5-a7f J^ 
2i.u'cr/xco/) TiTTS 7JU5CUIK KaTa TO VT£U^£/J /J.10®^ £7T/ '5 

'oiacuco «kijuthjio/i . Qiiae fic ad literam fere tradu» 
cunturOrientaleautelatusconiuncftueftLug 
dunenfis parti apud Ligurem ufqj caputeius 
fitumhabensingradibusto.45.cVpartiNari» 
bonenfisufqj adterminu inPyreneocuiusfiV 
tushabetgradus 19.45^ Meridianum uerola 
tusconiudumeftparti Pyrenes ac Narbonen 
fis.Narbonenfi qde a capite Lignisfluufj ufcp 
diclumin Pyrengo montetermin5,aboccafu 
autem Pyrenaeofecudumpartemquae hinceft 
ad ocaffumpromontoriu.Haeca lacobi inter*' prctamento haud tnultum diflbnant, tnfi q> ad 
finehuiuslocinullais.termini occidentalis fa 
cit mcntione, an quianccp in exepl ari fuo erat- 
ancjp&ipfeuacillabundusinconftantiadcfini 
tioms uel non intdlexit, uel inconfulto demu* 
tauit.Deindequuinhacprouincia Aquicani* 
cafintBiturigespopulidupIices,hiquidemui 
bifciilIiauteCubi,utricpapudIacoburndicun 
(Uigdunifis) tur Bitunges Eubifcijn Lugdo 
nenfi fichabetpaulo poitinuium- Biducenfiu 
Argenuae fl utin oftia ig . yo z. Qiium inter Ti 
Cum&Olmamfluuiosnonfitaltusinuetuftis 
«xeplaribus. fed dicat nobis Interpres ubi nam 
fitcaputSequanarfluuijcelebratiquandoqai* 
dcm mcdium eius eft in gradibus 34,473, nam 
cius uerba hxc funt.Orientalis lateris pars Bel 
gisconiungituriuxtaScquana fluuium cuius 
medium gradus habet^.^^.Prxterea lineae 
retta: quae ab ipfo prodit ufqj in finem,cuius fi* 
tuszyk^jJ.hocmediumacqualiterpropediftat 
ab Occeano Britannico,cui Sequana infundi* 
tur,&amari Gallico.quare 8i in eodemmari 
Gallico.autinoramaritima Narboncfishaud 
proculaboftrjsuarifluufjcaputSequanaequae 
rendumcft.Necpabhocerroreimmunesfunt 
plaerique omnes graeci Codices.in quibus haec 
uerbalegunturaddefinitionem Galliae Lug> 
dunenfis fpedlantia.H^ovaToAiK» r ss/x&ifip o-uuh- 

■nfotl /$fJ TH StATIH.H KO.TOL ?' cf HKOOCVOCV TS0Ta.fJ.0fl- OU TO 

,u.STafu. \-niy& /xoioa<; Kcf • /x\ ^-v^/\ iVi 1« \-k luSsae. au* 
TW ygXfj. fAH M%' 'Gsi<=aT& / bu » ^tcie, v.t 2i-,ue y hoC 

cft Orientale aut latus coniundtum eft Belgi» 
caeadSequanamfluuium,cuiusmeditimhabet 
gradus:4.473 cVadhuclineatquaeei arrigitur 
ufqjterminu^cuiusfitus t5:f.40 Quodnume 
ri difcrepant , quauis ne id quidem nota careat 
ad propofitum nihil facit hoc potius quaeren* 
dum eft.quomodo iuxtaSequanam.ut ipfe di> 
cit fint Arnutae cum duabus fuis ciuitatib. An# 
trico 8C Cenabo.quippe qug non plus a Ligire 
qj Sequana diftant.et rurfus quomodo fub Ar 
nutisfuntParrifrjacciuitasLucode<fla,quurn 
ab A rnu tis ad ortum illinc fecedant numeris id 
planecomonftrantibus.AIiosdenicppopulo* 
rum incoftantesfitus praetereantur Rhodano 
„ iniuria fuam caufante quam lacobushisin» 
„ finuat uerbis. A parte Orientali Auernoru 
ufqj ad fciffioncm Rhodani fluufj ad feptcntri 
onem gens Aeduoruhabitat.fcilicetuocabulu 
tKTf 0™? in fci fTionem uertit,nam haec leguntur 
Uerba Ptolemau a7ral>aT0Aco/j Jii T60V ccpui^vco/u /xt^i 
•w? Ti^ot; a^KTtte, tRTf 07T8<5 t5 po<Pav3 zo-OTa,a2,& v r ai« 
fmufi ^v®^.Oftendatquaefo ullam notabilem 
Rhodani fci(Tibnem,praeter eam qux paulo fti 
pra oftia eius cft.Qua to redtius dixiflet ad huc 
feremodu. Abexortuautcm Aruernorti ufcp 
diuertigium Rhodani fluufj ad feptentriones 
Aeduorum gens . Hocautediuertigiu eft, ubi 
Arar Dubifluuiodudumrecepto iri Rhoda^ num incidit. nifi forte fcitTionem huiufcemodi 

contranuxuamnis,hoccftaboftt|snonafon* 

tepratterconfuetudineloquentiuanimaduer* 

GALLIAE BELGICAE. (tereuelit. 

DefcribenslatusGaUia? Belgicne ita inquit 

Ftolomae. h2i 0C7r ocvaToAcoju srAoVjJa.TO-EfiOji^tTOK tS 
pHVco ■BSOTXfjji %§o\ t\j1) fxtyi/\<jjj y.Qfxxvixi/ . ou it fxfyj 
»£4>aAri titlxi fj.o, n8 (■ (J.f- 1* <k ffl tIw 'o&j/nrtf sroTa 

JU.OU 7T|0» iuj-^La? tKTf07rH/J ,01.01 KH- V- VffA tVl TXO aTP 

7ne zTH-yits t7ri Tai; aA7T js opa o KaAtjYoK a<TouAai; op©'' 
k8 S fj.i 2v. Interpres fic uertit.tatus autem quod 
„ ad ortunfpeclata dicto fluuioterminatur 
„ iuxtamagnam Germania,cuiuscaput gra* 
„ dushabet 195.4^. Pars ueroquaeiuxtafle^ 
„ xumObrincifluurjadoccafum.tg jo. 
„ Quodauteinmonteeftquiafontibusdidi 
„ fluutj ad alpes tcnditur cV Adulas mons ap* 
„ pellatur j9j 45^:. Mirarihcethorninis 
inconftanti3,qui 'in^o-rrlw hocquide loco infle 
xum uertit , alibi uero in fcifTionem , fed utro* 
biqueignorantifllme, nam ftexus & fciflionis 
alta funt nomina t7ri'syo(|>H 5C ^io-fxa 'ni^oTrii au# 
tem dici poteft diuertigium , fiue diuerfio quae 
quidem a flexumultifariam differr.Quume* 
nimtam kTfoTni qua !7nsyo<j»i intradtatuGeo? 
graphicoaccipiatur proea parte fluminis ubi 
recftitudofluxusamittiturharctamelcnteinci* 
piensdefinenscparcusfpeciempraebereuidet, 
illa autem repente cVadangulum certum fieri 
folet.Flexus ubi nam incipiat haud ftatim com 
monftrabis.diuerfioautem adpuncftum quafi 
oftenditur.indiuerfione praeterea fuam utracp 
parsfluminisreditudineferuarepoteft.quem 
. admodumduaelinearredtaeinpuncto uno indi 
redecohxrentesangulucompleiftuntur. Fle? 
xus aute cuftodire nequit ubiqj rectitudinem 
quin curuatura adfit. 

Quumigiturin flumineObrinca nufqj appa? 
reathuiufcemodicuruaturanotabilis.cVfiqua 
efleteam proculab alueo Rheni abcfle oporte 
ret.quonam modoigiturtahs flexus indicare 
poterit eam Rheni partem qua Ptolcmxus de=» 
notat.ubi fcilicet amnem Obrincam Rhenus 
ipfeexcipit.perdiuertigiumitacp Obnncae no 
flexumeaparsRhcniapterepraefentatur. 
IN RHAETfA. 
lnferiusiterum tjk; sKTfoTrle uocabulu in fcif 
fioneuertit.ubi Ptolomarus Rhetiaetcrminos 
exponit.dicens.^ poUTias h f)S/i 2luo-^.ikh srAoV^ajOji" 
%tTOti TloTt acTouAa op» vm to fxtTa^v r KjcpaAcu/j tou 
n p»'vw Kod tou JVvougi» zsoTOifjM tS oc7ro r Tsny fxi' 
«V toc; t5 ouvou zsoTafxv tK?07rHc|. Interprcs.Latus 
„ fcptentrionale parte terminatur Dannbrj 
„ quaeafontibuseftufqjadAenifluurjfciflio 
nem. hicfciflioncm Acno adfcribit eam quam 
fuperiusindcfcriptione Germanix Danubio 
attribuit,neutroeorumfluminu ullam habetc 
fciflionem inco Ioco ,nifi Aenum fcindi cxidi 
met qj fluxus eiusquodammodo euanefcic At hoc non eft fcindifed ucita dkam truncari. fcif 
fioenirnfitpartibustotiusfeparatis, fcdadhuc 
fiipcrftitibus.Prauereafihacrationcniteretur 
iuterprcscurnon to? r ^soTa/j.ap lK<S<Aa<» appcl 
IauicfciffionesCquandoplaeraqj flumina mari 
occUrrentia.quafirepenteperdanttenorecur* 
fus fui ,redundantia maris id efficiente. Hed ut 
de omnibus fluurjs minoribus idem quod de 
Aenodicflurusfumintelligat.Aenusipfe Da=" 
nubioiaminfufus,fluxumfuumnonrepente 
dcferit.non fubftantia, neqjconcinuitatem per 
dit , fcd ripis proprrjs defertis , Danubij ripam 
alteramalluiccoloreproprioaliquandiuferua 
to-Quod&inalioquodamamneignobili,cV 
eodeminDanubiulabenteeregioneAenima 
gis per fpici poteft.quem noftratcs uocant Ilice 
um.Isenimaqua fuamoleaceam atrumqj colo 
remDanubrjripamalteranaiftus.longecVqua 
fipertinaciKrcuftodit,noahterc^OrcusTheF 
falixamnisreferentePlyniotetricumfuumco 
loremferaatPameofluminiiaminfufus.Pra:* 
terea multa fecundumDanubium o ffendimus 
diuertigiaminoruamnium.acdemuinPanno 
nfjsMyfrjsq?,utpoteNarabonis,Tibifti,Ca* 
carabonis,Cabri,Aluta;,Hieraffi,qua;omnia 
uocabulo th<; lKTf07rii§, ideft.diuertigrjnon fcif 
fionisfignificantur.fedutdiutiuscircaDanus» 
bium uerfemur,audiamus Interpretem in defji? 
nicionePannonia: fuperioris. 

Pannonia fuperior- 
A feptetrioneinquit terminatur monte pra» , 
fatoNorici,<5CparteDanubrj quatefta Cetio 
monteufqjadfciffionc Narabonisfluun. Di> 
catqugfo quifnam fitmonsilIeNorici,qui una 
cum parte Danubrj dida Pannoniam afepten* 
trionedetermiatCProfedonulluseftomnino 
monshuiusdefinitionisparticeps,nifiCetium 
ipfum fignificareuelit AtillePannoniaab oc^ 
cafudefinit,ficutcVNoricumab exortu. Qua 
propterDanubrjfolum.eaportioquaeaCetio 
monteeft ufqj diuertigium Narabonis Panno 
niam a feptentrionibus determinat . Video ta* 
men nonullis quoqj graecoru id peccatum im* 
pingi poffe dicentibus coro Jl afK-mp^-m h^upSjJu 
eeij t» vtopiK» )\M tw t» 2iauoi'£/« /uipa tw hie ket/ou 
o<}0U<? /J-ip$i TK<5 KaTfa T va<ja£><j)Va tjjoto/xo/) Ik^ottho". 
Porro Interpres non folum nomen tn? «ktj 07vti§ 
in fciffionem uertit,fed cV uerbum IkJiWco in 
fcinditur. Nam in defcriptione Pannoniat infe 
rioris,ubi Ptolomgus didt /j-i-^i m<; t» 2s.avou£i« 
Y.a/xitiq, v.a$'ip \y^(mToa'o <raoui'©^ xsOTa/xoc, IaCO# 
bus ufqj ad flexu inquit Danubfj iuxtaquem 
fcinditur Sanusfluuius.Itaqjad hoc deductus 
eft.ut haec duo uerba grarca Iktj> i-ntTcu cV %i{itcu 
per idem latinu.hoc eft fcinditur Impeiice inter 
prct^tur^cjdplaneapparetinprincipio <%i<8u<>. 
His Ptoieman uerbis indicantibus £ Kara tCj> 
£K"Jo7nJ/j t« -715015 j\\j<r/j.a.$ iKT^ofiSjJti, o<r 2u'a t 2iuo 
BJWV0Vl% iftc/j/iijoq & 2t'i<0i i<5 )£J1 Ka<jpo'<TouvOju syoV Xi/j w<= Itt/ tf.Ktrioju 'otjotj . >{Jil |<$l £ aCjKTVnuTtjlO/JMsV 
505 KaA§roU o"aua§i'a<;.KaTa J^ &' ,ouo*H,a6<jivc<JTt<jo/j 2va-> 

„ <jo<? /x A f ,a£ fo . Vbi Interpresquodinquit, 
, iuxtaflexumadoccafumextenditur,cVper 
» geminasPannoniasfluensfcinditurin Car 
„ roduno ciuitateuerfusmontem Cetiitiuxta 
„ eius maxime feptentrionalia quae uocantur 
„ S abaria.cV uerfus meridie Daros 
Hic practerea uidere Iicet tergi uerfatoris incon 
ftantia.nam quu hoc occurreret uocabulQ th? 
tKTfo7ri(<; pro quo folituseft poncrefciffionem, 
fequereturqj paulo poft participiu^ic&tis.quo 
propriefciffionis paffio fignificatur.uerfipel? 
Iis ifte pro nomine EKfoTv^u fuppofuit flexum, 
nefciffioncdupIiciexpreffa,toradictiofuacd 
funderetur.quauisnehacquidemcautiuncula 
impuniscuafit.fed alio uitio irretitus eft q> uo-> 
cabulum th^ artjf 07ri?<; in flexum uertit, iniuriaq; 
^iomini Ka^Trii? intulit, fed quid tero diem in 
hifcerebusgramaticisCquinaliudadremma* 
gisattinens difcutiendiieftfada priusaltiufcu 
la quada repetitione . Ita q; a Cetio monte,duo 
amnes quos ipfiuidimus decurrunt, quoru al^ 
terquidemcVborealiorabaccolishodieuoca* 
tur Murius.feu Murus,alter uero auftralior 
Drauus.hic quippea Ptolemxo Darus nuncu 
patur,ille aute Sauarias,hiamnes PtoIoma;o re 
ferentead Carrodunu pannonac fuperiorisci* 
uitatem coeuntes.unucputaffblet conficiutflu 
uium qui hincinferiore quoqj Pannoma per# 
means Danubio infundif,apud ciuitate Teu^ 
toburgiu,infitu graduiT 44 3. Quuergo 
Ptolemxodefcribenda foretea Danubrj por^ 
tio quae a feptentrionibus cVab exortu Panno 
nia inferioremalIuit,hancpra:fente Danubij 
parte denotauit per diuertigiiS didi amnis Da 
nubio infufi, qui quide ab eo diuertigio,quafi 
contra fluxu per duas Panonias extenfus m fu 
periori apud Carrodunu fcindi uidetur, ineos 
quosdiximusduosamncs.Atuerbalnterpretis 
nonparte Danubrj defcribendi rcprf fentant, 
fed totu quicquid id eft quod fcinditad Carro 
dunuciuitatem,hoceft totum fluuiu,quafi ue< 
ro totus illeamnis fitu habeatingradib. adno^ 
tatis 44^* 4t j . Neqj hacrenus peccati finis gn 
infinuatfciffione fien aduerfus Cetiu monte, 
iuxta eiusmaximefeptentn'onaIia,qua; uocan 
turSabaria,cVuerfusmeridiem Daros, Quafi 
uero maxime feptentrionalia Cetrj montis uo# 
cent Sabaria.Medianauero Daros.Pudetpro 
fecto diutius imorari tam turbulentg hois rudi 
tati,nedica barbariei, quanqua id quida perpe 
ram dixiffe uidcbor plerisqj oibus,geti noftrae 
Germanicaeinuideubus.fcdcVinfantiaexpro 
brantibus. Iftiquaefoanimaduertantgentilem 
fuu,media natu Italia, tam perplexequa impie, 
ac fi dicere licet paru latineloquutu • definatqj 
pofthac noftra mordere aut rone nos coargu 
int.fi modo hoies uideri uolunt. Sed rcdco ad £)anubiS,cuiuspartcm utdiximus Pannonia: 
inferiori allabenccm Pcolemarus defcribir,per 
diuertigia animu ei coeunti5,& flexiones pro* 
prias,e quibus ( cres aute func) unam quae fdliV 
cet ad AcuminciT ciuicatem eft . lacobus omifit 
defeclu forfican exemplarisuidimus enim ipfi 
quoqjexemplaria gratcaeademinflexione ca* 
rencia.IIlud uero quodin defcripcione Illyridis 
cSmifir uenia indignu ucicp fueric-fiuc fimilitu 
do nominu caccutientem Incerprecem feduxit, 
fiueexemplumquoqj mendofum fuit. 
ILLYRIS. 
Verba Ptolemxi III yride ineuncis hacc funt. 
i/feujig •n^ioylyreu o;7f /jtyj (xjhto/j Tctt? j\\i<rt xsowvoiii* 
„ ew?, i{Jl tou§ inmiiJ^jouq *6(>ou§ . Interpres Illy* 
„ risterminatura fepcencrionaliplaga ucraqj 
„ Pannoniaiuxcamoncesexpoficos,fcilicec ( p 
rerminis monces fuggelTicquadam noim o^oua- 
3C ofH fimilirudincabduccus. Nififorfirainex 
emplari fic erac njl ra IhtvS^ju&kic o$K,quodrice 
quisincerpretareturfecundumexpofitosmon 
tes.AtlllyrisipfaaduabusPannonrjs.nonin 
totSmoncibusdifterminatur,fedcumfuperio« 
r i tantumodo comunes habet montes Albanos 
& Bebios, Bebrjs utiqj in Pannonia fuperior i 
fere deficientibus.unde per lineam ad diuercigi 
um Saui porrectam,limes comunis Illyridi ac 
Pannoniacinferioriaccipitur. Minusautemi? 
rum uidebitur Interpretem aberraffe in alienis 
prouincrjs definiendis.fi circa Italiam fuam ne* 
gligentia fua deprehendetur. 
ITALIA. 
„ Nam in ea definienda. A feptentrione in« 
„ quitterminacur Alpiumiugisquae Rhauiae 
„ iminentpracccreaPojniscV Carufadio mon 
„ te qui fub Norico eft, quorum gradus dicci 
„ funtpraeterhaeclictoreAdriaticifinusaTi,» 
„ lanem profluuioGaiganSmontemcVHy» 
,, druncSufcp Ameridieliccore Adriatici pe# 
„ lagiaLanampo fluuioufcpad Illyricamme 
tam. ltaliaclacusorientale nullum exponit, fed 
feptentrionalead Hydrunte falfo extedit.nam 
ad Garganu montem folSmodo euadit. Mari? 
timaautAdriaticiaGarganomonteufcpHy^ 
drunteeftpropartelaterisorientaIis,quando# 
quidc Italia ab exortu definitur Illyride,ac ma« 
ritima AdriaticiaGarganomonteufqj ad Hy 
drunte-Sic duplicia latera in unu confundjt In« 
terpres,nomineetiaIaterisoriecalisfuppreiTo. 
Quod peccatu librario forfitan caccutienti im« 
putanduforec,fiiionprim5exemplarlatinum 
abeoeditu,hifceoculisuidiiTemus,acprererea 
cjuotquot uidimus graccos Codices ineodem 
quoque loco deficere notaiTemus . Porro fi ad 
gramat icales licet defcendere minutias.quis no 
ridebithominisignauia,nomina fingetis haud 
quaquamlegitirna.CiuitasquaeinCalabriaeft 
quac a Ptolemaeo quidem uocatur u<P$o u? ab In* 
Krpretc autcm Hydia, Iccm in Apulis Dauni)? ti-nove, abhocnuncupaturSipa . Atquantore* 
ctius dixilTet Hydruns et Sipuns.ut genitiui ca 
fusdeflederenturHydrunti,s8c"Sipuncis,ficut 
apud Graecos \bp8&&* 8C o-ittoujJt©^ iuxta ta* 
lem quippe formula inuenimus Hiericuntem 
Trapecunte.quando&horSrecftiapudGra:* 
cosfunt'if$iKS<? & TfaTvs^Sct. Adharcipfe quoqj 
indefinicioneSicilif InfulaedicicSelenucisflu» 
urj oftia,reccius quidem quS apud Ptolemeum 
Iegamus o-eA&juouuto? sroToyia ck&oW. ipfe quide 
fluuiusnominat CEAkoacjproquoiuxta Inter» 
pretis formula poneretur utiqj Selena ac demS 
Selenac fluuij oftia.Qj fi huiufcemodi termina 
tio recti nimis afpera uidebatur , cur non dixrc 
HydruntS,Sipuntum,quemadmodumTaren 
tum, Agrigentu.quum fimilis prope fit omniS 
horS declinacio. Quid q> pari ignoratione, fed 
magisderidicula.uicinosetiam fuosnon Gal> 
losBoios.fedGallosbouesappellauitCuerba 
„ enim eiusfuntGallorSBoumfimiliterAn 
„ quiabobus eos comparaulc,an q> ubi Ptole« 
maeusdixtt, &oiZp ya^apofxoia^. ipfececutiens 
legit Bou/j yt&tii&ptyxoiaQ . Quod quidem facili* 
uscrediderim.quado &paulo inferius eodem 
lutohaefitaffeuidecur. Vbierh Authorcircui* 
ta iam propeuniuerfa Italia dicit vio-anTofi •uA©-' 
iTaAVas. Interpretisuerba funt. Nouiflimusfis» 
nislcaliac, Ptolemaeusquidem Nefactu ciuita* 
tem uidelicet finem Italiae fignificauit non vsW 
TOfi ^©^'iTaAVa? duobusrciectiselementis,ft^ 
cutiiftiuifumeft.Neautidpeccatuminnosre 
fleclipolTeuideat.utqui vtVaKTo/i pro veoflojule^ 
gerimus , teftes noftrae emedationis citabimus 
numeros his duobus locis afcriptos, Occiderv* 
talisnancplllyridisterminusadfinum Adriati 
cum.ideftOrientalisIftriatquacVltaliaeadfcri 
bit Ptolemaeushabetgradus 5^ 2.44 z %> L° 
cusaute de quo inpracfentia ambigit habet )<s 
if. 44 z f ij. eftergo Iocusille citra initiLT llly 
ridis in ipfa fcilicet Iftria cV non nouiiTimus Ita 
liae finis . Necp difficemur numeros per totu o^ 
pusPcolemaei geographicumcorruptioni plu 
rimu elTe obnoxios,idcirco enim parcius eis uci 
mur, fiue confirmandu quicqua fueric fiue xc> 
fellendum.Qj fi paulo curiofius infpiciant fin 
guli,quos Interpres edidit.ineffabilis pene dif» 
crepStia plurimos coarguet, quippeq ai aliqua 
locorS expofitorum adalienas tranfferentpro 
uincias,ne dica gentes.quonia hoc crebro acci« 
dit,nonnunqu5 uero medicerraneas urbes in al 
to fiftentpelago.Itaqj inadnocatione numero 
rum ucnia danda eft ob procliuem peccandi oc 
cafione.nonficinnominibuslocorum.praefer 
tim ad manum affiftente monitore.qui quo mi 
nuspeccetururgereetiampoffit. 
SARDINIA. 
Quisquaefo id uenia dignS arbitrabitur q> 
„ apudlnterpretemOrientalelatusSardinia: 
„ InfuIardefcrJbcncehaccuerbafuntCarados irMtas&iugtt.adnotatiscp utaflblet nurheTis 
fequif Carallitanus finus.Tanto ftupore cft ut 
Carallim infigne Sardunaeciuitatem nomiare 
nefa'at,finucognominiCaralIitanopropcmo= 
idumurgente, qusdocVipfeoespenepraefertli 
teras quibus Carallis conftat.Non multo igno 
fcentiusantea dixit.Socleporfusqufl Solci diV 
ceredebuit.SolcitanisSardiniaepopuIisquifu 
perhocportufuntcomoncfacientib.CuriofiV 
orautfuitcircainfuIaSardiniaradiacente.qua: 
abeouocatur Molibodes feuplumbea infula, 
a Ptolemaeo uero /xo/X&tohc* vi)cro<|.fiqdem /xo/\iil> 
'<$<&' graeceplumbu fignificat, unde pet IcgituV 
mam formula ,a 0? " e w(fKsipIumbeusautplubea 
non^.oAiB^a!<rHsderniatur.NosautIiisatqpaIrjs 
minutfjspaffimpteritisadSarmatasufq? trans 
SARMATIA- (ibimus. 

HicInterpresipfeiniquofaltuafluiujsSar? 
tnatiarEuropf populosadorif infalutatosmul 
to aliter qua Ptolemarus his uerbis enarra t. o<P e 
ecf lajoig Tsola(j.o$ YffA au7°S lAiacjjf ihi) a-af/xaTicW /xtf 
k<jo/j uttejj thl) ZaK.ioM' /xt^gi t Kaf7rarW o^.Karixi ^ 
<liw Q.f/xaTicW e'6vh /u.iyisa^bi Tt ouEV&ctt wafi/\oij $Jj 
cueveJWju Ko/\nop hJ U77§ liu) 2.aHjcu/ -a&jiuvoni & ioct 
SieveU.YffA wacJoActo fiuj s>-A6Vfa/j ■? /j.oUtoTifoQ la^vCti' 
„ Interpres Axiacesueroinquit.fluuius Sar# 
„ matia diuidit cV paulu fupra Dacia Pecini cV 
Baftarnae cV per tota Marotim Iacyges. Vene* 
daspopulosVenedicuaccolentesfinupraeter;* 
mittitintotu.duobuscVampliusucrfib.negle^ 
dis.qbus cV grarca quarda carent excplaria- Ve« 
rum hocnon dixcrim cxcufandi erroris caufa. 
Quis efh tam ftupidus cft ut no deprehendat hi 
ftoriam intercifam effeCquu nec plena Axiacis 
fluufj cxponaf habitudo.neq? incolaru pro mo 
rePtolemaeiiuftufiatexordiu.Sedquuinhifto 
ria Ptolemaei bisfit u7tsj> nhh 2umi'<x</ hbrarius os> 
culo uago medfjs pteritis uerfibus.ex fecundo 
concinnatione fecit. Tale exemplar truncu na« 
<ftuseft,nifaIlorInterprcs,notam fcntentiar in 
cumbens.qua fortuito ac fallaci uerboril filo fe 
ducius.Non minusimgiteinferiusquocp Reu 
„ canaloscVExobygitasftatuitpoft Roxola* 
nosiab exortu eoRj quu fintad occafum inter 
Hamaxobios.f.cVRoxolanosEtpaulopoft.et 
„ fubldrjsinquitjmontibusAmadocicVNa* 
uari,ubi Ptolemaeushabet k) utt Ta7<Pia o'fn 'a/j.o:f 
Pokoi kj vaua§oi-Oftendatquaefohomoiftemon« 
ftrificusldiosmontesinhacSarmatia,cVfatebi 
mureuacutiusPtokmaeouidiffe. Oinfulfum 
acpuerileintcrprete,imo uerius Lethargicu, 
quinomeminit fugiusAmadocasmontesefle 
expofitos,fubqbustanc]?proprfjs,autcogno# 
rninibuSjPtoIemaeoreferente, Amodoci po« 
puli habitant.Ifte uero bonus uir.montes ip fos 
proprio nomine Idios uocari autumat. hinc au 
. tem ad lacjgas Metanaftas tranfeamus, quos 
Interpres ad huncmodum definit, 
IAZYGES, ,'• ' iacvgcsinquit.Metanaftae terminosfiabent 

„ a Scptcntrione parteSarmatiae in Europa di 

„ ctaabauftroeamparte quareftSarmatico* 

„ rummontiuufqfadmonteCarpatu, Aboc 

cafucVmcridicpraefacaGermania; partea Sar 

maticismontibusadCarpaten.f. Danubijflu* 

ufjufcpadfcilTioneTibifciamnisquiadarcftu 

fluit.NeexpeftesoLcdornotationenoftram 

quae ficri poffetcirca Carpatu monte, aut fciffi' 

onem Tibifci amnis.Danubio cociTtis, quauis 

CarpatenautCarpatemfccfmtcrminationcoI- 

no latina dicerc debuit, fcd hocpo tius te roga* 

mus.quid hocfitaSarmaticis inqtmontib.ad 

CarpatiTDanubij ufcpfciffione TibifciCTa> 

ces CQuodigifmonftriidi<ftionis,hoceftCAn 

exinduftriahisuerbor^ inuolucris Lectorem 

pendulu ludificari uoluitCan Ptolcmeu non in 

tdleXitficdicente.''ia\uyi<i%i /xilowhou^iXdvTjaT? 

/tlSJi ce<jKTto/j o-afjxalias q5l W EUf<07rK Tto i^h/jSjj^ /x(<><\ 

eaf ? votM t Q.^jJ.aliKajj of (ufj zsLfaT@ y ,'iaq r Kafw 

t* oj»? ct7f <j% %jj<fiu$ ngcv) /j.to-H/j.€y'aq tu Tt ti^n/jSjJa 

ij.lo cj 1 5 yipjj.cw'ia§ tco <X7P r \sr.^/j.aliH<£/i oftap t-ni lijjj 

iffl Ka^ni/j t dWou5<tf ircisfocplw .KOtlTlZ tVTiv^t jxie^ 

? 2.owov&'iV itrolaM^.TSi /xt^i th? skIottJic; T<6i'<rKa t» 

aj-ola/xS , osi? epi<jEi7 71501; <x<jkt«s. Hoc cft la^yges 

„ Metanaftattcrminanfafeptentrionibusdii 

i, CraparteSarmatiaeEuropeaeabauftraliff? 

s , ne fearn aticoi^ montium ufcp ad Carpa tcii 

i, monte.AboccafuautcVmendiedicta Ger« 

„ maniaeparte.f.a Sarmaticismontibus uftff 

„ flexumDanubijiuxtaCarpimcVparteque 

„ hinceftDanubi) fluminisufc^ diuertiguim 

„ Tibifci amnis ad feptentrioncs ucrgentis. 

Hacnoftratradudione pcrlecra facilcquifpia 

Interpretis nebulas difcutiet . Nihil quippe eft 

diceread Carpate Danubij, Sediuxta Carpim 

ciuitate Pannoniae inferions,Danubius ad me 

ridiemflecSif.QuemlocuPtolemxusinpfenti 

dcfinitionefignificauit. Necp th diffimulo me 

uidiffecxeplariapercpuetera.hocinlococor^ 

rupta^quorualiaquide habent t-ni t\> ua^ciihj 

t» AovouS/w Tsc^cc/j.^ 5i7r<sjo<5)iu-aliaaut hsl TbjjKo^ 

Tva-riu) tS ^<Wou£i'a woTa / a» > TU /J.1^1 <j5\ ekpo7THS. cV 

D A C I A. (reliqua. 

Porro Daciae quocp dcfinitione haud diffi* 

milierrorecotaminat. AmeridieinquitDanu 

biu ufcp a fciffioneTibifci fluuij ufqj ad AxiCi 

ciuitate,ubiPtolema;us. a7> ii /jito-x/xGyaq /x/fcj ? 

^owyBiW Tsdla/xiJ tio aTf <j5l CKTf otth? f TiftiVx» tjsvIs. 

„ /j.5 /x()$t afi«Tro'^«co?. Hoc cft A mcridieaute 

i, parte Danubij fluminis a diucrtigio Tibi> 

„ fciamnis ufqj ad Axiiipolim , At Interpres 

„ corruptoexeplarinixus.ufqj Danubiii di? 

cit.pro parteDanubij, erat cnim in exemplari 

/xt-^i, ideftufcp proAu?«> hoceftpartc. Acipfi 

quidemuidimusinpIerisqjhancmenda.Cor* 

rumpitdeindenomen Alutacfluufj que uocat 

AlutatUjarticiiluLnomini^pprioamnis infcite 

concctens.Efteiiiingratco ocASTaT» tsoto/xv- M Y S I A. 
Similierroredctinctur inenarrationepopu 
', Iorum MyfiaeinferioriadfcriptoruLittora 
autc inquit.ab oftio Iftri maxime feptentri 
tt onali,ufcpadoftiaBoryfthenisfluuiicVin« 
tt teriorcm regione ufqj ad Hieraflum' amne 
tt incola AlpijquidcmfubTyragont3sHor= 
matasNamquidnominishoccft^Conftataut 
Arpios illos efle fitos fub Sarmatis qui Tyran 
gitaeappcllantur.ltaqjdiccndumerat fub Ty* 
rangitis Sarmatis. Necpgraecaomniaexempla 
ria ab hoc uitio funt aliena, uidi cquide in qui* 
bllfdam \liro T0U<» TUfa-yyoTac; coj/xaVac». Adeo ob? 
noxiaeftdeprauationi haecgcographicadifci* 
plina.utnonmodoignotaegentcsfiiiifrauden 
tur nominibus,ueruetiam Aegeum pclagus ce 
IebratiffimQ.haud dcbito appellet cognomen> 
tolndefinitioncenim Thraciaelnterpres haec 
THRACIA- (profert. 

„ A meridie inquit partc Macedoniae a prae 
„ fato fcilicct fineufquead NcfTi fluufj oftia 
per Pancarum pelagus. Namubiquaefo bone 
uir eft hoc Pancaeum pclagus, nifi forte often* 
dere uelis in cxeplari corrupto 2.1 a. tou Tsayncaov 
^£7i%7tfi|,quemlocuuiciatiim cVipfein quibus 
dam uidi. At tu no prius fidere exemplari,neq{ 
interpretatione adgredidcbebas,qua fingula 
quomodo conftarentdiligentiffime explorafe 
fes.Quod aut in defcriptione Cherfonefi com 
mififti , librario grarco haudquaqua imputare 
CHERSONefus- (poteris- 
Vbi cnim Ptolemaeus dicit ygt)) tf lx<>/wu/op 'k> 
kj>o/j, hoc eft cV adhaerens promontoriu, tu fcriV 
pfilh.cV Echomcniu promontoriu,quafi uero 
EchomeniQ fitpropriu nomenhuius,pmon* 
MACEDONIA. (torfj» 

Rurfum in dcfcriptioc Macedonise Axiu m 
fluuiuaTefardomontededucit,quinufquam 
fed Scardus cft,in confini Dalmatiae 8C My fia» 
fuperioris Macedoniae, unde deriuatur amnis 
illc. Aliacmon praeterea fluuiusab eo perpera 
nominaturAIicmon.SiccVDefTaretiosappel 
latpopuIos,quideparettjdicuntur, 
ACHAIA. 
In Achaia non exponit Helicona montemu 
fisfacrum,neqtHymetumontem, fequutusut 
arbitrordefecftu exemplaris,qualem Scnosin 
quibufda graecis dcprehendimus. cV quod mul 
to fcedius eft AmphifTam ciuitate Locrorum 
OcoIorunonhabet,necThroniu Locrorum 
Epicnemidum.ScdPythiam,DeIphos,Dauh> 
dem,reIiquasqjPhocidismcditerraneas,inLo 
cris Ocolisftatuit.quemadmodumcV ingrae»* 
co quodam uetufto ipfi uidimus. 
EVBOEA. 
Deinde promontoriu Eubozaequod nuncu 
paturLeonabeodiciturLeonacraquamuism 
graeco fit Aeu/i anpa diftincftis acccntibus Ininfu 
laTheraeftciuuas Oeaquae abipfodicit Ce* eea.conexisuerumdiuerfispartibusorationis 
Vr^ o'/a.Etquuadhasdefcendimusminutias,id 
quoqjindicanducftcptrianominaciuitatQSi» 
phniinfulae in um exire fecit.quu apud Ptole# 
maeumgenitiuiexponanturcafibus <r<s£/'$H <p/# 
7ionai/(f<»a<riRi'v>s. pro quibuslnterpresdiat Sert 
phumPhilocandrumSicinumnuIla rationeid 
poftulante, 

PELOPONESVS. 
InPeloponefoElisabeouocatur,&prouin 
cia.cVciuitas, quu prouincia potius Eliadica? 
tur.et ciuitas eius Eli»' -8C in finu Saronico dicit, 
pofthancChcrfonefus.fcilicetnomenCherfo 
nefi,quodeft fx&libx inprarpofitionem ^tcx&Y 
pronomcn^jinfcitaerefolucsquafiPtolema»* 
us dixerit /u.s*fi!/j h x^o-oWEr^qui tame non f o* 
letin ferielocoruinterponere fignificationem 
ordinis.nifiregioauttraclusmutctur. 
CRETA. 
Redius deinde in Crcta dixit Leon,pmon* 
torium quainAchaiaiuncftisnominibus Leo 
nacra.Scdubiapudplerosq?uetuftoscftjc«<x* 
TrtTfa unoaccentu,hoceft Ierapetra,hicnoftcr 
diuifimpofuit. Hiera Pytna. Contra uero ubi 
e.ffiTow©' woA/c»apud Ptolemarum abeofcribi 
turltanofpolis.Sic&inferiusquQfitCifanius 
ciuitas.ipfefecitCifamusoppidum.hocautem 
tolerabilius eft, quam ciuitates quafdam omni 
no rcticere.Gnofflis cnim llla clariffima, cV Ly 
dusapudeum nonapparent. HadenusEuro 
pampercurrimus.nonquidemfingulaquaeqj 
minutanotantes, fed paffim quodammodo fi 
quid ineptum uidebatur indicantes. Nunc ue# 
roadLibyae tranfimusinitium, Mauritaniam 
nempeTingitanam. 

M A Vritania T INgitana. 
Inhuiusdcfinitionehaeclegunf uerba Inter 
„ pretis Mauritaniae Tinganicae Iatus quod 
„ occafum fpecftat terminatur ufqueextenus 
„ marequeocceanum occidetalem uocamus- 
,, Occeanoquodafretoincipit hcrculco ufqj 
„ montemmaioris Atlantis iuxtadefcriptio* 
nemhanc.QjquidcmTinganicamuocatqua; 
rcdiusTingitanadicitur.fecundQformamle* 
gittima,idparumfucrit, Qj aGtpraepofitione 
ufqjpro ablatiuo cafu partcpofuit, hocprofe* 
<flo fententiainterturbat hiftorfar, acintcrprc 
tisdamnofam fecuritatemindicat, quippequi 
nonanimaduertitingraecocxemplarimendo= 
fo fi-''w fcriptum efTc pro /Ji^jquemadmodu 
in alijs quoqj Iocis oftenfum eft . Itaq? ubi dicit 
lacobus terminatur ufque exterius mare diccn 
dum erat terminatur parte externi maris cVc.in 
gra»c0enimefredebuit,ouff <j51 ehtoe» ^xAawnc». 
In enumeratione aut gentium praetcrmifit Ma> 
canitas,VerucsVolos,BiIianos,Eangancanos, 
atqjNediberes^montesautTingitancadgref* 
„ fushaecprofert. EtPhocia inquit.monsex 
„ tenfusaminoriAtlanteadRyfadirumpro* 

Q *) montorfrLquodeftiniittore.Et Durdusqnd» 
rumoccidcntalioragradushabent to.z? f.cV 
t<.z9 t . R) fTadiru non cft promonto nG u t lfte. 
autumar.fed fitnminterduo promontoria,Se=: 
ftiariamcVMetagonitem,adha-cRylTadirucft 
adhttusmarisiterni, qUOfcilicerPhocramons 
nequaquaextcnditur, fcdadVffadiilpromori 
toriOextenditurquodfpeclatOccear.iiAflan 
ticu.SubditcV Durdusmons.quafi ucro Dur- 
dusfitin Tingitanatotus, quii ne tcrtia qdem 
parseiuspIenefitinea,Prolcma-o diccnte t^, t 
^otfccTou t<x 2uitwut<SB<x L'ji Hitris (sod Ta Aoi7ra.lfieait 
temdixitquoru inquit occidcntaliora gradus 
funt cVc- Incertu eft adquid referat pi or.omcn 
quorum, nam fi ad arrbos montes Phocram cV 
Durdum,erratquumPhocramonsia - fitde» 
finitus.adAtlanteminorem cV Vffadiiimpro 
montorfum . Si ucro ad occidcntaliora Durdi; 
quauisuerbaidnonprarfcrant,ciirqua'ioad# 
fcnbirduosnumcrosCquoiupofirnoradori* 
cntalioraDurdiattinet.queadrroduinfcqucft 
ti Mauritania Caefarfcnfi aperietur. Forrc cV 
tncntcDiurappcIIatDiorOcontraocmrone, 
M A Vritaftia Caefarienfis. 
HancingredietesSigamf]uuiuaPtolcma?o 
defignatunonoffendimusintraducticnefaco 
bi.QuincVciuitas quseuocatUr Iuha Caefarea 
abeoinfcribiturIolC3efarea,qucmadmodi'm 
inpri'moetiamlibro,capitequintodecimo,cV 
inodauofcilicetinprima^tabuIaLibye.qunin 
finehuius Mauritaniae Carfarienfisabeoipfo 
nuncupeturIu!iaCa:farea,ficutcVinfuIaciad« 
iacens.Quanomenclature inconftantiain grae 
cis arque dcprehendimus, adco nemo fere tft 
quimendofaexcribrarecuretexemplana.Hoe 
autem parum eft pra? eo , q> in montibus huius 
Catfaricnfis dcprehenditur . Nam Garam cV 
Valuam,cVBu$aram,rnontcshaudinceIebres 
cmninoprxtermittitlacobus.Enabafosdcmu 
populos qui fupra Cinnaba montem funt, fta? 
tuit ipfe fub eo monte , atqj idcirco ad Libyam 
ufcjjinrcrnamdetrudit,tametfimonsilleincon 
fini Caefarienfis cV Libyse intcrna: fitus fit Rur 
fumquuToducapopuliiuxtafontesAmpfa» 
gaEntiuf)dcgant,cosifteuocatTodos,dcqui* 
„ busharcincompofitaprofcrt uerba,Poftin 
„ quitTodi cVapudfontes Ampfagaefluurj, 
in grarco quidem fano erat tocMkcu cuius no* 
minispoftrema fyllabampro coniuctione \\gq 
accepit . Contra uero in Catalogo ciuitaiu ubi 
Ptolemasushabet oii/^a kco^.« ifteconiuctisno» 
minibus unum facit uillacoma.Et paulo ante fi 
nem catalogi ciuitatum Africa: dicit,Neapolis 
quxcVLeptismcdiaQjJuautemLeptisparua 
antchacfitexpofita,oftcndatqua:foreliquam 
extremam,fi non monftra aut mendacia fingit. 
Deinde gentes enumerans . Tcnent autem in* 
quit occidentalia A frica? ufq? ad mare Cirten* 
ffj Cannabathrar,ubi Ptolernxus kijtkVioi t^ vakxfyca . Interpres autem ex coniun<5tione i^ 
cVnomincpopulorum va6o>?«a unum fecitno 
menRWa)s»3cj(«.'iedmifias faciamus huiufce* 
modi minutias , definitioem Cyrenaica: quam 
Jacobus Interprctatur audituri., 

CYRENAICA. 
„ Cyrenaica inquitprouinciahmiteshabet 
„ ab occafu Syrtim magnam 8C Afros mxta 
„ lineam qua: a Philcni aris uerfus meridiem 
„ pertinetufqj finemcuiusgradus 45 I %is. 
Hunceundemnumerumuidere hcet fupcrius 
PhileniariSadfcriptumquarefinumerisfidert 
dum cft, Cyrenaicae latus occidentale , quod re 
ueracuatuorgraduspcrlatitudinccomplecti- 
tur.nonexccdetdiimdiugradum.cVidquiderri 
in eodem parallelo, quando numerus laritudi* 
nisutrobiqndemeft.Scptentrionalelatusaute 
produdtafeceffuSyrtismagna-.ufcpDardani 
dcmciuitatem.Dardanidequidcm uocat.qua: 
in hbroquoda uetufto ac tabulis exadiffimis 
legitur AacjiiiVjhoceft Darnis duabus fyllabis, 
ApudcumquocjjindefcriptiocmantiiTif Dar 
nis fcd poft Aephyrium promontonii, nec ta= 
mcnideo abftinctab incongrua dechnatione, 
quin fecundo deinucrfu Dardanidcm uocat, 
„ A b ortu inquit,Solis fincs habct Marmari* 
„ carparteiuxtaextcnfamlineamaDardaniV 
„ deuerfusAuftrum.Puerilisnimiumcfthxc 
traducendifecuritas; imo potiusinconftantia. 
Ncctamenftatutumeftomncs introfpicercan 
gulos, quanquanefcioquidnominisoffendi> 
tur in tertio uerfu numcroi um.Hyphaloe ori* 
nus,ideftmaritima:ftatioes.Item intcrtiopoft 
huncHeraclea, fciliccttanquaciuitasquumin 
grarco fit «cjaKAtouc? 35^5700-, ideft Hercuhstur* 
ris.Iamueromontesexponcns ha:cucrba pro 
fert.habetauteminquitprouinciamontcsHer 
culisCxnasappellatos.PtolcmaEUSuero sxaJl 
h i7Ta?yja o<>rt tj TaKaAou^.£!/a«ca)cAc/ou(? £7vas.QiJU 
autcm "b mvn Kcxi^ivaac etiam 60'ivxconuiuium 
fignificat uel catnam SC £/$aut S-i/j ^ivo? hare* 
nxcumulum.curquaffopotiusdixit Herculis 
Ca?nas ; quam HerculisharenasC An quia Hcr 
culem poma Hefperidum hortis ablata , in ilhs 
montibus carnitaffc fomniauit. An quia magis 
decetuirorum fortium monumenta a uolupta 
tum materia , quamlucftaiionum inftrumcntis 
aut locis denominariC Ad hacc ctir in defcripti/» 
one Marmarica' cV Acgypti,montcni qui uoca 
tur ^ivwiTe? 05@^nonuocauitCa;natieummon 
tcm,fedHarenofumpotius,quumillequoquc 
abeodem uocabulo ttarise fignificationis co# 
gnomcntumaccipiat.Reiiquosautemmontes 
VelposcVBecolicumacpaludcsmaritimoSjcV 
cumquiaLachoncdiucrtitfluuiointotufilet- 
MARMARICA. 
In Marmarica poft ora Nili dicit Gerrono# 
rium.ubigrarcumeft 7%o^ of/o;j,acmoxdein« 
deErcginaStrobonidispalus,quoduercmon flrumuideturniquifpiam Aedipodisacumen 
habeat utamigmatafoIuat.PcolemajiTmeqiii* 
dem intelligo dicencem Hxpiy/jjt <n$6av/d 1 ©-' Ai'a* 
v4, hoc eft erupcio Sirbonidis paludis. Sic infe 
riusquoqjinenarrationepopuloruncpiirtiai 
larialocorum Marmaricae.grxcadimircu inta» 
efta.praetcrquam q> elementis latinis ea figurat, 
apud eum nancp eft Diammos,cV Abrochos re 
gio.hoctamentolerabiliuspauloeftquaquod 
deSirbonidepaludedixir, quanquanehtcqui 
dem proprietas eiu-; regionis latino ledori exs> 
plicecur : adquodmiximemfpiccredebecGeo 
graphus.Itacp a Pcolemaeo uocacur 2tfx,u.«-© J ' k} 
agjox©^ Jc^f«,hoceftHarenofa cVficca regio. 
Quabreuiappcllatioemultaeius regionis paf 
fioinfinuat Adquod refpextfle uidetur Intcr» 
presinprgfeduraLibyajubidicitCatabathos 
paruusuclprofundicas, fedlcr geaPtoIemeo 
aberracnullaprofundicacis fithificaridne prx 
ferenrequandodicitKa7a6atV.ee. ^.1x505, hoceft 
fi quomodocuncp latine dicer. uolumus De? 
fcenfusparuus. 

NILVS- 

PofteaihdefcriptoeNilifluurjhwcprofert. 

„ Iuxtaauteinquicmagnu Deltaeduciturab 

„ Agatho DamonefluuioadSepcentrionem 

„ prior qui uocat Phermutiacus fluuius qui 

„ fluitperoftium Sebennycicumeuiscp dedii 

„ diogradushabet «1 J.50 ^. Deindefecim 

„ dusamnisTalynominequiexitperoftium 

„ Boibitinu, cV ipfiiis Taly dedutfio gradus 

„ habet 61.30.2 y undeambofluminaiuxca 

„ fermeeundelitcorisparalleliiiunguncPher 

„ muciacfi cV Athribicicum cV Bufiricfi iV Btl 

bafticfiamnes. Quaenaobfecro funcillaambo 

fluminaquae a deducftioneTaly fluun iungunt 

quaruordidifluminaPhermuciacufcilicec.eV 

Achribiticu cV reliqua C Non quidem duo pvx 

dida.fcilicecPhermuchiacucV Paly quueaef» 

fluuc in mare Aegypciacum per fua oftu Pcole 

maeusautnominataIteruficdicensoS£jjou£ou* 

7iko? zjoTa/xoe i^) \<s/ t f ne, ({Jj ^oC^nXop tssus, to ^oc 

'Xiudnra 'nnX&jyvvoucri tcW <p3j,aoutWKo)j Mi3;i> 

6itiko/j l£\ jSous-ijiko/i ng^ SouSajiKOjj , hocelt un* 

„ de cV Buticum flumen.cVquod dcindeefl 

„ per aequidiftancem quodamm ido manti * 

„ maepofituraeconifiguntPhermutiacum.cV 

„ Athribiticu.acBufiricumatqj Bi.ibafticu» 

NonnuIIaaut exemplaria pro Bucicoflumuie 

habentBubafticuquoerroreaddudusifte.ne 

Bubafticuma Bono Djemonefluento.iuxca 

Talyflumenderiuari.acreliqua flimina cV fe 

ipfum coniugere affirmaret, obcicuu nomen, 

o^dixitamboflumina.adeoimpenceacfubdo 

le.utfiquisfideeihabeat.fufpicaripolTicProc 

lemaeumNiIi accolamnon farisexplorafle Ni 

U habitudinem. Quod fi ica effec longeminus 

cum alia rlumina cV loca quxcunqj ab Alexan* 

dria plus remota pocuiile defcnbere. Si falfa, eft haecnoftra de tnterpretefufpfcfo ,prodeat 
quifquiseum defenfurus ,ac dicac qux finc illa 
ambofluminaCaucquod inferius apparet cur 
Tanam ciuitatem in Zoicide prjefedura , aut 
Nomo pofuericquum fit inea quaeappellatur 
Phchcgm .ici.cur item Sebennycum, in Mende 
fiaftacuicpr3efedtura,quum fic in Sebennyci* 
dc.cui cV appellationem dicfta indidic ciu tas. 
Quumqj in Leontopolicide fit /\£ovtotto/\i§ qui 
noiidixitLeonumciuicas,ficucfuperiusuiro# 
rumciuicas.fedLeonconeamnominauic Ecin 
hisqiridem dicflio ipfa nulhm habec culpam. 
O^ieueroinferiusleguturauthoris uerbaam 
biguicatem impento fuggerere polTunt.Ta Si 
fi.iTn^.^iVunJa tou txiyxAou it/Vrot i(M toi? koctw 
„ x w ? 3 ? • KaA§Tc« tTrfivjfxoi , hoc eft . Qua; aute 
„ m igno Deltaacinferioriregioneaultralio» 
„ ra funt.uocancur Heptanomi . lacobusue* 
,', roicauertic Auftralioraaute inquit magni 
„ Delta cV infenoris regionis Hepcanomi di* 
,, cuncur.Quafiuerohi Hepcanomi fincpars 
rnagniDelca,quicamenfincexcraipfum,adme 
ridiem uerfi. fnferius deniq? haec eius funt uer» 
ba.Conueniuntauteminquit,fluuij,quiinfu# 
lamfaciuntiuxtaficum 6%. ?8 ji .Interie<ftis« 
que paucis. Poftea inquit fimiliter Nonius Cy 
nopolitescVMetropolisaboccafufluurjuilla 
Cynopolita 6i.l$.zS '5'. Cuiopponiturlnfu 
IaCynos uelCanis ciuitas 6i~6. t3 $, Quo* 
modo qusefo hjecCanisciuitaseftininfula Ni 
li.quu fitauftralior initioinfuIaeC An fortaffe 
NilusadmeridiemrefluitCAntabuIae Grxco 
rum damnandae funt.in quibusCanum ciuicas 
ab exorcu Nili excra in fula fica cernicurC Quid 
quod dicicLyconciuicasC cV non Iuporumci* 
uicaSjficuccanumciuitas.quum inferiusdicat 
Panton,hoceftomniumciuitas,cVquidemer* 
ronee- Namingraeco noneft ww/TOjjWoAig.fed 
xsxvap woAi?,hoceft Panum ciuitas. Ipfeetiam 
Nonius non Pancopolice .> ab eo dicitur , fed Pa 
nopolites quocognomentonimirum excitari 
debuit.ut Panum.nonPanton ciuitatemuoca 
rec. Quumcp pene ifi omnibus graecis fic koivk' 
aro'Ai§, ideft Noua ciuitas , ha:c ab eo uocatur 
Cena.uel Vacua ciuitas. Neaute minutrjshu» 
iufcemodi grammaticis iufto diutius detinea^» 
muradLibyaminternamtranfcamus,incuius 
definitionehaeclnterpretisueibaleguntur. 

LIBYA INTERIOR. 
„ AmeridieinquitintenoriAethiopia.in 
,, qua Agifymbaeft regio,iuxta lineamquaj 
„ a praedido fineufque limitem Hefpenurri 
„ magnumfinumnuncupataminteriorispe« 
„ Iagiprotenditur.Pcolemaeusquidem.latus 
meridianumLibyaeincernae,terminat,adfecef 
fum finus Hefperrj externi maris, lfte uero nul 
lam fecefTus mentionem facit. Deinde finurr» 
ipfum interioris pelagi efle fignificat, quod o* 
mninoa ueritateabeft.In hacLibyamonsefl: 

Qii) Mandrusnonime.quemlacobusinfeitevocat 
Tcmandru,adncxafciIicetc6iundionegraeca 
n ficutialias folctfacere' In graeco enim eft^n 
/j.Mfo/1 of©^.Stachiiaute amnisabeo nuncu* 
baturStachirus.quanquafuperiusexpofuerit 
Srachiris fluurj oftia cVquein Aphrica uocauit 
Cinyphum fluuiil hic ab eo nuncupat Cinyps, 
quiquuduohabcatprincipia,ifteadunatione 
eorumfilentiopterit.Scdhocpotiuscomcmo 
randum hon fmc admiratione,q> Gir fluuius 
maximusinduobusmotibus VfargaIa,acGa 
ramantica uallc,principia habens.inccrtum cft 
in quod mare excurrat nufqua utiqjdefcriptis 
hoftrjseius,&hocetiaadmirabiliusq>Chelo:> 
hides paludes eunde|alumno fuo fluuio auget, 
Nec ininus ambigif de Nigire fluuio princi* 
piahabenteinMandrocVThalamontibus.in 
queaffluunta feptemtrionibus duo alij amnes 
abcxortuahus exLybia palude,acitcm alius 
ameridie,cVtamennonliquetubicrumpattan 
„ taaqua totqj colleda feculiy.Iam uero popu 
„ losLibyarenumeransinterpres.EtManna* 
„ cumnHuit.quifubipfo Thalamontefunt 
„ cV Nuboru qui tenent occidentalia uallis ip* 
fiusmotis. Quisquefo ex hisuerbis Iacobino 
putabit Nubas , qtias ipfe Nubos uocat.regere 
adoccafumuallisipfiusmontisThaleCQuum 
cVpauloantefinecatalogipopuIorumharcfint 
„ eius uerba. fnter autinquit,Libyar paludem 
„ cVThalamonteTuntAlitamb4,cVManrali, 
„ cV intcr has cV Nubos Armiar , & Thale, ac 
,, Dolopes cV Aftracutiufqj uallem montis, 
ubi ncmo alia uallem intelliget qua Thalf mo* 
tis,AtiIlaeftuaIIisgaramantica,uideIicetfupe 
rius inter montcs enumerata , non uallis cuiuf» 
cunquc montis-Hinc mifelli quida pict ores po 
tius qua Geographi interprete fequuti,Nubas 
6c"ArmiasLibyarpopulosThalamonteocciV 
dentalioresftatuuntcarteraq} multaobignora 
tionem uniushominisperperam confundunt. 
Deinde a catalogo ciuitatum Iacobus f ub Nigt 
rainquitfluuioNigirametropoliseft.Nofub 
Nigirc Nigirametropoliseftjfedfub giraflu* 
uio,Giramerropoliseft- 

AETHIOPIA SVB AEGYPTO. 
Aethiopiam quefub AegyptoeftiaingreiTus 
nonhabetAramcupidinispromontonum.Et 
quarin primo libro uocabat abeo Ptolemais 
Thebaru, hic Ptolcmais theron ideftuenatio* 
num nuncupatur,QuarPtolemais ferarum ap« 
pellanda fuit, Inexpofitionemontiumharc ha 
bet lacobus . Montes autem inquit nominant 
ih regione ab occafu Nili prodeuntes per totu 
NilumGarbatamons,cuiusmediu.c;j),6. Itaqj 
iuxta hiftoriaminterpretisGarbatas monscft 
ab occafu Nili, qui tn reuera cft ab cxortu Nili 
fluufj numerisid etia confirmantibus Rurfum 
in catalogo populoru indicatis populis Aduli* 
ciscV Auahcisfinus cognomines accoletibus, itemcjjMofylisharcprofert.Quodihquit.diem 
defequitur httusomme barbaricueft, A$ama 
autem in fecundo eft finu-Quis obfecro eft ill e 
fceudus finusC vnicum prof cdo finum Ptole? 
marus cxponit Barbaricum ufqj Raptumpro 
motoriu, maritimamqjcVadiaccnteiiocatBar 
bariam,qua demu Barbaria,interiore,hocefta 
mari remotioreftatuit Acania Elephantorum 
genitricem quod ita eiTe haec Ptolemari uerba 
docebunt hJHvtsvBe/j /Utijgi ? fdrifti aKfuTXPia v>a.<r«, 
JSapCapia flfy k -^aAioe-a^owia <$i,H ivtPol^w, hoceft. 
Quarautehinceft ufqj Raptumpromontori. 
„ um maritimaquideomnisuocatur Barba* 
,, ria quaruero mterior eft A^ania. Nimiunt 
fecure interpres fecutuseft exemplar mcndo? 
fum inquo erat h 2uute'?<o pro «<PoFsj>u. 
Quem librarrj grarci errorem ipfe quoq; deprc 
hendi in quodam exemplari. 

AeTHIOPIAintcrior. 

Poftremo ne internaquide Aechiopia ab hufus 
hominis peccato linunis clTe potuit.nam in ex 
pofitione lateriseius fcptentrionalis aducrbu 
„ ita dicit. Harcinquitterrrtinatura feptentri? 
„ onelineisexpofitismeridionalibusdidaru 
„ regionum quar fcilicet a magno finu intcrio 
„ ris maris ufque adRaptum educuntur pro 
„ montoriumquodgradushabet 73 T^auftra 
,, IisS^t: prarterea partc Occeani Hydatici 
iuxta magnum finum.ubinam quarfo eftifte 
occcanus Hydaticus^An tantum fibi tribuit la 
cobus u t Occeanum alias occidentalem appeli> 
latu.etianouonomineappellareliceatCAnqd 
in exeplari mendofo legit ^upij t» uJWikS wKEowa 
quodequidemlibentiuscrediderim,qncVmi> 
hiquoqj exmultisunumhocinlococorruptii 
in manusexemplar inadic. 
ASIA. 
In defcriptione eius rcgionfs quse gprk A fia 
uocatur ciuitasquaeaPtolemaro uocaf wxAcaa 
c-mn^i? ab Interprete dicit coniundis nomini* 
bus Palarfcepfis,quar potius appellari debuit 
uetusScepfis.ut ab alia eiufdem nominis ciuita 
tediftinguerctur.Dcindepoftremadefcriptio 
nismaritimarcorupconominc Gonumuocat, 
quaefecunduPtolema:u Caunusnunciipatur, 
cuius numeris adnotatis moxharc interpretis 
aerbalegunt.quibus orientalelatus Afiae de^ 
, fcribere conatur. Ab orienteihquitLyciar,a 
,, Metacauno fineufq;adEpechontemfluui« 
,, um.<<?.j.-7.j.^.aquocVamendietermina 
„ turper Lydamiuxta Milyade t ciuitatemqr 
it ufqjfinemcuiusgradus6i.57 2.^".EtPam« 
,. phylia perlineaafinepredidoufcpEpech* 
ontemamnem.Hicopuseft Oedipode quino 
bisedilTerat quisnamfitille Metacannusfinis 
autubinam inueniamus Epechontem fluuiu, 
quidque fibi uelint dupliccs numeri eidetn 
afcripti.Si effi Oftia fluui) denotant, harcoftta 
profedo fupra to tam Lyciam ,fcihcet in conti ncnti funt. Nam fotes c{Te ncmo fatebftur.nuf 
quamoftrjsapparcntibus.SedquidopuscfTe 
Oedipode dixi C Auctor ipfe Ptolomg us Inter 
pretem ridiculum coarguet lns uerbis . a-k Ji 'a« 
l/aToAu/j , AuKia n a7f tou .atTci Kauvo/i Tsietm&^ /xlf 
j^iTOuSTrtxofT^MOifa? v J^.A^ y a<p'ou t^ h.W 
fXta-11/uL^ia.^'Ofi'iiToUTh AuKia l{Jl ,aiAua<ra otoAiij fj,i* 
j^i rotjaT^ ou 3tVi(5 1 a A 3. ^ y, n^y) tra/jKfuAVa |{J1 
/rfuj ctff tou lifH|US</ou sjteaT©-' yffxfj./j.lrij tcot; tcu sws 
^ovt©^ /xo/jac; f a -y. A h % i & . ubi itaquc dicen* 
dum erat a termino poft Caunum.iftc fcnpfit a 
metacaunofincprarpofitioneMsTa.cumnomi* 
neKauvo/jconnexis, Etrurfusexparticipio iire* 
yoVT^fecitnomenfluufj.magnaacintolcrabi 
iiculpafua,quanquam ipfequoqueexiniplar 
quoddam uiderim eo in loco uiciatum. lam ue 
roincatalogo Ciuitatum exponit Apollonia 
pencs Labanum , cV Heraclea liixta olbam,ubi 
non iniuriadubitandum quidnam per Labanu 
cVOIbam fignificct.quum in fitu earum ciuita 
turrapernumerosinueftigato.necmonsaltem- 
tro talium nominum apparet.nequeflunius. 
Poftharcautem monftra , incatalogo ciuitatu 
omnes quar funtaDoryleo ufquepoftremam 
Gacanamftatuit in meonia, fcilicetin confini* 
bus M y fiar cV Lydie ac Pbrigiar, titulo id often 
dentccVtamen omnes dnftae ciuitates funtm 
Phrygiamagna ,cuius infcriptioncm una cum 
nominibus duarum ciuitatum quar uocanuir 
CadicVSinnaus,InterpresilIecarcuticsprarKr 
mifit,lncatalogoinfularueftquaruocaf Afty* 
paleapatria PhalaridisTyranni dicentePtoIe 
mxo asu7r«Aaiac; & 37o'Ai<|hoceft Aftypalear ciui* 
tas.InterpresautdixitAftyantiquacVciiiitas, 
fcilicetnomeinfulaedifoIuensasucVroaAcccapio 
articuloqueii coniundiocm copulatiuam fug 
gercns.Talemonftrumfecit rurfuminnomi* 
ncinfular Co , dixit cnim Coa ciuitas ubi Ptole 
marushabet kw h otoAk; uolens reprarfcntareCo 
infule ciuitatem.Hicautem omifu Synam infu* 
lam,acinfcriptioncRhodienfispelagicVCar 
pathfj-Quo fitutCatfusiufulacV Carpathus 
atque Rhodusputenf eflein Myrtoopelago, 
quandoquidctituluspelagiinfulascopleden* 
tisnoeftmutatus.DcindeproChelidonrjsfco 
pulisquiLyciaradiacent, apudeu legiturChe 
lidonia infula quum fint quinque numero. 
Crambufamuero infuIamPamphylig adiacen 
tem in totum pretcrmittit . 

CAPADOCIA- 
Inexpofitione laterisorientalis Capadociar 
hacc^fert interprcs.Poftea inquit linca qua,p* 
„ ducitiuxtamontesMofchoru ufquefinem 
„ cuiusgradus.yj.j.^.t^.cV Iinea quarinde 
» iungit finemprardiclum.Hocergolatus ori 
entaleintra Colchidemproducetur. Nam Pha 
fisciuitas Colchidishabethos cofdem fcrenu 
rneros fini dtdo afcriptos quare hneaquarut 
«pfedicit iungitfinem prardidum, intiorfum nefcioquo porrigetur.ficenim cVpendulaefr. 
Interpretis diclio ut non fit percipere cum quo 
coniungatfinem prardidum. Deindeubi Ar 
g^montisterminosexpofuitmoxfubdit.un* 
„ defluuiusmagnusappellatusflucns. Eu* 
„ phratiimifceturiuxtagraduscVc. Verum 
fluuiusilleMtAac» hoccft nigerfluuiusappella* 
tur,undecVMclicenaparsArmeniarparuardi* 
da efle uideri potcft. lacobusautem pro M^Aac» 
legit ft.iyx.$, Deindenonapparent mtraducftio 
relacobiduarpoftremaeCiuitatesCapadocia: 
cV prarturg Tyanidisquar nuncupanturBacu 
cVStala. 

CILICIA. 

In Ciliciar defcriptione Claudunt Manfcae 
pylar uel portar ,ut interpresappellat, quum ta* 
men fuperius in expofitione lateris Ciliciar ori 
ent3ils ufque Amanicas dfxerit pylas , adeo in 
circumfpecftusefthornoifteutomninononcu 
ret conftanciam tradudionis fuar,fed folSmo? 
doexemplari quantumcumque mendofoin» 
hiat.quum longealia opus fitdiligentiafi quis 
ldonee geographiam traducereuelit, 

SARMATIA ASIATICA. 

lam in Sarmatia A fiatica querat aliquis Pfach 

imfluuium,ac Gerufam ciuitatem,quarinter 

eum fiuuium tV Atticitem fluuium eft Nam 

quodin definitionehuius prouinciarTanaim 

bisponit,notarcfuperfedimus,quanquamin 

propnoeiusexemplari hoc peccatumanimad 

uertimus. Et ipfoinquitTanai fluuio ufque 

eius oftia ad Marotim paludem , cV ab his orien 

tahparte Tanais ufque Cimenriu Bofphoru. 

Dicendum enim fuit cV orientali parte Maroti 

dispaludis.aTanaiufquarCimeriumBofpho 

rum In expofitioeautemlaterismeridiantharc 

„ abeo profcruntur. Amcridieinquit.termi 

,, naturdeindeparteeuxinipontiufqucCo* 

„ racem fluuium per Iittus.cVhinclinea Colch 

„ idiscVIberiar 6V Albaniar ufque latusHyr* 

canimaris.Qi.iidquarfoeftquodaitperlittusT' 

Qiiisenimcrederct Sarmatiam cotinentemub 

tra littusetiaEuxinipontieuadereCnon ficnu 

gaturPtoIemarusdicens. octp <^/xto-K,u.ec;i'ac;TO iv* 

TtvSip /^ifi tou luft/vou tzovtou fx(^i KOfaK©-' srOTa» 

/u.5rj <jS) ^VTtviip ^aScNHAco y^a/xfjji x.oA^KPlS^iSKCji- 

«<; Rcd aAScwiac; fJ.t}^i •nTcj ujKccvia^ <j5\ & wXujWe, 3<x» 

Juoctnc; OTAft^ac;, Hoc cft a meridie autem parte 

quar hinceft Euxini ponti ufque Coracem flu« 

„ uium cV ab hinc arquidiftanti linea Colchi* 

„ dis cV Iberiar ac Albaniar ufque ad latus Hyr 

„ canimarisquodcVCafpiumdicitur. AtCg 

„ cutiens Interprespro TOa$a?jc\H'Aa>,nifi fallor 

accepit ^aTi/co , aut fequutus eft errorc alicuius 

fcioli.quinointeUigensmentem aucftoris pro 

•^aSvHAofuppofmt -^aAiw Qtiodfi Ptolemaji 

Qiiij fuiffet hoe uerbum, non infur ia,obf cere mits ei 
quod Sarmatiam a meridie relfquiffet inde fini 
jarnquandoqufdem aboflrjsCoracis fluurjin 
finitarpoffuntcducilinear perColchidem Ibes» 
riamque cV Albaniam adlatus Hyrcani maris, 
Incertum ftaq? cft, quarearumSarmatiamame 
ridiedcfinfat, quantaquefitlongftudfne, quu 
terminus eius ad diclumlatus Hyrcanf maris, 
nullo fitnumcro expofitus,recle igitur Ptolc* 
tnarusdefiniuithociatusmeridianumtamlon 
gitudinequam pofitura , non enim nifi una ab 
oftrjsCoracisducfpotcft,adlatusHyrcanfma 
ris,quea:quino<ftiaIiarquidiftet,harcprartcrea 
nobistcftimonioeft.quodha-cparslaterfsme 
ridianiad oftia Coracis cVSoanatfluuforfi ter* 
mfnatur,quarqufdem eandemhabetlatftudine 
graduum .47. ideft arque ab arquinodiali ab* 
fcedunt linea.NectamcndiffftemurColchidis 
paruumquendamangulum.fuprahanca-qui* 
diftantcmlineam cuadere.fi numenscrcdimus 
Ncque id dcfinitioncm inftitutam rcdarguit, 
quumin geographico tradatu uniuerfo fatis 
iftadpropfnquu ueritatiaccedcre. Illudaute 
rcprehendendu quod interpres nullam dclate 
reorientali Sarmatfarfacftmentfoncm.efus cin 
hecfunt uerbapoft Coracisfluurjoftia.Ffnis. 
„ q hinccftad Colchidos Iatus.7^47.t.Qui 
„ deinde eft ad tcrminum Iberfar in quoSar? 
v maticePylar.77.47. DefndequiadAlbani 
am ufqueHyrcanu Pelagus in quoeftpoft 
,, Saonarfluurj oftiaquorumgradusdKftiluc 
»35,47. Reliqua deinceps exponuntur abfcp 
ul alaterfsorfentalismentione- AtquePtole^ 
mausidlatuscolligftcxparte Hyrcani marisj 
ab oftfjs Soanar fluufj ,ad oftia Rha fiuun ac 
portione quadam eiufdem fluufj Rha , cV meri 
diani cuiufdam portione ad terram ignotarn 
pcr meantfs. 

ARMENIA MAGNA. 

InArmeniamagnaintcrciditoccfdentalela 
], tusefus,hfsuerbis- AboccafuparteCapa? 
„ docfar fccundum expofitam ponti Capado 
j, cumufqueColchidempermofchfcosmon* 
teslineam. AtquitalfslfneaPontumCapado* 
cfum dfrimit folumodo aparte Armcniar, qug 
fupra Euphratcm eft,reliquauero pars eiusa 
Capadocia difterminaturportfone Euphratis 
quar eft inter Mofchicos montes cV Taurum 
montcm.DfquoEuphratefluuioinferiusharc 
profert interpres.Sunt cValrj montcs nota df g« 
niapredida fciffioneEuphratisfluurj cVchfc 
itcm uocabulu ™<5 \v3=o-mi§ in fciffionem uertit, 
nullam prorfus fciflionemhabenteEuphrate, 
fed diucrtfgium f uxta Mofchicos motes, Nam 
a fontibus fufs ad occafum fluit,doncc initia 
MofchicorvTmontiumpauloexccdit,hincaute 
ad meridiem uergit.ita, ut qui pnus equidiflan 
tcm pene aquinochautenuit fiuxum,iam fub eodcm feremeridianoTaurum motempetere 
Uideatur. Hoccodemlutohefitathomoiftein 
k , Catalogociuitatu. In parte fnquit fuperius 
concepta ufcp ad fciffionem Euphratis funt 
" magis quide feptcntrionales regioncsincipi 
l, entibusaboccafu Bafiliffena cVHoborde? 
" na cV Arda fubcp hac AcilefenacV Aftauni* 
tis cV pcncs fluu rj fciffione Sophena . Sciflione 
Euphratitnbuitnullufufcipientiflumcexter« 
num, fedipfumfolfi cVcotinuum fcindt ihfinu 
at.Dequoianonamplfore fecimus fermone, 
quuhoc interptfs dclframentu pala omnibus 
fit leAonbus . Veru hoc quoq; notandu eft.^d 
regfones acciuitates hinc enumeratar m parte 
Armeniarfuperfuscocepta,utfpfedfcitftatu5 
tur.quuffntfnpartemedia, q fcilicetfubdi&a 
parte Armeniar eft, Armenia quippe in tres par 
tesper Iongttudine diuidit.Euphrate fluuiOj 
cVmotequiTigridisfugfacetfontibus.Supre= 
marautpartfs regionesciuitatefq?iam cxpofiV 
tar funt-Hicaut fubiacentisEuphrati partisre* 
gionesacciuitatesenurneratPtolematus.Inpar 
teafitinfima duaspoftremas omittit ciuitatcs, 
quarunoia funtTigranoama cV Artagigarta. 
Sfc cV Carpafas infulas iuxta Cypru ptermicut 

SIRIA, 

DeindeinSyria nefcioquosmotesDamaD 
i, cos cV Palmyreos fomniat his uerbis.Irrigat 
„ regfonecValtifluurj.aPalmyrarfsfluufuscu 
„ iusfinescVc.Numerisqjfnteriedis,moxin« 
quitaDamafcis montibusfluuius Chryforro 
as.DamafcusquidemcfuitasfitaeftinterLiba 
num cV Antilibanu montes, quoru neutri dicfx 
tur Damafcimontes ,AtqPtolemafusdicit'ort 
•^aCToa/Aujcw fap.ac paucis interpofitis ygufo %$<x 
2.a/u.aa-nifi 'yiupbora efhfluuioru alter Ptolemaro 
refcrentc Palmyra ciuitate preterfluit, alter aut 
Damafcu . Sequutus cft mcndofu exemplar fii 
tcrprcscredulusacimpentus.qualecVfpflunu 
uidimus.fn c uo erat o,u £§a iscC\ixv<x%lui) , cV poft 
pauca itod -^a ia: 1 aoto-K.io/j \>p.wp t hic aut mfrarf tor 
taflelicebit.quudididuoftuufj tcrminosha^ 
beatfnfpfaSyria.ubfnafnnteoruoftiafnmarC 
pfertim fi funtfluui] utappcllant, q> cV delor^ 
danedubiueftqui totus penceftiniudara.fed 
piofcquamurfomnolentfaminterpretis» 

ARABIA. 
In deffnftionc Arabix pctrare plurimu errat. 
Ar.ibiafnquitterininat aboccafu parte Syrfa; 
expofita.ptermittftcognomentuhufArabiar, 

non em dicit pctrear,ab occafu uero eam parte 
Syrfar definft,quu tame tota fit fub Syria.ab oc 
cafuaQtadiacetAegypto.Itaqjaboccafudefi^ 
nit non partc Syriar fed parte Aegyptf.Rurfum 
a meridieinqt,iteriore ffnu Arabici pelagiqu*' 
i, gradushabet ^5 f. i> ; %• EtfumiuxtaHie ,, ropoiitemanotatofincapudAegyptuufc^ 
k ad promontoriu quod iuxta Pharam eft QC 
gradushabet6(S.z?. Villauero Elanaquae 
iuxta finumefteiufdemnominis gradusha 
bct6jZ 6'i9 ^■aborientelineaemiffafu 
praexpofitumSyrixoricntalem terminum 
j cV iuxta Arabiam felicem ufque fedtionem 
„ quaegradushabet 70. 30 %. Iuxtaaute Ere= 
mumArabiaefuprareliquamlineamtendit.o* 
initto q> praeter confuctudinem authont finum 
Arabicum uocat pelagus, Nugationem uero 
reliqua non iniuria notamus.Nam omniaharc 
ucrba interiore finu Arabicipelagi qui gradus 
habet 6% I. z9z v cVfinuiuxtaHieropolitem 
a notato fineapud A egyptum, harc inqua uer* 
ba unicum fignificant locum , fcilicet fcceffum 
finus Arabici.iuxtahcroum ciuitatem>is enim 
feceffushabetgradus^ f. z<)\ $-ficutiuide 
relicetindefininone Aegypti.Isdenicp eft fe? 
ccffusquem ipfefinum uocatiuxta Hieropo* 
litem. Is poftremo eft notatus finis apud Aegy 
ptum . At Interpres coniundionem copulati* 
uaminterferit.intantumcp uerba producit,ut 
uideanturpluralocainfinuari.Ptolemxusue» 
ro Petricam definiri a meridie fignificat, K> 
rabici finus parte.ab expofito termino nixta 
Aegyptum,ufquepromontoriumquocb.pud 
Pharameft.habctquegradus 6y tg 1 cV Ela 
mitequihinc eft finu,ufqueadeius inflexio* 
nem , quae habet gradus 66, ;p. habere autem 
Bt Pharam uicum gradus 6 5. t8 5 . Elanam ue* 
ro uicum adiacentem feceffui fui cognominis 
habere gradus 6$z~6V9 ?♦ fed nec hocpraes» 
tereundum quodPharamuillam biscontami* 
nar,quum illi primum adiungit prarpofitio* 
ncm V.CTO. ac Catapharam uocat deinde cum 
addito /$J eamMempharamuocat Indepue? 
rilem eiusintellcdti intelligcrelicet quum Pto 
lcmari locum interpretatus eft ubi gentes ac re* 
giones Arabiae petrgae exponit . foro /$> Ai/o-sui» 
Tto/) 'oeiufi toutco/j is-ot^a nivj aiyv-rffoi} hu ifafanlwn 
wa^HKa . hjm WcxutIu) h p.ouuu^ia.Tiq , I nterpres ab 
„ occafu quidemhorummontiumiuxta Ae* 
„ gypttimSaracem.deindeconuetusquidam 
eft. Ulud equidem prastereo quod pro nom ine 
regionis(?$co(iMpofuitnomenpopulorumSa 
racem.Quodautepro nomine Regionis qua: 
Munychiatisnuncupaturconuentu quendam 
interpretatus eft . id uero infulfitatem hominis 
palam indicat,uidetur enim hoc nomen /toouu? 
5<i«tis fic accepiffe.ut populari quodam loquen 
dimododicitmonachatus.prioratus-ltaqjpro 
monachatu conuentu pofuit.tanqua fortaffe 
honeftius ac gratius nome . Si quis aliter huius 
hominismonftrificincbulas diffbluere confi* 
dit,eum libenter audiemus • Quippe fine huius 
Iucubratiunculse ftatuimus,non tam irridere 
hominem.quamledoresfuoscommoneface* 
ie,necrrGribuspueriJisInterpvetisimpIicent' MESOPOTAMIA. 
Libenterrurfumaudiemus.quidnauclitlrt* 
terpres uerbisfuis quatpoft catalogu ciuitatS 
Mefopotamiae Tigridi fluuio adiacetium pro 
fert.Nanqj expofitaultima earu Apamia, Sub 
quainquitcomixtioRegnfluuticurnTigride 
eft,8c" media prope regio.ln alia aiit media regi= 
one ciuitates har-Subiunguntur aut ciuitatu no 
mina cti numeris fuis. Vbi quaefo eft illa comi* 
xtioRegrjfluutjcu T/griderRegiusem fluui? 
us Euphrati infundit haudmultucitra Seleu* 
tia.quemadrnodSTuperiusexpofitueftpoftca 
taloguciuitatum Euphrati adiaccntiu . Et fub 
ApamiaEuphratesTigridicoit,ficutiinhifto= 
riadefinitionisMefopotamiaeapparuit.Cacte* 
rum cu uideat infinuareduas medias regiones, 
q uaeham eft illa altera cV prior qua ipfe etia (ub 
Apamia effcfignificat. At Apamia inultimaut 
i.adicacauda Mefopotamiaeefthaudprocula 
confl uente Euphratis 8C Tigridis Aniaduerto 
cquide Ptolemxu expofuifle tres ordmes ciui« 
tJcuMefopotamiae.Primuquideeai^qtiasEu 
phratcsallueredicitScctrnauteaRtquaiTigri* 
diadiacent.&tertiureliquaR>.f.mediaR>.Pno# 
ris aiit regionis media: ciuitatcsnon uideo,ni fi 
Iruerpres ut eft monftrificus alteros nuhi addat 
oculos. 

ARABIA Fchx. 
InArabiafelicidcfcripturus maritima finus 
Arabici haec habet Interpres.Poft limitc inquit 
ArabicifinusiuxtaElanite finum iteriore.qui 
limcsdict^cfthaberegradus 66.\.z% z 6- Mo 
dianacVc.Hicquidelimesa Ptolemxo cxpofi 
tus eft inlatere meridiano Arabiae defertg.Inter 
prfsauteeumlocuficutifupraindicauirnusoi* 
noprgtermifit Addequodnumerusquehicad 
fcribitcilimiti.f. 66 yz% l^.noeftilliuslimi 
tisdcd Omiae citiitatisqug eft intra motana A^ 
rabiefelicis.pria.f.maritimariTlntcrpsautMo 
dianJponitprima.Oiniaciuitateptermiffa.nu 
mcriscp fuis adlimite didu falfo tranllatis. 
Scythiaintra Imaummontem- 
IampraetcrmiffisquibufdaminutijsadScy^ 
thiam intra Imaum monte tranfeamus,ubi etia 
haecuerbaofferunturinenumerationemonti^ 
um. Apud autem hos inquit inter ima amnium 
montes , furgunt Syebi, quortim fines gradus 
habent 1tt.5g.cV 132. 6z. Himontesprofedo 
nonfuntinterimaamnium,fedinultimapene 
Scythianonlongeaterraignotanumerisidat* 
teftantibus- Imofupraeosmontesaquibusde 
fl uunt omnes memorau in hac Scythia amnes. 
Poftea in Catalogo gentium Erynimos. Afio* 
tas,Aorfos,populosintotumpraetermittit.fn 
Scy thia autem extra Imaum montem omifit E= 
modosmontes.In Serica poftquam expofuit 
Echarden fluitium gcntes cnumerat, ac alium 
itemfluuiumBantifTuminterferit.poftremo* 
que Catalogum populorum abfoluit. Sic 8£ fluiiiorum cxpo fitionem , cV gentinm Catalo* 

gumncgligenterinterriimpit.Mirandumcum 

ternifontcsbinorum amniumhic exponatur^ 

quibusnamoftrjsinmareeffunduntur,anfor# 

taffctcrraabforbentur, autuirtuteSoIisincli;» 

matibusetiamilliscxhalantur. Idem &deA# 

rio fliiuio Ariae mirandum cuius fontes quiV 

dcmfuntinSariphiscVparopanifomontibus, 

Atix adiaccntibus . Confluxus autem in palu? 

deAna.DeindeParopanifadasexcipereaBa 

clriana Dargamanimfluuiuminfinuat ,quita 

meninParopanifadisortusOxoinBadriana 

infunditur.InCatalogopopuIorumfubPar* 

fietisquoscorruptonomineuocat Parocetas, 

ponit ipfe Parfios . Quum itaque Parfietar fint 

omnium auftralifsimi, Parffj in Arachofiam 

incident. Arachofia: autem Arachorumfon* 

tem quem facitfluuiusregionem permeans, in 

totum filct. Indefinitione Gedrofia: habetln* 

tcrpres,Gedrofia inquit terminaturabocca* 

fu.Carmania iuxta meridionalem expofiram 

lineamufqjmare.ConftatCarmaniamcVGe? 

drofiamhaberecommuncmterminum.fcilicet 

lincamquarducitur perPerficosmontes. Va> 

rumtamen hac linea non eft mcridionalis, ut 

eius uerbo utatnur, hoceft fita fub eodem me# 

ridiancquando neipfi quidem Perfici mon* 

tcsrecftcadfcptentriones uergunt . Sicuti uide 

relicctinipfis prouinciarum defcriptionibus- 

Quotiens in India quac intra Gangem eft uoca 

bulofcifsionisabufuseft,ubidefluuijstrada# 

turnon amplius reccnfebo. Satis enim fupercp 

hominisinfulfitascircahocuocabulumfuperi 

us indicata eft . Caeterum Ptolemaeus defcriptu 

rus ciuitates mediterraneas Paraliae regionis 

Soretarum hunc praefcrt titulum . 7%aA/ac» ccojk* 

•tCj/j /xio-oyeoi WAa?, hoceft Paralia: Soretarum 

mcditcrranearciuitates. Hiclnterpres Soreta* 

rum inquitpcncs lirtusmediterraneae.Quomo 

doqua-fomeditcrranearfuntficircalittusC/.^o 

animaduertithocnomen waoaAi©' fub eadem 

tcrminationc utrique gencri accommodari, 

Itaqlie finonerraffet Inrerpres dicendumfuit 

Pcokmaro 7%aA'iou o-coj>htcjj. Caeterumipfequo 

que Interpres fuperiusin defcriptione marinV 

ma: non uertit hoc uocabulum.mox poft adno 

tationcm Curula: ciuitatis, fedParaliam uoca« 

uitnonlittoralem. 

lOHANNIS DE MON 

teRegio in pcnultimumfepti 

miuoluminiscaputan* 

notationes» 

Penultimn feptimi uoluminiscaput, fic inci 

pit h fjfyj ccw v-ncy$a.<$H qi5\ Ka^oAou Aia8t<reu? /xi^i 

tcoij Too-cimo/j tyfi arv/jLfjiiTPuZi Interpres.quae fu# 

„ prafcripta funtdeuniuerfalis fitus difpofi* 

„ tioncufquehuc cum aequadimenfioneha* 

„ bentur. Nonftatuimusfingula uerbaada* muffim exaiflinarc.quaeefii ab omnibuscratTa 
quadam infpeclione notari poffijnt confulto 
pra«erimus,uerum hocuocabulum o-u/i^tTfco?, 
animaduertimus multiplici fignificatione dif> 
tracftum cffe , o-u/x/xi§ofi enim nunc commenfile 
dicitur,cuiapponitura<ri/>Ms5°/Jnuncautepro 
idoneo.ucl competenti, aut pro congruo acci* 
pitur,qua quidemfignificationein praefentia 
ufuseft Ptolcmseus, non ut ifte interpretatur 
cumaequa dimenfione.quodenimaequumauc 
iuftum eft, redarguendi licentia haud ucretur» 
AtPtokma:usipc,profuafingu!arimodcftia, 
traclatum fuum nunquam tam aequum eiFe di* 
cercr,quin aliquoloconotari poifct. Scdhax 
minuta grammaticis libnmentis rehnquamus, 
qualeetiamilludeftquodmoxfequitur. tf qca. 
vo^oci/oju ths yne) Hp.io-<pcu^ojj. fica traducftorecx? 
preffum.Hemifpheriumterra: quod oftcndi* 
tur multumdifferentibus hisparticipfjs qouvif 
fjjujop 8C j\&yf.vifjjZJjoji . Non aliter huius capitis 
infcriptionem confufis nominum fignificatio 
nibusuiciauitlnterpres.ubi Armillaris Sphae 
ra: dcfcriptio prom.ttitur Ptolemaro dicentc, 
KemcoTO? o-QcUfaq ,U£Ta qS\ oikou^uSU/kc; KaTa^acpH . ibi 
dixit Intcrpres. Circularis Sphacrxcumhabita 
bilidcfcriptio.Tanturnfcilicecab Idonea con 
uerfionc abhorrens, quantum kukA©-' cx" kjVkoc; 
diftant.ideft Circulus dC Armilla. Iam uero 
huiuscapitisliteramuertenseodcm lutohaefi* 
tat,cVcircularemfpha:ram nonuno tantumlo 
coproarmillariponir.Sententiasdeniquenon 
folumucrbaconfundit.qitodquidemplancin 
tdligetur.fi Ptolcmaeiliteramhicinferemus. 
ouk aTO-nop <j% l^o&evcu srco a/j to <\'oUvbjwat/3p W 
yuq H/xio-Qcu%iop. <W <o h oiKovfJXUH KaTaT-cjacjJOiTO W 
i-nnri^a, TSipitxb/UjX/op utto ocpcttcjac; KcjiKuTiTcr, \tt&? 
«Th tbA;iou<; /jSjj tTriKtx^HH^o-i m TOiauTH cTei|« . woccja j 

AO-yCOTaTa <i\ TOUTH (fOUVOVTOU Ki^HfjSjjoi . "7r|0Kt(cSa> 

J"t roikcoT^uj o-cpca^cw W/ ETTnrttTco KaTa^a^oa , fxiyzt 
t/ATTEf i7\afj.S%cwc(j$JJku tnV yno- , cocr liTcr o^iuo- dio-ip 
f^oucrHo-jKaSfH/j t7rcu3t/'ac; £Soa,ToUcr KOivotto" T0/J.6UU 

T0UT4 Ala -TW/J Tf07nKCO/J 0-H/Xi'tap /XlO"H/H.SflV0V , ucjSov 
W7roKeTOU H9M 'J' fXHK®^ Cj5\ KC$H/x3.$ olKOVfjSjJHCT Al=> 

•^OTO/xZfi , nj)M tou 2ucc cruHl/Hcr <W m yn y$czQofJ$Jjou 
«j;a?aJ^KAou , j\'X^ H9^1 ' auTO v ti/j.vovt®'' t^isa to 
„ wAoct©' tuo- oikou/jSW. Interpresharchabet 
„ Non autcm incongruum eft addere his quo 
,, modoHemifphaeriumterra: quodoftendi» 
„ tur defcnbi pofsit in plano contentum fub 
„ Sphafracirculari Cumigit plures adoften» 
„ dendumidelaborauerunt, cVabfurdifsimc 
„ hac demonftratione ufifuerunt.propona* 
„ tur circularem fphxram effe defcnbendam 
„ in plano terra interius comprchenfa. 
„ Afpedusitaqjoculifitumhabeatperquem 
„ re<fta linea fiatin communibus fe&ioni* 
„ busmeridiani, per figna tropicorum tran" 
„ iit , quiue habitabilis terrac longitudincm 
„ fecat , 6C parallelus pcr Syenen notatu» i ,', in terra dim*dens & hiclatitudinem habitabi 
, lis.ficilleucrtit.tiaiedishinccVindefenten 
trjs.PtoIemaeusquideexemploaddudusalioo 
rumquihocgenusdefcriptionisineptetrada« 
uerunt, ueraartificiofamcpdefcriptioneSphae 
rae armillaris terreque habitabilis explanat.lfte 
autdicit.Cumigifplures8cc.noua.f.illincor= 
fus fniam quae tfi praecedeticohacretEtiteru a=> 
fpedusitacp lnqtoculicVc.noua hicfniaminf 
choarts quae tn luxta didione Ptolcmaica prae* 
cedentic5nedif.Econtra ubi Ptolemaeusdicit 
^ORticQu 2.H KpincoTuj; crcpoapcw <$/ ItmtccPu Kccla^a'» 
4.0« propofitu.f.principaleaggredies.ibitradu 
dorneminimSquidemfacitdiftindione.Ve* 
ru huiufcemodi minuttas quilibet uel paululS 
graecis initiatus lf is aniaduertere poteft.Quod 
uero fequif fine mathematica intelhgi aut tra* 
duci nequit, quaobrem paulo altius repetendu 
eft.in tribus oino praefens uertif negociu.fphae 
rauidclicet armilldri.Hemifphf rio terreftri.ha 
bitabile noftram copledente,& oculo ipio in* 
fpedore.quor^primaduocertainterfehabere 
debcnt,pportione,huic opificio idonea Vifus 
autnon,r>portionepoftulatadutruuiseorum, 
fedfitumdeterminatu,quoquapleniffimefieri 
potcft, habitabilcm noftraconfpicef.qui fitus 
erit in linea reda,quae ex medio terrg habitatae, 
adredosexurgitangulos. Demonftratuquip 
pegfpcdius cft.certiffima oim rei uifae contem 
plationem ficri,qn uifus redeinmediu obiedi 
intuef ,hoc eft fi pidoria uti licet didioe , qn ra 
diusccntricus.inmedio pundo oblataefupfici 
eifigif.tunceinarqualeradioi^laterahucircun 
ftatia ftipatus.qua fi axis eft py ramidis radio fae 
breuifTimac.Caneruingeometricisdemonftra 
tum eft q? qfi duo planafe inuice fecant,fedio= 
nem coem fieri linea reda. Ptolemaeus iracp fta 
tuit uifum e dircdo fedionis cois, qua habent 
duae circuloijz planicies.mcridiani.f.qui per no 
tastropicasducif, cVparalleliterreftrisper Sye 
nen euntis utrocp coru habitabile per aequalia 
fccante.hoc quide in latitudine, illo au t in lon* 
gitudine.quapropter 8C fedio eorum cois.pun 
ct um mediu totius habitabilisindicat , 8C uifus 
a terra in fublime elatus,pundu illud mediG 3 re 
cicfpemodurefpicit.Namhocquocpgeome= 

t.ris demonftratu eft-Si utriicg planoi^ fe inuice 
fecantiu.ad aliam quauis plamcie rede infidat- 

fedioncquocp eorumcoem illiplaniciei rede 
inniti.Verune-quisinfidiofiusobrepat.argu? 

ens,planu paralleliper Syencninterra cuntis, 
nonredeoccurrcrcfupficieiterreftri.qmnon 

per ccntrti tcrra* ducif . Is rnfum accipiat , iuxta 
audorismenteTatisetTe,q,planuilludredem 
fidatmeridiano.pcrnotasaequinodialesince* 
den,mcuius,f.meridianipbnicie,quarcuqjhic 
proponunf defcribendafunt.adquacY uifus 
tanquaad terr5 ipfamrcfpicit.Sednelongiori 
diuertkulo abfccdamus,praefcrtim quii harc 0« mnia in cometarrjs geographicis abunde expli 
cata fint.redeamus ad uerba I ntcrpretis. A fpe* 
„ dusinquitocuIifitCihabeat,perqu5iedalt 
„ neafiatincomunibusfedionibusScc. Ver 
ba Oedipodeindigetia, Quueni fitus oculi fit 
in fublimi.quona modo per eum fieri aut duci 
poteft fedio cois memorata,qua fugficies ter* 
rae utrobiqj coercet 1 qn &C parallelus terreftris 
per Syenen fcriptus,ultra fugficie terrae no eua 
dit. Iam uero uideamus quoi^ fit circulor^ hu? 
iufcemodicoisfedio, qualnterpresnueroplu 
raliexpreiTit.moreloquendifecutUigraecani* 
cu.meridiani inquit quiperfignatropicorum 
tranfit,quiuehabitabileterra:Iongitudincfe# 
cat,pro fpecse genusinfcitefupponens.AixoTO* 
/j.<ip em non eft fecare folfi.fed per aequalia feca 
re.Veruhoctanquaparuumignofcimuspccca 
tum,expecftantesalterricirculu,decuius,cVme 
ridianifedionecorhicagitur.&parallelusin* 
quitperSyenennotatusinterra.Nondubita* 
niusauthuncalterucirculumeiTeparallelij.qui 
per Syenen in terreno ducif globo,ita,ut comu 
nis illafedio,fit meridiani.cYparulleli.omifTs 
intelligetiae gratia uerbis cohaerentibus, quae fi 
gnificant que meridianu, quemqj parallelu in* 
telligere dcbeamus. At iftc &C parallelus mquit 
perSyeneninterranotatus.recftu.f. progeniti 
uocafuincongrueponens.Sufpicariforte licc 
ret,incurialibrarfjideuenifTe,finohocepithe= 
tumparticipialenotatus,inrecftoquocppofiEU 
eiTet,& lte quod fequif diuidcns & hic Ia(itudt= 
nem habitabilis-Vbi ptereain priftinuquoqj re 
labif errorem.f. fpem in genus abfurde uertes. 
Miramur homis inconftantia,qu! quu alias fer 
rneinlocispauloobfcunoribus fidi Intcrpre* 
tismorecuftodiat.uerbuucrbo qiialitercunqj 
reddens,hicprogcnitiuo cafureclu fuggcffit, 
Ptolemaeo dicente, ^ ? «Pia bmhvhi» <w to 7J1 y$x.t 
Q:fj$jjv -^a^NAa. Qiiac rurfus fida interpretatio 
fequentictiaaudorisliterxIumenadimit.Cu» 
jusreigratiaPtolemaeiuerb.iproferantur.^um 

J^ {JciTtOJW 01 Ao-yoi TO/J /jLiyiSZii cj5\ k^xjiTO^ a-cfott- 
ect?,Kod TN? 7«?,H0M Toi/7xi? o^tco? ccTroSH.aaT^.cjjcrTS 
W TW,u.tIa|'j AiocShVo-Ti.tou n Kaxa ^'icnc.aojivo^ kc^i^ 
Kou, tol tou KaTa T>t) 3cJi"o/) Tf «wihoji , c c&o/> ijx<fcu« 
VscScWTwl^lcoo-iUSiyo/J /xtp©^ (]6\ yfe, TSt VOTicoTtpou- 
TU/j H,aiKUKAico/j, to!j 2.ia txia-ou TO/j Ipfriup huhAs k«3 
JSeshhoV©^ ii7r£tj Tttu yio, "va (JMSf\lir TOUT0U TI5 £7tT» 
"3r|o<i&H<rii» 71'vKToa, TO^ omou/jiluHi; 715015 tw ^ojeico ti* 
StljSJJnq HM.i<r<f<upa} . Qiiae quidcaudoiisuerba- 
„ Intepreshocmodoucrtit.Sicauthabeantur 
„ ronesmagnitudinucircuIarisfpha-raecVter 
„ rae,cVabfenti.Teipfiusafpcdus,utindiftatia 
'qcolligaf inter circulu iuxta xquinodiale ac 
tropicfi aeftiuu tota gsorbis nobis noti apgeat, 
auftraliori femicircfo p mediu fignifericirculu 
fug frac5ftituto,neultra ipmqdaadditiofias 
ipfiushabitabilisad boreae Hemifphcriu inde 
protcfse.Satisbenequideincipit^talesemforc bportctrationcsmagnitudinuarmillarisfpha: 
ra?cVfterratacremotionisuifus,utineofpacio 
quodinterduasarmillas.arquinodialeuidcli? 
cetactropicu aftiuum cotinet.totaparsrcrra: 
cogniraappareat.Interprcsautuerborumfuc* 
ceffuipueriliterinhians,dumprepofiti6isgra: 
car Ka7a,uimexprimerecuriofiusftudet fenten 
tiaaudorisobfcurat.Dicatquarfoquecirculu 
fignificet quiinter arquinodiale ac tropicum 
aeftiufifft. Hocemcondonamus q> k/imp ,ars> 
millarnomengrecanicu.uertitincirculuDicat 
deinde quonam modo diftantia quse uis colligi 
poffitintercirculuunicum.quudiftantiaquaj? 
IibetduobusneceffanocIaudatterminis.C^fi 
duoterminitalisdiftantiacafTignenf.alterqui* 
dem circulus iuxta arquinodiale ,alter aut ipfe 
tropicusarftiuus.fcireuelimquisfitcircuIusiN 
Ieiuxraarquinodiale^honemtropicushyema 
lis effc potent.ne circulus ipe arquinodialis ali 
qmdterrarhabitabilisobumbret.Itemcurnon 
drxeritinter circulu iuxta arquinodiale, Stcix? 
culuiuxtatropicumaeftiuu,hoceftcurnonbis 
prarpofirionc latina iuxta ,pro grarca khto bis 
pofita expffitCNon ficumbratiliseft Ptolemai 
ca didio.f ed per qua Iuculenta.urpore quar diV 
ftantiadenotatinfduasarmillascoprehenfarri, 
quarjj alteraquide circulum arquinodiale qui 
incccleftibuseft.akcraauttropicumarftiuure 
prarfcntat.SimilisucrboRiturbadeincepsfeg» 
tur.auftraliori inquit femicirculo permedifi (i 
gnifericirailufuperterraconftituto.Vbiintel 
ligentius diceretfidusqulfpia Interpresauftra 
liori femicirculo eius quig media figna eft cix» 
culi,fuperterra conftituto-Quoddeinceps fe* 
quitinfantiatradudtorispalaindicat-Neultra 
ipm inquitquarda additio fiat fitc- l-mT^o&no-ta- 
qiiippenoneftadditiofedobumbratioautoc» 
cultatio nam a?> t» €7^113 oo&eo formatur no &V 
ri iTTiT^oa-rl^H/j.i ut exiftimaffeuidet Interpres 
hoc tino uocabulo a mere audoris longeauer* 
fus Carteru omnia exeplana gra-ca quar ufqua 
diligenti &flongainquifitionec6perimus hoc 
in loco mcdofauidcnf.quarresquocp errorem 
Interpretis adauxit,quo minusgrea kriptoris 
fniam intelligcret. Nolim afit temerarius a quo 
piaiudican utqui Iatinihoisintcrpretamenta 
cxcnbrareaggreffusfim,mmclimitesftatutos 
tranfilia ,grarcaetiacorredurus excplaria. At 
ii cuiqiia fortepro arbitrio fuocontederelibe» 
at is prius dicatquona pado auftralior femicir 
culusfigniferihabitabile feptentrionali femi* 
fpherio fuppofita obumbrarequeatidem gra: 
ca ac fupius adduda didio fignificat.qufi illuc 
ufcp nequaqua protendaf Fruftra igitur Ptole 
marus monuit didfi auftraliorcm femicirculu 
fupra tcrra ftatui debere. Quappropter tf SWJ 
t»t« uitio quocuncpinteriedfi effecrcdiderim 
Ptolemei uerbis.qua* uel talia ab initio fuiffe ui 
denf, '/vccmh ti§ £7ri7r|6<0«9-/5 ylwq f o/>;«^Li/n^irj3i; ^ttS Bop/iu Tifof&UHZ «««rtftJUfrcj.ueladhuncmodrj. 
'Iva.fi.nivTt ? £ip^ol£j>« tk; iTrnr$b&Ho-iq yivur?. & T o: 
^o/7roJ. (^quidepro l-ifTirop ineptcdixit ultra 
ipm prarpofitione grarca utp nunqj ultra fignifi 

canteidc5donamusmifelloliHcrpti.Q>afitui 
ciatu Ptolemari textfi tanqua integrii,cV a meda 

omniimune,fecure,imoftolideinterptariten? 
tauit.id.pfedo tienia haudqiiacjjinueniet.qiifi 
potiffima fntrrptis facultas cofiftatin cognitio 
nereitraducede.qua fitenuiffettradudor exe 
plar medofum in primis redintegi affct Nofrra 
afitinnoclocoemendarionc.noneffeabfaua* 
nea,abati(ftorisineteuelhincmaxiepcrfpicuii 
crit. Na (i auftraliore figniferi femicirculfi fub 
terrapofueris,feptentrionalior eiufde femicir 
culus fupra terra neceffario ftatuetur.f.intcr ui 
fumcVfeptetrionaIehabitabilisnfarparte,atqj 
idcircoquandadicftarhabitabiFportioneuifui 
occuItabit.Taleitacpobumbrationcdeclinare 
uoluit Ptolemarus.ftatues femicirculu fignife» 

riauftralefupraterra.hoceftfeptentrionalefe 
rnicirculfifub terra.uttotahabitabiPnfa cerni 
queat.Quimeliusfefeintelligerecofiditinme 
diuafferat fniam fua nosinterim ad aliadein* 

cepsprogabimusubiaucftoris^baheclegunf. 

OT/ f$) OUX> TiSTtO/J WtKilMuvfoi /J$}j ll^H/jSjJOI MWKM 

&fivoi p.las Xvitiaz t" j{J1 t afonot tsoiho-ovt) <p cwlacriau, 
an cfi\ o^eoJ 9W tCj A/auTW/i eTr/vrtVu Tzi-rfio-tf, kj '{ti 
2.m o-VHVxi ivfcias nro/pTj' $w7o«r/W,of 3fa ous-hi mtic 
»«? 2i/a niw 'o/iO/W ailiou/ t^ T a Aonra. Vbi Interp J 
„ harchabct.Qj igit fubiedtishisdiclicirculi 
„ meridiani unius recftg linee fccFm ipm axem 
„ prarbeant phantafia,tanqua afpedu ipfo ca 
„ dentcperillosinplano.etcpparallelus Sye# 
nes rcdus fit ad illa.ex fimili roneet reliqua-Vi 
decpbreuisuerboi^tranfpofitiomenteaucfto 
risabfcodit.PtoIcmarusqdehancfermefniam 
inuit,quafiuifuscadatinpIano,peosfubaudi 
dudo.lnterptisautuerbahuncrcddutfenfum 
qfiuifuscadatEeosinphno.hicquidccafum 
uifuspipfoscirculosmeridianosinfinuat.ille 
j?ocalumuifusperpIanii.Quodautfequittra 
du do ris in terptamentu alienius eft a mete Pto 
Iemei.quiparalleluSyenisredelinearapparen 
tiafacereautumatlinear.fercdarexiftetisfubi» 
audiadprardidameridianor^apparentelinea- 
AttradudoripmmetparalleluredueffeadillS 
uidelicet meridianor^ linea ex fimili rone inter 
pietat,cVquideabfiirde.NametfiparaIIeIusta 
Iis rcdus fitad linea meridianor^ repraffentatri 
cem.non tii illud eft ex fimili rone.i.quia uifus 
inceditperplanuparalleli.fedexaliajquiauide 
licer pallel»ad planicie meridianor^ redus eft. 
Sed qm harc respenitusenucleari negt,nifi alti« 
ori ex geometricis repetitioe utaur, qd reliquu 
eft a comentarijs geographicis petendum erit, 
Nonenimcomentationem inprarfentia facere 
polliciti fumus, fcd errata tradudoris curfim 
indicare. Itsguc deinceps hominis ineptiam de trgemusquac ad haec Ptolcmaei uerba refertur. 
&wcr 2lcc/j /xitiohvoi /Juav t\jxi njxray^aiolu) 'ofxoiow co? 
'hi fxoftisa. rcue, owfiKoa? 2uaTU7rwo-tc-i/j Trgoxe^o/) h * 
^uTjj Vsctt tcWe -f/j Tfo7ro/j. Interpres. Quomodo 
aute inquitoftendamus defcriptione firm* 
lem qua maxime fiei i pofTit , in imaginibuS 
oculorum facile nobis erit in modum hunc, 
Similem bone uir ais,cuina quaeioClam omi ffa 
praepofitionein.dicfimilcmimaginibusoculo 
lum.QuibusobfecrooculorumimaginibusC' 
Sediniqtiacfoirfitancaufariuidemurlnterpre* 
risruditate,finonprius breuealiquiddemcn* 
tcaucftorisprofcramus. Statuaturitaqjoculus 
cuiufpiamcgrcgius picftorum in eo fitu, quem 
cuidorfiiperiusindicauitTintqjmagnitudines 
fphxia-armillaris^cVtcrr^.congruentesfibiin 
uicem ' cV praedido oculi fitui , pidor ipfeam* 
basitcrum atcp iterum ut affoletcontcmplans 
fphcras.artificiofiffiinehabitudinesomniucir 
culorumutriusq.fphatrae.inplanaquadam ta* 
bulaexpreffasnobisreddat,hortamurprinci* 
pemmathematicorum Ptolemaeum.ut doceat 
qucmadmodfftalisdefcriptiofieridebeat, tam 
etfi neutra fphacraritoculisnoftris obiectafit. 
Huicergopetitioni fatiffadturusaudor, mo# 
dum traditquo promptc fiat huiufcemodi de* 
fcriptio, fimilis uidelicct qu5 maxime fieri po^ 
teft uifualibus adumbramctis. Hinc iam orfus 
dcfcribcndi modu Ptolemaeus ait \®q ■n/xvitis « 
t» 3o?)iiiou HtoLfxiTf ©^ t\w a. i Kotra t o . lntcrpres 
„ Etdiuidaturdiameteraeftiuus A E iuxta P. 
SilibrariusnopcccauitpaiTiuuproadiuopo* 
ncns,quisnonputabitrccftam, A E.effediame 
trum aeftiuumTi tradudoi is uerba perpendatC 
eandee^diuidiiuxta.P.Sedillud tanquanulla 
iielnonacridignuinfpecftionetranfimus.Hoc 
ucroquod fcquif cuius uitio fitinuerfum fcru 
tabimur. Ptolemxi uerba . A07©-' Ji th? {$j ccvf 

tov Suao-umiHa" i-nl £p '|o-h<u(S2iV0/j 7^icp{p fiac} 715015 r> Tt 

TajTHiy-o^io/j tS/j o^ t^isa irjoc; ra 1 1 . Interprcs.Et 
„ ratio circumferentia: a parallclo Syenes ad 
„ a*quino<ftialemadqiiartarncirculimagnite 
„ tartemonff.hoccft quatuor fere fitad quin« 
decim.SiquideutuerbaiacentuocabuIuf.etar* 
tcmonu Intcrpres fignificarcputauitpropor* 
tioncquatuoradquindccim,nihil infulfiusex 
cogitaripoteft.quu cVipfemetinferiuspauIo 
t i\ro:^r«fj.ofiojj in quadrantem uertit,dc fuo ad* 
dens hoc,circuIi magni.Si aut in proprio cV pri 
motradtidoris exeplari nofuit tetartcmonu', 
undena librariusdefumercpotuit, cui fortaffe 
uocabulu illud graecanicursi oino fuit ignotiiC 
Dcindcutcurfim aliff indicemus erroremEpi 
tetartus inquit crit.c. a. lincae ecentro terrae ex 
euntis, cpitrita hacproportioneexiftente,hoc 
eitficutquatuoiadtria, autuigimiadquinde* 
cim. Rurfus.cVdiuifa inquitquadam lincare? 
da e q m nonaginta arquales portioncs unius 
f«tar$cmoi fj.Oniifit aequali ipi e p.ireracy pro uocabulo tetarteinorfiriihil latinireddidit.nul 
la urgente Iatinitatis penuria. Hinc afft tanta fe 
quuntur ucrbor^ inuolucra,elementoruqj,qui 
btiscV notaerepraefentat d£ lincae tamconfufa 
tranfpofitio.acproalteroalteriusfuppofttia, 
tataqnraiecfliooim, utfipriustonitruaediuer 
fis ct.Tp.li regi onibus adrjffc uidearis, iam oia pcr 
mixta ac tanca dicas conflata effe tempeftate, ut 
creli ruina ingruere uideat.Hanc tn ueniam tra 
ducftoris ifcitia forfita inueniet,cj> graeca quoqj 
excmplaria qudtcjt uidimushoc loco corrupta 
funt oia. Vcrum idonei officiff erat Interpretis, 
utnoanteuertendimunusaffuineretquaopus 
traducenduadamuffim cxaminaret. Talibus 
igitur intricamctis confulto prae tcnris.qfh pro 
priouolumine,uixoiapoffentcxplicayialtiu« 
iculaquandamrepetitionefacicmus.quopleni 
us intelligatur q? pernitiofus fit cuiufcp Interp» 
tis conatus,fi ncc peritia utriuscp linguae habe* 
at,neqj rcm ipam traducenda fatis perfpexerit, 
necpteteaexeplariemendatoufusfuerit.Qiiff 
igit fphxraarmillarisoculofubie<fta,eaqpro 
tcrraelt ambiatfphaera.paralleli armillares in 
plano dcfcribedi,fi a d ui furn referant duplices 
habcbfftportiones.alterasquide ad oculuuici 
niores.altcrasaut ultra tcrraporrecftas . Dcfcri 
ptisergorjsquaeaduifum^pinquat.ukratcrra 
neas quocf; ut itadixerim Intcrprcs adgrcdit, 
facientinquitfcdionesTcilicetad a c.perquas 
fcnbcntur fincs tcrrar portioncscornn dc pai al 
lelorffQuodquaefomonftrQdicfttoishocertC' 
quosfinesterraecomemoratrquffinpraelcntta 
paralleloru dcfcriptio.non terra: defmitio tra^ 
ctetur Oimprobffaufumlntcrprctis,quitantri 
opcristraduccndiprouinciafurripuit O Itupi 
dum homine, cV fortaffefaxeum, crrata fua no 
fentientem,quaeprofc(ftopucrquisq- gramati 
Ciispartimanimaduertercpotuif,fincsportio* 
nes quomddo bone uir conftrues? nulla hicap 
pofitionelocilhabenteC Pudet tcdctcp diutius 
tampuerilcstraducftorisefFutiasuerfareDices 
forfitan in graeco exemplari haec uerba inueni» 
ri ayoiHCOuo-i rat> ttfpe, m a 7 ro/xoiq ^.'iu/j t§oc<j hftrcu 
ra. art^aTa 7»! 7« «iS TfJ.H{j.aloLTvi)j auTU/j •^o^hAco/i- 
&C ea u t iaccnt te uertiffe.Efto in omnib. graecis 
excmplaribus quae in manuslatinoi^ mcidcre, 
hgc ucrba Icganf ,non th idcirco ab erro re te im 
mune facies.nam (i re ipfam noua lingua edil fe 
rendS.intelligiSjhuiufcemodirjfecl o uitifl , cV 
potes cV dcbcs extirparcfi non intelligis.tradLj 
dorismun?iniqufurpafti,neqjeinhocpacfto 

tranffes,cpc£qualitcrcuncp occurrenti uerbo 
uerbureddis, feduitio uitifi infciteadaggeras, 
Quid multismoror exemplar Ptolemaei,ppri5 
haechabuiffe )?banodtibitaucrim ra. ctcoocv c^ 
7H<5 r/j.Hfxala. Tt^/J «uTO/j T^a^HAco/j, c]d latine dici 
potcft,uItraterraneasportioneseorundeparal 
leloru. Teftimonio nobis e locus qda inferior 
ubiiterffdeparallelisatqj alijs circulis iainpla nocxaratisagittn-.PtolcmaeohisUerbisutcnte 

HgM iti to TSi^ow TJTs ynq TfXHfxoCta tntiffiioT^a Trgit j^a 
^jw^ola . Verum ne illuc ufcp tranfilr) fte uidea* 
mur.peritia rraducfioris loco etia citcriori indi 
cabimus,ubiPtolemaeiishaecprofert quam fci 
tiffime. Iti/J^ tn<; ¥ kc;ikujj -^aSoAiii; tKtiW ■£§ccth%h!> 

T»J» <D7TCO<5 EC^HTOM (UJJJJ tKCCS©'' 2ua TCO/J E I Ah,U/jSjJC0/J 

TtWapwV o-Hfxiiufi <%Hfxctfi Jt" ZL>o(f J^cf (A ,aii u? ofv Afrvova 

7/,S^ t«§ ■71501; 7=yj t f coTaTW kukAov tc/m&? ,7va M» Ka7a= 

„ fp.a.T®' -n§tx a cpocvTao-iai/. fntcrprcs afi t fic tra 

„ ducit, indcdudioncautecirculoruilludcft 

„ obferuandu utgradiaf quihbctpcr affum» 

„ pta quatuor figna £c~ in picfiura ne m acutu 

„ in fccfiioead extimfi circulum finiat, nc con 

traordinemphantafiaminducat-heclntcrpres 

rcdditmonftrificus. AtquiPtolcmaeusaudor 

circumfpedeaccopiofeplaeraqj omnia pertra 

«fiat.Namqufi fingulasarmillas inplano iam 

expreflas,perquaternapfida fcribi oportcar, 

quor^ bina quidcm funt in extremo circulo.ro 

rumuidelicetlineamentu compledcte,bina au 

teminmedio,pUtaindiametro a c.poteft aute 

fcriptio illa in plano dupliciter fieri , ad punda 

ipfa qu«e in extremo circulo notanf , fcilicct uel 

acuminequodaangulari, uelobtufioneouali. 

idcircoPtoleroeusdodemonet,IineaiTietaquf 

busarmillaemplanorepraefentandaefunt.figu 

ra ouali effingi debere, ita ut non in mucroncs 

quofdam definant, apud extremfi circulum,ne 

fradurae illic fpcm praebeant . Nam fi lineas an 

gulfialiquemcopledentesprounafumpferis, 

ea certe ad cufpide anguli frada eiTe uidenf At 

bonusille uirappellatione figuraeoualisoino 

praeterit,nefcioquiddepidurafomnians.Ef 

quodplaneridicuIfieft,necotraordineinquit 

phantafiam inducat, quafi in graeco cxemplari 

iitaliquaordinisfignificatioltacp "S 1 KcCld.yu.dloq 

accepit pro kj\ TaV,ua7©-' ignorans Utique qua 

dere,cYquomodo.adquecpfinemPtolcmauis 

diiTerat.QuicVmoxfubditquandapraedido* 

rum explanatione ita dicens, aTStsa KuvTadSa ihh 

evfx/xirfop itCisacrifj tcwc; ecJ;e|hi? a7roAa/j.gavn vm jk» 

TCg T3) T^ltJfOVT®' £ ^jthKa. niiKAou Ts'iTTfaa-ifs ai liu) 

s'S.ei4i/J c.7§T'i\ov<rcu. KujTOTHTic» i^y| t7r/ Tto/j aA«9i« 

vZfi cpounTfiUtTu/iTryTTfco/j. Totaaudorisquidc in 

tentioeftad habitudine lineamenticuiuflibct, 

quauidelicetlegefcribidebeatiuxtanotasqug 

in extremo circuloaccfpiunf . Nam lllic quoqj 

congrua circumftantia ,id eft flexuram mucro* 

necarenteferuarioporterec6moner,anguftio 

remtameeaquaeinmedijspundisdeprehendi 

tur,hocnon obftante, q> lineameta curua,quae 

ipfamellipfincircfifcnbunt ultracxtrcmfi cirf 

culu totius defcriptionis finitore cadant, quod 

cV in Ueris ipfis armillis,iudice fcnfu uidef acci* 

dere.Iamaudiamus Interprete haec reddchtem 

„ uerba.Sedetiainquithicadeaquaefcquun» 

„ tur aequalitas efttenendalicet extra circulu 

„ continente piduraipfam cadant curuitates '„ dcfeduipfiimfinicntcscu circulo quiinite 

„ raipfaimagineuifusfucritinciderc.Sicubi 
„ Ptolemaeus dicit tL» ovfxfxiTfofj •n^fsanrifi i\\ e 

fuggeritarqualitatemqufi tameninlincameto 
armillarfi.aequalitasfcruari nequeat ficuti nec 

infiguraouali.quippequarpteraliahocquoci} 
diftataciicuIo,q>hicquidem inomni ambitu 
fuo arqualc aut candem curuitate cufto dit, oua 
lis figura n5 cuftodit. Caeterum quum t lcptf «5 
prouno epithcto nominali apud Graecosponi 
foleat^IntcrprcsignorauitiTo.ualsfuum elTe 
fubftantiuu Nam paulo antedictum eft w T £ s 
7150? tu t|co7aTto kuV.Ao/j roMcac; .Itacp pro eo infan 
ti lfime po fuit ad ca quac fequutur.Iam uero re# 
fpondeat quifquis Intcrpretem tutari uolet, de 
quonamdefccftuloquatur.autquaenacuruita» 
tcs dcfcctu ipfum finiant . fSva+icj quide aequi> 
Oredefecfiu fignificat.cxf figuram quanda gco» 
metric5,unica hnea curua cotenta, afTimilemqj 
eiquauulgooualemnuncupamus.Fitauthsec 
figura ( intclligcntiaegratia hoc intcrteximus) 
planoquodam, conumaut cylindruccrtislegi 
busfecantc,habent eih cVfreliquac duaefccftio^ 
nes quaein conicis tradantur, fuas quarcp pro* 
prictates,quaruaIteraquidemaGraecisdicitur 
•%agoA« alteraucro u7%eoAi!.Scdtrcsillcfccrio= 
nestrianominafuagrfcanica,adhancufq?a?ta 
tcmnoftraintaclaferuare.Atlntcrpsiftcmon 
ftnficus fccure ik» t'Sc\<(4i/iin defcdum ucrtit, 
uccabulu fcilicetdiuerfae fignificationis.quafi 
nihilahud praetcrqua ipfeacccpit, fignificaret, 
sequc defipicns ac fi lixi urkiZo?,lw quide in cxu 
perantia ibJj 7%a6oAtw aute in comparationem 
aut fimilequidpia uerteret.Non intellexittotu 
hunctracfifibonusillcIntcrpres,orhisignarus 
gcomctria:,quodcVmoxfcquentiauerbaindi 
cant.NamquumPtoIemaeusautumetnonefte 
abfentancfificuruitatesellipnum,cadantextra 
circulum maximu, totius fcilicet defcriptionis 
receptorem,ficeniminuerisquocjjcircuIisaut 
armillis ficri afpicienti uifui apparet. Intcrpres 
„ aut quum inquit circulo qui in ucra ipa ima 
)s gine uifus fuerit incidcrc . Vbi ncc ucrbis 
confonualiquidredditurnecpfententfacxpri* 
mituraucfiorisPtoIcmaeiReliquahuiuscapi^ 
tispartem aliquis percurratlnterprctisfautor, 
eiuscpdidionetraieduuerboruturbatamPto 
lemaica: confcrat elcgantiae,uidebit profcCto 
ftatimquafcedetraducfiorilleinpriftinurela^ 
bitur errorem t£ui t7ri7rso'<9i(o-i/j. itcrum inaddi* 
tionem uertens.Nam ubi Ptolemaeus dicit to2? 
TCojj cxAh^iVcojj f7ri*7rScc9n'o-E<ri/J olkoAou'8uq uolens fi * 
gnificare q> in ipfa lineamentorjj defcriptioe fi 
antincifuraeTccPmobumbratioesquaeinarmil 
„ lisueriseucniut.Interpreshaec habet.perad 
„ ditionesinquit.pariteruerarumimaginum 
„ in circulis 8C terra ipfa . Quafi fcilicct,ut 
fupra notauimus t7ri7rs6caKo-is a ucrbo £m-75'j<>T» 
8h/j.i formetur non ab t7ri7isco9f.'w , Porro ne» 5 %, fcio quas ueras fmagies fomniat, Ptolemaeo ne 
minucam quidcm imaginum fignificationem 
afferente.fed t&ij oaN9ii»w/j. ideft ucrorum fub# 
aiidicirculoru obumbrationes denonnce. Sic 
Interpretis ignorantia quidem pertinax in uoe 
cabulo i-m'n%o£i<nu$ manifeftarur, qucmad* 
niodum cVftolida eius fecuritas atque incon? 
ftansleclio animaduertitur.in eo quod fupcri» 
us quidem grarcum illud uitiofum rd vtjaTa t£s 
yi$ Tp-ip-iTO. 7w/j auiSjju ^«JStnIAMju absqj emenda 
tione ni fus eft couercere.hic aut eiufdem f igni- 
ficationisuerbatradat, ficreeteiacentia t« wt 
t cuit' 7«? T/xi/jMla ^auTM/j ^5«/fc.HAuju.quaucrbo^ 
rumrepetitioe, fidelirusnonfuiiTet Interpres, 
moneriuticp potuit,quoconftatius hiccVillic 
eandem propemodu exprimeret auctonsfen* 
tentia.ultracerraneas.f.portionescirculorude 
notantis. Illudptereaftuporeinterpretisdifcu 
tere dcbuit,q> Pcolema:usiubeihiuufmodi iil# traterraneas eirculoru portiones obfcuriorib. 
notari coloribus.quo uidelicetliquidius difcer 
ni poffec.quae citra q uaeqj ulcra cerram incelligi 
dcbeancporciones-Fortuico icaqj ufusexem* 
plari homo deridiculus, non fencecias exprime 
re,quae uerborum concextu furgunt.fed uerba 
qualicercucpoblatafequaculuslnterpresebal* 
butirefolet.Viamq?ucaiuncfci'mparietes,cae« 
corum ritu fcrutatur.tam lingua? graeca?,quam 
reitraducendxignorationemanifelteindicas, 
quae duae res perinde ac inftrumenta necefiaria 
probi Interprerisexiftimancur. 

Ne mireris fiquaedama lohannc demonte 
Regio adnocaca,aIicerinuoIuminibusreperi* 
esimpreffis.multaenim poft lacobi edicionem 
immucaca ac cmendata funt , quae nequaquam 
cum prima eius conueniunc edicione. Vale 
quifquises. INTERPRES, 

C^ optime Lecjtornonomnia uocabuIagratcatrannatauides.partimRomanifcrmonisfecitpenu 
na,partimetiamufusobftiticq>eaiamprideminterlatinafuntrecepta.eademigiturrationequaparal? 
lelos.climatacVreliquaidgenusufurpantur.eaquoqjParabolam&Elipfiminfuareliquimusnomen» 
clatura.quoniamad hanc ufqj aetacem latinumnomenfortitanonfunt,q>fiquis ignarus lincarumil 
larumcuruaturasperciperecupic,exconicisfe<ftionibusautaMathematicesdifcacperitis.SedcVgra# 
matici ueniam nobis dabunt, fi noftra dicendi ratio non ubiqj eorum quadrat regulis, Mathcmaticen 
cnimtradamus,quae nodum etiama prifcislacinisfuamconfequucaefteleganciam. Q> fiquaedamob 
' fcunorauidcbunf,nontameideoconfeftimnosreprehendendifumus,Incerprecisemnonenar* 
ratorisufi fumusofTicio,acutinam IohannesdeRegiomontereipfa praeftitifTer, quod uer« 
biseftpollicitus.nonfoluenimnoftroconfuluifretlabori.fedcVintcrpretationemha 
bcrcmus fynceramcnarrationemcpplanamacdilucidam.uerumutcunclamor^ 
taIiumfuntincerta,itacViIlumfpesuicaedecepitlongioris,nametmultaaIia 
animoconcepitquaeobimmaturuobitum,non finepublica iadura, 
abfoluere nequiuit.in Geographiaprofe<fto,quicquidpromiV 
ferit.nil tamen prarter adnotationes reliq uiceascp multis m 
Iocis interpolatas ac mutrlas.Sanenechocpraetereo 
undfi.nihila nobispraeter Ptolemaei fcriptaac 
Iohann.de Regiomonteadnotatio* 
nes editum efTe, caetera ue 
roabalfjsutcu» 
cgaddita 
quolibrarfj merces 
fuas facilius extruderepof 
fent. Beneualequifquises. 

Argentoragi, Iohanncs Grieningerus, communibus 

Iohannis Koberger impenfisexcudebat. 

AnnoaChriftiNatiuitate M. D- XXV. Tertio KaF. Apriles. . i 
G3 0: p_i'-r Viv NDEX PTO 
LEMAEI 

COPIOSVS AOMO 

DVM, NEC ANTEA VISVS 

Cum explansrione Iocory quoruda 

ad noftram a?rarcm. 

Infuper & cuiufuis generis miliaria , duo quaelibet Ioca 

delpiaentia,quoue fingula dimate contineantur 

accommodadignof endi praxis» 

Adnexa funtpoftremu in calce PtoJcmaid huius opcris 

viginti Neotericorum tabula: , quibus varia, parrim ante 

hac force incognita loca , cV eorum fitus,eaq5 incolenciu 

ntus et mores,ac cande cpplurima.cuniftis ferme 

mortalibus admirandaedocebimur. 
INDICIS FORMVLAAD 
inueftiganda quakploca. 

(^ VM emtotusorbisinlibrisPtoIemei defcr/ptas 
J tribusj^cipucpotionb' parcibus,EuropavideJicee 
Aphrica , &V Afia conftct.-qua-Iibet icdrco haru pecubare 
in hocindice^Jphabericuordine\maiufcuIislitteri« iiv 
choataoptimo fibiiurevedicabit.Pariquoq* priuilcgio 
libri cuiufq? capita oaudereequuiudico.Et q promptius 
ac farilius Regiorus vcl Jori cuiufuis feii rri nomen , a 
quopiamforte optatum,occurrendo patefiat ~ t cuiuflibet 
littera alphabeci feries, per capita primarum fyllabarum 
ciiiarumcuqi di<?honu,ab llla Iittera incipientiu diftmda 
eft,pafagrapKiquada notula idindicante,qui fccundaria 
illorum nominu fcu dicftionum Jitteram fecum gerendo, 
vifuiincapiteverfusfeuhnee cuiufqj offcrt,fuicp fequa* 
ces apta ferie,ad alium vfq? paragraphu pcrcocinne atac. 
Numcrus inde foliorum dextram vfcrfus, pundis fecum 
6bJaris,coIumna,in qua quod queritur , fcriptueft,indi* 
cat,vnico quideprceunte,prima,duplaco vero fecundam 
primcfacieicolumnam infinuans.Nondifpari dcmum 
lcgc rcJiqui quoqj Jateris feu verfse paginecolumnas,ide 
numcrusperpundaeum fcquentiapfodit,eam prcfercim 
quehofpicium rei opcacc preber. lbidcm nacpquo libro, 
quoue Iibri capice^ac in qua tade tabula iaceat, refpiciedo 
certior e fjnguloru affignatione rituloru fiet, f" Sed quo 
poftrcmuanufuis columnc verfu idcm latcat , charactere 
alphabetico prope diclum folioru numerum apparente, 
amminiculo cuiufda fcedc,vel fi mauis fcale alphabccicse 
e metallo vel alia quauis materia conficiend&datecolunse 
eandem applicando, appr<meedocebiwr,Cuiusrtigra# 
rjadidam fcalarn hic m margine depi<fta cernere licebit. 
f Scckxeplarioperatioefacilius capies. Eftoicacp Arge 
toraguciuitas,cuiusfituvd locu in prcfenri Ptolemaico 
opereindagareiubeor.QuacuinEuropa locata fdo,in 
eaindidsparte, fub Iittera A,acdebitaparagraphi nota, 
cui r, fecundaria videhcct huius di<ftionis Iittcra in capite 
y lineppreicpaffim eaperfcrutadoinuenio,acprope eande 
' numerufoliorum.Jo.dupIato puncfto preuio, & nota.U. 
In vigefimo ergo voluminis folio,in fecuda prima: fadei 
columna, hanc infcriptam pronuncio , in nono qmdcm 
Iibrifecundicapite,actertiaEuropaetabula.Applicando 
nuncpredidam fcedam vel fcalam datecolumnc,nomen 
lamdudumquefitarauitatis ercgione notulae.ll.vltro fe 
offert.Eadem via pronuncio Peftium oppidu Iazygaru 
Metanaftaru,m feprimo tertrj libn capite,m tabula ncna, 
fajio.jp.verfu ocftauo quart-jceolumna; , ac drca illud nu* 
merumgraduum longicudinis & laticudinis , cuius rei 
graciapotiffimuiaboranduduco. C^.fi amphons forte 
experienticcupidus fuero Peronticu Thracia; oppidum 
dico iacerein vndecimo tertfj Jibn capite,tabula.9.coIuiw 
na.j.primxfaciei, linca.18.ic.Haud fecus rehquaquaniis 
loca venabens/i cautiunculis ia dnflis no fuens obhws. A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

K 

L 

M 

N 

O 

P 

Q. 

R 
S 
T 
V 
X 
Y 
Z 
aa 

bb 
cc 

dd 
ee 
ff 

hh 

ii 
kk 

11 

m 

nn 

oo 

PP 

qq 

rr 
(i 
ss 

tc 

vv 
uu 

XX 

yy 

zz 
aa 

ee 

ii 
65 
uu IMCLAVDII PTOIJEMAEIGEO 

GRAPHICAE BNARRATIONIS INSJGNE OPVS DIRECTORIVM 
feulni^quodthoensacftudio^^ 

coacentoru,diu C rfaruv 1 delicetrea 1 oni1,proinn:iarufeuprefeauraru I vrbm,oppi, 
doru,caftromm,pro m ontonorumo^ 

nu ml nu ) fluu 1 oruq3,ft a gnoru,fontium J laa 1 S & riparum nomma ec fitus 
ceceroiqj multtpltces huius operis frucftus.certis cV notiffmns indicns * 
facillime ac acra cedium explorare queat, 

EVROPK LHI* 

fCAPVT .t.TASVLA .1. Europe 

RGITAE fluufj 
oftta 15: O 

u f Aufobae i$: bl 
CAPVT.j.T^bu. 
Abrauanmnurmn. 1 
"oftia tu f p 

b f Abupi fluun 
oftia i-j ; K 

; f Alatacaftra 14: 

14. 
H. 
:i4 
D 

k'~ 

E 

U f Alatacaftra 

Alauna 

Alauni flu.oftia 

Alaunn flu.oftia 

Albionis infulae Britannic;fitus .t-f c 
II f Anttueftaeum promot.quodctiadia* 

tur Bolenum 
q f Aquecalida: 

f CAPVT.4. 
b f Abdata 
c f Adnippo 
r f Arrilaris 

Arfa 

Arogis 

Aruci 

Arunda 
f f Afindum 

Afta 

Aftigis 

Afyla 

CAPVT .?. 
c f Aeminium 
m f Ammea 
r f Arabriga 

Araduda 

Arandis 

Arcobriga 

Aritium 
u f Augufta emcrita 

Auguftobriga 

CAPVT A 

h f Abula 
cf Acci 
df Adcba 
e f Aemiliana 
I f Alaba 
Alauona 14: bb 

.15 aa 

TABVLA .II. Eu. 

»5. G 

15: uu 

15. hh 

15: nn 
• 15. uu 

,15: ss 
15: tt 
is: X 
15. L 
15: pp 
15: 00 
Tabula .II. 

:i<* P 
:\6 ce 
l\6 R 
:\6 M 
:i5 E Alba 

Albocela * 

Alonse 

Alternia 
m f Ambima 
n f Anabis 

Andelus 

Ani flu.oftia 

Antecuia 

Antraca 
q f Aquaecalida: 

Aquecalidae 

Aquae Cuacernorum 

Aquae Lace 

Aque Quinuane 
r f Araducca 

Arcilacis 

Arcobrita 

Argenomefcum 

Argenteola 

Arfi 

Artabrorum porcus 
f f Afcerris 

Aflb 
AfturicaAuoufta :\6 
:\6 
:\6 
:\6 A 
L 
kk 
tc Tabula ,11. .13 m 
,i3 vv 
:i8 Z 
.18 N 
,13 D 
18. G U8 qq 
17. G 
16: X 
172 m 

17. II 

18. uu 
:i8 aa 

16, P 

17. ss 
17. B 

.17 ff 

:i8 bb 
:i7 ss 

:i7 dd 

,17 nn 

:i7 bb 

.18 rr 

17: uu 

17. Z 

♦ ,17 ss 

?i8 I 

16. bb 

i3. rr 

,i3 nn 

:\ 7 M 

t f Attacum 17: zz 

u m Auarum promontorium \6. O 

Auguftobriga 17, aa 

Auia 17. D 

Aufa 18. cc 

Autrigones 17. 00 

CAPVt .7. TABVLA JU.Europje 

g f Aginnum .19 tt 

n f Anderedum .19 zz 

q f Aqueaugufte .19 bb 

t f Aturrj flu.oftia 18: nn 

u f Augufta 19: B 

Aiiguftonemetum ^19 E 

Auguftoritum .19 O 

CAPVT ,8. Tabula ,111. 

g f Agedicum 19. 60 

r f Arigenis :t9 qq 

u f Auguftobona 19: H 

Auguftodunum 19; ee 

Autricum 19: B 

CAPVT .9. Tabula ,111. 

d f Adulasmons .to K 

g f Agrippinenfis Colonia ,:o X 

n f Andomatunum :to tt 

r f Argentoragum «o 11 a t Argentouaria 
t f Atuacutuifi 
u f Auanticum 

Augufta Rauricorum 

Auoufta Romanduorum 

Augufta Tnuerorum ;j 

Augufta Veflbnum .j 

CAPVT .10. Tabula iiiii 

c f Accufiorum Colonia 

•o 

s> ♦:o tt 
.%o m 
:o. A 
::o qq 
.:o xx 
B 
il q f Aquicum 
CAPVT ,17* Agathapolis 
1 f Albaugufta 
h f Antipolis 
q f Aqux fextie Colonia 
r f Araurrjflu.oftia 

Arelatum Colonia 

Argenti] flu.ofha 

Arufiorum Colonia 
t f Atagisflu.ofha 
u f AucnniorumCoIonia 

CA pVT .". Tabula .1111. Europx. 

:,*: hh :o: ee 
to. hh 
.:i P 
io: V 
.:i F 

,:i ^b 
:o: R 
:o: 55 
:6. ee 
:o: n unum 
1 f Albis flu.oftia ,:i aa 

Alcirnoenis : %* bb 

Alifum t %% v v 

Alifus - ,« A 

AlociedicteinfuIetres,c]mmediu ;:: uu' m f Amafia 

Amafrj flu.oftia 
n f Anabum 

Anduetium 

Annobernontes 
q f Aquinum 
r f Araurrj flu.oftia 

Arae flauig 

Argelia 

Arficua 

Arfonium 

Artaurum 
f f Afanca 

Afcalingium 

Afcacaulis 

Afciburgium 

Afciburgium 

Afcuia 
t Attagis 

. CAPVT .i:. f-Aenifluurjdiuerti^ium ::. 

CAPVT ,15. /Tabula .v.. M T 

.tl uu 

::: rr 
;:: 00 
:i. N 
:i$ ee 

iu- Z 

.:: ee 
;:: G 
.:: PP 
.:: yy 
;:: S 
M x 
.« H 
tii S 
.::N 
ti: : uu 
:o. ee 

Tabula .v, Europe 

Z b f Abudiacum 

r f Arcobriga 

u f AuguftaVindelicorum 

CAPVT 44* Tabula 
g f Aguntum 
r : f Aredata 

CAPVT .15. 
_n % Andautonium 

CAPVT a6. 
c f Acumincum Legio Y 

R •::: 
::: 

::: V 
.V. 

Tabula .1111. 
Tabula: .v. G 
B 

M cruium 
f Adra 
e f Acnona 

Aequum Colonia 
1 f Aleta 

Aluona 
n f Andecrium 
p f Apforms 

Apforrus mfula 
r f Arauzona 

Arba 

Ardotium 

Argyrutum 

Aruntia 

f Aflcfia f u f Aufancali *3. aa 
Tabula .v. 

:$: zz 

•Hdd 

*£ m 

»H rv 

.:+ 00 

:$; Z 

♦H nn 

i "4 C 

#4 A 

♦H ee 

::4 H 

1 .:4 X 

*$: kk 

*H V 

;h ff 

«H aa LIBER^III CAPVT .1. Tabula ,vn 1 £g f Abella 

Abellinum 

Abyftrum 

f Acedum 
Acuka 

f AecuJanum 

A efcrnia 

Aeacfs * 

Aefifiurri 

Aethalainfula 

Aex feu Capra 

f AlbaPompcia 
Albig^unum 
Albiniminiurn 
Albioniuium 
Aletium 
Alfebuelis 
Algmnum 
AlBfa 
Alfium . 
Aluum , 

m f Amcria 
Amiternum 

n f Anaunium 
- Ancona 
- Anfidij flu.oftia ' 
-' Angolus 
•- Antium 

Anxanum 
p f Apaufte 

Aperni flu.oftia 
q f Aquileia Colonia 

Aquilonia, 

Aquinum 

Ardea 
; Afetium 

Aricia %6. ii 
%6. yy 
%6: T 
;: 5 aa 
: 5 : ee 
%6. 5$ 
%6. P 
,%6 rf 
,%6 vy 
%$: m 
M Q 
%y. P 
*4. aa 
,i4 zz 
14. zz 
:d: aa 
:%6 R 
:t< uu 
:tf. R 
u: Y 
:: 5 ff 
:%6 C 
;:d ce 
: 5 . R 
::5 C 
.: 5 hh 
:%6 ff 
,i'4i dd 
:d. G 
.t 5 m 
,t 5 yy 
:: 5 uu 
%6„ xx 
::5 ee 
:%6 pp 

:%6 00 Ariminum :*5 I 

Arna •*<* ee 

Amiflu.oftia . t^: L 

Arpi *<*: C 

f f Afculum .16 hh 

Afnflu.oftia :t5 E 

AftaColonia 15; O 

t f Atella . * :$. kk 

Accfte :tj H 

Atina :tf vv 

Atria • *j. A 

Atriani flu.oftia :*5 Z 

u f Aufidena %6. K 

Auoufta Batienorum »5. gg 

Auoufta pretoria Colonia 15. cc 

Augufta Tauricorum 15. ff 

Auia it6 dd 

Aureum Indi flu.oftium ,dj m 

x f Axima :j. rr 

CAPVT * Tabula ,vi. 

c f Actium promonto, .«7 Y 

1 f Albiana «7 hh 

Alifta «*7 ss 

Aluca «7 Y 

r f Arcnofum littus .«7 ff 

CAPVT .5. Tabula . V ". 

q f AqueHypfitanae %7t D 

Aquaz Lefitane 17: E 

Aque Neapolitane 17: G 

r f Artipromontoria $7. gg 

CAPVr .4. Tabula ,vn. 

b f Abacena .:8 55 

c f Acichrj flu.oftia ,:S L 

Acreaj u8 Z 

c f Aegitharfus extrema .«8 G 

Aegufa infula :$: 55 

Aeoli infula :8. B 

Aetna , ,j8 vv 

Aetnc »8: E 

g f Agathyrium «7« « 

AgragantinumEmporium .«8 V 

Agragas ::8 cc 

Agurium ::8 F 

f Alabiflu.oftia .:8 m 

Alarfa 17: yy 

Aleta . ::8 B 

Aletc 17: zz 

Alontium «7: vv 

n f Ancrina :*3 hh 

r f Argenum promontorium ,*8 ff 

( f Afferus »S: P 1 CAPVT ,5. Tabula .viu. c ^l Acraciuitas 
g f Aganflu.oftia 

Agarum promonto. 
1 f Alaunusmons 

A'exindri are :8: V 

:S: a» 

t8: Z 

:S: ss AIopecia,q ScTanais dicif infula ::$> dd 
m f Amadoca .^9 j 

Amadoci montes :g; rr 

z f Azagarium ,jo fj 

CAPVT .tf. Tabula .vni. 
' f Argoda t? . dd 

/Vriecis rrons promonto. •>i* j; 

f CAPVT .7 
b f Abrieta CAPVT.8. 

c f Acmonia 
m <| Amutrium 
n f Anguftia 
p f Apulum 
r f Arcina 

Argidana 

Ar^obadara 

CAPVT .9. 
r f Arrhibantium 
CAPVT .10. 
f Achillismfulaalba 
f AlbainfuIaAchillis 
% Arpisciuitas 
•|| Axiaci fluminis oftia 
Axium riuitas 

CAPVT.ii. 

b f Abdera 
n f An.hialus 
p f Apolloma' 

Aphrochfia 

Aprce Colonia 
r f Ardflu.oftia 

Arzos 

t f Athyrcflu.oftia 
f CAPVT 4 
c f Acanthus 
c % Aeantium 

Aedeffa 

Acgca 

Aeftrcum 
1 f Albanopolis ' 

Aliacmonis flu.oftia 

Aliacmon fluums ontur 

Alorus 
m f Amrntia 

Amantia 

Ampelus 

Amphipolis 
n f Andariftus 

AntigonaPfaphara 

Antigonifa 
p f Apollonia 

Apollonia Mygdonie 

ApQus 

Apft flu.oftia 
r f Arcchufa 

Armffa 

Arrolus 
f t f Afforus Tabula ax. 
*?: 
Tabula ,ix. D .50 aa 
:jo A 

.$0 bb 

♦5° gg 
.$0 55 
.Joqq 
.Jo O Tabula .ix. Tabula ,ix. :jo 11 .5» ff 
iT Tabula . ix. Tabula .x. 

.$* 
.Ji 

$*: 

& 

.5* 

:3* ,51 M 
Jo: zz 

.$1 55 
:?i P 
??i Q. 
J'. ee 

**• Fg 
:5i hh 

5<. Q. 
oi ee Y 

ee 
A 
C 

uu 
rr 
tt 

0. 

B 

51: vv 

:j* pp 

,JJ bb 

>J. O 

M. Y 

5:. uu 

Ji. sg 

31: pp 

5:. pp 

jt: vv 

Ji: nn 

.5:M 

:j: m 

j:. bb 

Ji, co aj 


t Athosmons •>* Q_ 

Athofapromonto.oYciuitas »$* R 

Arinium $W bb Atrax 5« P 

u f Augea 5*- ff 

Aulon ouitas naualis ji: qq 

x f Axrjflu.oftia 4* qq 

Axiusflu.aScardomonte :$: L 

z f Azorium J«i M 

CAPVT .14. Tabula .xmi. 

c f Acarnanon :55 I 

A.hcloi flu.oftia .J3 2Z 

Acherontis flu.oftia .33 qq 

A<ftium 45 ," u 

mf Ambracia »J5 vv 

Amphipeguspromonto, :55 R 

n f Antigonia .5$ 00 

r f Arachthi .55 « 

Argos Amphilochicum :J5 H 

f f Aftacus :55 K 

z f Azelia «55 >y 

CAPVT .15, Tabula .x. 

c f Achaigfitus :j5 gg 

Acriphia 55: "u 

e f AetolifCherfonefipromont. 55. A 

Aedipfus .54 M 

1 f Aliartus ' $5* vv 

m f Amarynthu* .54 O 

Amphifa 55« Z 

n f Anaphlyftus .54 O 

Andri ciuitas y .54 aa 

Andriinfulae .54 YY 

Anthedon 55. qq 

Anricyrha 55- M 

Antirrhium $5. B 

r f Arachthus ciuitas 53: N 

ArtemidisvelDianjfanum .54 bb 

f f Aiopiflu.oftia 55. hh 

Afopiflu.oftia :54 « 

Afopus $4- gg 

t f Atalantcs Nefium .54 ^ 

Athense .54 A 

u f Aulis 55. nn 

CAPVT ,i<*. Tabula ,x. 

b f Abea 54." P 

c f Acria 54. ce 

Acritc extrema 54. G 

e f Aegineinfulgduitas .$5 Z 

Aegira :54 H 

Aegmm :J4 n"i 

1 f Ahartus 54: uu 

Alphei flu.oftia :54 ee 

Alpheiflu.origo :54 ii 

n f Antigonia.qcVMatiniadicitj^; flf 

r f Araxusextrema :$4 tt 

Arros 54: aa 

f fAfme 54. I 

Afine 54: ii 

Afopiflu.oftia :J4 fF 
Afopus 
Aftrum 

t f Athenienfium portus H- gg 
tt 
B CAPVT .17. Tabula ,x. 

m f Ampelusextrema :jj O 

Amphimalis fmus :jj hh 

p f Apteria -55 ee 

r f Artacina 05 " 

APHKI- PARSf 

LIBER Q.VARTVS 
CAPVT ,t. TABVLA .T. 

c f Acrath .3* A 

«|| Agnc flu.oftia 55: qq 

1 f Alybecolumna 35 : s » 
f f Afaniaeflu.oftia 55* -ff 
t f AtlssmaibrmonB $5: ff 

Atlas minor mous 55: ' cc 

CAPVT a Tabula .1. 

d f Addyme $6, F 

e f Aegxa .37 PP 

m f Ampfagfflu.oftia 56. Z 

p f Apphar 3$: & 

Apolhnis promonto» :3e> uu 

r f Arina %&' cc 

Aripa 36: dd 

Arfcnaria colonia :5<> qq 

f f Afarath 3*. Y 

Afarath flu.oftia :$<* II 

Aftaolis 36: bb 

t f Atoa 36: Z 

u f Audiflu.oftia 3<*- T 

Audum promoncoi 3<*« R 

Augala -37 rF 

Aufum »37 Z 

Auxia .57 V 

Aux;'mis 07 H 

f CAPVT .3. Tabula .11. 

c f Achola 37« A 

d f Adrumentum Colonia :37 & 

e f Aethufainfula 38. kk 

Acgimius infula :38 F 

I f Almena :33 gg 

m f Ama?dara .38 rf 

Ammonis > 38. O 

Amunda 38. P 

p f Apari ■ .38 F 

Aphricaefitus .37 x* 

Apollinis promonto; :37 11 

Apollinistemplum :37 gg 

Aphrodifium :57 aiT 

Aphrodifium Colonia :37 cc 

q f Aquecalidc. .38 ce 

l fAfpis , :57uu 

Afpis 37. cc 

Afpucca , , .38 L 

Aflurus .38 bb 

u f Audira :38 O 

:38 ft 

, 37. " Auguftum Aud us mons 34. 

54: Auidus 
A uitta «58 ss 

,53 ff 2 f Azania 

Azuis 
f CAPVT .4 
c f Acabis 
1 Alibaca 
n aj| Andan 
p f Appollonia 

Aptuchifanum 
r Archile 

Arimantis oppidum 

Arfmoe,que & Teuchira 

Artamis vicus 
u f Aurigda 

Auritina 

Au to m alax prefidiu m 
CAPVT .<: Tabula .m. 48 G 
$8. L 

Tabula .111. 

.59 hh 
.59 bb 

49 kk 
58: 00 
58: m 
•59 Q. 
.59 nn 
58: ii 
.39 T 
33: 11 
5? g§ P ^"_ Aprofitus vfinacceffibi f ifula :+z zz 58: X .40 D 

.4« S 

39. rr 

4°: S 

40: uu 

:+i P 

555» gg 

:4i R 

:4i bb 

39. PP b f Abathuba 
Abydus 

c f Acabemons 
Acathorum ciuitas 
Acoris 

e f Aedonis infula 
Aeriefi fphyra portus 
Acnefippa infu!a 

p f Agathonis infula 

i fAiasmons 

1 f Alabaftrcnim neisdorfum 39: tt 
Alabaftrorum ciuitas 40: yy 

AlbccaminivelLcucg 39: 60 

Alexandria 39» B 

Akxandri caftra .40 rr 

Alo »4-o--5 

n f Anagcmbri montes .39 fiu 

Andron.hoccftviroruduitas :4o Ou 
Andropolites Nomusctmctro, ;.jo 60 

Angyrom ciuitas 40: kk 

Antci mcditerranea ,41 00 

Antinoi ciuitas ,41 C 

Anthtcdon 59,- Y 

Antiphili v .40 yy 

Autiphyra vifla ;j9 uu 

Antipyrgus :$? X 

p- f Apis :$9 «n 

Aphroditesinfula.hoceVeneris ^41 00 Aphroditopolis 

Apollinis ciuitas magna 

Apollinis duitas parua 
r f Ardamspromonto. 

Arfinoe 
f f Afpismons 

Afiphus mons 
t f Atribis 4 

u f Augila 
x f Axyhs 
z f Azarmons 
. Azicis 

f CAPVT .£. Tabula ,1111. . 

g f Agifymbarcgio :4* nu 

n f Anygath .4* «e 

Anygath *4* R- :4o H 
.41 hh 

.41 yy 

;j9 aa 

39. kk 

35: B 

39: A 

4 o. ii 

: 4 o P 

:39 P 
39: E 
;4o V ^l Arangas mons 
Arfinarium promorUo Artagira 
Arualtes mons Tabuk 41. n 

41. p 
.4* qq 

41. aa 
.4: nn 
.1111. 
4*: vv 

4« q 

4*. ufi 
4*. A 
4:: 
4« u f Autolalse 

CAPVT .7. 
b f Abuncis 
c <i|| Acaneemporium 
d f Aduhs 

c ^j AethiopieAegyptifitus 
n f AntiochiSilen 
p f Apocopon 
r m Ara amoris promonto. 
Arbus 
Arfinoe 

Aromata promot.& emporiu 
f f Afpis proffloncoria 
u f Autoba 
Aualics emporium 
CAPVT .3. Tabula .1111. 
c f Acandneinfula 45, 

e f Acthiopid montes ^ 

mf Amiciinfula 4 ;„ 

r f AraPalladisinfuIa . ^ 

f Aftapus palus *, 4 $ 4 
.4-3 

4*: 
4:: 
4$. 

4:: 

4*: B 
X 

? 

D 

P 
nn 
ff 
H 

H 

aa 

C 

55 

ff Aftarte infula -a^ \\ 

U f Auxumite,quorum fitus «45 T 

Auxume,inc]RegiacVCoIoed..4; uu 
e q AechiopieKenotffitusCa.9. 45. bb 

ASIAE PARSt 

LIBER .QVINTVS 
GAPVT .1. TABVLA J. c f Acritas promoncoria 

g f Agnlium 

m-f Amaftris 

p f Apamia 

r f Artacecaftellum 

f f Afcaniapalus 

Afcanfj flu.oftia 

Aftacus 

CAPVT A* Tabula 
b f Abydus 

Abroftalae 
c f Acmonia 
d f Adramytium 

Adeffus 
e f Acgara 

Aefippi flu.ofti* 

f Alabanda 

Albisflu.oftia 

Alexandn Troas 

Alicarnaffus 

Alinda 

Alydda 
m f Amorium 

Ampelosextrerna 1 ;44 C 

44. Y 

.'44 nn 

:44 M 
H4 V 
••44 K 
H4 I 
J44 F 

44: D 

45. aa 
45. 00 
44: S 
45. A 
:45 bb 

44» 55 
H5 ee 
.45 z 

44: L 
.45 N 
H5 60 

H5 J 

45. z 

45; ff •■ a4 Amyzon ,-45 aa 

n f AngyraPhrygrar 45. T 

rtncandrus ^44. R 

AnciodiiapencsMeandrum ;+5 m 

Antiffa 45: X 

p ^j Apamiaciboas 45. xx 

Aphrodyfias,hoceft Vencris ^45 qq 

Apollonia ^45 ss 

ApoIIoniapenes Rhldacuamne .'45 G 

r f Ar;efine 45: ii 

Argenum promonto. 44: fT 

Argenum promon:o. 45; S 

Arpafa ^45 vv 

f f Afie^ppriedufceregioisficus 44. hh 

/ oim 44: N 

Aftipalaraciuicas 45: rn 

2 f Azani ^5, bb 

CAPVT .5. Tabula .1. 

n f Andnaoe .4* gg 

Antiphelus .46 flf 

p f Apire .45 " 

r f Araxa «4 tf x* 

CAPVT .4. Tabula .1. 

b f Abroni mcrnia :4<f uu 

g f Agrizama 4°'- tt 

m f Amblada 4<5: cc 

AmifTus 4^. B 

n f Anarus 4<>- II 

Ancyra Metropolis 46". qq 

Andrapa,q & Noua Claudiopof 4t>. aa 

Androfia 4*. A 

Anriochia Pifidig 45: bb 

p f Apollonia 4*: aa 

r f Ardifbma 46: N 

Armene ; 4 5 yy 

CAPVT .5. T.bula .1 

d f Adada ,47 rr 

n f Antiochia ,47 S 

AntiquumBeudos .47 T 

p f Apelbufainfula ; 47 F 

r f AriafTus .47 gg 

{ f Afpendus .47 00 

t f Accalia ,47 F 

CAPVT JS. Tabula .1; 

b f Ablata 47: I 

d f AdopifTus .48 I 

m f Amafia 47. xx 

n f Andraca 47: ii 

Antitaurus mons 4 7. gg 

p f Apfori flu.oftia 47. t 

Apforrus 4 7. S 

r f Archadis flu.oftia 47. P 

Archclais 4 7: yy 

Arvhallac .48 F 

Argeusmons '47. cc 

Anarathira 47: ss 

f f Afiba 47: cc 

t <j| Athenarum promonco. 47. M 

z f Aza 47.* Y CAPVT.7. 


Tabula , 


.«. 


d f ^daetha 
4S. go 


n f Analiba 
: 4 8 *K 


r f Ar-ne 


' * 


♦'48 T 


Arafaza 
48. G 


Armenie minoris fiti 


JS 


•48 ee 


z f Aziris 
.48 zz 


CAPVT .8. 


Tabula 


.1. 


d f Adana 
4$: H 


c f Aegae 
48: dd 


m f Amanicc pilae 
•49 D 


n f Ancmurium 
48: G 


Antiochia fuper Trago 


48: D 


p f AphrodifiavelVenerca 


48; L 


r f Arfinoe 
48: 1 


u f Augufta 
48: 22 


f CAPVT .9. 


Tabula .11. 


b ^ Abunis 
49: G 


c f Acheavicus 
H9 G 


Achilleum apud os 
.49 ss 


1 f Albamepyla: 
49. D 


Alcxandri columnae 
49- A 


Almia 
49: I 


Alontcflu.oftia 
:^9 ce 


m f Ampfalis ciuitas 
:49 L 


p f Apathurgis 
.49 ff 


t f Acticiti flu.oftia 
.49 m 


u f Auchis 
49. uu 


x f Axabiccfmicra 
♦49 kk 


z f Azaraba 
49. « 


Azara duicas 
.49 hh 


f CAPVT .10. 


Tabula 


.lti. Afise 


< f Acapolis 
49: il 


CAPVT au 


Tabula 


,111* 


g f Aginna 
.50 aa 


r f Armaclica 
ArtanifTa 
.50 hh 
.50 ee 


CAPVT 'M. 


Tabula 


.11!. 


b f Abliana 
:5o ee 


d f Adiabla 
^50 dd 


1 f Albanachiitas 
; >° £ 


Albani flu.oftia 
:5o G 


Alamus 
:^o ss 


t f Armenic maioris fi cus 


5°' £ 


Arfarata 
.5» B 


CAPVT ,ij. 


Tabula 


.111. 


1 f Albos mons 
5°- yy 


n ^l Anarium 
.51 nn 


Anticauri parb,q e intra Euphi ate 50. xx 


Anzera 
.51 uu 


Ar&xcs flu. 
50. co 


Ar^xi fluminis oftia 
50. bb 


Araxi flu.fontes 
50: A 


Armsuria 
Arfarata 
4 r, 


ArfifTa palus 
5° ; £ 


ArfomoLta 
t$ ^i Aitagigarta 

Arcafigarta 

Artaxata 

Arrcmica 

f f Afcura 

Aftacana 

t f Athua 

i2 Azatha 

Azora 151 hh •5 1 

*5* 
50: 

•5 l 
♦5 l Z 

m 

fT 

V 50: ss 
»51 xx 

Tabula.mi. Afia» 

c Acamas promontonum 
Acheorumlitcus CAPVT 44* :5i vv 
5'. T 
5«. O 
51. D 
$1. hh 
ft V 
51. ee c Aelea extrema 
m f Amathus 

Amathufia 
p Aphrodifium 

t f Arfinoe! 

CAPVT .15. Tabula .1111. 

b f Abida 5:. S 

Abyla,cognomineLyfanrj 5;. N 

c f Acoraba :j: -nn 

d f Adada , 5?, m 

Adacha 5*. 00 

Adra ♦ 5:. Y 

Adrama 5« * B 

Adonr) flu.ofha 51: bb, 

1 f Alalis 5*. uii 

Alamatha y, yy 

Alexandria penes hTum . 51: C 

Alfadanus mons .5: K 

m f Amathus 51. D 

n f Antavadus t^: ff 

Antihbanus mons .5: .. G 

AntiochiapencsTaurumonte .51 ii 

Anciochia.qfuperQrontceftflu, ♦$« X p f Apsmia 
r $| Arace 

Aradus 

Arca 

Ariferia s 

Arudis 
f f Afaphi 
t f Atera 

Athis 
u f Aucria 

CAPVT .icT* 
n f Anthcdon 

Antipatris 
p f Appollonia 
r f Anhelais 
f f Afcalon 
2 f Azotus 

CApVT ,17: 
d f Adra 
Adron 
Anitha 

r f ArabicPetrearfitus 
u f Auara *jt uu 
,5* hh 
s n D 

y. G 
s .5* z? 

:5* H 
:^t vv 
5:. tt 

>5* ff 

5?, rr 
Tabula ,1111. 

5:: 11 
pi Uu 
5*j 

5:: 

5-' 
Tabula ,1111. ff 
G 

kk 
ii :5$ zz 
:5>hh, 

JJ5 vv 
•55 hh 

: 5 5 ^ ff CAPVT .«* 
c «|| Acraba 
df Addea 
gf Agama 
1 f Aluanis 
m 3| Ammxa 
n f Aniana 
p f Apamia 

Aphphadana 

Aphadana 
r f Arxama ; 
u f Auladis 

CAPVT .19. 
1 f Alata 

Alata 
m f Amma?a 
r f Arabixdefercsf 

Arrade 

Artemita 

u f Audatha 
Aurana 
Auzara 

GAPVT .to. 
1 f Altha 

Auchanites regio Tabula.uii: 


♦5+ 


L 
5' : 


K 
55: 


H 
♦54 


P 


* 


55* ( 


qq 
5?. 


yy 
55: 


11 
5^ 


c 
♦54 


M 


♦ 


55: 


uu 
55: 


00 


Tabula 


.1111. 


♦54 


aa 
•54 


ii 
♦54 


X 


IS 


.54 


T 
:54 


tt 
*5* 


uu 
•*54 


M 


♦ 


•54 


§ , § 
•54 


L 


Tabula 


.1111. 


54- 


ss 
54- 


gg liber mr& CAPVT .1, Tabula .5. 
p f Appollonia. 
r f Arbela 

Arrapa 

Artemita 
f f AfTyri^fitus 

CAPVT Ai Tabula 
b f Abacarna 
e f Acbatana 

Acola 
g f Aganzanba . 
1 f Alicadra 

Alihza,quas8c" mons 

Alinza 

Ahfdaca 

Aluaca 
m f Amana 

Amardi flu.oftia * 

n f Andriaca 
r f Aradnphe 

Aroaraufdaca 

Arfaria i 

Arfifaca 

Aruzis 
U f Auradis 
Z- f.Azaga 

CAPVT & Tabula 
b f Abinna 
g f Agarra 

Agra 
n f Anuchtha AGx. W 


R 


•*55 


L 


♦55 


T 


:55 


X 


•55 


A 


.V. 
.56 


■ S 


55- 


65 


55- 


G 


55: 


gg 


55* 


kk 


55- 


nn 


55: 


zz 


55- 


PP 


55- 


T 


55- 


F 


55. 


B 


.56 Z 


.56 


dd 


.p bb 


.p 


K 


55: 


00 


•5* Q 


.55 


E 


55* 


N 


.v. 
&. 


nn 


& 


m 


:$& 


bb 


3* 


fl r f Aracca *5<f cc 

f ifAfia :<6 dd 

CAPVT .4. Tabula .V. 
1 f Alex<mdri,que&Aradadicit $6: S 

r f AraciafiucAlexandri 55: S 

Arbua 5<*. ** 

Ardca 5<*. ce 

f f Afpadana 5$. ff 

u f Aufinza 56. cc 

x |T Axima 55. ss 

CAPVT .5. Tabula .V. 

mf Ambrodax j<s: zz 

p f Apamia .57 G 

Appha ,^57 S 

r f Aradana $6: iiu 

Armiana *$7 M 

Artacana i »57 R 

f f Afpa * ..57 H 

CA P VT .7. Tabula .yl. M$ 

b f Abifamaduitas 57, L 

Abiffa 57. qq 

Abraca i ^S kk 

c f Achrua .58 H 

Adamdue 5S. qq 

d f Adariciuitas Z 

Adcdipagus :$7 ff 

c f Adivicus ; ;$7 w 

Aeni 58' « 

g f Agathodisdux 58. (T 

Agdami **58 dd 

Agmanifphevicus 57, I 

i f^Aina * .58 ** 

1 f Alataciuitas ,58 uu 

Albana :j8 11 

Aluare 158 g 

mfAmara *- :58 » 

Ambe duitas :$7 qq 

Ammonrj promonto« 57. G 

n Ancale .58 gg 

Ange vicus 57. ii 

p Appa : :$8 cc 

Apphana infula 58:60 

x f Arabia Emporium 57. H 

Arabiefoelidsfitus ,57 aa 

Aramana .58 cc 

Arathos 58: C 

Arc > 58. nn 

Areregia 58. L 

Arrevicus »58 xx 

Argavicus ^57 hh 

f f Afaboru motcs Melanes dicfti 57. tt 

Aiaborum promonto. 57. uu 

Aftoavicus 57. kk 

t f Atamosportus 57. kk 

Aria :58 T 

Atta vicus 57: G 

u f Aufara .58 II 

Aufara ciuitas 57. hh 

CAPVT .8. Tabula .VJ. 

c f Achindaneflu.0ft.1a 58: H g f Agrisciuitas $1: Ss 

1 f Alambateraextremum .59 /\ 

Alcxandria .53 {fr 
m f Amncs magis occidctalcs cp Samydj 

ces fluuius .59 T 

n f Andann flu.oftia 53: kfc 

V f Armuzaciuitas 58; {fr 

Armuzumexcremum 58: nn 

CAPVT .?, Tabula .vn. Afi ? ' 

b f Abarbina .'59 0o 

d f Adrapfa ; 59 & 

■mfAmarufa «59 qq 

CAPVT .10. Tabula .vn. ' ' 

n f AntiochuMargiana 59. m 

r f Aratha 59, £ e 

Argadina 59. fl 

Anaca 59. cc 

CAPVT .11. Tabula ,vu. 

1 f Alicodra 59: » 

f f Aftacana 59: xx 

t f Atarmes fluuius 59: N 

AtarmJsflu.fontes 59: N 

CAPVT .1:. Tabula.vu. 

1 f Alexandria Oxiana :6o O 

Alexandria vltima :6o R 

CAPVT .14. Tabula .vn. 

I f Alani monces Scychie <5o. uu 

n f Anarei 60: M 

i f Afpabota riuitas 60. ss 

Afpifiamontcs 60: C 

CAPVT .15. Tabula ,vm.Afie. 

u f Auzada . .61 rr 

Auzadorumonciupars occidecal.di Y 

CAPVT .icf. Tabula ,vnr. 
b f Abragana 6u aa 

n *j| Annibae montes :6i S 

f % Afmiraea 6u R 

Afmirdmonccs :<5i bb 

Afpacaea 6u V 

u f Auzadorurnotiuparsorietar :6i X 

CAPVT.J7. Tabula ,«, Afiaf 

1 f Alexandria in Ana 61: vv 

mf Ambiodax 6\: kk 

r f Arcitane 6ii ee 

Aria ciuitas 6u yy 

Aria flu.cuius fontes tc.ibidem 6\i Cr 

Aricfitus 6\. gg 

Articauda 6\: ct 

f f Aftauda 61: ss 

Aftafana .6: D 

u f Au£2i'a 61: dd 

CAPVT .18. Tabula ,ix. 

r f Arguda ,61 cc 

Anoarca .6t 00 

CAPVT .19. Tabufe ..x. 

r f Arana :6t pp 

Anafpc ;6: 00 

Ancada : 6t hh tw T 

K 

aa AfU 

Caput ,n. Tabula .ix. 

1 f Alcxandria 6:. 

r f Araehotos fons 6:. 

r Arachotus 6:. 

Arbaca j. 6:. X 

Aricaca 6:. S 

f f Afiace 61. bb 

x f Axola 6X. Q. 

Caput .:i. Tabula .ix. 

» f Arabrj fluurjoftia. <St: 55 

Arabrj fluurffontes 6:. uu 

Arbisciuitas 6:: hh 

Arbit' montes 6%: K. 

f f Afthea 6%% kk 

CAPVT.i. 

b f Abur [<*5» ii 

c f Acur tf 5-» V 

d f Adamarithis flu.oftia 6$. hb 

Adarima ^5« E 

Adifathra ^:co 

Adifathrus mons {6$.' uu 

Adifdara ♦. :64- ^ 

Adrisfluur)fonteS 6$: B 

g f Agara 64: il 

Agrinagara 64: P 

1 'fAlofygncEmporium 6$. H 

mf Amacatis \6\ Q 

n f Anara .65 B 

, Andrapana t 64. T 

Animacha 64. B 

Antachara 64 : fT 

Antibolum 65: nn 
p f Apocopi montes , qui Dcoru poenx ' VII' *> 

TABVLA.X. ASIAE appellantur 
r f Aramagara 

ArcatiRegiafofa 

Ardone 

Arembur 

Argari tiuitts 

Arifpara 

Ariftobathra 

Armagara 

Artoarta 
f f Afigramma 

Afpathis 

Aftacapra * 

Afthagura 

AftralTus 
U f Aureu Indi flu.oftium 

Aufinda 

Auxoamis 
z f Azica 

fCaput.:. Tabula.xj, 
« f Acadra 
d f Adifaga 63. 00 
;6 5 M 
.65 G 

?*4 X 
65. B 

MS] qq 
:54 P 

64. ee 

:c>s M 
64. S 
64. cc 

•v Y 

54. a» 

.65 cc 

:54 M 

.65 m 

64 

54 
64 xx 
uu 

ff g f Aganagara 

Aganagora ' 

Aofrnoetha 
l fAbfanga 
n f Anthina 

Anthropophagoru infula 
r f Archinara " 

ArgenteaMetroporiabadrjinfuIec>6; rr 

Arifabium 
f f Afanamara 
t f Attabe fluurj oftia 

Athenaourum 

Tabula .xi. .65cjq 
t66 aX 
66X L 
6'\ ee 
66. tt 
65: ee 
66» rr 55: B 
65. qq 
.66 N 

*" • tyy .66 % 

66. ii Caput *J 

c f Acathara [,67 ii 

m f Ambafti fluurj oftia " ,67 ff 

f f Afpitare flu.oftia .67 bb 

Aipithra ,67 55 

f Caput .4. Tabula ,xn. 

d f Adifamum 67. xx 

e f Aegidiorum 67: D 

g f Agadibaciuitas. 67. S 

1 f Alaba 6 7l Q 

mf Ammine 67: F 

n f Anarifmundipromonto. ^67 ff 

Anubingara ;5y 5« 

Anubingara duitas 67. Y 

Anurogramum Regia 67. vv 

r f Arana tj 7 ; L 

f «1 Afatana portus 67. R 

z f Azani fluurj oftia :67 ee EvKoara^ 

CAPVT.:. TABVLA.I, i f Birgi fluufj oftia 
o f Boreum promontoriu 
Boreum promontorium 
u f Bubindeflu.oftia 
r f Brigantes 

f Caput ,$. Tabula ,11. 

a f Banatia 

e f Belifama aeftuarium 

o f Boderia eftuarum 

Bolerium 
i f Brannogcnium 

Bremenium 
u f BuIIcum 

Caput .4. Tabula .H. 

a f Balariariuitas 

Balda 

Barbefbla 

Barbefole fluurj oftia 
e f Belon ciuitas 

Bglonis fluuf) oftia 1*' 

1}. 


PP 


1*. 


I 


13: 


Y 


1?; 


ii 


15: 


rr 


14: 


B 


:i4 


N 


'4- 


D 


♦H 


cc 


H: 


ii 


14. 


ff 


W 


H 


«5. 


P 


'5- 


00 


:ij 


XX 


;ij 


65 


:i 5 


ss 


*»5 


ff Befipp-> 
*5t kk 


Bctisrluurjovliac 


irientalfa 


;i 5 II 


Beris fluurj fontes 
:>5 nn 


i f Biniam 
15. cc 


Caput .5. 


Tabula ,ii* 
a f Balfa 
.\6 ce 


Barbarium promont. 


,\6 kX. 


r f Brctolium 
,\6 55 


u f Burdua 
;i5 cc 


Caput ,6*. 


Tabula ,11. 
a f Bacafis 
18. « 


Balfa 
.15 bb 


Bardnon 
16; qq 


Bargiacis 


4 


:i7 " 


Barnaas 
m > l 


Bafcontum 
13. B 


Baffi 
18. " 


Baffitanomm littoralis ora 


16: Q. 


e f Becula 
»8. dd 


Bedunca 
;. 7 A 


Beha 
:.S H 


Belfinum 
17: A 


Bergidium fluuium 


,17 XX 


Bergidum 
18. M 


Beigula 
,iS 06 


Bergufia 


♦ 


1S1 K 


Bernaua 
:i3 F 


Befeda 
18. 11 


Betuion 


+ 


j6: a 


i f Biatia 
.13 X 


Bigerra 
.iS 11 


Bifbis 


* 


17: vv 


Bifcargf» 
:is x 


Bituris 
:i8 tz 


j ^j Bbnda 


i 


15: vv 


r f Brauum 
;i7 hh 


Brecaraauguft* 


♦ 


:i 7 X 


Brigetium 
.17 55 


u f Burfada 
17: uu 


Burtina 
iS. O 


Burum 
.17 P 


Burdigala 
.1? Y 


Caput ,8. 


T&bula ,ui. 
r f Briuates 
:.9 fF 


Caput .?. 


Tabula .111. 
a f Baganum 
.to ss 


f Bonna 
:;o Y 


Jiorbctomagus 
:to kk 


r f Breucomagus 
::o nn 


Caput .10. 


Tabula .lii, 


\ 


1 f Blafcon 
.ti Z 


f Caput .11. 


Tabula.mi 
c f Bergium 
':« B 


1 f B^bacum 
;« dd 


1 f Bkurgium 
:«D 


% Bogadium 
.« R 


r f Brodeltia 


♦ 


;tt ee 


u f Budorigum 
.« nn 


Budoris 
.« uu 


Budurgis 
;:: M Bun/t/rm 

f Caput .it. 
r f Bragodurum 
Bnganrium 
Caput .1$. 
o f Boeodurum 

Caput .14. 
e f Bedacum 

Caput .15. 

f Bolencium 
Bononia 

t f Brcgactium 
Caput .16* 

a f Baffiana 

c f Bcrbis 

i f Bibalis 

Caput ,17. 

1 f Blanona 
u f Bulua 

Burnum Tabula ,v» 

Tabula .v. 
Tabula .v. 
Tabula .v. Tabula .v, Tabula ,v. M C 

tt. ss 
tt. zz 

«: T 

.:$ F 

m x; 

:t$ C 
:*$ C 

«3. w 
*$. II 
:$. qq 

»H ii 
*ji ee 

•H gg UBER IH< j*> CAPVTj. TABVLA .vuEurop* 

a f Barium 

Baubota 
« f Belunum 

Beneuentu vel Beneuentus 

Bcretra •*5 gg 

t6: aa Bcrgomum 
f f Biracellum 

Biturgia 
I f Blanda 

Blcna j. 

o f Bondclia 

Bononia 

Bouianum 
x f Brctena 

Briganrium 

Bnxdlum % 

Bnxia 

Brundufium 
u f Buba 

Butrium 

Buxentum 

Caput .$. Tabula ,vn. 
i f Bioea 
o f Bofa 

Caput .4. Tabula ,vn. 

a f Bathis flu.oftia 
u f Bucraexcrema 

f Caput .5. Tabula ,vih. 

o % Bodinouus »8: tt 

Bonusportus ;8* uu 

Boryfthenis fluurj oftia *g. ss 

Boryfthenis flu.id quodiuxtt Amadoca 
cft j8: n* 

jrjf Byciflu.oftia ^: f ;t5 zz 
t6. X 

:i6 X 

*5- D 
t^: nn 

«5: II 
t6. fl" 
,:6 N 
xy. pp 
tj: <c 
«6. O 

** Q. 

ty ' l 

:j. F 

.:$ dd 
.tj ff 
tj. L 

»4; u «7. O 
*7« i» 

,t8 C 
,t8 Z CAPVT .<?. Tabula .vw. 
a f Radatium :$>; aa 

o f Boeon :9. X 

f CAPVT .10. Tabula .ix. 
o f Boryfthencsinfulafkdicla .51 ee 

CAPVT .11. Tabula ,ix, 
a f Bathenrj flu.oftia ;$i dd 

c f Bcrgula $1. T 

i f Bifthonislacus ;ji v v 

BifanthaautR;dcftiim ?$i u 

y ^fByzantiu,q&Coftanrinopof f$i aa 

Byzia 3i* L 

fCAPVT.i.$. Tabula .x. 

c f Bentifci monris medium j^ Z 

Bercethefrj montis j$j bb 

Bercra 3?. M 

Berfnii montis *$« aa 

Berroea . 51.* B 

Berus $t. ii 

Betamons $1: 00 

u f Bullis |« II 

CAPVT .14. Tabula ,x. 

u f Buthrotorum finus ,$$ ii 

CAPVT .15, Tabula ,x, 

i f Bium $$: V 

f Boagrf) $$, uu 
u I) Budori flu.oftia .$4 Z 

Bulia $$: ii 

CAPVT ."*. Tabula ,x. 

i f Biandina $4- ff 

1 f Blemina .$5 K 
o f Boae 54- u 
u f Bucephalum portus 54: C 

Bura 54: V 

y f Byrila ,55 N 

APHRI' PAKS 

LJBER QVARTVS 
CAPVT ,1. TABVLA .1, 

a f Baba .$tf zz 

Banafa .$d W 

e f Benta .$<* C 

o f Bocaaum hcmerum :$<* G 

CAPVT .:. Tabula .1, 

a f Badea .$7 B 

e f BedaCoIoriia '$7 D 

r f Brinfitta $6: vv 

u Bunobora , $d: gg 

Burca. $tf: m 

Buzareoccidua $tf. xx 

y f Byrenmons $cT, flf 

fCAPVT.j. Tabula.u. 

a f Bagradasflu. $7; A 

Bagradeflu.oftia '57 nn 

Ballamenfa :$3 R 

Barathia , $7, V 

e f Bendina .$3 yy 

i f Bizacina :$8 ee r f Bracodes extrema 


$7. c 


u f Bullaria 


.$8 Z 


Bunthum 


:$8 ee 


Butta 


$8. R 


Buzara mons 


$7. ff f CAPVT .4. Tabula .111. 
a f Barce .59 X 

e f Berenice,q & Hefperides $8: gg 

o f Boecolicus mons 38 ; fi 

Boreum promot. finis Syrris $8: dd 
r f Bryorum littus 58; ee 

CAPVT .5. Tabula .ih. 
a f Babylon 40: H 

Banchis ;^ C 

Bafaniri lapidis $5; xx 

Batrachus portus ;$9 T 

Bazium promonto. 59, uu 

e f Bcrenice 39, vv 

i f Bibliaphorium .40- aa 

Billa , 4 o M 

o f Bolbitinum oftium $9. G 

u f Bubaftus 40; B 

Buhris 40. pp 

Bufiriticum quiexcurritper Pathmecicu 
oftium : 4 o T 

Butos 40, I 

CAPVT .<*. Tabula .1111, 
a f Babibaciuitas 4VO 

Badiath :+t rri 

Bagradas amnis 41. qq 

e f Dedirum :+: cc 

Begaziciuitas . 41. G 

o f Bouta :4^ bb 

u f Buthuris :4i Q_ 

y ABymha .4* yy 

CAPVT .7. Tabula .1111. 
a f Bathus vel projundus portus 4*.hh 
e f Berithis .45 A 

o f Boum 4:: rr 

CAPVT .3. Tabula .mi, 
a f Banchi&Anribacchi 43. L 

CAPVT .9. Tabula .1111. 

liti montis medm ^ 5 ; ee ASIAE PARS 

LIBERQVINTVS 

CAPVT ;i; TABVLA .1. 

i f Bnhynic,quod ad os ponri promotoj» 

nueft,inqfanumDianc .44 u " 

Bithynicpromontoria :44 T 

Bithyniu,qd & Claudiopolis 44. O 

CAPVT .*, Tabula ,1. 

a f Balbis flu.oftia .45 z 

Bargaza !45 zz 

Barsylia . -45 H 

e f Begialis 45« kk B I f Bleandrus 45. ff 

1 4f Bichynicc flexionisfitus .45 kk 

CAPVT .$. tabula &- a f Balbura 
u f Bubon 

CAPVT.j* 
a f Baris 
e f Bcra 

CAPVT .*. 
a f Baratha 

Barbaniffa 

Bazis 
o f Bocnaffa 

CAPVT .7- 
a f Barzalo 

CAPVT .9. 
a f Bata oppidum 

Bata portus 

Batrache 
u f Burcae flu.oftia 
CAPVT .u. 
a f Banchia 

Baruca 
o f Boziata 

CAPVT .1$. 
a f Babila 

Bahfbiga 

Baraza 

Batinna 
c f Belcania 
r f Brcpus 

Brizaca 
u f Buana 

CAPVT 
a f Bacatailli 

Bal?nee 

Barbanffus 
r f Bcda 

Bena 

Berroea ♦ 

Berytus 

Bcthamaria 
i f Biblus 
o f Botrys 
u f Buba 

CAPVT.itf. 
e f Bedoro 

Berzamna 

Bctogabri 

CAPVT.17 
o f BoftraLegio 

CAPVT .18. 
a Ballatha 

Banabe 

Bariana 

Barfampfe 

Bafiliiis fluuius 

Eazala 
c f Bcda 

Berfima t+6 N 

H 6 K 

tabula .1. 

.47 V 

*47 C 

tabula .1. 

.48 P 

H7 G 

.4S aa 

47. tt 
tabula .1. 

48. aa 
Tabula ,«, Afie 

H9 E 
H9 D 
4?<* B 
.♦4? M 
tabula .111. 

-5o Q 
'50 ii 

, , . : 5° <H 
tabula ,111. 

51. vv 

51. tt 

50: nn 

50: aa 

' :ji B 

♦5» D 
.51 Z 

W S 15. tabula ,1111, :jt Z 
51: P 

' ;?5t rr 

♦5 : 00 

:$* C 

♦ :5* B 

51: cc 

:$t M 

♦ 5« aa 

51: Z 

,5* ee 

tabula .llii. 

♦5$ o 

.$* bb 

.5$ C 
tabula .ttil, 

,*5$ uu 
tabula ,1111, 

5>: uu 

55: D 

♦54 K 

5$. zz 

>> R 

55: » 

55: Z 

55. ec Bethauna 

Betun 
i f Bimatra 

Bithias 

Bithiga 

Birtha 
CAPVT/?. 
a f Balagala 

Banacha 

Barathena 
c f Belgynea 

Bcre 
i f Birtha 

CAPVT .10. 
a f Babylon 

Babylonie fitus 

Barfita 

Batracharta , 
e f Beana 

Beththana 
i f Bible 

Birande Tabula ,1111. tabula .1111. 55: F 
55: bb 
•54 Q, 
55: nn 
55: ee 
5$* ee 

♦54 O 
♦54 xx 
♦54 cc 
♦54 R 
♦54 « 
♦54 I 54* uu 
54- A 
54: G 
54» rr 
54* P 
54: M 
54. nn 
54* K IJBER *V]>f* CAPVT .1. 

e f Belciana 

Beffara 
i f Bithaba TABVLA .V. Afi* 

•55 « 
♦55 ss 
•55 » CAPyT ,w Tabula 
a f Bathina 
i fBithia 

CAPVT .5. 
c f Beroan 

CAPVT.4- 
a f Bagrade flu.oftia 

Battma 
r f Bnfoanc flu.oftia 

CAPVT .7. 
a f Badeo 
Bades 
Bana 
e f Bcma 
Basnum 
Bxtt) flu.oftia 
i f Biabanna 
JSiIbanaciuitas 
CAPXT .8. 
a f Badara 
Bagia extrema 
Caput ,lx. 
a f Barange 

f CAPVT ,11. 
a f Batfra Regia 
Bacftriane fitus 
CAPVT :it; 55: ff 

55* yy 

Tabula .v. 

:jtf hh 
Tabula,v. 

55. dd 
56: 00 
56". aa 

tabula ,vi, 

♦*57 PP 
.57 ee 
58. Z 
58: O 
58; O 
:j7 m 
.5S L 
57: L 

Tabula .vi. 

♦59 H 
58: 00 

tabula .vii, 

:59 aa 
Tabula ,vW 

5?* « 

5?. rr 
Tabula .vn. 
a f Bafcatis amnis,cuius fontcs ,do ss 

CAPVT .id. Tabula . v m. 
a f Bautifus flu.cuius fons ;<Si fl" 

f CAPXT .17, Tabula .ix. 
i f Bitaxa c»i: ee f Bogadia g K \[ 

CAPVT.18. tabula.ix. 

a f Bagarda .61 ?c 

Rirborana ,<£: pp 

Barraura ,6t n n 

CAPVT .19. tabula .ix. 

1 f Bi£is :6: nn 

CAPVT .51. tabula .ix. 

a f Badara 6:: aa 

tlBER .VH> ^ 

CAPVT .1. TABVLA .x. 

a f Bacarc :5$ Z 

Badiamaei .65 qq 

Balantipyrgum .65 Z 

Balepatna :6J E 

Bamala • :6% ff 

Bammogura 64: Q_ 

Banagara 64. X 
Banauafi . ♦ :sj m 

Barace 6>: A 

Barbari 64. rr 
Barborana . t ,64 ff 

Bardamana 65. zz 

Bardaons .65 L 

Bardaxanaciuitas » 6 5 rr 
Baris flu.fontesinBictigomote .64 M 

Baris flu.oftia :6J aa 

B-rygaza Emporium 6^1 M 

Bata 65. Z 

Batanagra :64 O 

BatanCefara . :64 m 

e f Bmagorum ^65 D 

Berd.ris 65. C 

Bcre 65. lh 

Betana Regia Siriptokmaei ;5j X 

Bettigo mons 63. vv 

i f Bibafisflu.fontes ;6J F 

Bidafpi flu.fot)tcs 65; C 

Binagara 6^ : C 

Bmdeflu.oftu :65 C 

o f Bonis 64. 11 

r f Brachme ♦ .65 nn 

Bramagara :65 Q, 

Bndama .65 O 

u f Buccphala :6+ F 

Budca 64. uu 

y f Byzantium ;6$ i 
Caput A. tabula ,xi. 

a f Balonca 66: S 

BalongaMetropolis ,66 rg 

BaracuraEmporium 65: rr 

Barcuaora 66: Q_ 

Barullequincpinfule 65: hh 

Bazacata 66: bb 

c ^j BcgynyaEmporium .66 A 

Begyngeflu.oftia .66 B 

Bepyrrus mons .66 uu 

Lerabonna Emporium 6y. yy Bcrobcciuitas .56 C 

o f Boncfortuncinfjla 66:90 

Bor «a :66 uu 

fCApVT.5, TABVLA. X ,. 

r ^l Bramaciuitas .6 7 ee 

fCAPVT H . TabuJa.xu. 

a f Balacaflu.oftia 67: N 

Baraci flu.oftia 67. E 

Barachthaciuicasincxtremis 67. I 
Baffa 6T ]V[ 

o f Bocanaciuitas <j 7 . Q 

EVKOPAvITII 

CAPVT.5. TABVLA.,. 

14: S 
.15 M 

>4: uu 
14: aa 
:i4 pp 

«4. z 

H- R 
:<5 A 
:>4 00 
:i4 hh 
.14 yy 

14« oc 
H. bb 
14. it 
.«5 K 
14. qq a f Calatum 
Calcua 

Camudolanum 
CamumLodunum 
Cantuim promonto 
Carbantongum 
Caturactonium 
Caunosmfula 

t f Ceinfjflu.oftia 
Cenionisflu.oftia 

t f Oota xftuanuni 

o f Colania 
Corda 
Coria 
Corinium 

u f Curia Caput .4. Tabula .11, 

a f Calduba iy. S 

Calicula 15. vy 

Calicula 15: hri 
Calpe mons & columna in intcrion ma? 

ri •$•' -z 

Calpurniana j>. ^a 

Canaca l J. liit 

Canaffa «5 S 

Cartcia :i > vy 

e f Cecila 15- bb 

Ceriana •>: C 

h <f|fCharidcmipromont. j>\ 1 

Charmonia J^: qq 

o f Ccntnbuta 15; Z 

Corduba 15. dd 

Corticata 15: M 

u fOirgia \y. vv 

Curfts i>: bb 

fOput .5. Tabula.ii, 

a f Calipodis flu,oftia .«* ff 

C&para :'6 im 

Cappafa :i6 co 

Catralcucos :J<* C 

Cturium :i6 aa 

e f CeahaGemillina :i6 r" 1 

Caobnx .16 hh 

h (^fChretina :i6 Q 

o f Coiarnum 
Ccncordia bt .*i6 dd 

:i6 V Cotcagobriga 

Caput .6. T«bula ,u, 
a f Caladnnum 
Categorina 
Caroarica 
drpbecum 
Carca » 

Caracca 
Caronium 

Caithago noua ♦ 

Carthago vctus 
Caftulon 
Catideridcs 
Cauca ♦ 

c f Celfi 
Cereffus 
Cefada 

Ceruana » 

Cefaraugufta 
i f Cinna 
I f Qaudiomirium 
Clodiani flu.oftia 
CluniaColonia 
o f Coeliobriga 
Complutia ' 

Complutum 
Concaua * 

Condabora 
Confloenta 
Cougium 
u f Cunonium 

f Caput .7. Tabula .ifl. 
a f CanantcIIi flu.oftia 
t % Cekogal arie Aquitanie fitus 
o f Coffium 
u f Curianum promonto. 

Caput ,8. tabula t uu 
a f Cabulinum 
e f Celtogalaag Lugdunefis fitus 
Cenabum 
Cefarodunum 
o f Condate 

Condiuincum 
r f Crotiatonum 

Caput .$>. TabuJa .111. 
a f Caftellum 
e f Ccfaromagus 

Caput .10. Tabula.M. 
a f Gbclliorum Colonia 

Carcafo 
e f Cami flu.oftia 

Ccfltro 
h f Chetirx 
i if Gthariftos promonto. 

f Caput .11. Tabula ,1111 
a % Calcgia 
Cahfia 
Canduum 
Gncioebis 
Carrodurjum :i5 rr 

ti7 X 
18. A 
17. cc 

.'17 W 

.13 pp 
17: gg 
.17 v 
us: S 
:i8 V 
.18 Q 
iS: fcs 

17. N 

18. L 

l8. SS 

17: XX 

.18 V 

:iS E 

18. xx 

.17 K 
16: zz 
17: H 
:i7 K 
;j7 Z 
17: ff 

17. X 
17: ii 
17: G 
«7. M 
:i8 n 

18: ft 
1?: dd 
.19 xx 
18: 00 

ic: ff 

:i? O 
1?: C 
j?: M 
19. zz 
19. 00 
:i? ff 

.:o pp 
,:o dd :o: uu 
:o: ff 
:o: L 
:o; ce 
:o: gg 
:o; p 

.:: gg 
.«qq 

.ttbb 
.:: cc 
:w R a 
o 

e 
1 Qafurgis 

Cawrobonis flu.diuertigiu 
c f Celmantia 
h f Chalufi flu.oftia 
o f Cocnocnum 

Colancorum 

Condorois 

f Caput ,1$. Tabula ,v, 
f Cambodunum 
f Corrodunum 

Caput .14. Tabula .v. 
fCelia 
f Claudiuium 

Caput .15. Tabula .v. 
a f Camus 

Carrodunum 
h f Chercobalus 

Caput ,ic», Tabula ,v. 
a f Carpis 
e f CcrriiTa 
o f Cornacum 
u f Curta 

Caput .17. Tabula .v. 
h f Chinna 
o f Colentum 
Corcyra nigra 
Corinium 
r f Crepfa 4 

u f Curcum 
Curicum 
Curida infula :: w 

*•* 55 
& a 

:« kk 

tt; aa 
«: X »*5 

♦*J 


C 


.** 


00 


:tt 


R 


«J 


B *$. Z 
»5, 00 
:$. ff 
*$. X •H vv 
;*'4 I «.: 
;: 4 
,: 4 

:: 4 O 
11 
B 
Z 
F LIBERIIII 

CAPVT.i. TABVLA. 
a f Calfioli 

Cales 

Camarinum 

Canijfium 

Capraria infula 

Caprea infula * 

Capua 

Caracca 

Cafilinum 

Caftrum «. 

Caftrumnouum ♦ 

c f Celia 

Cemeneleum 

Centinum 

Ccre 

Cefacna 
i f Grceum promonto. 

f Compfa 

Comum aut Toenca vicus 
Coneordia Colonia 
Confentia 
Coricum 

Cortona t 

Coffse 
u f Cumaz 

1 f Gaterna: :: 4 D 

V, Europa: 
:%6 O 
x6. dd 
.16 uu 

ta: E 
t6: nn 

«« yy 

:6. hh 

15. P 

:6. ee 
.:< ii 

: 4 : V 
:cs: K 
55. iiii 
.:<$■ tt 
.%6 S 
«: hh 
«4: ff 

tO.cjq 
:j. Y 
::j W 

X6l O 

a6 q 

sy. aa 

$4: s 
h: ff 
^: no Cljternum 


:%6 H 


Cloftra 


14; ee 


Clufium 


.X6 F 


Clufium 


:5. X 


r f Cremonacolonia 


:j. G 


Crotonciuitas 


.:>- R 


u lf[ Cunpramaririma! 


.t 5 55 


Cupramontana 


.:6 flf 


Curfelinium 


:*, c 


Caput .%. Tabula.vl. 
a f Cafalus finus 


M Z 


e f Cenelataciuitas 


:t 7 F 


Ceneftum 


;: 7 dd 


Centurinum ciuitas 


;: 7 B 


Cerfunum 


:: 7 T 


Cefielittus 


M X 


i f Cirddr|flu.oftia 


.: 7 bb 


Omi infule fitus feu Corficg 


,*7 A 1 f Clunium ciuitas :t7 B 

f Caput .5. Tabula .vn. 

a f CarallisciuitasoYpromont, «7. V 

Carallitanus finus * 7 , X 

e f Cedriflu.oftia «7. bb 

li f Cherfonefus * 7 . N 

f Colymbanium promonto, : 7 . fF 
Coracodes portus : 7 . A 
Cornus : 7 : C 

u f Cuniocharium : 7 . S 
Caput ,4. Tabula .vii. 

a f Cacyrum - ::8 Y 

Cala&a xj: xx 

Capytium ,*$ u 

Cajana Coloni a ,:8 pp 

Caueana portus .%% aa 

1 % Ccfaloedis »7; ec 
Centunpaz $ »8 C 
Cctana ,:8 D 

h f Cherfonefus ,:3 kk 

Chyde flu.oftia :8: uu 

f Cotyrga ::8 X 
r f Cratas ,?8 uu 

f Caput .5. Tabula .vni. 

a f Cardnnaciuitas ;:? A 

Caraniti flu.oftia :8: B 

Caroea vicus :8: flf 

CarpaecsmonSjVtdidueft 18: tt 

Carrodunum ;:p Y 

e f Ccphaloncfus :8. 60 

Ccfansaras ;:? a£ 

h f Cherfiniflu.oftia »8. Z 

Chronis flu.oftia t$, V 

1 f Clepidana ::<> aa 
n f Cnemaauita* • :8: Y 

f Caput ,5. Tabula ,viu. 

h f Charax *:<> 00 

Cheribnefus ::p aa 

Chcrfonefus .:8 kk 

i fCimmenum ' *?. T 

f Coraxpromont* :<;. A 

f f CKnisportus ::<;-«: y f Cpeum t 9 , bb 

f Caput ,7. Tabula ,ix, 

a f Candanum :<;; G 

Caput .8. Tabula ,ix. 

a f Carfidaua .50 R 

1 f Ciabri diuertigium :?: pp 

o f Comidana ,30 ii 

Caput .10. Tabula ,ix. 

a f Callatis JO ; Z 

Carfum 30: aa 

Caput.ti. Tabula .ix. 

a f Cabyla 51. S 

Carpudaemum 31. K 

y f Cypfella 3,. ff 

Caput .1:. Tabula .lx, 

a f Calliopolisdidhciuitas $1: M 

Cardia jij D 

h f Cherfonefi fitus 31. tt 

o f Coela 5i; K 

' ^lCritea 31; P 

f Caput .i$. Tabula ,x, 

a f Calindoea $:. hh 

Calliterae 3$, dd 

•Canaftrcumpromonto. ,3: gg 

Carrabia 3*. m 

Caffandria ,3: hh 

e f Celydniflu.oftia 31: ss 

h f Chabrrj flu.oftia .3: u 

Chaetp 3:. tc 

Chyrctie . $:i ee 

i f Citarrj montis :3$ C c 

o f Coronia 3:: pp 

t f Ctemenae 3:: dd 

y f Cyrius 3:. ii 

Cypera 3;; H 
Caput.14. Tabula .x, 

a f Cafnope ;jj E 

CaiTiopeauitas &promont, .$$ N 

Caffiopeportus .3$ bb 
c f Cephalenia ifula et eiufde nois d. ;$$ T 

Cephaleniaciuitas ;3$ V 
Cephaleniemaxiefeptetrio.pmot :$$ X 
Cephaleniemaximeauftrale^mot :$$ Y 

o ^l Corcyraduitas ;j$ P 

Corcyra v quemagnaeft ;$$ M 
Caput .15. Tabula.x. 

a f Caleade,vfpulchrulittus ,54 R 

Callidromusmons $$. aa 

Calydon $5; Q. 

Caphareus .54 V 

Carcffus .34 II 

Carthsea .34 nn 

Caryftus .54 S 

c f Cencum promonto, ,$4 K 

Cerinthus .$4 aa 

a f Chalds $$: M 

Chalds iuxta Euripunfi ,34 N 

Chaleus *$. H 

Chaeronia 35 ♦ *f 

Cherfbnefus extrcma 53. ^k 

Cherfbnefus Cvtrerra ,34 Y CbijinfuIgCigciiritas .54 00 

f Oainfula .54 kk 

S Cirrha JJ. K 

n «|| Cnemidcs _. JJ. is 

o ijCopae 5$: tt 

Coraxmons $3. ii 

Coronia $5: qq 

r f Creufa i JJ. P 

Cnffa JJ. L 

u f Curua Euboee . J + X 

y f Cynofurapromonto. jj. hh 

Cynus JJ. tt 

Cyteinium Jj: T 

Cytheronmons Jj: A 

Cytnus .54 ss 

Caput .16'» Tabula .x» 

a fCardamilae .35 B 

e f Cenchree nauale ;j4 E 

Cene $4. X 

h f Cholonites promonto. 4 :34 yy 

Chelonites finus ;J4 zz 

Cherfonefus $4: 60 

l f Cconae J4: zz 

Clitor J4: *tt 

f Colone 54. F 
Corinthus J4: dd 
Coryphafium promonto. $4. D 
Corone J4. K 
Coryne J4: hh 

r fCroniusmons 54: N 

y f Cyllenc nauale ;$4 uu 

Cypanffse :$4 uu 

CyparifTium promontoriurn J4. A 

Cyphanta .35 F 

Cyphanta portus $4. tt 

Cythereinfulcciuitas .35 V 
Caput .17. Tabula ,x, 

a f Camaracmitas ;j.5 V 

Cataractiflu.oftia :j^ H 

h f Cherfoncfus ,55 uu, 

Chcrfoncfus :35 Y 

i f Ciamum promonto, ;jj nn 

CimoIisinfula,inquaciuitas 35. K 

Cifamus ciuitas ;j^ qq 

1 f Oaudusinfula,inquaciuitas 35. G 
o f Cocus promont& ciuitas 45 ss 
r (| Crcteinfulefitus ,jj cc 

Criu,hocc Arictis frons promot. 45 yy 

y f Cydonis .55 m 

Cyta;um ^5 Jd 

APHRI* PARS 

LIBERQVARTVS 

«j CAPVT .1. TABVLA J. 

o 4j| Cotcs promontorium 55; g 

u «i| Cu/e riu.oftia j^ : dj 

Cap ut ,?, Tabnla x 

a f Canucis ;j<j yy 

Carcoma ;j^ tt Carcpula . ;j5 8S 

Carccna .j S q- 

Cartcni flu.oftia :j6 „• 

Cafmari 3<*: tt 

CaftraGermanorum ;j5 xx 

e f Celama 3<*: S 

h f Chinalaphflu.oftia ;j<s 22 

Ch^ala 3«: 22 

Chobath 35. O 

Chylemath flu.oftia :j<S nn 

i f Onnabamons %6. rr 

Ciffc **♦ E 

f Caput.J. Tabula ,«* 

a f Cabefons J7: O 

Calateinfula J8. ec 

Campfa 38: uu 

Canopifi « .$8 nn 

Caraga $8. B 

Carpis :J7 ff 

Carthago vrbs magna- :J7 00 

Catadefau.ofha ;37 qq 

e f Cerbica ;3S T 

Cercinnainfula&ciukas 38. 11 

h f Cherfonefos '58. yy 

Chrabafa :JS li 

Chuzambarimons 57: M 

Chuzis 3?. F 

i f Olme :J8 Z 

Cmyphusflu, $7: O 

Onftcrne J 57. X. 

Opipa .J3 rr 

Cirnamons J7. yy 

Cirtaluha .38 B 

1 f Clipea :J7 " 

o f Collops maonus,veI Cullu :>7 Q 

Collops paruus :j7 X 

Comdr) taftrsmetatio ;j7 rin 

Cofyrainfula&ciuitas 38. tt 

u f Cucua Colonia .38 I 

Cuinacolonia :j8 M 

Curobis :$7 xx 

y f Cyniphi flu.oftia j 7 . T 
Caput.4. Tabula.11. 

e f Celida .59 Z 

Cenopolis ,J9 dd 

h % Chrecte .59 R 

Cherfisvilla 4 jg: rr 

o f Conchylium ,j9 B 

y f Cyrcne .J9 P 

Cyrcncsfitus jS: A 
Caput.5, Tabula .11. 

a f Qibafa 40. L 
Cabafitcs Ncmus cV mctropof 40, K 

Callrj .40 dd 

Calli) promonto, [;j9 rr 

Canobos $9. D 

Caiiondis J9. R 

Caffium- 39. S 

Catabathmusparuus .40 tt 

Cataronmm :$? 2 Cachabatmos magnus 
h «|| Chenobofcia 

Cherfonefus magna 

Cherfonefus paruaporttis 

Chetteavilla 

Chnubis 

Chymovicus 
1 f Cleartispalus '* 

Climax 

Ctyfma prefidium 
o f Co 

Cobrj 

Coptos ciuitas 
t f Crocodilorumciuitas :$9 ce 

.4» ss 

:$9 uu 
:$9 hh 
.41 00 
:>9 aa 

59: K 
.40 m 

$9. 11 

40: rr 

.40 xx 

.41 wc 

.41 P V f CynonvelCanumciuitas 40: tt 

7 f Caput.d. Tabula.Jin. 

a f Canariainfula H* °o 

Caphasmons 4». ■ J" 

Capfon : +* £ 

Cafperiainfula «4* " 

Catliarnm promontoriurrt 4 1 ' v 

t f Cerneinfula H* jv 

h f Chufariflu.oftia 4». L> 

u f Cuphc »4* B 

y f Cyniphusflu. 4>« ss 

Caput.7. Tabula.tm. 
a f CambyfiErarium 4*: »« 

h f Cherfonefus 4*» « 

f CobeEmporium 4 : « M 

Colobon terminus promont. 4*' 5 * 
r, f CronivelSaturnipromont. 4*: A 

Caput .8. Tabula .1111. 

h f Chatatre, que&Chelonitides dicunt 
infulas 45. C 

Chelonitides infule feu Cathatre 4 $. C 

o f Coloe ciuitas .4$ uu 

Coloe palus,ex qua Aftapus fluit .4 $ ff ASJAE PARS LIBER QVJNTVS 
CAPVT .j. TABVLA 

1 f Calccdon 

Calpeflu.ofba 
e f Cefarea,q & Smyrdiane 
l f Claudiopolis,q cx Bithyniu 

Clitc 
r f Cromna 
y f Cyaneorum infula 

Cytorum 

Caput X Tabula ,1. 

a f Cadi 
Cadmus rrtons 
Caici flu.oftia 
Caiftri flu.oftia % 

Camirus .1. 

H4 B 
H4 Y 

44- V 
44« O 
44- R 
H4 00 
44. cc 
:44 PP Cs: unus 45. M 

.45 yy 
44: x 

44* yy 

45: 3S 
.45 *» e f Cene promontoria 

Ceramus 

Cercopia 

Cefi ciuitas 
h f Chiupolis t 

i f Cibyra 

Cilazomene 

Cmonmons 44: aa 
.45 O 
45. ff 
45: rr 

4$: « 
45. aa 

44: rt 
•45 « n f Cnidustiuitas&prbmont. .45 P 

o f Cociuitas 45: ff 

Colophon 44: xx 

Conna 45. cc 

Coniunclio Hermiamnis etPacloli flu* 

urj 4,4; H 

Cotiaium 45. bb 

r f Creffo portus .45 V 

u f Cuma 44: hh 

y f Cyzicus 44. fi 

Caput ,5. Tabula «1, 

a f Calinda 4<*« X 

Carya .46 Z 

h f Chelidoniaefcopuli quinq* :+<5 Q_ 

•4* Y Chydas 

Choma 
o f Comba 

Condica 

Corydalla 
r f Cragos mons 
y f Cydna :4<s G 

44<$ tt 

:+6 H 
,46 ee 
.46 nn 
,46 rr Caput .4, Tabula .1. 

a f Carambis extrcma ;^6 ss 

Calliftratia %^.6 vV 

Cirima 45. zz 

Carifla 4 <J: C 

e f Celenorumturriulusmons 46. F 

i f Cimolis :4<* xx 

Cmna 45: Q 

1 f ClimaxCaftellum :4<J rr 

Claudiopolis 46: B 

o f Conguftus 46: R 

Conica 46. Z 

Corbeuntus 46. ss 

y f Cyptafia ;+6 aa 

Caput .5. Tabula ;i« 

a f Catara<fti flu.oftia ^47 G 

Caflae .47 ufi 

e f Ceftriflu.oftia ^47 K 

o f Colobraflus :47 tt 

CSmacum ^47 xx 

Conane ,47 X 

Coracenfium t .47 N 

Corbafa ,47 hh 

Cormafa .47 Z 

r f Crambufainfula ^47 E 

CremnaColonia .47 uu 

Cretopolis .47 bb 
Caput .6, Tabula ,j, 

a f Campae .48 B b4 Camurdarbum 

Canna ♦ 

Capadocie fitus 

Caruanis 
e f Cerafus ♦ . 

h f Chafbia 

Chologi 

Chordube 
i f Gffaeflu.oftia 
o f Cocalia 

Comanaponcica 

Cordylc 

Corna 
y f Cyteorum 

Cyaftra 

Caput .7. Tabula .1. 

a f Cabaffus 

Calciorifla 

Caparcclis , 

Carapc 

Carmala 

Carnalis , , 

h f Charax 

Chorfabia 

Chotena 
» f Ciacis 

Cianica 

Cizara 
1 f Claudia 

Claudiopolis 
o f Comana Capadocie. 

Come 
y f Cybiftra 

Caput .8. Tabula .1. 

a f Calydniflu.oftia 

Caftabala 

Cayftrus 
c f Ccfarca pcncs Anazarbum 

f Ciliriefitus 
o f Colenderis 

Corycus 

y f Cydni flu.oftia 

f Caput .9. Tabula .u. 

a 

c 47' 

•48 
H7 
47* 
47« 
.48 
47. 
47. 
47. 
47: 
47. 
47* 
.48 
47. 
-48 

H8 
49 
48. 
*48 
H8 
48. 

H8 

.'48 

48. 

48: 

: 4 8 

48. 

48. 

H8 

?4.8 

48. 

.'48 

48: 
♦49 

48: 
48: 
48. 
48: 
48: 
48* ff 
K 
G 
G 
E 
O 

yy 
o 

s 

aa 
uu 
bb 
N 
A 
D f Caucafi montis promot. 

f Ccrauniorum promonto. 

Ccrcetidis finus 
i f G m men um promontoriu 
o f Coraas flu.oftia 

Coraas montis promonto. 

Corocondame 

Corufia 

u f Cucunda 

f Caput.10. Tatjula ,1«. 
h f Chariufh flu.oftia 49; 

o f Colchidis fuus ^. 

y f Cysnei flu.oftia 4^ 

f Caput.u. Tabula .111. 
y f Cyriflu.ofha < 

Caput ,«. Tabula ,ui. H9 

'49 
♦49 
A9 
*49 
.*49 
•4? 
49. 
4?. tt 
I 

o 
o 

pp 

G 
F 
E 

Q. 

nn 

ii 
R 
M 

yy 

ee 

K 

xx 

N 

A 

ii 

60 

hh 

K 

Q, 
V 

uu 

ii 

H 

rr 

Q. 

60 

XX 

aa 
uu 

kk 

M 

ff 

aa .. c f Cefhflu.oftia 
h f Chabala 

Chadacha 

Chobata 
y f Cynflu.oftia 

Caput .1$. Tabula .111, 
a f Cachura 
, Caputa 
h f Chafira 

Cholima 

Cholua 

Cholua ♦ 

Choluata , 

Chorfa 
i f Citamu 

f Codana * 
Colchis 

Colfa 

Corra 

Cotomana ♦ 

Cozala 
u f Cubina 

f Caput .14. Tabula .1111. 
a f Callinufa promonto. 

Carpafarum infularu mcdium 

Carpafia 
e f Ceraunia 
h f Chromyorum cxtrcma 

Chytrus 
i f Otiumciuitas 

1 f Clidesextrcma , 
Clidcs infulf 

u f Curiascxtrcma 

Curium riuitas 
y f Cypriinfulaefitus 

f Caput .15. Tabula .1111. 
a f Canata 

Capitolias 

Carmelus mons 

Cafama » 

Caffius mons 

Catamana 
e f Ccfareapanie ♦ 

h f Chalris 

Chalybon 

Chaonia ♦ j ♦ 

Chollc 

Cholmadara 

Chorfei flu.oftia 

Chryforoas flu. 
i f Cilia * 

o ^l Coara 
y f Cybros 

Capuc a6. Tabula.mi 
a f Caparctoni 

Capitoliaolim Hicrofolyma 

Caparorfa 

Calliroc 
c f Ccfarea Stratonis 
o f Cofmos J50 B ♦.0 


00 


:jo 


if 


: 5opp 


.♦50 


H 


•5» 


ff 


: 5 l 


Y 


•5 l 


F 


♦5 1 


T 


50: 


tt 


♦5 1 


BS 


50: 


uu 


•5 1 


G 


♦51 


m 


,51 


ee 


*5 l 


E 


♦5» 


ff 


♦5 1 


H 


50: 


zz 


50: 


yy 


•5 1 


dd 


5 l - 


dd 


5 1 - 


rr 


5 1 - 


S 


5 1 - 


Y 


S* 


bb 


51. 


11 


5 1 - 


F 


v* 


P 


51. pp 


Sh 


C 


$»• 


A 


.♦5 1 


ii 


5*- 


ff 


5 : - 


V 


5 1 * 


kk 


5«- 


ft 


•5* 


c 


•5* 


m 


5 : - 


K 


•5* 


tt 


•5* 


00 


♦5: qq 


9- 


11 


9 


ff 


5 i: 


m 


•5* 


S 


.♦5* 


I 


♦5* 


Y 


: 5 : 


A 


5« 


ss 


0'$ 


L 


•55 


cc 


•55 


V 


5« 


cc 


•5$ 


s Tabula 


.1111, 


► 


■ ; - 


:5$ 


Y 


ty 


ce 


.*5* 


m 


'53 


zz 


tabula 


,1111 


t 
•54 


A 


55? 


ce 


55 


A 


53- 


ee 


tabula 


.1111 


♦ 
J54 


ii 


•*54 


Q, 


♦5+ 


ce 


tabula 


,im 


. 
54. 


I 


54? 


H 


54: 


R 


14- 


G Caput .17. 
a f Calguia 
h f Characmoba 
1 f Clechatoo 
o f Corace .. 

Caput ;i3. 
a f Carrg 
Carthara 
h f Chabora 
Chaboras fluuius 
Caput .19. 
a f Calathua 
o f Colarina 
h f Choce 

Caput ,so. 
e f CxGi 
h f Chumana 
Chinphe 
Chuduca LIBER ♦VI^ 

CAPVT .1. TABVLA .V. Afix 

a f Caprus flu. .*55 dd 

h f Chatracharta ^55 Q_ 

i f Cinna .'55 V 

o f Coatras mons ,55 dd 

Comopolis J55 G 

Corcura :55 D 

t (f Cthefiphon . -55 aa 

Caput ,z. tabula .v. 

a f Cabcrafa .56" H 

Cadufiorum vallum :^5 iiu 

Cambyfis flu.ollia :>5 zz 

Canatha ,56 cc 

Candys 55: H 

Carindic flu.oftia 55. L 

Carine .56 G 

Cafpiseportf « .'55 A 

h f Choana ,56 C 

Choaftra 55: uu 

i f Cibina .55 T 

1 f Ciuaca .56 2a 

o f Coroni occidentalig finfs 55. hh 

u fCurna 55: Z 

y f Cyriflu.oftia ^55 11 

Cyropolis 55. A 

Caput .4. tabula .v. 

* f Camphiaca 56". ii 

h f Charindie flu.oftia 55. L 

Cherfonefusextrema 56. Y 

Chorodna 56: E 

f Cinna 56. uil 

o f .Corra 56: F 

Cotamba 56". zz 

Caput .5. taljula .v. 

a f Caripraca 56: ee 

h f Charax feu vallum .57 F 

Choana .57 N 

Caput.6. tabula .v. 

a f Carmanicdefertefitus .57 X • Caput .7. tabuia ,v. 

a f Cabanaciuitas 57: C 

Cabubathramons 57. B 

Canc Emporium SY extremu 57. Q^ 
Capfinacitiicas 57; B 

Caradaciuitas 57: F 

Cardamine 53. m 

Carna ; 5 g K 

CarmanRcgia :>-$ ff 

Cacara ; J53 N 

c f Ccntos vicus . 157 kk 

h f Chabuata ^S X 

Charoatha j^ m 

Cherfonefi extrema , 57: T 

Cherfonefi cxcrema ^57 V 

I f Climax _ 57; m 

o *j| Cocconatitres,quarumediu 53. ss 
Combufta 53. 00 

Coparvicus ^57 gg 

Corrodamumpromonto, 57. *rr 

Coromanisciuitas 57: cc 

Cofeude 57. 00 

r f Cryptus portus 57. ss 

u f Cua .53 aa 

f Caput ,3. Tabula .6". 

a f Canthacis auicas 5$; ff 

CarmanaMetropolis .59 <to 

Carmanie. fitus ^S: D 

Carmina .59 yy 

CarpeMacxtemum jg> 00 

Cathrappis flu.oftia 5; ; o^ 

Caudriacis flu.oftia 5: \{ 

h f Chodda ,59 kk 

o % Cophanti .59 qq 

Coprrntaportus ,59 p 

Corr) flu.oftia 58: hh 

y f Cyizaportus ^; uu 

f Caput .9. Tabula ,vn. 
a f Cafape ,-59 nn 

Capue .ji, Tabula ,vn. 

a f Cauaris 59; uu 

h f Charracharca 59: n n 

Choana 59: 00 

Chomara 59: tt 

u f Curiandra 59; vv 

Caput ,tt. tabula ,vn. 
h f Cholbcfma ;tfo L 

y f Cyrefcheta ;5o G 

Caput .1$. tabula .vii. 
o f Ccmedorumontanaregio :5o zz 

f Caput .15. Tabula «yiu. 
h f Chaurana ;iJi ss 

Caput.17. tabula ,vin. 

a f Capotana 61: xx 

Caf«: 6\: zz 

h f Chatrifce 6\: pp 

Chaurina 6\: qq 

o f Cotaca .65 B 

f Caput ,18. tabula »ix. 
a f Carura s q8cGrtofpana .5: yy 

t Catifa &* qq CVput .*D. 
h f Choalpa 

Capur .*i 
o f Codaue 
Cbeamba 
Cottobara 
u f Cum tabula .vif. 
tabula .vii. 6t. Z 

6:: 1! 

6tt E 

6:: cc 

6%: Z LIBER <VII> ^ 

CAPVT .1. TABVLA .X. ASIAE. 

a ^Caiecaneextrema ?*$ R 

Calindoca 6 5- * 

Caliut 6 5- <* d 

C ^. ^kk 

Calliocris ^ ) KK - 
Callicicumpromot.qdacCoiy :6J PP 

Camancs „ ft _ « 6 * 5a 

CambericuGangisflu.oftiu 6J. gg 

Cambyfum Ganais flu.oftium maxime 

occidentale 6 3; * 

Camtgara «£ » 

Canagara «* V£ 

Canagora : *4 " 

Candipatna , d 5- *-v 

Cantinauftathmusftatio .65 hh 

Caricardama * 6< > K 

Carig? JJ °° 

Carmn-a *5« kk 

Carnafa *4 J* 

Cartafina ^5 " u 

Cartina^a - 6 5 5 ? 

CaruraregiaCerobothn 6$. A 

Cafpira ' :6 4 S 

Caftra «5 g 

Csucardama 6J. P 

e f Cerauge 65. m 

Cereura •£$ Y 

h f Chaberi fluurj fons , m mcnte Adifa# 

thro ^4 Q 

Chabcri flu.oftia ".6% zz 

•Chaberisciuitas :6J yy 

Chariphi Indi flu.oftium .<$$ nn 

Cherfonefus :6J. K 

Chonnamagara ^64 aa 

i f Cindia v :64 00 

o f Coanca 64. C 

Cocala 6%. aa 

Coddura 65. G 

Codrana 64. Y 

Coae flu.fontes 6J. uu 

Cognabanda 64: ff 

Cognandaua ^64 ee 

Cocala 6%. aa 

Colaca 64. m 

Cokhi Emporium :6j U 

Comaria extrema :6J gg 

Conta :64 kk 

Contacoffyla Emporium 65. F 

, Coreur 65. F Coru ncala 65. aa 

Corindinr 65. J^ 

Coryinfula 65: M 

Corypromot.qd&Calligku :6j pp 

Cofa,inquaeftAdamas 64: vv 

Cofamba 6J. cc 

Cottiara Metropolis :<$$ ee 

Cottobara 65. S 

Cottis 6j. A 

u f Cuba . :6j vv 

Curaporina 64. [ 

Curdlur :6j j{ 

Curulaciuitas .*6j V v 
CAPVT .*. TABVLA ,xi. 

a f Canogiza 66. ,^ 

Caflida 66. nn 

Catabedeflu.oftia 6y. rr 

e f Celydna i56 yy 

h f Chryfoanc flu.oftia »66 I 

i f Cimara 66. 60 

Cirradcornm 65: 00 

o f Cocconagara 66: T 

Cbliciuitas .66 Q 

Condota :66 xx 

Corthata Metropolis .65 kk 

Corygaza :56 vv 
CA P VT .§. _TA B VLA . x „. 

a f CattigaraSinaruftatio .67 fl 

o f Coccoranagara .67 uu 

u f Cutiaris flu.oftia .67 nn 

CAPVT .4. Tabula .xii. 

a f Calandadrua 67: K 

Canathri 67: E 

Carcus 67: G 

c f Ceteum promonto. 67. D 

o Ijj Corcobara duitas 67. B 

tVRQi PAKS 

LIBER SECVNDVS 
CAPVT .*.-TABVLA .1 

a f Dabroneflu.oftia 15: pp 

u f Dunum .14 N 

Dufflu.oftia 15: dd 

CAPPVT.3. Tabula .1. 

a f Damnonium,quod etia dicit Ocrinu 

promontorium 114 dd 

Damania :i8 K 

Daruemum ,15 Q. 

e f Deuana 14: M 

Deuana 14: nn 

Dcuseflu.cftia :>4 H 

i f Diuceflu.oftia 14- A 

u f D l ' mn amfula .15 r l Dunium 
Dunum finus ^5 

14. fF 
G f CAPVT .4. Tabula .:. 

c f Dctunda 15. » 

CAPVT .5. Tabula .*. 

Dcobriga :"f z z Q f Dorise flu.oftia \\6 ff 

Capuc ,6,. Tabula .11, 

a f Dacftonium __, .17 hh 

Damiana :i8 K 

e f Dcobriga 17. " 

D- - obrigula 17. k ^ 

Dctiana 18. aa 

i f Dianium 16 : ee 

Diluron i6i tt 

Diuscflu.oftia i<$. aa 

CAPVT .7» Tabula .111. 

u ffDucona ,1? ii 

CAPVT .«. tabula.fu". 

a f Daciefitus «S>? L 

Dariori«um 19. R 

CAPVT .?. tabula .111. 

i f Dittatium t ::o « 

Diuodurum ::o H 

u f Durocotturum :to A 

CAPVT ,10. tabula ,111. 
i f Dmia .:i T 

r f Druenttecaput :o: E 

Druentie fimiliter commixtio :o: G 
f CAPVT .11. Tabula .1111. 
a f Danubrj caput :ti S 

Cjf Deuona r , :n A 

i jf Diuertigium Abiftiflu.cuDanubio. 
pofteaDanubiuflc&itadauftru ;:i pp 
Diuertigium Catarobonis fluurj,q m ad 
Daciam fertur * ::i rr 

f CAPVT .it. Tabula .v. 
r jf Dracuina " tfi te 

^Drufbmagus' ::. c5 

Caput.uS, tabula ,v. 
a f Danubfj couerfio iuxta Cornacu :j.E 

Caput .17. tabula ,v. 
a f Dalmatie et Illyndis fitus : j. yy 
e f Delminium .H qq 

o f Dodea ,?4 uu 

f Drylonis flu.oftia :$: 55 

fCAPVT.n Tabula .vi. EuropaS 

f f Dertona :5- » 

» f Diuertigium Boafti fluurj «4: D 

Diuguntorumforum :$. E 

o f DoricfluurjcaputiuxtaPocninam la 

cum ::S S 

Caput .:. tabula .vi. 

i f DianJeportus .^7 aa 

f CAPVT .$. Tabula vn. 

» f Diabateinfula ^7: O 

Caput .4. tabula .vu. 

i f Didymeinfula nS fl" 

r f Drepanum .:8 E 

y f Dymctbus ::S D 

fCAPVT.tf. Tabula .viu. 

a f Dandaca .*:? xx 

f CAPVT .8, Tabula .ix. 

i f Dierna .Jo zz f Diranoaoc ejo M 

r f Draphegis .50 ce 

Cipuc .9. Tabula .iy. 

o f Dorticum ;j fT 

Caput .10. tabula .ix 

a f Daufdana .$1 B 

i f Diacum j o: rr 

Dmogetia $ ; ij 

Dionifopolis 50; aa 

u f Duroftorum Lcgio Jo; vv 

Caput .11. Tabula .lx. 

e f Deueltus Colonia 51. H 

r f Driifipara 51. « 

y f Dyma 51, C e 

f Caput .ij. Tabula .x. 

a f Daulia :j: ii 

e f Deboms 5:. A 

Demetrias :jt A 

Derris extrema *J: dd 

1 f D'bona :jt ee 

DionColonia . .J* vv 

Dionpromomo. -54 ce 

o f Dolicha r- L 

y f Dyrrachium $1: m 

Caput .15. tabula .x, 

a f Dauhs j:j ff 

e f Dcliinfulcciuitas 44 rt 

Delium Jj: aa 

Delphi ciuitas Jj: ec 

i f Dionpromonto; .54 cc 

Dianc vel Artemidis fanum J J. gg 

Caput .ic>. tabula .x. 
i f Dios foteros , hoc eft Iouis faluatoris 

portus 54« PP 

* f Drepanum ,pmont,quod Sc Rhium 

dicitur :54 00 

y f Dyme o4 ss 

Caput .17. tabula ,x. 

i f Diainfula J5» 

DicTamum HJ 00 

Dic^cmons oj uu 

Dion promontorium *55 ff 

r Drcpanum t'>$ kk 

APHRI- ! PAESf 

LIBER Q_VARTVS 
f CAPVT .1. TABVLA 
i f Diurflu.oftia 
Diurmons 

f Dorath 
u f Duiflu.oftia 

Caput .:. tabula ,1. 
t. f Deorum portus 
u f Durdusmons 
Durdi ocddentaliora 

Caput .5. tabula ,1. 
a f Dabia 

1 f Diosmons vellouis 
r f Dracontinus infula 
u f Durga J. 
55.* 


§g 


M 


gg 


& 


F 


J5: 


bb 


itf 


PP 


$6- 


kk 


.J6 


m 


•$8 


XX 


57: 


B 


J8. 


ff *S. i f CAPVT .4. Tabula .111. 

a f Oarms 58: ss 

i f Diacherfis prefidium t8: cc 

Diarroca portus J8: aa 

r ir Drcpanumpromontoriu 58: Y 

CAPVT .5. Tabula .111. 

c f Dcrris cxtrema 159 xx 

i <( DidymcmfuJcedue ^41 V 

Diokos pfeudoftomum 55?» K 

Dionyfias 40: C 

DioSjhoceftlouisciuitasparua .41 Y 

£)ios vel Iouis ciuitas magna .41 ee 

Diofcoron .40 Cr 

r f Drcpanum promont. 59. m 

f CAPVT .6. Tabula.mi. 

a ff Daradus fluuius 41, nn 

Daradi flu.oftia 41. M 

« ■" Dcorum currus mons 41. II 

u f Dudum :+i M 

CAPVT .7. Tabula .1111. 
i f Dimetrisjhoc cft Cerens Scopias pro* 
monto. 4*. iri Diogenis promonto. 4*. 00 Diofcoru portus, vel Caftoris Sc Pollu* 

as 4*- ii 

Dircduitas 4?: F 

CAPVT .8. Tabula .1111. 

a ^l Daphnineinfula 45. G 

Darumvicus .45 gg 

i f Diodori mfula 45. N 

CAPVT , ? . Tabula .1111. 
b fDauchismons 45.* aa 

ASIAE PARS 

LIBER QVINTVS 

f CAPVT .1. TABVLA J. 

a f Dablis 44. Z 

Dadaftana 44, aa 

Daphnufia,q & Thynias mfula 44. ee 
Dafcyhum ^44 L 

c f Dedacana 44, JVI 

1 % Diopohs ; 44 ff 

CAPVT.:. Tabula.i. 

a f Dadales 45. L 

Daguta ..45 p 

Dardanum 4^.; p 

i tjj Didimiocddcntalia 
Oocaefarea 
Diodia 

o f Docimanm. 
Dorylaeum 

r f Druzon .45 ss 
45. ee 

4J. Y 
45- » 
4$' Q. 
4J. qq CAPVT *. Tabula ... 
e f Dardalolocus ^ aa 

o % Dohchifteinfula -*< p 

CAPVT .4. Tabula * 
a f Dacafia . tf /p fOd is <\6, yy Didymi orientalia 4«? . E 

u f D-idufa 46: E 

CAPVT .5. Tabula .1, 

i f Dirrcla .47 « 

CAPVT ,6. tabula .1, 

a f Danati 47: O 

e f Do-be .48 R 

i ^ Diocafarea 47: aa 

r f Drate .48 Y 

CAPVT .7. tabula .1. 

a f Dagona 148 G 

Dagufa H8 cc 

Dalifandus . ^48 zz 

Dafcuta .48 60 

o f Domana :^8 B 

CAPVT .8. Tabula ,i. 

i f Diocefarea 48: nn 

o i| Domiciopolis 48r kk 

" CAPVT .10. Tabula .111. 
i f Diofcuria.qetSebaftopoIis 49: ee 

CAPVT .1:. tabula .111. 

i f Diglane ;jo S 

CAPVT .15. tabula ,111. 

a f DaranifTa .51 bb 

Daudyana ;ji X 

i f Ozaca 50: ee 

CAPVT .14. Tabula ,iin. 

a f Dades extrema 51. G 

r f Drepanum promonto. :^i yy 

CAPVT .15. tabula ,uiU ' 

a f Damafcus 5?. Q 

Danaba 5*. pp 

Daphne :jt Y 

c *|j Derrima • :$z 00 

i f Dium jt. cc 

o f Dolichc .54 nn 

Dora 51: II 

CAPVT .itf. tabula ,uu. 

r f Drufias .55 A 

CAPVT ,18. tabula .iiu. 

a f Dabaufa .54 I 

Daremma ,54 R 

o f Dorbcta 55: Y 

CAPVT .19, tabula .1111. 

a f Dadara .-54 N 

Daphna :^4 pp 

u (| Dumetha :54 zz 

CAPVT .to. tabula .1111. 

i f Diditua 54. PP 

u f Duraba 54. aa 

LIBER fVI^f*- 

CAPVT .1. TABVLA .V, ASIAE. 

a f Darna ♦# A 

Dartha .55 5 ° 

e f Dcgia :55 £ 

p f Dofa :55 " 

CAPVT .*. tabula .V. 

a f Dariaufa &<& o f Doththa .55 V 

c ffDera Ca. $£Ta.v. 56: II 

o f D^rdomana Ca.5.Ta.v. .57 A 

fCaput,7. Tabula .vi, 

c f D?la 58. Z 

Demonum 58. hh 

Deua 58. V 

i <D Didymi montcs 57. nn 

Digima .5S xx 

Diofcoridis duitas 58. tt 

o f Domana ;5§ S 

r f Draga 58. F 

a f Darcflu.oftia Ca.S. Ta.vi. 5S: fF 

e (j| Dcranebilla .59 E 

f Caput .11. Tabula ,vn. 
a f Dargamanis fluuius 59: L 

Dargamanis flu.fontes 59; L 

Dargoedes fluuius 59: O 

Dargoedisflu.fontrs 59; O 

Caput .it. Tabula ,vu. 
c f Dcmusamnis,cuiusfontes .60 rr 
r f DrepfaMetropolis ;5o Q, 

a f Daix amnis Caj^. Ta.vn. <5o.* A 
Daicis flu.oftia 6o . Q o 

Danabaciuitas 60; iiu 

Caput .itf. Tabula ,vm. 
a f Damna <c u p 

D^xata 6u bb 

r f Drofache 6l . X 

f Caput .17. Tabula .tx. 
f Darcama .<*. A 

fDifta tf i: aa 

f Dogana 61 j nn 

f Daroacana Ca.18. Ta.ix ;<Jj xx 
fDraftoca .6: ff 

Caput .19. Tabula ,ix. 
r f D/angianefitus :6i A 

a f Damana Ca.to. Ta.ix, 6i t ec 

lirer •yn.r f* 

f Caput .1. Tabula .x, Afia: 

e f Dedala ;c>4 V 

Deopalli ;65 Y 

i f Diamuneflu.fbntes 65; kk 

Dionyfopolis,quc &Nagara ,64 tt 

o f Dofara ,6$ ce 

Dofaronisfluufjfbnr.es in Vxento mo» te 

o f Dofaronis flu,ofti» 
r ^l Draftoca 
u f Dunga 

m Caput.r. Tabula,n. 
a f Damafi montes 

Daona 

Daonas fluuius 

Daoneflu.oftia 
o f Dorias fluuius 

Dorrj flu.oftia 
« Doriusflu. ,<>4 bb 

d$. z 

,64 vv 
:cs$ B tStf; 
:<s<* 
.66 

:66 

.66 00 
< '.66 R ce 

N 

P 

ii 

O f Caput .4, Tabula .xll. 
a f Dagana ciuitas facra Luna 67. A 
i f D' on yfi feu Bachi ciuitas 67. C 

EV.RO* LLIJi 

CAPVT .* TABVLA ,1. 

b f Eblanaciuitas 15; ee 

Ebuda .14 S 

Ebuda ,14 X 

d f Edriqugdeferfaeft ,14 ee 

p f Epidium ',14 Z 

b f EboracS Ca.$. Ta.i. 14; Y 

p f Epiacum 14: p 

Epidium promonto. , x ^ <g 
f Caput .4. Tabula .11. 

b f Ebora 15. pp 

f f Efcua 15. tt 

b f Ebura Ca.5. Ta.ti. n6 og 

I f Elbocoris xi6 & L 

u f Euandria %\6 11 

f Caput .6. Tabula ;ui» 

a f Eafoauitas 16: A 

Eafo promonto. i<$: B 

b f Ebora ;tg G 

d f Edeta,quectiaLeriadicitur :i* P 

Eduliusmons .17 A 

g f Egdubcda mons .17 C 

Egofa 18. kk 

1 Eldana 17. L 

ni f Acmiliana i ,13 N 

Emporig i(S; yy 

Ergauica 13. C 

Ergauica 17; ee 

r f Errjflu.oftia ;i 9 go 

t f Etobefa ;i3 N 

l f Elcebus Ca.9. Ta.iti. ;:o 00 

q f Equcftris : ; uii 

t f Ernaginu Ca.lo Ta.m. ,ti G 

f Caput .11. Tabula .1111» 

b f Eburum ;:t N 

f Caput .1}, Tabula ,v. 

b f Ebodurum tt. \\ 

c f Edodurum tt. O5 

mfEmona Ca.i^. Ta.v. ::$ rT 

Eminaau Ca.17, Ta.v, ,14 60 

n f Enderum ^4 tt 

Enona :$; m 

p f Epicaria .14 jj 

Epidaums tj: xx 

Epetium %$. ss 

q f Acquum Colonia .$4 rr 

LIBER mi* ^ 

CAPVT .1, TABVL A ,vi. Europ^. 
b f Eba ,i6 J3 

Eburodunum »5. vv 

c f Aeculanum ;o, 55 

f f Acfernia :<s. p I A efifium 
o f Egnaria 

f Entclk flu.oftia 

f Eporcdia 

f Erdonia ♦ 

Ericis portus 

Ericis finus intima 

Caput .5. Tabula t vii. 
r f Ercum 

Ericenum 

Enebanrium promonto. 
g f Aegitharfus Ca,*. Ta.vii. 

Aegufainfula 
t f Actna 

Aetne 

'f Elcethium * 

Eleuteri flu.ofha 

Eliconis 

Eloius 
m f Emporium Segeftanu 
n f Engium 

•Enna 

Entdla 

f Acoliinfula . 
r f Erbeffus 

Ericodes 
u f Euonimos infula 

Caput .<*, Tabula .v>« 
u f Eupatonaduitas 

Caput .0. Tabula .lx, 
t f Eteta 

Caput .11. Tabula ,ix. 
b f Ebrinuminispftia 
n f Enosduitas 

Caput ,i*. Tabula ,ix, 

1 f E'fus,&:adherensprom6t. 
a S|| Aeantiu Ca .iJ.Ta.ix, 
c f Echedofi 

Echious 
d f Acdeffa 
c f Aegca 

Egonispromonto, 

f Elyma 

Elymiotorum 

f Epirum 

f Eiwie: 

Eriboea 

Erioonum fluuius 
f f Acft reur n 
u f Eui* 

Euporia : 

Europus 

Europus 

f Caput .14, Tabula .x. 
c f E Jrinades infule 
1 f EIa?fportus 

Elfus 
p f Epiriiitus 
r f Ericufainfula 
d f Acdipfus Ca.15 Ta.x. ,t6 vv 

..5 ff 

»4. ii 

JJ. dd 
*« D 

»4: A 

t n : B 

1% aa 
»7. zz 
*7. ii 
,t3 G 
::8 60 
,:8 vv 
::8 E 

;t8 00 
,:S A 
Vf* rr 
::S m 
,«8 F 
:« V 
t* Q, 
::8 rg 
:S/B 
;t8 L 
;:8 &s 
:t8 yy 

::? uu 

:jo rr g f Egofthcnia I :ji 


A 


:ji 


B 


51: 


G 


.5* 


ee 


.$* 


FP 


:j* 


D 


5t: 


A 


j:: 


C 


'4* 


m 


::j 


rn 


5« 


ff 


51: 


yy 


$« 


rr 


Jt; 


I 


:jt 


N 


:jt 


iiu 


5*. 


R 


5*. 


cc 


:jt 


tt 


Jt. 


n 


:JJ 


bb 


♦5$ 


rr 


:JJ 


C 


.JJ 


A 


:JJ 


Z 


M 


M fElacia 

Eleufin 

Elcufis i 

r f Eretria 

Erineus 
t f ActolipChcrfonefipromot, 

u f Euanthia 

Euboee magnf defcriptio 
Euboexfitus 

Eucni flu.oftia 

Caput .\6. Tabula .x. 

f Aegineinfule 
Acgira 
Acpium 

p f Epidaurus 

Epidaurus * 

Epla infula 
r f Erineus portus 
u f Eurotfflu.oftia 

Eurotf flu.origo 

Oput .17. Tabula ,x. 

1 f Elcdrreflu,oftia 
Eleutherf 
f Erthyreum Jj: hh 

.$4 hh 
*J. X J4 


O 


JJJ 


S 


JJ. 


A 


JJ. 


G 


.54 G J4. H 
JJ. B 

,J5 aa 
:J4 11 
54: m 
J4. PP 
54, uu 

:J4 nn 

J4. cc 
34, dd 

? 5 A 
55. A 

:J5 N aphrk lhiii 

f CAFVT .1. . TABVLA .1. $5: Y 

:$<* N 

J5' * x 
.57 PP JS. kk 
JS. gg 

•J9 m 

J8: pp 

:4i P 
.41 11 
.41 uu :J9 
J9< £5 

R. m f Emporicus finus 

r f Erythia infula 

x f ExilifTatiuitas 

g f Acgea Ca.t, Ta.i. 

f Caput .J. Tabula .11. 
t f Acthufainfula 
g f Aegimius infula 

Caput .4 . Tabula .111. 
c f E.hinus pagus 
r f Erythron locus 
d f Aedonis infula Ca.5. Ta.m. 
1 f Elephantina infula 

Elithya,hoc eft Ludna duitas 

n f Aenififphyra 

f f Acnifippainfula 

r f Eruptio Sirbonidis paludis 

Caput .7. Tabula ,mi. 

I f Elephasmons 4« N 

r f Erchoas 4« yy 

f f EffinaEmporium 4« , cc 

u f Euangelorum , id eft bonoru nuncio^ 

rum portus 4*« tt 

Caput .8. Tabula .1111. 

I f Elephas mons ,4J "" 

i f Efcr -4J fi 

ASIAE L*Vi 

CAPVT.i. TABVLA .1. 

1 f Elate flu.oftia :44 

^jc f Enboca 44. ff 
H Ca.4. Ta.i. 
Tabula .1. Erithini fcopuli infulc 
c f Aegara Ca.:. Ta.i. 
f f Elca Pergamorum naualia 
p f Ephefus 

Ephialtium promont. 
r f Ereffas 

fcryrhre/ 
f f Aefpiflu.oftia 
u f Eumenia 

fcucarpia 
x f Excrema 
c f Ecdaumana 
u % "Eufcne 

Caput .5. 
u f Eurymedontis flu.oftia 
b f Ebagena Ca.tf. Ta.t. 
t «j| Eton''a 
u f Eudiphus 

Eudoxiara 
»l f Entclia Ca,7 
u i|| Eudoxata 
Eufimara 

Caput .S. 
p f Epiphania 

Caput .9. 
b f Ebriapa 
x «|| Exopolis 

a f Aeapolis Ca.10. Ta.Ui. 
m f Embolea Ca.it. Ta.ui. 44. gg 

J45 bb 

44: cc 

44: aa 

4$: vv 

45-* Q. 

144: tt 

44» 60 

45. 00 

•45 s 

4« 
4<*. N 
ee Ta.i. 

Tabula .11. 
Tabula .47 I 
.^8 E 
47- *z 
47: D 
47: A 
48. ff 
.•48 N 
:-ti 11 •49 C 111. 1 Ca.i£ Ta.m. 

Tibula.im, Tabula .1111 fBlegta 

Caput .14 

f Aeliacxtrema 

f Ecdippa Ca.ij. Ta.1111. 

f Elcre 

E eutheri flu.oftia 
m f Emefa 

p (sj| Epiphania > 

r ijj Eragiza 
u f Europus 

Caput ,\6. 
I fElanaoppidum 

Elufa 
m f Emmaus 
n I Engadda 
p «fl Epiccros 
r «IfErkus 

h fEboda Ca,l7 Ta.wl 
f f Efbuta 

d f EdcfTa Ca.18 Ta.un. 
i f Elrja 
« f Eudrapa 
t f Erupa Ca,i? Ta.im. 4 9. 
49 

: 5 o 
•5 1 ce 

O 

ii 

cc 

E 51. O 

5»* m 
5;. uu 

y. S 

«. A 

}?* dd 

:>* O 
:>* K •55 
•55 
♦55 

•55 
♦55 
♦*55 C 
ee 
E 

N 

y 

1 

v :>5 00 
$-;: 00 

.54 £ 

55: i 

:>4 kk LJBER VL^ 

CAPVT ,*, TABVLA .v Afie 

» f Eulciflu.oftia ^6 F 

Europus „3$ R 

Caput .7. Tabula .vi. T57 


<7<? 


57. 


Y 


57. 


O 


Tabula 


.Vl", 


► 
59: 


yy 


59: 


11 


59: 


aa 


Tabula . 


,viu 


♦ 

1 f Arlivicus 
m f Embolum vicus 
r -f Enftheciuitas 
Caput .11. 
b f Ebufmi Regia. 
f f Eftobara 
u f Ejcratidia 

Caput .15. 

m f Emodoruparsocridentalis .61 dd 

Ciput .16. Tabula .vni 
m f Emodorum eriam, & eoru, qui Serici 
dicunturpars orientaUs :5i ee 

J JBER 'VH* *•> 

f Caput .1. Tabula .x. Afias 

I f Elancorum Emporiu :<Sj dd 

mfEmbolima [64. aa 

Empelathra ($4. F 

p f Epitaufa 6\\ F 

Giput .:. Tabula .xi ♦ 

1 f Edsna 66. 00 

Caput .4. Tabula .xu. 

r f Erene 671 l 

EVRO- Ll-IIf 

CAPVT.^ TABVLA 
1 f Flexio Anc fluufj ad ortum 

f Fornads 
FontcsAncfluuf) 
Fontcs Betis ftu. 

Caput .6. Tabula .11. 

1 f Flauialambris 
Flauiobriga 
Flauionauia 
Fiauium Brigantium 

o f Fortunsteinfulefex 
Forum Bibalonim 
Forum Egurrorum 
Forum Limicorum 
Forum Narbaforum 

Caput.3. Tabula.ui. 
o f Forum Segufianorum 

Caput .9. Tabula .m. 
o f Forum Tiberfj 

Caput .10. Tabula ,111. 

f FofTemanna; 
Forum lulium Colonia 
Forum Neronis 

Caput .17. Tabula .v. 

1 f Flauona 
u t)| Fulfmium 

LIBER -HP $*> 

CAPVT.i. TABVLA .VI.Europ* 

a f Falernum .*<* R 

FanumFortunf "5 ^ 1 .11. 
»j 


X 


15: 


nn 


*'5 


cc 


.16 


V 


M 


kk 


16. 


^I 


16. 


ff 


1(5. 


U 


M* 


XX 


:i7 


11 


n7 


Q. 


:i7 


nn 


:i7 


XX 1?: R :to zz :o. 


kk 


:o: 


S 


,:i 


K 


«: 


aa 


:H 


E c t Faucntia 
e m Fcrcntia 
Fercnanum 
Fcfulc 
i f Fidcne 
Fidcntia 4 ♦ « 

Firmium 

Fifcra ciuitas • 

I Florentia 
b f Formas 
Formionis fluufj oftia 
Forum Cfaudrj 
Forum Claudrj 
Forum Cornclrj 
Forum Diuguntoruirf 
Forum Flaminrj 
Forum luIiumCoIonia 
Forum Liurj 
Forum Poplrj 
Forum Sempronrj 
FolTePapyriane 
r f Fratuolum. 

Frufinum 
u f Fundi 
y f Fyterni :flu.oftia 

Caput .:. Tabula ,vl. 
t % Feroniaduitas 
i f Ficariainfula 

Caput .4. Tabula ;vii 
a f Falacrium promont. «5. u 

S.6 i 
1X6 yy 
ty. xx 

Xl6 uu 
: 5 : X 

♦** §§ 
,X7 « 
55: ss 

H' hh 
::j u 

,;* P 

*>: gg 
:j. B 
M uu 

:*5 ," 
«5: kk 

«6. gg 

,:<s p P 
»5: o 
:<s. ce 
:*<* uu 
:«> uu 
.:$• rr 

«7. cc 
*7.* Pp APHRLLLIIIL 

CAPVT.t, TABVLA.l. 
t f Fretummagnum ;jtf ni 

ASIAF LI>V- 

CAPVT.i. TABVLA.i. 
a f Fanum Diane ;4$ 

1 ^j Flauiopolis.que&Cratia 44, 

Csput .8. Tabula .1. 
1 f Flauiopolis ^g; 

fCaput.? 
Fortia mcenia 

LIBER 
CAPVT .7. Tabula ,11. 

SEXTVS 
TABVLA ,VL A 
P 

ff 

P o f Fons,qappelIatStygisaqua $7: nn 

LIBER SEPTIMVS 

Caput 4i Tabula ,xi. 

c f Ferinifinusinteriorreceffus .67 " 

EVROf LLLlj 

CAPVT .5. TABVLA ,1. 
a f Ganganorum promont, ;i4 Q 
GaricniBu,oftia i^, jVj, r f Grauatuicoru portuofus finus 14, H 

Caput .4. Tabula .111. 

a f Gades velGadira ciuitas 15: uS 

Gadira vel Gades ciuitas 15: uii 

Caput,5. Tabula ,11* 

e f Gerara :»* m 

Caput .5. Tabula .11. 

a f Gabalcca :*8 00 

Gallica Flauia *S, R 

e f Gebala :»8 nn 

Gella , »7. F 

G.rmanicaLegiofeptima .17 zz 

Gcmnda i»?. « 

i f Ggia .17 ua 

1 f Glaudomirum ,17 Y 

r f Gracuris :»8 uu 

y GvmnefiDegrecseinfuIg duae,qua? alias 

Balearides vocantur 18: O 

Caput .7. Tabula .111. 

a f Garumnefluufjoftia 1$: pp 

Caput .'?. Tabula .111. 

f Gobeum promontoriu U9 ii 

Caput .9. Tabula ,ui» 
a f Gmnodururri :to yy 

e f Gcforiacum nauale 19; ee 

Caput ,10. Tabula ,iii. 

1 f Glanum M D 

Caput ,iL Tabu'a,im. 
e f Germaniemagnefitus ,ti 

r f Giauioriarium ^ .t« 

Caput .14. Tabula ,v. 
a f Gabancdurum .:$ 

e f Gefodunum <:$ ce 

ii 

D 

E LIBER III- s» TABVLA .vi.Europa: 

,tj nn 
tj. nn 

tci: CAPVT.1. 

a f Garcanus mons 

Gaumdlum 
e f Gcnua 

o ^l Gorgonis infula %6% II 

r ^j Grauilcae $4: T 

Grumentum *(J. tt 

Caput .:. Tabula M* 

t f Gramacumpromonto. ,*7 lT 

Caput .5. Tabula ,vu. 

o f Gorditanum promont. :*7 aa 

u % GuruIIisnoua J7: A 

GuruIIis vetus vj. ee 

Caput .4. Tabula ,vii. 

c f Gela ;;8 kk 

Caput.j. Tabula ,vm. 
e f Gerifluurjoftia t8: X 

Caput .7. Tabula .x. 
o f Gormanum Caput .15 
a f Garelcus 

Gaforus 
o f Gomphi 

Gonnus Tabula ,ix. & yy 

$*. N 
jt; aa 

$t: O Gordenia 
f Gyrtona 

Caput .15 Tabula ,x, 
f Gereftusnortus 
Fercnfa Q.id Ta.x 
f Gythium 

f Gnoffus Ca,t7 Ta.x 
f Gortyna *t. ini 
4« X ••5 

5+. 

55- 
55- T 

M 
aa 

D 
d APHRI* U IIII< 

CAPVT.i. TABVLA }. 

« f Galapha .5* D 

f Gontiana ,56 J7 

, Caput .*> Tabula .1. 

a f Garaphi montes 5<J, 00 

Garasmons 56. vv 

Garra $0: 00 

Gafmara ,57 C 

e Sj| [ Germanorum caftra :5<J x* 

Germiana .57 m. 

i f Gigluae 56: ff 

u f Gulifluurjoftia 5<. X 

y f Gypfariaportus :5S hh 
Caput .5* Tabula .«. 

a f Gaiainfula 58. ff 

Galybe $8. Y 

Gaiaphaportus 37. R 

Gaufaphna .58 S 

Gazacupada .53 ji 

e f Gcdne * .53 kk 

Genfa 53. M 

Gerrapolis 53. 00 

i f Giliusmons 57* K 

Gihra *3S 00 

1 f Glauconisinfula&duitss 58. »u 
y f Gufrhis 57. M 

Caput .5 Tabula ,111. 

a f Gaphara .40 A 

e f Gerrum tcrrninus 59« Q. 

1 <S,\ Glaucum .40 hh 

Glaucumpromonto. :*9 £^ 

r f Greafgonyfeuvetuleportus o? <]<} 

Caput . 6. Tabuia ,un 

a f Gannariacxtrema -4 1 * E 

Garama Metropohs :-, t dd 

Garamanticavalhsmons 41. aa 

e f Gelanus [:+« Y 

i i|| Giramnis 41. Cu 

Gira Mctropolis H« gg 

Girgiris mons 4 J. *s 

u f Gua :+- H 

Caput .7 Tabula .1111 

a f Gaurusmons 4*. rr 

€ q Gerbo ,4$ B 

Caput .8 Tabula .1111 

a f Garbato mons .45 ii 

o (^j Gomadeoruminfukdue ^3. A 

y f Gypficis mfula :45 uu ASI AE II* V* ^ 

TABVLA .1. 

44- I CAPVT .1. 

* f Gallica 

Caput .r. 

a f Galatfa 

Gamnuufa 

Gazena 
r f Grcnij 

Caput .4, 
a f Galatiefitus 

Galolum 
e <f Gelaca 

Gcrmanopolis 
Caput .6. 
a f Gadufena 

Gaurena ; , 

o f Gozalina 

C:put .7 
a f Garnace 
o f Godafa 

Caput .9. 

e. f Gcrufariuitas 

Caput ,it. 

c : .H Gelda ciuitas 
Gern fluurj oftia 
Gctaraciuitas Tabula ,i. Tabula .1, Tabula .i. Tabula .1. .44 k k 
+5- l 

45 : a 
44: a 

:4<f S 
-.\6 00 
4*. R- 

4^. Q. 

47: kk 
47* " 

47: C 

48. H 
:43 M Tabula .11. .49 nn Tabula .111, Caput .15 Tabula .1«, "Giifma 1 

.f Gordyei monties 

Caput ,15 Tabula ,un. 

a f Gabala 

Gabala 

Gadara 

Gadora 
e % Gerafa 

Germanida 

Gephyra 

Gerra 

Gerre 

1 f Gindarus 
o f Goaria 

Caput.itf Tabula ,mi. 

a f Gaza 

Gazeorumportus 

Gazorus 
e f Gemmarurii 
n f Gnupha 

Caput ,17. Tabula ,tm. 

e f Gerafa 
u f Gubba 
y f Gypfaria 

Caput .18, Tabula iuiu 

lizama .*5o D 
:5o C 

: 5 o H 

50: 65 
50. aa 

*. I 

jii N 

5$. X 
51. dd 
5;. aa 

.54 U 
:j* R 
$z. 00 
: 5 : N 
:# S 
5?. rr 5« ce 

51: rh 

.55 X 

.55 dcl 

.55 F o f Gorbatha :5$ cc 

.'55 aa 

: 5J bb 

55* *« 

•54 H cj Caput .i?» Tabula.iui. 

a f Gabara :54 ff 

Gadirtha *5+ K 

LIBER *VI- w 

CAPVT.i. TABVLA .v.ASIAB 

a f Gaudameda ttf I 

o f Gomara :55 M 

Gorgos :j5 gg 

Caput .:. Tabula.v. 

a fGabale 55: F^ 

Gabena 55 : « 

Gabris 55: bb 

Gabris 55«* K 

Galla s 55: hh 

Gauna *5<* L 

Gauzania 55: V 

e f Gcrepa .56 X 

u f Guriauna *5<f B 

r f Graan :$6 rr 

Caput .$: Tabula .v. 

a f G«bg 5* O 

Caput ,4» Tabula .v. 

a f Gabra $<*: G 

Caput .7. Tabula .VI* 

e f G*aciuitas .58 qq 

Gcrraduitas 57: K 

Gcfa .58 ss 

i f Giratha t .-58 M 

o f Gorda .'58 F 

Gorda 58» B 

Caput .10. Tabula .viu 

u f Guriane 55». 00 

Caput ,18 Tabula ,ix» 

a f Gauzaca .6Z ss 

Caput ,:o. Tabula ,ix. 

a f Gamniace 6u cc 

Caput .«. Tabula .«, 

e f Gedrofi£ iicus <fr. gg 

LIBER VII> f^ 

CAPVT .f. TABVL A .X.Afig 

a f Gagafinira «54 cc 

Gamalica «65 Z 

GangeRegia :<sj O 

Gangis fluuij fontcs 6-'. 11 
Gangis fluuij oftia maximeoccidcntale, 

quod Cambyfum dicitur <jj. cc 

Gaoris fluurj oftia :tfj A 

o f Gorya M ss 

Caput .4. Tabula .xii, 
a f Galiba :<J 7 pp 

Gangis fluurj oftia 67. p 

u ^j Gumara 67: p evroi lliii 

CAPVT .:. TABVLA X 

i f Hibernic infule Britannice fitus ij: E 

Hicron vel Sacra promct. »$? qq 

Caput .4. Tabula .11. 

t % Hcrculis promont. »4: » 

i f Hifpanicfitus ^5 L) 

Caput .5. Tabula .ti. 

i f HifpanicLufitaniefitus »$• A 

Caput.tf. Tabula.u. . 

HifpanifTarraconenfisfitus 16. A 

Caput .m Tabu a .4. 

e f Hegitmatia *» L 

Caput ,17. Tabula ,v. 
e f Herona .«4 PP 

LIBER *III> » 

CAPVT.i. TABVLA .vi.Europg 

a f Hadria .** kk 

e <| Herculis fanum M ; K 

Herculis portus *4. ss 

o f Hofeflunrjoftia :t4 R 

y f Hydruns .«5 bb 

Hyrium ,:j pp 

Caput ,:. Tabula .vl> 
« f Hermeum promont. :t7 60 

i f Hien fluurj oftia ^7 xx 

Caput.j, Tabula ,vu. 

c f Hcrculis infula V7X N 

Herculis promonto. :i4 aa 

Herculis portus «7« P 

Hermeainfula «7: S 

Hermeum promontoriu ::7 60 

i f HieracfijhoceAccipitruinfula xyi P 

Caput ,4. Tabula .vii . 

c f Hcradea ,:8 S 

Herbita :*8 G 

i f Hicefiainfula ::S ff 

Hidra % :j 8 I 

Himcreflu.oftia zy: 11 

Himere flu.oftia ,:3 X 

y f Hybla jjg T 

Hypfeflu.oftia ! ,*8 T 

Caput .5. Tabula ,vui. 

c f HeracTum t^t bb 

Hercanum #9 D 

y f Hygns ciuitas tg; dd 

Hypanis fluurj oftia :g. vv 

Caput .6". Tabula .vnj, 

c f Heradium :?, M 

Caput .3. Tabula ,ix; 
y f H)data,ideftaque .50 ss 

Caput .x. Tabula .«. 
e f Hermonadus villa .51 P Gaput .11. Tabula ,ix. 

f Hadrianopohs $1. P 

HylmydilTum :ji V 

f Hcradia ji. hh 

Caput .1$, Tabula .x. 

f Hcradia jt. V 

Hephc ftia mediterranea Jt: aa 

HeradeaSindca %z. H 

Heradia Phciotidis J« s$ 

f Homile j« kk 

Horma :jt ss 

f Hypata jt: hh 

Caput .14. Tabula .x. 

f Hecatompedum \\% A 

f Horicum .55 V 

Caput .15. Tabula x. 

f Hclycon mufis faccr JJ. uu 

f Hyampohs 35: rr 

Hymettus mons 5$: B 

Hyphormusportus JS. cc' 
Caput .16. Tabula .x. 

e f Hehce j 4 : T 

Hehs j 4 : ff 

H rea 34: n n 

Hermione 54. 2z 

i f Hipania j^,: ii 

Caput.17. Tabula .x. 

c f Heraclium :J5 cc 

Hermara promontorium .55 uu 

i f HcronoroSjhocefacermos :?j L 

APHRI-LMII' 

CAPVT .1. TABVLA J. 

c CHcptadelphimons 55: yy 

Herculis promorlto. 55: ll 

Herps ,%6 co 

Caput .:. Tabula ,1. 

i f Hippa .J7 hh 

y f Hydatethcrmadd eftaque caJidc Co* 

lonia J6: ee 

Ccput .3. Tabula .11, 

c f Hedachchaauitasiuxtafine J7. N 

Herculistcmplum jS. eg 

Hermcaextrcma :j7 vy 

Heoa 37. R 

i f Hidras infula J8. dd 

Hippicxtrema 37. hh 

Hippa promontoria :$7 aa 

Hippon Regia :$7 dd 

Hippon,vcl equorum citatio :$7 H 

Hipponitcs palus J7. <e 

Caput ,4. Tahula J&i. 

e f Herculis harene montes 

Herculis turris 
y f Hydra .JS>bb 

Caput .j, Tabula ,111. 
a f Halmyre .40 w J r 22 
bb ee 
iT 
I 
F 
Z 
n 
tt 

ee 

00 

t Hamoniaca regio 5 9 • 

Hamtnorum ciuitas .40 

c f Heliopolis 40: 

Heracleoticum oftium $9. 

Hercuhs ciuitas magna 40: 

Hcrculis parua vrbs 40. 

Hcrmeaextrema :$o 

Hermcnsjvcl Mercurrj duitas 40: 
Hermonthis .41 

Heroumduitas 40: 

y f Hyera,hoceftfacraSycaminus :^i l 
Hypfele .41 M 

Caput .6. Tabula .liti. 

* f Hefptn Ccras feu cornu cxtrea 41. Y 
Herc,hoccft Iunonis infula ^4? aa 

y % Hyppodromus Aethiopie 41. aa 
Capnt .3. Tabula .1111, 
Hyppadis pelagus 43. X 

ASIAE U'V>& 

CAPVT .1. TABVLA .1. : f Heracleaponti ^44 hh 

% Hipprjrtuunoftia ^44 « 

Caput .:. Tabula .1. 
: f Hcradea 

Heraclca ad Latmon. 

Hermi fluurj fontcs 

Hermi flu.oftia 
i f Hieragerme 

Hierapohs 4 

HieroCrfarea 
y f HydtfTa 

Hydrsextrcma 

Hypaepa 

Caput .*. Tabula .1. 
i f Hiera vcl fa:rapromontona 
Caput .4. T«bula .1. 
a f Hahsflu.oftia 
< f Hdua 

Caput .6. Tabula ,i, 
« f Hcrculispromonto. 

Hcrmonafla 
y f Hyffjpomis 

Caput .7. Tabula .1 
o f Horfa : 4 S 

f Caput .9: Tabula .11, 

c f Hermcnafla «49 A 

y f Hyppicoru montiu,pmotoria : 4 9 aa 

f Caput .10. Tabula ,111. 
i f Hippi flu.oftia 49: ce 

f Caput .15. Tabula ,1111, 

« f Heliopolis 5:. M 

Hcraclca 51; L 

Heradca .j* JJ 

i f Hicrapolis .5: 55 

Hppus . jt. T 

Hppusmons .5: N : 4 5 tt 

.45 E 
44: nn 

4-,: kk 

.45 uu 

:45 V 
.45- B 

^' gg 
:-t5 cc 

M kk 

:-}<* uu 

46. O 

:47 zz 

47. B 
47. G 

Z Caput.itf. Tabula .1111. 
i f Hierofo!yma,<mxnuncdjc'curl 

t-jlia .>S i£ 

* f Hcrailisare Ca.13.Ta.un. 5?. 
o f Horcheni Ca.19. Ta.uu .54, uu 

XIBER *tb **- 

CAPVT .:. TABVLA .V. $Rx 

e f Hcradea .56 N 

Caput .v. Tabula .v. 

< f Hecatonpylon Regia .57 B 

i f Hippos mons Ca.7.ta.vi, :>7 T 

Hipposviciis :$7 V 

o f Hormani fluurj ofiia 57. 1« 

y f Hy<da 58. Q, 

Caput .9« Tabula„v« 

y f Hyrcania'Metropohs 159 ff 

Hyn.anicfitus :j9 A 

.UBERfVH>f*' 

' CAPVT .1. TABVLA .x,Afie 

a f Haloe :6y uu 

c % Hiptancfia infula 65: D 

i m Hippocuia ;5j F 

Hippocura Regia Baleocuri J65 ff 

Caput ,t. Tabula .xi. 

e f Hcorta :<Jtf 00 

Caput .4. 'T*bula ,xn 

f Hodoca auitas :6j 60 

EVRO HfBfe 

CAPVT.t. TABVLAX 

e f lerni fluurj oftia 

f f Ifairniumpromont. 

u f Iucrnis 

Caput .*. Tabula .1, 
a f lamcfa aeftuarium 
d f ldumanrj 
e f Icna aftuarium 

1 f Hx fluuh, oftia 
f «itaccfluuijoftia 
f f Kca 

Ifcalis 

lfurium 
t m Itunaarftuarium 

Itys flu.eftia 
I f Bfyberis f Ca.4, Ta.n. 

]'lipula 

Hlipulamagna 

lllipula mons 

Jliiroig 

f f Ifpahs i 

t f Icahca 
u f lulia 

Iunonis templum 

C?put.<. Tabula.n. 
u f lulifJMyrtilis .ioT xx !$* 


ee 


>5: 


co 


.14 


O 


14. 


P 


«4. 


O 


:i4 


G 


S<4 


XX 


:i4 


kk 


•'J 


m 


•»5 


Z 


h: 


T 


:»4 


K 


.14 


06 


J 5- 


aa 


>5: 


E 


>5- 


nr 


] >: 


ee" 


»5- 


Z 


>j: 


ff 


»5: 


O 


«5. 


ee 


:»5 


ff a flacca Ca .6. Ta.u, :i8 

lajnibiavicus S57 

lamna »8; 

lafpis .i3 

b f lbcrifluuijfbntcs. 16: 

'ben flu.mcdium 16: 

Iberifluuqoftia • i£>: 

e f Iefpus 18." 

1 m ilarcuris 17:" 

Jlerda • S »8. 

Jliicias .18" 

Jllicitttusportus 16: 

Jlunum .1$ 

Ilurbida »?: 

n f Inceramnium .17 

Inceramniumfluuium .17 

Inrercatfa *>7 

Intcrcatia :'7 

r f IriaFiauia .'7 

f f Ifpinum 17* 

Iftonium \ .18 

t f Ituriffa :i8 

u f luIiaLibyca J8. 

luliobnga «S. 

Iuncaria 18. 
Caput .7. Tabula.u. 

g f Igmani flu.oftia 18: 

a f latinum Ca.S. Ta.iu ij: 

n f mgcna 19. 

u f Juliobona 1?. 

luliomagus «9« 
Caput .9. Tabula .111. 

t f Itium promontorium 19: yy 

Caput .10. Tabula ,111. 
1 f Illcris fluui) oftia 
Uliberis 

Caput .i». Tabula .1111. 

f f Iftcr ::i zz 

Caput ,1$. Tabula .v. 

n f Inutrium tt: 

d ^J Jdunum Ca.14. Ta.v. ,ti 

u f Iulium Carnicum ,tj 

u f luollum Ca.icT. Ta.v. :j. 

Caput .17. Ttbula.v. 

a f Iadera Colonia tj: 
1 f Uliridis Dalmatiac aut Libumia? 

tus- :j. 

f f IffainfuIaoVciuitas :*4 :o. 
:o; 00 

aa 

V 

uu 

11 

kk 

ii 

W 

Z 

T 

65 

Z 

qq 
x 

ff 

yy 

D 

co 

cc 

ii 

C 

uu 

Y 

cc 

ce 

00 
V 

ff 
H 
gg cc 
bb cc 

M 

0. 

nn 
co 

fiv 

yy 

L ■IIBER .Ulrfv 

f Caput .1. Tabula .vi. 
a f |apigiumpromont.quod 6V SafentiV 

numduitut «*5 Y 

1 f Iluamfula :6: 00 

n f Inceramnia V*6 Y 

IntimafinusScylacei ,tj O 

Intimus finus,in quo eft Tilauempti flu. 

pftium ::j cc 

p f Jppaniates fmus .«5 C 

r f ina »5. hh Ifnolum .?<? ii 

Ifton;um .*5 ss 

Ifnum ,x6 qq 

u f luficum .*£ ff 

Caput ,$, Tabula ,vii. 

1 f lluainfula Vfi L 

u *jj Tluliolaciuitas »7« U 

Caput.4. Tabula.vti. 

m f 'michara .*S «5 

n f nia " s nn 

p f Iporifluurjoftia .t8 V 

f f Kburiflu.dftia .t8 R 

Caput .5. Tabula.viil. 
f f IfthmosAchilkicqrfus *7- yy 

Caput .6. Tabula.vi». 
I f Iluratum t$>. Y 

f f Iftnaniflu.oftia :?. B 

f Caput .7. Tabula.ix. 
a f lazygum Metanaftarii fitus 19. ff 

Caput .10. Tabula .ix 
f f Iftropol.s $0: X 

m f Imbros Ca.u. Ta.ix Ji. ff 

_ f Caput .1$, Tabula ,x, 
d f idomena Jt. 00 

1 f llcoium l*.t Q_ 

n f InfuIadiclraBoryfthenes .51 <& 

f lokhos o* ii 
lorum $*. D 

Caput .14» Tabula .x 
t f Ithaca Echinadcs infula , & eiufdem 
nominis ciuitas :•.$ cc 

u f Iuga Acrocerauniorumontiu .$$X 

"Caput .15, Tabula ,x 

1 f Uifi*i tiuurj oftia $$, Z 
f f Ifmenifluurjcftia 5$. 00 
u f lulis «H m 

Caput .vS. Tabula ,x 

c f Ichthys extrema :J4 aa 

n f lnachi flaurj origo 54« uu 

Inachifluut)oftia 54. vv 

t f Ithome .$5 A 

Caput .17. Tabula .x, 

a f ladcra Colonia ty, nri 

d f Ida mons ;$5 W 

e f Jcrapctra,hoceftSacrapetra :$5 #1 

n f Inadionum .55 xx 

Inatus. :$5 K 

s f Itanus duitas :}J P 

APHRIfLMffl' 

fCAPVT.u TABVLA .1. 

a f Iagath 55.* *» 

4 f Iarfath Ca,:, Ta.i. $£ Q. 

c f Icofium :J g S5 

g f IgilgiH $<*• V 

r 4 Irath 5* «W 

o jfj Icmnyum 5<S. H 

u f.luliaCcfarea *># aa 

2 f Jzatha - '** <J ■ Caplit.i Tabvila.il, 

1 f Ilica & cw 

f f Ifona 58: N 

lfporis vicus 57« « 

t f Itycse ' i*7 m 

u f Iunonistemplum $8. aS 

Caput .5, Tabula .iil. 

t f Ierax «4° zz 

n f InfiilaEIephantina .41 H 

Caput .6, Tabula .1111. 

a f larzitha 4 1 - L 

Iarrtcha .4* " 

f f Ifcheri '4* nn 

u f Iunonis,qucAuto!aainfula *4« utt 

Caput .7. Tabula .uii. 

f f If.us mons 4- gg 

C iput .8. Tabula .1111. 

f f Ifidis infula 45« O 

Caput .9. Tabula .1111. 

o f lonmons 45: bb 

ASIAE LI'V 

CAPVT.». TABVLA .1. 

"U f luliopolis 44. bb 

a f Iarganu Ca.t. Ta.u 44: P 

lafbnium 55. ff 

laffus :45 G 

c f Icaria 45* " a 

d f idarr.ons .45 qq 

Idmuis . 45. C 

I f lliffui . 1 . 45- H 

llium ; .'45 C 

6 f louisfanum H5 ft 

t f Itoana :45 nn 

• u f-luliogordus :J r 5 aa 

lufiopolis 45. r?n 
f f Ifaura Ca.4. Ta.L 4<5* hh 

Caput .tf. Tabula .1. 
a f lafonium promontorium :47 uu 

c f Jconium .48 L 

r flnsflu.oftia :47 ff 

f f Ifcopolis 47. D 

Caput .7. Tabula .1. 

a flaffus :48 m 

f f Ifpa H8 R 

u f luliopolis 48. Z 

Caput -8. Tabula ,n, 

o f lotape 4S: B 

-r -f lrinopolis 48: xx 

f f lffus 48: ec 

Caput .9, Tabuli ,H. 

b f Iberiae : 49 V 

Caput .11, Tabu!a .Jii, 

b f Ibtriacfitus «50 A 

Caput ,it. Tabula ,111, 

o f lobula :5o aa 

u f luna :^o bb 

Capnt .15, Tabula .1111. 

..a f labruda 5*. E m 
n ?5* 
5*- T 
P Tmma 
lna 
Caput .«f Tabula .iui 
a f Iamnctorum pottus $;: hh 

Jamnia 5:: if 

o floppc ptgg 

Iordanis fluurj pars , quevcrfus Genefa* ridem eft lacum 
u f lulias 

Caput .1?. 
d f Idicara 
u f lucara 

Caput .$0. 
a f Iamba 
d f Idicara Tabula .im 5:: Tabula .11« ?54 
>54 54* 
54. X 

tc 

r 
z 

p 

zz LIBER >Vfc sm 

CAPVT .1. TABVLA .V. Afise f f Ifone 

Caput .*♦ 
f lafoniiim 

Caput.4» 
f lonacapolis 
f labri Ca.7. 
lambia 
f Ibirtha 
f Ichara Tabula ,v» 
Tabula .v. 
Ta.vi. ♦*55 O 
55* ff 

5<*. Z 

.58 65 
i<7 aa 
; 5 8 H 

58. uu -58 

5^ 
57.* 
57: 

5?« ff 

f 

O 
ss 

gg Lhthyophagorum finus, qui rnaxime (c 
extcndunt 57. yy 

e f Ieracum vel Accipitrum 58» kk 

Icracum vel Accipitru vicus :^S kk 
n f Inapha ;jS aa 

r f [rala 
f f Iftnana duitas 
t f Itamos portus 

Itharduitas 
u f Iulia 

Caput .10. Tabula .v». 
a f Iafonium 

Caput .»*. Tabula .vn. 
n f Indicomordana :<Jo P 

Caput.iJ. Tabula ,v». 
m f Imaus mcns,cuius finis :<*© qq 

Caput .14. Tabula .vu. 
a f Iafti flu.oftia 60, qq 

laxaro fluurj oftia <$o. pp 

f Caput .15. Tabula .vun 
f f Jffcdon Scythica .61 tt 

Caput.uf. Tabula.vin. 
f f IftedonSerica *,. T 

Caput .19. Tabula .vm. 
ti f Inna isx gg 

UBERrVIfc s* 

CAPVT .1, TABVLA .x.Afie 
a f Iatur <jj. ft c f Icarta 

Icur 
n f Indabara 

Inde » 

Indifluurjfons 
o f Iomufa 
f f Iftrianaduitas 
t f Ithagurus 

ltharduitas 

Caput .?. Tabula x. 

a f Iabadrj,hoc eft hordei mfula 
n f IndiccxtraCjangemfitus 

f Caput .4 ♦ Tabula .xn. 

o f logana riuitas 
louis extrema DE LITTERA K a f Kararus 
Karbafana «5. t 

65- «e 

,:<*4 Y 

X6< dd 

*$: B 

57: & 

.64 uu 

57; O 

66: 00 

65: N 

:<*7 rr 
:c>7 22 

:S8 60 
61. vv EVROf LlfJL^ TABVLA .1. CAPVT.*. 

a f Labcrus 

Caput .$. Tabula .11. 
c f Lelannonius finus 

Legio fecunda augufta 
i f Libmiflu.oftia 

Limni,qucdeferta eft 

Lindum 

Lindum 

Liris flu.oftia 

Liternum » 

o f Logiieflu.oftia 

Londinium 

Longi fluurj oftia 

Loxeflu.oftia 
u f Lucopiabia 

Luentinum 

Caput .4 . Tabtife AU 
a f Ladbis 

Ladppo 
c f Lxlia 

Lacpa magna 

Caput .5. Tabula .11. 
a f Laconimurgi 

Lama 

Lauara 

Laucia oppidana 

Laucobriga 
i f Lirinniana 
o f Londobris 
u f Lune montis prcmonto. 

Caput ,<r. Tabula .«. 

a f Laberris 
Laccobriga 

Laccuris " 
Laminium .»4 K .14 


zz 


.'5 


nn 


JJf 


aa 


.14 


ee 


«4- 


rr 


14: 


rr 


«4: 


kk 


m: 


00 


•'4 


A 


<'5 


P 


•»4 


11 


«4 


V 


H. 


V 


♦'5 


D 


'5- 


uu 


»5* 


yy 


15: 


N 


'5- 


ff :«* yy 

x\6 ce 
xx6 H 

X\6 tt 
,\6 ec 

Xi6 n 
Xi6 uu 
.16 pp 

.17 « 
17. C 
.18 Y 
17' PP Langiati .17 tt 
LapatiaCory promontorium , quod & 

Tnleucum dicitur \6. m 

Lafflra :i8 O 

Laxeta .18 A 

e f Legio Germanica feptima .17 zz 

Leonica :iS L 

Leria,queetiamEdetadicitur :i3 P 

Lertofa :i3 bb 

Lefa iS. 00 

i f Libana ; .18 E 

Libifoca A% Q 

Libora >7-' hh 

Libunca • .17 S 

Limrj flu.oftia 16. S 

o f Lobetum _ .»8 dd 

u f Lucetu Coteftanom littora f ora 16. R 

LucusAugufti .17 dd 

LucusAfturum .17 rr 

Lunarium promonto. 16: ss 

Lufparia •>£ 5 
Caput .7. Tabula .111, 

i f Ligirisflu.oftia lSJ yy 

Limonum .19 ^ 

u f LugdunumColonia :i? N 
Caput.S.Tabula.ui. 

u f Luodinum Metropolis 19: gg 
Caput .9. Tabula .111. 

e f Legio pnma.Inde Traiana legio;to Z 

LegiotrigefimaVIpia :-o V 

u f Lugodinum ,*o A 
Caput .10. Tabula .111. 

c f Lerone infula .« cc 
Caput .11. Tabula .1111. 

a f Laciburgium 

e f Leucariftus 
Leuphana 

i f Limioktleum 
Lirimiris , 

o f Locoritum A% 60 

u f Lugidunum .** kk 

Lupfurdum *%t gg 

Lupia •*: cc 
Caput .15. Tabula.V. 

e f Lentudum :*5 Q. 

u f Lugionu Ca.i6,Ta.v« *$• cld 

Luflbnium t$: cc 

i f Liffus Ca.17. Ta.v. *j: uu 

o f Lopfica *$: ff 

LIBER m *> 

CAPVT .1. TABVLA ,vi, Europg 

a f Lacinium .*5 P 

Laiflu.oftia *4? » S 

Lanubium : ;< * |tt 

Larinum *<*• " 

e f Lcucopetra cxtfcma .*5 P 

i f Libarnum *5 J Q. 

Liris ffu.oftia M* kk 

Liternum H- PP M B 

.*« 00 
«1: zz 
♦« m 
:n aa o f Locani flu.oftia .t$ K 

Locris ciuitas ,15 I 

u f Luca « $5: rr 

Luna J4J G 

Luncpromonto. x\: H 

LucusFeronieCoIonia xy. rr 

Lucus feronie promonto. H : I 

Lufpiac .tj cc 

y f Lyburnus portus 14: O 

Caput.t, Tabula. Vl. 

o f Locre flu.oftia ,%j g£ 

u f Lurinum #7 X 

c f Lcfa Ca.J. Ta.vi. 57: F 

i f Littus anncxum %j. R 

Caput ,4. Tabula ,vu. 

c f Legum :*8 fF 

Leontium :t3 K 

i f LiparainfulacVciuitas ;j8 xx 

LilybeumciuitascVpromot. .:8 M 

o f Longum promont. .$8 ii 

Caput .5. Tabula .vni. 

e f Leinumcmitas ^9 R 

i f Lianum ciuitas t8; S 

u f Lucus faltus dei *8: bb 

y f Lyciflu.oftia *8: cc 

a f Lagyra Ca.c». Ta.vm. ::^ uu 

Caput »3. Tabula .ix, 

i f Lizifis .$0 pp 

y f Lyfimachia Ca.11. Ta.ix. 51. ii 

Caput .13, Tabula ,x, 

a f Lamia $:; fl" 

Lariffa ;>t C 

Larifla 3:: S 

c f Lemnos infuJa jj: yy 

Lece ♦ Jt. qq 

o f Loiflu.oftia $1; qq 

y f Lychmdus $*. S 

Lydn flu.oftia .5; ff 

Cap1.1t .14, Tabula ,x, 

e f Leucasextrcma ,3$ xx 

Lfucimmapromont. :$$ Q 

O f Lotoa infula ;$$ dd 

Caput.15. Tabula.x. 

c f Lebadia $5: ss 

Lconum promontoria ,$4 Q_ 

i f Lilea 55: X 

a f Lacedemo Ca.itf. Ta.x, ,55 F 

Las 54. Z 

c f Lecheum Nauale ,«54 cc 

Leprium 
Lerna 

Leuc%um , 

i f Lilaea 34: kk 
.55 G 
34. R 

J4 ; vv 
34: rr y f Lyfias 

a f Lappa Ca.17. Ta.x. ;35 uu e f Lconum promontoria 

Lethd flu.oftia 

Letoa infula 

Leuci,id eft Albi montcs 
i f Liffus 

y f Lyftus :$5 G 
:*5 I 
35- H 
:*5 ss 
»35 ce 
35. E > APHRL LMin CAPVT,i. TABVLA.u 

i f Lix .5* ff 

Lixflu.oftia 55: V 

a f Labdia Ca.J. Ta.l. $<5: 55 

Lamida %6: ff 

Lagnutum :$6 vv 

Lanigara 56; V 

f Caput.J. Tabula.lU. 

a f Lambcja .58 T 

Lares .58 B 

Laruhefixinfuledue j8. hh 

Lafice :$8 aa 

c f Lex :j8 ff 

Leptis parua :$7 65 

i f Libyapalus $7: H 

o f Lopadufamfula $8. H 

Capiit i4» Tabula ,ni. 

a f Lathonis flu.oftia 58? hh 

< f La-afeu Veneris infula .$9 rt 

a f Laccipalus Ca.5. Ta.in. 59: L 

Latoneciuitasmediterranea 40. B 

Latorum duitas «4» gg 

e f Leodamantinum .40 ce 

Leonum ciuitas 40. rr 

Lepiditommciuitas .41 iT 

Lepteextrema $9. tc 

Leucafpis portus 09 yy 

Lcuccade,V6lAlbumIittus :j9 i s 

LcucevclAlbeCamini 39: co 

Leucg vel Albf Napsc ,4 o E 

Lcucoe 59: cc 

Lcucos.hoceftAlbusportus $9. qq 

i f Libici motes ab occidetali plrga Nui 

cirhis 59: F 

u ^l Ludna ciuitas , ^41 A 

Lupcrumciuitas .41 I 

y f Lycomedis palus 59: M 

f Caput .6. Tabula .in u 

y ij| Lynxama »42 ff Ca.7. Ta.i. Laodiaa combufta 
Lafoha 

y f Lyft« 

a f Laerte Ca.5. Ta.l, 

y f Lyrbe 

Lyfinia 
a f Laranda' Ca.6". Ta.i. 
e f Leucofyrorum cubitus 
y f Lycum 
a f Lacnaftus 

Ladana 

Ladoeneris 

Lauftafa 
c f Leandis 

Lcugarfa 
y f Lycum 

a f Lami flu.oftia Ca.8. ta.i. 
Lamus 

f Caput .11. Tabula .111. 
u f Lubium oppidum 
a f Lala Ca.ij. Ta,ui. 
c f Legerda 
y f Lythnites palus 

f Caput ,14. Tabula .1111 
a f Lampedia 

Lapethi flu.oftia 

Lapethos ciuitas 
y f Lyciflu.oftia 
a f Laodicia Ca.15 Tajiii. 

Lariffa 
e f Leontis flu.oftia 
i f Libanus mons 
y qj Lydia 

1 f Libias Ca.ieT. Ta.un. 
y f Lydda 

f Lydia Ca.17. Ta.nu. 

Lyfa 
a f Labbana Ca.ig, Ta.nn, 
u f Luma LIBER ♦Vl/r* 4*: 


T 


46. 


55 


46: 


§§ 


.47 


66 


H7 


A 


.47 


Y 


.48 


S 


47: 


(T 


47. 


Y 


48. 


ee 


.48 


aa 


.48 


1T 


48. 


X 


.♦48 


tiu 


H8 00 


47. 


Y 


48: 


s 


48: 


vv 


.50 


Z 


50; 


co 


•5 1 


il 


50: 


X 


* 

5». 


ii 


5«- 


z 


5 1 - 


aa 


5'- 


B 


5 i; 


M 


♦V 


cc 


5 i; 


dd 


5 i; 


E 


; 5* 


?a 


•5$ 


T 


5.: 


co 


5$ ; 


ff 


; 55 


z 


5?: 


dd 


; 54 


m ASIAE IIB* Vt CAPVT * . TABVLA - v - Afi? CAPVT.u TABVLAJ* 

a f Latania 

» fLibyffa 

a <| Lsmpfaci-s Ca.t »Ta.i, 

L aodida fuper Lyco 
c f Lcbcdus 

Lccftum promontoriu 

Lcfbos Aeolica inf uia 
i f Lindus 
o f Lorcma 
y f Lyj flu.fbnf.es 

J y(i as 
i f Limyra Ca.j, Ta.i, 

Lirryri flu.oftia 
a f Landofia Ca.4. Ta.i. fLycusamnis 

Caput,t, Tabula.v. 

44. S a f Larafta 

44. G f Caput,7. Tabula.vi. 
44 ; B a f Laba 
; 45 II Lachchere 

44: uu Laris flu,oftia 

44 ; M Lathrtippa i 

45: M Laththa 

45 ; ee Lattha 

♦45 T c f Lcanites finus 

♦45 A Laebris 

45. dd Lcesvicus ♦ 
♦4* C u f Lugana 

.4^ hh i f Libainfula Ca.8. Ta.vi. 

4*. aa o f Locharna fCa.iS. Ta.ix. : 5 5bb 55 ; u .58 00 
58. P 
57. uu 
: 5 3 I 
.58 nn 

«8 J* 

57: ^ 
?58hh 

.58 ff 

.59 ^ z 

,«jtuu LIBER ♦YEfc 

CAPVT.i. TABVLA X 

a f Labaca \6\ D 

Labucla v->\ N 

t f Lcuce :<sj H 

i f Dgania :5+ Z 

6 ^j Locus vndc foluunt , qui in Chry farri 

nauigant <j$. I 

o f Lonibarelndiflu.oftiu .65 qq 

a f Lariagara Ca.t. Ta.xi. 66. \ 

Lafippa 66: p 

i f Limes magni finus ^fus Sinas .65 t: 

Limyri:e mediterranea ab ocadentali gde 

parte ;f j 5 ff 

EVRO LLIL^ 

CAPVT.t. 

a f Macolicum TABVLA .1. Maleos 
Manapia vrbs 
o f Modoni fluurj ofha 
Mona mfula 
Monoeda 
a f Magnus portus Ca.$.Ta.i 

Maridunum 
e f Mediolanium 
Mctaris eftuarium 
o f Mohcambe 
a f Magnus portus Ca,4,ta.». 
Malaca 
Manoba 
marianus mons 
Maxilua 
e f Mcncfthei portus 

Mcnralia 
j f Mirobriga 
u f Murgis 

a f Manbana Ca.j. Ta.l. 
e f Mendeculia 

Merebriga 
i f Mirobriga 
o f Mondgfluurjoftia 
a f Mahaca Ca.tf. Ta.l. 

Mantua 
e f Mcari fluufj oftia 
Mediolum 
Medium Iberifluurj 
Mcgo 

Memanturifla 
Menrj 
Menlaria 

Menlafci fluurj oftia 
Menofca 
JVlcntercofa 
Mmtifa 
Merua 
i f Mirobriga '.14 L 

.14 Y 

iJJ yy 

15: yy 

.14 dd 

•>4 cc 

:i4 m 

.15 B 

14: hh 

14. L L 
H 
B 
C 114 

1$: ee 

«5 0. 

:«5 pp 

:i5 w 
15: cc 

15. ii 
:i6 uu 
:i«f Z 
Jid B 

«ttf liu 

.16 qq 

.17 uu 
17: dd 
ie>. 00 

17: yy 

16: kk 

18: X 

:iS ee 

ld. T 

.18 jy 

15. uu 

1(5. 11 

17: kk 

.18 T 

;i7 rr 

.18 O f Morocra 
u f Mufcaria 

1 SS?^ hn, " S f Ca -7-Ta.in. 
JMed.olatuu Ca.s.Ta.m. 

o f Mocontiacum 

. er«» C *V Ut ' 9 ' Tabula.m. 
a ^IMantimaciuitasColonia 

MafliliaGrccaauitas 
° f Moffccfluurjoftia 

Caput .11. Tabula .„„. 
a ^l Mararmanis portus 

Marionis altcra 

Manonis 

Marobudum 

Matriacum 
e f Mediolaniuni 

Medonanium 

Meliodunum 

Melocabus 

Memanturiffk 

Menofgada 

M«fuium 
u f Muefium 

Munitium 
e f MedulIS f Ca.i}. Ta.v. 
a % Magniana Ca.15. Ta.v. 
u f Muroela 
a f Marfonia Ca.itf. Ta.v. 

Maxime feptetrionaba Danubri 
u f Murfella 

MufiaCoIonia 

Caput ,17. Tabula .v. 
e f Meligcncinfula 17. 


ee 


lS. 


B 


.19 


S 


1?. ULl 


::o 


aa 


:o: 


K 


:o: 


N 


19: 65 


M 


tt 


m 


fi 


i\x 


ee 


::: 


E 


.« 


XX 


.« 


p 


::: 


11 


iti 


H 


.« 


ee 


»8 


ee 


::: 


C 
ce 


.« 


aa 


.tt 


V 


:t: 


bb 


• ♦5 


cc 


«5 


P 


*J. 


rr 


j :ti 


ee 


%. 


• PP 


:$. 


ss :*4 P tmmm< $*> 

TABVLA .vi.Europce CAPVT.1. 

a f Manliana 
Mantua 

Marcallcfluurjbftia 
Matnni fluurj oftia 
c f M cdioIanc,q et Mediolaniu 
Metapontium 
Mcuania 
i f Mmerue promonto. 

MinturneColonia 
o f Moruci portus 
u f Mudna 

a f Mahanaciuitas Ca.t.Ta.vi 
Marianu prom5t.5c ciuitas 
Manrinorum cuitas 
Matifa 
f Mora 

f Macopfifa f Ca.j Ta.vii 
f Mcnomenimontes 
f Macarma Ca.+ Ta.vu 
Mazare fluurj oftia 
f Megart 
Mcnc 
Meffanainfrcto tj: 55 

♦5- I 

*4* C 

.15 zz 
: 5 . X • : 5 

:t6 T 

B «4: vv 
::6 06 
H: vv 
:>: dd 
.:755 
.:7 hn 
:t 7 A 

:^7 
«7 

*7- 
«7. 

::8 

,:S 
i*8 
::8 
.:8 00 

uu 

11 

o 

R 
N 
ss o f MonalifluuijofTia «7: aa 

Mctuca ns dd 

Monwhamfluurjoftia .:g bb 

y f Mylc ty: qq 

e f Mctoniu % Ca.5,Ta.vtll. «9 Z 

Merropolis ::? N 

y f Myfans promonto* *3. i» 

Caput .5. Tabula .viH 

y f Myrmcc um promont. *9« H 

a f Mar.odana Ca.s.Ta.ix. .$0 dd 

Caput .9 Tabula .ix, 

Myficfuperions iitus :$o D 

e f Mefembria Ca.10.Ta.1x 50: ec 

y f Myfiemferiorisfitus 30. A 

a f Maronia Ca.n. Ta.ix .$1 uU 

M3crouchos,hoceloousmurus :ji klc 

e f MelaniSjVel nigri flu.oftia :$i C 

a f Madi Ca,i*. Ta.ix. px P 

Maftufia promonto. $1: E 

Caput .13 Tabula «x% 

a f Macedonicfitus ^i? R 

Magnefia extrcma .3? zz 

e f Melita-a 33: qq 

Mctropolis , 3« ff 

o f Moryllus 3*- vv 

y f Myeza %i* ee 

Myrina ciuitas 3:: zz 

a f Marithon Ca.i$. Ta.x. .54 C 

e f Meeara . 3'-: il 

o % MoFycria 33. D 

u f Muymhicportus 33. tz 

y % My-oni ciuttas ,34 xx 

Caput.i6« Tabula.x 

a f Malca cxrrcma 34. Jck 

Mantinia ; c] ct Antigonia dicftur 34 : ff 

e f Mepalipohs 34: uu 

Mcfena 34. L 

Mcthone 34. E 

i f Minoaportts&promot 34. m 

Mfnoemons 34 j L 

y f Myceng 34; ee 

Caput .17 Tabnla ,x. 

a f MafeJicfluuijoft» :35 C 

Matalfa ^5 F 

e f Melosinfula 35, L 

i - <J| Minoaportus ty T 

Mfnoa »jj U 

APHRI>LI>IIII' 

CAPVT .t. TABVLA .1. 

a f Malusefluuijoftia ^tf G 

e ^l Mctagonitcs promonto. ,\6 E 

o f Molachath .35 F 

Moladnath .35 g 

y f Myfbcaras portus 35; kfc 

C2put.t. Tabula .1, 

a f Madethubadus mons 35". qq 

Malup fluurj oftia :$<$ ft~ 

Manhana ^ jj MauritanicCcf ricnfis fitus :j5 O 

e f Megaidiftmagnu,pmot, .5« gg 

n f Mmara - 3« Z 

o f Modunga 3<*. C 

a m Macodama f Ca,$.Ta,u. 37. I 

Macomaca villa 37, aa 

Madurus .38 ff 

Mimpfarusmons 37. 60 

Maxilla :37 rr 

Maxulavetera :$8 I 

t CMcdfccara :$S P 
MehteinfulajfnqciiritasMelite 38. xx 

Meliteciuitas 38. yy 

Meltida ,38 00 

i f Minixciuftas 38. pp 

Mireum .38 C 

Mifinusinfula t 38. qq 

u f Muruis s8. C 

Muftc :,8 A 

M-iftevicus 38. Q. 

a f Marabina Ca.4 Ta.if. .*? ft 

Miranthis vicus .59 kk 

Mantimeftationcs 38: Z 

y f Myrmexinfula .'9 ciq 

a f MagnQDcIta Ca.j Ta.in. :-,o L 

Manapalus 35: O 

Magnlocus .40 Q 

Mareotis ,40 00 

Mafadali* * .40 C 

Mafuchis ,40 B 

Mazadla .40 L 

e ^l M;dit;rraneaArffnoe 40: cc 

Memnoa .41 dd 

Mcmphfs 40: Q_ 

Mendcfiumoftium 39. M 

Mcnelaus 39: uu 

Mcrcurrjcfuitasparua Ho ii 

Mercurn vel Hermetis cfuftas 40: ee 

Metacompfo (magna ^41 L 
MeteiitcsNomos&metropoF 40. E 

i f Migo .40 H 

Miformus 39. nn 

o f Mocridis lacus 39: P 

Moncheris %9i ii 

Monocaminum .40 tc 

a f Magnus port° f Ca.S.Ta.im. 4'« N 

Magu.a .4* qq 

Maluchath 4^ "" 

Mandrus mons 41. cc 

Maftithoh fluurj oftfa 41. Z 

Maffitholus fluuius 41. m 

Maffpfluuiioftia 4«. K 

a fMagnuIittus Ca.7 Ta.ifu. 4«. zz 

Magnumlittus 4X aa 

MalaoEmporium 4?.* 1 

Msndath vicus 4H C 

n f Mncmiumpromontoriu 4*. ff 

o f Mondi ffmporium 4?: K 

Monodadilus mons 4?. qq 

Mori 4« aa 45* L 

42. 55 45: 


I 


45. 


F 


.4? 


XX 


:45 


C 


45- 


T 


♦45 


dJ 


•45 


N 


45. 


Q. 


45- 


B 


45: 


V 


H4 


zz 


45. 


uu 


45: 


ee Moffylon fmoc. et Empor iu 

Monsuofa C lerfonems 

Caput .3. Tabula .1111 
a f Macaria vel fortunata infula 

Magorum infula 

Mafie ciuitas 

Maftcmons 
c f Menan infulc du£ 

Meroe 

Meroes infulefitus 
o f Mondiinfula 
y f Myronfs infula 

Myriiaceinfula 

Myfie Olympus mons 

Caput .9. Tabula .1111. 
e f Menuthias infula 
Mefche mons.cuius mediii ASIAE LT-V^ 

CAPVT .1. TABVLA J. 

a f MagnefiapcnesMeandru H5 ** 

MagneTiapenesSipylium H5 2/ 

Maniaextrema 45: R 

e f Mcandri fluurj oftia 40«* Jj 

Mcandri fluufj fontes 4-4: fm 

Mclitara 45> P» 

Mefotesmons .45 uU 

Mcthymna 45 : V 
Metropolis Hjgg Metropo^- *J 

i f Midaium 45- £ 

Miletus .45 F 

Mimasmon» «45 z ^ 

Minya » 45- ll 

o f Mofteni : 4 5 T 

y f Mycalemons .-45 xX 

Mylaffa :45 5" 
Myndus .45 I Myndus 45: bb 
Mynna e et Pergami Teuthrania 44 :dd 

Myfie Oty m P us mons ^44 zz 

Mytilene A 5 : S 
a f Mkficytus mos Ca.$.Ta.i. .46 P 

Maximainfula <4^0 

y f Myrra :4* B 

i f Mifthiu Ca.4.Ta.i. .«jd: kk 

o f Mofium 4<J. V 

a f Magydis Ca.5.Ta.l. .47 H 

e f Menedemium .47 ce 

i % Milyas 47. » 

a fMarpara Ca.<5.Ta.U 47: e« 

Maroga 47: tc 

Maza 4 quc&Qfarea .48 C 

e f Mcgaloffus 47: R 

Megaluda 47: M 

Melas fluuius 47. « 

Meforome S 47: P 

o f Morthula 47. O 

¥ Mufbanda .4$ V 

Muftilia 47: i' u 

a. f Mardara Ca.7,Ta.i. :+> X Mafora :4S P 

e f Melitene :i8 ee 

Metita 48. L 

o f Mopfifons H8 II 

a f Mallus Ca.S.Ta.l. 48: bb 
o t| Mopfi eftiavelLarcs 48: uu 

Caput .9. Tabula ,11. 
a f Marubrj fluurj oftia .49 dd 

Mapeta .49 pp 

a f Madia Ca.io.Ta.m, 49: ee 
e f Mechleffus 49: aa 

e f Meftleta Ca.11.Ta.11l. .50 ff 
a f Mamechia Ca.i:.Ta.m. :5o ff 
i f Mifa : $ o rr 

o f Mofega :5o Y 

a f Matuftana Ca.15.Ta.1u. .51 rr 
Mazara .51 65 

e f Mxpa : 5 i R 

o f Mofchid montcs Armenig 50. qq 
a lj| Macaria % Ca.14.Ta.nn. 51. X 
a f Mamuga Ca.15.Ta.1m. :^: ii 
Maratus tjt gg Maname :5; hh 
Maronia :$z xx 

y f Myriandrm 51: D 

a f Maps Ca.1tf.Ta.1111. .55 ff 
Maliatcha :$ X 

Maguza :^$ qq 

e f Medaua :$$ rr Mcfada :5$ xx 
o f Moca .*5* nn 

a f Maguda Ca.i8.Ta.im. 55. uu 
Mambuta 55: zz Machane 55: ff 
Mafius mos 5*.bb Maube 5$. II 
e f Mefopotamicmontes 55. aa 

Mefopotamiefitus 55. A 

LIBKR m*s* 

CAPVT.i. TABVLA .V. 
a f Marde .55 rr 

a f Mandagara Ca.:.Ta.v. 5$: ff 
Mandagarfis 55. K 

Mardanes Iacus 55. E 

e f Medicfitus .-55 11 

o f Morunda 55: N 

Mofei fluurj oftia Ca.*,Ta.v. :tf C 
a f Mamyda Ca.4.Ta.v. 56: L 
Marrafium $*■ rr 

c f Metona 5<* : D 

a f Marnche Ca.j.Ta.v. .57 K 

y f Myfia -57 B 

a f Maccala Ca.7-Ta.v. 5S. R 

Macna .58 ff Macoraba :}8 P 
Machura :58A Madavu? 57. N 
Madafara 58. A Madiama .58 bh 
Madoce duitas 57. D Magindana ciuitas 
Magnum littus 
Magorum finus 
Magulaua 
Mahchi duae 
Malladaciuitas 57 : 
57- 1 

M 57: P 
:58 « 
58. pp 
57: s d* Mamafavicus :J7 rr 

Maocofmos mctropolis ;$S gg 

Mara mecropolis ;j3 qq 

Marata :>*S G 

Mardacheduitas 57. E 

Maiafdi :>8 qq Mariama ;>S xx 

Mar/matha :$S aiT 

Mamhcmontes 57: 11 
Marithis 57: ff Mafthala .-53 R 

c f Melanmons 57. K 

Mclancsmotcs Afaboru didli 57, tt 

Mcmpha metropolis 58. H 

]V|cnjmbis Rcgia :>8 u 

Mefanites finus 57: cc 

Mctacumvicus 57 gg 

McthathviHa 57« S 

i f Miba j 58. D 

o f Modiura :>S A 

Modiana :>7 S 

Montesalrjignobiks 57 J « 

Mofchaportiis 57. bb 

u f MuzaEmporium :>7 yy 

a f Mafin f Ca.S.Ta.vi. 5S: xx 

u f Mufarna .59 I 

Caput.9. Tabula ,vu. 

a f Mixerefluufjoftia ^59 S 

e ijj Mefoca :>"9 vv 

a ^l Margifnefitus Ca.io.Ta.vn :>? ee 

Margusflu. 59. S 

a t(j Maracanda Ca.ii.Ta.vil 59: 00 

Ma>'acodra 59; uu 

e f Mmapia 59; yy 

a f Mamca Ca.u» Ta.vii. :6o K 

a qj Maliana f Ca.to.Ta.ix. 6:. dd 

u f Mulieru portus Ca,;iTa.ix, 6%: D 

Mufarna &%: bb 

LffiER ♦VD>f* 

CAPVT ... TABVLA ,X, Afig 
a f Magaris ;6j F 

Magnu Gangis flu.oftium 6j. fF 
Magur d 5 . kk 

MalangaRegiaBaflaronagis 65. tt 
Malxta j6j q 

Maliarpha Emporium 6j. B 

Maliba ^ np 

Mandcflu.fontcs in Arurcis motib 9 .64 Y 
Mandagora :c jj j_j 

Mandefluui) oftia ^t. R 

Mamppa^a ,'65 S Matitur 65] N 
Mapura 6j. V MarcD^mot. .6j w 
Margara «4 11 Maffenur ;<5 5 gg 

e f Mdange Emporium :6j 60 

Melcynda ;6j cc Mendda 55. K 
Mcfolifluurjoftia 6j. E 

Mcfoli flu.fontes 1 Arurcis mStib 9 .6*4. X 

i f Mihiigcris 6$: c 

Mna^ara 64; V Mmaggra 5j.' X 

o $ Modugulia ;6 y, ModuraautDeorum :j 4 bb 

ModuraRcgiaPandionis 65. T 

MonoglofTumEmporiu ,6j ss 

Mophidisflu.ofha ,6j vv 

Morunda 65. H 

u ^f Mufopallemctropolis ^65 qq 

Muzins Emporium ;6j S 

Caput .£, Tabula ,xi. 

a f Magnumpromontoriu iuxta prinaV 
pium magni Gnui ,66 dcl 

Malcucolonpromoncoriu ,66 M 

Manicna 66. 22 

Maniolpinfulcdecem 66: yy, 

Mareura mccropof, cjecMalchura 66: O 

e ^j Mcandrus mons .66 yy 

Mctropolis Sing ;6 7 B 

Qpuc ,14, Tabula ,xn. 

a f Maagr."mum metropolis 67. uu 
Marganaduitas :<57 qq 

o f Modutti Emporium 67. X 

Mona.he 67. E Mordipon? 67. H 

EVRO IIfII> 

CAPVT-A TABVLAJ. 

a % Nagnacavrbsinfigms 15; Z 

o f Nocium promontonu 15: fr; 

a f Nabeiflu.oftia Ca.J.Ta.i. ;i 4 A 

c f Neomagus ji^ y 

o f Noumtum Chcrfonefus , cVciufdeni 

nominispromontonu .14 ss 

Nourj flu.oflia 14: \ 

Nouusportus ,'14 00 

a f NabriafTa f Ca.4.Ta.n. , 5 ; ( 

c f Nertobriga 15; y 

a % Nabei fluloftia Ca.6.ta.n, ;i 4 A 

■■ Nabrj fluurj oftia 16. pp 

Nardinium j 17 H 

Nauillouionis flu.oftia 16, qq 

e f Nebis fluurj oftia I(J . R 

Ngli-fluufj oftia 16: ff 

Nemccobriga i 7 » O 

Neriumpromontorium 16^. cc 

Nercobnga l7 ; « 

Neruaefiu.oftia 16. xx' 

o f Noegauccfie fluui] oftia 1 6. vv 

Nouium , 7 . L 

Noudaugi.fta , 7 ; R 

u f Numancia 17: P 

i f Nibmagus f Ca. 7 .Ta.uii. .19 X 

e q| Nocodunu Ca.S.Ta.iu. 19. Y 

Noeomagus ciuicas ;i9 uu 

Nocomagus 19: Z 

a f Nafium Ca.^.Ta.m/ ;to M 

c ^l Npmagus « gg 

a q NarboCoIoma Ca.io.ta.m. to: hh 

a<| NarboncnfisGalJjcficus :o. B 

e ^l Nccomagus to: xx 

Ncmaufium Colonia :o: nn 

a q Nauaiia Ca.ii.Ta.iui. L .« N 

« ^Ntdunum ,* 4 11 o f Nomifterium ttt G 

u 4f N ichum .*t aS 

o f Nvjidunfi fCa.t 5 .Ta.v. ::j N 
3 f Narbona Col mia Ca.i7.ta.v .t4 is 
Nafonis fi-iurj bftia tj: uu 

€ f N^Jmum .z^. U 

LTBHR S **» 

CAPVT .r. TABVLA .vi.Europ ? 
a 4fNagnia .*<* D 

N uifonis fluurj oflia : J 5 ce 

e f Neapohs ?4Vft Nepeta .t^ O 
N Tadcu :: 5 m Ncritu 16: Z 
j f NiccaMafTil.enfium H. ff 

o f No!a t$ m Nouaria t>: V 
u f NuceriaApputorum &>': A 

Nncera tsi bb 

Nuccria Colonia .t<S xx 

Nu'-"cr.a Colonia t5. 06 

Numana :: 5 B Numentu ;:5 qq 
Numiftra :5:N Nu-fia ::5 I 
e f Neapolis 4f Ca.j.Ta.vH. £7. H 
o f Noraciuitrs 47. Q_ 

y f Nymphca infu'a 47: M 

N ymphcu» porcus :t7 Ti 

c f Ncetum Ca.^.Ta.vti. •:§ M 
a 4| Naubarii f Ca. 5 .Ta.vin. ::9 F 
e f NemusD.an^promont. ts. xx 
i 4[ NiofTum. ::9 T 

o f Noua mcnia :8' xx 

y f Nymphcu Ca.tf.Ta.vm. : 9 . D 
a f Npua fC.S.Ta.ix. .to V 
c f Ncffum Ca-9.Ta.1x. j^o ee 

Necindana .-o tt 

,• f Nkoniu Ca.10.Ta.1x. .51 Z 
o f Nouc So: il 

u f Nuiodunum 50: 60 

e f Ncfi fli.mi.oftia Cs.u.Ta.ix. .51 ii 
i ijf Nicopo'isiuxtaAcmum ju D 

NicopohSjCpuxtaNefumeft Ji. X 
a f Narchaciu Ca.H.Ta.x. 5*: 00 
e f Neapolis .5: H Nefusrlu. M D 
y Nympheum promont. .>J T 

Caput.i^. Tabula .x. 
i f Niccpolis in finuAmbratico .*J ff 
a f Naupatftus Ca.i 5 .Ta.x. 55. P 
Naxi infulc Cycladum ciiutas 44 o> 
i f Nifca.cj&Mcgaradicitur 55. T 
a f Nuphanauak Ca.i<S,ta.x 54. X}C 
e f Ncmca j n : yy 

APHRI-LMIL 

CAPVT .*. TABVLA X 

a f Nafabath flj.oftia $<*• N 

» 4f Nigtlgia 8<» xx 

a f Naragara f Ca.J.Ta.u. .$3 cc 
e I Neapois Colonia :$7 yy 

Neapolis^qcVLcptismagna $7* 8 Ncnfa .}8 aa Nentfiniarc :$7 hh 

Netsta :jsdd ifNihia*' #7 ss 

U f Nuroh :js V 

Cput .4. Tabula .1». 
a 4f Nauftathmosportus J$: pp 

c 4| Neapobs .$9 S 

a «|| N.'ucr?tis ci. Cj.5-Ta.t1t. 40. Q_ 
■ ^l Ne.hcf.a j 9 . (T Nefnefifi ,40 X 
* ^f Ni rj 4 o. T Nign lapidis $9: uu 
\ NilicuiKsmeliterranea 40: Y 

Nli oftia feptem 59. R 

NuriorccxOiaiteqnorufitus 59: m 
u ^l Nll| his 40. ga 

1 H Nigflu.oftia f Ca,6.Ta.mi. 4CY 

Nig.rfiu. 41; l 

Ni^iraMetropolis :^i C 

Nigntspalusfitus 41: N 

u f NurjrUoftia- 41. H 

a tj| Naa Ca.^.Tj.uii. 4:: ee 

Napata .4J G 

o f Noticornu^tmonto. 4« Z 

ASIAE LT-V^ 

CAPVT .t. TABVLA J. 
i <i| Nicca 4J.T Nicomedia ^44 G 
a f N-colia. Ca.t.Ta.i. 45, T 

Na.-rafa »45 X 

c f Neapolis ^5 yy 

y <i|N/fa : 45 p o 

y 4 N)fa Ca.j.Ta.i. :4 ^ F 

e f Ncapolis Ca.^.Ta.i. 4^: dd 
a 4| Namfliis Ca.6.Ta.i. 47: zz 
e f Neocefarea 47 ; KT 

4| Nofalene Ca.7.Ta.i 4?. T 

1 f Nicopo r 4S: D y f NyfTa 4?. & 
i % Nicopolis Ca.S.Ta.i. ' .^9 B 

Nmica 48: rr efNephelis 48: E 

a^lNaana fC?. 9 .Ta.n. 49 : E 

Nafunia 49: I Nauans 49- Q, 

e f Neapohs fCa.io.Ta.in. 4.9: hh 

i f Niga Ca..t.Ta.ni. : 5 o T 

a f Naxuana Ca.ij.Ta.iu. .51 L 
a 4l Nazsma «|| Ca.15.Ta.1111. : 5 « aa 

e 4| Nelaxa : 5 t A 

i 4| Nia*a . 5 * 60 

c 4| Ncapolis Ca.i^.Ta.mu jt: xx 

c 4|Neda Ca.17.Ta.1m. : 5 i m 

a 4| Naarda Ca.iS.Ta.uU 55: N 

i 4] Niccphorium 5 j. 60 

Niflbs 55; aJ 

LIBER »VI* Sw. 

CAPVT.t. TABVLA .V. 

a f Nande 55: cc- Nazada 55.*^ 

i 41 Ninus . 55 vv Niguza 55: « 

Niphanandra tf A 

j f Nifcge Ca.4.Ta.v. 56. uu 

Caput.7. Tabula.Vi. - . 

a f Nagaramctropolis v$ « dj Napegus oppidum 
c f Negran 
NeowiIIanauak 

f Npift? Ca.S.Ta.vt 

f Nommana 1 
o 

i 
a 
e 
i 

a Ca.io Ta.vii; 
Ca,i7 Ta.ix, Ca.iS Ta.ix f Nigf* . 
f Namans 

f Necla 

f Nifibis 

f Naarda 

Nauhbis 

f Niccphorium 

Niphandra 

Nifibis 

f Noflaua Ca.?,Ta.ix, *57 uu 
♦5> w 
S7"f Ji 
.$? » 

58? K 
59. PP 

61: bb 
:ji 11 
61: u 

jj.N 

.« tt 
55. 66* 
.6: rc 
55: z? 
M 11 
r -ft^ .64 

i-54 

:<* 
.63 
.65 ;a 

ss 

N 
ee 

A CAPVT.t. TABVlA.jc.Ane 
« f Naagrarrima 6-,: A 

Nadubandagar 64, G 

"Nagaruris ,.55 bb' 

Nagara,cj&DionyfopoIis .46 tt 

JNamadi fl u.fbntes a mote Vidio .64 JB 

Namadifluur)oftia .6$ xx 

; Nanaguncfluurjoftia ;5} L 

Nanaguncflu.fonresamoceVfdio .64 E 
Nanigena 6$, N Nanigeris 65. t 
Nafica 6j; Y Naulibf 

i f Nigr^rrarretropolis 
Nigranigrama mecropolis 
Nitra Emporium 

u f Nufaripa 

Y f Nygdofora 

% Notium .pmor. Ca.i Ta.11 . >7 Vk 
9. fNacaduma Ca.4-Ta.xu. 67. U 

Nagadiba 6? . 3 

u f Nubarcha ciuitas :5 7 aa 

EVROf i&n, 

CAPVT.:. TABVLA 
b f Obocefluurjofha 

Caput.i. Tabula .1 
c f O-clipromonto. 
. Ocinsinfula 

Oj-in5^mot.qd & DanoniS df 
Oftopitaru promonco, 

1 f Ohcana 
o f Ooxellum 
r f Orrca 
b f Obucola 

Obulcu ij. 
n f Onoba 

Onobalifturia 
f f Ofca 

OsorientaliusAneflu. 
b q Obila Ca.j.Ta,u. 
c f Orelum 

Oliofpon 
f f Offonafca Ca. 4 Ta.i, 
gg Olicaftru i 

i$: aa 

'4- I 

.15 qq 

:i4 T 
14: X 
14. a* 
14: ( H 
15: hh 
15: ikk 
1$. P p 
;ij- kfc 
15: B 
«5 V 
:i6 aj 
:is vv„ 

.16 ]| 

.16 dd -<r.f-0<^um Ca.rfja.fl J? Z 

Octodurura 17. O 

1 fObba" 17; B 

. Olina .17 Q^ 

r f Orcelis .13 ss 

- Orcia *8. S 

OrctonGcrmanorum .18 M 

Ortcfpcda rnons .17 E 

Orubiumpromontohu 16. Y 

f f-Ofca . v - 18. F>, 

. Oficerda u$ M 

t" f Qttauiolca i 7< Y 

1 f Qlinc flu.oftia Ca.S Ta.Ul, ;i? ss 

1 f Oibiafiuitas Ca.10 Ta.m $0. Q^ 

r f Orobfj flu.oftia $o. ff 

i,fOIimacum f Ca.ijTa.v. ::$ T 

e f Ocnei flu, oftia Ca.17Ta.vt5: cc 

,n f Oncum jj; yv 

: r f Ortopla tj; hh 

U.f Ouporum .^ kk £ 
\ III* > X'ArVT.i. TABVLA .VI. Euro; 

b i Obricolum ;;6 M 

Obriculum • ;?6 E 

P f Opipergium nj ee 

r % Oiton ,-c uu 

^ ^fOfcela tj, ss 

. OfHa * j^dd 

Oftia Padi fluurj ;;j O 

Oftra tZ6 Z 

P f Opm5 Ca.tTa.vii. 117 ce 

f f Ofincum ;; 7 Z 

1 f Olbiaciuitas Ca.jTa.v11.i7.dd 

• Olbianus portus X7. ce 

f f Ofeaciuitas : 7 . F 

Caput.4 Tabula .vil, 
d f OdyiTia icu Vlixia promot; 
1 Olulis 

r f Onni fluurj oftia 
f fi| Cftcodcs infula 

Caput .j TabuJa .vni. 

1 f Olbir,qecl3oryfthencsdidt 
-r i OrddTus 

f lj| OftiuoccdecaleTanaisflu. 

Oftuim onetale Tansis flu. 
r C Orrea Ca.9 Ta.ix 

d f OdeiTus Ca,ioTa,i x 
e ^j OefcusTiiLaJIorum 
p f Ofhiufa 
p f Opifena Ca,n Ta.ix IfOicelis 
«|| Oftaphos 

f Oefjma Ca.tj Ta.je 

% Olyirpimontis 
% Orefaohs velOrefadis 
fOfla 5*. ee Oflemotis 
% Othrysmontis 
«n s| Omphahu Ca,i4 Ta.x it% cc 
17: Cu 
.:8 hh 
::S ee 

"9 N 
::? P 
*8: gg 
:8: hh 
:$o w 
50: cc 
So:qq 
.51 aa 
Si. Cj 

51, B 

.5* I 

;;: dd 

51: tt 

;j; ce 
:j:gg f Onchefmuspottus 
e f Oca Ca.15 Ta,x 

Oenoe 

O ecCi finus intima 

f Olenus 

Otyarus 

f Opus 

f Oahomcnus 

Ofopus 

f Omoe Ca.iiS Ta.x 

f Olenus 

QiimpiaPifa 

f Onugriatos t id eftAfini 

trema 

f Ote* Ca.17 Ta.x •55 aa 

44 « 
$$: u5 

. JJ. ff 

19 P 

.54 ff 

$$: 11 

55* PP 

■$s. li 

.♦3$ N 

:54 ff 

54* ?g 

Maxillaex' 

$4/ » h 

APHRIfLI-nil 

CAPVT.i. TABVLA.L 

:*<* E 
55: uu 
.%6 ss 
56: 00 
%6l 11 e fOccath 

1 f Oleaftrurh promont. 
P f Oppinum 
p fcj| Oppidiu Ca.t Ta.t 
Oppichum nouum Colonia Caput .j. Tabula .11. 

1 f Olcachitesfinus :57 Y 

t Orbita J$7 "} 

a f Oafite Ca.5Ta.ui 59: 

Oaffis ni2gna H° 

Oaffisparna ' H° 

g f Ogdamusmons $9: 

m f Ombi H» 

n f Onrj j 4o: 

f C| Oftwcine 59« 

x f O^yrynchos 4° : 

Caput ,<J Tabula .1111 

p f Ophiodifluurjoftia 41* 

Caput .7 Tabula ivn 

p f OponcEmporium 4 ;: 

r % Orbadari .4$ 

Caput .8 Tabula ,vui 

v f Orneon,vdaufuinfula 4$. m 
G 
F 
C 
C 
D 
V 

PP 
F 

S 
K 

K ASIAE LhVt CAPVT.i. TAAVLA 
1 f Olbia 

Olympus Myfie mons 
( f Ofminiusmons. 

Caput A Tabula .1. 
n f Onugnathos extrema 
v 
c 
e 
l 
I Ca.5 Ta.i f Orthofia 

f Oftapolis 

^j Oeneanda 

f Olympusciuitas 

f Oknus Ca,4 Ta.i 

Olyias mons 

f Orofologia 

f Olbafa * Ca.5 Ta.i 

Olbia 

f Orbanaffa ?44 E 

;44 aa 

H4 )Y 

.45 0. 

:45 xx 
.40" ss 

,4tf 11 
4<>; ft 
46; D 

46. uu 

.47 ff 
.47 E 
•47 vv f OJofia Ca.S taj 

fOlbafa 

^ O-omandui Ca.7 Ta.i 
fOlbafa Ca.8Ta.i 
f Orymagdi flu. oftia 
f Oenanthra Ca.9.Ta.n 
fOGca Ca.nTa.iu 

Capiit.14 Tabula.uu 

I fOlympusmons 

d f Odmana Ca.15 Ta:im 

r f Oriza 
Orontisfluuijoftia 
Orthofia 47-' nn 
.48 T 

H*Q 

4S: pp 
49: H 
:49 N 

J 5° gS 
51. hh 1 f Olibera 
m f Ombrea 
r f Ofthaga 
b-fQbgra 
d f Odagana 
i f X>choe 

I 

CAP VT .1. 

b f Obona 
r f Oracana ss 
kk 
H 
V Ca.iS TaiiH Ca.19 Ta.mi ss 5 J - 

P- 
51: 

5« 

55: 
55- PP 
•54 D 

:54 vv 
:^4 rr 
54: L ♦V]V s*> 

TABVLA.V.ASIAB 
•55 B Tabula .v 55: n 
.55 xx 

.55 b 5: ,'dd «S ♦5 

s «f: 

56. f Oroba 
Oro ba 

Capuc .; 
Orontesmong 

Caput A Tabula .v 
f Orietale oftiu Tigridis amnis .56 uu 
Oroatidis fluui] oftia 

Caput .4 Tabula ,v 
Orebatisciuitas 
Oroatidis fluurj fontcs 
f Ozoa 

Capiit .5 
*| Ocnunia 
H Olbia 
% Orbanaffa 

Caput .6 
f O elis Bmporium 
Occidentalis infulefinis 
f Olaphia. 
m f OmaminiEmporitiin 
n % Onne 
»" % Organa 1 Tabula »v Tabula.v H 

X 
p. pp 5<f: 

:47 
.47 

•57 
53. 
:53 aa 
E 

tt 

ee 
vv 

z i .'5S PP 
:>7 R 

58. aa 
.53 dd 

•5? m 59: I f Oftama 
r f Ora Ca.STa.vi. 

Caput .9 Tabula ,vii 
k f Oxifltiurjoffia :p-V 

Caput .11 Tabula ,vu 
c f Ovhus fluuius 

Caput .11 Tabula .vii 
r f Oroftus mons,cuius fines 
x f Oxi fluui) oftia 

Oxiana 

Caput .14 Tabula .v» 
r f OrofTusmor.s,auusfines 60. 65 
60. tt 

.60 l 

60» 00 d4 c fOecardifluibns Ca.15.Ta.vm ,6\ gg 
c f OecardcsamnisCa.16.Ta.vn1 :6i nn 
r f Orofana 6\. cc 

t ^l Ottorocoras mons :5i hh 

Ottoroeoraciuitas 61. dd 

Caput .17 Tabula ,ix 
r f Ortofpanajq&Carura ^: yy 

Orthiana 6\; rr 

m f Omiza Ca.Ji Ta.ix 6t; gg 

f qOkmiL >6^ t <ei hfPhcniana Ca.tt.Ta.v 
o f Poedicu Ca.i h ,Ta.V 

Caput .15 Tabula.v. 
a f Pahnbhij fuoeffotis fitus 
« f PetouiG ::$G h f phlexu 
r f Pretorium 

Caput .16 Tabula .v. 
a f Pannonic mferioris fitus 
h f Phariaciuitas Ca.i7.Ta.v 
i f Piguntiuni n. 


X<r 


.** 


I 


.*$ 


R 


»:$ uu 


?*j 


bb 


:*5 hh 


•*4 


N 


*$: 


tt IJBER-VII^ LIBER fHL & CAPVT .1. TABVLA .x.Afie 
c f Ocridcntale oftium Indi fluurj , quod 

Sagapa dicitur .65 ii 

I f Olochoera :$S pp 

m f Omenogara i6$ aa 

p f Opccura .65 uu 

r f Orbadari 64. yy Oreophata .65 ii 

OrthuraRegiaSornatis 65. gg 

Orudrjmontes 65: ee 

Orza :64 qq 

f f Ofta 64: tt Oftobalaflara;<H R 
Z f OzeneRcgiaTiafani 64: T 

Ozoabis 64: ss Ozoana .65 xx 
Caput ,4 Tabula .xu. 
o f Orneon vel auium extrema 16-7 uu 

Orncorum vel auium 61". C 

x f Oxia promonto. 67. O 

EVROfLML^ 

CAPVT.S. TABVLA.I. 

f Petuaria M* dd 

e f Pefula f.Ca.4.Ta.ii 15: T 

o f Portus magnus 15. H 

r f Promontoriuja quo fretu , in quo Iu* 

nonis templum [tij rr 

t f Ptuci 15: G 

a f Paxlulia Ca.j Ta.u .16 uu 
i fPiana .16 ii 

a f Pallamia Ca.tf.Ta.u 17. K 

Palk.ntiaefluurjofl:ia Mi cc 

pa'ma 18: R Paterniana 17: nh 
t f Pclontiu ;i7 F Petauoniu ^17 K 
i f Pinctus :i7 Z 

Pintia .17 T Pintia 17. p 

o f Polentia 18: S Popclon :iS 

portaaugufta 17 

r f Prcrr.ontbnu aliud poft Neriu .pmo* 

tonunynquoSolisara \6. ff 

Promot.deindehuicproximu \6. ii 
u ^l Pucialia 4 jg go 

» <| Piconiu^mot Ca.7.Ta.iu» 1$; uu 
y f Pyrencs promontorium 18: kk 

h f Phrudis flu.oftia Ca. 9 .Ta.in 19: xx 
a f Parienna Ca.11Ta.ui1 ;%% P 

h | Phabinsnu :i! uu Phelitia *%4 m 
Pheugaru a'% Z Phileu «: ss 

Phrurgifatis . : %% rf \l fCAPVT.i. TABVLA.VLEurope 

a f Padi fluurj oftia ;:>- N 

►- Pandatoria infula %6; tt 

Parentiu :*_5 kk Parma zy. Z 

Parthenopeinfula :6: uu 

Patauium 1:5 00 

e f PertiafiuePerufla .16 ss 

Perufia Z$i yy Pcftu $4: 55 

Pctilia U6 S 

h f Phytecufa infula ttf: yy 

i f Picetinoru ^4J ff Pinna ;i6 cc 

Piquentu ;t$ rr Pifauru :tj H 

Pife Colonia tj: tt 

Piftoria zy. ff Pitinu .:^ nn 

I fPlaceua*5:V Planafiainfula teT: ff 

f Pola :*>* 11 Polentia 15: N 
Pontiainfula t6; ss 
Poploniaduitas :^: M 
Populoniu promonto. :^t N 
Potentia X6. ff Potentia «5 A 

r f Praencfte :?6" m 
Priueihu :t6/zz Procytainfula:6: uu 

u f Pucinu 05 qq Puteoli ^4: qq 

y f Pyrgi " x+t X 

a f Palnta Ca.:.Ta.vi. ;t7 V 

PaJIaciui. 8 t7cjq Pauca ci. /.7 hh 

h f Philoni portus .zy tt 

i f Pnsni fiuurj oftia ^7 m 

Caput .i. Tabula.vu 

a f Pachia excrcma i-j. I 

h f Fhitoms infula %y; K 

1 ^l Plumbcainfula xj; Q 
Plubium ciuitas zj. kk 

u f Pupulumauitas %j. L 

a f Paaorus Ca.^.Ta.vii. ;t% O 

Pachinus promont. ,:8 ff 

Paconia infula :8. A 

Panormus .?8 B 

pantachi fluurj oftia .:8 00 

« f Peloripromontonum %y; 11 
Petra ,:8 S Phccnicodes infula ::8vv 

phctnicus portus ,:8 gg 

Fhorbantiainfula ::8 h 

Phtintliia ;:8 ii i f Pintia .:8 P 

* f Pafiaci flu.oftia Ca.y.Ta.vin t2i R 
Pafiris ;; 9 C o f Porm flu.oftia :8: « 

a f Panticapca Ca.6.Ta.vm : 9 . G 

Parofta : 9 . T Parthenm t$> M Parthcniumpromont. "9 *z% 

o f Portacra t? X Poftigia :<>. S 

a CPaaa fCa.7-Ta.1x. " *?: ff 

Partifcu *6: I ef Pefliu ^9: 

a f Paloda Ca.S.Ta.ix. *jo nn 

ParolifTum .50 N 

Patridana .jo Q. 

P<ttruiffa , .50 X 

e f Pctrod:.na .$0 S 

h f Phrateria .50 ii 

i f Pinum .50 uu Pirum .50 11 

t f PretoriaAugufta .50 Z 

Caput .10 Tabula ,ix 

a f Panyfifljminisoftia jo: dd 

h f Phifcaciuicas .ji N 

i f Piroboridyna ,ji X. 

t f Pcerumpromoncorium $0: V 

a f PacTya Ca.11.Tux, :jt m 

Pantalia 51. X 

e f Pergamum 51. Z 

pcrinthos aut Heraclea :ji pg 

Peronttcum ;jt S 

h f rhiliapromontoria :jt X 
Fhilippolis,quw& Trimotium, quarcV 

Hadnanopolis ji. O 

Philopolisv ;;i Y 

1 f Plotinopolis , $;. bb 

r f Prafidium 51. C 

ProeconTus infufa jr. 00 

a fPapfe fCa.ij.Ta.x. ,35 uu 

Panormusporais&ciuitas .Jt P 

Panyafli fluui) oftia 5': nn. 

Paroecopohs %i. G 

PatakncsChcrfonefidorfum .5: ff 

e f Pclnmoncis :$: ft* 
Pdla 5:: D Pcnei flu.oftia .j: xx 

Peneusamnis :js S 

Pcparethosinfulaetciuitas 5:: Ti 

h ^l Phalachria 55: m 

F harybi fluufj oftia .5: un 

Phere jt: f Pheftus %tt Z 
Phijippi 5 t. P Ph)lace 5 t: F 

Phyfcg $-. kk 
i f Pidna .5: ss Pidus mcs 31: zis 

o <tjf Pofidium promonto. :$: B 

y ffi Pychcum 5:: N 
a f Panormusporc ,> Ca.J4.ta.x ,$J Z 

e f Pelodes portus .*% kk 

h f Phalacrum promontoriu :$$ S 

Phocnicia .3$ viir 

o f Pofidiumpromontoriu :j* B 

Pohdium promontonu .Jj cs; 

t f Ptichya :■ 3 O 
a f Panormusport'' Ca.t5.Ta,x 3*. fF 

Pari mfuleciuicas ,$4 mi 

Psrnafusmons JJ. e5 

e f Peea: JJ, S 

h f Fhaiafapromonroriu ,54 dd 

Fheloiadri :»4 E I hcce 3*. rtf 

rhorbiacxcrema .J4 uu 

f f Platxc W Cu Plcnrona jjj O 

o % PolyegdsinfliladcferM .54 PP 

y f P/rcus Jj. Y Pythia 55: dd 

afPanifi Ca,i6.Ta.x 54. M 

Patre :J+ Y( 

« f Pellene $4: X 

Peloponefi fltus 7J4 G 

Penei fluut) oftia : j^. X x 

h f Phanu lunonis Corinthiace :J4 dd 

Phere $4. O Phere * 34: S 

Phialia $ ^ : Q o 

Phlius 54. yy Phlius j 4 ; Z 

Pholoemons 54; I 

r f Primainfula ,55 R. 

y f Pyius,qui&Abarmus 54. C o <n| Pofidois vd Neptuni phanu :J4 q 

r f Pcafia 

f f Pfophchis 

a ^Panormus Ca,i7.Ta,x 

Pannona 

Pancomatrium h f Pha!aarna 

I hocnicis porws 

Phoenixciuitas 

Poccilafium 

Polvrrhcnia 
( f fPiacum promonco* 

Pfi:hium 
y f Pycni fluurj oftia $4, A 

:J5 dd 
35- c 
«5 gg .^5 tc 

:^5 A 
:j> B 
.$5 65 

:J5 aa 
o>- PP 

:s5 D 
:3>* m APHRMJ-IIII 

CAFVT.f. TABVLA.I. 

e f Pvrainfula :>* M 

i f Pifciana ijc> .55 

o ^Phocramons ,J5 u 

Phocbi extrema 55: el 

Phchuthfluuiioftia Jj: ij 

y f Pyronpcdiu v idcftcampus .td Y 

e f Pegaua Ca.J.Ta.i. J6: uu 

Pcpia ■; .57 na 

h f Rhioria %6 : ii 

Phorefus mons 5^>. ss 

a f Pallaspalus, fCa.J.Ta,U 57 : H 

h f Phanxavicus J7. ff 

Philcnivilla 57, ii 

i f Pifidou portus 37. Q 

Pifinda *8. H 

o f Pontica infula «■ :3. rS 

u f Putca J?. A 

,y . f Ryrgos Euphrata 37. ce 
a f Paludes marino f Ca,4,ta,iu jS:o3 

_ Palus,qfubPaliuroeft ,5? A 

h f Phalaria .JS fT 

Philpnis vicus .J9 nr» 

Fhicus,pmont,etCaftel!iim JS: nn 

t ~ f -Ptolcmais jSfkk 

a f Pacheununis C.\5.Ta.iu 40. Z 

Palemarievicus.^o ii Paliurus :j8 S 

Papanis .41 bb Panephyfis 46. tt 

pandrmusportus }->9 ce Paromrr cfuitas 

ParctoniS :*9 oo Paffalus 

Pathmetiaimoftnim 
c fPednopu^om P«*°n ia 

Pcdonia 

Pcdoniainlul* 

Pelufiacum 

Pdufium ciuitas 

pentadadilum mons 

Petrcmagns 

Petratparue 
h f Phacufa 

Phamutis » 

pharbaus 

pharos infu'a 

rhocnicusportus 

fhife 

Fhuonis 

Philotteras pottus 

Phoorfeinfulcdue 

phuntis 

Phthia portus 
I f pineptimi pfeudoftomum 
1 f Plintbine 
n f Pnigeus 

f Porphiriamonnsdonu 

Portus Ptolemais 
f f Pfekisflui 
t f PtoIchiaisporBi* 

Pto!cmaisHcrmei 
y f Fychis extrema 
a f Panagra f Ca.6.Ta.iiii. 
e f Pcrpholiusportus 

Pcfide 
i f Pinturia infufa 

1 H Pluitana infu!a 
u f Punfe 

a f Penovicus Ca.7.Ta.iun 

Paruum httus 

Patcta 
h f Phalangis mons 

Fhihur 
i f Piftre 

n ^ Pnups * 

o «f Pontcris 
r f pnmismzgna 

Prcmis parua 

prionotus rrons 
t f Ptemythis 

Ptolcmaisf rari'm 
a % Panismfula Ca.8.Ta.4. 
e <| Pefagus Hyppadis 
y f pylei montes 

Pylcipaludcs '.41 ff 

.41 PP 

59. L 

»40 gg 

.40 ff 

■2r«T 
■59. o 

59. P 
59. uU 
159 bb 
*39 V 

.40 iiu 
,40 aa 

.40 ee 

:4» * 

:$9 vy 

40: K 

,4° 25 

59. 00 

H 1 s 

»41 kk 

:$9 R 

59. 5 

Jj9 65 
,40 hh 

«9 vv 
40: ec 

$s? « 
*i R 
n 9 pg 

H« r 
41. T 

.4? uu 
:-,* uu 

:4* ee 

4:: S 

4*: aa 

.45 c 

4:: x 

4:: ss 

4« tt 

4:: £u 

.45 D 

.*$ L 

.t$ E 

4*. dd 
4« vv 
4:. uu 
4i.M 
4*. X 
:45 A 
:45 A ASIAE Lim 

CAPVT.i. TABVLA .1. o f Pofidium promonto. 

r f Prima fluurj conuerCo 
Prochomacrae 

Prufaiuxta Hyppiu fluuWm 
Prufapenes Gtympii monte 

f f Pfillidis fluui) oftia 

Plylhum 

Caout .*. Tabula .1. 
a f Pactoli fluufj fontes 

Panis extrema 

Parium 

Parofe.'cne 
t f Peltf 

Pcpere 

Pergamus 
h f Phaneaextrema 

Phcenix caftellum 

Phcnixmons 

Fhiladephia * 

Philomdium 

Phocca 

Phufca 
i f Pitane : 44 
:*i4 
44« 

44. 

44. 

•*44 

:44 H 

N 
L 
X 

X 
li 44: 00 

45: 22 

4*f. uu 

44: T 

45. uu 

:45 S 

I4J L 
45: dd 

.45 x 

«45 aa 
H5 
45« 
44? 

44: <e 

H 
ii 

Y 
V ^ /riiuiit nn» v 

PjtanedrcufluitPitaneciuuate 44: bb f Porofelcnc 
Pofidium 
Pofidium duitas 
r f Prepeniflus 
pnelie 

Prymnefia » 

y f Pylacarum 
Pyrra 
Pyrra 
pyftus 
a «i Patara Ca.j.Ta.i. 
h % Phafe 1$ 

PhcDos 
i f Pmara 
o ^j Podolca 

a % Pappa Ca.4,Ta.i, 

e «u Pentencffus 
Pcrta 
Pcflcnus 
h f Phlegra 
Phubatena 
o f PompeiopoJfs 

Caput .5. Tabula ,1. 
a f Prmphiliumpdagus 
pamphilic fitus 
% Pcrge 
% Primda 
% Plctcncffus 
% Pog'a a f Parthcnrj fluufj oftia 
1 atauium •44 
44. n 

K c 
1 

1 

o 

r f Profhma 
tv «1| I harnada 
a f Paralais 

Phiara 

Phreata vel Putri 
i fPiala 

Pida 

Pitiufn Ca,5.Ta.i. 44: T 
45: cc 
45 : uu 

:45 K 
845 vv 
45- §1 
45- uu 
45: P 
.45 D 

45. E 
.46 dd 
.45 m 
:4<J A 
.46 uu 

46: 11 
46: M 
46: X 
4d. ii 
4(J. M 
46: D 

46. Y n 

rn 

m 

ff 

yy 

CC 45: 

46: 
47- 
♦47 
:47 
.47 

.47 qq 

.48 M 
47: FP 

47: 5« 

47» aa 

47. I 
47. K | f Pleuramis 
o f Pokmoriium 
a f Padyandus 

pafarne 
c f Pefingara 
h f Phuphatena 

Phuphena 

Phufipara 47. U 
H7 55 
:48 aa 

48. R 
:+8 L 
S48 V 
:4S S 
:48 kk h f Philadelph/a Ca.8. Ta.i 48: kk 
o % Pompeiopolis^q&Sole 48* T 
y f Pyrami flu.oftia 48: Z 

Pyramifontes 48: a * 

a f Paniardis f Ca.9 Ta.ii .49 PP 
patarue .49 ee 

h f Phanagoria «49 vV 

f f Pfathis fluurj oftia «49 00 

Pfichri fluurj oftia H9 P 

y f PyleSarmaticg 49. C 

af Paluftres albanie due Ca.lo.ta.J. .*So 65 
h f Phafis duitas 49' u* 

Phafis fluurj oftia 49: U 

a f Pariardis moris fines, Ca,i$.ta.in 50. ff 
Patina <o: xx 

h :f Phandalia '51 kk 

Phaufya .51 ii 

Phora : 5 i Q, 

t!f Pcua 50: fi 

a'"fPaphia fCa.l4Ta.MU, $1. gg 
Paphosnoua : 5 i xx 

Paphosvetus J 5 i zZ 

e f PedaJium promontoriu 51. L 

Pedigi fluurj oftia 51. M 

h f Phrurium promontoriu t$i uu 

1 i Caput .15 Tabula .1111, 
a f Paleobiblus vel vetus Biblus 5 *. H 
Palmyra 5 i. nn 

Paphara , 5 t D 

Paradiffus 5:. D Patfa: -5* vv 
e f Pella 5:. bb 

h f Philadelphia % J*. ee 

i f Piaramons . 5 t A 

Pinara , 5 t tt 

1 f Platos 51: O 

o f Pofidium 51: K 

t f Ptolemais 51: hh 

u f Putea 5 *. 11 

a f Pakftinc Iudecfitus Ca,itf,ta,iin 5*: G 
h f Pharaoppidum »55 A 

Phafelis .55 H 

e f Petra Ca.17 Ta.nu, : 5 5 dd 

a f Pacoria Ca.iS Ta.wi, 55: L 
e f Peliala ,54 O 

o f Porfica 5$. xx 

h f Pharga Ca.19 Ta.iw. : 5 4 P 
a f Pabylon Ca.to Ta.mi 5 4. uu 
u f Punda 54. qq 

LIBER *VI- w 

CAPVT .1. T^BVL A .v. / S AE 
h f Phufiana :# N a f Parachana Ca.J, Ta.v . 5 tf I 
h f Phanaca 55 : 11 

Phanafpa 5 <: aa 

Pharambara 55 : Q, 

Pharafpa 55 : Y 

Phafaba 55 ; X 

a f Palinza Ca.S. Ta.v : 5 tf ff 
e f Pdodes vel Cenofus finus Xp B 
a f Parodana Ca.4 Ta.v 5 <S: A 
Parta 5 tf; K 

Pafarracha 5 c$: N 

e f Perfidisfitus ; 5 tf yy 

Perfopolis 5 tf. vv 

o f Poryofpana 5 <J. tt 

Poticare 5 tf, aa 

a f Parbara Ca. 5 Ta.v .57 D 

Parchicfitus 5 <J: V 

Pafacarria , 5 7 O 

a f Palidromos extrea Ca,7.ta.vi. :>7 It 
Panium littus 5 7, P 

h f Pharathi , 5 3 m Phalbini.^S D 
Phoenicum oppidum ; 57 X 

Phigia ,53 aa 

o f Polybrj 5 s. ii 

Poftdium promontorium ;^j uu 

r f Prionis fluurj oftia c 7 . V 

Prionotus mons ^ 7 . T 

f f Pfeudocelis ; 57 aa 

u f Pudniciuitas ; 57 tc 

o f Polla Ca.3 Ta. v i. , 5 9 xx 

Portofpania . 5 p ff 

h f Phratrua f Ca.u Ta.vn 5 9: rr 
Parop;inifimontisfitus 5 p; Z 

o f Polycimeti flu.oftia Ca.14 ta vu 60. rr 
a fPalliana fCa.itf.Ta.vui. tfu Y 
i f Piada <&. Q 

a f Paracancce fCa.17.Ta.1x, tfi; c 5 
Paropanififitusiuxcafignatria tfi: B 
h f Phorana _ 6n or» 

a fParopanifadufitus Ca.18.Ta.1x .6,G 
Parfia ,tft vv Parfiana .tf: m 

.h f .Pharasana Ca.i9.Ta.1x ;<Jt m 
t f Prophthafi ;<j; c2 

h f Phocilis Guo Ta.ix &. R 

a f Paradcneregio Ca.^i.Ta.ix 6:.* T 
Panfene Regio &; V 

Parfis mctropolis (j t . ff 

: LIBER *VII^ ldum CAP VT .1. TA B VL A .X.Afie 
a f Pacidareoppi 

Palimbothra 

Paluraduitas 
• paluraauitas 
Palura :<J 5 

Panaffa tf4, 
Pantipolis tf 5 . 
pardabathra tf4 
Paficana :tf4 

PaiTala *M 

pariftama tiu 
60 
D 

T 

FP Palura 

Panafla 

parabali 

Pafage 

Pafipeda 

Pacala .65 uu 

^ gg 
6$. ce 

tfj. N 
:tf 5 tt 
,tf 5 X 

tf-j: D 
:6 5 aa 
64. ii 

tf^.qq 

tf-^:bb e f r» cn tagramma 
P.-perina 


'64. bb 
65: P 


Perincari 


65. Q. 


Pcrfoera 


:<J+ tt 


Pctirgala 


:*5 U 


h f Pharythra 


65. ee 


Phfurium /eu prj fidium 


65. nrl 


i f Picendaca 


65. rr 


Pifca 


64. hh 


Pityndra Metropolis 


6>% n 


o f Podais 


♦64 zz 


Podopemra 


:d5 V 


Poduca Emporium 


:65 ii 


Poleur 


*S- FP 


f f Pfeudoftomiflu.oftia 


:5$ T Pfeudoftomi fluurj fontes a rhorite Bit' 

tigo .54 ' 

PfeudoftomuGangisflu.oftiu 65. « 

u f Puhpula .65 ij 

Punnata,in qua Barilfus :6$ 00 

a f Pagrafa *f Ca.i. Ta.xi. .66 T 

Pagrafa \,66 nn 

Palanda 66: X 

Palande flu.oftia .65 L 

Pcndaffa 66: D 

P.-nfara J 66. uu 

e f Pentapolis 65: pp 

Penmula ,66 P 

Perimulicus finus .66 Q, 

o f Pofinara 65: C 

r <| Promontoriu,quodpoftTemaleflu. 

oftiaeft 65* aa 

Promot.poftBerobeciuitate .66 D 

Promont.poftTacolaempbriu ,66 H 

Fromontonumagnum iuxta pnncipiu 

magnifinus .66 dd 

a f Panrifinus Ca 4.Ta.xiJ. 67. T 

h f Phafis fluun oftia 67. Y 

Phelicus 67; H 

o f Podue <J7. yy 

r % Prafodcs finui J67 yy 

Friapidis portus J67 ou EVRO LI fff*s* CAPVT .;. TABVLA .] 

f Raurj fluurj oftia 
fRaeba 
Regia Rtgia altcra 
i f Ricina 

o f Robogdium promontoriu 
a f Rage Ca.$. Ta.i. 

Ratcftathibr) fluurj oftia 
e f Rcngonius finus 

Retigonium 
i f Rigodunum 

Rioa alta .14 
,14 X 

f 

H .14 M 
.14 X P 
ff 
X 1$: 

M* 
:i4 

.14 uu 

14- Y 

H- V 

»4 yy q f Ritupie .15 R 

e f Regina f Ca.4. Ta.li. 15: aa 

u f Rufticana Ca.5. Ta.11. :i6 Y 

a f Rauda 17. H 

C.jput.6. Tabula.u. 

h f Rhodaduitas 16: aa 

i f Rigufa »7: 00 

u f Riibricata 18. 60 

Rubrican fluurj ofta 16: rr 

a f Ratiaftu f Ca.7. Ta.ni .19 fF 

u f Rueflium :»9 H 

o f Roduna Ca.3. Ta.m. 19: Q 

Rothomagus 19. dd 
Caput.ix> Tabula.ui» 

h f Rhcniflu,ocddentalisoftiu .to R 

i <| Rigiacum .*o ?a 

o f Rotomagus »to 7 iu 

u % Rufiniana ::o hh 

Caput .10. Tabula .111, 

h f Rhocknioccidcntaleofhu to. m 

Rhodaniorientaleoftium :o. nn 

u If Rufcmum *o: cc 

Rufcionisfluurjoftia zo. dd 
e fRedntuinu f Ca.u.Ta,ini :« F 

i f Riufiana #% aa 

o f Robodunum Ut nn 

u f Rugium .t; F 

e % Retiefitus f Ca.i*. Ta.v. xz. I 

h f Rhifpia Ca.15 Ta.v. :*$ I 

i f Rittium Ca.16. Ta.v $5. hh 

i f Rifinum Ca.17. Ta.v ty. yy 

Rizana .*4 * x 

Rizonicus fnus *$i aa 

IIKER on# ^ 

CAPVT.u TABVLA.VI. 

a f Raucnna rj M 

e ifl Regntm lulium .t>* E 

ReeiumLepidum Colonia tj: aa 

u f Rubiconis fluurj oftia itf L 

Rudia :6: Y 

Rufellj :>: uu 

Caput .z Tabula ,vi 

h f Rhiumpromontorium tf dd 

Rhoetiusmons Aj cc 

o f Rotani fluurj oftia .»7 rz 

RoxKum J?7 S 

u f Rubra ciuitas .*7 ^ 

Caput .5 Tabula .Uii. 

i f Ripheimontes *8? " u 

tt f Rubonis fluurj oftia *8. X 

h f Rhamidana f Ca.8. Ta.ix .*o kk 

Rhuconium .$0 L 
Carut? Tabula uc 

h f RhactiariaMyfomm :5o ss 

e fRegianu Ca.10 Ta.ix :;o pp 

Caput .11 Tabula .ik 
h f Rhodoremom fupra Nefum fluni" 

atcj^Lbrum '?> " 

.60 


nn 
60. 


zz 
60. 


ee 
.34 


B 
•H 


tt 


Tabufa 


.X. 

Caput.14. Tabula.vn. 
h f Rhemi flu.oftia 
Rhymmici montcs 
Rhymmus 
Rhamnus 
Rhena 

Caput .15. 

h f Rhium promot.quod & Drepanum 

dicicur ^4 00 

Caput .17. Tabula ,x. 

h f Rhamnus portus .$5 v v 

Rhitymna :$$ gg 

APHRLLLIIIL 

CAPVT .1. TABVLA .1. h f Rhegina Ca.19.Ta.1111. *.$+ hh 
h f Rhagia Ca.Jo.Ta.mi. 54: Q. Rhatta 54 : S u u f Rufibis portus 55: ee 

y f Ryffadirum .$6 D 

Caput .*. Tabula .1. 

h f Rhobonda 47 Y 

u % Rufazus $5. K 

Rufiribar %6. B 

Ruffocoru %6, G 

Ruftonium 55, A 

Rufubirfis %6. I 

h f Rhufipe f Ca.S.Ta.n. 57. B 

Rhufpina :$7 n 

f Rubricati flu.oftia :j7 ee 

Rubricatus fluuius $7. xx 

Ruficada j$7 R 

h f Rhaga f Ca.4.Ta.m. .% 9 Y 

h f Rhinocorura Ca-5.Ta.1n. $9. X 

u f Rubune f Ca.d.Ta.uu, :^x rr 

y f Ryfladius mons 41^ hh 

Ryfladium promont. 41, Q 
Caput.7.TabuIa .1111. 
a f Rapta Metropolis Barbaria?, parum a 

maridiflans 41: ff 

Rapti fluurj oftia 4*: ee 

• Radtum promonto., 4:: V 

ASIAE LLV^ 

CAPVT .1. TABVLA .1. 

f Rhyndaci fluurj oftia 

f Rhodia Ca.j.Ta.i. 

f Rhaftia Ca. 4 .Ta.i 

f Rhizus portus Ca.5 .Ta.i. 

f Rhaflu.oftia Ca-9.Ta.11. 

f Rhombiti magniflu.oftia 

Rhombiti parui flu.oftia 
a f Raphanee Ca.15.Ta.111u 
c fRcgia 
h f Rhefapha 

Rhofts 
h f Rhaphia Ca.i5.Ta.ini. 
h f Rhabmatho Ta.17.Ta.111f 
h f Rhefcipha Ca.iS.Ta.mi. & G 

Rhefena .54 O 

Rhifina 55: ff H4 N 
,45 00 
4<s: H 
47. L 
H9 ff 


a 


•49 ff 


e' 


,,49 » 
" :5? «.e 


a 


.5« aa 
5«. hh 


e 


51: E 
5:: aa 


t 


. :5J feS 


a LIBER >VL ** 

CAPVT .*♦ TABVLA .V, ASIAE 

a f Rapfa 
h f Rhapfunda 
Rhazunda 

Caput .4. Tabula .v. 
h f Rhogomanis flu.oftia 
h i Rhag~ea Ca.5.Ta.v. 
Rhoara 
Rhuda 

Caput 7. Tabula.vi. 
h f Rhabana regia 
Khaunathi pagus 
Rhadi vicus 
Rhcda 

Rhegama ciuitar 
h f Rhogana Ca.8,Ta.vi. 
h fRhea fCsuio.Ta.vii. 
h f Rhaugara Ca.17.Ta.ix. 
h f Rhuda Ca.19.Ta.1x. 
h % Rhizana. Ca.:o.Ta.ix 

Caput .:i. Tabula ,ix, 
h f Rhagianaciuitas 
1 q| Rizana 

LI.RER-VIP S*> 

CAPVT.i. TABVLA .x.Afie 
$ f RaraflaMctropolis :64 dd 

Caput .1 Tabula.11. 

a f Rhadamarcotta,in q Nardus 66. xx 

Rhappha :66 pp 

Rhingiberi 66: K 

Caput .%. Tabula ,xi 

h f Rhabanaciuitas .67 hh 

Caput .4. Tabula .xu. 
h f Rhizafoportus 67. N 

o f Rocuriduitasin,pmoat. 67. M 

EVRO- LLIL & 


Y 


55:1 


LIU 


55-' 


UU 


56. 
•57 


V 
T 


56: 
•57 


ii 

p 


: S 8 

'57 

.5$ 
58. 


V 
Y 

11 
M 


57- 


ii 


58: 


vv 


5?- 
61: 


m 

hh 


:6i 


ff 


6:. 


V 


6¥, 


c 


6:; 


F CAPVT.t. TABVLA.I. a f Sacrum promont, 

f Seni fluurj oftia 

Caput .%. Tabula .1. 
a f Sabriana eftuarium 

Sahnse 

f Sctsntiorum portus 

Seteiaeftuarium 

f Stuccie fluurj oftia 

fSacihs Ca.4.Ta.u 

Saducefluurjoftia 

Sagumia 

Sala 15. rn Sala 1$: xx 

15: bb 

.♦14 Y 

14: vv 

:i4 M 

:i4 O 

:i4 R 

15. XX 

15. A 

15: V 

15: I SalJuba 
e f Svlambfna 

Scl/a 

Seria 

Setia 

Setida 

Sex 
p f" Spolecinum 
u f Suca 
a f Sacru,pmot, 

Salatia 

SaJaecus 

Salmantica 
c f Scalabifcus 
e f Selium 
» f Saguncu 

Salaria 

Salana 

Salica 

Salionca 

Saidga Ca.5, Ta.U. Ca.e?.T.Ui. Sambrocasfluurj offca 
Sarabris 
Sauia 

f Sccmbrafia 
f Sebcndunufn * 

Segifa 

Seeifama iulia 
Segiffmonculum 
Segobriga 
Segonciaparamica 
Segortia ladta 
Sentica 

Sepontia param ica 1 

Ssctabis fiuui) ofha 
Setabis 
Setabifula 
Setelfis 
Setia 

Serfacum 4 

Setubia 
f Sigarra 

Sifapona * 

Sifaraca 
f Solis arj 

f Stclefta 5 

<)| Subur 
Succofa 

Sucoms fluufj oftia 
Sueftafium 

f Santoncs Ca.^.Ta.w. 
Santonumportus 
Santonum promont, 
fei Scabali 
f Segodunum 
(*j Sicorportus 

Qput .8. Tabula 411. 
f Saliocanus portus 
Sequane fluurj oftia 
f Samarobnga. Ca,<> Ta.W. .Vo tf" 15. kk 
i B 
i<-. rr 
15: A 

15: b 
15. D 

15.' dd 
:i$ uu 
itf. ee 

* 1( * gg 
:i(J ec 

:i5 ss 

Ji5 S 

:i* K 

S8 Q 
.18 hh 
.18 K 

.18 P 

17. UU 

.13 kk 

15: xx 

17. R 

i?. ii 

i& T 

IS. hh 

.18 ff 

17. 1 

17. rr 

17: il 

:i8 « 

17: M 

17. Q. 

17. b 
16: Y 

.18 aa 
.18 ii 

18. ff 
18. E 
17. m 
«* Q. 

:i3 aa 

.18 L 

17. ii . 

15. pg 

17: Y 
16: 00 
r.\ O 
16: aa 

:>8 gg 
.19 Q. 
:i8 tt 
18: ss 

.19 yy 
:is> K 
TS: xx 

:i? nri 

19 yy f Sequani tto aj 

% Salies Ca.lo.Ta,iii. ',U A 

f Suusmons »0. jj 
f Caput ,11. Tabula ,iill. f Saxonum infu! ctrcs f Scurgnm 
e f Scgodunum 

Scmana 

Secidaua 

Sctuacotum > 

Secuia 
i % S acucanda 

S ngone 
t S Stcrenonrium 

Scragona » 

Streuinta 
u f Sueui fluurj oftia 

Sufudata 
i f Sianticu f Ca.i 4 .Ta.v. 
a qj f-.acarbantia Ca.ij.Ta.v 

Sala 

Sauaria 
i f Sifcia 

Sifopa 
o f Soroga 
a f SalinS Ca.itfTa*v. 

Sallis 

Salua 
e f Serbinum 
i f Sirmium 

a f SaloneCoIonia Ca,i7.Ta.v. 

Saloniana 

Saluia 
c f Scardonainfula 

Scardona ftt fl 
.« G 
.tt uu 
[*it ff 
.« rr 
ttt ff 
m Q, 
tit w 

tttqq 

«tt s 

.« 11 

ttt K 

.ti K 

*tt ii 
.«.N 

:f$ O 

its F :» 
::$ 

:tj H 
S 
Z 
Y Scodra 
f Scnia 
f Sicum 
Sidrona 
Siparuntum 
f Sdupi *$i bb 
tj. tt 

tj. 
t$. 
tj* 

»*4 
*t4 
:t4 
tj: 

tii Y 

m 
xx 
(I 
it 
cc 
G 

PP 

zz 

ec 

35: rr 
.t 4 hh 
<t 4 ee 
.t 4 Y 

CAPVT.t. TABVLA .V. 

f Sabata 

Salernum 

Salinc 

Salpiae 

Samtium J 

Sari fluurj oftia 

Sarniflunrjoftia 

SacurnianaCoIonia 

^ Scyladum . 

Scylcum promontorium 

f Setia 

Segufium 

Scna 

Senagallica 

Scpmum *5< 


M 


t 4 : 


XX 


V- 


ii 


.tj 


kk 


t$ 


A 


•«5 


vv 


M* 


tt 


.tc? 


C 


•tj 


N 


#t5 


D 


:t<s 


aa 


*5- 


XX 


.t^ 


A 


;: 5 


F 


X6. 


Q. Scptempeda .'6 fF 
i f Silari fluurj oftfa 14: yy 

Sipuns .J5 II 

o f Socfla . 14; m 

Sora ::<s ii 

n f Spoletium : :<* A 

t f Stumi t<S: ff 

u f S'iana .:6 B 

Suafa ,%6 Y 

Sudcrnum ,%6 H 

Suefla • %6, cc 

Sulmo :<$. 13 

Surentum $4: vv 

Sutrium ,%6 L 

y f Syrenufe infula* *<$: zz 

a f Sacr5,pm6t. Ca.:.Ta.vi :t 7 D 

c f Sermitium : t 7 aa 

y f Syraoifanus portus 4 : 7 rr 

a f Sacri flu.oftia Ca.j Ta.vn t 7 . E 

Saralapis j 7: B 

Sardinieinfulaefitus : j 7 kk 

Sardopatons fanum t 7 . G 

e f Seprifluunoftia %?, Z 

o f Sold portus jy 4 ]v\ 

u f Supicms :% aa 

Sufaki villa t ~ Y 

a f Sacrainfula Ca.4 Ta.vn ::8 55 

c f Sthera : jg aa 

e ^l Segefta :t g ee 

Sclenuntisfluuijoftia ,:8 N 

Sergentium .*g H 

i % Sialieinfulxfitus : 7 > V 

o f SofTn fluuii oftia 4 n Q 

t f Strongyleinfula : *g yy 

y f Symetfu fluui] oftia .:8 qq 

Syracufc Colonia ^g jl 

a f Sacru,pmot. Ca.5Ta.v1u *8. aa 

Sarbacum :J o S 

SarmaticinEuropafitus :8. C 

Sarum l%9 ^L 

e f Serimtim :i p l 

a fSatarche Ca.tf Ta.viri \ 9 , Z 

y <| Symbolorum portus :t9 yy 

a fSalinae Ca.8 Ta.ix 40 Y 

Sandana * Q aa 

i f Singidana \ So ff 

o f Sorum ;3o g 

c JScupi Ca. ? Ta.i x :5o 05 

> f Smgidunum : $ fft 

> f Sitioteuta Ca.10 Ta.ix 50: 55 
u f Sucidana Jo: yy 
a S Sardica Ca.u Ta.ix $1. M 

SarmothraceififuIacVciuitas 51. rr 

« f Selymbna : ji ff 

c f Seftos Ca.u.Ta.ix $1: L 

a f Sanrira f Ca.i$Ta.x. .$* N 

5*: uu 
.5: zz 
$:: 60 
$:. L Safo infula 
c f Scampes 
Scopelos 
Scotufa Scotyfa $:: R 

Scvdra $*. aa 

ScyathosinfulacVciuitas $:: ee 

Scyros infula 5c auitas $*: 5u 

e f Sepias extrcma .$: aa 

i % Singus .$* Z 

o f Softhenis $t: » 

p f Sperchia :$* E 

Sperchrj fluurj oftia :$* G 

Sperchius fluuius :$* V 

t f Stobi 5*. Z 

Stratonice f .$* X 

Strymonis flu.oftia .5* K 

c f S;opulus Ca.i4.Ta.x, :$$ aa 

Y f Sybotaportus .5$ nn 

a f Saganeus Ca.15.Tax. 55. pp 

c f Scarphia $5. xx 

Scyri infule ciuitas ,54 ii 

e f Seripht :J4 D 

i f Siani :$4 F 

Siphg 55. O 

Siphni infule ciuitas :J4 B 

o f Soreus .54 cc 

u f Sunium ^mot.' :$4 A 
a f Salamis mfula Ca.i5.Ta.x, .35 Z 

c f Scillcum promont. 54. aa 

Schoenus riortus $4: F 

e f Sslgflu.oftia 54- B 

i % Sicyon H J aa 

Sicyoniae . fJ4 gg 

P f Spireumpromont, J4 : A 

Sphragia infula ^$5 S 

t f Strophades .55 Q_ 

Scymphalus 54«* ss 

Stymphalus mons 34: K 

y f Syis fluur) oftia - ':>4 ii 

Caput .17. Tabula.x. 

a f Samonium promont. :55 S 

u f Subrita :$$ u5 

APHRI' LMIII' 

CAPVT .1. TABVLA .1. 

a f Sala ciuitas 

Salcflu.oftia 

Saleflu.oftia 
e f Seftiaria extrcma 
i f Silda 
o f Solis mons 
u f Subur 

Suburflu.oftia 

Suriga 
a f SaldcColonia Ca.:.Ta.i. 

Saui fln.oftia 
e f Scrbetis flu.oftia 
i f Sigaciuitas Colonia 

bigaefluurjoftia 

Sifaris flu.oftia 

Sictici Colonia ,57 Wc 55 : 


aa 


55: 


Z 


55* 


rr 


.5<J 


C 


,%6 


XX 


55' 


hh 


.5<^ 


tt 


$5* 


,x 


J5- 


00 


36. 


M 


:$* 


u5 


$6. 


D 


:$5 


ii 


:$tf 


kk 


%6. 


P « * ' u f Suburgi* 
Sudaua 
Suptu 
y f Symitha 

a f Sabathra f Ca,J,Ta.u, 
Sabrata 

Sacamazavicus 
Safura 
e f Setienfis 
i f Siagul 
Sicapha * 

Sicca veneria 
Simifchi 
Sifarapalus 
Siur portus 
t f Stoborumpromont. 
u f Sumucis 
y i\ Syddenis 

a f Sais f Ca.5.Ta.iin. 

Saragina 
Safpireneinfula 
c f Scyathis 
Scope 

Scythranius portus 
e f Sebennytus 

Sebennyticum oftium 
J-clinisportus 
i f Sirbonis palus 
Sirbomdis paludis crupDO 
Siropum 
m f Smaragdu mons 
o f Solisfons 

Sophanis 
a f Sagapolamos Ca.<5.Ta.ini. 
Salathi fluurj oftia 
Salathos cimtas 
Saluce 

Saluentiaextrema 
Same 
j f Silice t 

Sincathorium 
t f Stachirflu. 

Stachiris flu.oftia 
u f Subiflu.oftia 
a f Sabaftricu os Ca,7,Ta.nii, 
Sabathciuitas 
Sacole 
Sandace 
Satachthe 
Satyrorum mons 
f Serapionis portus et .pmot 
c f Sacolche Ca.S.Ta,iiu. .57 L 
.57Q. 
.57 £2. 
.57 E 
J7. P 
58. I 
j 7 . dd 

: 5 s Y 

t$8 zz 
;j7 zz 
.58 V 
.58 Z 
,3SN 
J7. » 

:57 Z 

:57 bb 

58. G 

38. K 

4<>. O 

.40 f 

: 4 i Z 

.40 llU 
.40 cc 

:55> Y 

40. nn 

59. H 

59- a 

59. T 

.40 nn 

59. ss 

59: N 

.40 aa 

4'. fF 

41. B 
41. C 
*4* K 
41. I 
r^J aa 
:"4* P 
♦4* T 
41. hh 

41. T 

41. A 

4«. xx 

4$. ii 

.45 H 

.4$ I 

.♦4: zz 

4*. PP 

^t: dd 

.«$ « ASIAE LI-V^ CAPVT .1. TABVLA .1. 

Sangarifluurjoftia^ .44 £ 

'45: A 
4$: ff a <| Sala Ca.t.Ta.i, 
c: amnnfute cinuas Sanis 
S^rd.s 
c f Scamandri flu.oftia 
S epfis 

S-opie cxtrcma 
e f Scpte 

i f| Sigeum promont. 
Sigrium promonto. 
Silbium 

Simoentis fluufj oftia 
Sipylus mons 
m ^l Smyrna 
t f Stecftorium 

Scratonice 
y f Symeinfula 
Synaus 
Synnada 
a f Sagalaffus Ca.J.Ta.l. 
c f Scrabra 
i % Sidyma 

a f Sabanis Ca.4,Ta,i. 
Sacora 

Sacorfa 46. X Saralos 
Sarmalia 
Sauatra 
i fSinope 

Siua«a 
t <f Srcphane vicus 
e % SeleuciaPifidic Ca.5,ta.l. 

Selgc 
i f Side 
Siluum 
y f Syfdra 

a f SabalafTus Ca,<5.Ta,i. 
Sabslia 
Sadagena 

Salabrie,quc8c Sarabraca 

Saruena 

Saurania 
c f Scordifcus mons 
e f Sebaftia 

Scbaftopolis 

Sebaftopolis alia 

Sermufa . . 

i f Siala 

Sina 
o ^j Sobora 
a f Sibagina Ca.7.Ta.i. 

Satala 
e ^j Selcoberia 

Scmifus 

Seraftere « 

i f Smdita 

Sinibra 

Sinis Colonia 

Sifinara 

Caput »S; Tabula ,fe 

9. fl~Sarpedorumextrema 

Sari fluurj oftia 
e f SebsftevelAuoufta 45» u 

HJdd 

44: G 

•45 60 

.45 M 

45. K 

4«: H 

45: O 

45« tt 

44: B 

♦45 « 

44: qq 
45. ss 

;45 » 

»45 qq 
45. p 

45. kk 
♦46 ii 

.4* ff 
.45 vv 
4<J. cc 
4<J. N 
461 F 
4<*. xx 
,46: ff 
:^<J aa 
46: O 
:^6 zz 

.47 R 
.47 aa 

>47 L 
.47 rn 
•47 O 
47: ff 

47: R 
47: qq 

4?: ee 
47: m 
47: L 
47, nn 

47: P 
47. aa 
47. vv 

47. 00 
.48 bb 
.48 A 
.48 G 

48. T 
: 4 8 A 
:48 H 

M q^ 

48. dd 
48. A 

,48 yy 

;4$ dd 
.48 ce 

48: M 
48: Y 

4S: R Feleucia afpera 4 ?: m 

Sclenus 48: C 

Serrepolis oppidum 4S: cc 

Caput ,9. Tabula .11« 

SarmatieAfiaticasfitus .49 F 

Sarmaticjcpyle :+9 V 

g % Scopelus 49. yy 

ScychiaiuxtaRhaflu. :49 gg 

e f Seraca 49. 11 

f Soaneflu: 149 Y 
Soaneflu.oftia ;49 cc 

u f Suruba 49. zz 

y f Syndaoppidum ;49 C 

Syndicus portus 749 B 

1 f Sarace fCa.io.Ta.iu. 49: S 
i f Siganeum 49; sg 
u f Surium 49: o5 

Caput.11. Tabula.111. 

o f Soane flu.ofba ^50 A 

u f Sura .50 dd 

a f Samunis Ca.tt.Ta.iii. :5o Z 

Sanua «50 R 

i f gioda :50 hh 

* f Sacalbina Ca.1J.Ta.111. .51 A 

Sagauana .51 uu 

Salaminia 51. ff 

Sala 50: U 

Sana - .51 Z 

Tantuta . 50: pp 

Sardcua ,*ji ee 

Sataphara 50: qq 

« f Sedala 50: vv 

Seltia J51 C 

i f Siauana :5t F 

Sia: . :^i bb 

Sigua .51 00 

f Sogacara .51 hh 

Soita :^i A 

u f Surta 50: uu 

a f Salamis fCa.t4.Ta.U11, 51. O 

o f Soli 51. cc 

a f Saana Ca.15.Ta.1111, jj. P 

Samofata Legio .5« ss 

Samuls JJ. R 

c f ScabiofaLaodicia 5:. C 

Scopulus Roficus 51: F 

Scycopolis 5*. Z 

e f SeleuciaPieriae 51: G 

SeleucuspeneiBelum .5« cc 

i f Sidon 51: ee 

Simyra 51: T 

Singa .5« kk 

Singus fluuius .5* Z 

p f Spelueca . :}* pp 

«JSura 5*. ,yy 

y f Sycaminon :$i ii 

Syricepyla» .J* uu 

Syriarfitus 5'« tc 

a fSapphura Ca.icf.Tjum. 5« ff = ^Sebafte 

Sebus 
u f Surattha Ca.r7.Ta.ln1. 
a <0 Sacane Ca.i3.Ta.uu. 

Saocaras fluuius 

Sapphe 

Sararra 

Sarnuca 
c f Scaphe 
e f Seleucia duitas 

I ^ Sipphara 

II f Suma 

y f Syngara ♦ 

Syngaras mons 
Synna •55 

.55 B 
D :j$ vv 
55: vv 5*- 

55- 
5J- 
55- 11 
Z 

tc 
aa 

ii 
V 
O 

rr Syana 
f Sabe 
Salma 
f Seuia 
t Sora 
f Sorthida Ca.i9.Ta.i1U. Ca.Jo.Ta.ini. 55: bb 
55: dd 

js: yy 
•H G 
:'54 dd 
:54 65 
:54 00 

♦5+ qq. 
54:0 LIBER -VI^ 

CAPVT .1. TABVLA .V. ASrAR 

a fSacada «55 uU 

Sarbcna ^55 K 

Sauara .55 ff 

i f Sittace J5S Y 

u f Sura :55 P 

a f Sabxjarg. Ca.:.Ta.v. ^55 n 

Sanais 5$: vv 

Saraca 55: ec 

Sanina 55: »c 

Sa"oa 55: L 

c f Scabina 55' E 

t f Stratonis fluurj oftia 55- H 

y f Syncar 55-' rr 

a f Sacrone Ca.$.Ta.v. :5<S gg 

Saura :$ 11 

e fSele ^ qq 

u f Sufa -5<* kk 

Sufianefitus •5 rf ' gg 

o f Sophta Ca.4-Ta.v. J<5: R 

y f Sycta 5*« xx 

e f Semina Ca.5.Ta.v. .5^ I 

i f Simpfimida .57 Q 

u f Suptha S<5: 60 

y f Syndaga .$6 C 

fCaput.7. Tabula.vi. 

a f SabbathaMetropolis :^8 uu 

Sabe :58 ee 

SabeRcgia 58. T 

Sacacia " :57 « 

Sacerfinus . 57: bb 

Sachle j8. S 

Sacra folis excrema 57. 60 

Salma .}8 uu 

Salma -J58 E 

Saphtha .58 zz e$ 5«- 

57- 
58 

$8. 

5* Sapphar 

Sanina ciuitas 

Saraca 

Sarapiad:'s, in qua fanurul 

Sarcoa ciuitas 

Saruum 

Sata 

Satula » 

o f Soaca 

Sochchor 

Socratis 

Sofipipomis 
t f Stygis aqua fons 

Stygis aquefons 
y f Syagroscxtrcma 

Syteutn 
a f Sabis Ca.8Ta.vi. 

Sagdana,in quaMiltus 

Sagani fluurj oftia 

Salari fluurj oftia 

Samidace 

Samidachis fluurj oftia 
c f Semiramidis mons 
t f Strongelus mons 

Caput .9. Tabula ,vn. 
a f Saramaneciuitat 

Sace 
i f finica 
o f Socandpflu.oftia 

Soeba 
e f Sena Ca.10.Ta.v1l. 
tt f Suragana Ca.ii.Ta.vii. 

Caput.n. Tsbula.vn. 
o f Sogdanorumfitus .60 

a % Sacarufitus Ca.15.Ta.viii :6o 
y f Syebimotes Ca.14.Ta.vi'. 60; 
« f Scythicintralmaumontefic' 60. 

Caput .15. Tabula.vni. 
c f Scythicextralmaumontefit' .61 
o f Socta .61 

Caput .16. Tabula .vw. 
c f Sera Metropolis 

Sericae fitus .$3 nn 
.53 te 
$8, Y 
SS. II 
:$7 zz 
57: nn 
53. E 
$7- « 
:>S w 
.59 nn 
.59 ss 
p 11 
5i: uii 

|S?'T 

5.: zz 
O 
O •5? 
♦5? :59 
:59 Q. 

ss 

rr 
T o f Solana 

a f Sariga 

garmagna 

i f Siphare 

f Sotira 

1 f Sigara 
o f Socfta fCa.17.Ta.1x. Ca.:o.Ta,ix. 

Ca.ii,Ta.ix. UBER- VII > fr 

TABVLA.X. ASJ/E 
64. V CAPVT.i. 

a f Sarbana 

Sabalacfialndiflu.oftiu .6j pp 

Sagala x^. uu " 

Saga!a,quccVEuthymedia :64 E 
Sagapalndiflu.oftiiiocadetale .6$ kk 

Sageda Metropolis .$<? y 

Salagiia ^ £, K SalurEmporium 

A Sambalaca 

I bambalaca 

ee Samnaba 

E bandabalis fl uufj fontcs 

G Sanoamarta 

Saparalndi flu.oftium 

Sarabi lndi flLiur) fontes 

Sarbana 

Sardonixlapis 

Sardonixmons 

Sarifabis 

Sazantium 
c f Scopidura ♦ 

e f Selur 

Semne 
i f Sibrium 

Sigalla 

Simylla emporiu ct pmont. 

Sinthum lndi flu.ofhum 

Sippara 

Sirmalaga 

Siripalla 
o f Soara 

Sobura Emporium 

Soe flu.ofba 

Solenis fluufjfontcs inBittigc 

tc 

Solenis flu.oftia 

Soficure 
t f Stagabara 
u f Suafb flu.fontcs 

Subuttum 

Sudaflanna 

Suppara 

Suficana * 

y f Sydrus 

Syraftra vicus 

Syrnifica 

Caput .*. Tabula.xl. 
a f Sabadibaeinfulf 

Sabrna Emporiurh 

Sabara ciuitas 

Sabba ciuitas 

Sada ciuitas 

Sadi fluurj oftia 

Sagoda t 

Salatha 

Sarraradc 

Sapolus 
e f Selampura 

Semanchmi pars occidentalis 

Seri fluurj oftia 

Serus fluuius 
i f Sindcinfulaetrcs 

Sipibens 
o f Sobanus fluuius 

Sobaniflu.oftia 

Soma 
U f Suanagura -59 PP 

59. ee 

& qq 
A 

T 
K 

G 

A 
tt 61. ff 
.61 w 
di. ce 
61: uu 
di: ff 
61: gg 
6i: ?a 
6:. Y 
6t; dd :** rr 

:^4 aa 
.6$ ec 

:54 vv 
63: D 
.*5 F 
.dj 00 
6$: m 

54, vv 
65. II 
6$. rr 
:6 5 T 

64; R. 
65. ff 
65. L 
:<s$ X 
.65 vv 
.65 ff 

65. D 

.6$ 11 
6$. T 

:*5 ii 
6^: P 
<H: uu 
:5j aa 

6$: qq 
mon^ 

.64 N 
:6$ m 
:6j kk 
.65 K 
d>: A 

^5 g§ 

64: gg 

.6$ uu 

64. ^k 

64: E 

.1$ ir 

64: hh 

cT5: nn 
.66 K 
65: uu 
65: v v 
65: « 
6j: uu 

66. ss 

66". VV 
.66 J 

:66 m 
<J6. II 
.6660 
.66 rr 
:66 K 
66: ec 
<56: E 
J5^ X 
.66 V 
:65 nn 
66. fi" itftf 


m 


:*7 


A 


«<*7 


m 


.5 7 


ii 


.67 


nn 


61 


E 


• 

:<?7 


vv 


:<J 7 


ss 


67. 


K 


67. 


T :i4 uu 

.15 11 

»4 

M: 
J14 

«4. 
i 4 . 
:>4 
»4 ii 

c 

B 
B 
C 
P 
V y f Syndaciuitas 

a f Saratha Ca.$. Ta<«. 

Sityrornm promont. 
e f Scni flu.oftia 
i f Sinarum finus 

Sinarum fitus 

Caput .4. Tabula .xn 
i f Sindocanda ciuitas 
o f Soane fluurj oftia 

Solis portus 
u f Suiuara EVRO-LHT^ 

CAPVT.;. TABVLA.I. 

a f Taizalum promont* 
Tam2re 

Tamari fluurj oftia 
Tamia _ 

Taruedu,qd & Orcas promot 
Tauaeftuarium 
Tincflu.oftia 
i f Tifobis 
o 8(| Tobrj fluurj oftia 

Toliapis 
r f Trimontium 

Trifcntonis flu.oftia 
u f Tuerobis fluurj oftia 
Tucfis 
Tucfis 

Caput .4* Tabula ,u. 
r f Tranfdumenorum :i5 uu 

u f Tucci 15. m 

a f Tacubis Ca.j.Tavii. :i<5 T 
Tagi fluurj oftia ,i<5 m 

Talabriga :\6 X 

u f Turmogum :ic> bb 

Turresalbe :itf D 

a f Talamina Ca.<5,Ta,u, .17 m 
Tamarc fluuij oftia i<5, aa 

Tarraga 18. D 

Tarracon 17: inn 

e f Telobis 18. 

Templum Vcneris 16: 11 

Tencbrium promont. 16: g» 

Tcrebrisflu.oftia i<5: V 

Terebns portKS it>: hh 

Termes 17: K 

h f Thabuca :i8 ss 

Thcaua £ :i8 Y 

Thermcda 17: bb 

i f Tiariulia :i8 Z 

Tituacia 17: cc 

o f Toletum 17: ee 

r f TnkucumCoiy promonto.quod §c 
Lapaciadicitur 16: m 

Trrtium metallum 17: A 

Tritiumtuboricnni' J #3 fT 

u f Tucris 17: O .15 uu 

14. cc 

♦14 nn 

:i4 S 

:i4 1» 

14: E Tude 

Tuia 

Tullica 

Tullonium 

Tuntobriga »' 

Turbula 

Turiaflo 

Turriga 

Turulis flu.oftia 

Turuptiana 
a f Tafta f Ca,7.Ta.ui. 
i f Titiflu.oftia Ca.S.ta.ni. 

Caput .9. Tabula .111, 
a f Tabuda: flu.oftia 

Taruanna 
u f Tullum 
a f Tarufcon Ca.10.Ta.111, 

Tauroentium 
i f Tifaraefontes 
o % Tolofa Colonia 
a f Tarodunu f Ca.u.Ta.nii 
e Sj| Tccelia 

Teudcnum 
r f . Treua 

TropficaDrirfi 
u f Tuliphurdurn 

Tulilurgium 
a H Taxgetiu f Ca.u.Ta.v. 
r f Thradf fitus 
e f Teurnia Ca.i4.Ta.v. 
a f Tarfium Ca.itS.Ta.v. 

Taururum 
e f Ttutoburgium 
a f Tarfatica Ca.i7.Ta,v, 
e f Teilauij flu.oftia 
: Tediaftum 
h fThermidsna 
i f Titiflu.oftja 
t f Trs gu ri u m & ciu itas :>7 PP 
.13 Z 
:i8 hh 
:i8 pp 
:i7 aa 
.18 ii 
17: ss 
,17 aa 
16: dd 
.17 X 
.19 66 
:i? PP 

19: ii 
,:o hh 

::o L 
.%\ C 
:o? P 

«o: D 
:o:dd 
::* Y 
x\* UU 

to Q. 
i\i yy 
,tt cc 
.« X 
;:* Z 
«. zz 
t:. I 
;tj L 
iti uu 

n. ii 

»$. ee 

iy- bb 

:5: gg 

•H T 

.:4 zfe 

:> 00 LIBER ^IDC* & 

TABVLA .VI. CA PVT.t; 
a ^l Tanetum 

Tarentum 

Tarquina 

Tarracine 

Taurianus Scopulus 
e f Tcanum 

Tcanum 

Teatca 

Telamon promonto 

Telcfia 

Tempfa ciuitas 

Tergeftum Colonia 
h f Thurium 

f Ticinum 
i Tifernum 
. Tigullia- 
r f Traiana 

Traianus portus :j: cc 
.: 5 V 

A6 M 
£4: gg 

05 B 

Z6. b!i> 
:<$. uu 
::d hh 

:5. T 
.?5 A 

;:j hh 
.:5 S 
:>-. Z 
.:<$ 00 
$4« 65 
.16 dd 
«4: P e 4 Treba 

Trcbula 
Tridentum 

Trophea/Utgrfti 

Trucntn flu.oftia 
u f Turde 

Tufculum 
. Tueicum 
y f Tyberis fluurj oftia 

Tybur 
a f Thaldnum Ca.:.Ta.vi. 
e f Temifluurjoftia 
i f Ticarr) flu.oftia 

Tiliumduitas 

Tiiox promontorium 

Titanis portus 
u f Tuoleflu.oftia 

TutclaAra 
a f Tarreduitss f Ca.j.Ta.vn. *7. 
c f Timifluurjoftia 
h f Thyrfi flu.oftia 
i f Tibuladuitas 

Tiliumduitas 
u f Turris Biflbnii 

Caput .4. Tabula .v«. 

a f Tauromcnium Colonia 

Taurus promontorium 
h f Thermclmeraduitas 
1 f Tiffa 
r f Tricda 
y f Tymethi fluurj oftia 

Tyndarium 
a f Tsmyraca Ca.^.Ta.vui. 

Tsnais auitas,q ct Alopetia 
c f Teucamons 
o f Torroca 
r «|| Tracana 
u f Turunti flu.oftia 
a f Tabana Ca.i6.Ta,vm 

Taphros 

Tarona 

Tauri' e Cherfonefi fitus 

Tazus 
h f Theodofia 
y f Tyricftata 

r f Tnffum fCa. 7 .Ta.ix. 
a f Taros Ca.8.Ta.ix. 

i fTiafum 

Tibifcum 

Tmfcum 
r f Tnphulum 
a f Tanatis Ca.j.Ta.ix. 
i f Timacum 
r f Tncornium 
a f Tamafidana Ca.io.Ta.ix. 
h f Thiagola palus 

Thiagolaflu.oftia 
i f Tibifca 

Tinfraciuitrs 

Tin ftns promontoria ::6 


rr 


16. 


ff 


*>'• 


K 


»4 


> tt 


•*S 


liu 


16. 


60 


It6 


nn 


16. 


s 


Hi 


aa 


:i6 


11 


°M 


bb 


:*7 


uu 


.»7 


ii 


;*7 


ee 


XI 


V 


.17 


kk 


.*7 


ii 


«*7 


ee 


*7. 


B 


«7 


uu 


*7- 


C 


*?* 


ra 


H7 


ee 


17- 


nn 


;*8 


rr 


,*8 


nn 


17: 


60 


:* 


A 


«8 


bb 


*7J 


ss 


*7-* 


ff 


•81 


A 


.19 


i! 


tS: 


qq 


tt 9 


B 


;:? 


E 


:8. 


Y 


*?♦ 


ce 


«9. 


P 


*9- 


Q. 


::? 


ee 


»9. 


cc 


*?♦ 


C 


*5>. 


F 


I9i 


E 


..Jo 


rr 


.JO 


vv 


•Jo 


XX 


.•0 


rr 


.Jo 


P 


:>o 


n 


:jo 


uu 


:jo 


m 


.$1 


X 


5o. 


tt 


$0. 


XX 


•Ji 


C 


Jo: 


tt 


50; 


bb o f Toni) $0: Y 

r f Trimanium $0: ss 

Tromanfca $0: xx. 

Trifmis Jo: ec 

y f Tyras duitas .Ji bb 

Tyrx flummis oftia .51 p 

c f Terra O.u.Ta.ix. ji. O 

h f Thaffaliainfulackduitas ji, pp 

Thinicpromonto, :ji T 

Thraaefitus .Ji gor 

o f Tonzi :ji 1l 

Tonzos . Ji. S 

Topiris Ji. Y 

r f Traianopolis S'. aa 

Capui .ij. Tabula .x. 

li f ThebePhtioudis :jt F 

Theffalonica .Jt p 

e f Toronaid finus intima .jj ce 

Torone .J: dd 

Torpillus j:. II 

r f Tricca J:: cc 

Bnftolus Jt. F 

y f Tyrifla $r. zz 
Caput .14. Tabula .x. 

h f Thyalmispromontoria ,JJ kfc 

Thyamis flu.oftia ,jj m 

o f Torona .JJ 00 

a f Tanagra Ca.i5»Ta.x. jj; xx 

c f Tcminfuleriuitas 44 ee 

h f ThcbaeBoeotiae jj: yy 

Thc ra infula,in qua ciuitates due .J4 ff 

Thcraficinfulcduitas .J4 qq 

Thefpie jj: 00 

Thifbe jj; nn 

Thronium jj; bb 

a f Taygetamos Ca.itf.Ta,x. J4: M 

t fTegea j 4 . pp 

Tenariapromont. J4. S 

Tenarium J4. V 

Teuchrona J4. Y 

h f Thalama . .55 L 

Thiganufamfula .$$ T 

Thurium .jc I 

r f Trinaffus Nauale H» bb 

Troezen .J5 B 

Troiccna $4. ii 

y f Tympania J4: II 

a f Tarba Ca.i7,Ta,x. .J5 ii APHRI* umi' 

CAPVT .1, TABVLA .1. 

a f Tamufida 

Tamufiga 
e f Teniolonga 
h f Thaludeflu.oflia 
i f Tingis Ccfarca 
o f Tocolofida 
r f Tnfldis t %6 uu 
J5: m 
,j<J B 
55: ©o 

,J<* uu 

v>6 A fCa.$.Ta.n. » f Tarrum Ca,t.Ta.i. 

Taruda 
e f Teniffa 
h f Thamaritha 

Thibinis 

Thifeima j 

Thubuna 

Thudaca 

i f Tigfr 
Timici 

Tipafa . 

u f Tubufuptus 
Tucca 
Tumarra 
Turaphilum 
Tufiatath 
a f Tacapa 
Tacatya 
Taphrura 
Targarum 
c f Tege 
h f Thabba 
ThabracaColonia 
Thagulis 

Thambes mons * 

Thanucada 
Thapfus 
Thafm 

Thebefca < 

Thesenae 

Themifua ♦ 

Theudali 
Thieba Colonia 
Thiniffa 
Thintis 
Thimifa 
Thifica 

Thizibi mons 
Thuburbo 
Thuburnica Colonia 
Thuburfica 
Thubutis 

Thunodronum Colonia 

Thunuba 

Thunufda 

Thyfdrus 
i f Tichafa 8 

Ticelia 

Timica 
Tifirus 

fTobras 

f Tretum promontorium 

Tricrorum promonto. 

Triton amnis 

Tritonis fluurj oflia 

Tritonis paludes 

f Tucca 

Tucca 

Tucma 

Turza o 
r %6\ nn 
♦37 qq 
:$<* rr 
*37 ee 
.37 F 

*** yy 

.57 dd 
.37 N 
.37 O 
$6: aa 
Vj6 11 

.57 X 

.37 A 11 
P 
R 
K 
X 
E 
ii 
S :37 

.37 

.'7 

37. 

*37 

37- 

:38 

53. 

:38bb 

:37 ff 

38. Z 
%J. uu 
.38 hh 
:37 uu 
,3S 65 
.38 dd 
37. 'G B 
ff 
P 

kk 
cc 
L *58 
.38 
.38 
:57 
.38 
.'32 

.38 qq 

57. K 

*38 Q 

.38 N 

.38 Q 

.38 Y 

.38 K 

.38 uu 

.38 ee 

:38 xx 

:38 cc 

:38 X 

'38 D 

:38 vv 

.58 tt *37 
37- 
37: 
.37 
$7: 
,38 
.38 uu 
:38 R 
:$3 kk S 

Y 

F 

I 

G 
O Tufcubfs 
h f ThintM f6u4.Ta.fli. 
a f Tacaphuris Ca,5.Ta,m. 

Tachorfa 

Tanis 

Tanyticum oftium 

Tapofiris 

Tathyris 

Taua ♦ 

e f Tentyra 
h f Thanuthis 

Thinodes mons 

Thmuis 
i f Tifarchi 
o f Toi mediterranea 
r f Trifarchi villa 

Troigi lapidis montis dorfum 
u f Tuccitora 

Tuphium 
y f Tyndarrj fcopuli tres 
a f Tagama f Ca,<J,Ta,iin 

Tagana 
h f thabudis 

Thala mons 

Thalubath 

Thamondacana ♦ 

Thice Thuilath 

Thupe 

Thufpa 

Thycimath \ 

u f Tucaba 

Tucrumuda 

Tumclitha 
a f Tafitia Ca,7.Ta.ilii. 

h f Tharis 

Theon Sotheron 
o f ToniceEmporium 

Caput ,8. Tabula ,mj. 
h f Thrifitides infule duae 4$ :38 E 

.39 dd 

.40 F 

.40 T 

40. xx 

39. N 
,40 uu 

.41 ee 

40. dd 
,41 Z 
.40 kk 

39: D 

40. 
,40 

*39 
39: 
,40 

,41 

:4i 

*4* 

H* 
41. 

.4* 
H* 
H* 11 
Y 

B 
m 
ss 
ii 
ii 

Q 

E 

PP 
S 

xx 

w 
L 
A .4* 00 
H* H PP 

kk J4* 

H* 
.4* xx 

.*4* 00 
H* ee 

4*:qq 

4« ii 4*. 

4« ff 
ee ASIAELI'V>f*> 

CAPVT.u TABVLA.I. 

i f Timara 44. Q 

Tion :44 kk 

r f Trarium ;44 D 

Caput ,ti Tabula ,1, 

e f Tenedosinfula&ciuitas 45: I 

Teos 44: vv 

h; f Themifonium 45, 60 

Thera 45, D 
Thoantium promontorium 45; tt 

Thyarira ^45 Y 

i f Tibcriopolis 45. rr 

Timnusmons .45; ff 

Tnolus mons ,45 w 

r f Traianopotis *4S H 

Tralhs ; 4 j r r Ca.d.Ta.vi. Ca.7.Ta,vu. TrnpezopoliS 

Tribanca 
Tricomia 

Tripohs 

Trontulrj promonto. 

f Tdmefus Ca.j.Ta.un. 

fTIo 

<^| Tiebenda 

f Taniu Ca.4-Ta.i. 

*(| Tetradium 

Tcuthrania 
h f Thcrma Colonia 
i f Ttua 
o f Tobata 

Tolaftachora 
a f Talbonda Ca.5.Ta.l. 
e f Termeflus 
e f Tebenda 

Tebenda 

Tetrapyrgia 
h f Themifcyra 

Thermodontis flu.ofha 
r f Trapezus 

Trapezufe 
y f Tyana 
a f Tanadaris 

Tapura 
i f Titariflus 
y f Tynna 

Tyrallis 
a f Tarfos 
a f Tanais 

Tazos 
h f Thedphamj flu.oftia 

Theffyns flu.oftia 
o f Toreticeextrema 
y f Tyrambe 

a fTagoda Ca.i:. Tuii. 
e f Tekbaciuitas 
h f Thabilaa 

Tbiauna 

Thilbis 
a m Tanna Ca.i$,ta.m. 

Tafca 
e f Terebia 

Terua 
h f Thalina i 

Thelbane 

Therendw 

Thofpia 

Thofpitespalus . 

i f Tigranoama 

Tigranocerta 

Tnifla 
o m Toga 
a 4|| TamafTus Ca.14.Ta.u11. 

Tetnflu.oftia 

^| Throniciuitas &extrema 

f Tinifla 

% Tremithus Ca.8.ta.u 
f Ca.<>.Ta.ii. :45 00 

45- X 

45- s 
.•45 kk 

44: ee 

.46 bb 

.45 yy 

.46 uu 
4d. 00 
4<5: S 

:4<* ff 
4<S. hh 

45. dd 
4 d. P 

46. m 
.47 vv 
.47 kk 

4 7 . uu 
47: F 
47: » 

H7 yy 

:47 ee 

47. H 
47: cc 

.48 z 

:48 66 
: 4 S C 
.♦48 hh 
:48 vv 
:4§ uu 
48: ee 
49. P 
H9 l 
♦49 gg 

.49 o 

.'49 K 

.49 A 

:$o P 

: $ o B 

:jo xx 

:5o uu 

:^o aa 

51. « 

.5. P 

:^i V 

5 1 - PP 
.51 H 

:^i aa 

:^i cc 

.♦51 D 

50: V 

: 5' g§ 
.'51 dd 

.51 X 

50: rr 

51. nn 

$1. E 

51. H 

.51 X 

51« m Caput .15. Tabula ,iiri. 
h f Thelmcmflus 

Thcma 

Theuprofbpo vcl dei fros ,pmot 
o f Tolmidefla 
r f Tnpobs 
y f Tyrus 

Tyrus continenti adnexa 
h f Thamaro Ca.i6.Ta.nii. 

Tharrna 

Thcna 

f Tiberias lacus 

f Thana Ca.17.Ta.1111. 

fTendata Ca.18.Ta.un. f Thelda 

Theugubis 
i f Tirittha 
e % Tcdium 
h f Thapfacus 

Thaua 

Themma 

Caput .to. 
< f Tercdon 
h f Thaccona 

Thalatha 

Thelbencane 

Thelme Ca.19.Ta.1111. Tabula .1111. :5*oo 
:5* II 
51: Y 
tp uu 
5>: X 
51: ff 
5:: E 

.5$ P 

♦55 M 

5:: yy 

5:; vv 

:5$ kk 

55: M 

55: B 

0*4 C 

♦55 B 
♦*54 ff 

♦54 H 

:j4 nn 

>H H 

54. xx 
54. « 

54. ff 

54- u 
$4: N I 

CAPVT.i. 
VI' 

TABVLA.V. h f Thebura 

Thelbe 

Thefara 

Caput' .t. Tabula .v. 
a f Tachafara 

Tautice 

Tazina 
h f Thebarga 
i <j Tigrana 
o t{\ Tonzarma 
x f Trauaxa 

Caput .$♦ Tabula ,v. 
a f Tanana 

Taxiana 
e f Tcnagos Arenofus 
i f Tigridis amnis orictalc oftiu 
Caput .4. Tabula ,v. 
a f Tabiana 

Taepa 

Tanagra 

Taoce extrema 
r f Tragonice 

Caput ,5. Tabula ,v. 
a f Taftache 

Caput.6. Tabula.v, 
h f Thabba 
Thabane 
Thapaua 

. Tharro asiae 

•55 S 

♦55 yy 

'55 C 

55: R 

♦55 0. 

♦55 55 
.56 F 

55t P 

55: M 
.56 D 

♦5* PP 

:p vv 

: 5 * K 
.♦5* A 

5*0. 
56: B 

5*- PP 
56. T 

jtf: I 

.57 L 

<$♦ 00 
*5. C 

.J8 « 

58: A b fThaban: Ci.7Ta.v1, $$ C 

Thabba :j3 66 

Thapaua .58 ce 

Tharro 58: A 

Thebseciuitas .-57 11 

Thema »58 pp 

Thialemmathoppidnm 57. aa 

Thumatha :$8 Y 

Thumna ^58 B 

Tbumna :^8 yy 

Thuris « 58. O 

i f Tiagar :j8 bb 

Timagenis 58. ff 

i f Trctosportus 57. Z 

Trite 5$. uu 

Trullaportus 57. R 

y f Tylus : 5 8 B 

a f Taruana Ca.3 Ta.Vi .59 11 

h f Thafpis .59 hh 

Throafca ,59 00 

i f Tifaciuitas 5S: ee 

Caput.9. Tabula.vn. 

a f Talceinfula .«59 xx 

r f Tnbadlra Ca.it Ta.vu :6o N 

Caput ,15 Tabula .vil, 

u f Turris lapidea :6o 00 
a f Tapurimotcs Ca.M-Tavn. 60: F 
a f Tagurusmos Ca.16 Ta.vui. :6i dd 

h f Thogara 61. Z 

Throana 6\. S 

a fTaua fCa.17Ta.1x 61: cc 

Taucrana 6\: ff 

r f Tnbazina .6% C 

a f Tarbacana Ca.18 Ta.ix .6% aa 

LIBHR* VII' S*> 

CAPVT.1. TABVLA.X. ASIAE a ' f Tabafo 


:6 5 dd 


Tagara 


:<*5 V 


Tallara 


55. aa 


Tamalites ¥ 


.65 hh 


Tamafis 


6+. H 


Tangala 


65. S 


Tafopium 


:<*5 I 


Tathilba 


♦65 rr 


Tauc flu.fontes in arareis 


motib 9 .64 S 


Taxialia 


:6+ A 


c f Tennagora 


65. dd 


Tcnur 


55. P 


h f Thdchir 


:6$ tt 


Theophila % 


64. dd 


Tholobana 


4 P 


* f Tiaufa 


64. <3d 


i Tiatura 


64: X 


Tilogrammum ciuitai 


6$, hh 


Tirpangalida 


J65 ee 


Tifapatinga 


<?-,: kk 


Tittna 


65. M 


% Toana 


^64 xx 


* f TricardibV 


65: B Trincfiainfuk 
Y f Tyndis ciuitas 

Tyndis fluurj oftia 

Tyndis flu.fontes 1 V*eto mote 

Tyne fluurj oftia 
a f Tacola emporiu Ca,?.Ta.xi 

Talarga 
e f Temale fluurj oftia 
h f Thagora 

Tharra 

Thipinobafti Emporium 

Throana 
o f Tomara 

Tofale Metropoiis 

Tocofanng fluurj oftia 
r f Trig!yphorcgia,qdetTriligu 66: F 
u f Tugma Metropolis 66: A 

a f Talaconcmponu Ca.4,Ta.xii. 67,aa 

Taprobanes infulg fitus :t>7 L EVRO^LML^ 65: 


G 


J6$ 


P 


6$. 


T 


.64 z 


tfj 


uu 


.66 G 


:66 


ee 


65: 


zz 


.66 


ff 


66: 


V 


»66 


Y 


,66 hh 


66: 


M 


66. 


aa 


6y. 


ff CAPVT.t. TABVLA 

e f Vennicniumprorhont, 
1 f Vidug fluutj ofba 
Vinderrj fluurj oftia 
a f Vanduara Ca.j.Ta.1 

Varar seftuarium 
e f Vedis 

Vcdrefluunoftia 
Venta 14: zz Venta 
Ve ri| uium promonto, 
Vesallaaftuarium 
i f Victoria 
Vidogara finus 
Vinnonium 
Viroconium 
Vifuedrum promonfc 
o f Vol.ba 
Volfasfinus 
f Vrolanium 
f Vxclla 
f Vama 
f Vcra 
f Vefds 
f Vgia 
f Vogia 
f Vibona 
Vrium 

a f Vaci flu.oftia Ca.5Ta.1f; 
e f Velladjs 

Verurium 
a f Vadinia 

Valentia 

Valcria 

Varada 
dfVdura 
e f Velia 

Vellica .1. 15: K 

1$: N 

15: uu 

14. hh 

:i4 ee 

.15 C 

14. F 

.15 bb 

314 uu 

114 Z 

14. m 

.14 XX 

14: Q 

14: 00 

:i4 w 

.15 if 

.14 iiu 

14: uu 

,15 kk f Ca^.Taji ,<; xx 
ny. R 

• . ; «5- ff 

15: K 
15. z 

15: kk 
i 5 fD 

*\6 rr 
:\6 O 
:\6 N 
17.. aa 
.& TZ 
.18 B 
17: C 
18. qq 
:i8 ii 
17: N Ca.6 Ta.ii 17* aa Varis 17. bb Vcluca 1 17. W 

i5: F 
«J: ee 

.iS tt 

15. Z 

:i7 uu 
ifc. hh 

17. a 

17. zz 
ltf: 65 
.17 R 
:«7 ff 
.18 F Vendelia 

Veneristemplum 

Veneris tcmplum 

Vcrgiha 
i f Viefluurjoftia 

Viminatium 

Virfluurjoftia 

Viruefta 

Vifontium 
11 f Vnindius mons 
o fVoeca 

Volobriga. ' 
r f Vrcefa 

VrmBafitanorumlittoralisora \6i Q. 

x f Vxamaargdse "7* L 

Vxamabarca >7« «11 

a f Varicu fQu7.Ta.iM. .'9 * 

e f Vcituna .'9 m 

a fVagoritu Ca.sTa.m. 19. aa 

i f Vidjanaporcus *>9 hh 

Vindmum *9* M 

^l Vorganium »9« N 
C «|| Vechtcrraciuitas Ca.9Ta.i1l ::o T 
i f Vifbntium ?*> 00 
a f ValetiaCoIonia Ca.10 Ta.111 *o: tc 

Vari fiuurj oftia *o: X 

i f.Vienna to; rr 

Vindomagus toi II 

i fViadiflu.oftia fCa.uTa.iiii ::i L 

Vidn fluurj oftia .:> vv 

Viritium " ;:t E 

Virunum , :.tt D 

Viftulefluurjoftia :ti M 

Vifurgis fluurj oftia .ti xx 

f f Vfbium :»gg 

i f Viana Ca.i:Ta.v. t:. uu 

Vicus •« ee 

* f Vmdeliciefitus Ca.13 Ta.v *j; aa 

a f Vacorium Ca,i4Ta.V .:$ H 

i %[ Virunum .:j K 

a ts, Vahna Ca.ij Ta.v ::$ V 

1 *| Viliobona .*$ ee 
Vinundria ;:$ K 
Vifontium ::$ aa 

a f Vacohtium Ca.itf Ta.v. «3. ff 

a f Varuaria Ca.17 Ta.v .24 bb 

e f Vetia $5: ii 

1 f Vkonium s$; li 

o f Volcera :$; dd 

UBER-III* J*» 

CAPVT.i. TABVLA .VI. Euro. 

a f Vaunia :5, O 

c f Velie : 4 ; ee 

Velitrf ' ::<S ss 

VempTum s ;:<j ff 

Venafrum ?<j, aa 

Vencris portus S4, uu 

Venufia *,j; I *5^ 


n\ 


*<$: 


cc 


«5. 


H 


t 5 : 


uii 


«u: 


B 


::$ yy 


.:<* 


K 


*5- 


aS 


16i 

*6, 


qq 


t 5 : 


vv 


.:<s 


E 


.:<? 


G 


iz6 


kk 


%6i 


P0> 
t>» 


,%6 


ee Vereelle. 

Veretum ♦ 

Verona 

V«tuIonium 
i f Vibamum 

Vicentia 

Vicus Elbrj K 

Vintium 

Vionualentia 
1 f Vki 

f Volaterre 
Volci 
Volfinium 

r f Vrbs Roma 4 

Vrctum 

Vrfa Baluia 
u f Vultumum 34; nn 

x f Vxfentum $6: bb 

a f Vagu^pmot Ca.sTa.vi. A7 uu 

Valeri fluur) oftia «17 T 

ValeriaColonia .S7 yy 

e f Venicmm xxy cc 

i f Vircinium ciuicas ,: 7 ee 

Viriballum promontorium .S7 bb 
a f Valeriaciuitas Ca.jTa.yiU tyx H 
f ^l Vfellis ciuitas Colonia ^7, £j 

Caput ,4 Tabula *vu, 
f f Vfticainfula&ciuitas ;:8 aa 

u f Vulcani infula ;:3 vv 

c f Venedici motes Ca.5,Ta,viii :8: vv 
i «i| Vibancauarium • ;:^ aa 

Viftule fluUn oftia :§. T 

f f Vfcenum Ca.7Ta.1x. :?; B 

1 fVIpianu Ca.8.Ta.ix <5o T 
t f Vtidana .50 cc 
e fVelanis Ca.9Ta.1x, ;jo yy 

Vendenis ;5o xx 

i f Viminacium Legio ;jo pp 

1 <t| Vlpianum :5o 60 

a f Valla Ca.11Ta.1x, 51. F 

a ■; Valle f Ca.15 Ta,x. 5:; G 

APHRI^ Ll-IIIIi 

CAPVT.i. TABVLA.I. a f Vala 


:j<J H 


Valonis fluurj oftia 


55; uu 


n f Vncfluurjoftia 


55' PP 


% Vobnx 


*$6 ec 


Volubdis 


46 11 


f f| Vfadiurnpromontorium 


35: nn 


a f Vabar Ca.:Ta.i. 


3<S. L 


Vagae 


3<j; hh 


Valuamons 


5<J. w« 


Vamiceda 


47 " 


Vafana 


#* 


Vaibaria t 


5 6 ' 5 


Vazagada 


.57 T 


c f Vefcahra 


#3( j 00 


i f Via 


.$<J i4 Vi&ona $<?: ce 

Villa vicus 56; X 

Vitaca .57 cc 

t f Vrbara 5 d: T 

f f Vffara .57 S 

u f Vuiza Colonia ;$tf 00 

a f Vaga Ca,j.Ta..u; .58 D 

Valeria duitas %jx H 

Vazua ,%% Z 2 

b f Vbata :5 8 t£ 

c f Vcibi .58 S 

c f Vepillium ♦ :j8 aa 

d f Vddita 58. X 

l f Vlizibira ;$g 11 

o f Vol ;5 8 I 

i f Vfaletus mons 57: D 

VW' a 57- D 

fVthina ;$ N Tabula .111. f Vthina 

Vticna 
z f Vzan 

Vzccia 

Vzicath 

Vzjta 

Caput .4. 
e f Vclpos montes 

Veneris infula,que cV Lea 

Caput .5. Tabula .111. 
e f Vencris lfula.cj & A phrodites .«4 
a fVanius f Ca.tf.Ta.mi, ; 4 t 
b f Vbrix 
e f Vellcgia 
{ f Vfargalamcns 41 :$S hh 
.53 pp 
:j8 «c 
:$7 T 
,58 nn 58: 
.5? ee 
rr aa 

Z 

•4t rr 

H* D 
PP ASIAE LI*V* 

CAPVT.t. TABVLA .1. e fVcwsfcepfis 

a f Vafada Ca,4.Ta.i. 

c f Vcena 

e f Vcteftum 

i f Vincela 

Vindia 
n f Vnzela Ca.j.Ta.i. 

r ^( Vranopolis 
a f Vadata Ca.eT.Ta.i. 
a f Varfapa Ca. 7 .Ta.i. 

Caput .9 Tabula ,11. 
a f Vardani fluufj oftia 
d f|| Vdonisflu.oftia 
a f Varica f Ca.11.Ta.111. 

Vafcda 
J f Varutha Ca.15.Ta.111. 
a | Vdacepfis monos medium 
r JVrima Ca.i5.Ta.11n. 
f Volgefia Ca.to.Ta.iw. 

LIBBR *VI* 

CAPVT.t. TABVLA.V, 

a f Varna •44: a 

4tf: V 
46: G 
4<£. en 
45. vv 
4<*. kk 
.47 zz 
.47 ee 
47: II 
H8 Y 

♦49 q<J 
H9 ce 
.50 bb 
.50 cc 
50: ff 
$0. tt 
jj* G 
54: B ASIAE 
55: G :*f 


B 


55: 


F 


55-* 


XX 


55: 


ss 


•5* 


B 


: 5 ci 


ff 


56: 


M 


57. 


pp 


: 5 8 


zz 


♦5? 


tt 


»<5b 


D 


61: 


m VallumPafini 
c fVca' 
c f Veneca 

Vefafpe 
a f ValluPafini Ca.j.Ta.v. 
r f Vrzan 
z f Vzia Ca. 4 ,Ta.v. 

Caput .7. Tabula.vi. 
a f Vaticiniu fiue oraculu Diane 
O *D Vodona 

f Vorochtha Ca.S.Ta.vi. 

Caput.it. Tabula.vu. 
a f Vandabandaregio 
a f Varpna fCa.17.Ta.1x, 

LIBER* VII* f*> 

CAPVT.i^, TABVLAX 
i ^l Vindusmons. tf$, ff 

X f Vxentusmons 65. zz 

' fVrathene fCa.t.Ta.xi. 66. ff 
f fSy* f C a . 4 .Ta^., d 7 : A 

1 IVIifpada 6 7 . zz 

EVROfUt+H«f* 

CAPVT.15. TABVLA.X 
i f Xiopolis 

APHRICAEPARS. LIBER.IW. 

Caput.4. Tabula.m, 

^ Xo * ■ 4o. bb 

Caput.9. Tabuia.un. 
* f Xiphemontismediu 4 $; C c 

ASIAEPARS LIBER.V. 
Caput .$. Tabula .1. 
a f Xanthi fluufj pftia t ^g cc 

Xanthus * K 

q Xoana Ca.4Ta.i 4d g 
i f Xiiine Ca.^Ta.1 47 * Q 

1 f Ximara Ca. 7 Ta.i . 4 § ^ 

LIBER., SFPTIMVS 

Caput,i. Tabule.xu 

e f Xerogere g^ g 

o qj Xoana ^ 4; q 

Xodrace d4> tc 

EVRO *LI*III- 

CAPVT.i. 
c f Zephirium nrl TABVLA.V/. 
? 5 Caput.6 - Tabula .IX 
e f Zenonis Cherfonefus 

Caput .8 Tabula.ix 
a f Zarmizegetufa Regia 
e f Zermizirga *9. H 
L Zeugma 

i f Ziridana 

u f Zuribara ,*o ff 
.50 hh 
;5o uu 
•5o ee 
♦5o 00 il t Zufidana ,, t & m 

Caput .10. Tabula.1*. 

a f Zar«?id"na 

Capi't.14. Tabuta.x 
a f Zacynthus , m quaeiufdcm nominis 

duitas * J5 *f 

a f Zarex Ca.Kf.Ta,x S4« <tt 

Zarexmons H> ^ 

Caput .17» T<»bula .x ^ 

e Zephinnum promont. ^5 *? 

APHRI- LMIII* CAPVT.i. TABVLA 
.1 fZh? 

Zilicfluurjoftia 
a f Salacusmos Ca.*.Ta,i 

Zaratha 
u Zuihabaii 
R fZaapa fCa.jTa.iL 

Zsmarmzon 
e f Zethaextrema 
i «j,-Zigira 
"u f Zugar 

Zurmcntum 
e f Zemythus Ca.4 Ta.itl. 

Zerhynum promonc. 
a «j| Zagyhs villa Ca.5 Ta.m 
y f Zygii portus 

Zyon» villa 

& Caput .7. Tabula ,iiii. 
. f Zmgis extrema .1. 
.55 T 

5<5. ,00 
.57 aa 

S^: PP 

:*S rr 

:$S G 

57. o 
•58 fi 

58. G 
:$s pp 

o9 V 

J8J ff 
:$9 kk 

:$9 ff 
:59 hh 

4:: T ASIAE U-Vi Wf CAPVT.i. TABVLAJ. 

f Zagira 4^ 

Zjhfcrfluurjoftra 

«II" Zephyrium Ca,6.Ta,i f 7?. ma 

Zvphyrium 
i <jj Zizoatra 
o f Z°P an ftus 
Z° r opaflus 
Caput .8 
e f ZtThyriumpromSt. 

Caput .10, Tabula ,iii. Ca.7,Ta,i Tabula ,1. L 

%^6 \l 

i^S %t 
47: hh 

47: N 
47: Y 

48. P 

HS 

48: D 48: O a f Zadris 49: uu 

a f Zahffa Ca.iuTa.111. .50 gg 

a 4j| Zaruana Ca.ij.Ta.m .51 U 

^i Z°S o:ar * *5» cc 

Zoriga .51 Y 

ufZurgua . 5 , q q 

Caput .14 labula.lin. 

f ^ephyrium promonto. :ji aa 

f Z^ugma Ca.15Ta.1111. ;<p I 

% Zanaatha Ca,i7 Ta.1111 :<$ og 

JLfc» :j> P p 

o % Z°ara i>} u - 

a % Zama Ca,i8 Ta.niu ,54 F i f Ziiha f*i E 

a f Zagmats Ca.l9.Ta.l1H. H8 ss 

LIBER *STh ^ 

CAPVT.i. TABVLA .V. 

• f Zigira - ... .55 uu 

a fZagriporte Ca,t.Ta.v. 55,11(5 

Zagrosmons 55- bb 

ZJalace 55: S 

Zania .55 O 

Zarama » .5* P 

Zaranis 55: 55 

Z az aca 55: dd 

a f ZabraRcgia Ga.7,Ta.vi. :p ii 

Zames mons 57; ({ 

e ^l Z en °bi) iepte,qu*aru media 5$, zz 

y f ^ygf" a . 55-82 

Caput ,8. I abula ,vi. 

o f Z ororn befluurj oftia. .59 Q 

Caput .11. Tabula.yi» 

a f Zanipa 59: rin 

a % Za muc hana Ca.17.Ta.ix. 61: ii 

Zjmyra .6* B 

MBEK-VI^ ^ TABVLA.X. ASIAE 
65; G CAPVT.i. 

a f z^^" 

Caput ,K Tabula .xi. 
a f Zabeciuitas ,66 aa 

a ^j Zaba Ca.4. Ta.i?. 67: Q 

i f.Zibala 67: R EXPLANATIO 'QVCRVNDAM 

locorum,qua vulgus noftra setate vd 

iolet,6V maxime ex coniecfluris. f Amberg Amberga 

A ntdorft" Antw erpia 

Augfpurg A 

f Babcnberg 

Badborn 

Bafel Bafi/ea 

Bern 

Bibrach 

BiHjnach 

Bittenberg 

Bodenhufen 

Brcmen 

Brefjlaw Vratiflauia 

Brtinn Brimna 

Brunhvig 

Burdeus 

Burckhaulcr» 

Brumpt 
f Calenberg 

Caflel CaiTilium 

Choburglc 

Clefenburgk Cantioebis 

Attuacutum 
ugufta vindelicoru 
Grauionanii 
Teuderium 
Augufta rauricoi^ 

Verona 

Bibacum 

Sufadata 

Calsgia 

Aftuia 

Phabiranum 

Budurgis 

Arficua 

Tulifurgiurrt 

Burdigalia 

Corrodununt 

Breucomagu* 

Cctius mons 

Sterenontium 

Mclocabus 

Zeugma Cfcppcrn Afanca 
Clofternewburg Oaudiiium 

Coblcntv Coflucntia Moconciacum 
Cuitamcn vfus omninorepugnat. 

C lmar Col ubaria Argentouaria 
Coln Agrippinenfis Colonia 

Conftantinopel Bizantium 

Coftnit^ Conftuia Gannoduru 

Cacaw Cracouia Carrodunum 
Q"on Zarmi zegcthufa rcgia 

fDonaw Dmubiusflu. 

Qorcnburg Acmonia 

fElb Albisfluuius 

EgerEgra Monofgada 

Emeruh Afciburgium 

ErffbrtErcfordia Bicurgium 

EtenburgPcceron Alatacaftra 

f Forcheim Trucauia Locoritum 
Forftleifj Bogadium 

Frideck Parienna 

Fridwak Colancomm 

fGcngcn Riufiana 

Glosat» Glogauia Lugidunum 
Gnifna Limiofaleum 

Gottingcn Munitium 

Gfanatum Illipulamagna 

Griefnagen Viritium 

GretJ Sauaria 

Groningen Phileum 

Groffechana Tinfcu,quod ia 

Tharos dicitur 
f Hamburg Treua 

Hanofcr Leuphana 

Halbcrftat Pheugarum 

Harnftein Alifum 

Heidelberg Budoris 

Hildefiheim Afcalinoium 

Ho'mburgk Rugium 

f ludenburgk Virunum 

f Kcmptcn Capidona Drufoma ous Koburg Melocafcus Knechifhweiflenburg, BelJogradu ,vel 
A Iba grcca Taururum 

q Landcf,hut Inutrium 

LignicS Hegitmatia 

LifjbonaVIixbona Oliofipon 
Lint$ Aredaca 

Loubenburg Coenoenum 

Lunenburg . Maricnis 

Liittich Leodium Baganum 
Lutjelburg AuguftaRomaduoi^ 

q Magdcburg Mefuium 

Marckburg Amafia 

Mafj Mofafluuius 

Mcdiolanum Meilandc 

Me.ntj Ncomagus 

Meyffen Lupfurdum 

Mctj Metis,vf Theonis villa DiuoduR2 
Motpellicr Mofpellulanus Agacopof 
Moreck Muroela Obrincus flu.quisftiudicenteruditi,ne> 
quaquamplacetvulgifententia, quaaut 
Mccnu cffe dixerunt, au t Mofellam, 
Mitlhcim Lirimimis 

Miinchcn Monacu Abudiacum 
MiinfterMonafteriu Mediolanium 
q Ncwmarck Deuona 

Nieftadt Virunum 

N$<*dlingen Arcflauia? 

Ntttcnbcrg Scgodunum 

fOfcnBuda Curta 

Olmuncs . Eburum 

fPanfj ParifiuLucodecfta i$»:F 

Parthen Alifus 

Paffaw Patauia Boeodumm 

Pauia Papia Ticinum 

PofTcnaw Stragona 

Prag Cafurgis 

f Rachelfpurs Bolentium 

Rcgefpurg Ratifbona Artobriga 
Roftock Lariburgium 

Rotwcil Taxgctium 

f Sakjburg Gcfodunum 

Schmeben Scurgum 

Swetf Afcaucahs 

SAwoll Naualia 

Siebenburgen Ia^yges Mctanaftc 

Sund Bunicium 

Ncmetes. error Pto1ema?i fubcft tnani' 
fcftus,autenim pro Vagiombus Neme* 
ti funt tranfpofiti,aut Nemetorum regio 
non eft ca, in qua nunc fita eft Spira , fed 
Vuormatia. Vangionum vero vbi nunc 
Spiraeft,tamecfi vfus alicerobcinuit. 
Schkcftac Elcebus 

fTofga Argelia 

Tricr Treueris Augu fta Triuerom 

f tPcifTenburg Noua moenia 

-flpibhfpurg Auancicum 

TfXJien Vienna Panonie Iuliobona 
TPormbs "TPormacia Borbetomagus 
"JPttitjburgHerbipolis Artaurum REGIONVM CIVITATVM 
autquorumcitcp locoru diftantia 
arithmccice dimetiri. 
Primum documentum 

C^ O G N i T 1 S e>c tabulis Ptotem xi 
j amborulonaitudinecVlatitudinc lo< 
corum,animadu erce,an longitudinc tm,au e 
Iaritudinetm , autlongitudinecVIacicud^ 
nefimuldircrepcnt, fiquidem aliquo iftoru 
modoriieadifferrecercum eft. Siitaqj lati* 
tudineon differunt, hoceft, fi vnuseorum 
fit altero aquilonior , fub vno tn mendiano 
locent,hocpatftodiftantia eom dignoices< 
Subduda minore eoru latitudine a maiori, 
refiduabisearu differentia.Quam fiper.15. 
multiplicaueris, miliaria Gamanica comiw 
niaproduccntur Eande vero ducendo in.lt, 
Suenica quoqj miliaria feofferut.At fi xan* 
dem lcalica miliaria te dele<fcanc,eande diftV 
rentiafcxacrenario numero multiplicando; 
c a cognofces. f At fi di(ftc differentie latitu / 
dinu oradibus minuta aliquaadheferint,ea 
p, r.4 .partire , cV cxib lt numerus miliarioru 
Germamcom prioribus addendoru . Quot 
habito,faci!e entrcliqua miliaria,Sueuica vi 
delicet \ el Jtalica horu refpe(ftu dinumerare. 
Hseccum fadlima videantur,exernplan al' 
culo fuperfedendum duco, 

Diftantiam duommlocorum 
longitudinetantum difte^ 

rentium explorare. 
Secundum documentu; 
"T 7 OLENS taliu duoru locorum diftaii 
V nam fcire, confidera eorum Iatitudin?, 
qup fi.iS.graduu meca non excedit, hoccft, 
q? nuicp Tacius ab cquatore deuiet , pari fcre 
lcgc,vt cu differentia lan cudinu fupra opera* 
tus cs,&. hiccum longitudinum differcntia y 
cande rr ultiplicando |>.i$.lt.vel.6o. cuiufuis 
ctia rcnerjs miliariadignofces.f Sed fi hoiy 
locoru latitudo diiftam.iS.graduu limitem 
exceffent,opus crit, differentia longitudinu 
corunde,per fubtracfrione minons a maiori 
cognita,ingradus cquinotftialis coucrtcre, 
rauone paralleloru ab scquatore cuagsntiu 
id cxigete.Cuius rei gratia tabula ftqui nte, 
Conuerfionu videlicet graduu Logitudinu 
in gradus e qnocfcialis incitulata , huic loco 
adaptanda duxi,qua cque breuitati atqj co* 
rroduati c6fuledo,chara(ftcre.A.infignitaj 
ecq? nomine fcpiufcule appellfidam vifum 
fuit.Rem igittetaturus,logitudinu diflere 
tiam, via ia di<fta cognua.in gn d 9 cquino 
<ftialisc6i;eTte,hocpa<fto.Laucudine tn bo 
bus locis comune in pnrr.a verfus finiftra 
hnca huius tabulc A quere,et minuta cqui 
nosftislis e direcfto fubfuis titulis apparetia 
extrafcnbe,fecuda eadem c6<omicanciapro 
iniegro minucoaffumendo,fi ahcuius mo* 
mend foreconrjcercpotcs,vel miffafaciedo fi cxiouus coru numerus videaf', pu ca nota* 
biliter citra vel vltra mcdictate vnius minuti 
v el duaru terriaru tcQuibus habitis,differg 
tia loqitudinu fupra hubita p eade mulupli 
ci,& |>du<ftu per.do.partirccV exibuntgra* 
dus »quino<ftialis qucfiti. Quos fi pcr.15. 
aut.u. aut.tfo.multiplicaucns, miliaria Ger* 
manicaccmunia,Sueuica,autItalicac6flw 
bis.prout in fuperiori dogmate didicifti. 
fTSedexemplaricalculo haKcIariora fiant, 
Sinticcirco duo loca. A.&.B.fub latitudine 
so.ora, Quaru. A. habeat longitudine.Jo, 
orafB.^o.J9.gra.&.i5.minu.rtarudifferc# 
tia, p fubtradtione minoris^ maiori,elirio 
ora.9.m.i5.quaduco in jS.m.edircclro.^o. 
gra.latitudinis occurrcntia,non curando de 
r^.fecundis cis adiaccntibus,vti nullius mo 
menti exiftentibus,et produco minuta.^ t« 
Etquia fub ea latitudine vni gradui latitudi 
nis correfpondent.m .?3.cquinocT;iali?,\ tft 
tertia fere pars ablata , demo oc tcrtia parte a 
di(ftis.i5.minuti8 differcntia: longitvdinali 
adherentibus,et relmquunt mihi.io.rn.qi-c 
pnori jfummeaddendo, co!ligo.55:.rn.qua; 
rurfusper.do.diuifajgra.^.m.^r.cquinoclia 
hs mihi cxhibcnt.Ducoitaq^ gn.^.in.^.&C 
produco miliariaGcrmanica comunia.75. 
Mnuta quoq5.5:.diuidopcr.4.cV cxeunt 
1n1I1aria.15.que fuperionbus acaimulando» 
conliabo.SS.eiufde gencris miliaria,diftan# 
tia vidclicet iam dudu quefita. Cecerafacilia 
funt expraecedentibus. 

tf Dift«r»ti9m duorii Jocorum logitiidinC 
et Iatitudmefimul difcrepanfiuarith^ 
metica fupputatione addifccre. 

SI DVO qudibetlocalongitudinect 
latitudinediffercntia.paru ab cquacore, 
puta.n.vel faltcm citra.i?. gra.dcuiauennt, 
diftercntia longitudmu, vt fupra.infupcr 8i 
lantudinu elice diffcrentia.Qiiibus habitis, 
vtriufqj numeru quadratu ex tabul. .B iixta 
tituloru indicia fumc,quib° in \ na fummii 
coaceruaris , totius aggregati ex cadecabula 
modo conuerfo fcrurare radice.Qua mulu> 
plicando pcr.i^.aut.u.vel.Co.Gcrmana m> 
liaria comunia , Sueuica , vcl Italica fingulis 
horu duduu numeris dcbita cxperieris. 
«! Q^ fi duo queuis Ioca longicudinc cV Ia# 
ticudinedifcrcpatia, ampliori ab inuicem qs 
i$.£ra.latitudine,pina.:o.-fo..4o.velarrtpli* 
difiiterint^cV lta longitudo ftptetrionalioris 
loci fit artftior meridiano,opus eritlatimdiV 
ne quada media , ambaru videlicct Jati tudi^ 
num fimul umdaru mcdietate , qua hoclo 
co Lacitudine mediam voco,cuius opc cx ta 
bula.A.minuta f gno<fcialis,co modo , quo 
in precedcnti cit comuni locoru amborum 
latitudine operatus cs,elirias , ac differetiam 
logicudinu modofupra dido addifccnda, 
pers&de mujtipliando , in gradus ^quino^ #ialis cotiuertas, vtibidcm didirifti.Horii 
deinde graduirc* tciblila.B.qundratum nu> 
rneru inquirc.Similiter cY diffcrentie longi* 
tudinuexcadem dice numcu quadratunru 
Qucfu duorum quadratorii inuicem col* 
lectoru fummequere radice quadratam ex 
eadetabula,iuxta dodrina pauloante tradi' 
tarn ,Q;iS radicem per.15.1t.vel.60. vt fupra 
dictu eft m»ltiplica,&optaco apprime po* 
ticris.fT Exeplari cakulo cautiore te redda. 
Sint duo loca. A.&.B.quaru A habeat Iori 
oitudincm.:o.gfa.Latitudine vero gra.55. 
% vero tabeat longitudine lo.gra, Latitu* 
dinem 9o gra.4v Diffrcntia Iongitudinu 
cft.io.gia.Latitudinu ^o.it. Ambas igitur 
horum locoru latitudines fimul iungo , & 
colligogra.9S.quoru medictaseft gra.49.- 
Latitudo videlicet media, qua quero in pri* 
rnavcrfus finiftra hnea tabuIe.A.fub titulo 
Gra.lati.&edirecTro huius fub debitfs tituhs 
.59.m. azquinoctialis obuiaria extra fcnbo, 
fccunda.ti.ibidem concurrentia,ob eorum 
exiguitatcm miffas fariendo.Eade minuta 
duco in.io.gra.differentiaelongitudinu , & 
nroduvuntur rn.590.quae parcior in.6o.& 
t . xeun tora.6.rn.5o.equinoctiaIis.Qi.ionim 
numeru quadratu in tabula.B. inucnio.57. 
m.fere.Similiter diffcrcntie latitudinu qua* 
dratunumerumcxeade tabula elicio.144; 
Hosduosnumeros qdratos fimul iunga, 
etcolhgo.iSi.feie.Cuius radicem quadrata 
inuenio gra.n.qs duco in.15.cx" confcxjuor 
icK.miliaria Germana comunia.Vcl eofde 
in.i:.duco,cVclicio Sueuica miliaria.156.At 
miliaria poftremu Italica extorqueo.780.fi 
fexaocnario du&u rem profecutus fuero. 
•T Hsec vera funt,cu Iongitudinu aut laritu* 
dmu oradibus nullefractiones adiacent.Ve 
nifi minutaqucuis his adhefcrint,opus erit 
his fequentibus cautelis.Cu in vtraq? diffe# 
tentiahabcs xquaiesminutoru fummulas, 
puta vtrlcp.tooo.vel amplius,cuiuflibct ea# 
runde funsmularu quadratum numeru m 
tabuIa.B.qucrc , cx , arnboru numeros qua# 
dratoru 111 vncm fummacoIlec"toru,radice 
quadracaeconuerfo in dicla tabula inuefti> 
ga,quam pcr.4.parrire , & exibunt miliaria 
prionbus eiufdc genens addcnda , & habe# 
bis optatu prope vcrum.Necpotcris vltra 
tertia vnius gradus parte errarc.Et hoc tum, 
quando vidclicct gradus longitudinu.50. 
aut.55.minuta,vrquothbct cocomitantur, 
etgradibus latitudinu nulla adhereant, vcf 
econtra.Si tn curiofe magis cp vtiliter fingn 
laquccgminutaexamuflim explorarc fata* 
gis , hocpadro operare.Gradus diflerentiae 
longftudinum in minuta refolue,minutacp 
eifde adherentia producto illi adde,ct aggi w 
gatfi ducinfc,etquadratum indeproductii 
ferua.Eodcm modo tii gradubus ecminuG* differentiac laiitiidinu age,numeru videlicet 
quadratum inueftigado.Hos deindc dttos 
quadratoru numcros inuice iunge,8t quod 
>ndeconflammfucrit,per,6o.p»rtire,cV;pdi 
buntrhinuta,qucfi rurfus eode fexaoenario 
partitus fueris ,cmerget numerus graduu, 
qui ex ductu differentie longitudirw in il la 
latitudinuproducuntur.Cuius radix pro* 
pofitum riteabfoluet. 
% Et quia nonnuncp numerus quadratus, 
Vel fumma,cuiusradicem,vd econtraradix 
cuiusquadratumnumerurn queivre iube* 
fnur,in tabula non eft exprcffa , opcreprcau 
duxi cautiunculam huic negocio con?raam 
affignare.Cum igitur radicem queficurus, 
numerum tuumpropofituin tabulamini^ 
mereperis,proximiminoris ibidem appare 
tis radicem cape,differentiacp lateraleduom 
nimerorum,quorurri vnusanumero tuo 
propofito cxceditur,a!ter vero eundem exce# 
dit,extra fenbe,S<: ferua.D:indc fubtrahe nu 
meru tuum a proximo maiori, &refiduum 
cofer ad differenria laterale fupra feruatam, 
ct fecundum proporcionem huius ad illam 
adde minuta radici inuentc,cx" habebis radu 
eemoptatam, <f Sit excmpli caufa propofi' 
tus mihi numerus, cuius raiuem quadrau 
jnucftigareiubeor.1j55.que cu m tabula mi« 
nime apparere animaduerto, a:cipio.56.radi 
cem proxmeminoris numeri lbidcm appa# 
renris,fcilicct.it95.cuius&:proximemaioris 
differentiam lacerale.75.extra fcnbendo fej* 
uo,accp demde numerum meu propofitum 
a proximo maiori dsmo,etrefiduu.55.vide 
licct ad differentiam lacerale fupra feruacam 
confero:qui cum duplusfereadillaexiftit, 
medietatcm igitur gradus intcgri.^o.falicet 
minuca,radia prius nacleadncio, & colligo 
gradus.55.rn.56.quod fuit propofitum. 
^l Q*fi demu tabulam hanc amphare libuc 
nt,vbi res poftulat,id faale cffiaes , fi bina* 
rium numcrum vltima; laterali differentue 
fempcr accumulas,et enc differentia latcah s 
immediatcfeques,que fi numcro quadrato 
immediate precedenti addicur, numeru uire 
proxime fequentem locum obtenturu con^ 
rlabis,& ficad libitum vlta vel ad mf mtii 
vfq? proccderelicebit. 


HUS Tabulaconucrfionum graduucxtrapqui* 
nodtialcm ln gradus cquinoctialis. — 

I 

i, A -illil^L ♦ 

■a 


4J* 

re 


nj 


3 


M 


cr 


3 


Uj 


r 5 


tc 


u 


t | +6 | 41 1 41 S I 19 I TT I 

4 |T°i >i | ParallePh, "|l 4-7 I 4P| T6 I 

1 1 4-t H-Q I 9 I Paral.15. 
S9 1 ;: I min.30. ^9 TITO |4<j|min.i>. |[ to ! 3S | 3+> 6 | T9 | 40 7lT0 |*4 II u l V7 1 +o I ' a'-a.io.__ 
\: 1*6 I >° I mm.30. 8|)9 


| :5 | Paralle.j. 


|| )3I 56 | 7 |. 


5> |y» 


1 16 Imin.iT 


MtO-Ut 1 16 IPara.17. 


lO 1 T O | x | 


i 1 > 1 1 -4 1 :s 1 


11 h8 I *4 1 


IIJ6ISI 53 |Para.iS. - 


K |T§ 1 41 1 Para.S, 


1 1 T7 1 « 14' 1 . 


J i | )S | Ji> | mi 11.50. 


II to| ,1 1 4o |Para.io. 


»+|tS| 1; | 


II T9 IJO 1 54 1 


»J|J7 


J7| 


II 60 1 30 1 01 


16 1*7 41 |Para. a. 


|| 61 1*9.1 T | Para-K^ 


J 7 h7l «Imin.ii 


|| 6: |tS | 10 | 


i3|)7i 4 1 


(I 6; | :7 | it | Para.:i. 


15 It6 1-4.4.1 


|| tf4|*<* | i9 | 


?o|t6 J « 1 Para. t. 


l| 6\ | :> | :i | 


:i'|to 1 1 Imin.i . 


|| 66 1 :4. I : 1. 1 


t: Ut 1 jg 


li 67 | *5 |*7 1 


:>' | tti 14 l Parj. 0. 


|| 08 | V |M 1 


j+|T4|49 1 min. 0. 


1 1 6 9 1 a 1 30 | 


:T IT + I 
:6 1 t* 


** 1 


|| -0 1 :o I31 | 


t6| 


II 71 | 19 |33 | 


*7 I >; | 50 | Pam.7. 


|| 7* 1 18 1 -: | 


:S | s: 1 u> | miii. -o. 


II 75 | 17 |33 | 


*9\jt\t?\ 


II 74 | 16 |;: | 


30 1 51 1 58 Paralk.s- 


II 75 hT |i*| 


51 |yi 

5: 1 to| 


:5 | min.:o 


II 7<h4 1 51 1 


T3 


II 77 1 1, 150 | 


$3 1 TO 

J4|49 


19 1 Para. 0. 


II 7S 1 i:|:S| 


■ > ! mm.to. 


II 70 | 11 | S7 | ' 


iT / wj 9 | 


II 80 | 10 |jj 


36|4o| 3: | P.ira.io. 


II 81 | 9 |:3 


$7 147 TT | 


l| fit 1 S | u | 


*8 471 17 1 Para.n 


II 8J | 7 | 19 | 


* 0(4.01 ?9 1 mm.?T 


||84 1 6 | 16 | 


40 4T vS ! Para.i: 


II S> | T |17 1 


41 14) | 17 | mi.s^ 


II 86| 4 | 11 | 


at |44' :<; l 


M 87 1 3 1 8 1 


45|^l >> Ifara. [5 


II 881 * 1 6 | 


4-41 4* 1 10 | rrnn.5 


II 891 1 1 3 | 


4T | -4* | *5 Para.14 


|| 9o| | | B 

T AB VL * AD ~E VIT A N OVM 
ERRATA PASSIM EMBNDANDA. fico 
fupraDeriopas 

immincnt 
Adriacici maris a 
monte 
Tyberis 
Sipuns 
Trucnrini 
Augufta Taurino 
rum 
Frcntanorum Numeru foIioR* primo caftigare cura» 

Veroinius ij: m Vcrgunius 

GallicAquicanieCel* Celcogallie Aqui< 

togalkcficus 18; bb eangficus 

fluutArar to. ss influuritArareft 

poftAlbu .iioo PoftAlbim 

Hegitmacra i*i L Hegitmatia 

Ritifiana ttt aa Riufiaua 

Danubrj parte *« nn Danubij parte 

hahec »: nn habec 

auxiliariatrix X%% D auxiliaria 

Sausflu.cui 9 ::j vv Saus fluuius^qm 

Poftlftnam Italie Ly Poft Iftna Icaliere* 

burnise . «j: X liquaLyburniae 

LadcraCoIonia*j:X Iadera 
Sito .*4 B 
etfupraDerio* 
pas .H K 
imminet ?4- hb 
Adriatici maris a a mo 
te *4« hh 
Tybers *+: bb 
Sipus .*£ « 
Truentrj .*5 uu 
AuguftaTaurico* 

rum *J« ff 

Ferentanoru z6. D 

mcdce quiq? quarufn medee quiq? quai* 

(irus ; Z6t uu ficus 40 3 4 J 

Boryfthenis auc fluurj Boryfthcnis aute 

ouod *S: uu fluufj id quod 

Alexandri are fub gra Alcxandri ara: fub 

dibus J6 .?? zz gradibus 6J. 
Thiagolam aopck 
lant J°. xx 
Sarmothrace «51. rr 
Imbros Ji. ft 
Haradia J*. V 

|V\ u ynchieport 9 jt. aa Munychieportus 

Troicena J4. fi Troizena 

Aliarus 54: " u Aliartns 

Latonice ,J$ C Laconice 

Criu,hoc eft arietis Criu Mecopon 
frons^mot. 45 yy 

Erthyreum :jj N Erythreum 

Eamqua J5. ii Eamquae 

Adlante .jtf ii Aclante 

Tbubutis 48 X Thubatis 

Anchccdo vicus^o R Anthcedo vici 

Ptolemais fcrax 4:. uu Pcokmais ferarum: 

vicushi 4J: 00 vkihi 

Aftopodis .45 hh Aftapodis 

Paleftin£ Indee.44 bb Paleftine ludese 

Tethrama 44: dd Teuchrania Thiagolaappellan^ 

Samothrace 
Imbros 5J % 4! 
HcracHa Ofazomene 44 : rr 
Tinolus .45 vv 
Chinpolis 45: cc 
Hircaniu mare ,50 zz 
qgrad^habec itf G 
momana „54 rr 
vicus .54 D 

IN TABVLIS Clazomene 
Thmolus 
Chrj ciuitas 1 
Hircanum mare 
cj gradus habet 70 
montana (j Q I 
vici,etficvbiq3leoe 

EVROPAE 4 Netanaftis 

5 Myridem - 
Petonium 

6 Cyrenos 

9 Salinehabent 
Bycancium 

10 hore,i.fere 
Tebehabec . 
Atheniehabet 

IN TABVLIS Mecanaftis *R 

Illyridcm .S 

Pecouium ,55 

Cyrnos „E 

Saline habet .rii 

Byzancium :X 

hora :F 

habent :f£ 

habent :R 

APHRICAE I abAkxadria^fuSorcu occafum ,m 
Carcenam Carcena :M 

4 Aromacahabet habent :pp 
tapulae tabulae :6o 

IN TABVLIS ASIAE 

1 Cycicus Cyzicus ,uu 

5 Armeniamaor maior ,F 

6 Muzadiftac^fusoccafum ortu .rii 
Diofcoridus Difcoridis :pp 

7 Margiana,Ba<ftria Hyrcania,Mar* 

.w 

.N 
:nn na ?c. 

Sogdetnaos 

Danaba giana tc. 
Sogdianos Dauaba 
Infuper recognita quzedam. Albionis 

Boleriu :K 

Tamia 59 

Mcdiolanum 

didu.Lacus 

Occellum 

Condiuincium 

Tabula .v. 

Alginum 

Caraca 

Nomentum 

Pupillum 

Ancrima 

Arbacana 

hus,vfcjj ab 

Camphiaca 

Soefta 

Oftana 

nicolg Aluionis .15 O 
Bolerium .5* H4 cc 
Tamia 59 14: C 
Mcdiolaniu 14: hh 
dicTrueft.Latus .16 K 
Ocellum 16: vv 
Condiuincu 19, 00 
Tabula.1111. M kk 
Alginnum ii$ uu 
Carraca tj. P 

Numentum :z6 qq 
Pupulum «7. L 
Ancrina :z$ hh 
Acbacana 55: 60 
nus.vfcpad ,56 n 
Canphiaca jcf. u 
Socfta dt: dd 

Ofcana 6%: « 

incolg <Jd: kk 
PRTNCTPIVM evropae Hcfuntecognitis totius orbis Prouintrjs feu Prcfe&uris 
quasprima Europgtabula compleditur. 

Hybernia Infula Britannica. 
Albion Infula Britannica. 

Cabtite + k€uropcte+ 
"W 
¥ 


^•z * 


RIMA Europg 
tabula Britanni* 
cas continetinfu 
Ias,cum adiaceti<» 
buseiinfulis. 
Parallelus tfo ei 9 
medius ,ratione 
habet ad mericUV 
anu, qua vndecim fere ad viginri. 
Circumfcribitur aute tabula 
vndiqj Oceano. 
Ab ortu Gcrmanico. 
A meridie Britanico , 8c"co quiappel* 

laturVergiueus. 
Aboccafu Occidentali. 
Ab feptetrionibus vero Hyperboreo, 

et qui vocatur Duecallidonius. 
Thylcigit infulamaximam dicm ha 
bct horaru cquinoctiahu ;o. Diftatq? 
ab Alexandria,occafum verfus,horis 
duabus, 

Hybcmig vcro Infulg 
Guitates infignes. 

Eiufdcm nominis , cuius 8c infula ci* 
uitas Hybernis , maximadiem habet 
hor.iS. Diftatcpab Alexandria,occa* 
fum vcrfus.horis.j.& ^. Rheba>?om2ximadichabet ho.i35, ! 
Etdiftat ab Alexandriajveifus occa* 
fum,hor.j.quinta vna. 

Albionis vero Infulc;. 

Londiniu maximadie habet hor.17. 

Diftatqj ab Alexandria,occafum ver 

fus,hor.: .5; :£, 

Caturaclonium maxirhadiemhabet 

hor.iS.Etdiftatab Alexandna veif lis 

occafum hor.: f . 

Alataraftra maximam diemhaberit 

ho.18 2. Diftantqj^ab Alexadna,occa 

fum verfus,hor.J <j, 

Dumna auteinfularriaximam diem 

habethor.19 6. Acdiftatab Alcxan* 

dria verfus occafum hor,:. 

Veclis vero infula maxim.T dicm ha* 

bet hor.itff.Diftatc£ ab Akxandna 

verfus occafum hor,: 5 fere. 

Prima igitur Europc tabulacotinet 
longitudme apartibus 7 5. vfcp ad 
partes.55. Fitcp Logitudo partiu*)^. 
Laritudo ^o conunet a partibus 51 z. 
vfqs ad.6$,Ita vtLatitudo fiat par> 
tium.nj. 

I m : mi 
■ &*? •zrtfrjft$t&l*'**' *Zo "i*(il>'pti6&e$r ^ .-^#V &r ja-t» "W 17-4- 
' f / P / 10 / ir / W jjj ^~^ ^^ -4| 2^^ 6[ ^[~28l 5 &\£SJ*\y^ L_-_.AW_«_ 

jMARRE HYBE_W>R_.^a__e^ ^ 0CEANVS DVEC4ILEBON1V 
=6jg-4CTm(^ _= 
'XXji> ttumero 
tttotutvma- 
Llaritri 
Vf/wntt; c 
<8» "ft/« 14 cuxt%- 

tu 
mwIIbbi 

O O 

(Mni fe-emi 
niH.- 
■nrn» 5 O Cltntac- £_/-««* ^ 


&(Jpt:-l7 *6p&. 
OCEANV? 0CCID£N1_4LI_ 
- -- — -_j «frt_-ti? \Gi*t_i-xW GMranni. 
~ cfiui \ o «»"< ,,->..„nwi»r. 
_, """'" " nw/ri 

^«« AIBI0N j- W A« 

_-<1~ttft>Z- _,_ . __ __ . ___ 0(5rWn 

_f^P? Owmee 

■ ^»ti9w ._-__=4^-_r 

>g£. Ccmmwl S^mmi^^ / f „,,,,,„, 

Aftv_fwft/ 
Ctkm 

— ' lotiHtna 
ujdlfdg 0CEANV5 VERG NTIVS 
A}i„. raM. >*H_"e____: 

v "-iWo- 
otunTuun 

Cattfl, ifMif 
lamatti 
0"^«? SsJBLi 

9/ *>/ «/ *-/q / 14/ xh/ l£ 

' '" ■■ ■"_ -"■ -_-____________; — _ -| . ,, 
2-1 _._. 
OCEAMVS GERMAIC GALIIE TABV- *i* ev!ro 
VROPA appellataeftab Ageno 
ris,Phcenicu regis filia, que a loue 
ex Aphrica rapta,in Creta abdu<fta 
fuit.Terra muItiforinis,cV ad viro> 
rum virtutcm ingenue difpofita, ci 
uiucfc,et domefticaru ad alios reru 
tranffufiua. Eft eni tota habitabi f, 
in exiguatmmodo parte , .ppter fri 
goris vim inhabirabif. Que finitima Tanaidis 8cMeo> 
tidis incolis,BoryftenenfibufcB in curnbus degcntibus. 
Habitabilis aut rcgionis, id quod algidum eft & monta* 
nu,laboriofehabitatur.Curatores autprobos (ufdpietia 
loca etia praue habitata , et per latrocinia,mitigant. Que< 
admodum obtincntes Grcri,montes,pettafq; incoluerut 
pukhre,obprouidetiam drariuilia,artefqj,ct neliquuad 
uitam fenfum. Quantu aute Europ? in plano eft,natu 
ralecfi tcmperiem habet 

DE ANGLIA. 

ANGLlA,quse&; Britaniaaberuditis dicit,infignis 
in Ckeanolnfula triangulari forma SidliasCmihs, 
queet quondaabalbisrapibus,queadeanauigantib 9 
primo apparent,Albion dicebatur.Troes eam quandocp 
incoluerut,qui Troiaa Greds vaftata,Palladisoraculo, 
digreffi daffe,in hancinfula venerut,atcB Gigantes tunc 
earaincolentes, multis prelns vicT:os,expulerut. Hos >*o 
etipfbs poftmultos annos Saxones , illuftris Germanie 
pp fs, Angelse rcginse aulpido expulerunt,et agros opefcB 
infulanoru inter fe partientcs , vt Iingua?pariter & gcntis 
memoria,indeuicfta Infula fempiternaforet,ab Angela 
du(flricefua,terraillam Angliam dixerunt, cpuis plerics 
ficappellatam putet,quafi noftri orbis angulu. Ambitus 
eius quadragcfiefo(fbcs cVfeptuagintaquinqj mihb 9 paf 
fuu c6ftat.Sunt Angli ccrulds ocuIis,fadeadeo venufta, 
et ftatura procera, vtbeatiffimus Gregorius,cu forte An# 
glorupueros Romeviderct,Beneinquitbene Angeli di 
cutur, quia vultu rutent vtangcli, oportetillis iterfalutis 
aeternaeadminiftrare.In bello funtintrepidi,opumic8 fa 
gittarn.Fcemine candore & forma inf gni, 

DE HYBERNIA. 
T=J YB E R N I A Infula inter Septentrione & Ocd' 
X. i. dentefble,dimidio minor qj Britan*'a,cui propinq 
eft,ab Hyberno tepore(vtquidaputat)appeIlata. Adeo 
pabulofa eft, vt ibi pecuaria(nifi sefbtea paftibus arccan 
tur) m periculuagatfaries. Nullunoxiuanimal gignit, 
non araneam, n on ranam,necahtaliundeinuecffom. Oia 
noxia aialia ab alio afportata folo , pulucri iniecfh nccat. 
Apes in eano reperiuntur,miracceli temperies , fertihtas 
infignis.Gens tameninhofpita,inculta,&cruddis. San* 
guinc interemptoru haufto prius vicflores deturpant.Fas 
atcp ncfas eodeomnia ducunt.Puerpera fi quando mare 
cdidit, primos dbos gladio impomt mariri, incB os par; 
uuh fummo mucrone , aufpido alimentoruleniter infert, 
et gentihbus votis optat,non ahtcr,q? fi in belJo & inter 
arma mortcm obeat. Qui cultui ftudent,dennbus man> 
narum beluarum infjgnifi,enfium capulos exornat,caiv 
diunt enim ad ebumeam claritatem. 
;"&./ 

G&sa ■«■agaMqffiaisaft 
V tAKVI,A~ ]I v EVKOPA| 

Hgfuntccbgnitis tocius orbis Prouincpsfeu Prcfe&uns 
quas fecuda Europc tabula compledtitur. 
Hifpania Betica. 
Hi fpania Lufitania. 
Hifpania Tarraconenfis. 

CVr DA Coj-duba maximadiem habethor. 
,4^5 fere.Ec diftat ab Aiexadna ver 
(us occafum hor.j 3. 

Tarraconenfis. 

Afturicaauguftamaximam diemha 
beC hora.1'5 5 iz. Et diftac ab Alcxan> 
dria verfus occafum hor.5 5. 
Noua Charcaoo habec maximadie 
ho.14 f. Erdifhtab Alexandriaver« 
fus occafum hor.5 <j. 
Tarraconmaxima diehabet hor.15. 
Etdiftat ah Alexandria , verfus occa- 
fum hor.t z $ 12. 

Cluniamaxima diem habcthor.15? 
Et diftat ab Alcxandna verfus occa< 
fum hor.j 4". 

GefareaAuoufta maximam dieha* 
bct hor.15 .if Et diftat ab Alcxadria 
\«ifus occafum hor. 5. 
Gadira^infua maximam d:'em habet 
hor. 14 z. Et di ftat ab AJexandna ver 
fus occafum hor.s §. 
Europe tabu# 
lacotinetHi* 
fpaniam tota, 
in tres prouin 
tias parcita,cu 
infulis fibi ad 
iacennbus. 
araiiclusautpcreius mcdiudu&us, 

rationem habct ad mendianu,quam 

tria ad quatuor fere. 

Terminamr aut tabula. 

Ab oriente Pyreneis montibus. 

Amcridic Baliarico oYlberico pcW 

go,fretoq5 Herculeo, & parteextenos» 

rismaris. 

Ab occafu occidentali Occeano 

A feptcntrionibus aut Occeano Can 

tabnco. 

Lufiranic prouintie. 

NorbaCxfarcamaximadicm habct 
ho.14 z $ ll fere. Oiftaccp ab AlexaV 
dria verfus occafum hor.5 z. ferc. 
Augufta emtnca maxima di mha<> 
bct ho.14 z 3. Ec diftat ab Akxadna 
verfus occafum hons 5 ifcre. 

Bericas 

Ifpalis habec maxima die ho.i 4 ^.Ec 
diftacab Alexa.^fus occafum ho.j * 
~"£ c ' AREA TABVLAE. 

Secunda>*o Europecabulacocineca 
parcibus t z viq: ad parces.to z. Ficq? 
Looicudo parnu i3. Lantudoantea 
partibus. *>6. vfq? ad parces.4 6 z 4", 
Ita vtLacitudo fiatparcm 10 1 4, 

*♦. V,- 

5 l n ..i.h.ii» 
■fwimrn 

SIKVS 
^ . CANTABRCVg 
C\m\4 
BALEARCVM ;s mare mma/A 

**— 7" ■ ■ IH I . II M • »« . i i I ■ i7\ i+ t6 ■>.. ■ i r MI I I I IT ii.i I I I M I I _ ' I" 

V \ t8 [ W\ ZrO "1 ; .?23S5§SK^ 
V r 7T"r 
V8 liti 3= ^^isS 
V ' i_ ™ 
^^ 
TAHVLA-n^HVKO' bTFRIMO DEHISPANIA. 
ISPANIA MAX/MAEurope 
regio, terris optimis coparanda,nul 
lis pofthabeda,frugu copia,fiue foli 
vbertate,fiue vinearum prouentus, 
fiue arborarios refpiccre velisromni 
materiaafflu it , quccunqj aut precio 
chara effe poffit,aut vfu neccffaria, 
adeo,vt non ipfis incolis oii,verum 
etiam ltalie,vrbicp Rome,ad cunclaru rerum abundan* 
tiam fufffciat.Argmtu,gemmas,cVaura, G requiras,ha# 
bet.Ferrarrjsnuncp deficit,nec cedit vitibus,vincitolcis, 
nihil ociofum in ea, nihil fteflle. Non coquuntibi fales, 
fed effodiut.Non violento fo!e torretur,vt Aphrica,neq$ 
affiduis ventis,vt Gallia fatigaf,Salubritas cceli g omne 
reoionem equalis. Nullapaludum grauinebula inficit, 
fed marina aura pcrflatur. Lini,fparicp incavisingens, 
minfj certe nulla feracior terra.Curfus amniu,non torren 
tcs,rapidiq?,vtnoceant,fed lenes.&T vineis campifq? irriV 
gui, eftuarr)fcp oceani affati pilcofi. In nulla tn re magis 
olim c6demnataeft,q?equorupernicitate,quos ibiave> 
toconcipi,memorieproditueft.FuitoIim tota Hifpanie 
terra (vtnihilobmittatur,quipdadregionis cognitione 
atanerecognofdtur) diu^fay-Mi vlteriorem 6V riteriorrm 
Hifpanias. Citcrior eade^que Tarraconenfis ad Pyrenea 
vfq? iuga protenditur.Vltcriorin duas, pcr longitudine 
prouintias diuidit. InBecfiicam 8cLufitania.Superiori# 
bus annisHifpaniajnregnaqumcpdiuifa cft,fcilicet, 
inCaftelle.Arragonu,Pqrtuga]ic,Nauarre & Granate. 

DE LVSITANIA. 
L VSITANIA que &hodie Pomigaliaappcllatur, 
populos habetHifpanic forciifimos,fcrutatores infidio' 
fos,veIoccs,agiles,atqj verfatiles. Scutis duupcdum laoV 
tudinev£unturcuruis,ad anteriora fpecl:antibus,quibus 
neq? fibula,nec anfa vlh eft, his in bello ea agilitate vtun 
tur,vt &icT:us,&:fagittaseuitent. Gladiolus autpugio 
lateri adheret. Plurimilinccs thoraccs habent: perpauci 
loricis vtuntur,autcriftatiscaffidibus. nonnulli neraatis 
galeis.Iaculum longe iaciunt, & fumma arte, in aciediu* 
tius rjfeuerant. Mobili corporejeuic^vcforileetfugiaiu I, 
hoftem,& infequansur. ■jm m*:v 9 '■M lAHVLA ♦in» evbqpak HeXuntecognitistotiusorbis Prouintrjs feu Prefecfluris 
quas tertia Europe tabulacomplectitur. 

Gallia Aquitana 
Gallia Lugdunenfis '* 
Gallia Belgica 
Celtogallatia Narbonenfis 

E R T I A Eu# Et difta : ab Alexandria , verfus occa* 
fum.ho. t.&tfere. ^^ 


%f5l 

ropctabulaco' 
tinccGatlias,m 
quatuorproui* 
trjs,cum infulis 
fibi adiacecib*. 
JMedius ipfaru 
parallelus rario* 

nem habetad m€ridianu,quamdua 

ad tria. 

Circumfcnbitur aut tabula 

Ab ortu Italia ec Rhcria ac Gcrmariia 

A mcridie mari Gallico. 

Ab occafu motib'' Pyrenc.is,cV Occ& 

no Aquitanico. 

A fepte trionib' Occeano Bricanico. 

Aquitanie Celtogalatie. 

Mediolanium maxima diem habec 
hor.15 f.Et diftat ab Alexandria yfixs 
occafum hor.tz 3. 
Burdigala fhaxima diem habethor. 
15 z. Et d 1 ftac ab Al exadria verfus occa 
fumhor.tjf&f fere. 

LucduncnCs Gallic 

Auouftodunu maxima diem habct Belgice Gallig 

Rigiacu maxima diehabet hor.idf. 
Et diftat ab Alexandria j^fus occafum 
hor. :zfere. 

Durocotturu maximam diem habec 
hor.id %. Et diftajc ab Alexadna ^fus 
occafum hor.t 5 if . 

Narbonenfis Celtogalatic 

Maffiliamaximadiehabet hor.153:. 

Et diftatab Alcxandria verfusocca* 

fum hor. 1 5, 

Nlarbon &ipfa maximadiem habet 

hor.15 ^.Et diftacab Alexadria verfus 

occafum hor iixdi 

Vicnna maxima die habet ho.15 f.Et 

diftatab Alexa.^fus occafu hor.: cx I. 

Neumafusmaximadicmhabec hora 

ru.15 £ w. Et diftacab Akxandna ver 

fus occafum hor.i z. 

AREA TABVLAE. 

Tcrtia ergo Europc cabulacominec a 
parnb 9 15 vfqjadparces t? t.Ficq? L6 ho.i^J ^-.Etdiftatab A'exandriaver gitudopairiui42.Laritudo^oapar; 
fus occafum hor.t 3 cV <$. tibus.4t.vfq? ad partes.j^, Ita vt Lati 

Lugdunu maxima die habet hor.,15 z« tudo partium fiaci:. $ 
m<tiomn ip <y $?tyljttieitta> 


CUMA<6- 
? h- i S Q ]E i .Sp S ALBIONIS ItfSVLE ftyjtf 

EZL— 2 ^ 
\Hotim ^Jmjri o m 
26 * .. j, ^ ■ t^T^^ llMtlwtw^ 'Atnb&'^ itt ^^AtL& OCEANV^ BRITANIC i gSr -p«»# te o o 

j3 mmwt W<M> 11'nfa Aomtmbi / f£-'«9w*of !? 

s -» IU - - Ol "' G\ m Atgu/fe | AJctcbiwrfA ^ar^vss^a 4afc*«* < « 9 —f < *" w •• \ *-*?•■ \| 

- J5^ VJf/fOTlOJ „.,< y<lttgw|k, 

y4tmra Yebtmua, 

\ \ ° \V**W 

' '['jm *'* /+ ' ,**********•***;, \k »' 

«K^iumwfe /•" a^-A / 

w\Y. J r» t' hrmiL- \\ y ■10 
pmmes LtttDtewM *£ /'' bmtafajtl faiaibnts^ ^»* '•"•»•*»«'•• •»'" OCEANVS AaVLIANIO ipflWNWS\ » / Crwfar»/ ^^ V m y -%££* 

\ MlM «\ „ fll?.C^i^i ZrTc" / 7 V"~1>s. \ -E '■■■ PtgettaMttt* 

^W r ■. '■bl^iiww t-8 1*»; 

r Santoned\ 


pzbvcovp 

O L l.Age&atttt. / '"''• p^^. A^^OALLIA 

,-^X^I# ,°/4flBtBim''''|-... V 

" \jj cpjjnait \\ ttwptigus ..•••■'"" . . 
.„.|,3. '-...., | / ' &egitfvxt 

<? °. %' \\ O / I^^ttm- 

P<»^«* l 5 -! / kSegufau ■ 

,. ]'i AnetmiB Ape, ,„iM \J '.^ 

' /i O """""••'"/../, 
I mbumantm& '■•""' 


tf%cnxttummat^ i •.....„„«<. 
^mgdttttSnp'-''^^ HISEANIE EAR5 Tayljt-lfi'^ IL^j o ^^3^ 


SkiftZMt- n\ 17 rz i. ■— 

71 Ift [. t^.,i_ ZD I 2.1 2Z ^«^^- J.ij \ Z6 Z7 (£V %&>. r;ri: XAhV' JII EVRO 
uce A L L I A appellataacandorepo 
puIi.Gala enim lac didtur. TripJex 
eft,Tonfa fiue Togata,quc et Cifal 
pina dicitur,fed Italie finibus inclu 
ditur. Comata cognominatomnis 
tranfalpina GaJIia. Eam in tres pro 
uintias,a tribus populoru gentib*, 
liiftorid diuiferut, Belgicam vidc 
cec,Ueitica,oc Aquicanica.Tcrminos illaru ita ftatuetes, 
vt a Scalde, ad fcquanam Belgica fit dida.Mox Celtica 
ab eoad Garundam, queeadem eft, 8c"Lugdunen.Inde 
ad Pyrenei excurfum Aquitanica,olim Aremonica voca* 
ta.Gallie populos Gredcomuniappellatione,olimab 
eorum regis nomine Celtas dixere,8Y ab illius matris no 
mineGalacas.Frand hodie vocantura Frands G^rmanic 
popuhs,a quib f olim fere toca fubada eft.Cefar dictator, 
omnes Gallicas genres,Iingua,legibus,cVinftituris,inter 
fedifferre dixit,multa cn multis comuniaefTe,vtfacT:ioes 
exercere, que non folum in tiuitanbus & pagis , fedet in 
fingulis penefamilrjs vulgo reperiantur , vt qui inpenio 
et opibus polleant,interfe de principatu contendant, vt 
cucTa ftiopotius,cpaIteri^arbitrio fiant.Quodvtgecile, 
ita vet 9 cfTe,nec tcmere inftitutu videri,vt tuta plebs eflct, 
a potedoRJ iniuria , nufquagetiuplebs aliocj conteptior, 
quippe queolim feruitrj pene Iocohaberetur,ois publid 
codln expers, plericp tnbutoru, aut alieni aeris magnitu/ 
dine grauati, vulgo foIiti,fenobiliorib 9 addicere,vta cete 
roi^ lmuna tutiores efTent^omnes in eos iura,vt in feruos 
habituris. Duo hominu generainpretipuohonoreefle, 
Equites & Druides. Alr) Bardos & Vacies Druidibus 
adr/dut.Quorum hrj nacuraliu rerum caufis dedici efTent 
inueftigandis,illi laudacionibus 6Vpoericis rebus. Mira 
focminaru Galhcaru foecunditas , vt tercentuctamplius 
armatoru miha,gens vna Bdgica,ad bellum olim mitce* 
rct. VicToria fupra,cjj dici poflit, vincentibus leta, viclris 
ftupor.E prelio decedcntes,ceruidbus equoru, hoftium 
capita fufpendunt,eaqj domu delata , vtfint fpeclaculo, 
poftibus affigunt.llluftnu virorum capita,cedrinis con# 
dientes odonbus,peregrinis oftentanc. m& 
TaBVLa T lli* .F.VBOPAE* 

Hefuntecognitis tocius orbis Prouintrjsfeu Prcfecturis 
quas quarta Europc tabula complectitur. 

Germania magna. d? ■•■.-.■ wsam /F ^ 1 - 

i 

1 


^^ 31 VARTAEu 

ropetabulacori 
tinetGcrmaniS 
magnam , cum 
infulisfibiadia 
ccntibus. 
IVledius ipfius 
paralklus ratio* 

nem habct admeridianum,quam tna 

adquinq?. 

Tcrminatur autem tabula 

Ab oricnte Iazygibus,Necanaftis,et 

SarmatiaEuropc. 

AmeridieRheoa,& Norico,&dua# 

bus Pannoni]s. 

Ab occafu Gallia Belgica,perRhenu 

fluuium. 

Afepcecrionibus Germanicooccano. 

Germanie ciuitates infignes 
Amafia maxima die habet ho.id i \i. Ecdiftatab Alexadriaverfus occafum 

horis duabus fere. 

Luppia maxima diem habet horaru 

\6iy Etdifhtab Alexandria verfus 

occafum hor.i f. 

Rhoboduriu maximam dicm habet 

hor. \6 . Et difbt ab Alexadna verfus 

occafum hor.i % . 

Scandia infula maximam diem habet 

hor.iS.Etdiftcft ab Alexandnaverfus 

occafum hor.i. AREA TABVLAE 

Quarta Europf tabula contineta par 
tib*.:73.vfcpadFartes.4tf.Ficq-L<v 
gitudo partium.iS 1. Laticudo aucc a 
partib^.^^ % .vfcp ad partes.j? I.Fitcp 
Lacicudopartium.ijd. 4 i K ! ^K " ??*??'" ^$^?& ,;r.. 
^7 v\ **\ % A H p[ H -&\ § 3>? ^d a* 

^PJ4? [~^j~^lgp^H 

ntjnfane& 

ininms CeajL i- i aJ\ rUtrtams 

« mj/m ni,\ o 

o ]fp t mitS=^ s ' w %^ \Utp, (h 

flXCtteta- 

o %o' /tngxwam\ Lnmtnfa 

Qtcmt ViR/M"*"^ _ o immm tyatv&es 
n tnftile (SFRMANHCVS ppm-ehru " Jvtmtbnnt 
Alifh 

O ^itkni 

XiruruL 
o vfturi» H thtcttt* ■# o 
CaLmtpzr milhtM; 
MJ£i£, *&* Lnyt* X *: r £ rmf! - /fejfw* J&t&iti hififnriii 
^mW&zWS Vi\btDm\ 
matttigi AUn&t 

* JKOTIfe* * , pi I jj>_ jg^ jS | 3<f | 4<H 4* 1 4* 1 45 1 44 jjjjj l^M 

— I T 1 .. I ii, i « i l i i ii I i uiii iiii i l i u. i m hwiim ■ ! '"i"-.' ' ' *?" 
yjpifywuip' r 


£-$0tt&Catr&aft«- 
O \byc\fy tii-myrfi 'f#2* ■ t^yfti.p 9i0i^>lP c *« w^^E 
AG N AE Germanic fitus in hac 
tabula comprchenditur. Quapnv 
ptcr de ca aliquid hic ,pferre licec 
G rm an ia igi t rcgie,adeo ajr. oena 
eft,adeo pulchemmis , niridifli' 
mifcp vrbibus,caftnfq> , & pagis, 
pafllm exornata,vt nec Jtalie, non 
Gallic , non Hifpania? , ipfa cedat. 
Cccliim fatisdcmens habet,campi fcrcilitacem optanda. 
Sunc collcs aprici,ncmora opaca,frumencoru abundaria, 
vitifcri monces,clariflimi amnes,Rhenus, Danubi',Mo 
ganus,Albis,Neccharus,Sala, Odera, Etalrj cpplunmi 
riuiIimpidiflTmi,totaterra rigantes. Suntfontesdulcis 
aque,funt termccalide,funt minercfalis plurime.Mecal* 
lorum item fertilitate, nullis terns cedit, Vmuerfa Icalia, 
Gallia,Hifpania,argentum ex Germanie negodacoribus j 
fere omncs habenc,metallacp non parum mui ta,nec auro ' 
eftpriuata. Diflaauteft G;rmania,recetioriappe;iatioe, j 
cp eius populi fereomnes mter fe, perindcac fracres,pares I 
exiftcrent, tum corporu difpofitione , tum moribus,atqj 
viucndiriribus. Prius Teutonia,a TuifconeNoe filio, 
ct Alemania,a Manno,eius filio,qui gentis auchores co<* 
ditorcfq? memorantur,voatata fuit. C^Tuis plericp gente 
indegena,id cftynde geni tam,nec aliunde prouccta,arbi> 
trent.Prchum /nituri Germani , facrum hymnu Herculi 
canebant,quem volcbant aliquado in eani terra venifte, 
graui & ternbiIifonitu,non diffono, cecens ad terrorem 
quefico, pugnam capeflebant. Truces ocuIipluribus,ac 
cerulei,rutilecomae,proccracorpora.Adprimosimpctus 
fubita cVprcceps natura. Caeterum laborum operumcp 
impatientes.Sitim & eftum,vt Galli,non feninc,fngoru 
paticdftimi.Auri cVargenri his olim nullus vfus. Arge> 
tea vafa corum Iegaris data , aut principib' m uneri mifla, 
non minori contemptu.cp ficftilia tradabant. Sccus aute 
modocuenit,namprecoecerisid genus mctaHoruamat, 
et pro cis acquirendis, animam & corpus diftkulcaubus 
tradunt. ;££ d/ Eta TaBVLa >V> EVRQPaE 

Hcfuntecogninstotiusorbis Prouintrjs feu Prefccturis 
quas quinta Europe tabula complectitur. 

Rhctia & Vindelicia, 
Noricum. 
Pannonia fuperior. 
Pannonia inferior. 
Ulyris. 
Liburnia. 
Dalmatia. 

VROPAE 
tabulaquitaco 
pleclitur Rhx> 
tia,& Vindeli* 
cia, acNoricu, 
duafq? Panno* 
nias , & totam 
Myridem,cum 

infulis fibi adiacentibus. 

Mediuseius parallelus rationehabet 

ad meridianum,quaquadragintatria 

ad fexaginta. 

Grcumfcribitur aut tabula 

Ab oriente lazygibus , Metanaftis, et 

Myfiafuperiori. 

Amendie parte Maccdonie, &finu 

Adriatico,&parte ltalip, 

Ab occafu parte Gallic. 

Afeptetrionib 9 Germania,per fluuiu 

Danubium. 

Rhetie 

Brigantiu maxima die habet hor.15 y 
Et diftat ab Alexandria ^fus occafum 
horisduabus. 

Vindelicic 

Auoufta Vindelicorii maxima diem 

habct horaru.15 z % fere. Et diftat ab 

Alexandriaverfus occafum hor.i z 5. 

Norici 

Arcdatc maxima die habct hor.15 1 3 . 
Et diftat ab Alexadria verfus occafum 
hor.i 5. 

Iulium Carnicu maxima diem habec 
hor.15 i & quid parum. Diftatqj ab 
Alexandria verfus occafum hor.i 5. 

Pannonic fupcrioris 
Petonium maximam dicm habet ho. 15 1 x%. Et diftat ab Alexandria verfus 
occafumhor.iz. 
Sacarbantiamaximac, >m habet hor. 

152 3. Et diftat ab Alexandria verfus 
occafum hor.i f . 

Emona maximam diem habet hora. 

15 1 & aliquid plus. Diftatqj ab Alexa 
dria verfus occafum hor.i z. 

Pannonic inferioris 

Serbinum maiorem diem habet hor. 

152 4", Et diftatab Alexandna,verfus 
occafum hor.i^ 

Sirmium maximam diem habct hor. 
15 z.Etdiftac ab Alexadria verfus occa 
fum hora.i. 

Hlyridis 

fadera Liburnic maxima diemhabet 
hor.15 f, fere. Etdiftat ab Alexandria 
vcrfus occafum hor, 1 \ . 
Sidrona maximam diem habet hora. 

153 nfcrc.Et di ftat ab Alexandnaad 
occafum hora.i. 

Salone Dalmatie maxima diehabet 

hor.15 4. Etdiftatab Alexandria yfus 

occafum hora.i, 

Narbona maximam diem habet hor, 

1 5 4 fere. Et diftat ab Alexadria ^fus 

occafum hora.i. 

Scardonainfula maximadiem habet 

hor.1'55 fere. Etdiftat ab Alexandria 

verfus occafum hor.i j fere, 

AREA TABVLAE, 

Qtiinta Europe tabula cotinet a parti 
b°.*9 J.vfq? ad partes.47. Et fit Logi 
tudo partiu,i7 f.Latitudo a partib 9 41 
vfq? ad.48.F1cq? Latitudo parriu.7, 

5 

44 4-3 rm Z4\ zn 37 
4-9 4' 4 z l MA0NE QEK^lANJE PAKS -Of^ 'O _V, iim^ ^iP/^^^Cwfofi 1 
/o i $rif*ttfe ytymvmd Uam Cmt&tnA &tmbnts fl 5fti# Hiynftzmibe* \ c«" uttti *»? r cmtmv ttmn Cm 

O luv & Abt&MiH \ ■mhoktout O .., •»« \kttttm\T6 J)^ T** }A\aniY,. _. -. < ' Aflwt»n*. 6tt 


fc_trp 

Ibalwt 
\o q 
\amntu. Ra^ panont_v A.^ SVPF 

XuvctUt 'ytranwuA ^mih ^Vjazigv METANAI 

, PANO 1«ik5^ 
^NIAIN J \STAlj2< PARS 

FEKIOIO Wm: o Catuk&m» AlePullti 
O ,* O Ttmttw- 
o <Te. mcne ta&uum Camtnht» m^ta- (>J^ m ^ , ,0/ 


p _W*i- -««^y^^^ 

o o 

fiiribtattte& 

~Wtn\ Qttitfo 

o | o 
,_► < \15i&t.ra CIWpW _^S ____$ tetgtmmt _^_. Wttte 
tvte ^ISTKIAJM nwtfl 
o 

^mcwff onmny Ottnmce V-' f^ttmt ^JM»»-!? 
tgtttiVativwvigfy \o ftm«tUx>VR. „ .... 

TW...-- (*** . o t *'■*■ ' ~-fi\ 
C«vmu~ At&ntoiu- 
_0 o^TW*"* ^V* 8 *'" fe.HADRI ATIC VS^Ii} &«# *°" ^ 1 thtmdte f* 40 Capmrut 

MARE romtui 


XI ^Utetmt A 
1tt«W Gtitf'-' 
o nfim 

ytmgfm* Thnfotkte 

)0>un. /i&iS ^ X^mto W/_ &Q- K </ v & 
A_ttgn_t_ p.O 

)$uht<t 

\$nttvtt& 

vSuiiml 

£ftema O . 

(^aviAMut 
yucttft 41 tmutAau/ 
O o 4« 4* 
4t4CED0_p 
'NIE PARS 43 44 TTQ W^VTEVKO 7 
VP REMA portio totius Ger 

mania? Sucuiaeft, duobus clarif 

fimis fluminibus,Rhcno,etDa 

nubioirrigata. Quorualter mo' 

dico fluxuin ocddentem Oceano 

mifcetur. Hic ediuerfo in oriente 

perinnumcras gcntcs volutatus, 

pontum influit. Terra partim pla 

na,partim montofa.Agerfcrtilis, 

cufnulla pars inculta iacet,preter,qua aut lacus,aut mon 

tes,vcl filueoccupant.Ncmora in ea muIta,cV ob id gcnti 

vcnatio frequens, aucupiii pcculiare , frumentoru abun^ 

danoa,pccorum magna vis. Coualles plurime, perennis 

riuis, clariffimi vndiqj amncs porcurrnnt,qui fe vniuerfi 

in Rhenum &Danubiij exonerat. Totainfuperprouin* 

tiafalubritate gaudcns,celebratifTimis vrbibus,vicis,et 

caftellis refertis. Arccs excdfe , natura cVartcmunite. Et 

(quod ad Chriftianareligioneptinet)pulcherrimis atq? 

dioffimis templis, collegf)s, monafterrjs variorum ordi* 

num,fexus vtriufq?.BafiIids,parrochialibufqKccleff)s eft 

exornata.Circa montes ferru,argentu,& metalla procreat. 

Gens popuIofa,fortis,audax,et bellicofa,procera corpore, 

flauocrine,venuftafade, &decora. Ingenio fingulian 

predita, preftantifnma Germanorum a Plutarcho dicla. 

DE BAVARIS. 
'O A V A R I A Getmaniae prouintia,ab Auaribus 
jO Hunnoru reliqufjs,qui Noricis expulfis,in ea terra 
confedere , adiecfta B Jittera , appellata . Baioaria etiam a 
Baf)s rifalpine Gallig populis,his locis aliquando mora^ 
tis didtur.Noricu olim fuit.Hungariaaborientehabet, 
ab occidente Sueuiam ,a meridie ltaliam , a fcptentrione 
Franconiam atq? Boemiam. Danubio infigni fluuioex 
Sueuiaproflucnte irrigatur.Auftria, Styriam,& Carin* 
thiam in fe comprehendit,qj fjdem fere homines,nfdem 
monbus atqj lingua vtantur. Noricis praeterea finibus 
quondam contentierant. Beatus Lucius Britannise rex 
primu,deinde Rupertus,vltimo Bonifadus Mogutinus 
archiepifcopus Chriftianapietatem edocuit. In quatuor 
epifcopatus Bauaria diuiditur. Saltzburgen. Patauien. 
Phrifingcn. & Ranfponen. Nulla Germaniac prouintia 
pluribusjcultioribufue vrbibus illuftratur.Getis mores, 
viuediqj inftituta,exlegib*, quas orthodoxafiderecens 
fufcepta habuere,cognofcipoffunt. Vicflus eorucaules 
etporcorum «rnes,quom capitibus fpedalitcr oble&ant 
lnconuiufjs. TARVlArTvirjgVROPAE Hefuntecognitistotius orbis Prouintrisfeu Prefedturis 
' Quas *«» Europg tabula compledtitur, 

Italia. 
Cyrenos infula. 
EXTA Eu> 

ropetabulacori 
tinetltaliatota, 
et Cyrnum in* 
fula,cu infulis 
Italig adiacenti' 
bus. 
=iJ Parallelus ipfi» 

medius ratione habetad meridianu, 

quam triaad quatuor. 

Terminatur aut tabula 

Ab ortu finu Adriarico , & lonio pe* 

lago. 

A meridie,partr Adriarico,et Tyreno, 

necnon Liguftico mari 

Ab occafu Alpiu montibus,qui iuxta 

Galham funt. 

A feptetrionibus alpiu,qui fub Rhe# 

ria & Vindelicia funt , montibus , ac 

Alpino mote , qui fub Norico eft,vo 

caturq? Caruaga,etparte finus Adna 

rici. 

Infignes Italie Ciuitates 

Rhoma regia maximam dicm habrt 

ho.15 1?. Ec di ffcat ab Alexandna >?fus 

occafum hor.i.i". 

Nicea Maffilienfium maxima diem 

habet hor.i^if .Etdiftatab Alexadria 

verfus occafum hor.t n. 

TaiTaunemaximadicm habechor.15. 

Et diftat ab Alexadna yfus occafum 

hor.i 2. 

Neapobs raaxima diem habct hor.ij. fere. Et! diftatab Alexandria verfus dc 

cafumhor.i.&^. 

Bmndufium maximamdiem Inbet 

hor.15 fcre. Et diftat ab Alexandna 

verfus occafum hor.i & j. 

Ancon maximam diem habethoraru 

15 f.Et diftatab Alexandria verfus oc 

cafum hor.i z. 

Rhauenna maximadiem habethor. 

l^^.Etdiftatab Alexandria verfus oc 

cafumhor,i.|. 

Aquilcgia maximadie habecho.i^t. 

Et diftat ab Alexandria verfus occa< 

fum hor.i % 4; fcre. 

Beneuencus maxirna die habct hor.1'5. 

Et diftacab Akxandna^fusoccafum 

hor.i 4. 

Capua maximam diem habet hor.1'5. 

EtdiftatabAlexadria ^fusoccafum 

horai.f. 

Cyrni infular 

Valeria maiore diem habeC hon.1'5. Ec 

diftat ab Alexandna verfus occafum 

hor.*.fere 

JVlariana maximadicm habechor.1'5. 

Etdiftat ab Alcxaina verfus occafum 

hor.t.fere, 

AREA TABVLAE. 

Sexta Europc cabulacorinecapartib" 
lj z.vfcp ad ptes.45. Ec fic Logimdo 
.; partiui^z. Latitudo apartib 9 572 5. 
vfcp adpartes t 45 4~.Etfit Latitudo 
p„rrium 7 3 u. • 6 

1 1fpdj$fi0l Liimm^ MUfa Mfluv^?* 
<\v$kty+? Cliriia^* 1tt#bff><l<$ ?° I . I i u) TAKV*VI- KVKO 

NHAC fexta Europe cabula 
Italia fituar. Qujc olim Hefpcria, 
abHefpero A;.'.Tds fratredicla eft. 
Siue (vtMacrobius inqt) ab He* 
fpero ftella, cp illf occafui fubiecta 
fit. Eteftrcgio,inetalIis grauida, 
Vbiqj vitalis,ec pennis falubncas, 
ccimiacoelicemp:rics, campi ferti^ 
litas,apria'colles,innoxrj faltus,opaca ncmora,munifica 
iiluarum genera,mira frugum,vicium,ecolearu fertilicas, 
nobiliapecori vellcra,opima tauris colla,pfpicui etpifcofi 
lacus,flumina fontefcp faluberrimi , portus plurimi,ipfa 
auide, ad mortales iuuados, in mana procurres,& velut 
gremium omniugmtiucomerciopandens,vtferedi<fta 
fitaquibufda,cerrarumomniualumna,atcpeadeparens, 
cceleftiu prouidenria elecT:a,que fparfa congrcgaretimpe 
ria,molliretcp efferataru gentiuritus,difcordcsadcollo<< 
quialinguas,munerelitterarum , latinocp fermoneaw 
greparerT Color Icalis , & ftatura pene diuerfa eft m cifal* 
pina Gallia , Venetoq? receffu , Color vulgo candidus, 
cult' & fermo accuratior.Contra in Hetrurie tra<fcu lacio, 
Campania,Luania,&: Brutrjs,capillus niger,breuior fta 
cura,cVmaci|enta,fermoetcuIcusfimplex.Omniafimilia 
in Piceno,oV his qui fuperi maris oraaccoIunt,in magna 
Greaa vfq?,nifi q> fn Apulis,CaIabris,ec his qui excrt-ma 
tenent Italiam ,vi(ftus &fermo cum Greds promifcuus 
duracToca IcaIia,vtomnis fereEuropa , vno matrimo' 
nio femper contenta fuit.Italia hodieomnis , Chrifti, na 
pietatem religiofiffimeobferuac,facrorum cerimoniaex 
Rhomancecclefieinftituto , nififortein vltimacius terre 
parte paud grecu feruec ncu,et ipfi cjde Gre:i generis vnu 
conubium Icalis vt olim, fed atra repudiu, neqj id gmic* 
titur,mfi magna decaufa, Rhomaniqj potificis gmiffu, 
Triplici iure vtitur Icalia,Poncifirio,Cefarco,8c munia' 
pali.ConftathocexIegibus. Qiias alieciuicaces , aliafibi 
de caufaconduc,ad bonum equucp fpe<ftat,Iudida reru, 
ciuiliucp negorioru hiciudicum ordines exercet, illic ma« 
giftrat 9 ,na non vna vbiq? eft regiminis forma. Prima no 
bibtas miliric,fi fcelix fic.Seques rei liccerarie. Sacerdotiu 
magis cg nobile vcnerat.In claritudineliceraruTheologi 
fibi partes vendicant.Secundas ab his,iuris fciencieperici. 
SunccVMedici inadmiratione,fed maiori queftu.Ma* 
thematid,DiaIe<ftia,Aftronomi , etpoetemagis interfe. 
cjari, q? vulgoconfpicui. GrSmatia extremi oun, vt qui 
.nterpueros cofenefcant.Eft&facris Oratoribus grande 
nome,fedmaiorvcneracio,ob piecacis ftudiir.Ffrequeiv 
ciori agut theacrOjCp forcnfes. lcaloru ic? varius amidus, 
centies maiori,c|! vi<fhis fumptu confuer\Seriris ecenim 
ftragulis non tm,fed & aiiro & cocco fe veftiunc.Salatu* 
aum aut exiguum faris Iargam exhibet refe<fhonem« 

&- "•"■'- 

taa IaRVLA ♦Vll* EVROPAE Hefuntecoonitis totins orbis Proumtrjs feu Preftcturri 
quas feptima Europetabulacomplectitur, 

Sardinia infula* 
Siciliainfula; =S3 
illlli 

if 

mpfi* 

»«Vt» ;:y^" ■^■*w*»ptf 
V&OPAE 
tabula feptima 
conrinet Sardi 
niam ec Sicilia 
inlulas. 
Para!lel 9 ipfius 
medius ratio* 
nem habet ad 
rnendianu, qua quatuor ad quincg. 

CircLimfcribitur aute tabula 
Ab omni parte pelago, 
Ab ortu Adriatico. 
A meridie Aphricano. 
Ab occafu Sardoo, 
A feptemcnonibus Liguftico & Tyr<* 
rheno, 

Sardinieinfule 

Sufalcos rnExima die habetho.14 z iz 

Ecdiftatab Alexadriay^fus occafum 

hor.i t %. 

Carallis maximadkm habetho.14 z. 

Et diftat ab Alexandria verfus occa> 

fum hor.i.z %. 

Tuffls ByfTonis maximadiem habet 

horaru 14.5 ^-Et diftat ab Alexadria 

vcrfus occafum hor.t. fere. 

Gurullis noua maximam diem habct ho.14.5. Et diftat ab Alaadria verfus 
occafum hor.:. 

Sicilie 
Lilybcum maximadiehabetho.i^z' 
Et di ftat ab Alexandna ^fus occafu m 
hor.i.z. c , 

Syracufe maxima die habet ho.14 z 8 
Et diffcatab Alcxadria verfus occafum 
hor.1.5. t 

Mcfenamaximadiehabecho.!4'j 4. 
Et diftat ab Alexandria vcrfus ocea; 
fumhor.i %. 

Centuripjc maximam liem habent 
hora.14. 5. Et diftant ab Alexandna 
verfus occafum hor.1.3. 
Segefta maxima diehabechor.q-.z. 
ttqiidparu.Diftaccpab AJexandna 
Verfiis occafum hor.i. z. _ 

Cacana rnaxima diem habct ho.14. 5« 
Et diftac ab Alcxandria verfus occa* 
fum hor.1.5. 

AREA TABVLAE 

Septima Europe tabulacotincca parri 
bus.t9 j.vfqs ad parces.^o.Fic^ Lon 
gitudo parcium io 5. Lacicudo autcm 
aparcibus.55 t.vfcp ad parces.j? % 4. 

Fitqj Laricudo partiurn.4 %. 

7 


MARE TYBttNWt ii.parall. 
hns di«rri 
hi ixi.ho. 
H 2 %i -MARf AffHCV 34- JU. 55 
lo.na: 

habcs 

diem 

maxi. 

hora. 

c. ^P^«B« 
% A R D I S Hcrcule procreatu s, 
cum magnamultitudineaLibya 
profeclus , Sardiniam ocaipauic, 
ctcxfuo vocabulo infule nomen 
dedit. Hsecin Aphrico marrfacie 
vcftigr) humani,tam in Orietcm, 
qs Occidcntcm latior prominet, 
fermepanbus laterjb',qupin me* 
ndiem & feptentrionem vcrgint. 
Terra patefts in longitudine milianbus.140. Inlatitu' 
dine.4o.IneaneqjIupus,fed fohfuga tmammal exiguu, 
hominibus perniriofum. Vcnenum quoq? non nafcicur 
ibi nifiherba,perfcriptores plunmoscVpoetas rnemo* 
rata, Apiaftro fimilis , quc hominibus nfum contrahit,ec 
quafi ridcntes interimit. Fontes habet Sardinia calidos, 
infirmis mcdelam prebences,furibus cecitate,fi facrameto 
dato,oculosaquiseiuscetigerinc, - 

DB CORSICA, 

CO R S I CAE Jnfulg exordium Ligurcs dederunt, 
appellaces ea ex nomine duris. Nam mulier queda 
Lieur, Corfica nomine,cum taurum exgrcge, queprope 
lictora rcgebat,tranfnatarcfolitum,atcp perinterualla,cor< ! 
poreauc1o,remeare videret, aipies fareincognitafibi pa* 
bula,tauru eceteris digrediente,vfcp ad infuJam, nauigio 
profecutaeft, cuius regreffu,infuke fercilitate cognofcen* 
tes,ligncis raob 9 illic profe&i funt, eacp nominemulieris 
aucftons & ducis appellauerunt, Hec GreceCyrenedidt, 
a Cyreno Hercubs filioinhabitata. 
m ['- " , - ~;.t%^ i?^, .■: m\ TATWLA ♦V TJTV EVKOPAE: 

-Hcfuntecognitistotius orbis Prouintrjsfeu Prcfe&uris 
quas octaua Europg tabula compleclitur. r^ Sarmatia inEuropa^ 
Taurica Cherfonefus* f3* 
\fm» II li 6& ^W »■& CTAVAEu 
ropetabulacon 
tinet Sarmam, 
quae ineaeft,et 
Tauricam Cher 
fbnefum. 
Parallelusipfi* 
medius,ratione 

labctad meridianum,quam vndedm 

ad viginti. 

Terminatur aut tabula 
Ab ortu Bofphoro cimerico,cx' Mco* 
tide paludc,ac Tanai fluuio,iuxta Sar* 
matiam,quse in Afia eft. 
A meridie pocico mari,& parte Myfie 
inferioris,et Dada, ac lacygibus Meca 
naftis. 

Aboccafumentibus Sarmaticis appel 
1atis,ac Germania,8c Viftula fluuio. 
A feptetriomb 9 Venedico finu, et Sar 
mauco ocrano,ac terra incog nita. 

Sarmatieinfignes duitates 

Tamyraca maxima diehabet horaru 
gquino&ialiu.itf.Etdiftatab Alexatv dria verfus occafum hore vnius sequi 
noftialis parte.i^.fere. 
Naubaru maxima die habethor.itf.z. 
Etdiftatab Alcxandria verfus occa* 
fumhorevnius partc.u. 
01bia,que SC Boryfthenes,maximam 
diem habethora.itf. 8c^f. Etdiftatab 
Alexandna verfus occaf u m hora: 6, 

Tauricc Cherfbncfi 

Thcodofiamaxima diem habet hora. 
15*2.5. Et diftatab Alexandria verfus 
orcum hore vnius parcc quiti,eta!ic|d 
plus. 

Panticapcamaximadiemhabec hor. 
15 t f it. Diftaccp ab Alcxandna ad 
orcum quarta parte horc vni us, 

AREA TABVLAE 

O&aua Europe tabula contine: apar* 
tibus.^-t 2. vfcp ad partes.7: z. Et fit 
Longmidoparciu.$o.Lacicudoapar* 
tibus 4<f .j.vfcp ad partes <$$. Ficcg Lac 
titudo paruum 16.$. 

8 
; r< ;H; ^fc-J 


Ss^; ,■;— flljfor- 2 Z - m~8 
43 pH-l^ 146J+7I+8 /49Tho CT \ l Pf^tVf f m r,5i«/iv«<>rt ' — - ..L». — *- 2.0<p4rft.|wg^o«l^ MARE SARMATICVM •tO' Jjfv6 t»o" 'tS' /t/o /-fS i7«juw* »*• Catpantfmwe t^pftf w mificptfs m* wn 1 4-3/ 4^ _ ^L^±±U&I IAi$J_4-) l MO! Htf M^; ggl K4PVll H^ HZj^ lGl] 60 I & 62, EVXLNI PARS 

"^ ' -- - ' — ^^— !■■■ ^— 'y - :~L*3 TAKV» VTIb HVKO- 1 s SftCI 
-^•i ^ ; §jk§ 


gv^T 1 ^ ^ J<OLONIA Europc regio , vafta 
ct plana,vnde & hoc nomeaccepit. 
Significat enim Sclauonica Iingua, 
qua 8>C ipfa vticur , Pole planu,Sar* 
matiaalio nomine vocata.HccSIcfi? 
adorientcm coterminacft. Prutcnis 
ct Maffouiris a feptentrione. Ab ori« 
ente Ruthenis. A mcridie Hungaro 
Carpato monte, quem Crapal? accole voeanc, inceriacece. 
Harc in partes duas diiiidirur.Quarum que Saxonibus, 
prutenifq? vicina eft,maior Polonia didt,Altera Hunga* 
rieacRufneobiecla,minorvorata.Regnum vniuerfum, 
inquatuor velut regiones diuifum , quas in orbem rex 
quottannis inuifit.Singula?ternis menfib 9 aluntrcgem, 
regiuq; comitatum. Casterum fi cafu concilioue is in vna 
regni parte diuti* effcpfeueraueritjnihil debet ipfi amph 9 . 
ln Cra:ouia celebri cV ampliflima vrbe,rcgia eft todufcp 
regnigaza.Cecera;ciuitaces p.rum mtide iunc,exmacena 
domusfereomnes copcfita^pJa^cplutocollinice, Plaga 
regionis nemorofa. Gens in \ niuerfumprudes, multaqs 
1 comitate in hofpites. BibadfTimu genus hominum , to 
tius feptetrionis.fed rarus vini vfus,ignotufq? geti ois vi* 
nearum culcus. Fi<frid'a ex critico,alrjfq? generibus feminjj 
potio in vfu eft.Solum ferax , tricicoq? abundans. Eft et 
pafcuis idoneu, armecalatepafainf, Venatio multiplex. 
Equus filuefter,ceruinocornu, bos ferus,que Vrum vo* 
canc Rhomani.Plumbu dumtaxat ex omnibus mctallis 
fodiuntPoIoni,cV falem faxorum duricie,nulluq;toto 
regno vbenus vedligal.Mdlis copia tam mgens , vt non 
facis lllis atcg Ruthenis loci fuperiit,quibus illa recondat 
arbores nacp montes , 6YfiIue,alueanbus mellificancium 
nigncant. Litterarum figurauo & genrili , & Grccanico 
mixta.Promifcuus & fidci ritus,in Rhomanu & Grecu. 
Virorum ckmulierum veftitus Grecanico fimilis. ?w BpfCaS ia:s„ p- 


:/v\ TAHVLA Mt EVROPAfil 

Hefuntecognitistotiusdrbis Prouintrjs feu Prefecturis 
quas nona Europc tabulacomplectitur; 

Iazyges Metanafte. 

Datia. 

Myfiafuperior. SSSSs^ 

Myfia inferior. 

Thrada, 

Cherfbnefus; 
VROPAE ta 
bulanonacoti* 
net Iacygcs Me 
tanaftas, daria, 
vtrac^ Myfia, 
Thracia,etcher 
fonefum. 
Medius ipfius 

parallelus rationem Habetad meridia> 

num,quam.45,ad.db. 

Terminatur autem tabufa 
Ab ortu potico mari,& Thrario Bofc 
phoro,atcp propotide,et Helltfpoto. 
A meridie Aegeo peIago,& Macedo* 
niau 

Ab occafu Pannonia inferiori,ac Dal 
matia. 

A feptetrionibusSarmatia,quaeefc iii 
Europa» 

lacygum 

Gormanum lacygum maxima dieni 
habet hor.itf. Etdiftatab Alexandria 
verfus occafum hor.i. 
Darie 

Saline maximadjem habet ho.15 1 f. 
Et diftatab Alexandria verfus occa/ 
fumhorevnius ji • 
Zarmifegethufaregia riiaxima diem 
habet hor.15 z. Et diftac ab Alexadria 
verfus occafum hor.i.fere. 

Myfie fuperioris 

Rha?tfariamaximadiehabecho.i5 4% 
Et diftac ab Alexandria verfus occa> 
fum hore f* , , .. f 

Scupi maxima diem habechor.15 6„ 
Et diftacab Alcxandna verfus occa* 
fumhore f.' 

Myfic infcrioris 

OdjfTus maxima diem habetho.15 z* 
Ecdiftat abAlcxandna verfus occa> fumhore vnius partetertia. 
Oefcusmaximadiemhabetho.153 4" 
Et diftat ab Alexadria j^fus occafum 
horevriiusparce 5. 

Thracig 

Aenus maximam diem habet hor.15. 
Et diftatab Alexadriaj^fus occafum 
horevnius z, 

Apolloniamaximsmdiemhabct ho' 
rarum.i^l 12. Etdiftat ab Alexandria 
verfusoccafumhorevnius 3. 
Cohftatinopolis,vel Bycanciu, maxi/ 
rnam diem habec ho.15 4~.Et diftat ab 
Alexadria verfus occafum hor.ii. 
Perinthus maxima die habet ho.15 6. 
Et diftatab Alexadria ^fus occafum 
hore vnius 3. 

Nicopolis maxima die habec ho.15 4. 
Etdiftatab Alexadna ^fus occaium 
horX. 

Lyfimachia maximam die habet ho* 
raru i^.Et diftat ab Alexandria verfus 
bceafum hore vnius 3. 
Preconefus maximam diem habet ho 
ra.158.Et diftatab Alexandria verfus 
occafum horevnius tertiafereparte» 
Cherfonefi 

Etaus maximadie habethor.153 10. 
Et diftat ab Alexandria verfus occa^ 
cafum hore vnius 3. 
Seftos maximam diem habet hora.15; 
Etdiftatab Alexandria^fusoccafum 
horevnius 5, 

AREA TABVLAE 

Nona Europa? tabula concinet a par* 
dbus 4 J ?. vfcp ad partes 57 z. Et fic 
Longitudo parciu 15. Latitudp a par^ 
tibus 4Q5.vfq?adpartes48 z. Rtq? 
Laticudopartiumyf 3. 9 


43 f 44T17 4T I 4«? 
i&itfte^i 7° 


o o 

o o &m<i 
£^J___r_ l ta- frr r - ~. ~ Twj^akwt. ° ( 
Drrrwn 'WWi^fMifr o /T>cVttum ^wiim^ 


Jv><wnt8<m<» 

C<mufau<* 
o 

-pvntnv ' K - 


Pinum, o 


[jyH|U»iJl(! w O o T<w 


■NW| „ /_W<)au<. 

° / _- o mm AoHort ,Kt- 
TJn C1JM'6 <K 


^tu*^Iee___]1__P 'Ttkftlfauajgg^ 
=L-^$anu>» 

« Wajft/f 
Aii^tmiirt^ 


.p 1 g r? 
r "T7" W£*I£_ cnv 

V NG A RI A nuc faneearegio 
eft , quaj olim Pannonia fuit , licet 
haxhodie illiiisfmesnonomnino 
impleat, nectaIatequodapatuit,cp 
hodieHugaria.Enimuero alaytha 
flumineinferiorem tm Pannoniam 
vfq? ad Saitum amnem corriplexa, 
_ vltraDanubium,Poloniaattigit, 
terracfi comple<ftit,qua Gepidc ct Dad tcnuerGt.Patetqj 
impenum gentis,muIto latius,cp terrenomen. Erachaec 
terra (vt pnfd reru fcriptores habent) noue circulis , quos 
Haoas Germanica hngua didmus , drcudata. Quorum 
finguli ita ftipitibus quernis fiue fagincis vel abiegineis 
cxtrucTri erant,vt de marginead marginem viginti pedu 
fpadum tenderctur in Iatum , totidecp erigeret in altum. 
Ouitas autcm vniue rfa,aut duriffimis lapidibVutrcna* 
dffimacreta repIeret.Porro fuperfides valloru eorudem 
inte^errimis cefpitibus tegcretur.Interquorum confinia, 
arbuftulcplantate crant,quae abfafe,proiecl:eq?,yt pluri^ 
mu herbas &frondes profcrcbant.Deprimo autcirculo 
adfecundum,viginti miliaria teutonkaprotendebantur, 
et inde totidcm ad tertiu,& ita vfcp ad nonu , q?uis alius 
aho fempercontracftior eratjntra hos aggeres vid villeq? 
ita conftitutc,vt ab vna ad aliam vox hom inis audiretur, 
Acdificia validiffimis murispra?munita.Portenonfatis 
lata?, proptcr hanc caufam , vt per eas latrorinandi graria, 
quaqjucrfum exire ingredicp fadlepoflent.Tubaruclan* 
gore vnus rircul 9 ,alteri cuiufq? rei certa figna dabat.Vrbs 
Hungarie regia,eft Buda, a Buda Athile fratre appellata, 
Agcrregioms, quatenus mcolit , tritico fertilis eft.Auro 
atcg argentodiues,Mirumeft , qd indigenenarrant,effe 
in Pannonia riuum , in quo , fi fepius ferrum mergatur, 
cuprum ficri. Viri veftes fuperneexcauant, drca interfca* 
piliu,linea fubtus tunica circa collum & humeros quoda 
tcnusapparcns,quampartem ferico&auro fereomnes 
exornant, indifferens,incaliga , coturno fuperindudto . 
Capillos inungunt,condnnantq$,lineo galericulo conte* 
gunt,rarocp,nec nifi in odo refoluunt.Qui mos & a ple> 
nfcp Germanis obferuatur.Muliebris vefhtus ftriclior, 
ctadcollum fubdu<ftus,vt omnia tegantur, tinlineetu* 
niculae ora emineat , predofiflime ornata. Veftibus toga 
fupcrinducut.Serico caput,autlinco componut velamie, 
ac preter oculos & nafum,cetera fere abfcondut.Gemmis 
et margaritis vulgo vtunt.Coturno calceant , viri fcemi* 
nccp , ad media crura inducfto, Annum luget defun&os, 
etquofdam biennio.Barbam rafitant, pretercp fuperiori 
labro.Onhodoxefidei ailtus exlegeiudicant. 


toffl,B;W,M '--■- Af- > I f\ 


. ' i TARVLA -X* EVKORAb: 

Hefuntecogmtis tonus orbis Prouintr)sfeu Prefecturis 
quas dedma Europetabula compkctirur. 
Macedonia. Epyrus. Achaia. Peloponefus, Crctainfula. 

habet ho.1'4 z 4 ferc.Et diftatab Ale 
Xandriaverfus occafum hore.i.fere. H-.„ii.*^iiii. Q 
:"■:,'* VROPAE 
tabula derima, 
in cjua & finis 
ipfius,ccntinet 
Maccdoniam, 
Epiruet Acha* 
iam,Pelopone 
fumcp.cV Cre* 

tam infulam^ck Euboiam , cu infulis 

adiaccntibus. 

Medius eius parallelus , ratione habet 

ad meridianum,qua feptem ad noue. 

Terminatur aut tabuta 
Ah oriente Acgco pelago , JVlyrtooc^ 
et Carpathio. 

A mefidie Adriatico pelago » & Li> 
byco. 

Ab occidete lonio pe!ago,et Adriaticd 
A fepccm trionibus aut Dalmacia, et 
Myfa fuperiori,cV Thracia* 

Macedonieciuitar.es infignes 
L>irrachiurn maxirhadiem habetho* 
rarf7.15.Et diftat ab Alexandria verfus 
occafumhora.i. 

Thcffalonica maxfmam dicm habet 

hora. 1 ^.Et diftat ab Akxadria verfus 

occafumhor.5, 

Amphipolis maXimam diem habet 

hor.K.Etdiftatab Ajexandria verfus 

occafumhorevnius 3. 

Heradea maximadicm habethor.15-1 

Et diftat ab Alexandna verfus occa> 

fum hore vnius l f.fere, 

Pella maximam dicm habethorai^.t^; 

Et diftat abAlexandria verfus occac 

fum hor.5. 

"Lanffa PeJafojenfiurri maxifna diefrt 

habet hor. 14 f 5%Et diftatab Alexan 
.dna verfus occafum hore vnius %.» 

Cafandria maxima diehabethor.15^ 

Et diftatab Alex.verfus occafu hor.z. 

Lemnos infula maximam diem habet 

hora.i5.Etdiftat ab Alcxandna vcrfus 

occafum hor.5. 

Epiriauitatesinfignes 
Nico^ohs maximam diem habet ho> 
ra.,4 1 4.Etdjftatab Alexadna yfus 

occafum hor.z 5. ... 

Ampracia maiorem diem habet hora> 
r S ,4 1 4-.Ec diftat ab Alcxandna v ew 
fus occafum hor.J ffere. 

Corcyrc i nfulc ci uitates infignes ^ 
Ciuitas eiufdem nomims rr.axima die Cephaloniainfulamaxima die babec 

hora 142 il Diftatcp ab Alcxandria 

occafufn verfus hor.j 3. 

Achatcriuicates mfignes 

Thebe Beotic: maximam diem habet 

hor.14 z 4.feTe. Et diftat ab Alexan* 

dria verfus occafum hor.t, 

Megaram.ximadiehabetho.i4lif. 

Etdift : tab AleXadna verfus occafum 

hor.J.&^o* 

Athencmaximadie habet {10,14! ji. 

Et diftat abAlexandria verfus occa<= 

fum hor.z, 

Peloportefi duitates infignrs 
Mefena maxima die habet ho.14 % n 
Et diftat ab Akxandna verfus oc.a 
fum hor.3. 

Connthus maximam diem habet ho- 
raru.14 1 \1. Ec diftat ab A:exandna 
verfus occafum hor.j. 
Tegca maximadie habechor.14 1. Et 
diftatab Alexa.5*?fusocafum hor.j. 
Argos maximadiem habcc hor.14 1. 
Et diftat ab Akx.yfus occafum hov.z. 
Lacedjmon maximam diem habet ho 
raru,i4 % u. Etdiftat ab Alcxandria 
veffus occafum hor.f . 

Euboie lnfukduitates irtfigncs 
Chalasmaximadiehabetho.i^J 4. 
Et diftat ab Akxandna vcrfus occa^ 
fumhor.3 u. 

Canftus maximadiem habet ho.14 5 
Diftatcp ab Akxadria,occafum j^fus 
bor.f. Creceinfule 

Gornna maxima dicm habet ho.14 5 . 
Ac diftac ab Akxandria verfus occa 
fum hor.3 30. % 

Cnofus maximadiehabetho.i43 Vi. 
Diftatq? abAlexadria yfusocafum 
tema parce hore vnius. 

AREA TABVLAE 

Dedma cVvloma Europe tabula con 
tinet apartibus 44 6. vfq? ad partes 
552 f.EtfitLongitudo part1u.11 5".La 
titudo a partibus $4« v % adparccs 4: 
Fitqj Latitudo pardum.S. 

Sunt ioitEuropc Tabule decem. 

Prouintia?.J4« 
Ciu1tatcs.11 8, 

lo 

C&MA MARE 
WMIC 
'■^^jV^T7aT^ , -''*-^--'^-^ M * WT " :: '^ M,ir ' r - ff> 4g 
JLGKKMSET PALMAEE 
J£* j -- ^:.9..-"J ■<? f«. ttt=» = <™ 

....,n 
r 

A1ARE AEGEVM jijj^ftnggi 
/o ' faUJjtkkl WW^^m B /fttHI^ 

(**-!& i/Wfl».' B 
htt&ToMtalfi) "^t^attumit^ 
/<«^ 
\makn£a (Kat, "aroftwi \vfJem -*. ' «ARE mDRATICVJtf QjCffOi»^ 

f: INSVLE 

CICLADES u^«a* 
>a 
MRE MIBIHOVM S7 .JtSW Gsp^w 
<£fet3SfVj 
A1ARE CETKVAiil ^6 47 43 >f9 t(0 H* 
-tARBfllKVM/MlttiH W H6 1 H7 
IaHV- X- £VK(> 

H E S S AU A aTheffalorege 
di<ftaeft,quaead meridianam pla> 
ga,Macedonie coiuncla eft, cuius 
a tergo Epirus cft. Mulca funtin 
Theifalia flumina cV oppida.lntcr 
qii3?precipua Theflalortica. Ibi cft 
etmons Parnafus,quOrtda Appol 
^ lini confecmtus . Thcflalia patria 

Achillis,& origo Iapitharum fuit. De quibus fcrtur , qp 
hi primoequos Thrnis domuerut, vndeetCcntauri dicti 
funt.InTheflaJiaprimi folidiaurci fadci funt,domadoR2 
quocR equoruffl vfus primum repercus,eft. - 

demacedonia. 

MACEDONlAin exordio ab Emathio rcge, 
Emathic nomenhabuic,fed Maccdo Deucalions 
maternus nepos,poftq5 ibi acccpit principacum j mucauit 
vo(abulum,Macedoniacpafuonoicdjxit.Patriamagni 
A!exandn,& regio,aureis vcnis,argenricjs opima.Lapide 
quem Pyriten vo«nc,iftagignic.Mons Otympusinea 
eft,quiexcellenti vertice tantus accollicur t vc in cacumine 
eius nccnubes,nec venci fcncianCur. 
DE ACHAIA; 

AC H A I A ab Acheo rcge, & vrbs ^& prouincia 
cis appellata cft.Hax Peninfula eft.Huius caput eft 
vrbs Corinchus , Graiciajdecus.Archadiapars Achaic e, 
vcplatani folium , incer loniu & Aegeum mareab Euro 
cxpofica,qua Arcas louis & CaIiftefili',Pelafgis in dedi 
tione m redacfh's,ex fuo nomirte Archadiam nuncupauit. 
Ipfacft &C Siriona,a Sicione regedicfta.Habet autem flu» 
uium magnum Eurocum, Abefton quoq? lapidem,qui 
femel accenfus , nunq) extinguitur, Candidiflimg eciam 
meruJeibinafcuntur. ■'■'-'., PKINCIPIVM aphkicaE 

Hefuntecognitis totius orbis Prouintrjsteu Prcfe&uris 
quas prima Aphrice tabula compk&itur. 

Mauritania Tmgitana. 
Mauritania Cazfanenfis. Cabtite j^p^ncoct /. r -» tmt m Jl - 

itll 

mmmm 
tStmk 


■- ': Hk^ % 


jj 


M 


bA R 1 MA Aphri 
cctabulacotinet 
ambas Maunta 
nias^Tngitana, 
ct Carfariefcm. 
Parallclus ipfi^ 
mcdius,ratione 
habct ad meri * 
dianu,quam tredecim ad quindecim, 

Terminaturaute tabula 

Abortu Aphrica. 

A meridie,interiori Libya,iuxtaGetu 

liam. 

Ab occafu octidcntali occano. 

A feptemtrionibus freto Hercuko, et 

lberico pelago,&: Sardoo. 

MauritanicTnganicc 
ciuitatcs infignes 

Tingis maximam dicm habcthoraru 
jcquinoclialiu.i'4 2 fere. Et diftat ab 
Alexandria vcrfus occafum hor.; 2. 
Lixmaximadiem habct hor.14 f.Ec 
diftat ab Akxandria verfus occalum 

hor.5 z. 

Volubilis maxima die habct ho.14 ? 

Et diftat ab Alcxandria vtrfus ortum 

hor.55 fcrc. 

Zclic maxima die habcnt ho.14 5 ii. Et diftat ab Alexandria verfus occa' 
fum hor.5 z. 

Cacfarienfis ciuitates infignes 

Cartenamaximadiem habetho-i44~ 
Etdiftat ab Akxandna verfus occa< 
fum horis.j. 

Iulia Cacfarea maximam diem habet 
horaru.14 %. Et diftatab Alexandna 
verfus occafum hor.tz 3. 
Saldcmaxima dicm haberttho.t^ 5. 
Et diftant ab Alcxandna verfus occa# 
fumhor.t 2. 

Oppidium nouum maxmam dicm 
habct hor.14 % fere.Et diftatab Alexa 
dria verfus occafum hof.t 5'fcrc. 
Zuchabari maximam dicm habet ho 
raru.14 4~.ferc.Etdiftatab Aiexandna 
verfus occafum hor.: 2 3, 
Tubuf ptus maximam dicm habet 
hor.^li Et diftat ab A!cxadnay>fus 
oecafum hor.t 3 & u. 

AREA TABVLAE 

Primaigir Aphrice tabulacqntinct a 
parribus^.vfq; ad parr.cs.27 2 % Etfit 
Longitudo partium,:: 2 %. Lantudo 
a parribus.:d.vfcj5 ad partes.jtf. Fitqs 
Latitudopamum.io, 11 mmmm tncaoai: 
JL1 

%4 *>gns&te ? HI5PANIE MTICE 10 


'4 *5 ■:ie*SE 
gj 18| 7g *i| ^z| ag| gg ^\ js6 


up MARE IBERTCV 
9'pam-to » 'S-pmtfhue 

T* WAVRHANVTA ** 

'^*j~^^ tlN 6MHICK o 1 o 

^W^Wtt?, 
, T-^mt 3kfc owfbtfa 
frtftts i^tJJit ptttfttfifai^ ttO 

o 

PEB6VS SARDONV: tnfwmfttU tn«n « 2 

»,'; HlOKm 
fW \\4nj*v ^ , 

I 1 


, rl ii»' 1U U IM lfl.fl ttma 

0W 
OCEANVS OCCIDei§^ 
ENTALIS ij^j^ 

»1D 

Hd»[? 

l ■■■■>■<• .■,.. i, Tolote (Banfflfi rT 
<^Im *nctig tnaiw 

- - mtxattttL l^^MS^ mttw Hadjtme 


GETVEIE ET LIBIE EAKS 
haatm Cnakfy 
C&&ttP$; 
Milarfa.jl /|A«6m- Mihm 

5S 
.'3*~ €*a 8 5> u 2 te 12 14 
Cmnab* ■tttonff lll^fe 
o »r( tgj 19 2,0 i *r &z\ 1E 5 IliL z6 \ 1 == r 


TAHV» -I* APHKI' 

P H R J C A ab oricntis partc 
NiIo,a ccceris partib 9 mari termi 
nata, Europa breuior, vbi marc 
attingit,Iacior,vndc in iuga exur/ 
oens,pcrjrit in curua,ad occafum, 
faftigiatqj fcmolIicer,&ficpaula 
. tim adductior. Vbi finit,angu> 
.' ft lTimaeft.Qiiantu incolitur^fer 
tilitaccm preftat. Veru maxima pars i ncultaeft , & vel ab 
arcms ftenlib" obducT:a,vrob ficu cccJi defcrta,vel multo 
acmaleficoanimaliu oenere infefta. Marc qa feptccrone 
ringicur Libycii vocaf,a mendie Aethiopicu, ab occidece 
Athlancicu. A quacuor, no amplius nanonib', ab inicio 
Aphricumfoluincolebacur.Q.uaruduc indigcnc funt, 
ociJe no indisenc.lndigene ci de Pceni accp Aethiopes. 
Quorum alceri ad Aquilone Aphricc , alceri ad Auftrii 
mcolunc. Aducne tfo Phce.iices cVG^-i vecuftiores, 
Aethiopes,necnon e: Aegyptn (fi vcra funcquc- ipfi de fe 
predic.Tt)afpericLincu:t .Ab mitio fvrinpcarnes,hcrbcq?, 
veluti peccnbus, vulgo cibus fmt neq> monbus,nccp le< 
aibus,necp imperio vllo vfi,vagi,tcmerecp palates,nulias 
^crras fcdes habuere,\'bi noxopplferac,ibi corpora quieci 
vlabanr.Poft.a tfo ab Hcrcule(qui ct in ea cerr.T colomas 
deportaffedidt)miriorcs cu lci orcfcp facfli , exhis nauib 9 , 
qmbus in Libyam tranfFretauenmt , tuguna fe.crunt , et 
onucnirecohabicareqp cce^crucTerra Aphricc incqua* 
,itercolit'.Ad meridie plunmii, ob nimios cftus deferca. 
Contra,qua Europa fpcclac, fircquerior illi culc^.Eximia 
1 1 proptmodu portecofa agroru feradtas,vtpote qui locis 
quibufdacentcfimofoenorc rcddant cultorib^meffem. 
Mirum cftquod de Mauricanic vbcrtatediritur , c(Te in 
ea vites , quas duorii hominu coplexus capcreno poffc, 
Vuaru rccemos cubicalcs , Scaphilini , Hippomaracri, cc 
carduonl fapos duodecim cubicoru. Enormi craff cudk 
calamijlndiris fimiles,quoru nodi ocftocapiut nodulos. 
Afparagos ad hcc viden,haud minus notabili magnitu 
dine.Arborcs circa Athlantem,proceritateinfjgni, i nod; 
nitorc folio cuprefli. Sed omnium nobiliffima Cicrus, 
Rhoman s delicrjs inferta. Alu SV Aphrira Elephaces,et 
Draconcs , qui ipfis belufs infidiancur , fuocp complex 
,necanc,Lconcs, Bubalos , Pardales, Capreas,& fimeas 
quibufdalodsfupramodu frequenccs.Sunt 6V Camelo* 
parda'es,RhifeS;Chauris fimiles.Herodocjscc cornutos 
i f nos ibi nafci,author eft.Et Dracones inf ipcr Hyenas, 
Hiftrices,agrcftcs anetcs , Thoas & hieno cV lupo gcni 
tas,Pantheras,Ci:onias Pigardcs,Scrucios,c\ pccrmult 
oencrafcrpcncu Ccraftas cV Afpide.Cui pcfti icneumo^ 
ncm minimuanimal oppofuic nacura. 
- W=s>*-)"'; TABVLA *Tt* APWRTr. A V. Hefuntecognitis totius orbis Prouintrjsfeu Prefe&uris 
quas fccunda Aphricg tabula complc&itur. 

Aphrio. 
Numidii, 
PHRICAE 
tabula fcainda 
continetAphri 
cam & infulas 
qua? drca ipfa 
funt. 

Paralldus ipfi* 
mcdius ratione 

habet ad meridianum,quam tredecim 

adquindecirn. 

Tcrminatur aut tabula 

Ab oricntc Cyrenaica. 

A mcridicjinteriori Libya,iuxta Ged 

liametErcmum. 

Ab occafu Mauritania Cefarienfi. 
~ A fcptcmtrionibus pelago Aphro. 

Aphriceriuitatcs infigncs 

Thabraca maximam diem habetho* 
raru cquinocftialium.i^ ^.ckdiftat ab 
Alexandria verfi;s occafum hor.i t %. 
Ityca maxima dicm habct ho.14 ^r.Et 
diftat ab Alexandna verfus occafum 
hor.i z %, 

Carthago maximam dicm habct ho<» 
rarum.14 ^. Ec diftat ab Akxandri» 
vcrfus occafum hor.i 5. 
Adrumcntum maximam diem habet 
hor.14 4~.Etdiftatab Alexadria j^fus 
occafumhor.i2. 

Magna Leptis maximam dicm habet 
hor.14 $.Et diffat ab Alexadria j^fus 
occafumhor.i u. Cirta Iulia maximam dicm habet ho> 
rarum.uj. iz. Et diftat ab Alcxandria 
verfus occafum hor.t. 
SiccaVenneria maxima diem habct 
hora.14.ck quid parum. Etdiftat ab 
Alexadriaverfiis occafum ho.:.quafi. 
Bullaria maxima diem habetho.14 \z 
Etdiftatab Alexadriayfus occafum 
horis.s.ferc 

Vthinamaximadi-:m habetho.i^iz 
Et diftat ab Alexadna yfus occafum 
hor.ij. j 

Thyfdros maxima die habct ho.14 6. 
EtdiftatabAlexadria verfus occafum 
hor.i z. 

Mininxinfulamaximam diem habet 
horaru.14 u.Et diftat ab Alcxandria 
verfus occafum hora.i 5. 
Coffyrainfulamaximam diem habet 
horarum.14 5.E;diftatab Alexadna 
veffu s occafum hor.i z. 
Mclita infula maximam diem habet 
hora.14 f .Etdiftatab Alexadria^fus 
occafum hor.i £♦ 

AREA TABVLAE 

Secunda. Aphrice tabula cotinet a par 
tibus.:<£ vfq? ad partes.47.Et fit Logi 
tudo partium.:i. Lagtudo a partibus 
S5.vfq3adpartes.j4 f .Fitq? Latitudo 
partium.?}. 1* 

ffff "*9 ^f ^ 1* &\ 541 ^ to- JtfARE SARDOtiV 
lll l" ! 1 1 « I II MAM WKWl 
vz\ E , tanMp,, , | j ii u .i ,||,i,r 

MAftB KADmATICVAi "V54 KADniATicvyn msgtu @0Htm Mehto M A K t 

HybtaS C4a 
A P H 

inn&tuf 
Mtnpluttt 

iemi? 'temtoti* m 

TflfOTi 'JXnBi- m r %: /?', 

m ^, t v 


C> 7N»mi» & /l/fo» tJJWWh 


RI C V M «t^.pmfc o 

' Mtenm Mfkk 


X imi m 16 


n frijam tr.cns z§ {kmimtt* 2.Cf 


%^^ CJT o\ 7 b ^* C»w5 •s® 


Xtfn&ii} Tfaito Wmfon Sittwfymnmfy ISP^-^ 
3& "# 


K/ 


i^ 
(_ ^i^O*^ TABVLA^^HSjyAE 

N H A C tabulade Aethiopia agitur,qu£ duplice 
effefaas,Afi*falicet,cx- Aphnca?. Quaru vnalndia 
dicit,dequain tabulis Aficfa<ftus eftfermo.Aethio* 
piaautcm «ppelfata cftab Aethiope, Vulcam fiho, 
qui illi prefuit,vt Plinius ait.Circaocdduu mocuofa 
eft,arenofa in mcdio , ad oricntem dcferta.Plurimas 
gcntes habet,diucrib vultu,etmonftruofo,fpeae hor 
ribiles.Primi omniu mortaliu creduntur,veriffimiqj 
indigene,& feruitutc nuncp cxpcrti , femper gcnti libertas incolumis mafit. 
Primo deoru cultu,apud cos inftitutu memorat , pnmafqj facroru cenmo* 
nias.DupliccIittmruvfum,vcqucfacredicermt,facttdoobusdutaxatnot| 

effcnc,alteru eanim,que vulgo paterenc Fucrunc tamen littetaru fi gurj haud 
tales,vtcxi!lis filIabecoalefcaet,fedarumanribus,excremifq* hominuparri» 
bus,vari]fcpinftrumerisaruficumpcrc|fimiles,fingulifqjfuaincratfiguris 

fignificatio.Vt in acdpitre celeritas , in crocodillo malu , cuftodia in oculo, 

ficcp alie in alfjs.Ex facerdotibus,qucphanacico curfu circumferri viderint, 

omniu fancTiffimu iudicanc.Que vbi rege creauerinc, vcluci numen ei mfit, 

aut fitad minusdiuinaprouidentia cii datus,adorant.Vitam is agere ftacu 

cam legib* debet,omniaqj facet* luxta patrios mores.Nemine necp pr<mio, 

neq? pena afficerejnquem aut animaduerfum volcc,li<ftorem fignu moras 

habentcm,ad eum micric,quo confpe<fco,confefbm , quifquis illecft,domu 

reuerfusjfibi mortem confdfdt.Ferunt quoq? ds confuccudinis cttc, amicos 

vlcro,in regis mortc, vica defungi , exiftimantes , eum interitum gloriofum, 

vercqj amicitie teftem,PIures folis propinquirate nudi agunt, ouillis caudis 

pudenda obtegunt,cc pauci omnino pccorum veftiuntur pellibus. Alr) fub 

ligacula capillis contexta , admediu corpus inducunt,Pecuariam rem vulgo 

cxerccnt, pecorapufilla, admodum duri hirriqj vellcris , cancs &V lpfi 

nihilomaiores t ccterum afperi &pugnaces.Mi1r), hordeiq* 

frequens vfus,vndepotuctiam conficiunr.Cetens carenc 

frug»b 9 ,precer palmulai,e2fcjj perraras.Quida herb 

vi(ftitant,tenuioribus harundinum radicibus 

carnibus , la<ftecVcafirovefcuntur. >is 
alSS^^St^^^I 
Wm :TABVlA *m--. APHBlCAi?? / 

Hgluncecognnis tocius orbis Hrouincpsku HrcicCturis 
quas tertia Aphricctabula complecricur. 

Cyrenaica,quas & Pencapolis. 
Marmarka. 

S&SS^» Libya. ¥Z£2A 

Aegyptus; 
Thebais. 

Afexandria maximam diem habetho 
raru.i4i2.Etdifbtamendiano Fortu 
natarii infularu y*fus ortii folis ho.4. 
Pelufium maximam diem habet ho^ 
rarum.14 il Et diftat ab Alexandria 
ad ortum hore vnius.?. 
Mempfris maximam diem habet ho; 
rarum.ijt 4- ^.Etdiftatab Alexadna 
verfus ortum hor. Tg, 

Eius ERTIA tabu' 
laAphriceCy* 
rencetAegyptt 
cotinetCyrenai 
ca 6V Aegyptu, 
cu adiacecibus 
infulis. 
Parallelus ipfi' medius,rarioncm habetad meridianu 
quam.55.ad fexaginta. 

Terminatur aute tabula 
Ab ortu Iudea , & Arabia petrca , ei 
finu Arabico; 

A meridieinterioris Libyae deferto ,ec 
Aethiopia , quc fub Aqgypto cft. 
Ab cccafu Aphrica & magna Syrte,ee 
parte interiori s Libyar. . 
A fepte trionibus Libyco pelago , cf 
Aegyptio; 

Cyrenaiccduitates infignes 
Berenice,qua? & Hefperides, maxima 
die habet hor.14 12.Ec diftat ab Alexa 
dria verfus occafum hore.i" f. 
Arfinoe,quaj cVTeuchira,maximarri 
die habct ho.14 12.Ec diftatab Alexa 
dria verfus occafum hor.j; 
Ptolemais maximam diem habceho* 
raru.14 u.Etdiftatab Alexadria^fus 
occafum ho.f; 

Apolonia maximam diem habetho* 
rarum.i^ 12. Et diftat ab Alexandria 
verfus occafum hor.5. 
Cyrenem3ximadiemhabetho.i4 1?. 
Et di ftat ab Alexaridria tfius occafum 
hore vnius.5, 

Marmarice auteni 
Magna Cherfbnefus maximam dierri 
habet horaru.14 if.Et diftatab Alexa 
dria verfus occafum hor.2, 

Libye vero 

Parctonium rnaximadicm habetho* 
rarum.14 1 2.Ec diftat ab Alexandna 
verfus occafum horawzv regioms que vocat 
Thebais 

Ptolerhais Hermei maximam dicm 
habet hor.ij z 4-. Et diftat ab Alexan* 
driavcrfus ortum hor.t. 
Magna Dyopolis maximam die ha< 
bcthoraru.15 j.Et diftatab Alexadria 
verfus ortum hor.s. 
Sycnemaximam diem habethor.15 z 
Et diffot ab Alexandria verfus ortum 
ho.8* Hicqj (bl femcl I anno fit fupra 
verticem capiris,quando in eftiuo eft 
trdpico; 

Ammon maximam diem habet hora* 
1x1.152 f.Etdiftatab Alexandria^fus 
bccafum horarvnius.^:, 
Magna Qafis maximam diem habet 
horaruij z 4\Etdifta"tab Alexandria 
verfiis occafum parum quid. 
Myformus maxirnariidurn habcthc 
rarum.15 z 4".Et d-ffcat ab Alexandria 
verfus orcum hor,4". 
Berenice maximam diem habet hora. 
ij 2.EcdiftatabAlexadriaverfusortu 
hor.4". Hicfolfemelin annoficfupra 
veru'ccm,quando eft in cropico eftuio. 

AREA TABVLAB 

Tcrtia Apjiricaf tabula continct a par; 
tibus.4c> z 4". vfcp ad partes.c> j. Fitq; 
Lorigitudo partiu.18 4". Latitudo yo 
a parabus.tj. vfq? ad parces.j:, Ec fit 
Latitudo parcium, y. j$ 


&7\ V5T !_-____ ~M&mi>£ r.-sr . , m ) w\ HJ_ ■r*^ S f l'rr''oU.°_' >. jf7 


._ vo 60! 62- H- p,.3tm. -_3__£.J_nl.- _& II 18? ^-"i-l—jtw f »i_kz 
_CT____J_-_. * J i "■£*' 8vl &3?sir i*§».r ! iia_»*:g'?. ff_M_h-' 
elra» 
.. %t/t Mtmbeii* t_>) . *'^-2&i^ .fV_ . '15f(w_i(._«»_rt_. 7 j-^^_|^"oA ___>_<-!_- a\ 
I / _V_f Sll. _»_»_.««___„_. ( „ . v » / 1 !_ _._■■_' - 7° f> __ H_ «M0i_. _!__._.! ""_7 _i -.s -._-.«'. - v -^ V _j_->i_'_ .... 

r ^r_ ' rf«K01»lJS ______ r> ___ __-' ?_4s?_-_^__P -_!___. ** e ^-^^Z_______i^" (_ 

7- _^ l?H^r>^.J^^ll^_ t J 3 ' -'^^^^/Hsitf, -iw 

£j "'W-njf/ii 1*>>»?^__.__J t? . -3 ttW. 
_«_. .o( & 7/l<_m_ O '!>____*? 
_ . >Hk 

raialaovam m*._ }W_ft_ 1 - ^^ ^_ __l_-p^^ 9-7 «5° '&* Na, ratet -• ,Mi- 1 1 

^ ^ • :- / -^ciipfa-fiv^e _i_m? /?^_ _^___? ___ Apoinmtte' i<was 

Opillti 7*9 
tagathcozii ""'••»>:.,.*„ IU Xo _T> famtmyl _H«. nUt^m- J\i$? %r^> ...^, w _ . 4<_ST Ogbamd A$& 


T7 

>il^-&_»_3 , -fe_-» 
^..^^nc-ftp _______ -7 :. Clitartizpaftif ■}\2M r \ &wufata. 
aT%\ 


«4T # %^v 
V\___. 


fj 
$eoifef; _. 

_%_gd^ | :'_4/W4_-_5» ^iamaai-i^o 

-<t_w<»>?^Jr__^ -fi__- 
^_^_#^i 

,_ , ,, Y) {Mffeit_ 

WoCKWp' ll O I 

axmj 

_jo lfo^V Alfe 7' 

mttt--_5*w>- 1[ «nw<«_* 
T_hA__. \ qMvoi^ 
ill o 

«- • ° fl^ 

_____w_5_-0i) Ox^^ ' O *)/^tt»yax-\ j 
g^^f^g -z^ _<,' - _g' ;? __-L_i 4-j 4^ tf. tj_ *e 
H7 M8 H? 60 61 1 I --^"-IW 1 fe[ 64 6^ 


TAiWLA -nirAPHRrCAR 

E G Y P T V S regio in Aphrica, vel fecundu aliqs, 
Aphricc proxima,ab Acgypto Danai fratre,fic appel* 
lata , cjuu prius Acria diccicair.Ha;c(vt Plinius didt 
Iibro .j.)ab oricntc,rubro mari, Affyrieqj conmngit. 
Vrbcs dus infigncs fucre,Thcbe,Alydos, Alexadria, 
Babylon , & Memphis,hodie Damiata , & Soldani 
fcdcs.riuitas Chayrus fiue Alcfjr,ampliffima. In 
- Ac^ptonuc|vifumeftplucre t fedterraipfamNili 
inundatione,quotannis , poft cftiualefolftitium fceaindari , a plerifcp intcr 
infulas relatum eft,ica fe Nilo fcindcnte , vt triquecra terre dehniet figuram. 
Quoconringit,vtAGrccelitterefimihtudine ficamulns Dcltacognorai* 
nata.Aeoyptrj omniu primt',duoderim deorum nomina comencifunt.Aras 
etfJmulachraddubraqj ftatuiftecreduntur,animaliainfaxis figuraffe. Que 
omnia plane arguunt.eos ab Aethiopibus effe oriundos,qui horu omnium 
fueritau#ores,vttraditDiodorus SicuIus.Eorum fcemineolim negoaan, 
cauponari,inftitoriaq? obire munera confucuerunt. Viri intra muroru parie* 
tes tcxere.Hi onera capitibus geftare,mulieres humeris.IIle ftantes mi&urire, 
hi fedentes,domi vulgo ventrem exonerarc,in vfjs comeffari.Mulieru nulla, 
nccB dei cuiufqua , neqj dec , facnficium habet.Initiantur , non fingolatim 
cuiq? dcoru,fedgrcgatim,quortivnus cftpontifex.Vbi quis defuncTus cft, 
filiuscius fubrogatur.PIeriqj mortaliu infuneredeglabrantcapita,&barba 
_ promittirt.Aeoyptij promittebant capillum, & barbam tondebant.Panem 
% pedibus.Iutummanibus fubigebant,a dcxtra in finiftram litteras dirigunt. 
Horum mares binfs veftibus vti , moris fuit , fceminas fingulis.Bipartitus 
litterarum vfus.Profanus hicdlle facer, fed vterq? ab Aethiopibus fumptus. 
Sacerdoces terno quocp diccorpora rafitare,ne quid fordis , cu facrafadunt, i 
intercurrcrec. Lineafen'eveftimenca,femperrecens abluta , fafda mundirie > 
gratia fedrcumdndtas effe.quia fatius fit, mundos effe,qj decoros.Veftcm ; 
facerdotes lineam tm geftare,etcalceos papyraceos.Lauantur quotidie frigida 
?qia,irtterdiu ter, noctebis.Ciboefarrc (quodquidam filigmcm vocant) 
c6fccfk>,vi(fbtat. Vino vturt t,fa<fto ex hordeo,defunt cni in ea regione vites. 
,i Vi clicant quoqj, tii pifcibus,partim crudis,ad folem arefacfb's,partim falfu* 
1 ginc condiris,tu auibus,fed earum crudis,prius tamcn fale condicis cothurni 
j abus,anatfbufc|5,apud Iocupletes.Eorum,cu mul ti conuenerunt , & a ccena. 
j difeeffum eft,circufertaliquis in loculomortuu, cligno faclum,aut pufcura 
et opere maxime imitante,longicudine cubitali omnino,autbicubitali,ofteV 
; dcnfqj fingulis couiuarum,ait.In huncintucns pota, &oblecfhire,talis poft 
i morcem futurus. Ad Aegyptios prius , vtmores illoru,leges , & fapienria, 
quib 9 cuomnes cerre nationes farileanteibat,perdperec,trafiere,vt Orpheus, 
Poetacp Homerus,Mufeus,Melampodcs .Dedalus , Licurgus,Spartanus, 
Deinceps Solon Athenienfis,Plato philofophus , ac Samius Pithagoras ,et 
huius difcipulus Salomoxis « Eudoxus quoqj mathematicus , Democritus 
abderites,& Inopides Chius,Mofes hebreus.& alj) cpplurimi. 

[ m mms: m& i * -< sifltaSspsl 

hHe UmgBm W Wm WMm wc. Ta1WLA*IIII* APHBICaE Hefunttcognitis totius orbis Prouintrjs feu Prefecturis 
quas quarta Aphrice tabulacomple&itur. 

Libya interiori 

Aethiopia fub Aegypto. 

Acthiopia omnibus his auftralior. 
VARTAta^ 
bula Aphrica;. 
cotinetinteriore 
Libya, etaethio 
piam, qua? fub 
Aegypto eft,et 
eam quc eft inte 
nus,cum infulis 

fibiadiaccntibus. 

Paralklus lpfius medi 9 , ratione habet 

ad meridianum eandem fere. 
Terminaturautem tabula 

Ab ortu Arabico finu,& mari rubro, 

ac finu barbarico,et parte Indid pelagi 

A meridic terra incognita. 

Ab occafu terra incognita t &oceano 

occidentali. 

A feptetrionibus Mauritanrjs duab% 

et Aphrica,ac Cyrenaica, Acgyptoqj. 

Libye mterioris riuitates infignes 

Autolale maximam diem habent ho# 
rarum.ij z. Et diftant ab Alcxandna 
vcrfus occafum horis.j. &.5~. Hicfol 
femel f annofitfupra verticem eftiuo 
tropico. 

larcytha maximam diem habet hora^ 
ru.it z if.Et diftatab Alexadria verfus 
occafu ho.$.fere. Et hic fdl bis in anno 
fit fup yticecapicis # quado diftata tro* 
pico cftiuo ab vtraqj parte gra.58. 
Thamandocanamaxima diemhabce 
horarum.ij llEtdiftat ab Alexahdria 
verfus occafum horis duabus.5. fere. 
Excipit autem bis in ano fblcm fupra 
vertice,quando diffot a tropico eftiuo 
ex vtraqjpartegradibus.4.t 2 if. 
Gira maximam dicm habet hor.ij g. 
Et diftat ab Alexadna verfus occaf um 
hor.i z & 8 . Reripit autcm & ipfa fole 
bis in anno fupra verticem , quando 
diftatatropico arftiuo ab vtraqj parte 
gradibus.59 z. 

Garamamaximadiem habetho.15 5* 
EtdiftatabAIexadriaverfusoccafum 
hora.i 7.HicfoI bismanno fitfupra 
verti«m,diftans atropico a?ftiuo ab 
vtn cr^partcgrad.^ z. Aethiopie fub Aegypto 
ciuitates infignes 
Napatarriaximadiemnabetho.rj %. 
Etdiftatab Alexandriaverfus ortum 
hor.5. Hic qudcp fol bis in anno fit 
fupravertice,diftans atropicp seftiuo 
ab vtraq? parte gradibus,:9 z. 
Meroe maximam diem habet hor.15. 
Et diftatab Alexandna verfus ortum 
hor.8. Hicfol bis inanno fit fiipra 
verticem,quudiftata tropico aeftiuo 
gradibus.46 z iz. 

ptolemais ferarum,maximam dferri 
habethor.15. Etdiftat ab Alexandria 
verfus ortum hor.3 if. In eafol bisin 
anno fit fupra verticem , quu diftat a 
tropico eftiuo ab vtraCp parte gra.^N | 
Adulis maximadiemhabethor.it 5, 
Et diftat ab Alcxandria verfus orturri 
hor.z.fere.HicfoI bis iri annofit fupra 
veruce f quu diftatatropico eftiuoab 
Vtraq?partegradibus.<J: z 15. 
Deramaximam diem habet hor.it f. 
Etdiftatab Alexandriaverfus ortum 
hor.i. Bifq? fb!em in annofupra ver/ 
tice fumi t , quu diftat a tropko eftmo 
ab vtracp parte gtadibus. c>t z ij. 
Mofylummaximsmdiem habetho* 
raru.it t.Et diftacab Alexadria verfus 
ortit hor.l & %* In hac fol bis in anno 
fitfupra veitice ,quu diftatatropico 
eftiuo ex vtraq? parte gradib ? .d8 1 T. 
Aromata makimam diem habet ho# 
rarii.it. 3. Etdiftat ab Alexan. vcrfus 
ortuho.i z.SumiitqjfoIebis inanno 
fupra verticem,qiiado diftat a tropico 
eftiuo ex vtracp parte gra.74 * 5-fere. 

AREA TABVLAE 
Qiiarta & vltima Aphricc tabula con 
tinet aparte vna , vfq? ad parces.85. Et 
fitLongitudo partiu.85. Latitudoab 
equinocliali, Borea ^ius,partiu.t6 z. 
Ab axjuinocTiali aute verfus Auftrii 
partiu.itf 3 \'i Velihtegraruparnu.17. 
Ita vt fi partcs Boreales cVAuftralcs 
coiungantur,fiantpartes.45 z. . 
Aphncpprouintie.it, Tapulc.4. 

] 4 

Mi 
frTTj^ ^l lC i r~*°l Zl ii s° I '2H 1 4^T /^TfTW \ 6Q ~T 6 h \> vws^ x <xxt 
Mate J ms 
:iU ntmm 
HMXMk Ctf&l&W, 
*^._~ \ itclaM 
nete&kpcws "cmrnif l XjHpfalfotl<*' s-M *r- ' - \\ 
Clmkt *MV 

''_pAr to II ^^'^^f^W^ XxW 

P^S^^ LIBIA (u^"^ JNTERIOR 

\t6<Va\< O&ibma , 
. I "^^^^tj^t^^L H Srnrn* 

^\CmW*tt* **°*AA ^^A^r^^^^ JHrttatZS (1 wMthmValte «wi» "fl W^»-* 

wo ^w 3tf ro ' Hefparf €$wp& gcjpmcchahp jfc ^r ttakdjK} wipci m 
*&- Oitt % Ctl£ ffipkte» E6IPTO i^uh^ ^^Vtt^ fWhamt-- .Ltu btir ctfm ^^ *%** tnons 
\ vvi~V 10 . bme cwtto 
mtee fufayvih JHl ' 6ol 6* I 7Q I 7HJ-^ °-A 
T A KV! .A -TllT- ApHRft lAK 

AE C quarta Aphncetabula,alias Acthiopieciuicates 
quas pnornonexplicauit, conrinet, vtexfequentibus 
mrcbitMcroefuitoIim regnicaput.Gypei figuram ca 
infula imitatur,ad tria milia ftadioru,cu Nilo protda. 
Accoluntpafforcs eam,quipaffim vcnant,& agncofee 
aunfodinas habec.Herodot" aucftor eftapud Macnv 
bios, Acthiopes c s pluris exiftimao cp aum.cuius ta m 
= vilis fit vfus,vt cSbyfis legati,eo profe<ffi,fontes viderit 
aurris cathenis ih cuftodia vinclos.Quida Sifamu,aln Iotu fount Hebenp 
ct Siliquaftro abundant.Dephances venantur, &comedunc.Lconcs habet, 
R 1 noccVotr,b 1 afl.fcos,Pardalos,Draconcfcp quiniuluphancxu^mphcitos 

Dephantos hauftu fogi** confitiUiit. Hyadncftus dtt &0,nfopaffus 
npenunvoMioituretcinamomu.Arcubusvtunttjuadncubitahb hgneis, 
ctFemft.s.fnftmilturadbellumetiamuliercs,quaruplereC|ori S labiueneo 
traiecTum habcntcirculo. Vcneiahtur eoru quidaorientem Solem,ocodcnte 
dins fupphcarionib 9 infecTantur.Mortuos nonnulh in profluente denaut, 
aln fi<frihb' c6duntdolijs,quidaetiavitreis_conditos domnannuaiicruac, 
itlioiofec» interim co!unt,& primitias offerut.Regem venerant vc deum, et 
talisYuit ab imtio,& iam ante fecula multa Aethiop.cftatus. Aethiopjg rex 
(que noftn pretoianem vocat,aut Saccrdotcm Joanne/me lanem,illi Lnam 
id cft pocentcm)tam potens cft,vt duobus etfexaginta aliis regibus impew 

tarc pdicet,maonoR2 antiftifu defidena ad ipfum omma rtfern,atcp bacctdo 
ria impctran.Quod Rhomanus pontifex, regu maicftati dedit.Sacerdos tn 
ipfenon eft,nec vllis facris initiacus.Primorum antiftitum ingens numerus, 
atcp cuicp horu ad minus , viginti obediuntepifcopi . Prmripes atcp alios 
maioris di£rnicatisantiftitcs,cum in apertum exeunt,eruxprecedit,etaureum 
vas,tcrrarcfercum,vthocinfpccl:um,euntemfuaeadmoneatmoi-talicaris,il!a 

dominicepaffionis.Saccrdotes procreacionis caufa ducunt vxorem, quam fi 
mortc arn;fcnnt,nephas cft,aliam fuperducere.Magna diuorum templa , ac 
noftns opulcntiora ,plunmuq5 fornicaro opere , adfummucdutfta.Multe 
piorum ordinum familic. , Anchonn,Domimci , Calaguricam.Auguftini, 
Macharei 7 colorcamiciunturindifcreco,ancifticupermiffu.Secundumdeum 
oprimum deiparamqj virgincm ,fummainhis terris veneratio Thomeco' 
gnomenco Didymozc. 
--■: ^ PNJNCTPIVM ASIAE ■m Hif^ % ? ''.'"'' 


Iteite ■1 II 


e* Heluncecognms totius orbis Proumtnsieu Prcfedturis 
quas prima AfietabulacomplecTitur. 

Pontus 

Bithynia 

Que propnc Afia didtur,in qua Phrygia 

Lycia &$£ $<* * 

Pamphilia, in qua Pifidia 

Galacia, in qua Paphlagonia,8t hauria 

Cappadocia. 

Armeniaminor .^gj 

Cilicia. 
S I AE tabula 
prima continct 
Pontum,et Bi' 
thynia,& quae 
.pprie Afia di* 
dtur, ac Lycia, 
et Galacia, Pa* 
■ phiham item, 


Cappadociam 4 ctCiliriam. 
Parallelus ipfius medi 9 ,ratione habet 
ad meridianu, qua tria ad quatuor. 

Circumfcribitur autem tabula 
Ab orcu Armema maiori ,et gte Syrie. 
Ab Auflro Carpathio,Lyciaco,ec PaV 
philio mari , Anguftifq? Glida?,et 
finulfbico. 

Ab occafu Thrario,Bofphoro,et Pro 
poncide,ac HeIlefponto,& Aegeo p& 
lago,acIcario,& Myrtoo, 
Ab anftis pontico man. 

Bithynie ciuitates infignes 
Chalcedonmaximam diem habetho* 
ra.15 t-Et diftat ab Alexandria verfus 
occafum hore vnius.4:. 
ISIicomediamaximadiem habetho* 
raru.15 ^.fere. Et diftat ab Alexandria 
verfus occafum rioritf. 
Apamia maximam dicm habct hora* 
m.15 i.Etdifiat ab Alexandnaverfus 
occafum hor.5. 

Heradea Ponti,maximam diem habet 
hori^.Etdiftatab Alexadnaverfus 
occafum hor.rj. ^ 

Nicca maximam diem habet ho.15 8» 
Et diftat ab Alexandna verfus occa* 

fum hor.?, 

Proprie Afie 
Cydcus maximam diem habctho.i.5. 
Et diftac ab Alexandna ^fus occafum 
hor.^. 
; Alexandri Troas maximl die habet horaru.15.fere.Et diftat ab Alexandria 

verfus occafum hor.f.fere. 

Pergamus maximam diem habet ho* 

raru.14 1 % 6. Et diftatab Alexadria 

verfus occafum hor.^. 

Smyrna maximamdiemhabethora* 

rum.14.5 :f:.Etdiftatab Alexa.vcrfus 

occafum hor.8. 

Ephefus maximam diem habethora* 

rum.14 "3'.Et difht ab Alexadna yfus 

occafum hor.^. 

JVlyletus maximam diem habct hora# 

rum.141 8-Et diftat abAlexandria 

verfus occafum hor.g. 

Cnidus maxima diem habct ho.14 %. 

Et difbtab Alexadria verfus occafum 

hor.^. 

Sardis maximadiehabethor,i4 2 4^. 

fere.Et diftat ab Alexadria verfus occa 

fum hor.8. 

iMagnefia maximam diem habet ho* 

raru.14 5. EtdiftatabAlexan.verfus 

occafum hor.s.fere. 

Apamia Phrygie maxima diem habet 

hor.14 z %i Suaqscft ferefub eodcm 

Alexandria? meridiano. t t 

Cibyra maxima die habet ho.14 2^8 

Etdiftatab Alexandrianihil fere. 

Mitylenemaximam diem habet hora 

ru.H-t % i- Etdifbtab Alexa.vcrfus 

occaium hor.^' 

Rhodos maxima diem habet ho.14 z 

Et diftat ab Alexan, verfus occafum 

hor.8» 

Lydc 

Pattara maximam diem habet hora* 
ru.14 lEt fita eft fere fub ipfo Alexan 
drias meridiano. 

Chiosmaximam diemhabethoraru 
14 z %. Ec diftat ab Alexadria ad occa 
fum hor,^. 15 

f *" f *' 
PQNTY-^^M 
\fhJtis 

^lamttep** °coktn* TchboftC 
& L Lefbos L patatcM 
■ ^Z° 

«1»*«^,^ w — ~ s^i , -y. ■- 

M\L»Jv^£- — ^£ — ^ & B ^"» W * 

o o 

_o» 

o 

^tttmtta- 
a 

TtbevtopoP -tchtftf 
(Mtafta- Cwtua-yf, tw 

>?W>M***. $acotfo 


.Ctit- 16EV. 

MAK 

4*W 

iagottitttl 

69 \ 70 \ ,fr 7» \~ "F^S I <*/ ^ yiltttt* Olemis 

*J m Tantm *\Ctti& 

og** ; dttty 

^ °*° 

rCtttWtO^ 
o oattate 
o yh&ibdpkto- POMia. 
fkfa. Mencte ^AtMi^tt 
fgj&atiattdea- %6 V 

MA A> 
Slemeflte 
Veafhm 
Congufh c 


3^C«&t< otufa 
ni* Q 

\eotcfamt-AWk 
°lttnomaatg W«,i w /-?^v ^ 
op<^00 

S*miW 

Sahtl& A T&txitw 11 
<Te!(2Drvr><* C # W^J 
^j- IX» r .CI ^alttutin •ute- \4"^ii diemax.ho.15; 
Oima.5. 


oIo<m<»" o fc m 4ua 


[feK* ■r^ 


t! 
Cmut^»- ■ibnpiffttii' 
Limtmia- xSate ,Ck>^> ^anatv- ^^M^■ 
•Mtafpte l&F* tYunottS \%9 CetxtA tiba oCtM™ r ^ 
ptvfit \aimt ia 
1 yontepa^^ Vtt&Gt W$- pauiopo? c Tnt^m- s ieatt^ U*gfo AmtMt* 

1 °Ucmn)m^JkDtio^ hl* \m isj 
iuu.i.«!UJ. 6x ~m 
i#fc: **^^-r^ ±r/~ -' :■&-■?:■? . -iv^ =£_j= 
Ctptv& tttfnh- 
# _po*ktell 
iAwxnta» ^JfSyn?- \7\ ^ttv$ A* •to« 66 o^ "65" >i 7A Andnaca maximam dicm babct hora 
ru.14 f.Diftatcp ab Alexa.adortu.i<. 
Myra maximadiem habet ho.14? ,'*• 
Et diftatab Alexadria vcrfus ortu.r?. 

Galade 
Sinope maximam dicm habct ho.15 y 

Ec diftatab Alexandna vcrfus orcum 

hora?.4~. 

Amifusmaximadie habethor.14?. 

Etdiftat ab Alexan.>*fus ortuhor.J. 

Ancyiamaximadiehabetho.i^ 8-Et 

diftatabAlcxa.vcrfusortuho.~6.ferc. 

Therma maximam dicm habet hora> 

m.i 5 i .Etdiftat ab Akxandria verfus 

ortum parum quid. 

Peflenus maximam diem habct hora/ 

ru.15 i Et diftatab Alexadria verfus 

ortumparum. 

Pamphilie 
Sida maxima diem habet hor.i4 j,Ec 
diftatab Alcxandria ad ortu hor,?. 
Pergamaxima diehabecho.14 2i2.Ec 
diftatab Alexa.verfus ortum hor.8. 
Afpendus maximam diem habetho* 
rarum.14 2 if. Et diftacab Alexadria 
quantum Perga. 

Termefus maximam diem habet ho* 
rarum.14 2 §. Et diftat ab Alexadria 
quantum Perga & Afpendus. 

Cappadocie 
Trapezus maxiadiehabet ho.ij 4.EC 
diftatab Alexadria verfus ortu ho.j. 
Comana pontica maxima diem habec 
horarum.15 n. Et di ftat ab Alexadria 
verfus ortum hor,2.ferc. Maza,qua; cV Cefarea,maxima diem 
habcchor.14 f 3.Etdiftatab Alexan* 
dria verfus ortum hor.3 1^. 
ComanaCappadocicmaximam diem 
habethor.14 I 4\ Etdiftat ab Alexan 
driavcrfusorcum horar.2 
Melitena maximam diem habct hora 
rum.14 zy EtdiftatabAlexandna 
verfus ortum hor.f. 
Nicopolis minoris Armenie maxima 
dicm habet horartim.15. Et diftat ab 
Alcxandria verfus ortum hor.j.fere. 
Satala Armcnie minoris,maxima die 
habet hor.i 5 i . Et di ftat ab Alexadna 
verfus ortum hor.f.fcre. 

Glicie. s 

Setenus maximadiehabetho.14 J.Et 
diftatab Alexa. verfus ortum hor.3:. 
Pompeiopolis, qua? & Soli, maxima 
diem habet hora.14 1 rl Et diftac ab 
Alcxandria verfus ortum hor.z.fere. 
Mallosmaxima diehabech0.i4jt.Et 
diftatab Alexa. vcrfus ortum ho.2 iT. 
Tarfus maxim a die habet ho.14 z il . 
Et diftat ab Alexa.vcrfus ortu hor.2. 
Adana maximam diem habet horaru 
14 1 12. Etdiftatab Alexandriaverfus 
orcum horae.S.cx - quid plus. 

AREA TABVLAE 

Prima igitur Afie tabula corinet a par 
cibus.55. v% ad partes.7t 1 %. Et fit 
Longitudo parr.1u.172 ^.Latitudoa 
part1bus.55.vfq5adpartes.44 z 4~.Ec 
fic Latitudo parcium,9 1 ~j~. TAKVLA ih ASIAE 
S I A alccra tnparrite terre pars , appellata ab Afia , oceani 
ct Thethios filiajapeti vxore,ac Promethei matre , Siue (vt 
alfj volunt) ab Afio Manfi Lidi filio. Cuius fitus altero 
latcrefatiseftenucleatus.Hecparsterre,innominaacpluret 
portiones diuidi tur,quaru alia? maiores,alie minores am< 
bitus coprehendunt. Tam latum auc 8C paccns dicunc eflc, 
quicquid terrc Afie noie concinetur,vt Aphrica et Europa, 
reliquaeduepartesnon magis coplccftantur,^ha;cfo!a. 
Ccelo temperato eft, folo fertiIi,cV propterea omnwm animsntiu gcneie cultiffi 
ma.Quapropterliquetjin eavarios genriu effemorcs & ntus,vana nafcenrium 
mirabiJia,dequibus vnoquoq? Ioco, vbitabulacccpages dabit,aliquid dicctur. 

Degente Paphlagonum & Cappadocum,& ponto 

Euxino,Pliniu lege, libro.(J.ca.i,*.et.$.naturalis 

hiftorie,fi telargiorlocoi^moftratio deleftac. 

CECVNDVM aliquoru traditionem res mira in Cappadodaeft.Nam 
O eque hinnulosfuos vento conapiunt,abfcp coitu,ac mafculini fcmimscom 
mixtione.Itcm reges magnati hcrba quadam fcu fruuce coronantur, quam Greci 
Ambrofiamvocant.Terraeiusquocpprc: ccteris,equorum nucrixeft, 
/&> 
^JjkXJo*, >X*i^^&& TABVLA *H* ASIAE Hefuntecognitis torius orbis Prouintrjs feu Prefecturis 
quas fccundaAfietabulacompleclitur. 

Sarmatia Afiatica, 
STAE tabula 
fecudaronrinet 
Sarmacia,quae 
in Afiaeft. 
ParalWipfius 
medius,rario* 
nem habet ad 
.' meridianu,qua feptem adduodecim. 

Terminaturautem tabula 
AbortuScychia,ecparceCafpfj maris 
A meridie Albania,& Iberia, & CoU 
chide,cVparte Euxini ponri. 
Ab occafu PaludeMeotide, atqjSar* 
matia Europe, 
A fepcemtrionibus terra incognita. 

Infigniorum autem Ciuitatum 
in eis 
Hermoncffa mrxima diem habet ho* 
rarum.id.fere. Et diftat ab Alexadna 
verfus orcum hor.3. 
Oenanthia maximam diem habet ha 

rarum.tcJ.fere.Ecdjfbc ab AlexTdna 

vcrfus orcum hor.f.fere. 

Tanais maximam diem habct horaru 

17 6. Ec diftat ab Alexandna verfus 

orcum hor.ifcre. 

Tyi*ambe maximam diem habec hora 

ru.id j.Et diftacab Alexandria verfus 

ortum hor.f .fere. 

Naubaris maximam diem habet ho< 

rarum.17 %. Et diftac ab Alcxandna 

verfus orcum hor.j. 

AREA TABVLAE 

Secuda Afic cabula continet a parcib* 
tf^.aut per totam Paludem JVleotim, 
a partibus.cSo.vfqj ad parcfs.87 z. Et 
fitLongicudo parciu aur.*$ lauc.^f, 
Latitudo a parcib 9 .4<5 j ,vfcp ad parces 
<J$.EtfitLaritudopartiii,itf}. \6 


diffcrt 

,Vioa£ 

max.i7$ i7.paral.diffett 
jtbaeqti.hor.5. 
dicmir.axi.iy 
itf.para.diffcrt 

l\ abequi.b0.4i 

^^V «Wma.i6ho.3 tiflffifag] KraraT; 
diffr. ab 
fqui.ho 
^.dicm 
max.16. T&l 6j\ IjjjTW 65 1 66l67l6s\6<?\yo\ 7 l \7 z \7^L 7?'| 7 ^)7^b8 b-»\8oU l8*(»\84-\8j\8« \ »7 \88\1 ffiS* '*BPl 
N H A C fecuda Afietabula varia 
portentofa homintj loca infignR. 
funt, vnu pmert , qubd petiffimu, 
etplus cateris narratu dignu occim 
rit,Barbara2 fdlicetmuhcrcs mar 
mis & prerjs egregia?,hx Amaxo* 
ncs vocant, & fnfula fluuio vndiq? 
arcumcIufa.plufcf.JOo.milia.abfcp 
virorum conforrio habitare folencQii* quandocum 
reoina fua vicTrrices a prxlrjs rcuertuntur, a vins fuis (qui 
perfe comorancurextrainfulam) adorantur. Semel aute 
m anno,caufagenerade proIis,ad maritos exeikreucrfeq;: 
fi mafculum conccpennt , ipfum per fex annos nutnunt, 
ctpoftea patri fuo tranfmittUnt.Si yo fccminam , ipfam 
fecum referuant.Itacp quonia ex frequenti libidmis vfu, 
multt fpiritus c5fumunt,pra?fate virgincs, quanto ranus 
coeunt, tato fbrtiores,cx' ad pugnadumagis ldonear funt. 
In his quocp partib 9 funrmuiieres valde fpeaofe, in qda 
fluminecahdo habitaces,hoitidas veftes habeccs,armifq? 
argenteis (eo cp ferro earenOvccrcs. De his euam videPli' 
nium libro.<5.capite.i$. 
i* T AIW LA W* ASlAJi Hcfuntecognitis totius orbis Prouintqsfeu Prcfedturis 
quas terria Afietabulacompledtitur. 

Colchis. 

Iberia. ^eS^ 

Albania. , . 
Armenia maor; 
E R T I A ta<* rarum.i^ ifere.Et diftat ab Alexadria ; 
verfus ortum hora.i. **&?$& 
bula Afie con* 
tmet Colchide 
Iberiam,Alba* 
niam,& maio* 
rem Armenia; 
Paralld 9 ipfi' 
medius^ratio* 

ne habet ad meridianu,qua vndecim 

adquindedm, 

Terminaturautem tabula 

Ab ortu parte Cafprj maris , & parte 

Medic. 

A meridie AfTyria,& Mefopocamia. 

Ab occafu Cappadocia,et parte Euxw 

ni ponti. 

Ab Anftis SarmatiaAfiatica; 

Cokhidis infignes ciuitates 

Diofcuria maximamdiem habetho* 
rarum.15 z 3: . Ec diftat ab Alexandna 
verfus ortum horar/j ij. 
Phafismaximamdiem habethoram 
j 5 f.fere. Et diftac ab Alexan , verfus 
ortumhora.f <$. 

Iberie 
Artanifta maximam diem habet hora 
ru.i>- f. Etdiftatab Alexadria verfus 
ortum hora vna; 
Armactica maximam diem hahetho* Albani? 
Gatfaramaximam diem habethora* 
ru.15 1 EtdiftatabAlexadriaverfus 
ortum hor.ncV |.fere. 
Albana maximam diemhabethora* 
ru.15 t.Et diftat ab Alexandria verfus j 
ortumhor.i % io, 

Armeniaemaioris 

Artaxatamaximam diem habethora 
ru.15 tf.Etdiftatab Alexandriaverfus jg 
ortum hor.i ~. \~ 

Armauria maximam diem habet ho> 
rarum.15 ^:.fere.Etdiftatab Alexan* 
dria verfus ortum hor.i^. 
Thofpia maximam diem habet horaf 
rum.14 z % t .Etdiftatab Alexadria 
adortum hor.i.ferev 
Artemitamaximam diem habet hora 
rum.14 1 % ii Ec diftac ab Alexandria 
verfus ortum hor.i. &.;f .fere. 

AREA TABVLAE 

Tertia Afi? tabufa continet a partibus 
70 ivfcpadpartes.87 I.EtfitLongi 
tudo partiu.17.Lacir.udo apartib'»$8. 
vfq? ad partes.47 i Fitqj Latitudo 
partium,? i. 

gflr VMm^y 

TAB VLA «I0> ASIAE 

V AE Aphricetertiatabula contineat,ex prpcedetib* 
innotuitjlam tfo demoribus inhabitantium, aliquid 
differereplacet. Ecprimo de Albania,qua*a candore 
populi nuncupata eft,eo q? albo crinenafcuntur.Huic 
terre,canesingentes funt,tantecpferitatis , yt thauros 
premat , & leones perimat. Populi eius feroces admo* 
dum funt,et (vt quidam afferut) armigeri illi procaces 
' funt,quos vulgo Scradiotte nuncupam*. Hos etia me 
morat PI/ nius Jibro.tf.ca.io. Armenia vocata eft ab Armeno Iafonis Theffa* 
li comitc,qui amiffo rege Iafbne,colledtaeius multitudine,quc paffim vaga> 
batur, Armen iam ccepit , & ex fuo nomine nuncupauit. Duplcx autem eft, 
falicet, Superior & inferior.Iberia regio Afieprope pontu Armenieiunfta. 
In hac herba*,tin(fcure vtiles,nafcuntur; 

s^ TaBVLa 'ffll> A STAfT 

°»^- - — - ' — — ■ ■ — 1 — i /--> Hefuncecognitis totius orbis prouintrjs feu Prcfedturis 
quas quarta Afie tabula compleclitur. 

Cyprus infula. Syria. Phcenicea,; Iudea Paleftina. Arabia Petrea. 
Arabiadeferca. Mefbpotamia. Babylonia. 

verfus ortum hor.f i£. 
SIAEtabuIa 
quartacotinec 
I Cypru,ec Syria 
et ludea,ec ai>as 
Arabias, pctrea 
etdeferta,Me* In ludra^autPalefr.ina 
Ccfarea ftratois maximam diem ha* 
bct hor.14 •?. Et diffat ab Alexandria 
vcrfus ortum hor.5 lt. 
Afcalonrnaximam diem habet hora' 
1 fopotamiam,et rum.14 ^.fcre. Etdiftatab Alexadria 
- Babyloniam. verfus ortum hor.f. 
Parallelus ipfius mcdius.rationem ha Neapolis maximam dicm habet hora 
betadmeridianu..quaquincpadfex. rum.14 g.Et diftat ab Alexadriaad 

Terminaturautem tabula ortum hora-\| 8. 

Ab ortu AfTyria , & Sufiana , & parte Elia Capitolia Hierofolyma maxima 
finus Perfid. diehabet hor.i4^.Ecdiftacab Akxa. 

A meridie parte eiufde Perfici finus, dria verfus omim hora? 3 15» et foelici Arabia,ec interiori partefinus 

Arabid. 

Ab occafuparte Aegypci,et Aegyptio 

et Syriaco,et Pamphilio mari,ac lffico 

finu,& Cilida. 

Ab Arcfbs anguftrjs Cilidae , & parte 

Cappadodac,&maioris Armeniar. 

Cypri riuitates infignes 
Paphus maximam dicm habet hora* 
rum.14 3 u. Et diftat ab Alexandria 
ad ortum hor.4. 

Amathus maximam diem habet ho* 
rarum.143 n.fere. EtdiftatabAlexa 
dria verfus orcum hor.3 rfi 
Salamis maximam dicm habet hora* 
rum.14 f.fere.Ecdiftatab Alexandria 
verfus ortum hor.3 § ♦ 

Syric duitates infignes 
Laodiria maximam diem habet hora* 
rum.14 3 if. Et diftat ab Alexandria 
verfus ortum hor.t f , ■ . , 

Hierapolis maximam diem habet ho^ 
raru.i4 f ,& quid parum. Diftatq? ab 
Alexandriaverfus ortum horae.? 1?. 
Apamiamaximamdiemhabet horaf» 
rum,i4 3 lf , Ec diftat ab Alexandria 
verfusortum hor.y. 
Palmyra maximam dicm habet hora* 
ru.14 4~.Et diftat ab Alexadria verfus 
ortum horse.z 4 \'i. 
Heliopolis maximam diem habet ho 
rarum.14 4. Et djftac ab Alcxandria 
vcrfus ortum hor.5 1^. 
Panias Cefarea maxima diem habec 
horarum,i4 4-Et diftatab Alexadria 
verfus ortum hor.z.fere. 
Damafcus maximam diem habetho' 
raaim.14 %. Ec diftac ab Alccandna In Arabia Pecrea 
Petra maximam diem habet ho.14.Et 
diftatab Alexa.verfus prtu ho.f 10. 
Medabamaximam diem habet hora* 
rum.i^.acparum quid. Etdiftat ab 
Alexandria verfus ortum hor.1 rf, 
Boftra maximam diem habet horaru 
14 g. Etdiftat ab Alexandna verfus 
ortum hor."5,fere. 

In Mefopotamia 
Edefla maximam diem habet horaru 
14 1. Et diftat ab Alexandna verfus 
ortumnor.j^. 

Nifibis maximadie habet ho.i^ j.Et 
diftatab Alexan.vcrfus orcu hora.i. 
Nicephorium maximam dicm habec 
horarum.143 u. Ecdiftatab Alcxan* 
dria verfus ortum hora.z 3 1%. 
Lambana maxim J die habct ho.14 z. 
Ec diftat ab Alexa.}?fus ortii ho.i 6, 
Seleucia maximam diem habet hora* 
rum.14 f.fere.Ec diftat ab Alexandria 
verfus orcum hor.i 4, 

InBabylonia 
Babylo maxima die habet ho.14 % \z. 
Et diftatab Alexa.)rfus orcu hor.1,4. 
Barfica maxima die habcc ho.14 3. Ec 
diftacab Alexa.^fus orcu ho.1_4.fere. 
Or^hoa maximam diem habet hora* 
rum.14 4 fere.Et diftacab Alcxadna 
verfus orcum hora 4",fere. 
Teredon maxima die habec ho.14 \z. 
Ecdiftatab Alcxa.^fusortuho.i 5. 

AREATABVLAE 
Quarca Afie cabula concinet a partib* 
<jj f .vfcjj ad parces.80 2. Ficcp Logicu 
do parnu.i7.Lacitudo a pambus.iS t. 
v% adpartes.58 f.EtficLaritudopar 
rjum.io. i§ 
63 66 69 7° 7i 59 — *■■!- 

Axrtum'% minms y*xs Ms : Bd WQ<*- 3* 


Gi^p^ rr 5imiS1 Z&feul: &»*$ ?S MiHE^ 


3+ :# I cJ«t*n* w | 


Ccfi*/*- \». 'OMtA ,n+uU$ O r\ o : 31 


3* 

3M+rt 


77 
>> 

o 

K^ a * y4/]trigpats 79 / /s &* O . 38 


JtMW^m.i"- 57 T<V ■ tol V^% B^Y^V^ V « iimTOVl •tfn EtletrHM. S*UA I ,f 


tlHow* jvfcttfem 


Ci**rui (l DVtft^A H EMVS' _ 

UHC. -, *"T DESEFJA Ittrrm*. AlA|am MBlEx 

Wrn?*- O 5f?ttWW 

><* o -©#pf*v ivtl 7? y{vv<*^* 
' O 


p N14 *-£ 

>Wttvt<i.'^ UV 

o 3 2 tviw O o Cv&V -AmTM&t oi 5 C '^ F^ 


>4 _J^ T^ 5 I ^ 6 7 | 68 Ammvmci 7° \ 7* o 5eUt^"» 3i T«£a»t" 2-9 7J T >4 | 75_L7^_ij77_L7^ , TAKV*]irj.»ASl.AK 
AE C T A B V L A Syriam cum 
fiiis adiacentibus continet,vt alio la 
tere tadum cft . Haeca Syro quoda 
nome traxiffe perhibet. Hac Icoluit 
Fcenix Catheni frater,de Thebis 
Eegyptiorum, quiapud Syndonem 
regnans,regione lllam fuo nomine 
Phceniccam nominauit.Hecfertilis 
et bona eft,aludeis & Saracenis quondam inhabitata. 

HV I C tabuJse, Arabia: dux partes inferuntur , D^ 
ferte fcihcet.et fceliris. Triplex eni Arabia eft, Petrea 
falicet J deferta,& fcchx.Et dici t Arabia ,ab Arabo Appol 
linis,ex Babylone filio. Alrj dicunt,q? Arabia idem quod 
facrum dicatur,eo qp thuriferos odores creet.De fcelici aut 
nihil adpropofitam tabulam dicedum erit, quia mfexta 
deea tradabitur.Defertc autem eft heremus mire magnis» 
tudinis,vbi nihil nifi ferpetes & beftigimmanes morant. 

t 
TaKvIa .v*. asiab;^ m 81 1B ■ ■■—.,,„ 
'•■*:, .' 
•vr^"* 


/^ES^M^X 
k^^^^S 


ffl& j 


'J li Hgfuntecognitis toriusorbis Prouintfjs feu PrefecT:uris 
quas quinta Afictabulacompleclitur. 

Affyria. 

Sufiana; 

Media. 

Perfis. 
Parthia. 

Carmania deferta. 
Hyrcania . 

SIAEtabula Acbatana maximamdiem habecho* 

Et diffat ab Alexandria 
gP RB :■■:£." ■h^L qmnta cotinet 
Affynam, Su* 
fianam,Media 
Perfidem,Par# 
thia, & Carma 
niam deferta. 
Parallelus lpfi 9 

medius,ratione habetad meridianu, 

qu:.m quatuorad quinq?. 

Terminatur autem tabula 

Ab ortu Aria. 

A meridie Gmnania,8cfinu Perfico. 

Ab occafuBabylonia,acMefopota# 

mia, cVparte maioris Armcnic. 

A Scptetrionibus Hyrcani maris par 

tc,& regione Hyrcania. 

Affyricinfignes duitates 

Ninos,quc cV Nineui, maxima diem 
habethor.^t lf.Etdiftatab Alexan 
dna verfiis ortum hor. 1 /?. 
Arbila maximam diem habct horaru 
142 8.EtdiftatabAIexandriaverfus 
ortumhor.i 3. 

Ctcfiphon maximam diem habetho* 
rarum.14 3 iz.Et diftatab Alexandna 
verfus orcum hora.i 3. 

Sufiang 
Sufa ciufdcm nommis ciuf tas cu ipfa, 
maxima die habcc hor.14 f.Et diftat 
ab Alcxandria vcrfus ortu hor.i z 1":. 
Tananamaximam dicm habethora* 
rfi.M- \ . Et di ftat ab Alexadna verfus 
ortumhor.i 2,rere. 

Medip . 
Cyropolis Medie maxima die habct 
harartim.15. Et diftat .;b Alexandna 
erfusortum hor.i 5. m zi. rarum.14 5 

verfus ortum hor.i z 3. 

Arfaciamaximam diem habet horaru 

14 1. Et diftst ab Alexandria verfus 

ortumhor.iz 3 \\. 

Europus maximam diem habct hora 

rum.i4fii. Et diftk ab Alexandna 

verfus ortum hor.J <f,ferc. 

Pci-fidis 

Axima maximam dkm h ibct h jraru 

14 3.fere.Et difhc ab Afoun. verfus 

ortum hor.i z 3. 

Perfopolis maximam dicm habechoe 

rarum.14 4-Et diftat ab AlexanJna 

vcrfus orcum hor.t \\. 

Maraffium maximadicm habethora 

rum.14 f.Etdiftacab Alexan. verfus 

orcumhor.J 6. 

Taoca maximi diem habec hor.14.Et 

diftatab Alexa.verfus orcu hor.J.fcre. 

Parthie 

H&ratonpylu<? maximam diem habec 
horarum.t^ J.Etdiftacab Alexadria 
verfus orcum hor.J 3. 
Ambrodax maximam diem habec ho 
rarum.i4J 4~.fere.Ecdiftacab AlexaV 
dna verfus orcum hor.J 3.fere. 
Arracana maximam diem habec hora 
ru.14 5. Etdiftacab Alexadria vcrfus 
orcumhor.J 3~.cV.1-5. 

AREATABVLAE Qiiinta Afic tabula continct a parcib' 
75 z.vfqjadpaTtcs.ioi.EcficLongitu \ 
doparcium.J^ z.Latitudo^autaparciV 
bus.j9.vfcpadparccs.4j 3.EtfitLari* 
tudo paruum.4. 3". i^ 


*><p<tiw>fadf 


MSiftritwiX' 

-> tr. _L 
oO 1 ' ' " ' ' ' ' " ' ' "* " ~ ~* ** *"*" " ■ ' ' " ■ i ■ r i -« ii n ii n i 

'W \ 9?- 1 9F1~94 I 9f[ g^~t 97 1 9% 1 99 I f °° 1 *f f 


OTlrt- 
.Mulmtt. S/^Jty&arina- ((Canfota ! - 
' ttto-rotiAv aintbjl o " Ctvopohs 
llp^TltAVei* 
ll3fotmk: H3 i iaxciwana o ^?B 
otra^<2__J _ ^r__=— «V* Crinoi ■ oAharhitta 
■.GLMA7 *&»*! 
$axut'H o ■mm 1 Scmibme „.y^A J\ "_K___3_ ^s^tWtT V<2rt£fc 
;»f _/,/-■■ ■/„m: ^'ss "_^_____^__. 

_4t*<*it-*fl> ^oyWiW^ Gntrifcn*re$o R<)\ ? l # m lell- /•__. 1/ - /4rr<*rS 
A&oUonhi c , o _;.__. 7% 

C^dA*?ft* 


# J ' CI , - iiCO 

•$betmhs !■*/ tei 
B^iiotm toao fynt Ambifck 
fetmcts' 't l7S l^rJH. 

,k Ct5i»D , ' i ^Ja 1 ^^ ° t- L V^rffH P4RTHT4 , i\l- <4recao c^»4«o Zry ^P^"^ Stmpw""* 5 * ... uoyw- 

/4/frt*^»^ o o PEESICV5 ^7 flA 

_0 _(___^teB_. „1 El l ^ j_*-tfet_______^ g ii^- /t>7s^ 

Citmo oj) 6 o oi IM .11 ii fmmtm m" 
2% ] 94- I 9> TABVLA «V* ASIAE 
E A S S Y RI A ita fcribit Auguftinus , AfTyriaab 
Affur,filio Sem,appelJaca cft. Ec iri ea raro pluic,quicc]d 
in ea frumenti prouenit.fluminis irrigationeparat, non 
fua fpontc,vt 1 Aegypto,fed accolaru ingenio & Iabore, 
tantaalioquin vbertas , vtducenavulgo , &ybieximie 
rerax,trececena mefTe redundet cellus, quacernu digitorij 
latitudinctritici & hordei folia fint.Sefami & miFii ,pcc 
ritas,arbora inftarattolIatur.Queomma fibi cxplorata, 
cuncfrantt* tn Herodotus memorada cenfuic,veluc paru credibilia^fi i)s, quiea 
non videric,talia prodererur.Palmis vefcunt, ex quibus mel & vinu conficiunt. 
Fluuialibus nauigrjs vcuncur.in fpecie clypei orbicularis,non puppi, non prora 
difcrctis,qucfuper Affyriain Armeniafalidbus cexuntur , crudo corioexteriori 
parte obdudo. Amiduntur Affyrrj duabus tunicis,linea vna, ad pedesdemiffa, 
alteralinca breui,candidacp flola his fuginicda.Cakeos pedib* inducuc,quales 
Thebanefolce fuerucComas alutmitraq? redimiut,vnguetis deliburi,i publicu 
exeuncAnnuIu fignaconu finguh habenc, &fcepcru affabre fadtu,cui malu aut 
roip,auchliu,auc afiud fimilefitimpofitu.Exlegib 9 , quibus eagens vfadicicur, 
ca mihi res memorabilis vifa eft,q> virgines iamacure,viro in publicu .pduclre. 
fingulis annis,fjs venales ,pponcbacur,qui vxores duccre vellec,dabantcp primo 
venu formofiffimc quecp.Quibus min 9 fpecraca crat forma, ec quas no modo 
n5 quifqu.T fibi mercacur' fuifTcr,red ncgraris alioqui dudurus,ea pccunia,quc 
fuerat pulchrioribus venditis,inpubliaim reda&a.connubio locabantur. 
DE BABYLONIORVM LEGE- 

BABYLONIO R VMalceralex, quo vci!ior,eo magis memorabilis, 
cum nullus ab imcio in his cffet medicoru vlus,lege ferunt coparatu , vt qui 
xgrocarecoepiffet,eos de morbo confulerec,qui ide languoris genus paffi efienc, 
medicaq? adidleuanduopem aliqua expcrci.Apudalios fcriptu reperio,in pub 
licu egrotos deferri fbIitos,lcgecp cauru,vc cj aliquado egrotaffent,m ale affectos 
drcuirec,docererq? fingulos,qua ipfi ope pociffimu adiuci,ahquado morbo de* 
fundi cffencEoru fepulchra in melle,funebris lu<ftus,qui ec Aegyptrjs. Qui cu 
vxore no<ftu cogreffus.eft,nihil prius vtercp tangit cjj lotus fuenc.Omnib* Ba- 
byloniorumulicrib 9 ,oli mos fuit,ex caufa quada,in aliqua re venerca cu hofpirc 
pmifceri,cu curbaetculru plurimo ad illu venierib', qlibec noco aliq coronabat, 
hofpcs qua cognofccre volebat,pofuic furj illius genu argentu,quantu fibi videba 
tur,tu coibat cum ea,Ion gc a fano abducla,argentum illud Vcneri facrum erac 
TJE HYRCANIA. 

HY R C A N I A dicfraa filua hyrcana , que Scychiefubiacec.Eftaur filuis 
afpera.copiofa immanibus feris,Tigridibus,PancheribtifcB ) & Pardis. 
DE MEDIA. 
*\ 7( EDl A dicfhaMedo,Medee&Aegri Athenicnfium regis filio.Sagit 
i- V Irandi^equicandicp ftudium gcnti predpuu.ac pcne peculiare,peruecufta ct 
rcgum veneracio.Tiara,pileus , cVmanicatc veftcsab his ad Pcrfas cumimperio 
fluxere. Proprium Medoru regum fuic , pl ures vxores ducere, mox ad priuatos 
cranflacum,vcminusfepcemhabercnon licerecPulchru&:fceminc,multosha 
nibusplunmu vicfticances. Hefuntecognitistotius orbis Prouintrjsfeu Prcfefturis 
quas fexta AfietabuIacompIe<ft.itur« 
Arabiafoelix. 
Carmania. 

SIAEtabuIa f*8^ 
C5 C » 

T . Sextacontinet 

I Arabiafoehce, 

atq? Carmania 

cu adiacentib 9 

infulis. 

Medius eius pa 
rallelus ,rarione 
i habet ad meridianum, quam deccm 
> ad duodecim. 

> Terminaturautcmtabula 

Ab ortu Gedrofia,& Jndico pelago; 
Ab auftrojipfo Indico pelaPo,& mari 
rubro. 

Ab occidente fmu Arabico. 
Ab Anfbs vtracp Arabia,petrea, et de 
ferta,acfinu Perfico,et Carmaniadefer 
ta; 

Infignioruoppidoru foelicis Arabia; 

Badeomaximadiem habethor.15 %. 
Et diftat ab Alexandria verfus ortum 
horac vn1us.-5.Hic aut fol bis in anno 
fitfupravertice,diftas ab vtraqs parte 
a:ftiuitropicigradibus.:9 z c, 
Pudni maximadicm habechor.15.Et 
diftatabAlexan.verfus ortuhor.f 3. 
Hic quoq? fol bis i anno fit fupra ver> 
tice,diftans a tropico eftiuo,ab vtraqj 
partegradibus.44z \z. 
Muza maxima diem habet hor.t: z. 
Etdiftat ab Alexan. verfus occafum 
hora.i.fere.Hicquoq? fol bis inanno 
fit fupra vertice,diftins a tropico efti# 
uojabvtracppartegradibus.jj z ■?. 
| Occlismaximadiemhabetho.ijf 4% 
Et diftat ab Alexandria verfus ortum 
hora vna.Hicquoq? fol bis 1 anno fi't 
fupra vcrticem,diftas a tropico aefhuo 
ab vtraqj partegradibus.58 z ?. 
Arabia Emponu, maximadie habct 
hor.tfj ^fere.Etdiftatab Alexadria 
verfusortuhor.i f.Hicquoq? folbis 
in anno fit fiip >*tice, quu diftat a tro 
pico eftiuo,ab vtraq; parte gra.tfb ■?. 
Canemaxima diem habethor.i:f 4. 
Et diftat ab Alcxandria verfus ortum 
hor.i j.fere.Hicquoq; fol bis inanno 
fit fupra vcrtice, diftans a tropico cfti* 
uo,ab vtraqj parte grad.57 ?. 
Gerra magnu diem habet hor.15 j.Et 
diftac ab Alcxan.vcrfus ortu hor.i 3. 
Hicfolfeme! manno fitfupra vertice 
in ipfo tropico a:ftiuo. *6 
MaramaximTdiehabet hor.15 g.Et 
diftatabAlcxan.verfus ortuho.i \\. 
Hicquoqj fol bis iannofit fupraver 
tice,diftas a tropico aeftiuo,ab vrraq; 
parte gradibus.57. 

Omanum magnum diem habetho. 
15 ^.fere.Ecdiftatab Alexadnaverfus 
ortum hor.i £.Hic fol bis in anno fit 
fupra vertice.quii abeft a tropico cfti< 
uo,abvtracg parcegradibus.54 4~, 
Menambis magnam diem habet ho* 
raru.15.Et diftat ab Alexandria verfus 
orcu hora.i.Hic quoq>folbisianno 
fit fupra verrice, diftans a tropico xfti 
uo,abvtracp parcc gradibus.44 z u. 
Sabbathamaximam diemhabet ho* 
raru.i5.Etdiftat ab Alexadna verfus 
ortu ho.i 8.Hicquoq? fb! bis i anno 
fitfupia verticediftasa cropip eftiuo 
abvcracppartegradibus.^S ~<s, 
Sabemaxima diem habet ho.i: z 4". 
Et diftatab Alecandna verfus o -;um 
hora.i rf.Hicquoqjfol bis inanno 
fitfupravertice,diftans a tropico eftiV 
uo,ab vtracp parte gradibus.44. 
Sappharmaximamdicm habethora 
rum.uf ^.Etdiftatab Alexa. verfus 
ortumhor.i z 3.Hicquoq? folbisin 
anno fit fupra vercicem, diftans a cro? 
picoeftiuo,abvtraq?parcegrad.ji <s # 

Infularu infignium,qua?circa 
fcehcem Arabiam funt 

Dioforidusmaximadiemhabetho t§ 
raru.i: 5 \o.Et diftat ab Alexa. verfus 
ortum hor.i 5 lo.Hicquoqjfol bis in 
anno fit fupra vercice, diftas a trppico 
cftiuo,ab vtrac^partegradi.^ z if. 
Sarapidis infula maxima diemhabct 
hor.15 lJ.Et diftat ab Alexan. verfus 
ortu ho.: 4-Hicquoq5 fol bis i anno 
fitfupra vertice,diftas a tropico xfti^ 
uo,ab vtraq? parte gradibus.41 |. 
Apphanamaximam diem habethora 
ru.15 z j.Etdiftacab Alexadna verfus 
ormm hor.i j K. 

Infigniorum Carmanie ciuitatum 
Armuza maximam diem habec hora^ 
rit.15 t.Et diftat ab Akxandna verius 
ortum hor.: ^.Hicquocp fol fcmel in 
anno fit fupra \erticc,cum eftin tropi 
coajfhuo. 

Samydace infula maximamdic:r! Iia 
betho.i, 3 ^.Etdiftacab Alexandna 

S.pafcf.otfAfee 


Amfoe & > /a# jxw Miliariaj^ 


>M™ a St * niK Th^ 

dT* .^* •£« <nd& 
I / /7feimt ! o /T»wmt ! o . o 

s,1moiiana MU />* 1W * „ 

fc8k*2* &♦ 

f2/7 flko 1Wf2*Q» Sntult oow&imU* ♦«^ ■ T]*wu<Km 

£rut lugrana 
fHVg fl-JubiaTUi "^ 5 < ^r^f-ARABIA^r /26 fc«/ Ot J>0.n )»T Mefaumancs Locccni 

l Salma 

V(Vm Tropi. gJ< 
Milia,$7. 1 /4u^w 

'^™/£E /Lf oT » wmw 5^ ** n <^ •31 
*ftt/A 5tt/^/m /tolfcJtt" 

e 

pjMtjw 

n$ mamra 

r5iltWui ' Jbem 
tnon 

^foljtty L(<>fnru'illa 

Sanubai o o "«ff*» ^Plrtfcll» 
m mamte (rwtjn 1 

SINVS PERSICVS jreptga Grrtfn 
«ja O GimmfC olap^» J^ TTjciV n( ufe?5 ^ffi 

^ Afomu 

- i*t8wmji<» 

■»mlnruutn<> 
Hicratvn 

SJNVS ARA 
oCbalwte. ff<im ^mei 
e trwp/»s 

Sm^ama paft Al^nbrl -n^^ umtnn» 

> ° o mmoeigcn& 
wfbz ® ar F M nnmeroi* /tektujtfc mcrr&ppl' 

o Lebm AlummM dt. «mau emjfreu 
o Wfitmnanncpa A/iWt (onmm 
mtte 

LibanoiO' &"- °.*m botvtri ifyumn* "V&ScW J o manama mon _ali 
JT8 

OMItlW 

(porixt x^" 

m 

.(onvbufla »2 11 ^ om'lwri>M A V^8 o^tl 0r o /trtplWJTP Wtw 5atjw.°l iltlV:i'.!C ^^ 7-par, m3xF 4 
dicm ha.ho» 
'5 5 t- ^.para.max. 
d1e.ho.15 y 
gvn^fhfg/t 5rtmpiah8 
lliWAWmtum. 

JC»? J u,m ' 5mtt6 5rttj^hh? 
mqtio (olpmbc[i$ 
fuv-utnb? 
nAturjanc 

Sawbar 2,fnobt;' 
trtfult! ' 
CUma^, ' 


d/ntn* ma<.di€ 
ho.ij#; > . par; 
bo.ij. O 
INDICV?! MRE CoiWftnh^ b Titttt 

|bt infu M te \* £ttyopit mv6 

68 /69 \7Q\7l \ 7*\7 % \7 4-\7H\7f]77\7d \?9 \ jo 
8t 8* 83 84 
8P po ^l \S> Z \93 94- rarTMTfM 91\9<>\97\9S\j>9 \v>o\ 

— ■■■— L lli ll | IIIIIIIMIHHHlja— ■ U fi_§ tPl \IQZ U05 verfusorcuho.: ^.fere. Hic quoc]j fol 
bis 1 anno fic fupra verrice,diftTs a cro 
pico cftiuo,ab vcraq? r>:egra.i4 1 :o. 
Carmana regia maximam dicm habcC 
horarii.i? z 4" 12. Etdiftacab Alexan. 
verfusorcum hor.: 5. 
Carmina infula max^ma diem habet 
hor.ij g.fere. Duftatcp ab Alexandria 
verfus orcu ho.: z %. Sole quocpbis in anno fup veitice fufdpit,quu diftac 
a tropico gftiuo ab vcraq? gce gr.$9 2. 

AREA TABVLAE. 

Sexca^fie tabula conrinct a partibus 
tf5.vfcpadpartes.104. Fitcp Longitu 
do paniu.59.Lacitudo a pti b*.9. vfq? 
ad partes.^i.Et fit Latitudo parau.::. 
TAttVLA -VJ> ASIA.E 

DE MORIBVS ARABVM, ET PRODiGilS ARABlAb. 

R A B E S Jonge Jatecp diffuii.diuerfs moribus viuunt, 
ztculribus plurimis.crinib* inconfis, micrata capita babec, 
redimicu pari, pars rafa in cutebarba. Arces haud ab vn j in 
aliu riTerunt.ficutapud nos,(cd in patrrjs quifcp pmanec 
infticutis.Qui maxim 9 eft natu.is in coc.T gentcm regnum 
obcinec.Que poffident, vniuerlj» lunt cognacioni c5mu* 
nia,vnaomnibus vxor.Qui pnmus domuiubicnc,pofiro 
anccianuam fapione,cucacongreditur,cug-an liori natu 
po-no(ftat.Itaomnes,omniufuncfratres,coeunt cum matribus 6Yfor.n-.b",pe* 
ci'dum ricu.AduIccrcapitcplecT:icur,aIcierius fanguims congnfT.!s,proad'jkcrio 
cft domcftici in vniucrfum lcgicimi habent.Conuiuiaferctcrdcnicelebrant, ct 
in his muficcartis duo no imperiri jcofanguine. iibi inui.e miniftrancVrbes 
et oppida /ine mcenibus,pacateinterfeagunt.Sefamino oleo vtutur , beatiffima 
alioqreru vbemte.O'-"" g rc ge s candidi velIeris,grandiori ftaturaboujs , equis 
omnino carenc,quoru dcfidenu adimit chameloru copia. Auru,argencu,ct plura 

aromacumgenera,terrepeai1iaria 4 Aes,ferru,vcftes,purpura,Crocus,coftus,tau 
remataaliunde aduehuncur.Defun&oru corpora ftercore abiecftiora.Rfguca' 
dauer fterquilinrjs fepelitint.Eidem incer homines,vtqui maxime feruant,qua 
hunc in modum dant.Qiories foedus inirc volunt,alius quidcm mcdius inter 
vtriicp ftans.acuco Lpide ferit voIam,iuxta maiores digitos ipfcru , qui fcedus 
incunc,demulumptorlo;coex\tn'jfcpveftjmento, intmgiteofanouinefeptcm 
lapidcs inmedio pofitos , inccr inungendu muocans DyonyfiuirfoY Vraniam. 
Hocacfto,idcm,qui fuit lequefterfcrderis,ini(eramicos c5crahendi,vadaf hofpi 
tcm,autforteducm,ficumtiueresagitur.QuodfcedusoVipfi,quiamicitiaco# 
twxerunt,feruareiuftumccnfenc.Mmefarmcnris ignes fouenc,qtiorumfumo 
fatis noxio,nifi odorecremati ftirads ocairrant,pIerucp inctirabilesmorbos con 
crahunt.Cinnamu per facerdotes Icgittir,hoftiis prius cefis,quas ctim litauerint 
obferu.tur,vt mcffis.necorcuiolis sntidpet,nec cgrediacur oiJcafum.Quifquis 
pnnapatu ccnec,farmentoru ftrues hafta diuidic, quae facraca eftin hunc vfum, 
arcp ica portio manipuloru etia Soli dicatur,quaefi iuftc dmifa eft,mrlagraca in* 
ccndiufponceconapit.Vmbrcqusenobis dextrcfunc, illis finiftre. Parseoru, 
quibusafpprvicruseftierpentes edunc,nullaillis animi vd corporis cura,ac 
prcpcerea Ophiophagi nominanttuv T Al W La WI1> ASIAE^ E sl.^i <F££m r Hefuntecognitis totius orbis Prouintrjs feuPrefecfturis 
quas fepnmaAfictabulacompledbtur. 

Margiana, 

BacTrisna, , 

Sogdiana. ^Zq&i 

Sace. 

Scythia intra Imaum monte. m m 
SIAE tabula 
feptima cotinet 
Hy*cania,Mar# 

oiana^Baclria* 
j na,£ocdetnaos, 
Sacas,& Scythj 
! am intra Imau 
montem. 
Paralleius ipfius medius , ranone ha# 
betadmciidianu,quam duo ad tria. 

Termin?turautem tabula 
Ab ortu Scythia , quse intra Imaum 
montem cft. 

Ab Auftro monte Imao , cjui fupra 
lndos eft , qui intra & cxtra Gangem 
funt. Pretcrea Paropanifadib' et Ana 
ac Parthia,& parte Hyrcani mans 
Ab occafu parte Mcdie,& Hyrcani pe 
Iagi,6V Sarmatia Afiarira. 
Ab Arctis terraincogmta. 

Infigniorum Ciuitatum Hyrcanie 

Emfdem nominis cu regione Hyrca* 
nia maxima djem habet ho.14 z 5 1?. 
Etdiftatab Alexandria verfus ortum 
honsaequinoctialibus.t z 1?. 
Amarufa maximam diem habet ho* 
rarum.i^t 3 u.Etdiftat ab Alexan* 
dria verfus ortum hor.t '3, 

Margiana? Ouitatcs 
Margiana Antiochia maxima dicm 
habct hor.15.ferc. Et diftat ab Alexan 
dria ad ortum hor.J it. 
NiS ca maxima diem habct hor.1'5. Et 
diftat ab Al exa n. verfus ortu hor.5 . 

In Bactriana 
Charachartamaximadicm habttho* rarum.15 5.Etdiftat ab Alexadriaver 
fus ortum hor.5 3 i^. 
Zanfpa maxima die habet ho.15 3 i"? 
Et diftatab Alexa verfus ortu ho.5 3. 
BacTramaxima diemhabethor.i^, Et 
diftat ab Alexa.yfus ortu ho.J 3. & l"? 
Maracanda maximam dicm habet ho 
rarum.i^z f.Etdifbtab Alexandria 
verfus ortum hor.j i.fere. 

In Sogdianis 

Oxiana maximam diem habet hora< 
rum.15 J.fercEtdiftatab Alexandria 
verfus ortum hor.5 z f.fere. 
Marucamaximamdiehabctho.i^f. 
Etdiftatab Alexandria verfusortum 
hor.5 z 3.fcre. t 

Drepfamaximadiehahetho.15 z. Et 
diftat ab Alcxadria verfus ortu ho.4 . 
Vltima Alexandria maximam diem 
habet horarum.15.Et diftac ab AlexaV 
dna verfus ortum hor.4 g. 

In Scyrhia,qua? intramonte 
Imaum eft 

Afpabotamaximamdiem habct ho* % 
ramm.15 3. Ec diftat ab Alcxandria 
verfus ortum hor.t z 3 .fere 
Danaba niaximam diem habethora* 
ru.15 f.Etdiftatab Alexadria verfus 
ortum hor.j.fere 

AREA TABVLAE 

SeptimaAfiajtabuIacontineta parti* 5 
bus.85.aut pcr totum mare Hyrcanu \ 
vfqjad partcs.145. Et ht Longitudo \ 
partium.(55.aut.7i.Latitudoapartib 9 
55.vfcpad parces.tf5< Ficcp Latitudo 
parcium.tS. Zi 


4SM 


? w &\ tooj to$l tti \zo\ \zl\ igo\ ig-$\ t4r< 


-Mffk»-^»' ^55 — ^, iuni-rjotmnrsnoti 
inu-iB (JUcarittsfft) folo 
Ifwnw^oUarnquarar 
pj f j dtrtjrtr func rc fin' 
untur— 1 -C H>, Alatofjfa efaobittt ALtHwji' to.para.ha,dic maxj.ho.i;?; Vrvts gt-Jcf. /7£9 ; 
Ion<n. valcc 
«31 $. ^ss^s^*^" Jtcbvfli 
Ammntv 

pmacbi ^ J^lf* SCITHLA INTRA 

IMAVM 


T^tWg; 


« TedofaaS 
v .para.ba.d .ici *%YV 


6 Ainavaf^ 18.para.hab. 


Gmctoffo \fr v\7 -para. ha.die maxi.ho.17i 1* /Ke$io & /^» frfjife Miliana. 
402. ffOtt^ CWS tlovcbes .t* ifi.ha.dieho.id 2. 


QW$ tdfydv *»f>' &£«W4 5^9 ,m«t "A •Wi v retf AHn tert MARE^ 
HIP£ANV 


^v* ^o^At^S ilwfiv*» m. 


J toi^ |^0^ Covtuxct 

SACHA REGIOi 3£t* * ^ 15?. Cbmc& **' S MEDIA ntJS v| 3«!M (^WS^ 


\Wp •o Wh .l ^, t0 ° / Awe pt^ 


to$i tt5 »*$ 1?$ 14-0 TARVLA ♦VII* ASTAK 
C Y TH I A rcgio feptentrionalis , a Scytha Herculis fv 
lio(vttradit Hcrodotus)dicfta.Vel vt Berofus, aquodam 
alio ex Araxae prifca?,qua? Noe coniunx fu lt, geni to i ndi* 
genc Scythae.Hr) olim aprincipio paruam patriam pofTi;» 
debant , poftmodu paulatim per virtutem & vircs auc1:i, 
quu regioncs multas fibi fubdidiffent, in magnum impe 
rium gloriaqj peruenere.Ea primi natio iuxta Araxim flu 
men parua numero propter ignobilitatem confedit, nacti regem quendam bellicofum , cVmilitari virtuteprecipuum ,agros ampliarunt, 
montanos quide vfqj ad Caucafum,campeftrcs tfo vfq? ad oceanu, et Meotida 
paludem , aliaq? locaad Tanaim vfq? flumen , a quo Scythiaipfa longo tractu 
verfus ortum protefa,Imao monte,permediu, velutinduas Scythias diuiditur. 
Quarum vna Scythia intra Imaum montem dicitur,altera extra,ab alieno impe 
no,autinta<fti autinuicfh Scythiaefemper manferunt.Darium Perfarum regem 
turpi a Scythia fiibmouerefuga. Cyrum cu omni exercitu trucidarunt. Alexan 
dri magni ducem,cum coprjs vniuerfis deIeuerunt,Romanoru audiuere,no fen«= 
fere arma,gens cklaboribus cVbellis afpera,virescorporumimmenfc.Haecinter 
fe olim difcreta non erat,vtpote,quc neq? agrum coleret,nccj3 te<ftum,fedefue ha 
berct vllas,per folitudines cVinculta vagabat'Ioca,armeta pecoraq? pre feagens, 
coniugcs & Iiberi plauftris vehebantur,legibus nullis obnoxia, iufticia fponte 
colebat,nullum furto grauius in tota gente flagitiu fuit,vt quae non parietibus 
aut feptis armentum circudat,fcd in propatulo habeac.Nulius ipfi autauri aut 
argcnci vfus.Lac&mel in abatu frequens,contrafrigora & rigores fcrinis pdli 
bus,murinifqj corpora comunibacLaneus vfus ac veftium , ignocus genri,erat 
ijs fane viuendiritus frequens Scythis,fed non omnibus,pIericg eorum,vt loco 
plurimum diftantes,ficab inuicem vita diuerfi,veluti peculiares inter fe 
fouebantmores,dequibus poftea dicemus. 
TABVIA A7TJI* ASIAE^ 

Hgfuntecognitis torius orbis Prouintfjs feuPrefecturis 
quas o&auaAfictabulacompleciitur. 
Scythia extra Imaum montem. 
Serica. 
SIAE tabula 
ocftaua cotinet 
Scythiam extra 
lmaum montey 
etSericam, 
Parallelus ipfi* 
us medi 9 , rario' 
nem habct ad 

meridianutn, c[ium duo ad tna; 
Circumfcribitur autcm tabula 

Ab Ardtis cV ortu terra incognita; 

A meridic Sinis, cV partelndie. 

Ab occafu Sacds,et Scythia,intra Inrn 

ummontem. 

Scythic infigncs cfuitates 

IfTedon Scythicamaximam diem ha* 
bethor.16 p.fere.Etdiftatab Alexan 
dria verfus ortum hor.tf. 
Auzadamaximam diem habethora* 
rum.itf f n. Etdiffat abAlexandria^ 
verfus ortum hor.5 5 4V Serice infignes ciuitates 

IfTedon Serica maximam diem habet 
horaru.15 z. Et diffcat ab Alexandria 
verfusortumhor.d z f.fere. 

Dfoficha maximam diemhabetho' 
raru.15 #.Et diftat ab Alcxadria yfus 
ortumhor.7 7. 

Ottorocora maximam diem habet ho 
rarum.14 3. fere. Et diftat ab Alexan* 
dria verlus ortum hor.7. 
Metropolis Sera maximam diem ha' 
bct ho.14 z %. Diftat^ ab Alexadria 
verfus ortum hor.s.7 z ^.auttotas.S, 

AREA TABVLAE 

Oclaua Afise tabula contine c a parti* 
bus.140.vfcp adpartes.180. Fitq?Lo 
oitudo partium.4o.Lau'tudo a parti* 
bus.55.vfqj ad partes.53, Etfit Latitu 
do partium.iS,- ** 
VniTS gradrs 
lorgicudinix 

in hoc para/. 

pertylencon 

Cinrtmiliao, 

na.;8. 5. Mi1ia.$*,f. Mili.4o.f # ^tfuafcjou 
'**! ti.paral.ptylen 
ha*di.maho.:o Ahfyfe tiypi/JwfpQ* to.pa.ha.die 
maxi.H0.19* iq.paral.ha.die 
maxi.ho.i8» vMWM 


Aj»flk Miiiaria.47 cmmffat o 1HAVH HrtdSl 4$\\ thenc M ON TEH i4.paral.ha.che 
max.hor.15..*' 

CLlMA.tf. 

i^.pava.ha.d^ 
tnaxi.ho.15^ .ha.di* 
it.pava.hiKd;'c 
tna.ho.i 4.?.^; io.par.ha.d^' 
ma.ho.14*** — WWPP ' fETAKVLA tVHI* ASIAE AVDENT Scythiaru gentcs cede humana. Qlpn? 
mu viru iri bello vir Scytha cceperit, eius fanguine potat. 
Quofcuq? in belio interemerit , eoru capita regi offert, na 
capite ablato, fit praede quacuq? ceperit particeps, alioqui 
cxpers.Caputhocmodo precidit. Iriorbeilludamputat 
circa aures,verticecj5 fumpco excuti t,deiride pelle detrahit, 
et vbi ficutbouis coriu,manibus molliuit,tanqj mantile 
. poffidet,eaqj et habenas equi fui appc'nfagloriatur.Q ua '' 
lium mantilia,vt quifqs plurimahabet, ita vir prefiantiffimus iudicatur.Multi 
etiam funt,qui coria ha* humana,tanqj brutoru confuut, quibus pro amiculis 
induantur.Ccforum hoftium manus dextras cum vnguibus excoriant quidam, 
atd? cum rjs pharetraru opercula obducut.Nonnulli totos homines excoriatos, 
coria fuper ligna extenta,fupra equos circumferut.Capita difto modo excifa,ex> 
terius crudobouis coriofuperducut,interius inaurant eriam,qui diriores funt, 

quottannisiinguureg 

omnes,hoftiu homicide bibunt.Nemo guftat,qui nihil preclan opens edident' 
fed fine honore feorfum fedet,quae res apud eos eft maxime ignominic.Qui tfo 
complures cedes feceruc,hi) duobus pariter (quos habent)caliabus potac.Deos 
hos folum propiriantur & coIunt,Veftam falicet ante omnes, deinde Iouem,ac 
Tellure exiftimantes Tellurem Iouis coniugem effe.Pofthos Appolline.etcce 
lcftcm Venere,Martem,& HercuIe.Nulli tn ex his fimulachra, aras cVdelubra 
faaendaputant,preterqj Marri,cui ex captiuis centefifnu queCp immoIat,ceteris 
t5 alia pecora,tu precipueequos,fues,pro nihilo putant,quos nec alere omni no 
in fua regione volunt.Rex,in quos morte animaduertit , eoru ne liberos quide 
relinquit,fcd vniuerfos mares interfirit ,fceminisnihil lefis.Fcederacum quii» 
bufcuqj ineunt Scythe,hoc modo,Infufo in grandem calice ficT:ilem vino,com# 
mifcenteorum fanouine,qui fcedus feriunt,percutientes cuItello,aut inddentes 
gladio aliquantulu corpons,deinde in calice ringuntarinacc fagittas,feCurim,ia> 
culum,h*c vbi fecerut,fefe multis verbis deuouent , poftca vinum epotant,non 
modo hrj,qui fcedus fecerut,fed etiam comites hi) ,qui funt maximcdignitaris. 
Maffagethepopuli Scythie,in Afia,vltra marc Cafpiu,veftitu & vicT:u Scythis 
perqsfimiles.Quo fi t,vt Scythc a plcrifcp credant.Ex equis pugnant etpedibus» 
vtroq? pugne oencre pene inui(fr,i.Sagittis,hafta,fangan,id eft ferro,quo accindH 
funt,auroqMn baltheis &capitisacaxillaruornatu vtuutur ; Aureos thoraces 
cquoru pedoribus inducunt.Ex auro frena &phaleras conficiut,aereas cufpides 
haftis prefiount,crepharetras muniut,Ferri &argcnrinullus apud eos eft vfusi 
Smguli vxorem ducunt,eaq$ comunitervtuntur, idqj Scythearum foli faciunr* 
fi Scythc habitandi funt.Quori.es aliquis mulieris libidinecapitur,fufpc 
fa ad plauftrum pharetra,cum ea finepudorc concubit. pf ^Fs WM i :■!"*- 1 /" w TABVLA -IX* ASIAE^ j@5E& 
Hgfuntecognitis totius orbis Prouintrjs feuPrefecfturis 
quas nona Afictabulacompleclitur. 

Aria. 

Paropanifade 

Drangiana 

Arachofia 

Gcdrofia 

S 1 AE tabula Ariafpa maximam diem habct hora<= 

nona continet rum.ij z i .Et diftat ab Alexandria 

j Ana , Paropa* verfus ortum hor.j 4'.fere. 

; nifadas,Dran' Arachoflse 

giana Arocho Alexandria maxirn3rn diem habet ho 

I fiam r ° nrum - 14 xl Etd,ft ? C ab Alcxandna 

verfus ortum hor.$ z i o. P;rallclus ipfi 
us medius,ratione habetad meridia* 
num.quam tredccim ad quindecim. 

Circumfcribitur autem tabula 
Ab ortu India. 
A meridie Indico pefago: 
Ab occafu vtraq? Carmaia, et Parthia 
Ab Anfhs Margiana.ck" Ba&nana. 

Ariginfignes duitatcs 

Ariamaximadiehabetho.14 % n.Et 
difbtab Alexandria verfus ortii ho.$. 
Bitaxa maximam diem habet horaru 
14. z x.Et diftat ab Alexandria verfus 

1 ? -L- 

ortum hor.t 3 4. 

Akxandria Ariarmaximam diem ha> 
bethoraru.14 2. Etdiftatab Alexan* 
dna verfus ortum hor.$ % . 

Paropanifadum 

Naulibis maximam dicm habcc hora 
rum.14 % t- Et diftat ab Alexandria 
verfus ortum hor.3 z j.fere. 
Carura.que 6Y Ortofpqna,maximam 
diem habet hor.143 12. Diftatcp ab 
Alexandriaverfusorcuhor.j I 3. 

Drangiane 
Prophthafia maxima dicm habetho* 
rarum.14 -f.Etdiftatab Alexandna 
verfus ortum hor.j 3. Arachotos maximam diemhabctho 
rarum.14-.Et diffat ab Alexandria ver 
fus ortum hor.j z i> $0. 

Gedrofie 

Cuni maxima die habet ho.15 1 if.Et 
diftatab Alexadna >Hus ortu hoA 3. 
Mufarnamaxfmadiehabetho.ijt % 
Et diftat ab Alexa.vcrfus ortu ho.5 f . 
Arbis maximam diem habet horaru 
15 lEtdiftatab Alexandria verfus or 
tum hor.$.Hicq? fol femel in anno fit 
fupra verticem,in ipfo a?ftiuo tropico, 
Et hocdicimus,quia fo! propeipfum 
efttropicum. Sciendu aute,cp quum 
diftat tertia parte vnius magni gradus 
qui in zodiaco trcs efficit, tu no fcmcl 
in anno , fed bis ncceffceft,foIem fieri 
fupra verticem , quando folicct diftat 
atropico eftiuo, ab vcraq? parte gradi 
bus.5.ficutin alrjs riuitatibus pfciipt" 
eft,que 1 eade gte latitudini s fice funt. 

AREA TABVLAE 

Nona Afictabulacontinetapartibus 
loi.vfcp ad partcs.119 ».Et fit Logitu 
tudo partium.iS 5'Latitudoa parci ; 
bus.17.vfcp adpartes.59.FHq3 Lacitu 
do partium.w. 
Uoili0z\w$\io4-\-icf\io6 tP>|lOg i<?9 tio 1tl ttz i%\m- 115 wr^?>|iif? jti^ tzo| r 

BS 


jMtiMm-tyo* 

jtyfamvi 


Avta- 


1 xa- 
JuS 

w o„ dtttf- 


fc+l 
\&\ QQxfanxma- 

#/m*f>e Tatmceiw fegio 

twm* Aw* „^ V 

a PAROPA t»jVi& N 

,7>m/tom-n 

lO i39 15* l3f? OpttfW ?<5 \y*i*% ,«>■ »5*10 «&? 0<i>l 'if,)i|VirlO«fes O « I?* KRhSh- of»mv Aiihkm*^ DRAGIA ^ 

iA»aft»\ M A =^^* fllcfhna- 
o |( 'o o' Z9 $ & &. 


«*o!« %^%Za™hosM 

Ccifr* ^yozi Annkts \w 1 ■» Vbvqmcnoz houtmnniQ-k 

CLIM4 -f • 

* 9 * \flrouitotoQte 14- J; 35 6*' lftbiety)M£*t4" ¥ Afto*. MAltMh bnmiktm Oxjnmvam"- IntrnsmahbJt^utu* 
— fnteOorw Miliaiwij?< r p iine fefiDROSM/ Cl '*" Ko^m- /Huf* AKW .0 «- O^o i*9 CLIMA5* )p>htfs**il ittoowtt- JV8egu<rou< 
mrots^flolntia 
mffranusefe /H Mptetti W o(i txxna- i*7 +H0 


2<r Tvopws Gmcfr I \ X M H®= iig ^71 W^fioKttumeljoji i%*2+ ' AhiSoff^Q-. o » h ^^,«« 2^ / ^s*^ .mw 


N*. Tiito» 1*4- y^f» *5 CLIMA^* - -.v' 20 ftmis- 
frttw fttfwi- iV y: *5 aipitjfi ^/Wufc «4« ^*">' fo/mti ba ]tibie pars inim &<mg2M \zz xt '5* fcbuittgthtmfyoz ty& %WUS GxnL 1 9 . Camtna A^M. A K E I ND JCVM ^Hcoteu* \t.O \*9 n 101 / loziw^ j J04I 105 1 106' I lOj^ I tog to^ 101 ttt tlx 113 tH-jti^ tttf Iti^ tigUi9 l 1 ^ ! 
JITAHVLA «IX* ASIA.E 

N HAC tabulapaucaftintmirabiliajautetidsfcriptu* 1 
ris reperta.ldeocp dc quibufdam gentiu,m confinibus ha 
buantium , moribus & vita aliquid recitarelicet. Qiiod 
de Parthia (quai huictabula? conterminacft)abfoluam. 
Parthia igit Parthi , Scytharu exules a fe vocauerut furto 
tcrram occupata,cuius fitus cx tabulis precedetibus patuit. 
Regio eft nemorofa,montana , & inops frugu. Gens ipfa 
Affyriacis Mcdifqj temponbus obfcunflima,regnocpa 
Medis ad Perfas tranflato , vdutvulgus fine nomine, vidroribus pradae fuit. 
Poftremo Macedombus feruiuit.Procedcnte deinde tepore, ea fuit ipfius getis 
vinus hn reru fuccefllis,vt non tm finitimis imperaret,fed a Rhomanis omniu 
centium vi#oribusbellopetita,cosmagniscladibus vidos affecerat.PIinius 
quatuordecim Parthom regna numerat.Trogus his orientis impenu attnbuit, 
vclutorbis diuifonecu Rhomanis fatfa. His fermo intcr Scythicum Meduqj 
medius,exvtrifq?mixtus.Veftis olim fui moris,pofteaq5acceflereopes,vt Me? 
dis perlucidaac fluida. Armoru patrius ac Scythicus mos.Exerritus nonvtahac 
ocntcs liberoru/ed maion ex parte feruoru habent. Quorii vulgus nulli manu* 
mittendi potcftate pmifla , acper hoc omnibus feruis nafcentibus indies crefa t. 
Hos pan cura acliberos fuos habet, ct eqrare et fagittare magna induftna docet, 
vt quifqj locuples cft,ita magnum regi a d bellum ituro equitatu inftruit. Itaq? 
Anthonio bellum Parthis infcrenti,cu quinquagintamiha equituoccurrcrent, 
foli o<ftingcnti Iiberi fuere.Comin 9 in arie preliari nefciut, obfefTafq? expugna 
revrbes.Puonant autprocurretibus equis , auttergadantibus. Sepe etia fugam 
fnnulant,vtincautiores aduerfus, vulnerainfequcntes habeant. S^gnum his in 
prclio,non aiba,fed tympano dat ,nec pugnare diu poflunt.Ceteru intollerabi <■ 
]es"cflcnt,fi quant 9 his impetus eft,vis tanta &perfeucrariaforet.PIeruq?inipfo 
ccrtaminis ardorc prclia deferut,ac paulo poft pugna cx fuga repetut,& cu maxi> 
me vicifTe te putas,tunc tibi difcrime fubeundu fit.Munimentu equirib 9 lorica: 
plumate.idem &cquis,quibus bello vtunt.Auri argentiqj nullus oIim,nifi in 
armis vfus.Vxorefqj dukedine varielibidinis finguli plures ducunt,nec vllum 
orauius flagitiu,q) adulteriu vindicant , ob id ctia mulieribus non couiuiafo* 
iu viroru,veru ctiam confpedu interdicut.Quidaaut(etin his Strabo)coiugio 
eos fuas amiris in matrimoniu tradere, vtliberos exeis fufripiant. Carne no alia 
vcfcuntur,q$ venatibus quasfita.Equis omni temporevehunt,his petunt bella, 
his conuiuia adeunt,mercantur,colIoquutur,omniaqj publica & priuata obeut 
munia,equo fedentes,atq3 fingulare lllud intcr ordines difcrime,q? feruilis fortu 
na: viri pedibus comcant, ingenui equis vehuntunSepukura vulgo aut auium 
aut canu laniatus eft.Nudademu ofla terrra obruut, deorum cura , veneratioqj 
prxapua.Ingeniagentitumida,feditiofafraudulenta,procaaa,quippeviolentia 
viris,mafuetudinem foeminisaflignant. XABflA -X* ASIAE 1 rtft k Ws& > : - * 
He funt ecognitis totius orbis Prouintrjs feuPrefecturis 
quas decima Afietabukcomple<fiitur. 
lndia intraGangcrrw 

IAE tabula quumdiftatabytraqjparteatropico 
eftiuo partes.ttf *, 

Barbarimaximadie habcthoaj % ?. 
jBt' diftat ab AIex.>?fus ortu ho.5 t f o 
Hic quoq? fbl bis in anno fit fup verti 
cem,diftans a tropico eftiuo ab vtracg 
parregradibus.itf to. 
Barygazamaximam diem habet ho' 
faru.15 lt.Etdiftatab Alexandria ver< 
fus ortu hor.5 f .& | o. Hic quoqj fol 
bis in anno fit fupra vercice, difbns a 
tropico eftiuo ab vcracp pte gra,4i 1 n 
Ocenamaximadiemhabethor.i5 4% 
Etdiftacab Alexandria verfus ortum 
horis.5 z f.fere. Hic quoqj fol bis in 
anno fit fupra vertice,quu abeft a tro> 
pico eftiuo ab vtracp partegra.50 t \. 
Bethana magna diem habet hor.i5 8 . 
Et diffot ab Alexadria verfus ortu ho 
ris.5 'i f.fere.Hicquoq? fol bis lanno 
fit fupra vercice, diftans a tropico efti* 
Uoabvtraq5partcgradibus.59 %. 
Hippocura maxima die habec ho,i5 J 
Etdiftatab Alexadria verfus orcu ho. 
4.fere. Hic quocp fol bis in anno fit 
fupra verticcm, diftans a tropico xftio 
uoabvcracpparcegradibus.55 f, 
Carura maximadiem habethor.15.Et 
diftat ab Alexandria verfus ortu ho* 
ris.4-fcre. Hic quoqj fol bis in anno 
ficfupra vercice, diftans a tropico cfti^ 
uoabvtracppartegradibus.45 4. 
Modura Pandionis,maxima die ha* 
bet hor.i5.Ecdiftatab Alexan, verfus 
ortu ho.4 3. Hic quocp fol bis in an* 
no fi tfupra verticem,diftans a rropko 
eftiuo ab vtraq? partegradib^.45 z n 
Orthura maximadiem habechor.15. 
Et diftac ab Alexait.^ fus ortu ho.4 f 
Hic quoqi fol bis in anno fic fupra ver 
tice,diftans a tropico cftiuo ab vtracp 
parte gradibus.45 4. 
Pjtynda maximam diem habethora* 
ru.vt z ^.Etdiftat ab Afexan. verfus 
ottuhor.5. Hicquocpfol bis ifianno 
fitfupra vercice, diftans a cropiraefti* 
u oabvcracppartegradibus.57 rf, 
AREA TABVLAE 

DeamaAfiaecabula cOnrifietapart 
bus.109. vfqsad partcs.148 7. Firq; 
Logitudo parciu.59 i.Latitudoapar 
tibus.11. vfqj ad partcs. J?. Ficq? Latu 
tudo parnum.tS, «4 dedma cotinet 
India incra Ga 
gem fluuiu,cu 
adiacecibus fi> 
bi infuhs. 
Parallelus ipfi> 
bi' us medius,ra 

tionem habec ad meridianum,quani 

vnderim ad duodecim, 

Tcrminatur autem tabula 
Ab ortu India excra Gangem. 
Ab auftro parte Gangerici finus , & 
Indiri pelagi 

Ab occaf u Gedrofia,& Arachofia, & 
Paropanifadis; 

Ab Arctis parte Imai mo tis, que fub 
Sogdianis,& Saccis eft, 

Infignes iti ea ciuitates 

Simylfamaximarridiem habethora* 
ru.it z 4-fere. Et diftat ab Alexandria 
j/fus ortu ho.J.& j.Hicquocp fol bis 
in anno fupra verticem fit,quu diftat a 
tropicoeftiuovtracp parte grad-^of. 
Muceris maximam diem habet how 
ru.u z 4"« Lt diftat ab Alexan. verfus 
ortu ho.j z 5% Hicq? fol bis ianno fit 
fupra vertice , quando diftat a tropico 
eftiuoabvtraq?partegradib*.5t f ?. 
Chaberis maximam diem habet hora 
rum.it z^ 1f.aut.15.fere. Etdiftat ab 
Alexadria verfus ortu ho.4 f l^.fere. 
Sumitq? folebis in anno fupra vertice 
quu diftata tropico zeftiuo ab vtrac» 
partegradibus.47 z. 
paluramaximadiehabec hor.it f.Et 
diftatab Alexa.vcrfus ortu ho.5.& |[ 
Hic quoq^ fol bis in ann fic fup ver.^ 
ticem,quudiftata tropko aeftiuoab 
vtraqjpartegradibus.tfo ?. 
Cafpira maximam diem habet hora^ 
m'14 if.fere.Et diftatab Alexandria 
verfus ortum hor,4 ?.fcre. 
Bucephala maximam diem habet ho^ 
raru.nf.Ecdiftatab Alexadria verfus 
oitum hor.4 % 50. 

PaJimbothra maxima diem habct ho 
raru.15 2 4. Ecdiftatab Alexa.verfus 
orcu ho.5 z |o 

Pacala maiore dicm habet ho,i5 5".fere 
Ecdiftatab Alcxa.verfusortu ho.5 f 
Siifapitautfole m.Vtice bisinanrto, \XdUxv 


itte tMVi pfo»pmi**Upfate 


ml ^fr oHo_*^ 
-tK»- ra» [JW(C» V ©< ' neipars Amdtoda. 


yoiww-' ^f&U))« 'ia-tegto ° ftofiatna. jjftmt fi^»#^ 

^2^^i»s»^\ o / • <_*■ m, ?$**■ _o, tt 5« o , .1» l&eo&zofi he tParf r"tt~_6tt. 

O ^l t&k&ial Wetusft ffii 


K.^.^ ^Life^W^6(«13EH1 f*** 


' ft» iW^y 


* e ^^^ft -^-" 1 ** /fcjWtt*. \ 'tnonnMtozctn 
\bcuwttmi4"' h S^% &m f*4 fjlofa l»rt__ <P ^w^ FW^ J^JNDIA INTRA *•"* Ota5j>£*_*ir»- ibteimaMvm- 
,* 

'+ \CIVM%V$-- Ssfi r UTU\A 'fal bon VS r^ljCoLa/, 


5BK ? xM>rttw v "j[p.j /^—^ T4>,xji' , 

riJ^Z^ /r** 1 * 6 "- -t^etMre c .,./J<WK*img So&tlotnattez '* .£*?<_3*v»- ? -tnctt» *> v jd ^bwy4iw%^iiv g; __* o 
OpAm ?n byyl\ox>lfp\tfp Wtaa_wSm psi&pit»- 


\ \fetwfe \»te £ackfm\ \C\mcvz* >i<it1)? %aJ?>tiA- pmbiones 

itmiv -niift»^* o Ctuttm- 

^ rt _ O li o _ i Wfit 

o fev Pidj^«e Tcthdkt- 
o. 

j'(mt!tb& \^t?tn<3^t. i\~=* c^l-^t 

Kottk S>\w& $<xto$dmt W mw l\ jg$» m * G i \s* '"W « 1 fStitpo m 

IVttk* ItuZtfnrfe 'nefia- ItVaSeK» • -.^ _.^r - |^g^T --«- — — - ~ » i-T ^B_- Z_P^7 _!_i 

// »t» /--*- Pjfrjj*J£ i* 1 / / tt<r / 1)r _l ng 1**5 |tg«~ ftX» \tX% \x%^ \\%^Y^S t%6 «*r INDICVM 

^ | Iktnic" ?U# i_ j? " i^ i^rj ^ tjsfii^^ r ^ ' ^^^ ^ 
1\ N DECIMA ET VNDECIMA ASIAE 
tabulis India intra etextra Gange fluuiu aflignatur,quare 
de Indorum regione & moribus, binis illis in Iocis agcre 
licet.India igitur regiojorientalis Afie terminus,tam vafta 
perhibetur, vt eam tema omniu terrarum partem tradant. 
Pomponi 9 tantu littoris occuparefcribit,quantu gquadra 
ginta dies noctefq? vclificaribus airfuseft.Appellata a flu 
mine Indo,in queab occidentalt plagadefinit, ameridKV 
riali marif nripiens,adufcp fbjfs occafum porrigitur,& a feptetrf one vfq? ad mo<» 
tcm Caucafum peruenit.Gentes habetmultas,&oppidis adeoexculta,vtquida 
iri ea quiriq? milia fuilTedicant,Necmiru fi t,vel de hominu,vel de vrbiu copia, 
cu foli Jridi nuncp a natalifbfo itceflerint.Fluuios memorabiIes,Gange, Indu, 
et Hypanim habet,fed omniumaximus Ganges.Terra Fauonn fpiritu faluben- 
rima , in anno bis fruges merit,vice hyemis Ethefias patitur ventos. Vinb caret, 
cpuis non defic,g hoc quoejj Muffcanu fblu ferreautumat.Nardu fere Auftralis 
ora fert ; & Cinamomu ,piper, & calamum aromatfcu , vc Arabia & Aethi opfa. 
Ebenumarborefola producft,Pfitacum aue,Monocerobeftiam.BeriIIis Chri* 
fbprafris,adamantibus,rarbunculis,lichnitibtis,marganris,vnionibus,&gemis 
pretiofis abundat. Bine illic aeftates,feues aurae , temperius coelum ,vbertas foli, 
aquai^abundatia.Centuob id &triginta anrioruaeuum eorum quida,vt Mu? 
ficani agunt. Senibus vita aliquando fongior. Indis omnibus eft promiffa cefa* 
rics,non fine fuco cerulei aut crocei coIoris,cuItus prgcfpuus cu gemmis,habitus 
difcrcparitiffimus,aJij Ianeis,alrj lineis peplis veftiuntur,pars nudi ,pars obfcena 
tm amiculata,plurimi eda fkxfbilibus liberis circUdari,niger vulgocorpori* co* 
Ior,in materno vtero tales fiut feminis difpofitione,quales ipfi funtqui genuerc 
Genitale femerivt Aethiopibus,nigrum,ftatiira procera, ac valida» In viclxi fru> 
galcs funt,preferrim,incaftris,nec multa turba gaudet,ornatupIurimo{vtdixi) 
vtutur, A furris magnopereabftf net. Legibus vtunt non fcnptis. Litteras riort 
norunt,fedomniamemoriteradmrmfbrant.EtpropterfimpIidttteacviteparfi^ 
monia,omnia eis profperefuccedunt,Vinu non nifi in facrificrjs bibunt.Pbtu 
ex oriza confi riunt & hordeo,cibus magna ex parte oriza forbilis eft.In legibus 
et contraclibus maxima fimplicf tate efTe,vel cx eo argui poteft,q> non multum 
funtIirigfofi,nam neccomiffi,necdepofitiiuravlla habent,nccteftibus indiget, 
nec flgillis,fed fimpliciter aedunt.Domu frequentius incuftodita habent, quae 
profe&o omniacontinentiefunt,MuJtas nuptas habent,quas a parentibus acci 
piunt,pari boum emptas,alias obedientfe graria,alias prolis ac voluptatis,& nifi 
caftas effe cogant,fbrnicari licet. Nemo ex Indis coronatus faorificat , nec adolet, 
nec libat,victimas non iugulant,fed predufofpiritu necant,ne quid mancu deo 
offeratur,fcd integrum.Qui falfus teftis deprehenditur , extremis decurtatur du 
gitoru arriculis.Qui membro aliquo quempiam orbauerit, non modo talionis 
penam fubit , fed eriam manu truncatur. C^ fi quis arrifid manum oculumue 
ademerit,capitaleeft.Regis corpus empticeg mulieres cura^quaercgecuftodiutj 
et rdiquus exerdtus manet extraporcas. TAKVLA -XI- ASIAE Hc; tunt t cognins tonus orbis Proumtrjs feu Prefecturis 
quas vndecima Afie cabula comple<ftitur. 

lndia extra Gangem. 
Synarum regio 

ortum hor.e» z. Hicfolbis inanno fic 
fupra verriccm,diftansabvtraq5parce 
atropicoeftiuogradibus.57 ^. 
Randamarco» maxima diem habet 
hor.15 t 4-. Ec ^ftat a b Alexandna 
verfus ortum hor.7 t.fere. 
Mecropoiis Argyreinlabadrj infula, 
maximadie habet hor.it f.DifbtcR 
ab Alexandria verfus orcum,auftrali 
polo fuper cerraeleuato hor.7 £. Hic 
quoqs fol bis in an no fupra vercice fit, 
diftas a tropico eftiuo,cx vcraqj parte 
partes.63 n. 
SJAE tabula 
vndcdmaconti 
nct India extra 
Gas e,et Sinas. 
Parallelus ipfis» 
us medius fere 
cande rationcm 
habec,qua meri dianus. 

Circumfcribitur autem tabula 
Ab orcu terra incognita. 
A meridie finu magno,et Gangetico, 
qui in pelago funt Indico. 
Ab qccidente India intra Gangcm. 
A feptecrionibus parte Saccaru,et Scy 
thiaextra Imaum monte,atcg Serica; 

Infignioru duicatu Indie extra Gange 

Tacola maxima diem habet horarum 
equirua&ialiu.it^r.EtdiftatabAlexa 
dria verfus ortu ho.6 3.H1C quoCK fol 
bis in annoficfiipra verrjce,diftans a 
tropicoeftiuoabvrracRgtegra.79 $• 
Zabaemaximadie habethor.it ^.Sd' 
aliquid pIus.Diftatq? ab Alexa.^fus 
ortu ho.7 f.Hic quoqj fol bis i anno 
fitfupra verrice,diftas acropico cftiuo 
abvtracKpartegradibus.78 f. 
Tofala maxima die habet hor.15 ?.Ec 
diftat ab Alexa.verfus ortu ho.tf.Hic 
auc fol femel in anno fithipra verrice 
in ipfo tropfco eftiuo. " 
Tugma maxima" die habet ho.1'5 3 i?. 
Etdiftatab Alexa.verfus orru ho.c» 6. 
Hicquoq? fol bis in anno fitfup verti 
cem i diftas a tropico aeftiuo ab vtraqj 
partegradibus.18 :f. 
Trilingu maxima diem habet ho.15 g 
Etdiftat ab Alexandria vcrfus ortum 
ho.cJ ^. Hicquoq? folbis in anno fic 
fupra verrice,diftans a tropicp atftiuo 
abvcracKpartegradibus.59 2. 
Mareura maximam diem habet hora 
ru.it 1 ^.Et dift.it ab Alexan. verfus Sinarum duicates infigniores 

In Sinis Afpithra magnudiem habec 
bonij.Ecdiftarab Alexandria verfus 
orcuhor.7 3 ^o.Hicquoqjfblbisin 
anno fic fupra veracem , diftans a tro 
pico'eftiuo',ab vcracp pariegna.45 * ^ 
Smas metropolis maximam diem ha< 
bethor.it 5 "g.Etdiftatab Alexadria 
verfus orrii hor.S.fere. Hic quoqs fol 
bis in anno fic fupra ve:ticem,quum 
diftata cropico hyberno ab vtracK par 
te gradibus.8: z. 

Cattigara ftacio maxima dicm habec 
hor.it J.Ec diftatab Alexandria polo 
auftralifuperterraelatoadortum ho* 
ris.7 z 4~. Hicquoq?foI bis in anno 
fit fupra verrictm.diftans a tropico hy 
berno ab vcracK parcegradibus. 68 %. 

AREA TABVLAE 

Vndedma Afie tabula corineta paruV 
bus.i56.auc perfonces Diamonis flu 
minis , cj Gagi admifcecur.154 ivfcH 
ad partes.180.Ec fic Longicudo parrifi 
auc.44. aut 46 i Laricudo ab a?qur< 
nocfliali ad Borcaparcib 9 . 57 .Ab cqui 
nodiiali ^oadauftru.s ivtf.y.FitcK 
Laritudo,4j ?.aut.46 :* to4**m?£ ft f)o^mti 


/\&<tmyq. 


M&mtnfo* lctijjtwuMdfrti <}fattmitimh<*Pi< 
ty%Vttfkf<Mfhti - 
TAB V LA -XI- ASIAE g 

E G I interdiu dormire non Jicct,nocle cogitur cubilia per 
horas mutare, idcp propter infidias,aim in caftris non eft, 
fepe cxit,nam &ad iudiciu exit,et audit,fi hora eft,vc corp^ 
curct,q uod ftrigilu fir pcrfri&ionc.fimul ct audit,ct a trib 
perfricftoribus perfricatur.Exitrtism adfacrificia,terr.io ad 
venarionem vbi Bachico morc maxima mulicrum caterua 
arcufunditur,ftipatores foris manent, viafinibus obtexit, 
qp fi quis ad mulieres intro praeuaricauent,capitc plcditur, 
preceduntcu rimpana&tinrinnabula. Cum in locis fepris vcnatur, afliftuntei 
dua: trefue mulieres armata?. Cu vcro in loris non daufis venatur , ab elcphante 
fagittat.MuIieru alique in cufribus fcdent,qucda inequis ac clephantis, quead' 
modum & miIicanc,omnibus armis exerricatf , multu profe&o a noftris difcrc? 
pantes. Acqj haec eriam a reru Icriptoribus dicuncur,q> Indi louem pluuiale , & 
Gangem flumen,& indigeces genios celant,ct cum eoru rexcapillos abluat,fo!c> 
nia cclebrenc,& maxima dona rniccat,diuitias fuas certarim oftcndetes * In kpte 
ordines olim diuifa gcns fuit.Quoru primus phifofbphoru erat, qui ceteris nu 
mero pauriores,honoreqj &dighitatc apud reges longe anteibant.Hii ab omni 
opereimmunes,ncc^feruiuntcuiqua,necp imperant,rcripiuntq? apriuans ea, 
quibus facra drjsfaaat.&curamhabcantdefuncl:o^,tacp chari dns, &qucfiat 
apud inferos precipuenorint,propterea donaplurima, honottfqjeius impedu> 
tur,multum enim profunt Indoru vite,Nam anni principio coueniences , ficci * 
tatcs,pluuias,vetos,morbos prcdicuc,ceteracp quoru cogniriopoffitvrilis cffe. 
Futura enim audientes,tu populus,tum rex , & futura declinant mala , & bonis 
futuris imminent.Qui autphilofophus falfa predixerit,nulla t prccerqj , q> per> 
petuofileatpena fubit. Sccundus ordoeftagricoIaru,qui mulcicudinefuperaV 
tcsalios,abelloitliquoc^opercliberi jfolisagnscolendis tempus imparriunc 
Nullus hoftis eos laceffit,necp fpoliac, fed exiftirhas illos in genere vtilitari» vm 
fari,ab omni iniuria abftinenc. Jcacp fbluci metu ajpicole,terraC£ hbere colefites, 
fcra afferunt vbertatem. Viuunc auc in campis,cu vxore ec 1 lberis ,nec£ in vrbes 
comcahc.Regi danctributu,nullipriuato Iicetagros poflidereprctertributum, 
etquintu quoq? frucftuuparcem regibus impendur. Tertium ordinem conficw 
untomnis generis paftores,qui neqj in ciuicacibus,nec£ villis morancur.Vcunt 
tabernaculis,venacu acrhetibus tutas aferis auibufcpregiones reddunt^hocexer 
ricio Indiam domeftica preftant,mulris varrjfq^ tu beffrjs , tum auibus femenci 
agricolaru infeftis copiofam.Quarcu locumarcifices tenet,quorum parsarmis, 
pars ruftids inftrumentis,alrj alijs vtilibus rebus ftbricandis vacat,hrj Yion folu 
immunes a tributo funt,fed frumencu infuper a regiaperripiuc.Quinio ordinc 
miliceSjfcd numero fccudi, belli difriplina exercentur,omnis ea mulricudo armis 
dedita,tum equi elephantiq? bello apd,ex regia vidlum habcnt. Sexcus eft ordo 
Ephororum,hrj quccuqj in Indiaaguncur, infpiriences , regi rcferunt.Seprimo 
lococxiftunt,qui publitis confilrjs prefunt,numero pauaffimi,nobilitateprude 
tiacp max^meinfignes. 


■•■P'r ASIAJE quas duodeama AfiecabulacompleditLir. Ip 
Taprobane infula. 
i3 obula Maagrannium metropofis maiorem 

uT habet norar5 * ,t ifereErdiftac 
ab Alexandriaadortum hor.4 t.fere. 
Hiccp fol bis in anno fit fijpra vercke, 
quu diftat a cropico a?ftiuo, ab vtraq, 
partegradibus,7i z lj duodecima co 
rinerTaproba* 
nrm infula,cu 
carteris infulis 
!j tircaipfam. 
Parallelus ipfi 
us medius,ra* tionem habctadmcridianueandem. 
Circudacuraucem tabulaab vcracs 
parte Indico pelago 

Infignes infuleciuicates 
I Talacons emporium maximam diem 

habechorarum a-quinocftialium.u f. 

Et diftat ab Alexandria verfus ortum 
1 horis.4 3 ij. Hic quocp fol bis in 

annofitfupra verticcm , qim diftat a 

tropico a^ftiuo, ab vrracj; parte oradi* 

bus.59 % iz, 

Agadinamaximam diem habet hora 
rum.i: lEtdifhuab Alcxandriaver* 
fus ortum hor.4 * ^* Hic quoq; fol 
bis in anno fic fupra veruccm, quu di 
ftatab aftiuo tropico, ab vcracp parce 
gradibus.c>8 12. AREA TABVLAE 

Duodeama &vlcima Aficcabula co 
rineta parabus.utf. vfzp a d parces.ij ■>. 
EthcLongicudo parcium.i^.LatiCLK 
do aba^qiunocftiaji verfus f ptcncrio; 
nem parabus.it f. aucper Cory pro 
montonu.ica vc faprobaneappareat 
td Indi jeficum parcibus.15 ^. A mcrj; 
diazveroparnbus 6 :.icavcfj cotacol 
ligaturLaricudo,fiacparcium.i9 j 5 
auc lnccgrarum.td. 

Sunc igicur Afig Proumcje.48. 

Omnes Prouinae noftrehabitabilis 
func.49. 16 
Miliaria*6o\ IM f-_-__i-lj-__il_ 
\z n to 
7 
Jh*JE___= """"* Vamzma Cana^va 

___^^__r^_____ = 
INDLAE PARS 

"«Efes :__P?<_W it»0Sfts i!?^ »-»* -|g|6 ^tfe__ Suhiara ^_E3_2_!ffP7 «t 

* lr a *a__ _iW_P 

g||U<jtgaM<- f~_ Aegibwn Ovneon _ ifM^f^S 
.-jMJgtGtjrma mo '^_^^k y-tttt-§|||_r 

^ o t-_r_t _£______.! Ttag-^u-. 

Amwogtfmmn 

A ^ ^ r^t-^T __,_■ T™l-__ Attmntmtmfr 
nnfc _»pi-»ni_ _>-Xw_fttnr l__^^imu>iit' 

-_.<--! _._».'>> W?>. i _"*7/_. I — = 2g _ T ' 


nnfc ftpi- »tn-. -.p--_r?/imf _ == _4i^j___._- 
mfola&atut&bunt «ffe»fS76_i ! ^^__f_f 
tttttncro _ni(r?r itow tmounr j -— HBjl 
\jccpmt '[— >1ARE 
/t-atmt. tlrt^llw 
b "fSt_ • t, a:£ «.-.«_ , _p« /Vjoag-mimm 

t¥_rWt_*_==-_^ o ~t_ _►* •^___! Battn "■yoctus 

k,W TAP-C51ANA- INS?~' t Monadja H AnmWt* j _i_-*. \.fj_n__>w rttt__ 5nmm <_ mftt_* , ^a,. , 
ppmtpi 'feid»t~tttm- mttcm f?_ltm _jm 
* spw l_mtb_b__n. _vOebttnM|w T^ 
r _ \ o mnltebnb? -_lif.om<« ^fo 

.tm-bm_j3ta C"itt__»_» tlttfcm-Hj» 

«mJocHS 
Struts. 

"Dttm*. rem i_.m r v-r > _v i 
;amel-3m5ib_tvw- Abi_4_t 

'.ot_H ib' 

Met_m_. 
poi w- ■ 

ofmtt 

1__*i_* 

_.__*• 
%>_- 
_a-t mt_\ ^ g 

-v- O ' ■ vv h^ 

__**?■__. l^tttonterlijn.mdt.' 

-.._.*. .... __tiihi ._ _-»...%». 


INDICVM ZibaU 

>'Z'pam-\pjZn2 r .±?' __? -i _♦ .- * 
_r<.h_ EaVTNOCTrALTi?^ 
_»__!___*_________________ zqmnochaX* lecus 
itena 
JjS?" _H>UVI>IIIVIH» Vf_t_HIH<-K> 

«^7 __?"*■ clcpbwntMtn pnfnwv 

y j | g | n_i__m^ c*£& 

'Ho&om 

Otn-O? 2 .artvetna 

C_Uttta.t__» 117 
/V- _T!_ 6__-t_- 

~^_11L ^*_wr_ -_^^h *.»pa»<t->lft. -3-»-%; 
g = r— "_ ^ .__I_ 

_^^_*»__i^_r __ _ 

l-.^ . _•_ ._-. .ll--r» i.k-9*. 1 ■ I -— y_— _-____j 1 - Y ___a- ?n __(_--^v_ . —i — — — — 

fi s|t, t . [npli-zo i_»i xzz } z%\\ z4\rzs%n z 6jt_t_.j f__ .^!i29]j ^jjt- ; .-- ' 
TAKV LA 'XB> ASIAE ^ 

-— - m t — i - 

APROBANEN infuI.T,antecp temcritas humana 
exquifito pcnitus mari fidepanderet , diu orbem alcerum 
putauerut,cVquidcmerr,quem habitare Antipodcs crede« 
rentur, veru Akxandn magni virtus , ignorantiapubliri 
eiroris non tulit,vlterius permancrc,fcd in hcc vfcp fccrcta 
propagauitnominis fuigloria.MifTus igitur Oneficritis 
prcfectus claffis Macedonie,ternim ifta,quata cffct, qtiid 
gignerct,quomodo haberetur,cxploracam notitie noftrar 
dedit. Patet in longitudme ftadioru fepte miliu,in lautudine quincp , Scinditur 
amneintcrfluo.Nam pars eius beftirjs & elephatis repleta cft, maiorib* multo, 
qjquos Indiaparit.Marganrisfcatet,oVgcmmis omnibus.Sitaeft interortu & 
occafum. A Praffia [ndoru gcnte, dierli vigintiquincp , primo in ca fuit curfus, 
fcdcu Papyracris Sc Nili nauibus ilIo.pergeretur , mox curfu nauiu noftrarum 
feptem dieru rterfactum cft.Mare.vadofum interiacet, altitudinis non amplius 
fcnum paffuum,ceteris autcanalibus adeoaltu,adcoq? deprcffum,vt rtulle vnqj 
anchorcadprofundi illius imapotuerintpcruenire. Nullain nauigando fideiu 
obferuario,vtpotevbifpte triones ncqusqjafpiciunt, Vcrgilienunq; rpparet, 
nam aboclauainfextadecimam tantu fupra terram vidcnt. Lucct lbi Canopos 
fydus claru &ampliflimu.Solcmorientea dcxtra habcnt,ocddcntea finiftr?. 
Sub Claudrj adhuc pridnpatu gs fignatii ignorabat,pecunia maximc ftupuiffc 
traduntur,q> fignata difparibus vultibus foret,parem tamen habcrct more pon? 
deris.Excedunt homines corporu magnitudine alios omnes. Crines fuco imbu 
unt,cerulds oculis,atrod vifu,terrifico fono vocis , quibus imrnatura mors eff 
fn annos ccntu euum trahunt,alrjs omnibus annofa cetas,cV pene vltra humana 
cxtcntafragilitate.NulIi perdie,autantenoclcm fbmnus , noctis partem quieti 
deftinant,ludsortuvigiIiaanteucrtut,a:difida modiceab humotollu.t. Anno 
nafempcreodetcnoreeft.Vices nefciut,pomis abundant. Colunt Hcrculcm.In 
re£>is eledione,nonnobiIitas prguaJct,iedfunTagiuvniue'foru, populus enim 
eligit fpectatu moribus,6V inueterate clemcntie,8c iam annis graue. Rex quadra<- 
gintarecftares acdpit,neincaufis capitu folus iudicet , & fic quocp (i difplicuerit 
iudicatu,ad populu prouocatur,a quo datis mdirib 9 feptuaginta,ferti;r fentctia, 
cui neceflanoacquiefcitur.Q^ fi rexaliquo peccato argutus fit,accoui<fr. 9 , mortc 
mul<ftatur,non tame,vtcuiufcp manu tra<ftetur,fed confcnfu publico rcruomni' 
um interdicta ci facultate,etiacolloquij poteftas,punito dene^atur.Culture ftiK 
dent vniuerfi,venatib 9 indulget,necplebdas agunt predas,Tigrides & Elepha 
ti tantu requirutur.Maria quoq? pifcationibus inquietat , marinafq? teftudincs 
capere gaudent,quarum tanta eft magnitudo,vt fuperfides earum domii faciat, 
et numerofam familiam non arcte receptet. 
-— "7- 
j|lfa| <&« ■>"\ 1-4 
ceotii occioetofc 

QEerre Boue 

TABVLA 

RlSTOPHORVS QO* 

lumbus natione Italus, patria Ge 
nuenfis,gente Columba, virerat 
procera ftatura,colore ad rubedi* 
nem mclinato , facie. oblonga. Is 
cum diutius in regiaregis Hifpa* 
hiaruinuicliiffimi diuerfatus fu# 
iffet, animu induxit,vt hacftenus 
inacceffas orbis partes percpdiligenter peragraret. Petrjc 
propterea mrfus ctiteru inftantiffimeab rege memorato, 
vt voto fuo tam pio non deeffet, futuru fibi et toti Hi fpa 
nie decus preclarum adleuerabat , fi fua opera & lmpenfa 
nouas inacceffafq? regiones nactus foret,&ad idopus na 
uandu, vltro fe offerebat.Nam pollicebatur, plurcs poffe 
nacifci m ocddeteinfuIas,queadvfum,immo ad delicias 
mortaliuminimeforetinepte.Ecimprimis in his infulis, 
que contermine funt Indie,inuenire poffe arbitrabat ba» 
css,ideftvniones,lapidespreciofosfercomnegcn 9 ,necno 
aromata omnifaria , auriqj plurimu.Hc: meditance, rex 
et regina identid e dcnfere,vtpote cogitante i nania , ct pefi 
nulliusjVertebaturq? hicfermo prope in fabella.Tandem 
peracftis annis o<fto, infiftente adhuc Columbo , ccpit rex 
his fermonibus aurcs prebere attcnnores, decreuitq? poft 
multa experiri viri ingeniu,proptcrea in effcd:u|huius cele 
bris inftituti,iuffit Liburnia vna, & celoces duas , omni 
annonearrrentoruq? genere ccmuniri. Qnib'' cxpedicis^ 
prima Septebris luce.M ccccxcii.foluitab Hifpams litrcv 
nbus,cV diu optatu iter aggreffus eft. Itaq3 foluit a gadie 
bi'S,iterfacies verfus infulas fortunacas,quas nuncHifpa 
ni appellat Canarias,ob id, q> canibus maximc abundec, 
antiqui vero fortunatas dicebat.He enim abfunc a gadib 9 
MM.ccproutipfi copucancfuas leucas , dantes vnicuicp 
leuce 4 M.miIia,Fortunatas propterea eas dixcre , ob aeris 
miram remperie, ccelicp clemenriam.Sunt in climateper 
Siene,vcrfus meridie, eas mcolunt ferine gentcs , quibus 
nullacftreIigio,nullusdcitimor,niillaverecudia,vtpote 
qui nudi inccdut vfquequaqj.Eo Columbus conccffit, 
aque nonmhil fumptur 9 , vt vel inibi focrj prius paruper 

•CiKlnuuttjuntC 

ZO V 10 * 10 
20 

5 OCfiNViHVj? 


C«ty ^jiflli 'Thmtaa s Umattttutm. it-_-.J^lp~^~3 ~ / . , 


^p fozczllanam/ mncilameir^mcii^ctc&itboinjtde^j-^o 
*& J\ootkmit4-9^'^x-k\oa\V(msve^^ ft" j? 3 v 

I I f 


tn Hec termomt abiacmtib m&hs htnenc^ efbg Cnfbfemttu 
Colmnbmniaimenfem epmanOato J&gtB Cdfldlc TEKRA 
NOVA --iN '%s$^!ti 
11 I L. I i Jl- II . I III !L'_t1lrf l u I « i ~ i " 'j .iii. II. i , n i . ii miiuil . u.m TROP ♦ CANCS EOVfNOCTTAt a ta-l haocifS vefetttAwlnxi qno fuof ytMos fear^f 
tepozeemti& Tale teen bifpmne&ntnak obldtu e(r • TROP'CAPIU: 
coqiiicfcer?t,q5 atrorioribus afluefceretIaboribus,na qui 
fulcatmariainccmptajiis neceffeeft,propeIabores innu 
mcros mnclarc. Soluens igitur illinc,arabat maria, cV per 
dies.xxxui.totideq? noctcs nruigans vcrfusocridentem, 
nihil tclluns vnqj apparu i t.Tand e vtc fpcculo quifpiam 
infulas quafda confpicatus cft,propius accedentcs,videre 
infulas fcx.Quamm duar eran t vaftiflime , rifcp nomina 
indidit,Altcram Hifpania , loannam altcranuncupauit. 
Ioanna non fatis coperta habuerc,vtru forct infula velne, 
dum tame cius latera lcgunt,audiuere innumeros,auium 
con:entus,& imprimis hiiciniaru^que dcnfiffimis ncmo* 
r.bus inerrabat , mcnfe nouembri.Inibi ctiam confpexere 
limpid;fTimafluu!a,eadecp ad potandii fuauiflTima,por# 
tus maonos cclebrJcp.Et cum vento Choro nauigafent, 
prouccli funtmagis fecus infulelitcora.nufqua tamen ad 
cakepcrucncre.Cuigit progrcffi fuiffent fere.M ccc.leu. 
ecnullum terminu adhuccomperifTcnt,credidere conti' 
nente fore,propterea decreuere gradu referre,impelkntepe 
laoi feuitia.nam malus, ldcftarbor nauis nutare incipie* 
bac. Conuertit itacp naue ad oriente, & mox deuenere ad 
cam infula,qucdicitur Ifpana,& cum fumme appcterent 
terram,cxplorarcq5 ad aquiloncm vergebat, cY iam limici 
tcrrcarpropinquatib 9 condido ratis maximajn fcopulu 
quend.T,coilifacft,adeo,vc iam adhifceret, veru fubmergi 
ncquiuit,ob planicicm faxi , mcxaccurrut cu cymbss viri 
cciocis alterius , & focios e faudbus Nepturti arnpucre, 
fcrc monbundos. Cum tcrr.T appuhfTnt ,confpc<fti func 
ab mcolis cius infule, qui proti nus effufe fugerunt m nc* 
mora dcnfiffima.non aliter, q? fi fugace lcpore cofecTaret 
camsgcnusinauditu.Noftri tuveftigia infcquutur fu; 
oicntium,&' muliercm quandacorripuerc,quam cum ad 
naues rcduxiflenc , vino cYobfonr)S prope diftcntam , Sc 
ele<?anrer veftita,miffam faciut, nam ipfenudnncedun:, 
ct humaniorcs omnino ignorant delicias. ££.! 
p^ 
TA BV OTNOV A^ 

HYBERNIAE, ANGLIAE, ET SCOTIAE. 

E ANGLIA ET HYBER* 

hia, in pr ma Europac tabula faris 
di<frum eft. De Scotia aute hoc iri 
loco aliquid dicehdum eft.Scoria 
cft fuprema Angliepars,adfepte> 
tnonem tenui freto fiue fluuio ab 
infuladircmpta,nec procul inde 
Hybernia, Hyrlandiavulgus vo> 
Cdt. Indifcreri infulanoru habitus , indifcrcta ferecmnia, 
eadelingua, rjdcfn Tnores,fubi'ta ingehia, 6Y ih vlnonem 
proha,ferociacj? ,in bello inf gnis.fobna,oVinedia parie* 
tiffirhi,eleoari forma,fcd cultu negligeribri.Scoriapi<fhi 
ra corponsnuncupati » vt quidam arbitrantuf , vetus & 
vuloare fuit,pechis,brachia,mahus encauftb ngurare,qd 
in pauris hodie ieruatur,2tcp rjfdern filueftribus.Veteres 
fcriptores,Bnt2nndrufuiffeaiunt,qu?ndo in pugnam 
ituri eflcnt,cbrporafibi tingere, adterrore , vtcrederepar 
eft.Inuidi natura, acceterorurn mortalium cotcmptoresi 
Oft-ntantplus nimio riobilitatem fuam , vtinfumma 
etiam egeftaie fuum gehtfs fcrantadregiam ftirpe.Gau* 
dchcmehdacib.nec fa.cm colhnt vtccteri Angli.Scnbic 
Pius potifex,dics ibi brufnales trium ferme horaru efle. 
Ceterum & illud rnirabilein ea genteobferuafre,Mendi 
cantcs cina diubru templa iapides in elemofynam apre/ 
tercuntibus colligere;quibus ad vfum ignis vterent. Ca> 
fetIi£;n]scarc£!o jjapis quidatur fulphiireaeftmateria, 
aut certe pmguis.Refert quoqj Aeheas inueftigatam a fe 
ibieffeaibbreied r ,5 rcpertam,cuius caducafoliainfub' 
iedu amnem prblac.fa,in volucfcs verti dicerentur,adrjat 
audiuiiTe poftea a locorum peric$,id miraculi in Orcadu 
vnafpedaru % $ 
w 
'bi\ 

C1 
C-5 f TAjVMQ^ HISPANT 

ABVLA fecunda Europa?,de 
Hifpania faris dicToi effet, ne tame 
aliquid in noftro opere vacuu ma« 
ricac,pauculademoribus Hifpano 
rum fubfequiwtur. Hifpanorum 
fbemineres domefticas agroruqj 
culturas adminiftrant,ipfi vero ar« 
J, mis & rapiriis inferuiunt. Breui 
vtuntur vefte,ac nigra,lanam hahentefimikm caprarum 
pilis.Peltas in bello paruas , ex neruis confecftas , quibus 
tegaturcorpiis habe^his ihbelloeaagilitate vtuntur, vt 
eucftus & fa^ittas euitet, Iaculis ferreis hamatifqj vtunt^ 
galeas ferunt ereas,criftatis palmis,gIadios ex ferro puro, 
ad palmi mehfuram, quibus in confcrta vtuntur pugna. 
Fcrrum fuo more adconficicridaarma pra?parant.Nam 
ferreas laminas in terra abfcondentes,ibi tadiu effefinut, 
quoad debiliori pce,ferrugine abfumpta,val idior fupffr, 
exeo turn enfo rortifTimos , tu ccteraad belli vfum arrria 
neceftaria componunt.Hoc pacto fabricata , adeo cedurit 
omnia, vtrieq? fcutu,necp galea,necp aliud qcqua fit, qd 
eis obfiftat.DudbusgIadr)sfulti,cucqucftri certaminc 
fuperiores euaferint,eX equis defiliunt , & pcdeftra adiu* 
uant pugnam.laculis longe iariut,&furnrna arte, ih aci^ 
diurius perfeuerat,mobili corpore, leuiq?,vt facile fugiac 
hofte,etinfequantur,BeJIa ad numeru aggrediutur.hofti 
obuiantcantando.Inpace chorcas lcui faltu cxcrcent,cum 
quadam crurum agilicate. Erga ncpharios homines atq; 
hoftcs cruddes fimt,cu aduenis humani atcp hofpitales, 
aduemetes enf externos,hofpitio benighe recipiunt, adeo 
i vtemulationequadaproillorum honorecertent. Quos 
aduenc fequutur,hos laridant,amicofq5 dcorum putant. 
Mulieres ferrea monilia^ollo geftac,fupra verticecorubs 
irkuruos habencia,ecantefrontem longius incumbentes, 
ad quos cum velint,velum atcrahunt,vcextentum,faciei 
vmbraculuprcbcatjidcpipfepro maximo ducuntorna< 
mento. Quadam iteinpartetympariulu circuducitur,ad 
pofteriorefqj in occipite ncruos capiti vfcp ad auriculas 
adftricftu , iri altufn latuq? fupinatur.Aliefiriciput expi; 
latu enudat,adeo vtamphus cp froris ipfapateat. Aliquc 
impofitu ad pedis menfura,m fublime ftiluerigut,cui ce> 
farie circutexut,deindecp pileo nigraria cxornac. J6 
mma^^SS* 

mir.i 

*1H §15 NIA -fi 

X'/<>/H ( &\hjp.ui. 

Jo, m «**0 Utkmc 

/uafttgnA. o 

Afaijjte j&fe 


■ _ . O _. ..^,.. fe?aiO£-lfe=--S=-= ■- !3 >__sk- - - =«MS3So:-.- 


TMAW LI6V STf CVM n ;a ®v __*£ "~-__s_i ^^-^S^^:- 

>;■<" r&. tnSaM rJBmm 

pflfc-- 
ta^mc> gaj xiae: l 

BSERVANTISSIMI itacf; 
hodie verepietat£ funt Galli. Regis 
impcriu Iate omnia tenet. Coronatf 
abundat aurris (quos vulgo Coro' 
nas nuncupam')Scutis.Matrimo' 
nialtalico ritu celebrant.Liberales 
arces multis curcexiftunt,etdiuina' 
rii artium ftudia Gymnafiu, quod 
Parrhifiis eft , id demonftrat , omniu qua* hodie funt in 
terris celeberrimu.SuntoVRhomanarulitterarum appe^ 
tenCifnmi,aclarinarua:muIi,ineo ftudiorum oenere,nec 
greca afpernancnr.Penes magiftracus iudiriafunt,regum 
eft hos eligcre.In bello cataphratto equite vtuntur , pediV . R 
cecp]euicerarmato,Vcuntur&fagiccarfjs,qui longiorcs flgp 
intenduntarcus,neccorneos vt Scyche,& totus fereories, 
fed ex Taxo, aliaue duriori maceria.Comicant bellica cor* 
menta exerdru.Curribus vehucur,magis ordine cp agmi 
nibus dimicanr,maion ferocia qj artc ,cpcp hanc in admi 
niftrando bello haud negligant. Attalos vocat Caducea* 
tores.hi belli padfcp nunri),colucregeincrcdibili afreclu, 
Multa religlo in teplis,in rcligione fan&itrs/acroru anti 
ftitum maieftas.In dero dignitas et veneratio multa.Fre* 
ques in cerimoia catus,cV ob ea re mufice ftudiu his pnv 
pcmodii peculiare.In veftitu accakearu,vel noftra mcmo 
ria variatum,me puero (inquit Sabellicus) Gallice gentis 
omnes aulid , dtra deru , amidebantur manicato fagulo, 
vixdimidias nates tegente,in multas fcutulas,ab imoad 
fummum complicacopuluinacoqj circahumeros. Calcei 
anterioripartein tenuecornuprotenti,femipcdalis longic 
tudinis , qualis nunc fpedes vificur in genuhbus aulis. 
Tegme capicis,id Biretu dKUC,oblongu,ac vcluci in conu 
exicns. At nunc omnia mutaca,calcei a fronce vehcmcnter 
expanfi,in moduvifinipedis ,recrocaftigatiorforma,ac 
vix calcanci capax.Laxior veftitus , ac multo dcmiffior cp 
antca,ad media fere crura defcendes * laxis manicis ab vna 
partedefedisjtenfjsverficolorib^teiflis^tcxobliquocan^ 
cellatim fago afiutis.Laxus pileus,ac plurimu punicci co* 
loris,fed biretum mulro laxius , malc capiti adherens , vt 
nihil fit alioqui ipfa gecc cultius. Ccepit his paucis annis 
noftrorum hominuanimos incredibile ftudium eius cul 
tus,imitandicj5 adeomos inuaIuit,vttotafcreItaliaGalli 
cofpe(fWcurhabim,manifeftoprefagioeoru, que poftea 
fecuca funt. Muliebris autcm habicus mucatus ferenihil 
ccrnitur. 51 
IWMQiGKRMA 
AB VL A quarraetquinta Eu<* 
ropc de nonnullis Germanie p~>* 
pulis,aceorumorib 9 didum eft. 
Nuncantde ceteris,que locis alle* 
gatis emiiTa funt , dioendu crit.Et 
primo de Boemia. Boemia rcoio, 
Germanic fmib 9 inclufa.Aquilo* 
nis flatibusobiacet.Laticudo eius 
longitudini fere par, trium forte dieru iter.Silua hercynia 
tancpnatfuomurovndiqj cingitur. Albi fluuio media 
irrigatur,atq? quodam alio Multauio nomine, ad cuius 
ripa Praga fita eft,ampliffima vrbs,et totius regni caput. 
Solum hordei cc tritici ferax,pabulo,pecore atq; pifcibus 
abundat, olei fterilis eft , quemadmodu Germania ipfa. 
Vinonon omnino caret,Ceruifiam optimam facit, qu* 
Vienna vfq? Auftrie vehitur.Boemi licetGermanis vn* 
dicp circufepo fint,Germanica tame lingua no loquutur. 
Dalmataru aduetu Tutonica illincpulfa(etenim lneoru 
annalibus reperitur) fratres duos ex Croatiaj populis 
egreffos,alteru in Boemia,alterum m Poloniaconfediffe, 
mutaffcq? &gentibus prioribus lingua,& terris nomina 
Volaterranoauthore,mos vetus, oV Germanica linguaa 
plerifq? inhanc vfcjj diem obferuatur. In templis enim 
plebes fcrmone Teutonico docent, in comercfjs Boemi* 
co.Solis mendicatib 9 olIHcuit,quarvelIetligua, populos 
inftituere.Nulle Ieges funt,nullafan<ftiora Tnftituta,qds> 
Iibetlicet, quippe Chrifhane fidei hon folu noncuitus, 
vt qui Vualdenfi u fe<fta amplexi tutentur , verii auorum 
noftrorumemoriaHuffitaru veneno infe(fti,Orthodoxc 
fidricultuparumetiahodie integre euftodiut. Rhoma* 
num pontifice parem in ordinerediguc, negantq? cctcris 
auguftiorem effe ac venerabiJiorenynter lacerdotcs nullu 
difcrimen ducentcs. 

DE SAXONIA 

SA X O N I A Germania? particularis regio, a Ssxo' 
nibus populis nomen accepit. Quos quida rcliquias 
Macedonici exercitus (qui fecutus magnu Alexandrum, 
immatura ipfius mortc, per totu orbem fic difperfus) effe 
dixerunt.Quidam eas a Britania,querendaru fediu caufa 
nauigfjs digrcifoSjGermahie-adnauigaffe, cVpropulfatis 
Thunngis,eorum terram occupafTe, Eracenim Saxonica 

5* RJK PW«| 1? 

fitp 


SCOTIE VARS HH m MARE GFMANIGV 

fo 
lCattitttfr 

fkone 
hixbeai 
tMraffmmi i— — \tmti- 


Wtt# H8 W H6 '^£WSm , Scl w id\ 
\jiv*rt,r ^^^^AiAROV' Kw»M<r / iwwtj^ 
O Xj* VAE^PHAtlA ? f«** 5#>q T \ /aJwwaSW^ 5 fM> J ^ POLOMIE PARS 6ALLIE 
G»/M 

itviiWS 


M 4t m 
r »^wA lfyry\ oNdO *#» Yf^^-^ 1 ^ r f*%sc£iL. 

o 


&««? gtt»^ 


- 'sWft 0-' o 6ALUE 
PARS 
rl-a ^s n ZO ZH IIALIE ^ 

— nnnn llll l lll U' nll i llll F Tnn t^XKr^- 
go {?*< |4<>l4*j *v>hn |6orl|/e 7*f. 
<$ 
M5 W t|0 49 48 4<i 2Sf 

gcns ab inicio inquieta,nimis finitimorii fcdibus lnfefrat 
domitamenpacata, cVriuiu vcilitatibus placidabeniomV 
tateconfuIes,generisquoq? acnobilitatisfup prouidiffi 
macuram habcns,necfacilevllis aliarugentium,vel fibi 
inferioru conubrjs infe<fra,propriu finceru & tantum fui 
fimikm populum faccreconaca , vnde habitus quoq? ac 
corporu magnicudo,comaru color^tanqj in tato numero 
hominu ide pcrtcomnib^.Quatuorin gerieredifferetias 
habuit.Nobihu,liberoru, Iibertoruatcp feruoru.Etidle» 
gibus cautu crat,ne vllapars fue fortis oblita,terminos in 
copulandis coniugfjs tranfgrederctur, fcdriobilis nobile 
ducei ec vxorejiber Iibera,liberc 9 liberra,ec feruus ancilla. 

DE FRANCONIA 

FR A N C O N I A fiueFrancia oriencalis Germa> 
nicpars,&feremeditulliu,a Sycambris , quib 9 Va> 
lentiani Cefaris cempore,ob Halanos deui<fros,Francoru 
nomcnconrigic,appeIlaca.Regio Iatis acdefiflimisfiluis, 
afperifq? monribus claufa , difficulccr adiri poteft. Incus 
plana eft,innumeris tufricis oppidis,caftris , & pagis e» 
culta.SiIuaquaeHcrcyniadicicur , asdiciflimis iugis , per 
circuituobfirmans , ca veluci natiuus mufus ambit.Mof 
ganus nauigabile flume,SaIa, & Thuberus , Necchsrus 
eriam perlabuntur. Vallcs,in quibus deairrut , amptee & 
profundasfunt,earucp vcraq? lacera vitibus confita, viriu 
producut,quod ob fui prcftantia ad remoriflimas gcntcs 
tranfFert.Terra(prcterq3 eapars,quc Norica hodie vocat, 
atcp vbi fluminibus vidnior eft) arenofa nimiu noneft, 
vt Aeness Siluius fcriptu reliquit,nec nimiu etia filicofa, 
fertilis omnis eft,hordeu,tricicum &omnefrumentum, 
legumeqj fatum multo cu foenore reddit.NulIa Gernw 
nie prouinrie plures & maiores cepas gignic , nulla gran' 
diorarapa, &cauliucapica. Adde Glycerhyfam radicem 
melleam,queinBabenbergcnfi agro rantacopiacfTodi/ 
tur,vt ingentes currus ea onerari videas , !-■■-.: «, 

ifsitS 


?rZxz L'^^ w XA.IW^M.ODEKMA 
HVNGARIAE,POLONJAE,RVS* 
SIAE,PRVSSIAE t ET VALACHIAE. 

I V O N LA verx fidei cultrix, 
Ruthenisi ad feptetrione pretenfa, 
et ipfa S?rmaticis fmibus , Tartari 
Scythicfi hominu genus crebrius 
incurfant. Liuonianos adChnfb 
cultumijites noftri traxcre,diantca 
nullii niti maloru dpmonu noMerc. 
Sepi 9 vario euetu de reoni poffeffio 
ne inea terrabdlatum. Sarmaticu mareab Occafu,finufq^; 
incompertcmagnitudinis,cu:ius oftium ab occidcnceeft, 
1 non procul a Cymbrica Cherfoncfo , cua Dariam hodic 
vocant,circa finiiad feptentrione femi fvrc «jcntcs funt, cu 
quibus nullueftlinouecomerdu, num cV fignd pmucTt 
merccs.PniffiajVndcprutcmi^term hodie Germanix & 
SarmatiaeparDceps , a mer:dieilli occurrit.Eam terram fi 
(Ptolemeus vcrus authorcft) Viftula periui ,a Torno 
oppido Gcdanu vfq?,quo in loco Baltheo mari infundi* 
tur,ad Sarmaticu occa nu cxtenfa drca Viftula, vltra Gcr* 
manie eft,ad onente Solem oY meridie Mafbuitp funt,& 
Poloni accolut,adoccidete Saxoncs.PrufTic folii feraxcft, 
maximeqj frugifcru, irriguu , freques cuItus,regio amce 
na,& pccoribus abundans, pifcatus venatioq? muIta.Eft 
Pruffieatq? Lithuaniccoterminaregiuncula.quc Snmo# 
githiadidtjfiluisctflumimbusdrcufcpta, quinquaointa 
milianu longitudine,cuius gentcs procere &.' pulchrc fta^ 
ture,aorcftes tn,moribufq3 incuIti.Matrirnonia plura celc 
brant,& abfq? fanouinis refpcclu,patre mortuo,filius no 
uerca,fratre,frater gloteih vxdreacripit.Aes nullu habet, 
hurmliterccuficant exlimoculmoqj tuguria, in carinaru 
aut galearu forma,in qf u culminibus fencftra vna faaut, 
tapatcnte,vttotiedifido Iuccfuperneprebeat.Focus ppe 
tuus in fingulis vnus,drca quefamilia vniuerfa fcdes,no 
folu vt abos coquat,verumetia vt fngus ,quo pro maiori 
anni parte terra hcc congelata coftricftacj? iacet,propell at. 

55 


P» ' 


o PRVSSIE (Bwn \xu*. H* i\i ir LITVANff PABS i^&». bte$c V »&» 1fo«<gm&# W podoiia Imic o o|KttieJUtt Jfcoto> s / v trtjtottUCJ 
O 


. 3*%^ e ,(S6>tf 
«Sfttttj ^/7 /oln^rt* 

POLONrA .°J/ 

MINOR -/ ^* 

o Cameneg Mefar % £>mdttis& o . , , £anib$ 
cnbtg o yuomofcet? t^ VALACHIA Sft% f$utOt*x 
Onoxsa. O bmftv 


o «M Cifouxi- 
O o 


tfmr Mu&pfc HVN6ANA \AIACHIA 


L SEPTEH 
*#• CASTRA i i litc6n<UUT% 
vmn. 5?c«m jg» M HS K- 49 <{* uo 48 47 
DE MOSCOVlA MO S C O V I A terra quadragin ta miliarium pa* 
tens,argcnto diues,tam valido vbiq? prcfidio con* 
clufa,vt neduaduene,veru indigeneecia abfq? Iitteris diu 
cis exireatqj intrareno poflmt.PIana omnino regio cft, 
non moncuofa, nemorofa tn , & vcplurimu paludinofa, 
plurimis maximis fluminibus , Occa , VoIha.Dzuina, 
Boryfthenecp,ec Dineper irrigua,pifcib* ob id ec feris va 
rijs abundac,queadmodu Lirhuania,a qua non mulcum 
difcrepat,nifi q? fulgidior eft,quia feptecrionalior. Vndc 
pecora parua habet,&V comuniter inualia.Mofcua mecro 
polis regionis,duplo maior q? Praga Bohcmie, li^nca vt 
aliseduicates aedificiahabe^multas platcas, fcd difperfas, 
lariffimicampiinteriaccnc. Mofcaamnis lpfam incerfecat, 
arx i\\ medio vrbis in plano fita,feptefndccim turnbus,et 
tnbus propugnaculis, adco pulchris 6V validis , vt fimilia 
vixreperiantur. Sedecim in ea arcc ecclefia?, quarum trcs 
fancT:eMarig,fan(fti Michaelis, cx , fan<fb Nicolai murat£, 
ceteKEomnes ligne^. 
m 
BEGIAE ETGQTTIAE. 

LTIJMA infularum ;et'Tyle,qug 
circum Britannia iaccnt, eft ,<in qua 
cfbuo folftitio fole de Cancri fiderc 
facicntctranfitu,noxfcrc nulla. Bru 
mah folftitio perinde nullus dics; 
Pomorum copiofa eft , qui illic ha* 
bitant, principio vcris inter pecudes 
pabulis viuut , demum la&e in hye' 
me confpergutarborij fruclus.Vtuntur fceminis vulgo, 
ccrtum matrimoniu nullis.Ccteracxpredi<ft.ispatuere. 

54 

/nr 
-~7 /// 

#\ 
■X-;- ^o.paral.diem maiore habes triu menGucotinue,qn videlicet 
fol fuent in medietate tauri,vfcpad medietate leonis , hoc eft 
aprincipio mejis Marj , vfqjadmedietatelulrj. Et nodlcm 
fimijiter tri u menfium,quando fol fuerit in fignis & m l* 
fibusoppofitis. 

t^.paral.habes die maxi.duoru menfium corinue,quado 
videlicet fol fuerit circa principiii gcminoRz.vfqj ad fine 
taun,hoceftamedietatemenfisMarj vfqj ad medie» 
tatemenfisluli)fere. 
tS.para.habes diemaxi.cotinuevnius menfis,qn vi* 
dehcet fol fuerit circa medietate geminor?2,vfcg medi 
etate cacri,hoc e a prkipio lunrj vfqj ad fine ei ufde. 
*7.para.dirrertabeqno.ho.it.habes die maxima 
ho.i^.qn.f.fol fueritcircaprincipiugeminoru. 

tf.paral differtab equino, horji.habens diem 
maximam horarum.t?". 
t^.parallelus difrert ab equinO.ho. io. habes 
diem maximam horarum,«. *4.paral.differt ab equino.horis.^ha' 
bes dicm maximam horarum.: 1. 

t$,paral.perThylen differt ab equi; 
ho.S.habes diem maximam ho.Jo^ 

* 
w.parabdifFert abcquino.hp,7 9 
habcs diemaxima hor.19 f . 

77\\ ti.para.differtabequi.ho.7.ha 
r* tt bes diem maximam hora.i? , 

:o.p t aral .differt ab equi.ho 
6 t,habesdiema,ho,iS *. 

l^.paralle.Caturacloniu 

diffcres ab equi. ho.tf. 

habes die maxi. ho.iS. 

\8.diffcrtabeaui. ho 

< z.habes die max. 

horaru,i7 ?. 

i7.aiffertabequi 

ho.5<habes die 

maxi.ho.17. 

«J.diffcrtab 
cqui.ho.4 z 
ha.diema, 
ho.i<5 z. 
£. W& ■0&K TAB>MO-ITALIAE D CORSICAE ET SARDI NIAE 

E his faris diclum eft in tabula fexta & fcprima Eu 
ropae Ptolomci, ad quas auidus le&or recurrst. §Hlf? 
ci E3 jMNOaTAlXKE 
A R V L A fcxca Europe de Ica* 
liafatis dicftu eft.lgitur nunc deLi 
ouriarcgioneltalica dicendu erit, 
nealiquid intaduremaneat.Liou^ 
ria Icalie rcgio pro maiori ptemo* 
tuofa,interamncs Varrum &Ma* 
cra , ab altero latcre AppenniG ha> 
bens.ab altero Padu, Tufcia accin" 
gens.cuiuscapucnunccft Gcnua , a Ligufto Phartontis 
filio dicT;a,Ligures laboreplurimo continuo vica duram 
agunc.Nam mulris arboribus oppleca rcgione,maceria 
eftadnaualemfabricaprccipua.Arbores tanta crafficu* 
dine,vt diametri oclo pateant pedu. Vnde quida cededse 
matcrici, quida fubigendo agro alapidu afperitate , cultu 
diffidli vacant.Ita enim rerralapidofaeft , vtglebaabfq; 
faxo nequeac effodi , ob quod vitseerumnofe affuc ci,1icer 

muItoinIaborever[entur,parutnperdpiuntemolumeci, 
concinuu vero exerdriu,& victus pardtas, corpora eorum 
madIenca_efficicacrobufta.Mulieres quocp viroru labo* 
re$perferuc,affuec^vnacu virisopus facere.Venacionib 9 
conci nuo vacac , capcifcp feris. Frucftuu inopia fuftcncac. 
Niuibus iniupermontanifcj5 afpericacibus affueci,agiles 
corpore ac validi reddunt. Nonulli meftis raricace, carnes 
parcim domefticas edunc,partim ferinas ,aqua in pocum 
fumpta.Olenbus vtuncur.prout fertregio eoru,adquos 
neqj Ceres venit,necp DionyfiuSjprecftcris djjs homini* 
bus volcs.ln teria cubatplurimi 7 paud fub cccfco auc m tu 
gurfjs iaccnt.Plures ad concaua faxa, fpeiucafcp ab nacura 
ratfras,vbi tcgantur corpora , diuercunc.Hoc pacTco prifco 
moreabfq? apparacu aliquo viuuncDeniqj mulieres vi* 
roru,vinferaruroburcV vires habent. Affemnt mbello 
fepius vegetum Gallum ab gracili madlencoq; Lioure ex 
prouocacione fingulari cerramine vina.Arma hahende* 
uiora cp Romani. Operiuntcorpora eorii fcuco logoad 
formam Galaricoru fa&o,tunicacjs fuccincfta.Armanrur 
etiaferarupellibus, acenfemediocri, Quidam Rhoma* 
noru confuecudine (qiios in ea re imicati fu nc) arma Imu* 
taruncFeroccs funt,& acuto ingenio , non in bello folir, 
fedcomuni vica.Mercacura exercent, nauigances per Sar# 
doniu LibyciTq? pdagus,fponcefegrauibus maris pencu 
lis obiecftaceSjfcaphis enlhaud facis ceceraru nauiu more 
preparatis nauigant,quo fit, vcimminence tepeftate, gra> 
uia fubcat vice difcnmina. Sene,hec(vc Sabelhcus primo 
libro fepcime Enncadis habec) adhuc ferox eft,cx' ad rebd 
landumnaca,vcquediu Rhomanaexcrcuitarma, pluiv 
mu pe:ore vid:icec,IacT:e hordeaceacj? pocione, $tf ^^s rirwyYWWJ 
s^ 

I I 

BOSSINA 
77 
TAfMODER-BOSSI B 

NAE, SERVIAE, GRAECIAE, ET SCLAVO 
NI AE, Etprimo de Graeda, R AE C I A regio cft, a quodam 
Greco.qui late in ea reru olim poti 
tus eft , appellata. In hac Athasnae 
riuitas,liberaliulitceraru etphilo 
fophorum mater, &quanihilha* 
buit tota Grecia clarius atcp nobi * 
lius,fuit interAchaia &Macedo<= 
niam,inregionequeAtticaappel> 
f at,ab Atthis filio Atthenaru rcgis,qui Cecropi in regno 
fucceflit,cV Athenas condidit,vnde & Cecropia dida eft, 
et poftea a Mopfo Mopfopia,et ab Ione Xari filio,vel (vt 
Iofephus fcribit) a Iano laphet filio . lonia. Poftremo a 
Minerua Athene.Graxicnim Minerua Athena vocant. 
Athenicnfbus Dracoprimum leges confcripfit, deinde 
Solon Salaminus multis prioribus, ob penaru magnitu 
dineabrogatis,omnibu$enim fere Iegibus,quas Draco 
tulerat,pena erat mbrtc diffinita,vt ocrj et defidia» coui<fti, 
capite plederetur, qui olerafruelufue alienoprefidio fub 
legiflTnt,eodequo&parricidefuppliciopunireair.Ciui# 
tatem cenfus eftimarioue Solon m ordines diftribuic.In 
primo hi fuere,quibus quingentoru JMedimnu effct ren> 
fus,Secundo de in loco afcripri , qui trecenris ccnfi forcnt, 
equofq? alere poflent.Tertius equoru onere adepto , pan 
cenfu a»ftimatus , Et cx his fcre ordinibus magiftratus 
creari,qui infra fucrutmercenarrj nuncupati,concionis ha 
bende iudicandio^munia ,ccteriscxclufismagiftratibus 
obibant.Qua ciuileinftitutione Rhomc Serui 9 Tullius 
magnaexparreimitatus crcdicur.Conciliu in Areopago 
ex annuis magiftratibus conftituit. Inftituri huius Dra> 
cone authorem prodiderut.Quida fecundu hec,que dixi, 
Vtomne Solon duilisdifcordicoccafioncin futuru tolle 
fet,nitemerariamulritudo incerris (vtfolet) flatibusiudi 
6a turbaret,ex quatuor tribubus,que Athenis erac , qua* 
drinocntos elegit viros ex fingulis ccntu ,his pcrmiflum, 
vt q Ariopagicc decreuiffent,fi equa vifa forent,probaret, 
fi minus eflentpladda,pari poteftate rcfcindcrccDequi* 
bus facis modo diximus , quia hiftor.as proferre , noftru 
exceditpropofitjm. ( 57 
45 £«gn*ONlA > 

■rfP^ 11w *k,<i. -«_ 
45 42 MARRE HADRIATTCV AWb<wt»4- 
zMotnm 

° 6ECIA «WfcpP 
PONTI EVX 
^;^tNI PAR5 

flk* 

Cottfkmt 
ttojxY' w> 220*14* 4-5 

ASIEMI 
NORIS 

PARS 
<^jL2. ITAllE FABS 


'tttttthi 
Cuya 

'Laudotut- £ — >a^ 


DtQtttfttfH 

'frfaitfyomo ^f£ , 6KECLf ACHA l(!2tn>V 
Sewo sjtmroa- f&omettu» 

"m pvcat^ath; 
9 yettmtxmSitemnea imlum<nkAiai -tooQab 
ietzefacfa&titupntnt 

. , j,i i —xx 
MARE E6EVN tfe» 
40 
5« ;DETHRACIA 

TH R A C I A homines habct feros,afperos, & mi* 
merofos,adeo , vt aut fi vnius imperio regercntur, 
autidefentirent (vthiftorie pateropinatur Herodotus) 
inexpugnabiles forent,cV omniu gentiu multo validifTi' 
mi.Sed arduu hoc illis eft,&: nulla ratione coringi poteft, 
ideoimbecillesfunt.Habcntaut multa nomina,fingu> 
laru regionum fingula , moribus tamen ac opiriionibus 
confimilibus imbuti, prcter Gethas & Thraufos , & qui 
fupra Creftones incolunt , ex quibus Gcthefjr non fnori 
perfuafum habuercfed ad Zalamoxim deum -fiurm poft 
fatu migrare.Fuit hic Zalamoxis homo Pithagorc quo* 
dam dikipulus,qui patria reucrfus,quu adnimaduertcret 
Thraces malc vfuere,ctinfcicic cor> ipfc cdocT 9 , Ionicu vi 
uedi genus cV mores,ipfis Icges dedit , docuitq? atcp gfua 
fitpopularibus eas feruantibus, poft obitu eos adfeineu 
lpcumire,vbifuperftitesomniubonoru copotes cfTent. 
Pcr hocdeitatis opinioneconfecur', e Thracu fecofpcclu 
abduxit,atcpcuanuit,maximofuidefiderio poft fe rcli> 
cto.Ad hunc mittunt affiduc adhuc cum naiii qiriqj tc> 
migununciuquepiam exfeipfis fortedeIevftu,percipietes„ 
ea quibus femper indiget. Euqj ita mittut. Qiiibufdam 
eprudatur negocium,vttria iacula teneant, alnfue copre* 
hen(is,ei 9 qui Zalamoxim mittitur, manibus pedibufqj 
homineagitates in fublime iaftetad iacula,qui fi in pfcn . 
tiaru cxtinguit,propiriufibi deum arbitratur,fin minus, 
ipfum nunciuminfimulant,adfeuerantes malu illum cflc 
virum.HocinfimuIato, alium mittunt,dantes adhucvi* 
uenti mandata.hde Thraces du tonat fulguratq?,in ccelu 
fagittas excutiunt,dcominitantcs,q) nullum almm pr^tcr 
fuum effe arbitrentur. 

TABfMO*PRlMAE 

PARTIS APHRICAE, ETTABVLA 

fccunde parris Aphricae; 

DE APHRICA SATlSdiclueftfupertabulis 
AphricePtolemei, tuigituradeas teverte } fi mira' 
bilia regionum Aphrica: percontari Iibet. % & II! (\ 
X ■'-" — ■« inurfwam**, 'vs-mm 


TaB*MOSECVN DAE PARTIS APHRICAE 

E A P H R I C A facis di&um cft fuper tabulis 
' Aphrice Pcolemasi, tu igitur ad eas tevcrte , (i mira' 

bilia rcgionum Aphriceperconcari cupis. 5 9 D 
m 
"X -•— :>^4WW 1 

I -rtifui^ Secorifco €qm ttofh n zo 5« F/ IL rl : be\o po cmtahief 
viodes *ya&jia> j>ero*cVpmfc*' 
^ ^m-a conpnda- *Ca hoftmo 

Ofrifmg(o_ 
Qmo^Kegrtum MorJbaJ^a 
Tewxheha^coe 

f40oe$y&ako\\- 
]v&tebiSG\xcc& nPGt A\ow ,imz 
'\& ^bemamcoga 

(jJxwcfonto 
^etrafremofc) 
notetitotmp w 

jufuUpitnbvA» 
■ptttobilgtib* H&CPARS APHRTGC A NTTiaviORI 
B V5 MA,M5r^INCO0NTITA 

£& aMiojxttx^ 
■fangm 

i tetmfctw 1 !». 

6jM*o Mats 
£abfanwt^fui$afh- 
<detAkv^tii'et^cteim W 'W*«eni(tt le&z$8to- 
p>rt&K ipbq?a?tom 
S) Jnfdrte&bcmmiai (jvpwafni CirtUl . f-Amhnfio . _, 

v<u.aiag afojro* 
,v-i>oliiceo 
' ptmtnbt&ma 

(3<beS'\bome 

cittvirtttaotr . SI\'V5 BAR 
BARICl^ (vOTW- 1 

£tmt«& • , mful>mmi\ 

DfUXUVU& 
ifHOvotv-Sifajfaei- fiwbebonfttmte 

fM>otS'Vtndf a MAKEPKA5SO T> ^M mm ■Wk&r 


gaUtcwdoita- 
bit^6MmifiMt'lw(^e<kt>n?s/efej^a)^/CW(>5 
»0 ti{ 10 ZX{ l««- 
"7SL 
W w 

"$&* <-■--- : i 
:Jfef 


IaBVLA MQpERf 

ASJAE MINORIS 

E R R A M ( qug hodie Turehic 
nomcn tcnct) non vna gcns inha^ 
bitat, fed Turcae , Graed, Armcni, 
Sarraccni lacobitani , Neftorfani, 
IudeijChriftjani ,fecundu lcgcs & 
inftituta pkrucp viuetcs,quas JMa 
homccus pfcudoprophcra Safra< 
ccnis Arabic genti Anno noftrc fa 
lutis fcxcctefirrio nrcp indetricefimoianxit,vir(dubium) 
Arabs an Perfa,vtruq; cnim traditur, patrcmalorum de- 
monum cultore,rnatre]fmaheIita,&obid Hehraicclcgis 
nonignara,diftrahercpircroilli,ambisuuq?effinoeicdu 
hic, dum illafuam vterqjkceingcrit^Igitur vtrocppuer 
imbutus cultu,neutrum adultus recipit,quin homo ealli* 
dus atq? vaferingcniOjinterChnftiancpictatis viros diu* 
tiiTimevcrfatiis,reperniciofam humano generi cxduab'' 
legibus comentus,Hebrcosaicbatimpicfaccre,qui ChnV 
ftum natu cx virgine inficiarcntur, q> ando id prophette, 
viri prccipua fandicate, diuinoq; afrlati fpiritu , futurum 
cccimficnc,cxfpc(ftanduc(5 multo antcaprcdixiifcnt, cotra 
Chriftianos ftulte credere Ihcfum dei amiciflimu, nacfiq; 
cx virgine,opprobria ct cruciatu a Iudeis perpeti voluifle. 
Is pfeudoprophcta,CLi fuam gentem malis imbuiiTcc , le* 
oe tulitjCui neab hominibus fana^mentis quandoq; iret 
obuiam , vel a quopizm abrogaretur,vt fordida: &' pcfti 
lenti capitalcm infcripfit pena , fanxitcp i n fuo Akorr.no, 
fiquisdeeaaufuseffct difpucare. Qua fancTione palam 
fecic,mhil finccri in ca legc efte,qua velutfnyfKriU qddam 
texcnt vccuentq; tracTari , vc quale elfct id,q uod fercbaf \ 
populus haud ficirepofTec.Dehisigiturfacis,quia hifto^ 
ria eft , ad rem Geographicam paru conduccns.Domus, 
fprctcreaTurcaru,&'ceceraa?difiaa, iub quibus habitare 
olenc, de lignis & terra vulgo funt , pauca dc lapidibus, 
folorum magnatumdomus.Balnea & deorfr templa ex 
his vu!ppconftrucTa,q;uis &plebeiorii quidam locupk 
tcs adco funt, vt cxercicu armareexpedireq? intenru viius 
pofttjfcdcufruoalesfint, &omnefumpcudeuitenc, hu< 
milicacem diliganc , voluntaria hanc paupertace & rerum 
fuu paucntcr ferunt.Ob hanc etia caufam picTuras abfjci' 
unt,imaginum fculpturas iicabhorrent , fic detcftantur, 
vt Chriftianos, qui eis tantu delccTetur,idolatras vocitet, 
etin veritace effc cotendat. Sigillis in litteris (fiue rcgis aut 
cuiufcuq? alccnus fuennt) nullis vtutur, nullis fignis ob^ 

40 

W^ff^SZS»-^?™ 
^r^y^K 
4* 4*J MARE HAWK 5IV£ j>o TKA 10 F/\K5 44 4? zp 4«? 19 3W 57 3* ;MARE 
E6EVM £ O 2 £■ 44 


f&/tfbvni Caumfn C *T' A5IA MINOK * I Jvmttjiutn 
O \fi Cttyabctu* I ' D 1 ' ' ' | 
&afl<l Mtkdtui itohe 
muniunt,fidcm habent ftatim, vbi folummodo nomcn 
audierint,autfcriberisftilurinfpexcrint,Campanaruvfus 
apud cos nullus , necetia Chriftianos intcrcos habitates 
habercac vti permittut.Pro pecunia aut aliqua aliare no 
luduntJudcrerepertos ignominrjs multisctprobris affiV 
riunt &profequutur. Ad fedcndum fcamnum,fedile,aut 
aliud fulcunentu nemo,cuiufcp dignitatis conditionifue 
cxiftat,requirit , fcd decentifTima quad a & membroru & 
veftiu compofitione fuper terra pueroru morc rccumbit. 
Menfafupraquavcfaintur,vt plurimuecoriobubulo. 
pan:ta eft,aut ceruino non concinnato , &adhuc hirfuto, 
rotunditate habens , quatuor vel quinq? palmaru latitu* 
dinis.Circulos multos percircuiru infutos £rreos,quib 9 
cu corrigia: indu(ftefunt,inftarburfe clauii tur,expadituf 
etportatur.Domu, e;clefiam,aut alium Iocum fn quo fe* 
dendueft,nifi difcalccatus nemo intrat , cu inhoneftu ittfi 
decorucp valde habeatur, vt calceatus quis fedeat , quare 
cakeamento quoda vt.intur,quod facileetdeponi poteft 
etreripi .Veftimenris vtunturta viri q$ fceminefaris lar 
gis &longis,inanteriori ptcapertis ,quohoneftius cur/ 
uati naturc opus pcrficere celareqj poffint, multum cnim 
in egeftionecauetur,ne meridie verfus,quo orantes fe ver 
terefolent facicm conuertant, multu ctiam neab homine 
quopiam confpc<fti,turpitudine fuam oftendant.Curuati 
eriam queadmoduapudrios mulicvcs mi<£turiut, nam fi 
ftando quifpiamingeret , pro ftulto autherctico ab om* 
mbus haberetur. A vino (qmpeccati 8c omnis irrimun* 
diaei feminarium ft) ex lege abftmcnt , vuas tamenco* 
. mcdunt.cVmuftum potant. TATTEK-SAMCTK 
V D E A particnlaris Syria» pro* 
uincia in Ccelofyriam iacens et per 
eam ad occafum , Aegyptiaco alluit 
pelago,perfunditur & Iordane flu# 
uio ad orientem fblem. Hanc terra 
Bibliaci libri,cV Iofephus eos fecu* 
tus,Cananca appdlant , terram va* 
riaru opum diuitem, frugibus fer* 
tilem,aquis ilIufrrem,opimam balfamo, in medio orbis 
conftituta.Quo fit vt necfrigpre nimio rigeat , neccalore 
torreatur, ob quam elementoru gratia eftimauerunc Ifra* 
helite fiue Hebrei,gens antiquiffima , & apud qua fola a 
prima hominis formatioe celcftis ac veri nominis cogni 
tio,cultufcp,&primuddiomapermanfit,eameffe,quepa? 
tribus oli Abrahc, Yfaac, & Iacob .pmiffa a numineeffet, 
terram videticetlacfte cV melle fluenri. Idco Iofuefortiff^ 
mi ducis ductu quadragefimo anno poftcp Aegypcum 
exr)ffent,fua:ditionis fecerunt,vno & triginta rcgibus in 
ca potenti manu deue&is .Leges Ifrahel ite tenent, ac fecu* 
dum eas viuunt, quas a Mofe primo fuo duce acceperut, 
cpuis & multis anteMofen feculis abfcp Iege aliqua fcri' 
ptapiefancftecp vixerint,veritate diuinis oraculis^animiq? 
acumineetmagnitudineconfecuti.Exiftimabac cximius 
ille theologus Mofes,nulIam ciuitatcm fme iuris cV equi 
tatis cultu diutius confiftere poffe , iam cum bonoru pre* 
mr)s, & impiorum fupplicrjs fuos ad amplexandam vir# 
tute,& lmpietatem fugiendam,fatis exhortatus effet, tan* 
dem fuper decem lllalegum capita,duabus tabulis ad Si 
nam perlatas ,a[ias populo leges , duiliaq? mfti